vodic zenama

 • View
  27

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vodic zenama

Transcript

 • Bediuzzaman Said Nursi

  VODI ENAM A

  Naslov orginala

  HANIMLAR REHBERI

  Izdava Za izdavaaBEMUST-Sarajevo Mustafa Beirovi

  Prijevod prof. dr. Omer Nakievi

  Lektor dr. Demaludin Lati

  Naslovna strana KorektorVelija Hasanbegovi Ahmet Alibai

  tamparija BEMUST

  Copyright by Erdogan Nil Ali rights reserved

  Tira 1000 Sarajevo, 2006

  CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

  297.1:396.61

  NURSI, SaidVodi enama : iz djela Risale-i Nur/

  Bediuzzaman Said Nursi ; (prijevod Omer Nakievi). - Sarajevo : Bemust, 2004. - 156 str. ; 21 cm

  Prijevod djela: Hanimlar Rehberi

  ISBN 9958-725-63-0

  COBISS.BH-ID 12692742

 • Iz djela Risale-i Nur

  VODI ENAMA

  Bediuzzaman SAID NURSI

  Sarajevo, 2006

 • VODI ENAMA

  O, koliko je sretan taj mu koji primijeti da mu je ena vjernica pa je pone u tome oponaati, pa i sam postane vjernik, kako ne bi izgubio svoju vjernu suprugu u svome trajnom i vjeitom ivotu!

  O, kako li je sretna ta supruga koja primjeuje da jo j je mu vjernik i boji se da ne izgubi svoga vjernog saputnika u vjeitom ivotu, pa se i ona vrsto prihvati vjerovanja i strahopotovanja!

  5

 • VODI ENAMA

  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

  Dijalog sa vjernicama, mojim sestrama, na Buduem svijetu

  Kada sam primijetio u vie vilajeta da se ene jako i iskreno interesuju za Poslanice Nura i saznao da se oslanjaju na moja predavanja koja se odnose na Poslanice Nur, a to uveliko premauje moje mogunosti, doao sam po trei put u duhovnu kolu Ez-Zehra, ovaj blagoslovljeni grad Isparta. uo sam da te dobre i blagoslovljene ene, moje sestre na Buduem svijetu, oekuju od mene da im odrim predavanje poput va'zova koji se odravaju po damijama. Meutim, mene su pritisle razne bolesti, slab sam i jako iscrpljen, ak nisam u stanju da govorim, niti da razmiljam. 1 pored toga, noas mi se

 • Bediuzzaman SAID NURSI

  vratilo jedno snano upozorenje, a to je:

  Ti si prije petnaest godina napisao poslanicu Vodi mladima na insistiranje same omladine, a koja je bila mnogo od koristi. Meutim, enama je mnogo potrebniji takav jedan vodi u ovo vrijeme.

  Zbog toga sam, uprkos nemoi i slabosti, svojim estitim sestrama i mladoj svojoj duhovnoj djeci, razradio, u okviru triju primjedaba, neka pitanja koja su im potrebna.

  Prva primjedba

  Poto je glavnina osnova Poslanica Nur saaljenje, samilost (efkat), a ene su nosioci samilosti i saaljenja, to su one, po svojoj prirodi, vie vezane za Poslanice Nura. Ovaj prirodni odnos osjea se na mnogim mjestima. Allahu pripada svaka hvala i dobroinstvo.

  rtvovanje koje je obavila samilost i saaljenje ima veliku vanost u ovo nae vrijeme, jer to govori o neizmjernoj iskrenosti i rtvovanju bez naknade i protuusluge.

  Da, jedna majka rtvuje svoj ivot da bi spasila svoje dijete od opasnosti, ne oekujui bilo kakvu nagradu. Majino sasvim iskreno rtvovanje svoga ivota, radi svoje djece, to je i njena prirodna obaveza, govori o visokoj i uzvienoj

  8

 • VODI ENAMA

  hrabrost ena da su u stanju spasiti svoj i ovozemaljski i Budui ivot ispoljavajui ovakvu hrabrosti i njenu pojavu meu njima. Ali pokvarene struje spreavaju da se manifestuje ta cijenjena i ispravna narav i spreavaju njeno ispoljavanje, ili pak ta stremljenja odvraaju ovu lijepu narav u drugi smjer i upropatavaju njenu upotrebu.

