Click here to load reader

Zadaci Fizika

  • View
    2.738

  • Download
    30

Embed Size (px)

Text of Zadaci Fizika

1

Fizi ke veli ine 1.Osnovne 2.Izvedene 3.Dopunske Osnvnih veli ina ima 7. 1.Du ina 2.Masa 3.Vrijeme 4.Ja ina el.struje 5.Temperatura 6.Svjetlosna ja ina 7.Koli ina tvari P=a*b[m*m]=[m2 ] V=a*b*c[m*m*m]=[m3 ] m kg V! ! V m3T s m Y! ! t s

l m t i T I nm

metar kilogram sekunda amper kelvin kandela mol

m kg s A K cd mol

c f

a b

a-du ina naspram katete b-du ina nalegle katete c-du ina hipotenuze a sin2 +cos2 =1 sin E ! c b cos E ! c a b tgE ! ctg E ! b a a a sin E a 2 b2 tgE ! ! c ! !1 cosE b b c2 c2 c b cos E c b ctg E ! ! ! a a sin E c

a2 b2 !1 c2

2

MEHANIKAKinematika Dinamika Statika Za dvije ta ke ka emo da su materijalne ako su njihove dimenzije zanemarive u odnosu na njihovo rastojanje. Z

M(X,Y,Z)

T r0

Desni dekartov k.o.sistem

Y

X Rje avanje zadataka vr i se u pet koraka: 1.Upoznavanje zadatka 2.Sre ivanje podataka iz zadatka 3.Planiranje rje enja iz zadatka 4.Izra unavanje podataka-zadatka 5.Provjera zadatka Primjer: Pumpa za pritisak podigne teret na visinu 40m.Kolikom silom djeluje voda na ventil pumpe ako je povr ina popre nog presjeka ventila 8cm. h=40m s=8cm2 =8*10-4 m2 m g=9,81 s2 kg V ! 1000 m3P! F s s

F=?

3

!

F ! V ghsF ! 1000 kg m 9,81 40m 8 10 -4 m2 m3 s2 F=313,9 N

NAZIV PREDMETKA EKSA PETA TERA GIGA MEGA KILO HEKTO DEKA deci centi mili mikro nano piko femto ato Z As

OZNAKA PREDMETKA E P T G M K h da d c m n p f a

VRIJEDNOST PREDMETKA 1018 1015 1012 109 106 103 102 101 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18

s=s(t) B T r1 L Y s-put t;put(r ! (s

Zakon puta

T r t

X Linijom kojom se kre e materijalna ta ka naziva se putanja ili trajektorija.T s 2 s1 (s vsr ! v ! ! t 2 t1 (t m (s t2,s2 v! , (t p 0 , v ! s (t T T T (r T (r v sr ! , v ! (t p 0 (t (t Ubrzanje je izvod brzine po vremenu. t1,v1 ; t2,v2 T T T (v T v v (v m a! (t p 0 a sr ! 2 1 ! ! 2 ; (t t2 t1 (t s

v, t1,s1

T vX

X vn

T v

v ! vX 2 vn 2

a ! aX 2 an 2

4

ZADATCI

1. Brzina automobila na prvom djelu puta v1 ! 36 srednja brzina automobila na cijelom putu?n

km km ,a na drugom v 2 ! 54 .Kolika je h h

km v1 ! 54 h

Sivsr !i !1 n

!

tii !1

S1 S 2 t1 t 2

v 2 ! 36

km h

t1 !

s1 v1s

; ;

t2 ! s2 ! 2! s

s2 v2

vsr=?

s1 ! 2v!

s1 s 2 s1 s 2 v1 v2

s1 s 2 v1 s 2 v2 s1 v1 v2s ! 2 s v1 v2

s s 2 2 v! ! s s s v1 v2 2 2 2

v 2 v1 s 2 v1 v v1 v2

v1v22 v1 v2 2 36

km km 54 h h ! 43,2 km ! v! h v1 v2 36 km 54 km h h 2.Na prvoj tr ini puta automobil se kre e brzinom v1,a na ostalom djelu puta v2=54km/h. Srednja brzina automobila na cijelom putu je 36 km/h.Kolika je brzina v1 =? 1 2 s s km ! 3 ; t2 ! 3 t ! t1 t 2 t1 v2 ! 54 h v1 v2v ! 36 km h t! s

vsr

1 2 s s s 3 ! 3 v v1 v2

1 2 s s s ! 3 3 36 v1 54

v1 ! ?

5

2 1 s v2 v1 s 3 3 ; ! 36 v1 v2

2 1 s v1 v2 ! v s v2 v1 3 3 30 v1 ! 648

v1 v2 ! v 3 v2 3 v1 v1 !km 648 ! 21,6 h 30

1

2

;

54 v1 ! 12 54 24 v1

3.Izme u dva grada koja le e na rijeci se obra a parobrod.Putovanje uzvodno traje t1=9h ,a nizvodno t2=4h.Kolika je srednja brzina rijeke u odnosu na obalu, a kolika je srednja brzina parobroda u odnosu na vodu?Rastojanje izme u gradova je S=72km.

t1=9h t2=4hS=72km

s ! v t s!

s! vr

v

p

t

v

p

vr

t

2

1

s ! v p t 2 vr t 2

s ! v p t1 v r t1 v p t1 ! vr t1 s

s!

vr t1 s t 2t1

vr t 2

vr=? vp=?

v p t1 ! vr t1 s vp ! vr t1 s t1km h km h

vr t1t 2 s t 2 vr t1t 2 t1 2 vr t1 t 2 s t 2 s! t1s!

vr ! 5

v p ! 13

s

st 2 ! 2 vr t 2 t1

s t1 s t 2 ! 2 v r t 2 t1

vr !

s t1 s t 2 2 t1 t 2

4. ovjek visine h=1.8m pro e stalnom brzinom

v1 ! 0,75 s

m

ispod uli ne sijalice koja se

nalazi na visini H=4m iznad zemlje. Kolika je brzina vrha ovjekove sjenke?

6

v1 ! 0,75 sh ! 1,8m H ! 4m

m

A

v2=?D H h ?

B

S1 S2

E

C

s1 ! v1t s 2 ! v2 th 7!

v2 t ! v 2 t s2 s1 v2 t v1 t t 2 v1 v!

s2

v2 ! 1,36 s

5.Motorni amac prelazi rastojanje izme u dva mjesta na obali rijeke za vrijeme t1=3h, a splav za vrijeme t=12h.Koliko vremena utro i motorni amac da bi se vratio?

t1=3h t=12h

t2=?

t 2 ! 6h

h

!

v2 v2 v1

; h v2 ! H v2 H v1 H v2 h v2 ! H v1 Hv v2 H h ! H v1 v2 ! H 1 h

m

t1 ! v u t! s u

s

1

t2 t

!

1

1

t11 v t1 t ! ! 4 s t1t 1 ! t2 2 1 v v v 3 ! 3 !1 4v 6 4v

1

1

t

t1

!

u u v v ! s s s s

s t2 ! v u

1 1 s ! 4v ; u ! s ! v t 3

6.Da bi se ustanovila dubina bunara do nivoa vode potrebno je u njega baciti kamen i od tog trenutka mjeriti vrijeme koje protekne do udara u povr inu vode.Udarac od povr inu vode uje se poslje vremene t. Kolika je dubina bunara?Brzina zvuka kroz vazduh je C,a ubrzanje zemljine te e je m g ! 9,81 2 . t ! t1 t 2

s

m c ! 331,5 s

H!

g t1 2 2H g

2

; H ! c t2H c

t1 !t!

;

t2 !

2H H g c

t

2H H 2 2 g c H 1 ! 331,5t 2725 t 224042

!

2H H 2 g c

c 2 2 2 H 1.2 ! g c gt s c gt g t

H 2 ! 331,5t 2725 t

7. Vektor polo aja tjela mjenja se u toku vremena po zakonu gdje je A= 5

T 2T r t ! A t i B t

T T j Ck

Odrediti: a) vektor brzine i ubrzanja b) intezitet brzine tjela poslje 2s od po etka kretanja c) intenzitet ubrzanja tjela

m m m ,B= 3 ,C= 2 ,dok su i,j i k jedini ni vektori X,Y,Z osa. s s s

m C!2 s TT v , a , v, a !

v!

a!

8

m s m B!3 s A!5

X !

y

n n 1

'! n y

T T T 2T r t ! A t i B t j Ck T T ! dr ! 2 At iT BT j v n dtT ! 2 Ai

T! d 2 r ! d v a 2 dt dt2 A2 B 2

v!

v x v y vzm s

2

2

2

! 4 A 2 B 2 ! 10, 4

2 2 2 2 a x a y a z ! 2 A

! 2 A ! 10

m s2

8.Vektor polo aja ta ke A u odnosu na koordinatni po etak mjenja se u toku vremena po T T 2T zakonu gdje su b i c r t ! b t i C t j pozitivne konstante i i,j su jedini ni vektori X i Y osa. Odrediti: a)Jedna inu putanje Y=y(x) u ta ki A b)Vektore brzine i ubrzanja kao i njihov intenzitet u funkciji vremena

X ! bt Y ! C t2

T T! dv ! biT 2CtT j v dt T T! dv ! 2CT j a dt

v a

!

!

9.Jedna ina kretanja tjela putanju jedna ine tjela : a) y !

yx v ! vt , a ! at 2

b)Ustanoviti zavisnost a) X !bY ! Ct X b X Y !C b2

t2

b)

v!

!

vx

a

dv ! 2bt dt

9

T r t !

T T T 2T i Yj ! bt i c t j t ! X bx2 b !

X !

xy Y C

t

!

y C

X !b Cx2

Y ! C

b

2

!

C

b

2

x

2

vx v y ! b vx !2

2

2

2

4C 2 t

2

4C 2 ! 2C2

xt ! b t

yt ! C t 2 gdje je b

!4

m m , C ! 2 2 . Ustanoviti s

s

t

!

Y!2

2 1 X ! X 4 22

2

dx dy 2 v y ! ! 2bt 2Ct ! 2t b c dt dt

10.Jedna ina kretanja tjela po X-osi ima oblik! 1

xt ! A B t

2

C t 3 gdje je

A

m

s

2

,B !3

m

s

2

, C ! 2

m

s

2

. Kolike su:

a)Brzina i ubrzanje tjela b)Vrijeme kretanja tjela do zaustavljanja a)

T dx 2 v ! dt ! 2Bt 3CtT T! dv ! 2 B 6Ct a dt 2Bt+3Ct2=0 t(2B+3Ct)=0 t=0 2B+3Ct=0 3Ct=-2B 2B t! 3C t=1s SLOBODAN PAD

v0 ! 0 v ! g th! 1 2 gt 22

v

2

! 2 gh

h! v

2g

HITAC NA NI E

v ! v0 g t h ! v0 t v v0 !2

1 2

g t2 h

2g

10

HITAC NA VI E

v ! v0 g t h ! v0 t2 2

1 g 2

t

2

11.Dva tjela istovremeno su ba ena jedno u susret drugom istom po etnom brzinom koja m iznosi v0 ! 50 . Jedno tjelo je ba eno na vi e sa povr ine zemlje, a drugo vertikalno na s ni e sa visine h koja je jednaka maksimalnoj visini koju mo e dosti i prvo tjelo. Na kojoj visini e se tjela susresti i kolika e im biti brzina za vrijeme susreta. m v0 ! 50 sv0

v v0 ! 2 g h

h2

h1 ! v0 t

1 g 2 1 2

t

2

h2 ! v0 t H H

g t21 2 1 2 g t v0 t g t 2 2

v1 ! v0 gt v0 v1 ! v0 g 4 gv1 ! 4 v0 ! 4 50 ! 37,5 s3 3 m

Hh1

v0

! h1 h2 ! v0 t

v2 ! v0 gtm v0 5 v2 ! v0 g 4 g ! 4 50 ! 62,5 s

H ! 2 v0 t H t!2 v0;H

v ! 02g

2

v0 t! 2g v ! 0 2 v0 4 g

2

12.Dva tjela padaju sa visine 7900m.Jedno tjelo je po elo padati bez po etne brzine, dok je m drugom saop tena brzina v0 ! 200 sa hitcom na ni e. Kako se mjenja rastojanje izme u s tjela ako su po eli padati istovremeno iz iste ta ke? Koliko je rastojanje kada tjelo padne na zemlju? H=7900m

h2 ! v0 t 2 g t h1 ! 2 g t d12

1

2

v0 ! 200 sd=?

m

H

! h2 h1

d

11

d d d d d

! v0 t ! v0 t

1 2 1 2 g gt 2 t 2

h2 ! H v0 t 1 2 g ! 2 t

H

! v0 t1 ! 200 m 24,6 s s

2 2 2 v0 t t ! H g g 2 v0 t2 ! t1 g 2 t1 t 2 ! H g

! 4920 m

t1 ! 24,6s13.Dva tjela ba ena vertikalno u vis sa iste visine po etnom brzinom

vremenskom razmaku t1 -t2=0,5s . Kroz koje vrijeme od vremena bacanja i na kojoj visini e se sresti.Otpor vazduha zanemariti.

v0 ! 29,4 s

m

u

v0 ! 29,4 s(t ! 0,5s

m

v 2 ! v0 2 2 ghv1 ! v 0 gt1 v 2 ! v 0 gt 2 v ! v 0 2 gh

h2 H h1

t1=? t2=? H=?

v 0 2 gh1 ! v 0 gt1 v 0 2 gh2 ! v 0 gt 2 gt12 ! gt 2 2 t12 ! t 2 2

2 gh1 ! g 2 t1 2 2 gh2 ! g 2 t 2 2 gt1 2 ! 2,76 m 2

h h2 !

1 t 2 ! ! 0,25 4t1 ! 0,5 0,25 ! 0,75 s

gt 2 2 h1 ! ! 1,22m 2 h h2 h1 h! h1 ! 1,99 m 2

14. Lenjir du ine 25 cm obje en je pomo u konca o zid .Ispod lenjira na zidu nalazi se mali otvor B. Na kojoj se visini H nad otvorom B mora nalaziti donja ivica lenjira da bi poslje pregorijevanja konca lenjir padaju i na ni e pokrivao otvor B u toku 0,1 s.

12

l ! 25cm t ! 0,1s

v ! 2 gh

h=?

l ! vt

1 2 gt 21 2 gt 2

l

l ! 2 gh t

/2h B

l 2 ! 2 gh t 2 2 2

1 2 4 g t 2

1 2 ght ! l g 2 t 4 4 1 2 4 2 l g t 4 h! 2 gt 2 h ! 20,5cm

15.Tijelo se baci vertikalno u vis po etnom brzinom

v0 ! 29,43 s

m

.Istovremeno se iz ta ke e prvo tjelo

njegovog devetostrukog dometa pusti drugo tjelo .Nakon koliko vremena pasti poslje drugog na zemlji. 1 2 m v=0 v ! v 0 gt 9 H ! gt 2 v0 ! 29,43 s 2(t ! ? v 0 ! gt v t' ! 0 g

18H t2 ! gt2 ! 9 v0 g22

;

v H! 0

2

2g

t1 ! 2t 't1 ! 2v 0 g

t2 !

3 v0 g

3v 0 2v0 v 0 ! ! 3s g g g m 16.Tjelo se baci vertikalno u vis po etnom brzinom v0 ! 29,43 , istovremeno se iz ta ke s m 2 njegovog dometa hitne na ni e tjelo brzine v 0 ! 9,81 : s a)poslje kog vremena e se tjela mimoi i 02 b)kolike puteve pri tome pre u S c) za koje vrijeme e se drugo tjelo pasti na zemlju (t ! t 2 t1 !

v01 ! 29,43 s v02 ! 9,81 sm

m

H

h01

13

a)1 2 gt 2

h ! v 01t

v01 ! v01 v02 t 2gt!

2

v01 ! 1,12 s 2 g 01 v02 v

2

s=H-h H=S+h= v 02 t S= v 02 t 1 2 gt 2

1 1 2 gt v 01t gt 2 2 2 v01 2 H! 2g 1 H ! v01 t gt 2 ! 26,9m 2 1 2 v v02 t 2 gt ! 201 g 2 2 v v0 t t ! g01 2 g2 2

b) c)

v S ! H h ! 01 2g

2

v01 t 2 gt

1

2

! 17,24m

t

2

2 v v0 t 01 2 g

2

g

t1 ! 2,16s t 2 ! 6s (t ! t 2 t1 ! 3,84 sKOSI HITAC vo

vY vovx

v oY vo X X

14

v0 X ! v0 cos N v0 Y ! v0 sin NvY ! voY gt ! vo sin N gt

vx ! vo X ! v0 cos N vY ! v0 Y ! v0 sin N

v X ! voX gt ! vo cos N gt X ! v X t ! vo t cos N v y vo x ! t sin N 1 gt 2 Y ! v sr t ! o vo 2 2Y ! XtgN ! g 2 v02 cos 2 N ;

x(

v2 ! 0 sin 2Ng

v 2 sin Yn ! 02g

2N

17.Kamen ba en horizontalno s krova ku e po etnom brzinom v ! 15 uglom od 60o u odnosu na horizontalnu ravan .kolika je visina ku e?v ! 15 m s v s 30 3 s! ! 10 3 3 sin E ! cos E ! h s

m pada na zemlju pod s

E ! 60 Q

h ! cos E s !

s 10 3 ! ! 5 3 ! 8,66m 2 2

h=?

m pod uglom od 45 O prema horizontu .Izra unati s pre eni put du X-ose i Y-ose.Na i jedna inu trajektorije tjela ,maksimalnu visinu i maksimalnu daljinu do koje e tjelo dospjeti. 18.Tijelo je ba eno brzinom v0 ! 20 v0 ! 20E ! 45o

m s

v ox ! v o cos E ! 10 2

X max !Ymax !

vo 2 sin 2E 400 ! ! 40,77m g 9,81v o 2 sin 2 E 100 ! ! 10, 2m 2g 9,81 gt 2 ! 10,18m 2

voy ! vo sin E ! 10 2X ! vox t p ! 10 2 1, 4 ! 14 2 m

Xmax,Ymax=? Y=?

Y ! voy t k

Y jed

! X tgE

gX 2 2 vo cos 2 E2

!

400 X 9,81X 2 400

15

KRU NO KRETANJE -ugaoni pomeraj (rad) -ugaona brzina -ugaono ubrzanje T-period -frekvencija

t1

1

[ sr ! E sr !

(U U 1 U o rad ! (t t1 t o s

[ E

! lim ! lim

(U (t p0 ( t

t0

[ 2 [ 1 ([ rad ! (t s 2 t 2 t1 T ! 2T v ! r [ v2 1 E! K ! T r [ ! [o E t 1 ! [o E t2 22 2

([ (t p0 (t

U

[ [ 0 ! 2EU19. Ugao koji opi e materijalna ta ka poslje 50s od po etka rotacije je 225 rad.Koliko je ugaono ubrzanje ako je po etna ugaona brzina u tom trenutku 2 rad/s?Kolika je ugaona brzina u tom trenutku? 1 U ! [ot E t2 t ! 50s [ ! [o E t 2 U ! 225rad rad 2U ! 2[ 0 t E t 2 rad [ !7 s [o ! 2 s 2U 2[ o 2U 2[ o rad E! 2 E ! 0,1 ! E , =? 2 t s t t t rad 20.Ugaona brzina materijalne ta ke 18 s poslje po etka rotacije iznosi [ ! 46 .Koliko s rad ?Koliki ugao za to opi e? je ugaono ubrzanje ako je po etna ugaona brzina[ o ! 10 s 1 U ![o E t2 t ! 18 s 2 [ [o 1 rad E! U ! 10 2 324 [ ! 46 s 2 t rad rad U ! 334 [ o ! 10 s s , =? E ! 2rad

16

21.Prilikom kretanja rotacije materijalne ta ke vektor njenog ugaonog pomjeraja mjenja se u toku po zakonu U t ! Bt 3 n o gdje je B konstanta no jedini ni vektor normalan na ravan putanje materijalne ta ke.Odrediti vektor: a) ugaone brzine i njegov intenzitet poslje vremena t=to b)ugaonog ubrzanja a) b) : : t ! tot! to 6 [!p

i njegov intenzitet poslje vremena t ![ ! 3Bt o 2 E ! 6B to ! Bt o 6

to 6

p dU ! 3Bt 2 no dt p d[ E! ! 6 Bt no dt

22.To ak se okre e oko nepokretne ose tako da njegov ugaoni pomjeraj zavisi od vremena po zakonu U t ! kt 2 gdje je k=1 rad/s2.Koliko je ukupno ubrzanje ta ke na obodu ta ke poslje vremena 5 s, od po etka kretanja ako je linijska brzina ove ta ke v=1 m/s. v dv 2 R! U t ! kt aX ! dt ! 2kR 2kt 2 2 2 2 4k t R v rad v v 2 2 k !1 2 an ! R ! R ! 4k t R aX ! 2k ! 2k 2kt ! t s t ! 5s v![ !

dU dt

an ! 4k2

v !1 a=?

m s

v ! 2 kt R

a

v ! 2ktv 2 ! t

23.Materijalna ta ka kre e se po krugu brzinom v(t)=bt gdje je b=1 m/s2 .Koliko je ukupno ubrzanje ta ke u trenutku kada ona u ini ugaoni pomjeraj =0,6 rad . v2 dv 2 2 ; an ! ; ! bt ! a ! aX an vt aX dt R m 2 RU dU v 2 b !1 2 ![ ! t ! b dt R sU ! 0,6 rad

tt o

!

2 RU bt o

dU ! dt [

/ dt

dU ! [ dt Ub t 2 bt 2 b bt v ! [ dt ! dt ! dt ! tdt ! ! R 2 Ro R R 2R o o ot t t t

17

2 2

t ! 2 kt v v2 t2

4k 2 t 2 v 2 ! 10

m s2

U ! [ sr t

bt 2 bt 2 ! 2 R[ sr t ! [ sr t 2R 2 R[ R t2 ! ! 1, 2 b b m a ! b 2 ,2 2 ! 3,9 2 1 s

bt ! 2 R[

T X m p ! m v kg sT m ! m a kg ! N 2 T Ts F ! F12 21

24.Vazdu ni balon ima na svom donjem djelu teret mase m.Pod dejstvom potisne sile F p balon sa teretom pada ubrzanjem a.Izra unati masu tereta m koju je ptrebno izbaciti iz korpe balona da bi se on kretao na gore ubrzanjem istog intenziteta. 1) F u=mg-Fp ma=mg-F p (1) 2) F=F p-(m-m)g (2) 2ma (m ! ga

25.Tijelo mase m ba eno je pod uglom prema horizontu po etnom brzinom o zanemaruju i otpor vazduha .Odrediti koliki je prira taj t tokom vremena t od po etka kretanja?T T (p d (mv ) F! ! dt (t

v x ! vo cosEv y ! v o sin E gt

T d (mv) F! ! mg dt (p ! mg(t(p mg

v ! vx vy vx ! 0 v y ! g

(t !

18

DINAMIKA

Fp a a

Fp

m mg (m-m)g

26.Jedna ina kretanja tjela mase m su: x=asin t , gdje su A,B,C=const.Odrediti intenzitet i pravac y=bcos t , z=0 koje djeluju na tjelo u funkciji kordinata tjela X odnosno Y. p p p T T T ! Fxi F y j Fzk ! r r F rX Y

F X ! ma x ! m dt 2 FY! ma y ! m2

d x

2

! mA [ 2 sin t ! mB [ 2 cos [ t

T k !0 FZ

d2y

dt T T T 2 F ! m[ ( A sin [ t i B cos [ t j ) T F ! m[ 2 r

F!

Fx

2

F y ! m[ 2 X 2 Y 2

2

27.Na malo tjelo mase m koje se nalazi na glatkoj horizontalnoj podlozi u trenutku t=0, po ne da djeluje sila F iji se intenzitet mjenje tokom vremena po zakonu F=kt gdje je k=const. . Pravac sile F je stalan i zatvara ugao prema horizonatalnoj ravni.Kolika je brzina tjela u trenutku kada ono napu ta podlogu ? Koliki put pre e tjelo u tom trenutku. F=kt v=? FY s=?

F x ! F cos U ! kt cos U F y ! F sin U ! kt sin U ; F y ! mgkt o sin U ! mg mg to ! k sin U F ! ma F!mv

FX mg

dv ! mgkt o sin U dtto

/ 1 dtm

k sin U dv ! m o v!

t o dt

kt o sin U 2 m

o to2 2

mg k sin U k sin U mg 2 v! ! m 2 2 k sin U tgU

b) v !s o

ds dtto o

/k cosU o 2 s! t dt 2m ot

ds ! vt dt

;

s!

m2 g 3 6k 2 sin 2 U tgU

19

28. Pod dejstvom konstantne sile F=230 N tjelo je za 10 s pre lo put za 30 m.Odrediti masu tjela? F=230 N t=10 s s=30 m m=? at 2 s! F ! ma 2 2s F a! 2 m! a tm! F 2s

m!

Ft 2 2s

t2 m ! 3,92 10 2 kg

29.Vagon mase 2 104 kg kre e se po etnom brzinom . Odrediti : s2 a) kolika je zako na sila koja djeluje na vagon b) poslje koliko vremena e se vagon zaustaviti c)koliki put e prije i to zaustavljanje m ! 2 10 4 kga ! 0,3 m s m a ! 0,3 2 s F,t,s=? v o ! 154 a) F ! ma ! 2 10 0,3 F ! 6 N

vo ! 15 s

m

i negativnim ubrzanjem

m

b) v ! v o at v!0 vo ! at v 15 ! 50 s t! ! a 0,3 c) s ! v o t at 2 2 0,3 2500 s ! 15 50 ! 305 m 2

TRENJE F ! Q Q ! Q mg F ! QN

20

m .Poslje isklju enje motora s prelazi put 100 m i zaustavi se. Odrediti vrijeme kretanja automobila sa uklju enim motorom usporenjem i koeficijent trenja. m v ! 10 s s ! 100 m t=?,a=?, =? vt 2s s! t! ! 20 s 2 t v 2 v0 2 ! 2 as

30.Automobil se kre e po horizontalnom putu brzinom 10

a!

v 2 vo 2 m !2 2 2s s F ! Q Q F ma a Q! ! ! ! 0,2 Q mg g

31.Tjelo mase 0,8 kg kre e se na gore du vertikalnog zida pod dejstvom sile od 20 N koja sa vertikalom zatvara ugao od 30o .Odrediti ubrzanje tjela, ako je koeficijent trenja izme u tjela i zida =0,2. g ! 9,81 m F ! F1 Ftr mgF ! ma F1 ! F cos E F2 ! F sin E Ftr ! Q F2 ! Q F sin E ma ! F cos E F sin E mg F cos E Q F sin E mg m a! ! 9,34 2 m s

s2 m ! 0,8kg F ! 20 NE ! 30 Q =0,2 a=?

F1

F

F2 mg

32.Tjelo iz stanja mirovanja po ne da klizi niz strmu ravan nagibnog ugla 600 .Poslje m pre enih 22,6 cm brzina mu je v ! 1 .Koliki je koeficijent trenja izme u tjela i strme ravni? s Q Ftr F ! F p Ftr E ! 60 N s ! 22,6m m v !1 s =?F ! ma F p ! mg sin E

Fp mg

Ftr ! Q N ! Q mg cosE ma ! mg sin E Q mg cosE ma mg sin E ! Q mg cos E g sin E a !Q g cosEa! v2 2s Q!

2 g sin E v 2 ! 0, 44 2 sg cos E

21

33.Tjelo mase 3 m nalazi se na strmoj ravni iji je nagibni ugao 300 .Tjelo se preko kotura ve e neistegljivim koncem sa drugim tjelom mase m.Koeficijent trenja izme u tjela i strme ravni =0,1.Poslje kog vremena e tjela koja ine sistem pojedina no pre i rastojanje od 144 cm ako je u po etnom trenutku sistem mirovao. m1 ! 3mE ! 30 Q Fr ! Fn Ftr Q 2

m2 ! m Q ! 0,1 s ! 1,44m t=?

Fr ! m a Ftr ! Q N N ! m1 g sin E Ftr ! Q m1 g sin EQ2 ! m 2 g Fn ! m1 g cos E

ma ! m1 g cos E Q m1 g sin E m2 g ma ! 3m g cosE Q 3m g sin E m g a ! 3 g cosE Q 3 g sin E ga ! 3 9,81 cos 30 o 0,1 3 9,81 sin 30 o 9,81 m a ! 17,14 2 s

v ! 2as

t!

v ! a

2as ! 0,4 s a

Ftr m1 m2 mg

F

34.Tjelo mase 3 kg vezano je za zid neistegljivim koncem,vidi sliku.Ono le i na tjelu mase 6 kg koje preko kotura neistegljivim koncem vezano za tjelo mase 4 kg koje slobodno pada odnosno visi.Izra unati ubrzanje kojem se kre e pkretno tjelo ako se zna da koeficijent trenja izme u dva tjela =0,2 a izme u tjela i podloge =0,1.Trenje kostura zanemariti. m1 ! 3kg m2 ! 6kg m3 ! 4kg

Ftr1 Ftr2

m1 m2

Q1 ! 0,2 Q 2 ! 0,1a=? F ! Q3 Ftr1 Ftr 2

m3

Q3 F ! (m1 m2 ) a ( m1 m 2 ) a ! m3 g Q1 m1 g Q 2 ( m1 m 2 ) g

22

Ftr1 ! Q m1 g1

a

!

m3 g Q m1 g Q (m1 m2 ) g1 2

m1 m22

Ftr 2 ! Q ( m 2 m1 ) g Q3 ! m3 g m a ! 2,45 s 2

35.Tjelo te ine G=30 N kre e se vertikalno na ni e ubrzanjem a ! 24,52 sile za vrijeme kretanja.G ! 30 N a ! 24,52 m s2p p

m s2

.Na i intenzitet

g

R=F+G F=R-G F ! ma m gF! G a g g F ! 45 N

m!

G g

a

R ! ma G ! m g a F ! G 1 g

36.Koliki treba da bude minimalni koeficijent trenja izme u to kova i povr ine puta nagiba m 30o da bi se automobil mogao kretati po njemu na vi e ubrzanjem a ! 0,6 2 . s Ftr a ! 0,6 =30o

m s2 F

N

mg

R ! Ftr FFtr ! Q mg cos E R ! ma F ! mg sin E ma ! Q mg cos E mg sin E a g sin E Q! g cos E Q ! 0,66

23

POJAM MEHANI KOG RADA

A ! F s cosE A ! F s?J AP! A ? A W t

mv 2 ! Ek 2 E p ! mgh

F

E p ! 2 kx

1

2

- potencijalna energija elasti ne opruge

37.Da bi pove ao brzinu potiskivanja tereta pri nepromjenjenoj sili otpora sredine za m v ! 0, 48 , ovjek mora razviti snagu koja je 1,6 puta ve a od prvobitne snage. s Kolika je prvobitna brzina potiskivanja tereta?(v ! 0, 48 P2 ! 1,6 P1 v1=?

P ! F v1 1 P2 ! F (v1 (v)P2 F (v1 (v ) ! P1 F v1 1,6v1 ! v1 (v (v ! 1,6v1 v1

m .Ako se brzina tjela pove a za dvostruku s vrijednost,kineti ka energija se pove a za 588 J. Kolika je masa tjela? 38.Tjelo neke mase kre e se brzinom v1 ! 14v ! 14 m s Ek ! mv 2 2 E k (E k E k ! 2mv 2 2(E k ! 3mv 2 mv 2 2

v 2 ! 2v(E k ! 588 J

mv 2 2 ! 2mv 2 2 2(E k ! 4mv 2 mv 2 E k (E k ! m! 2(E k 3v 2 ! 2kg

m=?

39.Kliza mase 70 kg odgurne svoju partnerku mase 50 kg brzinom v 2 ! 7 tom izvr i?

24

m s

!

A F s ! ! F v t t

v1 !

(v 0,6 0,48 v1 ! 0,6 m s

v1 ! 0,8

(v ! 0,6v1

m .Koliki rad pri s

m1 ! 70kg m 2 ! 50 kg v2 ! 7 m s

A ! E k1 E k 2A! m1v1 2 m 2 v 2 2 2 2

m1v1 ! m2 v 2v1 ! m2 v2 m1

m 2 m1 22 v 2 2 m v 2 m 2 2 1 A! 2 2 2 2 2 m v m v A! 2 2 2 2 2 m1 2 A ! 2,1kJ

40. ovjek podigne teg mase 10 kg iz stanja mirovanja ,ubrzanja a ! 2 toku prve sekunde? m ! 10kg a!2 m s2R ! ma

m s2

.Koliki rad izvr i u

h=s

t ! 1s A! F s 1 s ! at 2 2 R ! F G F ! RG

G ! m g F ! ma mg F ! m(a g )

1 A ! m( a g ) at 2 A ! 472,4 J 2 41.Lokomotiva mase m po inje kretati sa stanice tako da se njena brzina mjenja po zakonu v ! E s gdje je =const. ,a s pre eni put .Izra unaj rad svih sila koje djeluju na lokomotivu u prvih t sekundi u po etku kretanja. v !E s

A=? F ! ma ! m A! F s 1 s ! at 2 2

1 1 1 1 E2 dv ds ds dv ! ! v E ! E s E ! 2 s 2 s 2 dt ds dt ds dv dt dv E 2 ! 2 dtA ! m

dv 1 dv 2 t dt 2 dt E2 1 E2 2 E 4 t2 A ! m t ! m 2 2 2 8 42.Kineti ka energija estice koja se kre e po kru nici radijusa r zavisi od pre enog puta s po

zakonu E k ! E s 2 gdje je konstanta .Izra unaj intenzitet sile koja djeluje na esticu u funkciji od pre enog puta s.

25

Ek ! E s

2

F=mamv 2 Ek ! ! E s2 2 dv dv dv ds ! ! v ! ds dt ds dt2

2 v2 dv a ! r dt

2

mv ! 2E s dv 2E s ! ds m2

2

v!

2E s 2 m

2E 2E 2E s s ! m m m

2E s 2 2 2E s m ! 2E s 1 s a! r m m r2 F ! ma ! m 2E s s2 s2 1 2 ! 2E s 1 2 m r r

43. estice mase m ulaze u oblast i na njih djeluje sila .Dubina x prodiranja estice u tu oblast zavisi od impulsa p estice kao x= p gdje je konstanta.Izra unaj intenzitet ko e e sile iji je intenzitet suprotan smjeru ko e e sile. X !E px dv dx dv dx x ! ! E m ! 2 dt dx dx dt E m v E m 2 v

F ! ma

F ! m

dv dt dv F ! m v dx

F ! m

x E m v2 2

v !

x E m2

T T T gdje su A=B=C=1m, a i,j i 44.Vektor polo aja materijalne ta ke gdje su r1 ! Ai Bj Ck k jedini no vektori pod dejstvom sile F=n gdje je n=5 N. Materijalna ta ka po ne da se kre e u nekom vremenskom intervalu.Njen vektor polo aja je T T T r2 ! D i Fj Gk gdje je G=F=G=6 N.Koliki rad izvr i sila F za pomjeranje materijalne ta ke?T T T r1 ! Ai Bj Ck T X T r2 ! D i Fj Gk

A ! F s

T T T T T T (r ! r2 r1 ! D A i F B j G C k

F=n

A ! F (r T T T T A ! ni D Ai F B j G C k A ! n D A A ! 5 6 1 A=25 J

?

A

26

45.Dva tjela mase 2 kg i 4 kg vezana su u etom koje je preba eno preko kotura ,visinska razlika te i ta tjela prije po etka kretanja h=2 m.Koliku kineti ku energiju posjeduje ovaj sistem u trenutku kada do u na istu visinu?Trenje kotura i masu zanemariti. m1 =2 kg m2=4 kg h=2 m Ek=?E k ! E k1 E k 2

Ek1

m1v1 2 ; ! 2

Ek 2

m2 v 2 2 ! 2

m2 h/2 h/2

m2g m1

m1g

m1v1 2 m 2 v 2 2 2 2 2 v Ek ! m1 m2 2 F !Q Ek ! Ek ! gh m 2 m1 ! 19,6 J 2

v1=v2=vv ! 2as h 2 m1 m2 a ! m 2 m1 g m m1 g a! 2 m1 m2 s!

Moment inercije 1 mr 2 2 1 2 I ! mr kg m 2 2 2 I ! mr 2 5 I!

?

A

r

m

27

Moment impulsaT T T L!rvp ! r p sin E ! r p L ! r mv v ! r [ ! r 2 m [ L ! I [

Moment sile M ! I E M ! F r

Centripetalna i centrifugalna sila Fcp ! Fcf !Fcp Fcf

46.Matemati ko klatno du ine 0,2 m ima na svom kraju kuglicu mase 20 g. Ta ka vje anja klatna nalazi se na periferiji platforme koja rotira oko vertikalne ose ugaonom brzinom 80 o/s. Ako je polupre nik platforme r=10 m , izra unati kineti ku energiju kuglice.l ! 0,2m m ! 20 g ! 0,2 kg [ ! 80 o s r ! 10 m Ek=?Fc f

28

r

v mP=mv

mv 2 r !0Fcp

Fcf

r

x

d

a F mv 2 v ! r [ Ek ! 2 md 2[ 2 ; x ! l sin E Ek ! v ! d [ ; d ! x r 2 Fcf Fcf m[ 2 d sin E ! sin E ! sin E ! 2 F Fcf 2 Q 2 m[ 2 d mg 2

sin E ! 1

Ek !

m[ 2 r l 2 2

;

E k ! 522,2 J

47.Horizontalni tap du koja se mo e slobodno premje tati dva tega, rotira oko vertikalne ose.Sistem je u stacionarnom stanju prikazan na slici.Tegovi su povezani koncem du ine rad 15 cm.Njihove mase su 15 g i 25 g.Ugaona brzina rotacije je 10T . s Odrediti silu zatezanja konca i kineti ku energiju tegova .Tegove smatrati materijalnim ta kama. lr1 r2

m1

m2

l ! 15cm ! 15 10 2 mm1 ! 15 g ! 15 10 3 kg m 2 ! 25 g ! 25 10 3 [ ! 10T rad s

Ek !

mv 2 2

I ! mr 2

Fn ! Fcf Fn ! m1v 2 m2 v 2 ! r1 r2

Ek !

I[ 2 2

E k ! E k1 E k 2Ek ! I 1[ 2 I 2[ 2 2 2

[ r ! v Fn ! m1 [ 2 r1 ! m 2 [ 2 r2

Fn=?;Ek=?

m1 r12[ 2 m 2 r2 2[ 2 Ek ! 2 2 Ek ! 0,104 J

m1 r1 ! m2 r2 Fn ! 1,39 N l ! r1 r2 r1 ! l r2 m2 l r1 ! m1 m 2 m1 l r2 ! m1 m 2 r2 ! l r1

48.Lopta mase 10 kg i radijusa 20 cm rotira oko svoje ose koja prolazi kroz njen centar.Jedna ina rotacije lopte ima oblik * ! A Bt 2 Ct 3 gdje je A=5 rad/s2 ,C=-1 rad/s2. Po kojem se zakonu mjenja moment sile koji djeluje na loptu i kolika je njegova vrijednost poslje t=2s od po etka rotacije.

29

m ! 10kg r ! 20cmt ! 2s

M ! I E M !

;

I!

2 mr 2 5

E!

2 m r 2 2 B 6Ct 5 N M ! 0,64 m

d[ dt d J d 2J d[ ! ! 2 dt dt

d[ ! 2 Bt 3Ct 2 E! d[ ! 2 B 6Ct dt

M=?

49.U lijeb u disku mase 54 g postavljen je tanak konac na ije su krajeve oka eni tegovi mase 100 g i 200 g.Koliko je vrijeme potrebno da tjelo mase m2 pre e put du ine H=1,5 cm mr 2 ako su u trenutku t=0 tjela bila u stanju mirovanja .Moment inercije diska je I ! 2 m ! 54 g m1 ! 100 g m2 ! 200 g h ! 1,5cm t=?m2

Fz1 m1 Fz2

h! M

at 2 2

t!

2h a

F ! Fz1 Fz 2 ! m2 g m2 a m1 g m1 a mr 2 a mr 2 a ! M ! I E ! 2 r 2ra ! r E

! F r ! ?m 2 g m 2 a m1 g m1 a A r

?m2 g m2 a m1 g m1a A r !

mr 2 a 2r 2?m2 g m2 a m1 g m1a A ! ma a! m 2 m1 m1 m 2 m 2 g !3 m s2

t!

2h ! 0,1s a

50.U sistemu kao na slici kuglica mase m mo e bez trenja da se kre e du tapa AB koji mo e da rotira u horizontalnoj ravni.Kuglica je povezana sa krajem A oprugom du ine lo i koeficijentom krutosti k.Koliki je rad potrebno izvr iti da bi se ovaj sistem doveo do rotacije sa ugaonom brzinom ako se masa tapa i opruge zanemari.

A

Bm

A

B m l

lo

30

A ! (E ! E k E p k (l 2 (1) 2 m[ 2 l (2) Ek ! 2 Fe=Fcf k l lo ! m[ 2 l Ep !

(3)

l l o ! m[k

2

l2

m[ 2 l k k 2 m[ l A! 2 2 2 2 m[ l m[ l 1 A! k 2 2 m[ l 1 A ! Ek k

Zakoni odr anja -zakon odr anja mase m ! m1 m 2 m3 m 4 m n ! const . -zakon odr anja energije (Ek (E p ! (E ! const. -zakon odr anja impulsa E k 1 E k 2 E p1 E p 2 ! const . -zakon odr anja naelektrisanja 51.Strijelac mase 60 kg zajedno sa pu kom nalazi se na platformi u odnosu na koju miruje i m ispaljuje pu ana zrna ija je masa 5 g ,a ija je brzina v ! 600 u smjeru kretanja platforme. s m Masa platforme m=120 kg a brzina kretanja je v p ! 4 .Koliko treba da ispali strijelac s pu anih zrna da bi se zaustavila platforma. m s ! 60 kg Pp ! Pzm z ! 5 g ! 5 10 3 kg v z ! 600 m s

n!

m p ms v p ! mz v z n m p ms v pmz v z n ! 240 zrna

m p ! 120 kg

vp ! 4 n=?

m s

31

52. amac mase 180 kg sa ovjekom mase 60 kg koji stoji u njemu pribli ava se obali m brzinom v1 ! 1 .Kolikom brzinom ovjek treba da isko i iz amca tako da ovaj ostane u s stanju mirovanja.m1 ! 180 kg m2 ! 60kg m v1 ! 1 s m1v1 m 2 v1 ! m 2 v 2 m1v 2 m1v2=0 m m2 v1 ! 4 m v2 ! 1 m2 s

v2 =? 53.Trostepena raketa kre e se stalnom brzinom .Poslje odvajanja prvog stepena ija je masa jednaka jednoj tre ini ukupne mase trostepene rakete ,brzina preostalog djela pove ava se za m m 100 dok je brzina odvojenog djela v o ! 400 .Poslje odvajanja drugog stepena rakete ija s s je masa tako er jednaka jednoj tre ini mase polazne mase rakete, brzina odvojenog djela m iznosi v o ! 600 .Kojom se brzinom kretala raketa prije njenog odvajanja njenih djelova i s kojom se brzinom kre e krajnji dio rakete.m s m vo ! 400 s m v o ! 600 s (v ! 100 1 1 mv ! m m v (v mv o 3 3 3v ! 2v (v v o v ! 600 m s 3 /m 3 /m

v=?; vk=?

1 1 1 m m v (v ! mvk mvo ' 3 3 3 m v k ! 800 s

54.Niz strmu ravan koja se zavr ava mrtvom petljom kotrlja se bez trenja kuglica.Minimalna visina strme ravni sa koje treba pustiti kuglicu da se ista ne odvoji od petlje iznosi 5,4 m.Koliki je polupre nik mrtve petlje. h=5,4m R=?Q ! Fcf v2 ! g R mg ! mv 2 R E1 ! E 2

2 1 h2R

E k 1 E p1 ! E k 2 E p 2 E p 2 ! mg 2 R

;

E k 1 ! 0 ; E p1 ! mgh ; E k 2 ! 1 1 mv 2 I[ 2 mg 2 R 2 2

1 1 mv 2 I[ 2 ; 2 2

mgh !

32

2 I ! mr 2 5 v ! r [ R! 10 h 54 ! ! 2m 27 27

1 1 2 2 v2 mgh ! mgR mr 2 mg 2 R 2 25 r

mgh !

1 1 mgR mgR mg 2 R 2 5 27R h! 10

1 / mg

55.Oko homogenog punog cilindra koji mo e da rotira oko ose rotacije koja se poklapa sa osom cilindra namotan je konac na ijem je kraju obje en teg ija je masa 2 puta manja od mase cilindra. Ako se teg pusti na i ubrzanje kojim e padati

Ep1h

Ep1

E1 ! E2 E p1 ! E k 2I!

0 Ek 1 E p1 ! E k 2 E p 2mgh ! 1 2 1 I[ mv 2 2 2

1 1 m r 2 ! 2mr 2 ! mr 2 2 2 1 v2 1 mr 2 mv 2 2 2 2 r

; [2 !v 2 ! 2as

v2 r2

mgh ! g! v2 h

s=h

g ! 2a gh ! 2as g m a! !5 2 2 s 56.Kolika je kineti ka energija zemlje uzimaju i u obzir njenu rotaciju oko svoje ose i oko sunca.Masa zemlje 6 10 24 kg , a polupre nik zemlje je 6,37 10 6 m dok je srednja udaljenost zemlje od sunca 1,5 1011 m .m ! 6 1024

kg

Ek ! Ek1 E k 2 I! 2 mR 2 5

R ! 6,37 10 6 m

I 1 [ 12 ; E k1 ! 2 2T [! T

33

d ! 1,5 1011 m

E k1 !

2T 2 mR 2 T 5 1 2 2T 1 ! mR 2 T 5 1

2

Ek 2 !2

2T 2 md 2 T 5 2 2

2 ! 1 md 2 2T T 5 2

2

Ek=? T1 ! 24h ! 86400 sT2 ! 365 24h ! 3,15 10 7 s

Ek1

E k } 3 10 29 J

57.Homogeni tap du ine 1 m i mase 2 kg nalazi se na horizontalnoj ravni i mo e da rotira oko svoje ose koja prolazi kroz njegov centar bez trenja.Jedan kraj ovog tapa udari metak m mase 2 g koji se kre e brzinom 100 .Metak udari u tap pod pravim uglom i pri tom se s zadr i u tapu i saop ti mu ugaonu brzinu o.Kolika je ugaona brzina tapa? l ! 1m m ! 2 kgm1 ! 2 g ! 2 10 3 kg m v1 ! 100 s o=?m

l/2

m1 vm1v m l2 ml 2 l Io ! 1 Im ! ! I m I o [ o 4 12 2 2 2 2 2 ml l ml l 3ml m1l m1v ! 1 [ o => m1v ! [ o 2 12 2 4 12

6 m1vl 2 ! 3ml 2 m1l 2 [ o [o !

2

ml 3

6m1vl 2 m1l2

! 0,6

rad s

MEHANIKA FLUIDA -Statika fluida -Dinamika fluida Hidrostati ki pritisakp! F Q mg V g V S h g ! ! ! ! ! V hg S S S S S p ! V h g ?Pa A p ! po V g h

34

Aerostati ki pritisak kg m p ! V g h ! 1300 3 9,81 2 0,76m m s 5 p ! 101325 Pa 1,01 10 Pa

h=0,76m

h=0,76m

Sila potiska F ! F2 F1 F1 ! p1 S F2 ! p 2 S F ! p 2 S p1 S ! S po V g h2 p o V g h1 F ! V g S h2 h1 F ! V g S (h ! V g VF h

Jedna ina kontinuitetaV1 V1 ! V 2 V2 V1 S1 l1 ! V 2 S 2 l 2 V1 S1 v1 (t ! V 2 S 2 v 2 (t V1 S1 v1 ! V 2 S 2 v2 => S1v1 ! S 2 v2 V1 ! V 2 v1 S 2 ! v 2 S1

Bernulijeva jedna ina A ! A1 A2 A1 ! F1 l1 F1 ! p1 S1 A2 ! F2 l 2 F2 ! p 2 S 2 A1 ! p1 S1 l1 m1 ! m2 A2 ! p 2 S 2 l 2 V1 ! V2 ! (V A ! p1 (V p 2 (VA ! E 2 E1

A ! E k 2 E p 2 E k1 E p1 mv 2 2 mv 2 mgh2 1 mgh1 ! p1 (V p 2 (V 2 2 1 1 V v 2 2 V gh2 V v1 2 V gh1 ! p1 p 2 2 2 A!

