Vodic kvalitete

 • View
  223

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vodi kroz sustav osiguranja i unaprjeenja kvalitete

Transcript

 • |kroz sustav osiguranja i unaprjeenja kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u

  Osijeku|

  Osijek, 2006

  SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU VODI

 • 4 | Vodi kroz sustav osiguranja i unaprjeenje kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  |VODI KROZ SUSTAV OSIGURANJA I UNAPRJEENJA KVALITETE NA SVEUILITU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ISBN 978-953-6931-26-2|

  |Urednici| doc. dr. sc. Sanja Lonar-Vickovi, dipl. ing. arh. mr. sc. Zlata Dolaek-Alduk, dipl. ing. gra.

  |Za nakladnika| prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica

  |Lektor| Vesna Zobundija, prof.

  |Grafiko oblikovanje| Stjepan Levak, student 4. godine Graevinskog Fakulteta u Osijeku

  |Tisak| Gradska tiskara Osijek

  |Naklada| 200 primjeraka

  |kroz sustav osiguranja i unaprjeenja kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u

  Osijeku|

  Osijek, 2006

 • 5 | Vodi kroz sustav osiguranja i unaprjeenje kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU VODI

 • 6 | Vodi kroz sustav osiguranja i unaprjeenje kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  |UVOD| to je sustav osiguranja i unaprjeenja kvalitete? Sustav osiguranja i unaprjeenja kvalitete je sustav pomou kojega pratimo, ocjenjujemo i poboljavamo kvalitetu studiranja na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zato uvodimo sustav osiguranja i unaprjeenja kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku? Sustav osiguranja i unaprjeenja kvalitete uvodimo kako bismo poboljali kvalitetu studentskog iskustva na fakultetu - od prijave i upisa na fakultet, preko predavanja, ispita i diplome do zapoljavanja i cjeloivotnog obrazovanja. Tko su sudionici i korisnici sustava osiguranja i unaprjeenja kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku? Sudionici i korisnici sustava osiguranja i unaprjeenja kvalitete su studenti, nastavnici, uprava i administracija Sveuilita i ira drutvena zajednica. Izgradnjom ovog sustava nae sveuilite postaje dio nacionalne mree za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. emu slui ovaj vodi? Ovaj vodi slui jednostavnijem snalaenju u sustavu osiguranja i unaprjeenja kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U njemu su prikazani strategija i ustroj sustava te tijela koja se bave provedbom sustava na razini Sveuilita i fakulteta. Na kraju vodia priloeni su godinji akcijski plan i temeljni dokumenti sustava (Pravilnik i postupci).

  Ovi materijali temelje se na radu koji je financirala Nacionalna zaklada za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske.

 • 7 | Vodi kroz sustav osiguranja i unaprjeenje kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  |SADRAJ|

  1. Kronoloki prikaz dosadanjih aktivnosti na podruju osiguranja kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ............ 7

  1.1. Dosadanje aktivnosti na podruju osiguranja kvalitete........................... 8

  2. Sustav osiguranja i unaprjeenja kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ................................................. 12

  2.1. Strategija osiguranja i unaprjeenja kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ................................................. 13

  2.2. Ustroj sustava osiguranja i unaprjeenja kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ................................................. 16

  2.2.1. Dokumenti za uspostavljanje sustava osiguranja i unaprjeenja kvalitete na

  Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku............................ 16 2.2.2. Organizacija sustava osiguranja i unaprjeenja kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ........................... 16 2.2.3. Odbor za unaprjeivanje i osiguranje kvalitete ........................... 16 2.2.4. Sveuilini centar za unaprjeivanje i osiguranje kvalitete ............. 17 2.2.5. Povjerenstvo za unaprjeivanje i osiguranje kvalitete ................... 18

  2.3. Evaluacija sustava osiguranja i unaprjeenja kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja

  Strossmayera u Osijeku................................................................. 20

  2.3.1. Interna evaluacija............................................................... 20 2.3.2. Eksterna evaluacija ............................................................. 21 2.3.3. Periodine provjere sustava .................................................. 21 2.3.4. Mogunosti popravnih radnji i prilagodbi sustava ......................... 22

  2.4. Prijedlog aktivnosti vezanih za unaprjeenje kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja

  Strossmayera u Osijeku do 2010. godine............................................. 23

  2.4.1. Aktivnosti u 2007. godini ...................................................... 23 2.4.2. Aktivnosti u 2008. godini ...................................................... 24 2.4.3. Aktivnosti u 2009. godini ...................................................... 26

  3. Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na

  Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.......................... 28

  4. Postupci sustava osiguranja i unaprjeenja kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ......................... 34

