Výročná správa 2011/2012

 • View
  232

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

školská publikácia

Text of Výročná správa 2011/2012

 • VRON SPRVA

  kolsk rok 2011 / 2012

 • Vydala: Zkladn kola Valentna Beniaka s materskou kolou ChynoranyAdresa: kolsk 186/13, 956 33 ChynoranyTelefn: 038/542 43 13 Fax: 038/542 33 80

  e-mail: skola@zschynorany. edu. skjnovie informcie njdete na: y ywww. zschynorany. edu. sk

  MOTTO

  Opakujem: pome k deom! Podajme im z naej radosti,z nho astia a slobody aspo iskierky, ktorou zaplime det-sk duiky k najistejej radosti. Ve o je bylinke slnie, to je detskej dui rados. ou rastie, zveauje sa a zoachuje. A zoachova detsk duiku je najkraj skutok, ak m-eme vykona.

  . Podjavorinsk

 • 3Z VALENTNA BENIAKA S MATERSKOU KOLOU CHYNORANY

  KONCEPCIA ROZVOJA KOLY Tento kolsk rok bol pre nau kolu zvl vznamn. Pred 50 rokmi 1. septembra 1961 bola dan do uvania nov kola. Z nevyhovujcich priestorov, roztrsenchpo viacerch miestach v obci, sa vuba konene sstredila do dvoch kolskch budov s modernmi uebami, kabinetmi a vekou telocviou. Dostaton dvod na pripomenutie si tak vznamnej etapy vo vvoji kolstva v naej obci. Pretosme 11. mja zorganizovali oslavy, ktorch sa okrem predstaviteov verejnho a spoloenskho ivota zastnilo 140 bvalch i sasnch pedagogickch a prevdzkovch zamestnancov psobiacich v naej kole. Sasou prprav oslv bolo spracovanie a vydanie publikcie, ktor zachytva vvoj kolstva v obci od prvopoiatkov a po sasnos. Podarilo sa nm fi lmovo spracova historickfidokumenty z ias vstavby koly na DVD nosie. Na vzcnych zberoch zo 60-tych rokov vidie nielen prv pedagogick zbor, ale aj iakov, ktor ako prv zasadli do kolskch lavc. Filmov snmok vyvolal siln spomienky u vetkch host,predovetkm u pedaggov, ktor na zberoch spoznali nielen seba, ale aj kolegov, ktor u nie s medzi nami.V Katolckom dome sme naintalovali na vstavn panely dve expozcie. Na jednejboli vystaven artefakty z histrie koly (najstarie labikre, uebnice, pomcky, zoity, prce iakov...) a na druhej dobov fotografi e zoraden po desaroiach. fiJavisko zase stvrovalo triedu z minulosti. Aj iaci prispeli k prprave oslv. Pre host vytvorili vkusn dareky (sovy symbol mdrosti) a vydali mimoriadne slo kolskho asopisu Pod lupou. Samotn program oslv zaal v do-poludajch hodinch v priestoroch 1. stupa. ensk spevcky zbor Benetky ns milo prekvapil. Text a hudbu vodnejslvnostnej piesne zloila naa bvalkolegya Benetka Bubenkov prve pre tto slvnostn prleitos. Po vodnom prhovore sme oficilne odovzdali fibvalmu riaditeovi koly Mgr. JnoviJakubovi, zstupcom Mgr. Mrii Hatalovej,Mgr. Jaroslavovi Koctrovi a Mgr. Jnovi Rybanovi, ako aj ostatnm zamestnancom koly akovn listy za silie vynaloen pri rozvoji naej koly.Po privtan zazneli pozdravn a akovn slov starostky obce Chynorany, primtora mesta Partiznske, predsednky Rady koly, ako aj niektorch riaditeov zkladnch kl okresu Partiznske. Prednosta K v Trenne Ing. Ondrej Divinsk nm odovzdalakovn list za rozvoj koly a za nron a zodpovedn prcu, ktorou sme prispeli

  Expozcie artefaktov z histriie koly zabezpeili J. Paninrov a J. Bezkov

 • 4V r o n s p r v a 2 0 1 1 / 2 0 1 2

  k rozvoju vzdelvania. Slov spomienok a blahoelania sme si vypouli od bvalejkolegyne Mgr. Marienky Bezkovej. Pani riaditeka Z v Boanoch nm odovzdala pozdrav od iakov koly vtvarn prcu Farebn svet.