35

p1 h1 h

Q

p2

l1 ! v1 (t l 2 ! v 2 (t

Ek !

mv 2 2

E p ! mgh

/ (1V

1 1 V v 2 2 V gh2 p 2 ! V v1 2 V gh1 p1 2 2 1 V v 2 V gh p ! const . 2 1 V v 2 2 -hidrodinami ki pritisak 2 V gh2 -hidrostati ki pritisak 1 1 V v1 2 p1 ! V v 2 2 p 2 2 2 1 V v 2 p ! const . 2

Tori elijeva teorema 1 V gh ! V v 2 2 v ! 2 gh 58.Koliki je pritisak na dubini 10 m ispod vodene povr ine. h=10 p ! po V g h p=?p ! 1,01 10 5 1000 9,81 10 p ! 2 10 5 Pa

59.Pumpa za pritisak podigne vodu na visinu 40 m.Kolikom silom djeluje voda na ventil pumpe ako je povr ina presjeka ventila 8 cm2. F h ! 40 m F ! pS p! S S ! 8cm 2 ! 8 10 4 m 2 F ! V gh S F ! 313,9 N F=? 60.U posudi oblika kvadra ija je baza kvadrat stranice 10 cm nalazi se iva do visine 10 cm sljede ih 20 cm je napunjena vodom ,a narednih 40 cm uljem.Koliki je ukupan hidrostati ki pritisak koji djeluje na dno stuba.Kolike su sile koje djeluju na dno i omota kvadra. kg V Hg ! 13600 3 p ! p1 p 2 p3 m kg p ! g V1 h1 V 2 h2 V 3 h3 V V ! 1000 3 m kg kg kg m kg V ulja ! 800 3 0,1m 1000 0,2m 800 0,4m p ! 9,81 13600 2 3 3 3 m m m s m p ! 18443Pa h1 ! 0,1m h2 ! 0,2mh3 ! 0,4 m F ! p S ! p a 2 ! 184,3 N

a ! 0,1m

1 V 3 g h3 4 a h3 2 1 F2 ! p 2 S 2 ! V 3 g h3 V 2 g h2 4 ah2 2 1 F1 ! p1 S1 ! V 3 g h3 V 2 g h2 V1 g h1 4ah1 2 F ' ! F1 F2 F3 ! 1051,6 N F3 ! p 3 S1 !

36

61.Kolika je masa sante leda koja pliva na vodi ako zapremina njenog djela iznad vode iznosi kg kg 16 m3 a gustina iznosi 900 3 ,a vode 1000 3 . m m kg m ! V V V ! 900 3 V ! V1 V2 m kg V o ! 1000 3 Fp ! Q Q ! mg ! V g V F p ! V o g V2 m V2 ! V V1 V o g V2 ! V g V V1 ! 16m 3 m=?V o V1 ! V V V V o V V o V1 ! V V V o V V V ! V o V1

m ! V Vm! V V o V1 Vo V

V V o V ! V o V1 V!V o V1 Vo V

m ! 1, 44 10 5 kg

62.Na u em popre nom presjeku strujne cijevi koja se nalazi na visini 7 m iznad horizonta , m a ija je povr ina popre nog presjeka duplo manja , brzina proticanja je za 2 ve a dok je s stati ki pritisak 3 puta manji nego na irem djelu.Na i stati ki pritisak na u em djelu kad kroz cijev proti e voda ,ako se iri presjek nalazi na visini 6m. 1 1 2 2 h1 ! 7 m V v1 V g h1 p1 ! V v2 V g h2 p 2 2 2 2 S1 ! S 2 1 v1 ! v 2 (v V v12 v2 2 V g h1 h2 ! p 2 p1 2

(v ! 2

m s

3 p1 ! p 2 h2 ! 6m p1=? S1v1 ! S 2 v2 S1 v2 (v ! 2 S1v2(v ! 2v 2 v2 (v ! v 2

1 1 2 2 V v1 v 2 V g h1 h2 ! 2 p1 2 2 1 1 2 2 V v1 v 2 V g h1 h2 ! p1 4 2 1 1 V 2(v 2 (v 2 V g h1 h2 ! p1 2 4 3 1 p1 ! 7905Pa V (v 2 V g h1 h2 ! p1 4 2 2 S1 ! S 2

/

v2 ! 2

m s m v1 ! 4 s

63.Na kolikoj ve oj dubini se nalazi mali otvor ispod nekog drugog otvora ako je brzina isticanja na njemu 3 puta ve a nego na gornjem otvoru.

37

3v1 ! v 2h2 !? h1

v ! 2 gh v 2 ! 2 gh v1 2 2g

v1 2 ! 2gh1 v 2 2 ! 2gh2

h1 !

v1 2 2g

h2 !

v2 2 2g

h2 h1 v2 v2 1 !9 ! 2 ! 12 ! 1 2 ! h2 v 2 3v1 9 h1 v2 2g 64.Cijev hidromonitora ima dijametar na izlazu d=2 cm ,a dijametar presjeka na mjestu A m iznosi D=8 cm.Brzina mlaza na izlazu iz monitora je v1 ! 25 .Zanemaruju i otpor odredi s silu u vr ivanja na presjeku A.

d ! 2cm D ! 8cm m v1 ! 25 s F=? F ! (p S 2 1 1 V v1 2 p1 ! V v2 2 p 2 2 21 V v12 v 2 2 ! p 2 p1 ! (p 2

A d

D

d S1 ! T 2 S1 ! 1 10 4 m 2

2

D S2 ! T 2 S 2 ! 12 10 4 m 2 S1 v1 S2

2

S1 v1 ! S 2 v 2

v2 !

2 1 2 S1 v1 ! (p V v1 S2 2

F!

S 1 1 2 V v1 2 1 1 S 2 ; F ! V v1 S 2 S1 ; F ! 31N 2 2 S2

65.U sudu je nasuta iva a preko nje ulje. Kuglica spu tena u ulje pliva tako to je ta no polovina kuglice u ivi ,a druga polovina u ulju.Kolika je gustina materijala kugle. kg kg Gustina ulja je V ulja ! 900 3 ,a ive V Hg ! 13600 3 . m mV ulja ! 900 V Hg

kgU

FpuFp Q

m3 kg ! 13600 3 m

=?

38

Q ! F pu F pz V g V ! Vu g V V Vz g 2 2 F pz ! V z g ! 7250 V 2

Q ! m g ! V V gF pu ! V u g V 2

2V ! Vu V zV! Vu V z

kg m3

2

66.Stakleni sud napunjen ivom ima u vazduhu te inu G ! 647, 46 10 3 N a ako ga stavimo u vodu ima te inu Go ! 551,03 10 3 N .Kolika je te ina u sudu?

K 1 ! 133, 4 10 3 K 2 ! 25,5 10 3 K o ! 9,81 10 3

N m3 N

G1 ! K 1 V1G ! K 1 V1 K 2 V2

G ! G1 G2 F p ! G Go ! 96,43 10 3 N! 9,83 10 6 m 3

m N m

3

3

V!

FpKo

!

96,43 10 3 9,81 103

G ! 647,46 10

3

N

V ! V1 V2 G ! K 1 V1 K 2 V1 VG ! K 1 V1 K 2 V K 2 V1 K 1 V1 K 2 V1 ! K 2 V G V1 K 2 K 1 ! K 2 V G K V G V1 ! 2 K 2 K1 G K 2 V G1 ! K 1 K K 1 2 G1 ! 490,95 10 3 N

V2 ! V V1

Go ! 551,03 10 3 N

G1=?

67. U liftu se nalazi cilindri ni sud visine 0,5 m napunjen do vrha vodom.Kolika je brzina isticanja vode kroz bo ni otvor pri dnu suda kada lift: a) stoji ,ili kada se lift kre e a ubrzanje je a ! b) na gore c) na dole h=0,5 m g a! 2g 2

39

a) v ! 2 gh ! 3,13

m s

m s m c) v ! 2g a h ! 2,21 s

b) v ! 2g a h ! 3,84

68.U sudu iji je popre ni presjek dat na slici nalazi se voda.Nacrtati odgovaraju i dijagram hidrostati kog pritiska u zavisnosti od polo aja posmatrane ta ke na liniji AB-BC-CD-DE-EF-FG-GH.

A

H

hD B E h/2 C F G

gh

gh/2

A

B

C

D

E

F

G

H

h

69.Voda struji kroz horizontalnu cijev konusnog oblika ,na jednom mjestu presjek cijevi je 8 cm2 ,a na drugom 4 cm2.Razlika pritiska na tim mjestima p odgovara pritisku stuba visine 40 cm.Koliko litara vode u minuti prote e kroz cijev?S1 ! 8cm 2 S 2 ! 4cm 2 h ! 0,4m t ! 60 s Q=?

S1

p1 v1v

p2 v2

S2

h1

h2

40

h1 ! h2 Q ! v2 t 1 1 V v1 2 V g h1 p1 ! V v 2 2 V g h2 p 2 2 2 1 1 2 2 V v1 V g h1 V v 2 V g h2 ! p 2 p1 2 2 1 1 2 V v1 V g h2 V v 2 2 V g h2 ! (p 2 2 1 1 2 2 V v1 V v 2 ! V g h / 2 2 2 2 v1 v 2 ! 2 g h s v s1 v1 ! s 2 v2 v1 ! 2 2 s1 s2 v2 s 12

( p ! V gh

v2 2 ! 2 g h 2

2

s 2 2 v 2 2 s1 2 v 2 2 ! 2 g h s1 2 v 2 s 2 s1

2

! 2 g h s 2

2

1

v2 !Q!

2 g h s1 2

s

2 2

s1 2

Q ! v2 t

t 2 2 s 2 s1 Q ! 2,616 60 ! 156,96m

2 g h s1

70. uplja lopta unutra njeg polupre nika 9 cm i spolja njeg plupre nika 10 cm pliva na kg te nosti gustine V ! 800 3 pri emu je jedna polovina u te nosti.Izra unati: m a) kolika je gustina lopte b)kolika bi trebala biti gustina te nosti da bi lopta lebdila r1 ! 9cm r2 ! 10cm kg V ! 800 3 m l=? x=?4 T r2 3 r13 3 V mg ! V g 1 2 2 V1 V V1 ! V V !

r2 r1

Q ! Fp V1 g V ! V g V1 2

V1 !

4 T r2 3 3

41

V1 V !

1 V V1 2

4 4 1 V1 T r2 3 r13 ! V T r2 3 3 3 2 1 V r2 3 r2 3 1 2 V1 ! V1 ! V 2 r2 3 r13 r2 3 r13 1 1 kg ! 476 3 V1 ! V 3 2 m r 1 1 r 2 V V V x g V1 ! V1 g V Vx ! 1 V1 V V kg ! 400 3 Vx ! 1 2 V1 V m V

42

II SEMESTARMOLEKULARNA FIZIKA IZOPROCESI 1.Izotermi ki proces Boyle-Mariotteov (Bojl-Mariotov)zakon p1V1 ! p 2V2 ! const. ; pV ! const. uzT ! const .

2.Izobarni proces Gay-Lussacov (Gej-Lisakov) zakonV ! const . T

V1 V2 ! T1 T2

3.Izohorni proces Charlesov( arlov) zakonp ! const . T

p1 p 2 ! T1 T2

Klapejronova jedna ina p1V1 p 2V2 pV ! ! const . T1 T2 T Jedna ina op teg stanja gasa pV ! nRT R-univerzalna gasna konstanta R ! 8,314m M 2 mv 2 p ! n ! no kt 3 2 k-Bolcmanova konstanta n-broj molova V-zapremina suda n!

J mol K

no !

n V

Najvjerovatnija brzina

vr !

2 RT M 8 RT M 3RT M

Srednja kvadratna brzina

v sr ! v2 !

43

71.Komora zapremine 4 m3 u kojoj se nalazi gas pod pritiskom p1 ! 1,5 10 5 Pa ,spojena je pregradnim zidom sa vakuumskom komorom zapremine 12 m3.Izra unati pritisak gasa kada se pregradni zid ukloni.Proces je izotermi ki.p1 ! 1,5 10 5 Pa V1 ! 4m 3 V2 ! 12m 3 p 2 V2 ! p1 V1 p 2 (V V1 ! p1 V1 (V V1 ! V2

p2 !

p1 V1 4 1,5 10 5 ! ! 3,75 10 4 Pa 16 (V V1

p2=? 72.Ako se temperatura gasa povisi za 80 K pritisak gasa sa pove a za 1,4 put.Kolika je temperatura gasa prije promjene ako je ona izohorna.(T ! 80 K p 2 ! 1,4 p1

T2 ! (T T1 p1 p 2 pT ! T1 ! 1 2 T1 T2 p2 p T 80 T1 ! 1 1 1,4 p1 1,4T1 T1 ! (T 0,4T1 ! (T (T 80 T1 ! ! ! 200 K 0, 4 0,4

T1=?

73.Pomo u male ru ne pumpe u sud ubacujemo vazduh.Zapremina suda je V ! 3 10 3 m 3 ,a zapremina cilindra pumpe je V ' ! 5 10 4 m 3 .Koliki e biti pritisak gasa u sudu nakon 20 efektivnih pomjeranja klipa, ako je u sudu u po etku bio: a) prazan b) sadr i vazduh pri normalnom atmosferskom pritisku p o ! 101325PaV ! 3 10 3 m 3

p1V1 ! p 2V2 a) p nV ! p o V 'n p n ! 3,4 10 5 Pa b)pn ' ! V' po n po V p n ' ! 4,4 10 5 Pa pn ! V' po n V

V ' ! 5 10 4 m 3 n=20 pn=?,pn'=?

44

74.Na nekoj temperaturi zapremina gasa iznosi V1 ! 16m 3 ,a pritisak p1 ! 9 10 4 Pa .Ako se temperatura gasa povisi za (T ! 42 K zapremina gasa se pove a za V2 ! 24m 3 ,a pritisak smanji p 2 ! 8 10 4 Pa .Na i temperaturu prije prve promjene.V1 ! 16m 3 p1 ! 9 10 4 Pa (T ! 42 K V2 ! 24m 3 p 2 ! 8 10 4 Pa p1V1 p 2V 2 ! T1 T2 p1V1 (T T1 ! T1 p 2V2 p1V1(T p1V1T1 ! T1 p 2V2

p1V1(T ! p1V1T1 T1 p 2V2 p1V1(T T1 ! p 2V2 p1V1T1 ! 9 10 4 16 42 8 10 4 24 16 9 10 4 ! 126 K

T1=?

75.Na komori u kojoj se nalazi 4 kg gasa pod pritiskom p1 ! 1,4 10 5 Pa nalazi se sigurnosni ventil koji se otvara na pritisku p 2 ! 1,5 10 5 Pa .Ako se zagrijavanjem temperatura gasa udvostru i na i masu gasa koja e iste i iz komore.Smatrati da se usljed zagrijavanja temperature komore ne mjenja. m ! 4 kgp1 ! 1,4 10 5 Pa p 2 ! 1,5 10 5 Pa

p1V ! nRT1m RT1 M m (m RT2 p 2V ! M m p1V RT1 M p 2 2m (m ! p1 m 2 p1(m ! 2 p1m p 2 m 2 p m p2 m (m ! 1 2 p1 p1V !

n!

m M m (m RT2 M

p 2V !

p 2 m (m 2T1 ! p1 m T1

2T1 ! T2

p 2 m ! 2 p1 m (m

(m ! 1,86kg

76.Kompresor uzima pri svakom zahvatu V1 ! 4 10 3 m 3 vazduha pri atmosferskom pritiskup1 ! 1,01 10 5 Pa i temperaturi T1 ! 270 K i tjera ga u rezervoar zapremine V ! 1,5m 3 pri emu se temperatura zapremine u rezervoaru odr ava pri temperaturi T ! 318 K .Koliko

zahvata mora u initi kompresorda bi se pritisak u rezervoaru popeo na p ! 1,9 10 5 Pa .