 • 8 | Vodi kroz sustav osiguranja i unaprjeenje kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  4.1. Postupak 1: Studentska evaluacija nastave i nastavnika ......................... 35 4.2. Postupak 2: Izrada samoanalize sastavnica Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ................................................. 44 4.3. Postupak 3: Praenje indikatora kvalitete .......................................... 51 4.4. Postupak 4: Vrjednovanje studentskog postignua ................................ 57

  5. Akcijski plan....................................................................... 61

  5.1. Vremenski plan aktivnosti ............................................................. 62

  5.1.1. Studentska evaluacija nastave i nastavnika (jednom godinje) ......... 62 5.1.2. Praenje indikatora kvalitete (jednom godinje).......................... 63 5.1.3. Koordinacija sudionika dinamikog ciklusa kvalitete ..................... 63 5.1.4. Godinje izvjee Odbora Senatu Sveuilita (jednom godinje)........ 64 5.1.5. Samoanaliza (jednom u 3 godine) ............................................ 64 5.1.6. SWOT analiza (jednom u 3 godine)........................................... 65 5.1.7. Noveliranje Pravilnika kvalitete (jednom u 3 godine) .................... 65

 • 9 | Vodi kroz sustav osiguranja i unaprjeenje kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  1. KRONOLOKI PRIKAZ

  DOSADANJIH AKTIVNOSTI NA PODRUJU OSIGURANJA KVALITETE NA SVEUILITU JOSIPA

  JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

  1.1. |Dosadanje aktivnosti na podruju osiguranja kvalitete| Aktivnosti tijekom 2000. godine Pojam kvalitete studiranja pojavljuje se u dokumentaciji Sveuilita Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prvi put krajem 1999. godine. U veljai 2000. godine pokrenuta je rasprava o uspjenosti studiranja na naem sveuilitu i o imbenicima koji na nju utjeu. Temelj rasprave bio je elaborat

 • 10 | Vodi kroz sustav osiguranja i unaprjeenje kvalitete na Sveuilitu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  Uspjenost studiranja na Sveuilitu J.J. Strossmayera u Osijeku. Cilj analize bio je objasniti razloge niske prolaznosti studenata na viu godinu studija i objasniti razloge produljenog trajanja studiranja. Elaborat je obuhvatio devet fakulteta Sveuilita, a smjernice koje je pratio bile su:

  - prolaznost (% prijelaza na viu godinu studija) - postotak pohaanja nastave - realizacija nastave - transparentnost ispitnih rokova za cijelu godinu - broj izlazaka na ispite - prolaznost na ispitima - postojanje konzultacija - dostupnost literature - mogunost polaganja ispita kod vie nastavnika - problemi odravanja vjebi (prostor, oprema).

  Kao zakljuak, u elaboratu se predlau mjere poboljanja kvalitete studiranja:

  - pravovremeno i sadrajno informiranje srednjokolaca o sadrajima studija - prilagoavanje nastavnih planova i programa srednjih kola nastavku visokokolskog

  obrazovanja - jasno definiranje cilja i perspektive obrazovanja - kroz razredbeni postupak doi do kvalitetnih studenata - razvijanje vee suradnje izmeu nastavnika, asistenata i studenata - osiguravanje optimalnog prostora i opreme - pruiti mogunost polaganja istog ispita kod vie profesora - omoguiti parcijalno polaganje ispita, naroito kod dvo-semestralnih i vie-semestralnih

  predmeta Na sjednici Sveuilinog senata od 18. prosinca 2000. godine rektorica Sveuilita traila je oitovanje dekana o elaboratu o uspjenosti i problemima uspjenosti studiranja. Zakljuak rasprave o uspjenosti studiranja bio je da niti na jednoj sastavnici Sveuilita nisu zadovoljeni svi uvjeti potrebni za uspjeno studiranje te da je potrebna cjelovita analiza uspjenosti studiranja kao i mjere za njezino poboljanje. Takvu analizu trebali su provesti svi fakulteti kako bi se stvorio temelj za elaborat Prodekanskog kolegija o uspjenosti studiranja. Istom je prigodom donesena odluka o osnivanju Etikog povjerenstva iji bi zadatak bila izrada prijedloga kodeksa nastavnike etike i prijedloga kodeksa ponaanja studenata. Aktivnosti tijekom 2001. godine Na sastanku Prodekanskog kolegija od 15. sijenja 2001. godine istaknuto je da nema cjelovitih brojanih pokazatelja o kvaliteti i uspjenosti studiranja te su predloene openite mjere poboljanja kvalitete, zajednike svim sastavnicama: