Wybrane MSR dr Mikołaj Turzyński

  • View
    2.149

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja wybranych międzynarodowych standardów rachunkowości na szkoleniu dla Millennium Leasing zorganizowanym przez EIRK

Text of Wybrane MSR dr Mikołaj Turzyński

dr Mikoaj Turzyski

Katedra Rachunkowoci U

Midzynarodowe

Standardy Sprawozdawczoci Finansowej

Zapasy (MSR 2)

Zakres przedmiotowyPostanowienia standardu nie dotycz takich pozycji, jak:

produkcja w toku wynikajca z umw o budow (zobacz MSR 11), instrumenty finansowe, oraz aktywa biologiczne wynikajce z dziaalnoci rolniczej i produkty rolne w fazie niw (zasady ujcia tych aktyww okrela MSR 41 Rolnictwo).

Zakres przedmiotowyPonadto standard nie ma zastosowania do wyceny zapasw: utrzymywanych przez producentw rolnych i lenych, produktw rolnych po niwach, produktw mineralnych, w zakresie w jakim wycenia si je w cenie sprzeday netto zgodnie z utart praktyk przyjt w niektrych gaziach przemysu; w sytuacji gdy tego typu zapasy wyceniane s w cenach sprzeday netto wszelkie zmiany ich wartoci ujmowane s w rachunku zyskw i strat w okresie, w ktrym zmiany te nastpiy, towarw w przedsibiorstwach brokerskich wyceniajcych zapasy w wartoci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeday; w sytuacji gdy tego typu zapasy wyceniane s w wartoci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeday wszelkie zmiany ich wartoci ujmowane s w rachunku zyskw i strat w okresie, w ktrym zmiany te nastpiy.

Definicja zapaswZapasy to aktywa:

przeznaczone do sprzeday w ramach normalnej dziaalnoci gospodarczej, bdce w toku produkcji przeznaczonej nastpnie na sprzeda w ramach normalnej dziaalnoci gospodarczej, w postaci materiaw lub dostaw przeznaczonych w do zuycia w procesie produkcji wyrobw lub w toku wiadczenia usug

Wycena pocztkowaPocztkowo zapasy ujmuje si w koszcie (at cost). Koszt powinien obejmowa wszystkie koszty nabycia, wytworzenia i inne poniesione w celu doprowadzenia zapasw do ich aktualnego miejsca i stanu.Koncepcja kosztw przydajcych warto: nie naley aktywowa kosztw, ktre nie przydaj wartoci (uytecznoci) skadnikowi majtku

Koszt nabyciacena zakupu ca importowe, inne podatki bezzwrotne

+ +

koszty transportu, zaadunku, wyadunku i inne koszty bezporednio zwizane z pozyskaniem skadnika zapasw

rabaty, upusty itp.

Koszt wytworzeniakoszty bezporednio zwizane z danym produktem zmienne porednie koszty produkcji stae porednie koszty produkcji w czci odpowiadajcej poziomowi tych kosztw przy normalnym wykorzystaniu zdolnoci produkcyjnych

++

inne koszty, jednak wycznie w stopniu, w jakim poniesione zostay w celu doprowadzenia skadnika zapasw do aktualnego miejsca i stanu

+

Koszt wytworzenia Zmienne porednie koszty produkcji przypisywane s do kadej jednostki produkcji na podstawie aktualnego zuycia zasobw produkcyjnych

W celu przypisania porednich kosztw staych wytworzenia przyjmuje si tzw. normaln zdolno produkcyjn

Koszt wytworzenia Normalna zdolno produkcji odpowiada produkcji na rednim poziomie, ktrej uzyskanie oczekiwane jest w czasie kilku sezonw lub okresw, w typowych warunkach, z uwzgldnieniem utraty zdolnoci produkcyjnych wynikajcych z planowanych konserwacji Mona zastosowa aktualny poziom produkcji, jeli jest on zbliony do normalnej zdolnoci produkcyjnej