45

V1 ! 4 10 3 m 3 p1 ! 1,01 10 5 Pa

pV ! nRTpV !

n!

m M

T1 ! 270 K

V ! 1,5m 3

T ! 318 K

m m RT1 p1V1 ! RT M M pV M pVM m1 ! 1 1 m! RT1 RT pVM m n N! ! M ! RT p1V1 M n1 m1 RT1 M pV pVT1 m N! ! T ! ! 605 zahvata p1V1 p1V1T m1 T1

p ! 1,9 10 5 Pa N! n ! n1

ZAKON TERMODINAMIKE P hA ! F (h F F ! pS S (Q ! (U A

p!

A ! p S (h

Ako nekom gasu dovedemo neki dio toplote, dio te toplote e se potro iti na pove anje unutra nje energije, a drugi dio e se potro iti na vr enje rada protiv spolja njih sila. Specifi na toplota gasova Razlikujemo: 1) specifi nu toplotu gasa pri konstantnom pritisku Cp 2) specifi nu toplotu gasa pri konstantnoj zapremini CvQ ! C p M (T

;

A ! p (V(U !

;

(V ! V2 V1

( U ! CV M ( T ;

3 m RT 2M

77.U vertikalnom cilindru pod te kim klipom nalazi se 2 kg kiseonika.Da bi se temperatura kiseonika povisila za 5 K potrebno mu je dovesti koli inu toplote 9,16 J.Koliki je specifi ni toplotni kapacitet kiseonika i rad izvr en pri irenju gasa?M=0,032 kg/mol.

46

m ! 2 kg(T ! 5 K Cp ! Q J 9,16 ! ! 0,916 m (T 2 5 kgK

Q ! 9,16 J Cp=? A=? A ! p (V ! p 2 V1 V m m p V1 ! RT1 p V2 ! RT2 M M m m p 2 V1 ! V RT2 RT1 M M m p 2 V1 ! V RT2 T1 M m m p 2 V1 ! V R (T A! R (T M M

A ! 2590 J

78.Jedan mol gasa se iri, tako da mu je zapremina u toku procesa proporcionalna pritisku V ! E p .Pritisak gasa se uve a od p1 do p2.Na i koeficijent ako je specifi na toplota pri konstantnoj zapremini Cv i gasu se za to vrijeme preda koli ina toplote Q. V !E p =? p p2

p1 VQ ! CV (T A V2 ! E p 2 V1 ! E p1 p p2 A ! p (V A ! 2 V1 1 V 2

p p2 A ! p 2 E p1 1 E 2 (T ! T2 T1 p V ! n n RT

A!

E p 2 2 p12 2

nn ! 1

p1 V1 ! RT1E p1 2 ! RT1 E p1 2 T1 ! R

p 2 V2 ! RT2E p 2 2 ! RT2 E p22 T2 ! R 2C R Q ! E p 2 2 p1 2 V 2R

E p 2 2 E p1 2 E (T ! ! p 2 2 p12 R R R E p 2 2 p1 2 E Q ! CV p 2 2 p1 2 2 R

2QR ! E p 2 2 p1 2 2CV R E! 2QR R p 2 2 p12

2CV

47

79.Kolika se koli ina toplote utro i da bi se koli ina kiseonika mase 10 g koji se nalazi na temperaturi 27 oC da bi se pove ala zapremina tri puta pri stalnom pritisku a zatim povisi pritisak dva puta pri stalnoj zapremini.Specifi ni toplotni kapacitet kiseonika pri konstantnoj J J zapremini i konstantnom pritisku su: CV ! 650 , C p ! 908 . kgK kgK Q ! Q1 Q2 m ! 10 g ! 0,01kg Q1 ! m C p (T1 Q2 ! m CV (T2 T1 ! 300 K 3V1 ! V22 p1 ! p 2

p1V1 ! nm RT1p1V2 ! n m RT2

CV ! 650

J kgK J C p ! 908 kgK

p 2V2 ! n m RT3(T1 ! T2 T1 ! p1 2 V1 2 p1V1 M V ! nm R mR

Q=?

3 p1V1 M mR 2 p1V1 M 3p V M Q ! mCp m CV 1 1 mR mR m p1V1 ! RT1 M Q ! m T1 2C p 3CV ! 11,32 kJ (T2 ! T3 T2 !

80.Dva identi na balona spojena su uskom horizontalnom cijevi pre nika 5 mm u kojoj se na sredini njene du ine nalazi kap ive u svakom balonu se nalazi gas zapremine 0,2 l na temperaturi 0 oC.Za koje e se rastojanje pomjeriti kap ive ako jedan balon zagrijemo za (T ! 2 o C , a drugi hladimo za (T ! 2 o CV ! 0,2 10 3 m 3 d ! 5mm ! 5 10 3 m t ! T ! 273,16 K (T ! 275,16 Kp,V,T p,V,T

xp1,V1, T1 p2,V1, T2

p1V1 pV p V ! ! 2 2 T1 T T2

p1 ! p 2

V1 V2 V Sx V Sx ! ! T1 T2 T1 (T T1 (T V S x T1 (T ! V S x T1 (T

48

VT1 V(T T1 S x (TS x ! VT1 V(T S xT1 S x(T 2V(T ! 2 S x T1 V(T ! S x T1 V(T 4V(T ! 7, 46cm x! ! 2 S T1 d T T1

81. eli na boca ispunjena je azotom mase 60 g pod pritiskom 0,9 MPa.Temperatura azota je 0oC.Da li e boca izdr ati pritisak koji se uspostavi zagrijavanjem azota do temperature 60oC, ako je maksimalni pritisak koji mo e da izdr i 1,5 MPa.Kolika je zapremina boce?MN=0,028kg/mol. p1 T1 T p o ! 0,9 MPa ! 0,9 10 6 Pa p1 ! p o 1 ! p o To To m ! 60 g To ! 0 o C ! 273KT1 ! 60 o C ! 333 K p max ! 1,5 MPa ! 1,5 10 6 Pa p1 ! 1,111 10 6 Pa 1,5 10 6 Pa

pV ! nm RT m RT MN V! ! 5,4 10 3 m 3 ! 5,4l p

p1=? 82.U balonu zapremine 12 l nalazi se 1,5 kg azota na temperaturi 327 oC.Koliki e pritisak azota u balonu biti pri temperaturi 50oC ako se 35 % ispusti.Koliki bi bio po etni pritisak (pritisak prije ispu tanja azota).Molarna masa azota je 0,028 kg/mol.V ! 12l ! 12 10 3 m 3 m1 RT1 m2 ! m1 0,35m1 ! 0,65m1 M m RT p1 ! 1 1 ! 2,2 10 7 Pa VM m p 2V ! 2 RT2 M 0,65m1 RT2 p1V M ! m1 p 2V RT1 M p1T1 ! 0,65 p 2T2 pT p 2 ! 1 1 ! 7,8 10 6 Pa 0,65T2 p1V !

m1 ! 1,5kgt1 ! 327 o C

t 2 ! 50 o C

35% p1=? , p2=?

83.Pri pove anju temperature azota za 20 K njegova srednja kvadratna brzina pove a se za iznos 25 m/s.Kolika mu je temperatura?

49

(T ! 20 K (v ! 25 m s

v!

3 RT M

v (v v ! (v ! (v 2 ! (v 2 ! (v 2

3R (T T M 3R T (T 3RT M M v (v !

T=?

3R T (T 3RT M M 3 R (T T 3R T (T 3RT 3RT 2 M M M M 3 R 2T (T 3R T (T 3RT 2 M M M

3 R2T (T 3RT (T 3 RT ! 2 M M M2

4

T 3RT 3 R (T 3R2T (T 2 3R 2T (T ! (v 4 2( v 2 M M M 9 R 2 (T 2 6 (v 2 RM(T (v 4 M 2 12(v 2 RM

T!

R(T (v 2 M 2 ! 386K 3 !12(v 2 RM

TOPLOTNE MA INETOPLOTNI T1 REZERVOAR

Q2

A=Q2-Q1RADNO TJELO

POTRO A

TOPLOTNI T2 REZERVOAR

Veli ina koja karakteri e ovu ma inu naziva se koeficijent korisnog dejstva .L!

Q2 Q1 Q1

L!

T2 T1 T1

50

84.Temperatura toplotnog rezervoara je T1 ! 200 K .Ako se temperatura rezervoara pove a za 100 K pri nepromjenjenoj temperaturi hladnjaka koeficijent korisnog dejstva se pove a dva puta.Kolika je temperatura hladnjaka? T T2 T ( T T2 T1 ! 200 K L1 ! 1 L2 ! 1 T1 T1 (T T1 (T T2 T (T T1 T1 L 2 2L1 T1 (T (T1 ! 100 K ! 1 ! ! T1 T2 T1 (T T1 T2 L1 L1 T12L1 ! L 2

T1 2 T1(T T2 ! ! 150 K T1 2(T

T2=? 85.Ure aj za hla enje treba pretvoriti 200kg vode temperature 288 K u led temperature 273 K. Koliki rad pri tome treba utro iti ako ma ina za hla enje radi na principu obrnutog procesa. J . Specifi na toplota topljenja leda iznosi qt ! 3,36 10 5 kg

Q2 ! Q1 A m ! 200 kg T2 ! 288K T1 ! 273K qt ! 3,36 10 5 A=? J kg T2

T1

A

Q2 T2 ! Q2 Q1 T2 T1

Q2 T2 ! A T2 T1

Q2 T2 T1 Q ! qt m T2 T T1 A ! qt m 2 ! 3,5 10 6 J T2 A!

86.Vazdu ni balon zapremine V ! 500m 3 napunjen je helijumom pod pritiskom p o ! 10 5 Pa . Usljed sun evog zra enja temperatura gasa se pove a sa 10oC na 25oC.Koliku koli inu toplote absorbuje gas.

51

V ! 500m 3 p o ! 10 5 Pa

Q ! (U AQ ! nCV (T

A=0n! V ! 22321,42 mol Vm

Vm ! 0,0224T1 ! 283 K T2 ! 298K

m3 mol

Q ! nCV T2 T1 ! 1125 10 5 J

CV ! 336

J kgK

87.Idealna toplotna ma ina radi po kru nom ciklusu izme u temperature t1 ! 80 o C it 2 ! 0 o C .Ako ma ina u jednom ciklusu izvr i rad od 800 J.Izra unati koli inu toplote koju ma ina primi na vi oj temperaturi . Q Q2 (Q T A L! 1 ! ! L ! 1 2 A ! 800 J Q1 Q1 Q1 T1 A t1 ! 80 o C ! 353 K Q1 ! ! 3,53kJ T2 1 T1 t 2 ! 0 o C ! 273 K

Q1=?

TERMI KO IRENJE TJELA

Linearno irenje tjela Linearnim irenjem tjela nazivamo irenje tjela koje ima jednu izrazito veliku dimenziju (u pore enju sa preostale dvije).npr:( ipke, ine, ice...) l(l ! l o E (t

lo

l ! l o (ll ! l o E (t 1 lo-du ina na 0oC

-linearni koeficijent termi kog irenja t-temperaturni interval

52

Povr insko irenje tjela Povr inskim irenjem tjela nazivamo irenje tjela koja ima dvije dimenzije u odnosu na tre u.(plo e,listovi,...)(P ! Po F (t P ! Po (P

P Po

P ! Po F (t 1 2E ! F

Zapreminsko irenje tjela Zapreminsko irenje nazivamo irenje tjela koja imaju tri dimenzije pribli no jednake. Vt ! Vo K (t 1 K ! 3E Mehani ke deformacije Promjena oblika i zapremine tjela pod uticajem sile naziva se deformacija tjela. Deformacije mogu biti: -plasti ne i -elasti ne Deformacije koje postoje su: istezanje, sabijanje,savijanje,smicanje i uvrtanje(torzija)

Hukov zakon F l (l ! ES

E-Youngov modul elasti nosti

S-Povr ina posmatranja tjela 88.Metalni tap du ine l1 ! 20cm na temperaturi t1 ! 20 o C izdu i se za (l ! 0,138mm pri zagrijavanju do temperature t 2 ! 30 o C .Koliki je toplotni koeficijent linearnog irenja tapa. l1 ! 20cmt1 ! 20 o C (l ! 0,138mm t 2 ! 30 o C (t ! t 2 t1 ! 30 20 ! 10 o C

l 2 ! l1 (l ! 20 0,138 ! 20,138cm l l (l ! 2,3 10 5 K 1 E! 2 1 ! l1(t l1 (t

=?

53

89.Na aluminijskoj poluzi pri temperaturi T1 ! 273 K urezane su dvije linije na rastojanju 150 mm.Na temperaturi T2 ! 473K razmak se pove ao za (l ! 0,73mm .Koliki je linearni koeficijent linearnog povr inskog i zapreminskog irenja poluge.T1 ! 273 K l1 ! 150 mm ! 150 10 3 m E! (l ! 2,43 10 5 K 1 l1 t 2 t1

l ! l o (1 E (t )2 2

/22

T2 ! 473K(l ! 0,73mm

l 2 ! l o 2 2l o 2E(t lo 2E 2 (t 2l 2 lo ! 2lo E(t l o E 2 (t 2 F ! 2E ! 2 2, 43 10 5 ! 4,88 10 5 K 1 K ! 3E ! 3 2, 43 10 5 ! 7, 29 10 5 K 1

, , =?

90.To ak voza ima polupre nik ro ! 1m pri temperaturi 0oC.Koeficijent linearnog irenja metala od kojeg je na injen to ak je E ! 1,2 10 5 K 1 .kolika je razlika brojeva obrta to ka ljeti pri temperaturi t1 ! 25 o C ! 298 K i zimi na temperaturi t 2 ! 15 o C ! 258 K na putu s ! 100 km . ro ! 1m r1 ! ro (1 E t1 ) r2 ! ro (1 E t 2 )E ! 1,2 10 5 K 1 t1 ! 25 o C ! 298 K t 2 ! 15 o C ! 258 K s ! 100 km 2T r1 ! 2T ro (1 E t1 ) s s N1 ! ! 2T r1 2T ro (1 E t1 ) 2T r2 ! 2T ro (1 E t 2 ) s s N2 ! ! 2T r2 2T ro (1 E t 2 )

( N ! N 2 N1 s s (N ! 2T ro (1 E t 2 ) 2T ro (1 E t1 ) (N !

=? s 2T ro 1 1 1 E t 1 E t ! 7,64obrtaja 2 1

91. eljezni ki kolosjek izgra en od jednakih gvozdenih ina ija je du ina na 0oC 20 m. Odrediti najmanji razmak izme u dvije susjedne ine tako da pri promjeni temperature okoline od -20oC do 40oC ne do e do dodirivanja ina.Toplotni koeficijent linearnog irenja gvo a je E ! 1,7 10 5 K 1 .l1 ! 20 m t1 ! 20 o C ! 253 K t 2 ! 60 o C ! 333 K E ! 1,7 105

l 2 ! l1 (1 E (t ) l l E l1 (t ! l 2 l1 E! 2 1 l1 (t l 2 ! E l1 (t l1

K

1

l 2 ! 0,20 20 ! 20,2m

(l ! l 2 l1 ! 0,2m

54

92.Stakleni sud zapremine Vo ! 10l ! 10 10 3 m 3 napunjen je sumpornom kiselinom na temperaturi 0oC.Koliko e kiseline iscuriti ako se izvr i zagrijavanje do 40oC.Toplotni koeficijent irenja stakla je E ! 8,1 10 6 K 1 ,a koeficijent kubnog irenja kiseline jeK ! 5,6 10 4 K 1 . (V ! V1 V23

Vo ! 10l ! 10 10 mt1 ! 0 o C t 2 ! 40 o C E ! 8,1 10 6 K 1 K ! 5,6 104

3

V1- zapremina kiseline ne temperaturi t2 V2- zapremina suda na temperaturi t2V1 ! Vo (1 K (t ) (t ! t 2 t1 ! 40 C (V ! Vo (1 K (t ) Vo (1 3E (t ) (V ! Vo (1 K (t 1 3E (t ) (V ! Vo (K (t 3E (t ) (V ! Vo (t (K 3E ) (V ! 0, 2 10 3 m 3o

V2 ! Vo (1 3E (t )

K

1

V=?

