of 68 /68
3 Zasady i organizacja przyjęć na studia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019 Część I – studia stacjonarne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 I. KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kierunki studiów prowadzone w PW Filia w Płocku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 II. PRZYJĘCIA NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA . . . . . . . . . . . . . 21 Ogólne zasady przyjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Szczegółowe zasady kwalifikacji na wszystkie kierunki oprócz kierunku Architektura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Szczegółowe zasady kwalifikacji na kierunek Architektura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Uwagi praktyczne dla kandydatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 III. PRZYJĘCIA NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zasady przyjęć na studia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Procedura przyjęć i uwagi praktyczne dla kandydatów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 IV. LICZBA MIEJSC I TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Liczba miejsc na poszczególnych programach studiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Terminarz działań rekrutacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 V. INFORMACJE DODATKOWE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 VI. KONTAKTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Zasady i organizacja przyjęć na studia w Politechnice ... · 4 WPROWADZENIE Niniejsza publikacja została przygotowana z myślą o osobach, które chcą kształ-cić się w Politechnice

Embed Size (px)

Text of Zasady i organizacja przyjęć na studia w Politechnice ... · 4 WPROWADZENIE Niniejsza publikacja...

3

Zasady i organizacja przyj na studia w Politechnice Warszawskiej

w roku akademickim 2018/2019Cz I studia stacjonarne

SPIS TRECI

WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

I. KIERUNKI I SPECJALNOCI STUDIW STACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Kierunki studiw prowadzone w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kierunki studiw prowadzone w PW Filia w Pocku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

II. PRZYJCIA NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA . . . . . . . . . . . . . 21 Oglne zasady przyj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Szczegowe zasady kwalifikacji na wszystkie kierunki oprcz kierunku

Architektura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Szczegowe zasady kwalifikacji na kierunek Architektura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Uwagi praktyczne dla kandydatw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

III. PRZYJCIA NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zasady przyj na studia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Procedura przyj i uwagi praktyczne dla kandydatw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

IV. LICZBA MIEJSC I TERMINARZ DZIAA REKRUTACYJNYCH NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Liczba miejsc na poszczeglnych programach studiowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Terminarz dziaa rekrutacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

V. INFORMACJE DODATKOWE DLA KANDYDATW NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

VI. KONTAKTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4

WPROWADZENIE

Niniejsza publikacja zostaa przygotowana z myl o osobach, ktre chc kszta-ci si w Politechnice Warszawskiej na studiach wyszych I lub II stopnia w trybie stacjonarnym. Politechnika Warszawska oferuje moliwo studiowania w dwch orodkach: w Warszawie i w PW Filia w Pocku. Uczelnia posiada dziewitnacie Wy-dziaw i jedno Kolegium. Prowadzi studia na kierunkach zarwno technicznych jak i nietechnicznych. Oprcz studiw prowadzonych w jzyku polskim, na niektrych kierunkach jest moliwo studiowania w jzyku angielskim (zarwno na studiach I stopnia, jak i II stopnia). Na wikszoci kierunkw prowadzone s studia o profilu oglnoakademickim. Prowadzone s jednak take studia o profilu praktycznym. Na studiach o profilu praktycznym, ponad poowa programu studiw obejmuje zajcia praktyczne i warsztatowe prowadzone przez osoby posiadajce dowiadczenie zawo-dowe zdobyte poza Uczelni.

O przyjcie na studia I stopnia mog ubiega si osoby, ktre uzyskay wiadectwo dojrzaoci. Studia te trwaj, w zalenoci od kierunku, od 6 do 8 semestrw ko-czc si obron pracy dyplomowej i nadaniem tytuu zawodowego inyniera (kierun-ki techniczne) lub licencjata (kierunki nietechniczne). Ukoczenie ksztacenia na tym poziomie pozwala kontynuowa nauk na studiach II stopnia.

Studia II stopnia (magisterskie) trwaj, w zalenoci od kierunku, 3 lub 4 semestry. Kocz si one obron pracy magisterskiej i uzyskaniem tytuu zawodowego magi-stra inyniera (kierunki techniczne) lub magistra (kierunki nietechniczne).

Uczelnia oferuje rwnie moliwo uzyskania tytuu zawodowego inyniera archi-tekta i magistra inyniera architekta (studia I i II stopnia na Wydziale Architektury).