  Po slvnostnom otvoren a prehliadkepriestorov koly zazneli v podan lenovmiestnej dychovej hudby Chynorianka na kolskom ndvor slvnostn fanfry. Na podnet lenov dychovej hudby vznikliprve pre tto prleitos, m vetkch prtomnch milo prekvapili.Ich autorom je Ikov Kopik riadite Skromnej zkladnej umeleckej kolyv Hraditi. Pn Marin Magdolen, udvk Magdolen a Pavol Bezk tto mui v zrelom veku si v ase, ke ako prv prvci stli pri otvoren naej koly istotne nepomysleli, e o 50 rokov bud hra na oslave jej narodenn. lenov dychovej hudby dopali nai iaci Roman Toman a Joko Bezk. Spolu tvorili ukku shry dvoch generci.Po zaspievan kolskej hymny a povzdan cty bsnikovi V. Beniakovi sahostia presunuli do budovy II. stupa,kde uprostred stlej expozcie venovanej odkazu bsnika iaci odohrali krtke predstavenie rozprvkovho prbehu o Stratenkovi, ktor prebsnil spomnan autor.V Katolckom dome pokraoval de oslvobedom, ktor pripravili kuchrky naej jedlne v spoluprci so zamestnancamiSO Tovarnckej v Topoanoch.V priestoroch si hostia so zujmomprezerali kroniky koly, najvzcnejie vazn pohre, vstavn panely i dobovo zariaden triedu.

  Po oberstven ns v kultrnom dome akalo vye 200 det s prekrsnym kultrnym galaprogramom. primne dojat hostia ocenili ich dstojn vystpenie neutchajcimpotleskom a standing ovation.

  Z oslv 50. vroia

  Dychov hudba Chynorianka zahrala slvnostn fanfry

  Predstavenie rozprvkovho prbehu o Stratenkovi

 • 5Z VALENTNA BENIAKA S MATERSKOU KOLOU CHYNORANY

  Oslavy doznievali op v Katolckom dome. Obecenstvo sa dobre pobavilo na hrehercov dchodcov, ktor sa predstavili scnkou zo kolskho prostredia s nzvomKocrkovo.Verm, e de oslv 50. vroia otvorenia koly bol dstojnm pripomenutmsi celej histrie koly a po sasnos.Vetkm zamestnancom, iakom, ale ajtm, ktor nm pomohli materilnymi ifi nannmi prostriedkami, touto cestoufiprimne akujem. Pri prleitosti Da uiteov kolektv zamestnancov navtvil renesannkatie v Oponiciach, ktor v minulosti spravoval achtick rod Apponyiovcov.V jeho priestoroch sa nachdza vzcnabarokov historick kninica, v Eurpeznma ako Bibliotheca Apponiana.Prehliadka kninice nm prinieslamnostvo zaujmavch poznatkov z hist-rie blzkeho topoianskeho reginu.

  V doch 20. a 21. marca sme zorganizovali jubilejn 10. ronk okresnej sae v prednese poziea przy Beniakove Chynorany. Poas prvho sanho da priiel medzi ns n rodk PhDr. Stanislav Bebjak,autor rozprvkovch knh pre deti.Poas besedy mali iaci nielen monos porozprva sa so spisovateom, ale aj zska autogram do jeho najnovejknihy Rozprvkov kapsika. Te ma,e v jubilejnom ronku vetky naerecittorky sa v I. a II. kategrii umiestnili na prvch miestach. Celkovo zskali 4 prv a 1 druh miesto. Ajrecitan kolektv amranice bolnavrhnut na postup do krajskho kola. Vetky dievat postpili do krajskho kola Podjavorinskej Bzince a dve z nich ajv tejto sai uspeli a zastnili sa celoslovenskej prehliadky Hviezdoslavov Kubnv Dolnom Kubne.