93. eli na cilindri na cisterna polupre nika r ! 0,8m du ine l ! 10m ,puni se naftom na temperaturi t1 ! 20 o C .Koliko treba da se ostavi praznog prostora u cisterni da bi ona mogla da se dr i u sredini u kojoj je temperatura t 2 ! 40 o C .Toplotni koeficijent kubnog irenja nafte je K n ! 9 10 4 K 1 ,a toplotni koeficijent linearnog irenja elika je E ! 11 10 6 K 1 . r ! 0,8m V140-zapremina nafte na 40oC V240-zapremina cisterne na 40oC l ! 10m t1 ! 20 o C V120-zapremina nafte na 20oCt 2 ! 40 o C K n ! 9 10 4 K 1 E ! 11 10 6 K 1 V1 40 e V2 40 (t ! t 2 t1 ! 40 20 ! 20 o C V1 40 ! V1 20 (1 K n (t ) V1 20 ! V2 20 V2 40 ! V2 20 (1 3E (t ) 1 3E (t 1 K n (t

V220-zapremina cisterne na 20oC

V1 40 ! V2 40(V ! V2 20 V120

V1 20 (1 K n (t ) ! V2 20 (1 3E (t )

1 3E (t (V ! V2 20 V2 20 1 K (t n 1 K n (t 1 3E (t 1 3E (t 20 ( V ! V 2 1 (V ! 2r T l 1 K n (t 1 K n (t K 3E K (t 3E (t ! 2r T l ( t n ( V ! 2r T l n 1 K (t ! 85,6l 1 K n (t n

55

94.Pun rezervoar sadr i m ! 2 10 4 kg kerozina na temperaturi t1 ! 10 o C .Kolika e masa kerozina iste i na kroz otvor na povr ini rezervoara kada mu se zagrijavanjem povisi temperatura na t 2 ! 20 o C .Ako termi ki koeficijent zapreminskog irenja kerozina iznosiK ! 10 3 o C 1 .Promjenu zapremine rezervoara usljed zagrijavanja zanemariti. m ! 2 10 4 kg t1 ! 10 o C t 2 ! 20 o C K ! 10 3 o C 1 (m ! m1 m2

V ! V1 ! V2 m 2 ! V 2 V2V o ! V 2 (1 K t 2 )

m1 ! V1 V1V o ! V1 (1 K t1 ) Vo 1 K t1

(m ! V1V V 2V ! V ( V 1 V 2 ) V1 ! V2 ! Vo 1 K t2

m=?

Vo Vo (m ! V 1 K t 1 K t 1 2 V (1 K t1 ) V1 (1 K t1 ) (m ! V 1 1K t 1 K t2 1 V (1 K t1 ) (m ! V V1 1 1 K t2 (1 K t1 ) (m ! V V1 1 1 K t2 K t 2 K t1 1 K t 2 1 K t1 ) ! m (m ! m 1 K t ! 196kg 1 K t2 2

95. ine od gvo a povr ine popre nog presjeka S ! 20cm 2 ! 20 10 4 m 2 na temperaturi t1 ! 10 o C uklje tena je izme u dvije stjene.Kolikom e silom ina djelovati na stjene kada se zagrije do temperature t 2 ! 20 o C ?Koeficijent linearnog irenja gvo a je E ! 1,2 10 5 C 1 , N a youngov modul elasti nosti E ! 1,9 1011 2 . irenje stjena usljed zagrijavanja zanemariti. m F l S ! 20cm 2 ! 20 10 4 m 2 (l ! lo E (t (l ! ES t1 ! 10 o C l ! l o (1 E (t ) F l ! E S (lt 2 ! 20 o C E ! 1,2 10 5 C 1o o

F lo (1 E (t ) ! E S l o E (t E S l o E (t 2 t1 ) F! ! 45,59 kN l o E t 2 t1

1

E ! 1,9 1011 F=?

N m2

56

96.Koliku du inu na 0oC trbaju da imaju ipke od gvo a i bakra da bi na proizvoljnoj temperaturi razlika njihovih du ina iznosila (l ! 10cm ! 0,1m ? Koeficijent linearnog irenja gvo a i bakra je: E Fe ! 1, 2 10 5 C 1 i E Cu ! 1,6 10 5 C 1 . (l ! 10cm ! 0,1mE Fe ! 1, 2 10 5 C 1 E Cu ! 1,6 10 5 C 1o o o o

l1 ! lo1 (1 E Fe t ) ! lo1 lo1 E Fe t l 2 ! l o 2 (1 E Cu t ) ! lo 2 l o 2 E Cu t

lo1=?; lo2=?

l1 l 2 ! l o1 lo 2 l o1 E Fe t E Cu t l o 2lo1 E Fe t ! E Cu t lo 2 (l ! lo1 l o 2

(l l o2 E Felo 2 !

! E Cu lo 2

lo 2(E Cu E Fe ) ! E Fe (l E Fe (l ! 0,3m E Cu E Fe

lo1 ! (l l o 2 ! 0, 4m

REALNI GASOVI2 p r a n b ! n n RT -Van der Valsov model realnog gasa V 2 V

p V ! nn RTa! 27Tk 2 R 2 64 Pk

b!

Tk R 8 Pk

Vk kriti na zapremina Pk kriti na povr ina Tk kriti na temperatura

Vk ! s b ; Pk !

a 27b2

; Tk !

8a 27b R

97.U sudu zapremine V ! 10l ! 10 10 3 m 3 nalazi se koli ina azota i kiseonika ije su mase m1 ! 2,8 g ! 2,8 10 3 kg i m 2 ! 0, 4 g ! 0,4 10 3 kg na temperaturi T ! 300 K .Koliki je pritisak gasa u sudu ? pV ! n n RT p ! p1 p 2 V ! 10l ! 10 10 3 m 3 mRT mRT pV ! p! m1 ! 2,8 g ! 2,8 10 3 kg M MV m1 RT m 2 RT p1 ! p2 ! m 2 ! 0, 4 g ! 0, 4 10 3 kg M NV M OV m RT m2 RT p! 1 T ! 300 K M NV M V kg M N ! 0,032 p ! 23,91kPa mol kg M O ! 0,048 mol p=?

57

98. Klip djeli cilindar na dva djela u kome su parametri stanja gasa p1,V1,T1 i p2,V2,T2 u jednom trenutku se klip oslobodi i po ne njegovo slobodno kretanje bez trenja. Pri kom pritisku e prestati njegovo kretanje bez trenja ako se u me uvremenu temperatura gasa u prvom djelu cilindra povisi za T zagrijavanja ,a u drugom snizi za T hla enja. p1V1 pV1 ' ; ! T1 T1 (T V1 V 2 ! V1 'V2 ' pV1 ' T1 ! p1V1 (T1 (T ) p V T pV2 ' T2 (T ! 2 2 2 p 2V2 p 2V2 pV2 ' ! T2 T2 (T pV2 ' T2 ! p 2V2 (T2 (T )

p V T p 2V 2T2 pV 2 ' T2 pV1 ' T1 ! p1V1 2 2 1 p 2V2 p V p V T p1V1 p 2V2 T2 p1V1 pV 2 ' T2 pV1 ' T1 ! 1 1 2 2 1 p 2V2

p 2V2 pV1 ' T1 p1V1 pV2 ' T2 ! p1V1 p 2V2T1 p1V1 p 2V2T2 p! p1V1 p 2V2T1 p1V1 p 2V2T2 p1V1T2 (T1 (T ) p 2V2T1 (T2 (T ) ! p 2V2T1V1 ' p1V1T2V2 ' T1T2 (V1 V2 )

99.Kolika je temperatura ugljen-dioksida koli ine n ! 0,1mol koja se nalazi u balonu zapremine V ! 10 3 m 3 koji se nalazi pod pritiskom p ! 404kPa .Ugljen-dioksid smatrati realnim gasom.n ! 0,1mol

V ! 10 3 m 3

p ! 404kPaa ! 0,36 Nm 4

2 p n a nb ! nRT V V2 2 p n a V nb V2 T ! ! 492 K nR

mol 2 Q m3 b ! 42,8 mol J R ! 8,317 molK T=?

58

100.U sudu zapremine V ! 10 3 m 3 nalazi se koli ina azota n ! 1mol pod pritiskom p ! 10MPa .Kolika e da bude gre ka pri izra unavanju temperature azota ako se on smatra idealnim gasom.Van der valsove konstante azota su : a ! 0,135 V ! 10 3 m 3n ! 1mol H ! Nm 4 mol 2

, b ! 38,6

Q m3 . mol

T T' T'T ! pV ! 1229 K nR

pV ! nRT T'!H !

p ! 10MPaa ! 0,135 Nm 4

2 1 p n a nb ! 1246 K V nR V2

1229 1246 1246

101.U rezervoaru zapremine V ! 2m 3 nalazi se i ubacuje vazduh pomo u kompresora. Spolja nji pritisak je p a ! 1000 mbar ,a temperatura t1 ! 3 o C .U jednom ciklusu kompresor zahvati iz atmosfere vazduha zapremine Vo ! 5l ! 5 10 3 m 3 i ubaci ga u rezervoar.Kada pritisak u rezervoaru posatane vi i od spolja njeg za (p ! 0,4 MPa kompresor prestaje da radi. Temperatura u rezervoaru se odr aje na temperaturi t 2 ! 53 o C .Koliko vremena traje punjenje rezervoara ako je za jedan ciklus kompresoru potrebno vrijeme X 1 ! 0,1s . (m V ! 2m 3 N! X ! N X1 mo m m p1V ! 1 RT2 p 2V ! 2 RT2 p a ! 1000mbar M M o t1 ! 3 C p 2 ! p1 (p m 2 ! m1 (m m (m p1 (p V ! 1 Vo ! 5l ! 5 10 3 m 3 RT2 M (pMV (p ! 0,4 MPa (m ! RT2 M p aV o m mo ! p a Vo ! o RT1 t 2 ! 53o C RT1 M (pMV (pVT1 RT2 X 1 ! 0,1s ! ! 2 10 3 N! M p a Vo p aVo T2 RT1 =?X ! (p V T1 X1 p a V o T2 X ! 200' ! 3 min i 20 sekundi

59

mol 2 Q m3 b ! 38,6 mol =?

H ! 1,36 1,4

102.Bakarna ipka ija je povr ina popre nog presjeka S ! 5cm 2 ! 5 10 4 m 2 na t o ! 0 o C izdu i se za (l ! 0,1cm ! 10 3 m pri zagrijavanju.Kolika se koli ina toplote pri tome utro i? J kg Gustina bakra iznosi V ! 8890 3 .Specifi na toplota bakra je c ! 400 i koeficijent kg m linearnog irenja E ! 1,7 10 5 K 1 . S ! 5cm 2 ! 5 10 4 m 2 to ! 0o C(l ! 0,1cm ! 10 3 m V ! 8890

Q ! mc t

m ! V V ! lo S V

l ! l o (1 E (t ) ! lo l o E tl lo ! lo E t

kg3

t!

m J c ! 400 kg Q=?

l lo (l ! lo E E l o(l E lo

Q ! V lo S c Q ! 1,05 10 5 J

E ! 1,7 10 5 K 1

103. vrsto tjelo pliva u te nosti na temperaturi t o ! 273 K pri emu je potopljeno 98% njegove zapremine.Pri zagrijavanju te nosti do t1 ! 298 K primjetimo da je tjelo potonulo i da lebdi u vodi.Ako je toplotni koeficijent zapremine irenja materijala vrstog tjela E ! 26 10 5 K 1 odredimo koeficijent zapreminskog irenja. Vo ! 0,98V1 V1 ! Vo Vo K t1 V1 ! 0,98V1 0,98V1 K t1 t o ! 273K t1 ! 298 KE ! 26 10 5 K 1

1 0,98 ! 0,98 K t1 0,02 ! 0,98 298 KK ! 81,6 10 5 K 1

=?

KRU NI PROCESI 1.-2. ta ke (izotermi ka ekspanzija) (U1 ! 0 A1 ! Q1 2.-3. ta ke (adijabatska ekspanzija) (U 2 ! A2 Q2 ! 0 3.-4. ta ke (izotermi ka kompresija) A3 ! Q3 (U 3 ! 0 4.-1. ta ke (adijabatska kompresija) A ! Q1 (U 2 Q3 (U 4L!V

1 1 (p1,V1,T1)izoterma 1 adijabata 2

2

(p2,V 2,T1) adijabata 1 (p3,V3,T2)

(p4,V4,T2)

4izoterma 2

3

Q1 Q2 Q1

A ! p (V

V1 V 4

V2 V3

60

104.Na grafiku je prikazan ciklus Q1 koji vr i jedan mol idealnog gasa u nekoj toplotnoj ma ini. Izra unati radove koje vr i ma ina u svakom toku ciklusa i toplote koji gas razmjeni sa okolinom u toku svakog procesa u zavisnosti od temperature (T1,T2,T3)gasa u stanjima 1,2,3.Proces od 3.-1. je adijabatski. 1.-2. proces pV ! n n RT nn ! 1 A12 ! p (V21 ! p (V2 V1 ) ! pV2 pV1 ! RT2 RT1 3 A12 ! RT2 T1 (U 12 ! U 2 U 1 ! R T2 T1 2 3 Q12 ! A12 (U 12 ! R (T2 T1 ) R (T2 T1 ) 2 3 5 Q12 ! R(T2 T1 )1 ! RT2 T1 2 2 2.-3. proces A23 ! 0 3 (U 23 ! U 3 U 2 ! R T3 T2 2 3 Q23 ! R (T3 T2 ) 2 3.-1. proces A31 ! (U 31 3 (U 31 ! R T1 T3 2

p

1

2

3

V

3 (U 31 ! RT3 T1 2 3 A31 ! RT1 T3 Q31 ! 0 2 105.Idealni dvoatomski gas koristi se kao radno tjelo u toplotnoj ma ini iji se radni ciklus sastoji:

1. Izohorno zagrijavanje od pritiska p1 ! 8 10 6 Pa do pritiska p 2 ! 2 p1 pri zapremini V1 ! 1l 2.Izobarnog irenja do zapremine V3 ! 5V2 3.Izotermnog irenja do pritiska p 4 ! p1 i zapremine V4 ! 2V3 4.Izobarnog sabijanja do po etnog stanja Koliki rad izvr i ma ina u toku jednog ciklusa i koliko je koeficijent korisnog dejstva? 1.) p1 ! 8 10 6 Pa p 2 ! 2 p1 V1 ! 1l 2.) V3 ! 5V2 3.) p 4 ! p1 V4 ! 2V3 A=? =? V1 V3 V4 Q Q2 A L! 1 ! A ! A12 A23 A34 A41 Q1 Q1 A23 ! p 2 (V3 V2 ) ! 2 p1 4V2 ! 8 p1V2 ! 8 p1V1 V A12 ! 0 p p2,p3 Q12 p1,p4 Q41 1 4 2 Q23 3 Q34

61

A34 ! nRT ln

V4 ! 10 p1V1 ln 2 V3

A41 ! p1 (V1 V4 ) ! 9 p1V1 A ! 0 8 p1V1 10 p1V1 ln 2 9 p1V1 ! p1V1 (10 ln 2 1) ! 47, 4kJQ1 ! Q12 Q23 Q34

Q12 ! n CV (T2 T1 ) !

5 p1V1 2

L!

A 47,4kJ ! ! 0,15 Q1 299,4kJ

Q23 ! n C p (T3 T2 ) ! 28 p1V1

Q34 ! A34 ! 10 p1V1 ln 2 ISPARAVANJEp pare p atmosf . V g h p pare u p a 2W r

5 Q1 ! 28 10 ln 2 p1V1 ! 299,4kJ 2

Q1 ! k i m ki-specifi na toplota isparavanja m- masa posmatranog tjela TOPLJENJE Qt ! k t m Q ! m c (t 2 t1 ) Te nosti koje se ne mogu kristilizirati nazivaju se prehla enim te nostima. 106.Smje u od 5 kg leda i 15 g vode pri temperaturi 0oC treba zagrijati do temperature 15oC , uvo enjem vodene pare temperature 100 oC.Odrediti potrebnu koli inu pare da bi se izvr io ovaj proces.mleda ! 5kg mvode ! 15 g t srednja ! 80 C t pare ! 100 o C k i ! 2,25 MJ kg kJ k l ! 3,35 kgo

Koli inu toplote koju oslobodi para Q ' ! m x k i m x C (t p t s ) Toplota koju primi led i voda,para otpu ta Q ! ml k l ( ml m v ) C (t 2Q' ! Q t p t s ! (t1

m x k i m x C (t1 ! ml kl (ml mv ) C (t 2m x k i C (t1 ! ml k l ( ml m v ) C (t 2

mx !

ml k l ( ml m v ) C ( t 2 ! 7,5 10 3 kg k i C (t p t s )

C ! 4,2 mx=?