O przyjcie na studia w PW, na opisywanych poniej zasadach, mog ubiega si, oprcz obywateli polskich, rwnie: cudzoziemcy, ktrym udzielono zezwolenia na pobyt stay, cudzoziemcy posiadajcy status uchodcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcy korzystajcy z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, pracownicy migrujcy, bdcy obywatelami pastwa czonkowskiego Unii Euro-

pejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a take czonkowie ich rodzin, jeeli mieszkaj na terytorium Rze-czypospolitej Polskiej,

cudzoziemcy, ktrym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwole-nia na pobyt rezydenta dugoterminowego Unii Europejskiej,

cudzoziemcy, ktrym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwole-nia na pobyt czasowy w zwizku z okolicznoci, o ktrej mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543),

cudzoziemcy, ktrym udzielono ochrony uzupeniajcej na terytorium Rzeczypo-spolitej Polskiej,

5

obywatele pastw czonkowskich Unii Europejskiej, pastw czonkowskich Euro-pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i czonkowie ich rodzin, posiadajcy prawo staego pobytu,

posiadacze wanej Karty Polaka, obywatele pastw czonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej

lub pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i czonkowie ich rodzin, posiadajcy rodki finansowe niezbdne na pokrycie kosztw utrzymania podczas studiw (), z tym e osobom tym nie przysuguje prawo do stypendium socjalne-go, stypendium specjalnego dla osb niepenosprawnych i zapomg,

cudzoziemcy, o ktrych mowa w ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Pra-wo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.), posiadajcy kart pobytu z adnotacj ,,dostp do rynku pracy lub wiz Schengen lub wiz krajow wydan w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (). Osobom tym nie przysuguje prawo do stypendium socjalnego, stypendium spe-cjalnego dla osb niepenosprawnych i zapomg.

Cudzoziemcy, ktrzy nie posiadaj uprawnie do studiowania na warunkach takich jak obywatele Polski, a s zainteresowani studiami w Politechnice Warszawskiej, po-winni skontaktowa si z Centrum Wsppracy Midzynarodowej (Gmach Gwny PW, pok. 233, tel. 22/ 234-50-91, e-mail: [email protected]).

Ewentualne zmiany i uzupenienia przedstawionych w niniejszej publikacji in-formacji mona znale na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej(www.pw.edu.pl/kandydaci).

I. KIERUNKI I SPECJALNOCI STUDIW STACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

Niektre kierunki s prowadzone niezalenie na wicej ni jednym wydziale

KIERUNKI STUDIW PROWADZONE W WARSZAWIE

KIERUNKI PROWADZONE W JZYKU POLSKIM

Administracja

Wydzia Szczegy Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia

Administracji i Nauk Spoecznych

Czas trwania 6 semestrw 4 semestry

Specjalno Bez specjalnoci Bez specjalnoci

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy

6

Architektura

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Architektury

Czas trwania 8 semestrw 4 semestry

Specjalno Bez specjalnoci

Specjalno wybierana jest od drugiego semestru studiw: Architektura i urbanistyka

miasto jako miejsce rozwoju Architektura i urbanistyka

miasto jako miejsce ycia Architektura idei Architektura informacyjna Architektura rodowiska

zamieszkiwania Architektura technologii

i struktur Architektura wntrz i form

przemysowych Dziedzictwo architektoniczne

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy

Automatyka i Robotyka (5 wydziaw)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Elektroniki i Technik Informacyjnych

Czas trwania 7 semestrw 4 semestry

Specjalno Bez specjalnoci Bez specjalnoci

Semestr rozpoczcia zimowy, letni zimowy, letni

Elektryczny

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno Automatyka Automatyka

Semestr rozpoczcia zimowy letni

Inynierii Produkcji

Czas trwania 7 semestrw 4 semestry

Specjalno

Bez specjalnoci Automatyzacja procesw wytwrczych

Elastyczne systemy wytwa-rzania

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno Biomechanika i biorobotyka Robotyka Biomechanika i biorobotyka Robotyka

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Mechatroniki

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno Automatyka Informatyka przemysowa Robotyka

Automatyka Informatyka przemysowa Robotyka

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

7

Biogospodarka1

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inynierii rodowiska

Czas trwania 7 semestrw

Nie s prowadzoneSpecjalno Bez specjalnoci

Semestr rozpoczcia zimowy

Biotechnologia

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Chemiczny

Czas trwania 7 semestrw 4 semestry 3 semestry

Specjalno

Bez specjalnoci Biotechnologia chemiczna Leki i kosmetyki

Biotechnologia przemysowa Biotechnologia stosowana Biotechnologia w inynierii

rodowiska Mikrobioanalityka

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy letni

Budownictwo

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Inynierii Ldowej

Czas trwania 8 semestrw 3 semestry

Specjalno

Budownictwo zrwnowaone Drogi szynowe Inynieria komunikacyjna Inynieria produkcji budow-

lanej Konstrukcje budowlane i in-

ynierskie Mosty i budowle podziemne

Budownictwo zrwnowaone Drogi szynowe Inynieria komunikacyjna Inynieria produkcji budow-

lanej Konstrukcje budowlane i in-

ynierskie o konstrukcje budowlane o mosty i budowle podziem-

ne o teoria konstrukcji

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy

1 Program interdyscyplinarny prowadzony wsplnie na trzech uczelniach: Politechnika Warszawska (Wydzia Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inynierii rodowiska), Politechnika dzka (Wy-dzia Biotechnologii i Nauk o ywnoci) i Wojskowa Akademia Techniczna (Wydzia Mechaniczny). Zajcia odbywaj si na wszystkich trzech uczelniach. Szczegowe informacje: www.is.pw.edu.pl.