  Ovdje navodim samo jedan primjer od stotine primjera.

  Njena majka ima u vidu pred sobom svaku rtvu i odricanje da sprijei svaku nesreu i propast svoga djeteta, kako bi ga uinila sretnim na ovom svijetu. Ona i odgaja dijete na ovoj osnovi, troi sav svoj imetak ne bi li uinila svoje dijete velikim ovosvjetskim ovjekom i velikom linou. Ona ispisuje svoje dijete iz vjerskih kola i alje ga u Evropu, ne razmiljajui o vjeitom ivotu svoga djeteta koji izlae opasnostima.

  Kada nastoji da ga spasi ovosvjetskog zatvora, ona ne pokazuje interesovanje da ono ne padne u zatvor vjeitog pakla, nego postupa sasvim suprotno svojoj prirodi. Umjesto da ga ini djetetom koje e se zauzimati na Buduem svijetu za nju, ona ga ini osobom koja e je ba tada optuivati. To dijete alit e se na svoju majku govorei:

  9

 • Bediuzzaman SAID NURSI

  "Zato mi nisi osnaila moje vjerovanje (iman) nego si bila uzronik ovoj mojoj propasti?"

  Kako dijete nije bilo dovoljno islamski odgojeno, ni na ovom svijetu ono ne mari, niti na dostojan nain uzvraa tu milost svoje majke, nego umnogome umanjuje njeno pravo.

  Meutim, kada ta majka nastoji spasiti svoje nejako dijete od vjeitog zatvora Dehennema i smrti u zabludi stoje vjeito nitavilo, tajnom te istinske milosti i suosjeanjem bez zloupotrebe samilosti, to dijete e, doista, stalno bacati sjaj na njenu duu nakon njene smrti. Jer e se sva dobra djela koja ini njeno dijete biljeiti na stranici njenih djela, pa e tako ona imati dobro i estito dijete, i u vjeitom ivotu, koje e joj biti zagovornik kod Allaha, a nee se aliti na nju, niti je optuivati.

  Da, prvi i obrazovno najdjelotvorniji uitelj ovjekov jest njegova majka.

  Ovom prilikom objasnit u tu misao koju uvijek i kategoriki u sebi osjeam, a to je:

  Zaklinjem se da su najtemeljitije vrste lekcije koje su me se najvie dojmile i koje su meni uvijek svjee, upuivanja moje majke, neka joj se AIlah smiluje, i njeni duhovni savjeti. Te lekcije uvrstile su se u dubini moje prirode i postale kao sjeme u mom tijelu kroz cio moj

  10

 • VODI ENAMA

  ivot - a on se pribliava osamdesetoj - iako sam primao lekcije od osamdeset hiljada osoba. tavie, siguran sam da su sve ostale lekcije stasavale i kalemljene na tom sjemenu.

  Dakle, uviam da su lekcije moje majke, neka joj se Allah smiluje, njeni savjeti mojoj prirodi i dui, kad sam bio u prvoj godini ivota, sjeme osnove u okviru uzvienih istina koje gledam sada, kada sam u osamdesetoj godini ivota.

  Zakljuak:Samilost, koja je najvanija od etiri osnove

  mojih uvjerenja i postupaka i suosjeanje i milost koji takoer ine najveu istinu Poslanica Nur, primjeujem sasvim oito da to izvire iz njenih postupaka moje majke, njene panje i duhovnih pouka...

  Da, istinska iskrenost i istinska portvovanost sadrani u majinstvu i njenoj samilosti, zloupotrijebljene su u dananje vrijeme, jer majka ne misli ime e njeno dijete na Buduem svijetu postii riznice, koje su dragocjenije od dijamanata, nego skree njegovu panju prema ovom svijetu, koji, zaista, ne vrijedi ni koliko komad razbijene staklenke. Zatim, ona saalije- va svoje dijete i ezne za tim kako da ono ostvari ovu stranu ivota. Ovo nije nita drugo do zloupotreba te samilosti.