J kg o C

62

107.Komad livenog gvo a mase 2 kg zagrijan do 800oC mase 2 kg.Pri tome se voda zagrije od 20 oC do 100 oC,a jedan dio ispari.Odrediti koli inu vode koja ispari .Specifi na toplota J J livenog gvo a je C1 ! 5,5 10 2 o ,a aluminijuma C 2 ! 9,2 10 2 o .Toplota kg C kg C J isparavanja vode je k i ! 2,25 10 6 . kg - Toplota oslobo ena pri hla enju gvo a od temperature t1 do m1 ! 2 kg m2 ! 0,8kg temperature tk Q1 ! C1m1 (t1 t k )t1 ! 800 o C C1 ! 5,5 10 2 C 2 ! 9,2 10 J kg o C J 2 kg o C

-Koli ina toplote koju primi aluminijski sud Q2 ! C 2 m2 (t k t3 ) -Toplota koju primi voda Q3 ! C 3 m3 (t k t 3 ) -Toplota koju primi voda Q4 ! m x k i Q1 ! Q2 Q3 Q4 => Q4 ! Q1 Q2 Q3

m3 ! 2kg t 3 ! 20 o C

m x k i ! C1m1 (t1 t k ) C 2 m 2 (t k t 3 ) C3 m3 (t k t 3 ) mx ! C1m1 (t1 t k ) C 2 m 2 (t k t 3 ) C 3 m3 (t k t 3 ) ki

t k ! 100 o C k i ! 2,25 10 6 mx=? J kg

m x ! 18,3 10 3 kg

108.Radi odre ivanja toplote topljenja olova izvr en je sljede i eksperiment.Naime, 76 g istopljenog olova pri temperaturi 400 oC uspe se u bakarni kalorimetar mase 0,1 kg koji sadr i 0,2 kg vode temperature 15oC.Krajnja temperatura mje avine iznosila je 21oC.Odrediti toplotu topljenja olova uzimaju i da je specifi na toplota te nog olova jednaka specifi noj toploti J vrstog olova i da iznosi C Pb ! 1,2 10 2 . Specifi na toplota bakra je kg o C J J C1 ! 3,8 10 2 o ,a vode je C 2 ! 4, 2 10 3 o . kg C kg Cm ! 76 10 3 kg

Toplota koju daje olovo pri promjeni temperature od 400oC-21oCQ ! C Pb m (t t s )

t ! 400 o C t s ! 21o CC Pb ! 1, 2 10 2 C1 ! 3,8 10 2 J kg o C J kg o C

Koli ina toplote koju daje olovo pri o vr avanju Q' ; Q' ! k i m Koli ina toplote kalorimetra Q1 ! C1 m1 (t s t1 ) Q2 ! C 2 m2 (t s t1 ) Q Q' ! Q1 Q2 Q' ! Q1 Q2 Q

m1 ! 0,1kgt1 ! 15 o C

63

m 2 ! 0,2 kg C 2 ! 4, 2 10 3 J kg o C

k i m ! C1m1 (t s t1 ) C 2 m 2 (t s t1 ) C Pb m (t t s ) C m C 2 m2 t s t1 C Pb m(t t s ) ki ! 1 1 m k i ! 2, 23 10 4 J kg

ki=?

109.Olovna kugla koja leti brzinom v ! 452

m udara u prepreku i zaustavlja se u njoj. s Izra unati koji e se dio kugle istopiti ako pri udaru kugla apsorbuje 50% toplote.

Temperatura kugle prije udara iznosi t ! 27 o C ,a temperatura topljenja olova iznosi J t o ! 327 o C .Specifi na topota olova je C ! 126 o ,a specifi na toplota topljenja olova je kg C k i ! 2,26 10 4m s o t ! 27 C v ! 452

J . kg

50 mv 2 ! m C (t o t ) k i m1 100 2 mv 2 ! 4 m C (t o t ) 4 k i m1 mv 2 4 m C (t o t ) ! 4 k i m1 m v 2 4 C (t o t ) ! 4 k i m1 m1 v 2 4 C (t o t ) ! 0,59 ! 4 ki m

/4

t o ! 327 o C C ! 126m1 !? m

?

A

/

1 4mk i

J kg o C

110.U kalorimetar sa 0,1 kg leda temperature t o ! 0 o C uvodi se vodena para temperature t ! 100 o C .Koliko e vode biti u kalorimetru neposredno poslje topljenja leda.Toplota J J , a toplota topljenja leda je k l ! 3,33 10 5 . isparavanja vode je k i ! 2, 25 10 6 kg kg J C ! 126 o kg C Toplota topljenja leda Q3 Q3 ! k l ml ml ! 0,1kg to ! 0o Ct ! 100 o C k i ! 2, 25 10 6 J kg J k l ! 3,33 105 kg

Toplota pri kondenzovanju Q1 Q1 ! m x ki Toplota pri hla enju kondenzovane pare Q2 Q2 ! m x C (t t o )Q1 Q2 ! Q3 m x k i m x C (t t o ) ! ml k l

m x ?k i C (t t o ) A ! ml k l

mx=?

mx !

ml k l ! 12,5 10 3 kg k i C (t t o )

64

111.U kalorimetar koji sadr i m ! 0,25kg vode temperature t ! 15 o C stavi se m1 ! 0,02kg snijega natopljenog vodom.Temperatura u kalorimetru se smanji za 5oC.Koliko je vode bilo u snijegu. m ! 0,25kgt ! 15 Co

Q - koli ina toplote koju primi voda

Q ! mC (t t s )

Q1- koli ina toplote koja se koristi za topljenje snijega Q1 ! (m1 m x ) k i Q2- koli ina toplote koja se koristi za zagrijavanje snijega Q2 ! m1C (t s t o ) Q ! Q1 Q2 t s ! t (t1 ! 10 o C mC (t t s ) ! (m1 m x ) k i m1C (t s t o )m x k i ! m1 ( k i Ct s Ct o ) mC (t t s )

m1 ! 0,02kg(t1 ! 5 Co

mx=?

mx !

m1 (k i Ct s Ct o ) mC (t t s ) ki

m x ! 7 10 3 kg

112.Kugla gustine i specifi nog toplotnog kapaciteta C zagrijana je do temperature t i spu tena u led temperature t o ! 0 o C .Kugla je pri tome istopila led do dubine h.Koliki je polupre nik kugle? Pretpostaviti da se oslobo ena koli ina toplote tro i na topljenje leda. Gustina leda je ozna ena sa o. Q1 ! Q2 Koli ina toplote pri hla enju kugle je Q2 h Q2 ! mC (t t o )

Koli ina toplote Q1 utro ena na topljenje leda Q1 ! mP -toplotna provodnost

2 V ! T R2 h T R3 3 2 m ! V (T R 2 h T R 3 ) 3 2 m ! V T R 2 (h R) 3 2 4 2 Q2 ! T V R ( h R ) C t Q1 ! V o V P ! V o T R 3 P 3 3 4 2 Q1 ! Q2 T V R 2 (h R) C t ! T V o R 3 P 3 3 2 4 T V h C t RT V C t T V o R P ! 0 3 3

m ! V V

R!

3 V hC t 2 Vo P V C t

65

113.Gvozdena loptica radijusa 1 cm zagrijana je do 120oC i polo ena u led.Temperatura leda je 0oC.Do koje e dubine da propadne loptica u led ? Smatrati da se cjelokupna toplota preda kg kg ledu.Gustina gvo a je V ! 7880 3 ,a gustina leda je V1 ! 917 3 ,specifi na toplota m m J J .Toplota topljenja leda iznosi qt ! 3,33 10 5 . gvo a je C ! 460 kgK kg R ! 1cm t ! 120 o C to ! 0o CV ! 7880 V1 ! 917

kg m3 kg

X

m3 J C ! 460 kgK

qt ! 3,33 10 5 X=?

J kg

Koli ina toplote koju otpusti kugla Q1 ! ml q t Q1 ! Q2 ml q t ! mG C (t t o )

4 2 mG ! V T R 3 ml ! V1 (T R 2 X T R 3 ) q t 3 3 4 2 V1 (T R 2 X T R 3 ) qt ! V T R 3 C t 3 3 2 4 2 3 V1T R X qt V1 T R q t ! V T R 3 C t 3 3 4 2 V1T R 2 X qt ! V T R 3 C t V 1 T R 3 q t 3 3 4 2 V T R 3 C t T R 3 V1 q t 3 3 X ! ! 1,25cm 2 V 1 T R qt

114.Koliko je vode temperature t1 ! 10 o C potrebno staviti u sud sa vodom mase m2 ! 80 g ija je temperatura t 2 ! 68 o C da bi se dobila voda temperature t 3 ! 18 o C .Koliko se dobije vode temperature t3 ? t1 ! 10 o C m1 C (t 3 t1 ) ! m2 C (t 2 t 3 ) m C (t t ) m2 ! 80 g m1 ! 2 2 3 ! 5,8kg C (t 3 t1 )t 2 ! 68 o C t 3 ! 18 o C m1 m 2 ! 5,8 0,8 ! 6,6 kg

m1=? m1+m2=?

66

Koli ina toplote Q koja se prenese kroz normalnu povr inu za neko vrijeme t * ! Gustina toplotnog fluksa q !*W S m2 (T gdje je: (X

(Q (t

Toplotni fluks kroz planparalelnu plo u je * ! P S -Toplotna provodnost S-Povr ina plo e T-Razlika temperature X-Debljina plo e

Pri preno enju unutra nje energije kroz cilindri nu cijev du ine l toplotni fluks je 2T l P (T *! r ln 2 r 1 1 Toplotna provodljivost kroz kristalna tjela P ! C zap E P 3 C - Zapreminska topotna kapacitivnost supstance C zap ! Vm -Brzina preno enja toplote tj. brzina prostiranja zvuka kroz tu supstancu < >-Srednja du ina slobodnog puta protona 1 Toplotna provodnost idealnih gasova P ! V v P CV 3 -Gustina gasa -Srednja aritmeti ka brzina gasa < >-Srednja slobodna du ina odnosno srednja du ina slobodnog puta CV-Specifi na toplotna kapacitivnost pri stalnoj zapremini 115.Toplotna provodnost kiseonika O2 na temperaturi T ! 373 K iznosi P ! 325 mW . Koliki je koeficijent viskoznosti kiseonika na istoj temperaturi ako kiseonik ima jedan stepen kg slobode. M ! 0,028 , j=1 molT ! 373 K P ! 325mW M ! 0,028 kg mol P! 1 V v " P " CV 3 1 L ! V v " P " 3 1 P ! V v " P " CV 3 jR P CV ! !L 2M CV P P 2M L! ! ! 50QPa s jR jR 2M

j=1 =?

67

116.Koliki je odnos efektivnog pre nika atoma argona i helijuma ako je na jednakim uslovima kg ,a odnos njihovih toplotnih provodnosti 8,7.Molekularna masa argona je M 1 ! 0,04 mol kg helijuma M 2 ! 0,004 . mol a ! 8,7M 1 ! 0,04 kg mol kg mol

P1 ! 3 V 1 V1 !pM 1 ; Rt 1

1

v"

P1 " CVv "! 8 RT ; T M1

P1 "!

kT 2 T d1 2 p

M 2 ! 0,004 d1 ! d2

P2 ! 3 V2 V2 !

v"

P 2 " CVv "! 8 RT ; T M2

pM 2 ; Rt2

P 2 "!

kT 2 T d 22 p

P1 ! 1 ! d 2 P 2 a d1 d2 1 a ! 2 M2 M1

M2 M1d1 M2 ! a ! 1,65 d2 M1

d1 2

117.Prostor izme u dvije paralelne plo e ispunjen je argonom.Rastojanje izme u plo a je ozna eno sa l.Jedna se plo a odr ava na temperaturi T1, a druga na temperaturi T2.Odrediti gustinu toplotnog fluksa izme u plo a.Pretpostaviti da se temperatura izme u plo a mjenja linearno sa rastojanjem .Efektivni pre nik atoma argona sa d,a molarna masa sa M.Gas se nalazi na standardnom pritisku. l,t1,t2 t1>t2 d,M q=?dT dX 8 RT v "! T M 1 P! 2T d 2 n q ! P 1 V v " P " CV 3 nkM V! R j R CV ! 2 M P!

q!

nkM j R 8 RT 1 2 T M 2 T d n R 2 M2 j k R T 2 qdx ! 3 T d2 T M t o 1

8 RT k j q! T M 2 2 T d 2j k R ql ! 2 3 T d T M t 3 2 t 3 2 1 2 3 2

l

t

1

/dT

ql !

2 k R j t13 2 t 3 2 2 9 T M T d

68

118.Izme u dvije tanke metalne planparalelne plo e koje se odr avaju na stalnim temperaturama T1 i T2 gdje je T1>T2 ,nalaze se dva sloja toplotnog izolatora na injena od dvije razli ite supstance toplotnih provodnosti 1 i 2 debljine l1 i l2.Kolika je temperatura TX na povr ini dodira ova dva izolatora? l1 l2*1 ! * 2 * 1 ! P1 S 1 2

T1 " T2

T1 T X T T2 * 2 ! P2 S X l1 l2 T T T T l1l 2 P1 S 1 l X ! P 2 S X l 2 S 2 1

/

T1

TX

T2

P1 l 2 (T1 T X ) ! P 2 l1 (T X T2 ) P1 l 2 T1 P1 l 2 T X ! P 2 l1 TX P 2 l1 T2

P1 l2 T1 P2 l1 T2 ! P2 l1 TX P1 l2 TX P l2 T1 P2 l1 T2 TX ! 1 P2 l1 P1 l2119.Jedan kraj staklenog tapa du ine 30 cm i povr ine popre nog presjeka 3 cm2 nalazi se u elektri noj pe i za topljenje metala u kojoj se odr ava temperatura od 400oC dok je drugi kraj ovog tapa zaronjen u sud u kome se nalazi smje a leda i vode. T2 ! 0 o C .Pod pretpostavkom da se unutra nja energija prenosi samo du tapa a ne i kroz bo ne strane. Odrediti masu leda koja se istopi za vrijeme 60s.Toplotna provodljivost upotrebljenog stakla W . iznosi P ! 67 mK Q1-Koli ina toplote koja se prenese preko staklenog tapa Q1 ! * X Q2-Koli ina toplote topljenja leda Q2 ! m q t (T l ! 30cm * ! P S ; (T ! t 2 t1 ; (X ! l (X t t S ! 3cm 2 Q1 ! Q2 * ! P S 1 2 l t t P S 1 2 X ! m qt t1 ! 400 o C l o t2 ! 0 C m q t l ! P S (t1 t 2 ) X

X ! 60 s P ! 67 W mK

m q t l ! P S X t1 P S t1 X m! ! 4,8 g qt l

qt ! 0,33 10 6 ml=?

J kg

69

120.Prostor izme u dva koaksialna metalna cilindra iji su polupre nici r1 i r2 ispunjen je homogenim toplotnim izolatorom.Odrediti raspodjelu temperature t(r) u funkciji rastojanja r od ose cilindra ako je temperatura unutra njeg cilindra t1, a spolja njeg t2 (t1>t2). t2 t(r) t1 R1 r R2 R2*!

2 T P l (T R ln 2 R 12 T P l (t1 t 2 ) R ln 2 R 1

* ! P S

dT (T ! P 2 T l r dr (X

*!