8

Elektronika

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Elektroniki i Technik Informacyjnych

Czas trwania 7 semestrw 4 semestry

Specjalno

Elektronika i informatyka w medycynie

Elektronika i inynieria kom-puterowa

Elektronika i informatyka w medycynie

Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie

Mikrosystemy i systemy elektroniczne

Semestr rozpoczcia zimowy, letni zimowy, letni

Elektrotechnika

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Elektryczny

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno

Elektroenergetyka Elektromechatronika pojaz-

dw i maszyny elektryczne Elektronika przemysowa Systemy wbudowane Technika wietlna i multime-

dialna Technika wysokich napi

i kompatybilno elektroma-gnetyczna

Elektroenergetyka Elektromechatronika pojaz-

dw i maszyny elektryczne Elektronika przemysowa Systemy wbudowane Technika wietlna i multime-

dialna Technika wysokich napi

i kompatybilno elektroma-gnetyczna

Semestr rozpoczcia zimowy letni

Energetyka

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno

Chodnictwo i klimatyzacja Systemy i urzdzenia energe-

tyczne Zrwnowaona energetyka

Chodnictwo i klimatyzacja Systemy i urzdzenia energe-

tyczne Zrwnowaona energetyka

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

9

Fizyka Techniczna

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Fizyki

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry, 4 semestry

Specjalno

Fizyka komputerowa Fizyka medyczna Materiay i nanostruktury Optoelektronika

Eksploracja danych i modelo-wanie interdyscyplinarne

Fizyka i technika jdrowa Fizyka medyczna Optyka stosowana Fizyka zaawansowanych

materiaw

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Fotonika

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Fizyki

Czas trwania 7 semestrw

Nie s prowadzoneSpecjalno Bez specjalnoci

Semestr rozpoczcia zimowy

Geodezja i Kartografia

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Geodezji i Kartografii

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno Bez specjalnoci

Fotogrametria i teledetekcja Geodezja i nawigacja sateli-

tarna Geodezja inynieryjno-prze-

mysowa Kartografia i systemy infor-

macji geograficznej Kataster i gospodarka nieru-

chomociami Systemy informacji prze-

strzennej

Semestr rozpoczcia zimowy letni

Geoinformatyka profil praktyczny

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Geodezji i Kartografii

Czas trwania 7 semestrw

Nie s prowadzoneSpecjalno Bez specjalnoci

Semestr rozpoczcia zimowy

10

Gospodarka Przestrzenna

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Geodezji i Kartografii

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno

rodowiskowe uwarun-kowania gospodarowania przestrzeni

Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

rodowiskowe uwarun-kowania gospodarowania przestrzeni

Urbanistyka w planowaniu przestrzennym

Semestr rozpoczcia zimowy letni

Informatyka ( 3 wydziay)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Elektroniki i Technik Informacyjnych

Czas trwania 7 semestrw 4 semestry

Specjalno

Inynieria systemw infor-matycznych

Systemy informacyjno-decy-zyjne

Inynieria systemw infor-matycznych

Systemy informacyjno-de cy-zyjne

Semestr rozpoczcia zimowy, letni zimowy, letni

Elektryczny

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno

Inynieria danych i multime-dia

Inynieria komputerowa Inynieria oprogramowania

Informatyka w inynierii biomedycznej

Inynieria komputerowa Inynieria oprogramowania

Semestr rozpoczcia zimowy letni

Matematyki i Nauk Informacyjnych

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry 4 semestry

Specjalno Bez specjalnoci

Metody sztucznej inteligencji (MSI)

Projektowanie systemw CAD/CAM (CC)

Przetwarzanie i analiza da-nych (PAD)

Semestr rozpoczcia zimowy

zimowy, letni (specjalnoci

MSI, CC), letni (specjalno

PAD)

zimowy, letni (specjalnoci

MSI, CC), zimowy

(specjalno PAD)

11

Inynieria Biomedyczna (2 wydziay)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Elektroniki i Technik Informacyjnych

Czas trwania 7 semestrw 4 semestry

Specjalno Bez specjalnoci Bez specjalnoci

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Mechatroniki

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno Aparatura medyczna Bez specjalnoci

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Inynieria Chemiczna i Procesowa

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Inynierii Chemicznej i Procesowej