  11

 • Bediuzzaman SAID NURSI

  Ono to potvruje hrabrost ena pri velikom rtvovanju bez iekivanja bilo kakve nagrade i nadoknade, bez ikakve koristi skrivene za sebe, bez licemjerstva i isticanja sebe, jeste njihova spremnost da rtvuju i svoje ivote radi djeteta. Istiem da ono to to potvruje jeste ono to vidimo kod kokoke, koja daje mali primjer tog saaljenja i panje, panje majinstva i enje, pa napada i lava, rtvuje svoj ivot da bi zatitila svoju malu pilad.

  U dananje vrijeme, ono to je najpotrebnije i najvanije u islamskom odgoju i djelovanju za Budui svijet jest iskrenost. Primjer ove visoke hrabrosti kod saaljenja sadri u sebi tu nepatvorenu iskrenost.

  Ako se jave ove dvije take i dou do izraaja u toj blagoslovljenoj vrsti, enskom rodu, onda e te dvije take biti centar visoke sree u islamskom svijetu.

  to se tie rtve oeva, ona nije nikada bez nekakve nadoknade. Ona trai nagradu i protuuslugu kroz brojne forme koje dostiu i do stotine. U najmanju ruku, rtva oeva trai ponos i ugled. Meutim, naalost, nedune blagoslovljene ene, da bi se spasile zla njihovih nasilnikih mueva i dominacije nad njima, unose licemjerstvo i ulagivanje na jedan drugi nain i drugim postupkom, to je rezultat njihove slabosti i nemoi.

  12

 • VODI ENAMA

  Druga primjedbaPoto sam bio u ovoj godini izolovan od ljudi

  i udaljen od drutvenog ivota, posmatrao sam ovaj svijet udovoljavajui elji brae i sestara, pristalica Nura. Od veine prijatelja sa kojim sam razgovarao uo sam da se tue na svoj porodini ivot. U dubini due osjetio sam alost i rekao: Porodini ivot je, doista, vrsta tvrava ovjeka, posebno muslimana. On je kao njegov mali Dennet i njegov mali svijet. Pa zar je i to poelo da se kvari?

  Razmiljao sam o uzroku koji unosi smutnju u porodici. Otkrio sam da, kao to postoje tajne grupacije koje nastoje zavesti omladinu i pokvariti je prostirui staze strasti pred njima, tjerajui ih ka bestidnosti, u cilju unoenja smutnje u islamsko drutvo i poremeaja u islamsko vjerovanje. Osjetio sam da neke organizacije takoer rade potajno i nastoje, sasvim ozbiljno i djelotvorno, gurnuti nemarne slabe ene na stazu grijeha. Spoznao sam da smrtonosni udarac islamskom narodu dolazi s te strane.

  Ja vam vrsto i jasno izjavljujem, o, moje mlade sestre i kerke! Jedini lijek za spas ena od smutnje na ovom i Buduem svijetu kao i jedino sredstvo za ouvanje njihovog uzvienog karaktera, priroenog njihovoj prirodi, jest samo

  13

 • Bediuzzaman SAID NURSI

  u odgoju, vjerskom odgoju u okviru islama.Vi ste, svakako, ule u kakvo je stanje dospio

  veliki broj nedunih ena Rusije?U jednom dijelu Poslanica Nura ve je

  reeno: Pravovjerni mu ne gradi svoju ljubav prema svojoj supruzi na spoljanjoj prolaznoj ljepoti, koja ne traje ni desetak godina, nego je duan da tu ljubav prema supruzi gradi na njenoj milosrdnosti, koja je najkompleksnija i najtrajnija ljepota ena, i vee je za ljepotu njena posebna morala i ponaanja u njenoj enstvenosti, tako da njegova ljubav prema njoj traje i kad ona ostari i oslabi. Ona nije njegova pratilja i saputnica samo u ovosvjetskom privremenom ivotu, nego je njeg