Zakon o Zastiti Od Pozara i Vatrogastvu - FBiH 64-09

Embed Size (px)

Text of Zakon o Zastiti Od Pozara i Vatrogastvu - FBiH 64-09

ZAKON O ZATITI OD POARA I VATROGASTVU

2

ZAKON O ZATITI OD POARA I VATROGASTVU

I - OSNOVNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ureuje se organizacija i funkcioniranje zatite od poara i vatrogastva, planiranje i provoenje mjera zatite od poara, organizacija i funkcioniranje vatrogastva i gaenje poara (vatrogasne intervencije), struno osposobljavanje i usavravanje zaposlenih lica i vatrogasaca, finansiranje i druga pitanja od znaaja za organizaciju i funkcioniranje zatite od poara i vatrogastva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). lan 2. Pojmovi koji se koriste u ovom zakonu imaju slijedea znaenja: 1) Sagorijevanje (gorenje) je fiziko hemijski proces spajanja zapaljive materije i oksidatora pri emu se oslobaa toplota, emituje dim i gasovi sagorijevanja popraeni plamenom ili vidljivom svjetlou; 2) Vatra je kontrolirano samoodrivo sagorijevanje koje je namjerno izazvano da bi se stvorili korisni efekti, ije je irenje u prostoru i vremenu kontrolirano; 3) Poar je nekontrolirano, samoodrivo sagorijevanje koje se nekontrolirano iri u prostoru i vremenu; 4) Eksplozija je iznenadna ekspanzija gasa koja moe proizai iz brze reakcije oksidacije ili raspada, sa ili bez porasta temperature i koja moe dovesti do pojave poara; 5) Zapaljive materije su vrste, tene i gasovite materije koje se pale pod dejstvom izvora paljenja; 6) Eksplozivne materije predstavljaju gasovite, tene i vrste hemijske materije, jedinjenja ili smjese koje se pod uticajem odreenog impulsa razlau u veoma kratkom vremenskom intervalu, uz oslobaanje velike koliine gasova i toplotne energije; 7) Opasne materije predstavljaju one materije koje u svim formama postojanja i svim uslovima koritenja svojim negativnim karakteristikama, kao to su: eksplozivnost, zapaljivost, korozivnost, otrovnost, radioaktivnost i dr., mogu biti uzronik razliitih tetnih dejstava i opasnosti po zdravlje ljudi, oteenja ili unitenja materijalnih dobara uslijed razarajueg, termikog ili fiziolokog dejstva, te ugroavanje radne i ivotne sredine; 8) Poarna opasnost je mogunost ozlijede i/ili oteenja kao posljedica poara; 9) Poarna otpornost je sposobnost objekta da ispuni, u definiranom periodu vremena zahtjeve otpornosti na poar i/ili integriteta i /ili termike izolacije i/ili druge oekivane zahtjeve pri standardnom ispitivanju otpornosti na vatru; 10) Rizik od poara je proizvod vjerovatnoe pojave poara koja se moe oekivati u datoj tehnikoj operaciji ili stanju i posljedice ili obima teta koje se mogu oekivati u sluaju pojave poara; 11) Poarna sigurnost je sigurnost kojom se vjerovatnoa nastanka poara svodi na minimum;

3 12) Poarni sektor je zatvoreni prostor koji moe biti podjeljen ili odijeljen od susjednih prostora unutar zgrade elementima konstrukcije koji imaju propisanu vatrootpornost; 13) Poarno stepenite je stepenite koje se koristi samo u sluaju opasnosti od poara za evakuaciju ili za gaenje poara; 14) Sigurnosno stepenite je stepenite u objektu odvojeno od unutranjih prostorija konstruktivnim elementima otpornosti prema vatri u trajanju od najmanje 60 minuta, osloboeno svih gorivih materija i osigurano od zadimljavanja za vrijeme dok se ne zavri evakuacija ljudi i gaenje poara; 15) Evakuacija je organizirano izmijetanje ljudi i materijalnih dobara sa ugroenog prostora na prostor siguran od poara; 16) Put za evakuaciju je siguran put za samospasavanje ljudi iz objekta do izlaza i izvan objekta ili kroz drugi siguran objekat; 17) Graevina obuhvata stambene i druge zgrade i objekte, te prostore koji su navedeni u lanu 20. ovog zakona; 18) Graevine za javnu upotrebu su kole, obdanita, studentski i aki domovi, staraki domovi, bolnice, hoteli, moteli, pansioni, trini centri, trnice, pozorita, kino dvorane, sportske, koncertne i druge dvorane, stadioni, sale za konferencije, muzeji, aerodromi, eljeznike i autobuske stanice, objekti kulturno - istorijskog naslijea i drugi objekti; 19) Mjere zatite od poara su sve organizacijske, tehnoloke i tehnike mjere koje smanjuju rizik od poara i poveavaju poarnu sigurnost; 20) Preventivne mjere zatite od poara su sve preventivne organizacijske, graevinske i tehniko-tehnoloke mjere koje smanjuju mogunost za nastanak poara, a pri njegovom nastanku omoguavaju sigurnu evakuaciju ljudi i imovine i spreavaju njegovo irenje; 21) Aktivne (represivne) mjere zatite od poara su tehnike mjere koje podrazumijevaju primjenu sistema aktivne zatite od poara; 22) Sistem aktivne zatite od poara obuhvata instalacije, ureaje i opremu za automatsko otkrivanje, dojavu i gaenje poara, odvoenje dima i toplote iz poara, detekciju eksplozivnih gasova, rezervno snabdijevanje elektrinom energijom i drugo; 23) Oprema, ureaji i druga sredstva za zatitu od poara su sva sredstva, ureaji i oprema koja se upotrebljavaju za spreavanje i gaenje poara; 24) Vlasnik imovine je fiziko ili pravno lice, dravni organ ili druga institucija sa zatienim najirim ovlatenjem posjedovanja, koritenja i raspolaganja nekom stvari; 25) Korisnik imovine je fiziko ili pravno lice, dravni organ ili druga institucija koji na osnovu ugovara koristi imovinu vlasnika sa preuzetom obavezom po pitanju zatite od poara je; 26) Odgovorno lice za organiziranje zatite od poara je: - vlasnik, odnosno korisnik imovine kada se radi o privatnom vlasnitvu, - rukovodilac organa uprave, upravne organizacije i drugog dravnog organa Federacije, kantona, grada i opine (u daljem tekstu: dravni organi), - direktor odnosno drugo odgovorno lice u privrednom drutvu i drugom pravnom licu (u daljem tekstu: pravno lice), odreeno opim aktom pravnog lica; 27) Edukacija je nauno zasnovani, planski i organizirani proces koji se izvodi pod rukovodstvom nastavnika (predavaa), uz aktivno uee polaznika nastave; 28) Akcident je nezgoda, nesrea, namjerno ili nenamjerno izazvana, od ijih posljedica moe stradati vei broj ljudi, nastati materijalna teta, tetne posljedice po okoli i dr.; 29) Promet zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija i opasnih proizvoda podrazumijeva nabavku, distribuciju, smjetaj, prodaju i upotrebu u skladitima, prirunim skladitima i prodavnicama;