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno Bez specjalnoci

Bioinynieria Inynieria procesw ochrony

rodowiska Inynieria procesw przemy-

sowych

Semestr rozpoczcia zimowy letni

Inynieria i Analiza Danych

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia(przewidziane do uruchomienia)

Matematyki i Nauk Informacyjnych

Czas trwania 7 semestrw 4 semestry 3 semestry

Specjalno Bez specjalnoci Bez specjalnoci

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy letni

Inynieria Materiaowa

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Inynierii Materiaowej

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno Bez specjalnoci

Biomateriay Inynieria powierzchni Nanomateriay i nanotechno-

logie Nowoczesne materiay kon-

strukcyjne Zaawansowane materiay

funkcjonalne

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

12

Inynieria Pojazdw Elektrycznych i Hybrydowych

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Samochodw i Maszyn Roboczych

Czas trwania 7 semestrw

Nie s prowadzoneSpecjalno Pojazdy autonomiczne Pojazdy ekologiczne Pojazdy niekonwencjonalne

Semestr rozpoczcia zimowy

Inynieria rodowiska

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inynierii rodowiska

Czas trwania 8 semestrw 3 semestry

Specjalno

Ciepownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo

Gospodarka odpadami Inynieria sanitarna i wodna

Ciepownictwo, ogrzewnic-two, wentylacja

Gospodarka odpadami Inynieria gazownictwa Inynieria wodna Zaopatrzenie w wod i odpro-

wadzanie ciekw

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy

Lotnictwo i Kosmonautyka

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno

Automatyka i systemy lotnicze Napdy lotnicze Statki powietrzne

Automatyka i systemy lotnicze Kosmonautyka (4 semestry) Napdy lotnicze Statki powietrzne

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Matematyka

Wydzia Szczegy Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia

Matematyki i Nauk Informacyjnych

Czas trwania 6 semestrw 4 semestry

Specjalno Bez specjalnoci

Matematyka w naukach informacyjnych (MNI)

Matematyka w naukach tech-nicznych (MNT)

Matematyka w ubezpiecze-niach i finansach (MUF)

Statystyka matematyczna i analiza danych (SMAD)

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy

13

Mechanika i Budowa Maszyn (3 wydziay)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Inynierii Produkcji

Czas trwania 7 semestrw 4 semestry

Specjalno

Biomechanika w projektowa-niu i konstrukcji

Budowa i eksploatacja maszyn i urzdze technolo-gicznych

Konstrukcja i produkcja broni i amunicji

Projektowanie i modelowa-nie procesw technologicz-nych

Techniki wytwarzania

Biomechanika inynierska Komputerowe metody pro-

jektowania maszyn i proce-sw technologicznych

Obrabiarki CNC Technologie metali i two-

rzyw sztucznych Uzbrojenie

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno

Komputerowe wspomaganie projektowania inynierskie-go

Komputerowe wspomaganie projektowania inynierskie-go

Modelowanie i symulacje komputerowe w mechanice

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Samochodw i Maszyn Roboczych

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno

Konstrukcje cienkocienne Maszyny robocze Nadwozia pojazdw Pojazdy Silniki spalinowe Wspomaganie komputerowe

prac inynierskich

Maszyny robocze Nadwozia pojazdw Pojazdy Silniki spalinowe Wspomaganie komputerowe

prac inynierskich

Semestr rozpoczcia zimowy letni

14

Mechatronika (2 wydziay)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Mechatroniki

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno

Elektroniczne systemy po-miarowe

Inynieria fotoniczna Mikrotechnologie i nano-

technologie Mikromechanika Techniki multimedialne Urzdzenia elektromedyczne Wsprzdnociowe systemy

pomiarowe

Elektroniczne systemy po-miarowe

Inynieria fotoniczna Mikrotechnologie i nano-

technologie Mikromechanika Techniki multimedialne Wsprzdnociowe systemy

pomiarowe

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Samochodw i Maszyn Roboczych

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno Mechatronika maszyn robo-

czych Mechatronika pojazdw

Mechatronika maszyn robo-czych

Mechatronika pojazdw

Semestr rozpoczcia zimowy letni

Ochrona rodowiska

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inynierii rodowiska

Czas trwania 8 semestrw 3 semestry

Specjalno Bez specjalnoci

Ekoinynieria Informacja i zarzdzanie

w ochronie rodowiska Ochrona i ksztatowanie ro-

dowiska

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy

Papiernictwo i Poligrafia

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Inynierii Produkcji

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno Eksploatacja maszyn poligra-

ficznych Technologia poligrafii

Technologia poligrafii

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

15

Systemy Mechatroniczne w Rolnictwie Precyzyjnym

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Samochodw i Maszyn Roboczych