(1)

* dr ! P dT 2T l r * (ln r ln R1 ) ! P (t ( r ) t1 ) 2T l * r ln ! P t ( r ) P t1 2T l R1 Kada u 2 uvrstimo u 1 dobijemo: r ln R 1 ! t1 (t1 t 2 ) R2 ln R 1

/

* r dr ! P 2T l R r1

t( r )

dTt1

* r ln ! P (t ( r ) t1 ) R1 2T l * r (2) t ( r ) ! t1 ln 2T l P R1

t(r )

OSCILACIJE Vrste oscilovanja:

70

Jedna ina kretanja X ! A sin([ t N )[! 2T T

A-amplituda -po etna faza T-period oscilovanja 1 R ! -frekvencija oscilovanja T dX v! ! [ A cos([ t N ) dt dv dX 2 ! ! A[ 2 sin([ t N ) a! 2 dt dtF ! ma ! A X ! kx T2 mv 2 2T 2 A 2 m 2T ! t N) Ek ! cos 2 ( 2 T 2 T 4T 2 m

kx 2 2T 2 A 2 2T ! t N) sin 2 ( 2 T 2 T l T ! 2T g l-du ina klatna Ep !

121.Napisati jedna inu harmonijskog kretanja ija je amplituda A ! 15cm i po etne fazeN o ! 120 o ,ako se za vrijeme t ! 60 s izvr i 15 oscilacija.

A ! 15cm ! 0,15mN o ! 120 o t ! 60 s T ! 15

2T t No ) T 2T 2T X ! 0,15 sin( 60 ) 15 3 2T ) X ! 0,15 sin(8T 3 26T X ! 0,15 sin 3 X ! A sin(

X=? 122.Nacrtati dijagram harmonijskog kretanja tjela ija je amplituda 5 cm, A ! 0,05m No ! 0 T ! 10 s A[cm] 5o=0,a

period 10s.

0 5 T

t[s]

71

123.Nacrtati dijagram dvije harmonijske oscilacije jednakih amplituda i kru nih frekvencija , T T ija se faza razlikuje za rad i rad. 2 2 T 2

T 2

T

124.Jedna ina oscilatornog kretanja tjela ima oblik X ! Ao sin([ t N ) gdje je Ao ! 4 m ; rad T T [ ! 0,52 ! i N ! rad .Odrediti: s 6 3 a)period oscilovanja b)najve u brzinu c)najve e ubrzanje pri kretanju tjela a) [ !2T 2T T ! ! 12,1s [ T b) v ! A[ cos([ t N ) => m v ! A[ ! 2,1 s 2 c) a ! A[ sin([ t N ) => m a ! A[ 2 ! 1,07 2 s

cos([ t N ) ! 1

sin([ t N ) ! 1

125. Tjelo mase 3 g vr i harmonijsko oscilovanje frekvencije 0,5 Hz.Odrediti brzinu,ubrzanje i silu koja djeluje na tjelo u trenutku kada je elongacija 3cm.Amplituda oscilovanja je 4 cm.m ! 3 g ! 3 10 3 kg R ! 0,5 Hz

X ! A sin([ t N ) v ! A[ cos([ t N ) a ! A[ 2

[!

2T T

X ! 3cm ! 3 10 2 m A !! 4cm ! 4 10 v,a,F=?2

m

72

X 2 ! A 2 sin 2 ([ t N ) v 2 ! A 2[ 2 cos 2 ([ t N ) v2 [2

(1)

/(2)

1 [2

! A 2 cos 2 ([ t N ) v22

X2

! A 2 sin 2 ([ t N ) cos 2 ([ t N )

?

sin A ; ? 2 ([ t N) cos2 ([ t N)A! 1

[ v2 X 2 2 ! A2 [

[ 2 X 2 v 2 ! A 2[ 2

v 2 ! A 2[ 2 [ 2 X 2 a ! A[ 2 ! 0,3 m s2

v!

A 2[ 2 [ 2 X 2 ! 0,083

m s

F ! m a ! 0,9 10 3 N

126.Tas sa tegom ,obje en o oprugu osciluje vertikalno sa periodom oscilovanja 0,5s.Kada se na tas postavi jo jedan teg period vertikalnih oscilacija iznosi 0,6s.Za koliko se istegne opruga usljed djelovanja tega na tasu? Masu opruge i tasa zanemariti. m m T1 ! 2T T12 ! 4T 2 T1 ! 0,5s k k T2 ! 0,6 s l=?T2 ! 2T m (m k m (m m T2 2 T1 2 ! 4T 2 4T 2 k k F (m g ! k! (l (l T2 2 T12 ! 4T 2 (l ! 27 10 3 m (l g T2 2 ! 4T 2 T2 2 T1 2 m (m k (m ! 4T 2 k

(l !

(T2 2 T1 2 ) g 4T 2

127.Materijalna ta ka vr i harmonijsko oscilovanje po kosinusnom zakonu frekvencije 0,5 Hz. cm U po etnom trenutku ona prolazi kroz ravnote ni polo aj,a njena brzina je vo ! 31,4 . s Napisati jedna inu koja daje zavisnost trenutnom polo aju materijalne ta ke od vremena. dx R ! 0,5 Hz ! A[ sin([ t N ) ; za t=0 => vo ! A[ sin N v! dt cm T 3T ili N ! vo ! 31,4 A { 0 ; cos N ! 0 ; sin N 0 => N ! s 2 2 v v X=? A ! o ! o ! 10cm [ 2TR 3T X ! 10cm cos(T t ) 2

73

128.Na glatkom horizontalnom stolu le i kuglica mase M pri vr ena za oprugu koeficijenta krutosti k.U trenutku udara u kuglicu metak mase m ima brzinu vo u pravcu opruge.Odrediti amplitudu i period oscilovanja sistema ,pod pretpostavkom da je sudar neelasti an i da se masa opruge ,trenje i otpor vazduha mogu zanemariti.

M M

m vo E1=E2

E1 Energija sistema u po etnom trenutku Ek Kineti ka energija kuglice Eo-Kineti ka energija opruge Em-Energija metka E1 ! E k Eo E mmv o ! ( m M )v1 E1 ! ( m M )v12 2

Eo ! 0 -po etni trenutakv1 ! mvo mM

E2 !

kA 2 22

kA 2 ( m M ) v1 2 !0 2 2 kA 2 ( m M ) m 2 v o 2 ! 0

kA 2 (m M ) mvo !0 2 2 mM A! m 2 vo 2 1 ! mvo k (m M ) k (m M )2T T (m M ) k

k ! ( m M )[ 2 4T 2 k ! (m M ) 2 T

[!

T ! 2T

129.Odrediti kineti ku energiju tjela te ine G ! 0,484 N prikazanog na slici po isteku 0,9s od trenutka kada se tjelo nalazilo u ravnoteznom polo aju N ! 0 . Oscilacije smatrati prostim harmonijskim ako je maksimalna udaljenost od ravnote nog N N polo aja A ! 4,3cm .Koeficijenti krutosti iznose k1 ! 0,1 i k 2 ! 0,2 . m m

74

G ! 0,484 N t ! 0,9 s A ! 4,3cmk1 ! 0,1 N m N m

Ek !

m 2 2 A [ cos 2 [ t 2 G m! G ! m g g [! [! 2T T T ! 2T m ke

2T 2T m ke

[!

1 m ke

k 2 ! 0,2

ke !

Ek=?

k2

G

k1 k 2 k1 k 2 m ! 43,33 g N k e ! 0,066 m rad [ ! 1,156 s cos 2 2

G Ek ! A2 2g E k ! 0,6 J

1 m k1 k 2 k1 k 2

1 m k1 k 2 k1 k 2

t

130.Odrediti potencijalnu energiju tjela mase m ! 10 g prikazanog na slici u trenutkut ! 9,13 10 2 s ,ako je u trenutku t=0 udaljenost tjela od ravnote nog polo aja jednaka nuli,a maksimalna udaljenost od ravnote nog polo aja iznosi A ! 5cm .Period oscilovanja iste mase prikazan je na slici i iznosi 1s.

m ! 10 gt ! 9,13 10 2 s

ke !

k1 k 2 6k 2 ! ! 1, 2k 5k k1 k 2

k

2k

A ! 5cmT ! 1s

mA 2[ 2 sin 2 [ t 2 m 2T [! T ! 2T ke T Ep ! Ep ! 2 mT 2 A 2 1,2T2

m

3k

2T t sin 2 1,2T T

Ep=? m

E p ! 1,028 10 3 J

75

131.Koliko bi trebalo da bude relativna promjena du ine matemati kog klatna da bi period njihovih oscilacija na povr ini zemlje i visini H ! 1,5km bili jednaki. Rz ! 6378km H ! 1,5km l !? loTo ! 2T lo go

go ! K g !K 2T

Mz Rz 2 Mz

T ! 2TT ! To l l ! o g go

l g

R z H 2l l ! 2T o g go

l g o ! lo g

Mz ! lo K M z l K R z H 2 R z 2 K M z Rz 2 Rz 2 l ! ! ! 34,4 o o lo R z H 2 Mz K 2 R z H

132.Materijalna ta ka mase m ! 0,01kg vr i harmonijsko oscilovanje po kosinusnom zakonu sa periodom od T ! 2 s i po etnom fazom N ! 0 .Ukupna energija oscilovanja ta ke iznosiE ! 10 4 J .Na i amplitudu oscilovanja A ,napisati jedna inu datog oscilovanja i na i najve u vrijednost sile koja djeluje na tu ta ku.

m ! 0,01kg T ! 2sE ! 10 4 J

A=?,X=?,Fmax=?

X ! A sin [ t dx v! ! A[ sin [ t dt mv 2 mA 2[ 2 sin 2 [ t Ek ! ! 2 2 mA 2[ 2 E ! E k max ! 2 2T 2E [! A! 2 T m[ A! 1 [ 2E m A! T 2T 2E ! 0,045m m

X ! 0,045m cos [ tFmax ! m a max ! m A [ 2 Fmax ! 4,4 10 3 N

76

133.Materijalna ta ka harmonijski osciluje istovremeno u dva uspravna pravca.Period oscilovanja u jednom pravcu je T1 ,a u drugom T2=2T1.Amplitude oscilovanja su jednake.Na i rezultuju e oscilacije materijalne ta ke. 2T X ! A sin T 1 t

Y

2T 2T Y ! A sin t ! A sin T 2T t 2 1 T Y ! A sin t T1

X

134.Tjelo mase m1 ! 0,5kg i drugo tjelo m2 ! 2,5kg povezani su me usobno oprugom.Prvo tjelo osciluje slobodno i harmonijski sa amplitudom X o ! 2cm i kru nom frekvencijom rad [ ! 30 . Zanemaruju i masu opruge odrediti: s a) najve i i najmanji intenzitet sile pritiska ovog sistema na podlogu b)kolika mora da bude minimalna amplituda oscilovanja da bi se tjelo odvojilo od podloge m1 ! 0,5kg m2 ! 2,5kgX o ! 2cm rad [ ! 30 s

a)Fo ! ( m1 m 2 ) g X ! X o sin [ t

F ! m1 a ! m1 X o [ 2 sin [ t Fuk ! Fo s F ! (m1 m2 ) g s (m1 X o[ 2 sin [ t )Fmax ! ( m1 m 2 ) g m1 X o[ 2 sin [ t

Fmax ! (m1 m2 ) g m1 X o[ 2 sin [ t b)( m1 m 2 ) g e m1 X o[ 2 Fmin e 0 (m m2 ) g ! 6,7 cm Xo u 1 m1[ 2 A! tg* ! A1 2 A2 2 2 A1 A2 cos( * 2 * 1 ) A1 sin * 1 A2 sin * 2 A1 cos * 1 A2 cos * 2

X2 A12

Y2 A22

2 XY cos(* 2 * 1 ) ! sin 2 (* 2 * 1 ) A1 A2[ ! [o2 F 2

X ! Ao e F t sin([ t * )

77

Ako su A(t) i A(t+T) amplitude dvaju uzastopnih oscilacija izme u kojih je vremenski interval t A(t ) ! e F t naziva se dekrement prigu enja,gdje je A(t ) ! Ao e F t i tada se odnos A(t T ) A(t T ) ! Ao e F (t T ) 135.Oscilovanje materijalne ta ke mo e se prikazati jedna inom X ! A sin 2T R 1 t (1)gdje se A mjenja sa vremenom po zakonu A ! Ao (1 cos 2T R 2 t ) (3)i gdje je Ao=const. . Na i od kojih se harmonijskih oscilacija sastoji oscilovanje (1) .Nacrtati grafike pojedina nog i rezultuju eg oscilovanja za slu aj kada je Ao ! 4cm , R 1 ! 2 s 1 , R 2 ! 1s 1 . Nacrtati spektar slo enog oscilovanja. Zamjenom (3) u (1) X ! Ao (1 cos 2T R 2 t ) sin 2T R 1 t X ! Ao sin 2T R 1 t Ao sin 2T R 1 t cos 2T R 2 tA A R R X ! Ao sin 2T R 1 t o sin ?2T 1 R 2 t A o sin ?2T 1 R 2 t A 2 2 III I II

X[cm]

rezultatna kriva

II I III

t[s]

A[cm] 4 2

1

2

3

[s-1]

78

136.Napisati jedna inu rezultuju eg oscilovanja koja se dobije slaganjem dva me usobno normalna oscilovanja sa jednakim frekvencijama R 1 ! R 2 ! 5 Hz po etnim fazama T * 1 ! * 2 ! 60 o ! .Amplituda jedne oscilacije je A1 ! 0,10m ,a druge A2 ! 0,05m . 3R 1 ! R 2 ! 5 Hz * 1 ! * 2 ! 60 o ! T 3

X2 A12

Y2 A22

2 XY cos(* 2 *1 ) ! sin 2 (* 2 * 1 ) A1 A2sin 2 (* 2 *1 ) ! 0

A1 ! 0,10m A2 ! 0,05m

cos(* 2 * 1 ) ! 1 X2 A12

Y2 A22

2

2 XY !0 A1 A2

X Y A A !0 1 2 A Y ! 2 X Jedna ina prave linije A1 tg* ! A2 ! 0,5 A1

A!

A1 2 A2 2 ! 0,112 m

* ! arctg 0,5 ! 26 o 34'

137.Logaritamski dekrement prigu enih oscilacija matemati kog klatna jednak je F ! 0,2 . Koliko se puta umanji amplituda oscilovanja u toku jednog perioda oscilovanja.F ! 0,2 A1 ! A2

A1 ! Ao e F t A2 ! Ao e F (t T ) A1 Ao e F t e F t ! ! t T ! e F T ! 1,22 A2 Ao e F (t T ) e F e F

138.Oscilator istovremeno upravna oscilovanja X ! cos T t i Y ! cos rezultuju eg oscilovanja materijalne ta keX ! cos T t Y ! cos T t 2 cos T ! cos 2 T T sin 2 2 2 T T cos T ! cos 2 1 cos 2 2 2 sin 2

T t .Na i trajektoriju 2

T T ! 1 cos 2 2 2

T T X ! cos T t ! 2 cos 2 1 t X ! 2 cos 2 t 1 2 2 T t Y ! cos => X ! 2Y 2 1 2 2Y 2 X ! 1

79

TALASI -Linijski -Povr inski -Sferni 1.Longitudinalni 2.Transverzalni] ! ] o sin([ t kx) o- amplituda talasa -elongacija talasa

-kru na frekvencija k-talasni broj -talasna du ina

[!

2T T

R !

1 T

R !

C P

Njutnova jedna ina za brzinu prostiranja longitudinalnih deformacija kroz vrstu i te nu elasti nu sredinu ra una se: EK C! V E -Youngov modul elasti nosti Brzina prostiranja talasa kroz gas C!Gp V G!

Cp CVE Q Q! m l

Brzina prostiranja transverzalnih deformacija du zategnute ice C ! -podu na masa ice

Maksimalno poja anje dva konherentna talasa x 2 x1 ! nP (n=0,1,2...) x2 i x1-predstavljaju pre ene puteve talasa od izvora pa do mjesta interferencije Maksimalno slabljenje dva konherentna talasa iznosi P x 2 x1 ! 2n 1 (n=0,1,2...) 2 139.Neka estica elasti ne sredine nalazi se na rastojanju X ! 4cm od izvora.Ona biva T pogo ena talasom i poslje vremena t ! pomjeri se na rastojanje jednako polovini 6 amplitude.Odrediti talasnu du inu talasa koji se prostire u ovakvoj sredini.Period oscilovanja estica je t. 2T X Y ! A sin([ t ) [ ! X ! 4cm P ! C T T C T 2T t 2T X