  V Apponyiovskej kninici

  Beseda s PhDr. Stanislavom Bebjakom

  Prejav vaky . Feldeka inkujcim zo sboru mranice

 • 6V r o n s p r v a 2 0 1 1 / 2 0 1 2

  Zaiste nezabudnutenm zitkom pre lenky recitanho kolektvu mranicebolo osobn stretnutie s bsnikom ubomrom Feldekom, ktor v oktbri oslvil75. vroie svojho narodenia. Pri tejto prleitosti sa v priestoroch Univerzitnejkninice v Bratislave konal poetick veer nazvan Hlava, ktor som mal vtedy. Medzi inkujcimi osobnosami slovenskej literatry ako Daniel Hevier, Tom Janovic,Veronika ikulov, Dodo Nagy, Raso Piko sa objavili aj nae iaky, ktor slvnostn program oivili inscenciou bsne Cesta okolo Slnka, ktorej autorom bol samotnoslvenec. Nemenej spen bol aj 20. ronk okresnej olympidy v ahkej atletike, ktor sa konal v doch 16. 17. mja v naej kole. V prv de sae drustvo starchiakov a v druh de drustvo mladch iakov stlo na stupni vazov. Prvm miestom si zabezpeili as v krajskej atletickej sai v Dubnici n/Vhom, kde jedeniak postpil na Majstrovstv Slovenska a umiestnil sa na 6. mieste v skoku do diaky.V ostatnch saiach sa nm darilo nasledovne:V okresnch saiach iaci zskali: 14 prvch miest 9 druhch miest 11 tretch miestV regionlnych saiach: 1 tretie miestoV krajskch saiach: 3 prv miesta 3 druh miesta 3 tretie miestaV celoslovenskch saiach: 1 druh miestoV rmci vyhodnotenia spenosti kl okresu Partiznske sa naa kola umiestnila: na 2. mieste vo vedomostnch a zujmovo umeleckch saiach, v rmci kraja na

  desiatom mieste na 5. mieste v portovch saiach, v rmci kraja na 25. mieste.

  Najvraznejie spechy dosiahli iaci: Frederik Rajnoha 6.A, ktor ns reprezentoval v celoslovenskom kole vedomost-

  nej sae Mlad chovate v odbore exotick vtctvo a umiestnil sa na 2. mieste. Nataly Rosov 8. B, ktor postpila do celoslovenskej prehliadky Hviezdoslavov

  Kubn a v celoslovenskom kole sae Eurpa v kole v kategrii vlastn literrna tvorba zskala estn uznanie

  Dominika Kkoov 9. A a Deniska Bezkov 7.A, ktor po vazstve v krajskej recitanej sai postpili do celoslovenskho kola Hviezdoslavov Kubn

  Dominik Marko 8.A ktor na Majstrovstvch Slovenska v skoku do diaky zskal 6. miesto vkonom 560 cm

  Touto cestou chcem vetkm saiacim a ich pedaggom poakova za poctiva spen prcu. Tento kolsk rok vstpila reforma do poslednho 4. ronka primrneho vzdelvania a predposlednho 8. ronka niieho sekundrneho vzdelvania. P

 • 7Z VALENTNA BENIAKA S MATERSKOU KOLOU CHYNORANY

  disponibilnch hodn v 4. ronku sme pouili na posilnenie slovenskho jazyka, matematiky a na zavedenie novch predmetov tvoriv tanie, mlad zchranr a tvorba projektov. spenm ukonenm tvrtho ronka iaci po prvkrt prevzali vysvedenie so zznamom, e zskali primrne vzdelanie.V smom ronku es vonch hodn sme pouili na posilnenie hlavnch predmetova na zavedenie predmetu prca s literrnym textom, s cieom rozvja itateska komunikan zrunosti iakov. V rmci medilnej vchovy sme v tomto kolskom roku zaloili kolskinternetov televziu LIVE SCHOOL, ktor m aj svoje logo. Vysielanie sa nachdza na strnke koly v sekcii kolsk televzia LIVE SCHOOL. Redakn rada televzneho vysielania sa zameriava na vrobu kolskch sprv, ktor sa snaia slovamii obrazom pribli ivot naej koly. Verm, e po nesmelch zaiatkoch sa televzia stane sledovanm programom, podobne ako kolsk asopis a kolsk rozhlasov vysielanie. V oblasti materilno-technickho vybavenia sme v tomto kolskom roku vymaovali vetky triedy v M a upravili jej exterir. Na ndvor boli osaden alie zostavy novch preliezok. Do kolskej jedlne sme zakpili nerezov stla konvektomat, m sme zmodernizovali zariadenie a v nemalej miere uahili prcunaim kuchrkam. Tak ako po minul roky aj v tomto kolskom roku nm nezitne pomhalo mnostvo dobrch ud. akujem vetkm, ktor prispeli finannou alebo fimaterilnou pomocou nielen na zabezpeenie