Czas trwania

Nie s prowadzone

3 semestry

Specjalno

Projektowanie systemw rol-nictwa precyzyjnego

Eksploatacja systemw rol-nictwa precyzyjnego

Semestr rozpoczcia letni

Technologia Chemiczna

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Chemiczny

Czas trwania 7 semestrw 4 semestry 3 semestry

Specjalno Bez specjalnoci

Analityka i fizykochemia procesw i materiaw

Chemia medyczna Funkcjonalne materiay

polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne

Technologia chemiczna i ka-taliza

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy letni

Technologia Chemiczna profil praktyczny

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Chemiczny

Czas trwania 7 semestrw

Nie s prowadzoneSpecjalno Bez specjalnoci

Semestr rozpoczcia zimowy

Telekomunikacja

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Elektroniki i Technik Informacyjnych

Czas trwania 7 semestrw 4 semestry

Specjalno

Radiokomunikacja i techniki multimedialne

Systemy i sieci telekomuni-kacyjne

Teleinformatyka i zarzdza-nie w telekomunikacji

Radiokomunikacja i techniki multimedialne

Teleinformatyka i cyberbez-pieczestwo

Semestr rozpoczcia zimowy, letni zimowy, letni

Transport

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Transportu

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno

Inynieria bezpieczestwa i ekologia transportu

Inynieria eksploatacji pojaz-dw samochodowych

Logistyka i technologia trans-portu kolejowego

Logistyka i technologia trans-portu samochodowego

Logistyka i technologia transportu wewntrznego i magazynowania

Sterowanie ruchem drogo-wym

Sterowanie ruchem kolejo-wym

Sterowanie ruchem lotni-czym

Telematyka transportu

Audyt logistyczny Diagnostyka samochodowa Inteligentne systemy trans-

portowe Inynieria eksploatacji pojaz-

dw samochodowych Logistyka i technologia trans-

portu kolejowego Logistyka i technologia trans-

portu samochodowego Logistyka i technologia

transportu wewntrznego i magazynowania

Rzeczoznawstwo samochodo-we

Sterowania ruchem kolejo-wym

Sterowanie ruchem drogowym Sterowanie ruchem lotniczym

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Zarzdzanie

Wydzia Szczegy Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia

Zarzdzania

Czas trwania 6 semestrw 4 semestry

Specjalno

Zarzdzanie procesami w przedsibiorstwie

Zarzdzanie w gospodarce cyfrowej

Zarzdzanie ekosystemem przedsibiorczoci

Zarzdzanie przedsibior-stwem w gospodarce globalnej

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy

Zarzdzanie i Inynieria Produkcji (2 wydziay)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Inynierii Produkcji

Czas trwania 7 semestrw 4 semestry

Specjalno

Informatyczne systemy zarzdzania

Inynieria procesw produk-cyjnych

Systemy CAD-CAM Zarzdzanie produkcj

Zarzdzanie i inynieria produkcji zglobalizowanej

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Zarzdzania

Czas trwania 7 semestrw 4 semestry

Specjalno

Przedsibiorczo technologiczna

Inynieria cyfrowa

Innowatyka i zarzdzanie rozwojem

Bezpieczestwo i zarzdzanie cigoci dziaania

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

17

KIERUNKI PROWADZONE W JZYKU ANGIELSKIM

Aerospace Engineering

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Mechaniczny Energertyki i Lotnictwa

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno Bez specjalnoci Bez specjalnoci

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Architecture (z czciow odpatnoci)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia (planowane do uruchomienia) Studia II stopnia

Architektury

Czas trwania 8 semestrw 4 semestry

Specjalno Bez specjalnoci Architecture for Society of Knowledge

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy

Automatic Control and Robotics

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Czas trwania

Nie s prowadzone

4 semestry

Specjalno Robotics

Semestr rozpoczcia zimowy

Biotechnology

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Chemiczny

Czas trwania

Nie s prowadzone

3 lub 4 semestry

Specjalno Applied Biotechnology

Semestr rozpoczcia letni

Civil Engineering (z czciow odpatnoci)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Inynierii Ldowej

Czas trwania 8 semestrw 3 semestry

Specjalno

Civil Engineering Structures Construction Engineering

and Management Sustainable Building

Civil Engineering Structures

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy

18

Computer Science (2 wydziay) (z czciow odpatnoci)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Elektroniki i Technik Informacyjnych

Czas trwania 8 semestrw 4 semestry

Specjalno Computer Systems and Networks Computer Systems and

Networks

Semestr rozpoczcia zimowy, letni zimowy, letni

Matematyki i Nauk Informacyjnych

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry 4 semestry

Specjalno Bez specjalnoci Artificial Intelligence (AI)

Semestr rozpoczcia zimowy

zimowy, letni

Electric and Hybrid Vehicles Engineering (z czciow odpatnoci)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Samochodw i Maszyn Roboczych