4 30) Dispozicija graevine obuhvata njenu unutranju strukturu; 31) Zaposleno lice podrazumjeva zaposlenike u pravnim licima i drugim institucijama, kao i dravne slubenike i namjetenike u organima dravne slube Federacije, kantona, opine i grada. lan 3. Zatita od poara i vatrogastvo ine sastavni dio jedinstvenog sistema zatite i spaavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i drugih nesrea (u daljem tekstu: prirodne i druge nesree) u Federaciji koji je ureen Zakonom o zatiti i spaavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesrea (Slubene novine Federacije BiH, br. 39/03 i 22/06), pa se radi toga zatita od poara i vatrogastvo organiziraju i funkcioniraju u okviru tog sistema, a vri se na nain predvien ovim zakonom. lan 4. Zatita od poara obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacijske, strune, tehnike, obrazovne i propagandne prirode, koje se poduzimaju u cilju sprjeavanja izbijanja i irenja poara, njegovog otkrivanja, te zatite ljudi, biljnog i ivotinjskog svijeta, materijalnih, kulturnih, istorijskih i drugih dobara i okolia (u daljnjem tekstu: materijalna dobra). Zatita od poara je djelatnost od posebnog interesa za Federaciju, kanton, grad i opinu, a ostvaruje se na nain predvien ovim zakonom, podzakonskim propisima doneenim na osnovu ovog zakona i meunarodnim tehnikim normativima i standardima koji vae u Bosni i Hercegovini, a koji se odnose na mjere zatite od poara predviene ovim zakonom. lan 5. Vatrogastvo obuhvata skup mjera i radnji upravne, organizacijske, strune, kadrovske, tehnike, obrazovne i propagandne prirode, koje se poduzimaju u cilju gaenja poara i spaavanja ljudi i materijalnih dobara ugroenih poarom, te pruanje tehnike pomoi u akcidentnim situacijama. lan 6. Niko nema pravo da svojim materijalnim dobrima i svojim postupcima, neprovoenjem mjera zatite od poara propisanih ovim zakonom i drugim propisima, dovodi u opasnost od poara tui ivot i zdravlje i materijalna dobra. Svako fiziko lice ima pravo na zatitu svog ivota i zdravlja od poara, koja se osigurava, u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. lan 7. Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na tehnoloke eksplozije koje nastaju kao posljedica upotrebe zapaljivih tenosti, gasova, vrstih-prakastih hemijskih materija (jedinjenja i smjesa), te ostalih gorivih materija koje sa zrakom mogu stvoriti eksplozivnu smjesu (u daljem tekstu: eksplozije).

5 lan 8. Odredbe ovog zakona primjenjuju se na graevine i prostore organa i institucija Bosne i Hercegovine i Oruanih snaga Bosne i Hercegovine koji se nalaze na podruju Federacije, ako propisom Bosne i Hercegovine nije drugaije odreeno. lan 9. U svrhu popularisanja vatrogasne djelatnosti i znaajnijeg poduzimanja aktivnosti u provoenju preventivnih mjera zatite od poara, ustanovljava se stalna tradicionalna manifestacija pod nazivom MJESECI ZATITE OD POARA, koja se odrava svake godine tokom maja i oktobra, a organiziraju je i provode vatrogasne jedinice, vatrogasna drutva, vatrogasni savezi i organi uprave civilne zatite u Federaciji, u skladu sa programom koji oni donose. II PRAVA I DUNOSTI ORGANA FEDERACIJE, KANTONA, OPINE I GRADA 1. Nadlenost organa Federacije lan 10. U okviru Programa razvoja zatite i spaavanja od prirodnih i drugih nesrea u Federaciji, koji donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu Zakona o zatiti i spaavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesrea, utvruju se i pitanja koja se odnose na programiranje razvoja zatite od poara i vatrogastva u Federaciji, kao sastavni dio tog programa. lan 11. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), u oblasti zatite od poara i vatrogastva: 1) utvruje procjenu ugroenosti od poara koja je od znaaja za Federaciju, to se vri u okviru procjene ugroenosti od prirodnih i drugih nesrea u Federaciji; 2) utvruje pitanja za zatitu od poara i vatr