Koszty wyczone z kosztu zapasw1 2 3kosztw nienormalnego zuycia materiaw, robocizny i innych zasobw produkcyjnych (np. kosztw niewykorzystanego potencjau) kosztw magazynowania, chyba e jest ono niezbdne w procesie produkcji przed kolejn faz wytwarzania

kosztw oglnego zarzdu, ktre nie s bezporednio zwizane z doprowadzeniem skadnika zapasw do aktualnego miejsca i stanukosztw sprzeday

4

Koszt zapasw inne skadniki Inne koszty mog by wczone do kosztu zapasw jedynie w stopniu, w jakim ponoszone s w celu doprowadzenia zapasw do ich aktualnego miejsca i stanu

Przykadowo do kosztu zapasw mog by zaliczone koszty zaprojektowania produktu dla konkretnego odbiorcy

Koszt zapasw odroczona patnoJednostka moe nabywa zapasy z odroczonym terminem patnoci. Jeli taka transakcja wyranie zawiera element finansowania, wwczas element ten (np. w postaci rnicy midzy kwot nalen sprzedajcemu a cen przy normalnych warunkach kredytu kupieckiego) ujmowany jest jako koszty odsetek w okresie finansowania.

Koszt zapasw w jednostkach wiadczcych usugi W jednostkach wiadczcych usugi zapasy obejmuj koszty usug, w odniesieniu do ktrych nie uznano jeszcze odpowiadajcych im przychodw (zgodnie z MSR 18 Przychody) Koszt wytworzenia usug obejmuje przede wszystkim wynagrodzenia i inne koszty personelu bezporednio zaangaowanego w proces wiadczenia usugi, a take koszty personelu nadzorujcego i stosowne koszty porednie; z kosztu zapasw wyczone s koszty sprzeday i koszty oglnoadministracyjne

Wycena na dzie bilansowyKoszt pocztkowy Warto realizacji (nabycia lub wytworzenia) lub netto

w zalenoci od tego, ktra z tych kwot jest nisza Warto realizacji netto jest to szacowana cena sprzeday dokonywanej w toku zwykej dziaalnoci gospodarczej pomniejszona o szacowane koszty ukoczenia skadnika zapasw oraz koszty niezbdne do doprowadzenia sprzeday do skutku

Warto realizacji netto Warto realizacji netto odnosi si do kwot netto oczekiwanych przez jednostk z tytuu sprzeday zapasw w toku zwykej dziaalnoci. Z kolei warto godziwa odzwierciedla kwot, za jak taki sam skadnik zapasw mgby by wymieniony w transakcji zawartej na rynku midzy dobrze poinformowanym oraz zainteresowanym sprzedajcym i kupujcych. Z zestawienia definicji wartoci realizacji netto i wartoci godziwej wynika, e ta pierwsza jest specyficzna dla danej jednostki, a ta druga nie. A zatem warto realizacji netto nie musi by rwna wartoci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeday. Szacunki wartoci realizacji netto powinny opiera si na najbardziej wiarygodnych dowodach dostpnych na dzie wyceny i odzwierciedla kwoty, jakie w wietle tych dowodw mog by oczekiwane z tytuu zbycia zapasw Szacunki wartoci realizacji netto powinny uwzgldnia przeznaczenie zapasw

Odpisywanie wartoci zapasw Obnika wartoci zapasw do wartoci realizacji netto

generalnie dokonywana jest na zasadzie odpisw indywidualnych (dla pojedynczych skadnikw zapasw, tj. wycena pozycja po pozycji) W pewnych okolicznociach zasadne moe by dokonywanie odpisw zbiorczych dla homogenicznych grup zapasw (np. zapasy dotyczce tej samej linii produktu, tego samego przeznaczenia lub zastosowania, wytwarzane i sprzedawane na tym samym rynku geograficznym)

Odpisywanie wartoci zapasw Wartoci materiaw przeznaczonych do zuycia w procesie produkcji nie odpisuje si poniej kosztu, jeli oczekuje si, e produkty gotowe, do wyrobu ktrych materiay te bd zuyte, zostan sprzedane po cenie rwnej lub wikszej ni koszty Jeli jednak spadek cen materiaw wskazuje, e koszt wytworzenia wyrobw gotowych przekroczy ich warto realizacji netto, wwczas warto materiaw naley obniy. Miar wartoci realizacji netto moe by w takich okolicznociach koszt odtworzenia materiaw