Czas trwania 7 semestrw

Nie s prowadzoneSpecjalno Autonomous Vehicles Ecological Vehicles Unconventional Vehicles

Semestr rozpoczcia zimowy

Electrical Engineering

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Elektryczny

Czas trwania 8 semestrw 3 semestry

Specjalno

Control and Computer Engi-neering

Electric Power Engineering Bez specjalnoci

Bez specjalnoci

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy

Environmental Engineering (z czciow odpatnoci)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inynierii rodowiska

Czas trwania 8 semestrw 3 semestry

Specjalno Bez specjalnoci Environment Protection Engineering

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

19

Management (z czciow odpatnoci)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Zarzdzania

Czas trwania 6 semestrw 4 semestry

Specjalno Digital Economy Manage-ment Global Enterprise Manage-

ment

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy

Management and Production Engineering

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Inynierii Produkcji

Czas trwania

Nie s prowadzone

4 semestry

Specjalno Global Production Engineer-ing and Management

Semestr rozpoczcia zimowy, letni

Mechanics and Machine Design (z czciow odpatnoci)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Samochodw i Maszyn Roboczych

Czas trwania

Nie s prowadzone

4 semestry

Specjalno Advanced Machinery and Vehicles Engineering

Semestr rozpoczcia zimowy

Mechatronics

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Mechatroniki

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno Photonics Engineering Photonics Engineering

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Photonics (z czciow odpatnoci)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Fizyki

Czas trwania

Nie s prowadzone

3 semestry, 4 semestry

Specjalno Bez specjalnoci

Semestr rozpoczcia zimowy, letni

20

Power Engineering

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Czas trwania 7 semestrw3 semestry

(4 semestry na specjalnoci Nuclear Power Engineering)

Specjalno Bez specjalnoci Power Engineering Nuclear Power Engineering

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Telecommunications (z czciow odpatnoci)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Elektroniki i Technik Informacyjnych

Czas trwania 8 semestrw 4 semestry

Specjalno Telecommunications Telecommunications

Semestr rozpoczcia zimowy, letni zimowy, letni

Transport (z czciow odpatnoci)

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Transportu

Czas trwania

Nie s prowadzone

3 semestry

Specjalno Transport Systems Engineer-ing and Management

Semestr rozpoczcia zimowy

KIERUNKI STUDIW PROWADZONE W PW FILIA W POCKU

Budownictwo

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Czas trwania 8 semestrw 3 semestry

Specjalno Budownictwo oglne Konstrukcje budowlane Instalacje budowlane

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy

Ekonomia profil praktyczny

Kolegium Szczegy Studia I stopnia (licencjackie) Studia II stopnia

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spoecznych

Czas trwania 6 semestrw 4 semestry

Specjalno Ekonomia menederska Finanse i rachunkowo Ekonomia menederska

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy

21

Inynieria rodowiska

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Czas trwania 8 semestrw

Nie s prowadzoneSpecjalno Instalacje i sieci sanitarne

Semestr rozpoczcia zimowy

Mechanika i Budowa Maszyn

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno Budowa i eksploatacja maszyn i aparatury przemysowej Budowa i eksploatacja maszyn

i aparatury przemysowej

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

Technologia Chemiczna

Wydzia Szczegy Studia I stopnia Studia II stopnia

Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Czas trwania 7 semestrw 3 semestry

Specjalno

Technologia produktw naf-towych

Technologia tworzyw sztucz-nych

Technologia petrochemiczna

Semestr rozpoczcia zimowy zimowy, letni

II. PRZYJCIA NA STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

OGLNE ZASADY PRZYJ

Aby zosta studentem Politechniki Warszawskiej naley speni nastpujce warunki:1. Zarejestrowa si internetowo jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo

dokona opaty rekrutacyjnej.2. Zosta zakwalifikowanym do podjcia studiw w wyniku poddania si procedurze

kwalifikacyjnej.3. Po zakwalifikowaniu zoy wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie

i odebra decyzj o przyjciu na studia.4. Dostarczy orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do pod-

jcia studiw, uzyskane w wyniku bada wykonanych zgodnie ze skierowaniem otrzymanym z Wydziaowej Komisji Rekrutacyjnej.

5. Zoy lubowanie studenckie.

Procedur kwalifikacyjn przeprowadzaj i decyzje podejmuj Wydziaowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) dziaajce na wszystkich dziewitnastu wydziaach i Komisja

22

Rekrutacyjna Kolegium (KRK) dla aplikujcych do Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spoecznych w Pocku. W procedurze tej kandydaci uzyskuj okrelon liczb punktw kwalifikacyjnych PK, ktra stanowi kryterium przy podejmowaniu przez WKR/KRK decyzji o przyjciu na studia. Sposb obliczania punktw kwalifikacyj-nych podano w dalszej czci tej publikacji (zob. Zasady naliczania punktw kwalifi -kacyjnych).

W procesie kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiw, oprcz kierunku Ar-chitektura, obowizuje jednolita konkursowa procedura kwalifikacyjna, realizowa-na odrbnie dla kierunkw studiw prowadzonych w Warszawie i dla kierunkw studiw prowadzonych w PW Filia w Pocku. Zakwalifikowanie na studia nastpuje w zalenoci od liczby uzyskanych punktw kwalifikacyjnych PK i wskazanych pre-ferencji kandydata.

Punkty kwalifikacyjne dla posiadaczy polskiego wiadectwa dojrzaoci oraz posia-daczy wiadectw IB albo EB (kandydaci aplikujcy na studia polskojzyczne) naliczane s na podstawie uzyskanych wynikw maturalnych.

UWAGA: Zgodnie z art. 156 1 pkt 3 Kodeksu Postpowania Administracyjnego, kan-dydat na studia, ktry jest aktualnie studentem okrelonego Wydziau, kie-runku, stopnia i profilu studiw Politechniki Warszawskiej, nie moe zosta przyjty na ten sam stopie, Wydzia, kierunek i profil studiw.

Osoba, ktra jest absolwentem okrelonego Wydziau, kierunku, stopnia i profilu studiw Politechniki Warszawskiej, nie moe zosta przyjta na ten sam Wydzia, kierunek, stopie i profil studiw.

W procesie kwalifikacyjnym brane s pod uwag wyniki/oceny z nastpujcych przedmiotw zdawanych na egzaminie maturalnym: matematyka, przedmiot do wyboru (nie dotyczy kierunku Architektura), jzyk obcy.

Dla kadego kierunku studiw jest okrelona lista przedmiotw do wyboru i ich wspczynniki wagowe w (zob. Tabele 13). Dla osb ubiegajcych si o przyjcie na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2018/2019, zorganizowane bd cztery konkursy z odrbn rekrutacj: konkurs na kierunek Architektura, konkurs wsplny na pozostae kierunki studiw prowadzone w Warszawie, konkurs wsplny na kierunki studiw prowadzone w PW Filia w Pocku, konkurs wsplny na niektre kierunki prowadzone na wydziale Elektroniki

i Technik Informacyjnych (rekrutacja zimowa na semestr letni).

Mona ubiega si o miejsce na studiach w ramach kadego z tych konkursw. W ka-dym konkursie mona zarejestrowa si tylko jeden raz.

Rok akademicki skada si z dwch semestrw (semestr zimowy i semestr letni). Kan-dydaci przyjci podczas rekrutacji prowadzonej w miesicach letnich rozpoczn stu-dia od semestru zimowego (padziernik 2018 r.), a kandydaci przyjci podczas rekru-tacji zimowej rozpoczn studia od semestru letniego (poowa lutego 2019 r.).

23

SZCZEGOWE ZASADY KWALIFIKACJI NA WSZYSTKIE KIERUNKI OPRCZ KIERUNKU ARCHITEKTURA

Zasady naliczania punktw kwalifikacyjnych

Punkty kwalifikacyjne nalicza si na podstawie wynikw egzaminu maturalnego/dojrzaoci, chyba e kandydat posiada uprawnienia do przyznania punktw prefe-rencyjnych (zob. Zasady przyznawania preferencyjnych punktw kwalifi kacyjnych).

W konkursach na wszystkie kierunki, z wyjtkiem kierunku Architektura, oprcz ocen z matematyki i jzyka obcego, uwzgldnia si oceny z dodatkowego przedmiotu zdawanego na maturze, a dla niektrych kierunkw wyniki z jzyka polskiego. Ze-staw przedmiotw moliwych do wyboru okrelony jest dla kadego kierunku stu-diw wraz z ich wspczynnikami wagowymi w (zob. Tabele 13).

czna liczba punktw kwalifikacyjnych PK dla kadego ze wskazanych przez kandy-data w formularzu rejestracyjnym kierunku studiw ustalana jest zgodnie z nastpu-jc formu:

PK = Pmat wmat + Pwyb w + Pjo wjoPoszczeglne symbole w powyszym wzorze oznaczaj:Pmat punkty z matematyki,wmat wspczynnik wagowy dla matematyki,Pwyb punkty z przedmiotu do wyboru,w wspczynnik wagowy dla przedmiotu do wyboru (zaleny od kierunku stu-

diw, zob. Tabele 13),Pjo punkty z jzyka obcego,wjo wspczynnik wagowy dla jzyka obcego.