Przywrcenie wartoci zapasw W przypadku ustania okolicznoci, ktre spowodoway obnienie wartoci zapasw lub w przypadku istnienia wyranych dowodw zwikszenia wartoci realizacji netto wskutek zmiany warunkw ekonomicznych, naley przywrci kwot uprzednio odpisan od wartoci zapasw (odwrcenie odpisu zmniejszajcego warto zapasw) Now wartoci zapasw bdzie koszt historyczny lub nowa warto realizacji netto, w zalenoci od tego, ktra z tych dwch wielkoci jest nisza (zwikszenie wartoci nie moe przewysza kwoty wczeniejszego odpisu)

Przywrcenie wartoci zapaswKwota odpowiadajca przywrceniu warto zapasw ze wzgldu na wzrost wartoci realizacji netto powinna zosta ujta jako zmniejszenie kosztw zapasw uznanych w rachunku zyskw i strat w okresie, w ktrym nastpio przywrcenie wartoci

Ujmowanie kosztw zapaswW rachunku zyskw i strat ujmuje si:

warto ksigow sprzedanych zapasw w okresie, w ktrym uznano odnone przychody ze sprzeday

kwot odpisu wartoci zapasw do wartoci realizacji netto lub strat zapasw w okresie, w ktrym dokonano odpisu lub w ktrym wystpia strata

Ujmowanie kosztw zapaswKwota kosztw zapasw ujtych jako koszt w rachunku zyskw i strat w danym okresie, okrelana czsto kosztem sprzedanych zapasw (cost of sales) obejmuje zarwno koszty wczone pierwotnie do kosztu wytworzenia zapasw sprzedanych w tym okresie, jak i nie alokowane stae porednie koszty wytworzenia oraz koszty nienormalnego zuycia materiaw, robocizny i innych zasobw produkcyjnych

Formuy ustalania rozchodu i zapasu metoda identyfikacji szczegowej * metoda FIFO metoda redniej waonej

* Wymagana w sytuacji, gdy skadniki zapasw nie s wzajemnie wymienialneoraz w przypadku, gdy produkty lub usugi przeznaczone s na rzecz realizacji cile okrelonego projektu czy zamwienia

Formuy ustalania rozchodu i zapasu W odniesieniu do wszystkich zapasw podobnego

rodzaju i podobnego przeznaczenia naley stosowa t sam formu ustalania wartoci rozchodu i zapasu W odniesieniu do zapasw odmiennego rodzaju lub odmiennego przeznaczenia uzasadnione moe by zastosowanie odmienne formuy ustalania wartoci rozchodu i zapasu

Ujawnianie informacjiW sprawozdaniu finansowym naley ujawni: polityk rachunkowoci przyjt do wyceny zapasw, w tym formu ustalania wartoci rozchodu warto bilansow zapasw ogem oraz w rozbiciu na poszczeglne grupy stosownie do specyfiki jednostki (typowa klasyfikacja zapasw obejmuje: materiay, towary, produkcj w toku, produkty gotowe) warto bilansow zapasw wycenianych w wartoci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeday kwot zapasw ujtych w okresie jako koszt

Ujawnianie informacjiW sprawozdaniu finansowym naley ujawni: kwot wszystkich odpisw wartoci zapasw ujtych w okresie jako koszt kwot odwrcenia odpisw wartoci zapasw ujt w okresie jako zmniejszenie kosztw zapasw w rachunku zyskw i strat okolicznoci lub zdarzenia, ktre doprowadziy do przywrcenia wartoci zapasw warto bilansow zapasw zastawionych jako zabezpieczenie zobowiza

Zmiany zasad rachunkowoci i szacunkw oraz korekty bdw (MSR 8)

Polityka rachunkowoci Polityka rac