Punkty za przedmioty maturalne, oznaczone w powyszym wzorze jako P (Pmat, Pwyb, Pjo), mog przybiera wartoci do 100. S one ustalane w zalenoci od poziomu egzaminu maturalnego (rozszerzony/podstawowy) oraz od daty jego zdania wedug nastpuj-cych zasad: a. dla osb, ktre zday egzamin maturalny w roku 2002 albo w latach 20072018: P = wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub P = 0,5 wyniku egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

Jeeli na wiadectwie z 2007 roku znajduj si wyniki z obu poziomw, to uwzgld-nia si jedynie ocen z poziomu rozszerzonego.

b. dla osb, ktre zday egzamin maturalny w latach 2005 lub 2006: P = 0,4 wyniku z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym + 0,6 wyniku

z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

Przy braku oceny z poziomu rozszerzonego do wzoru wstawia si jako wynik eg-zaminu zdawanego na poziomie rozszerzonym warto rwn 0.

c. dla osb, ktre zday egzamin maturalny w klasach dwujzycznych lub egzamin maturalny z jzyka obcego na poziomie dwujzycznym:

24

punkty z jzyka obcego przyjmuje si jako 1,25 oceny z czci pisemnej egzaminu maturalnego z jzyka obcego, ale nie wicej ni 100 punktw. Nie bierze si pod uwag dodatkowych ocen z czci egzaminu maturalnego z przedmiotw innych ni jzyk obcy, zdawanych w jzyku obcym.

d. przy uwzgldnianiu ocen z egzaminu maturalnego z jzyka polskiego lub jzyka obcego pod uwag s brane wycznie oceny z czci pisemnej tego egzaminu.

e. osobom, ktre zday egzamin dojrzaoci w starej formule (wiadectwo Doj-rzaoci wydane przed rokiem 2005 przez szko, a nie OKE) sposb obliczania punktw kwalifikacyjnych okrela Uchwaa Senatu Politechniki Warszawskiej nr 97/XLIX/2017.

f. dla osb, ktre zday International Baccalaureate (IB) i uzyskaj wiadectwo wy-stawione przez Biuro IB w Genewie oraz aplikuj na studia polskojzyczne za-okrglona do wartoci cakowitych liczba:

P = (100/7) ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie wyszym lub P = (60/7) ocena z przedmiotu zdawanego na poziomie standardowym, natomiast dla jzyka obcego: Pjo = 100 pkt.

g. osoby, ktre zday European Baccalaureate (EB) i uzyskaj wiadectwo wystawio-ne przez Biuro EB w Brukseli oraz aplikuj na studia polskojzyczne:

P = 10 ocena z przedmiotu zdawanego w formie pisemnej Pjo = 100 pkt.

h. osoby, ktre uzyskay odpowiednik wiadectwa dojrzaoci poza polskim syste-mem edukacji i aplikuj na studia polskojzyczne:

P = wynik egzaminu przeprowadzonego w Uczelni z matematyki i przedmiotu do wyboru

Pjo = 100 pkt. Kandydaci na kierunek Architektura zdaj egzamin przedmiotowy tylko z mate-

matyki.

i. osobom majcym uprawnienia do podejmowania i odbywania ksztacenia na za-sadach obowizujcych obywateli polskich, posiadajcym wiadectwo ukoczenia szkoy redniej poza polskim systemem edukacyjnym wydane w krajach Unii Eu-ropejskiej lub krajach EFTA, ktre w szkole uczyy si jzyka polskiego i jest to udokumentowane lub posiadaj certyfikat znajomoci jzyka polskiego, Uczelnia-na Komisja Rekrutacyjna moe dokona indywidualnego przeliczenia ocen z tego wiadectwa na punkty kwalifikacyjne PK; w takim przypadku osoba kandydujca nie ma obowizku zdawania egzaminu przeprowadzanego w Uczelni, o ktrym mowa w punkcie h.

Wartoci wspczynnikw w zale od przedmiotu oraz kierunku studiw. Opisuj one wag danego przedmiotu w ocenie przygotowania do studiw na danym kierunku.

Na wszystkich kierunkach studiw, oprcz kierunku Architektura, mona uzyska maksymalnie 225 punktw. Przedmioty do wyboru oraz wartoci wspczynnikw w podano w poniszych tabelach.

25

Tabela 1. Przedmioty i wspczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punktw kwalifi-kacyjnych w rekrutacji na kierunki studiw prowadzone w jzyku polskim przez wydziay Politechniki Warszawskiej w Warszawie

Przedmioty Kierunki studiw

Mat

emat

yka

Przedmiot do wyboru

Jzy

k ob

cy

Fizy

ka

Chem

ia

Info

rmat

yka

Biol

ogia

Geog

rafi

a

WoS

Jzy

k po

lski

His

tori

a

Kierunki inynierskieArchitektura 1 0,25Automatyka i Robotyka 1 1 0,5 0,75 0,5 0,25Biogospodarka 1 1 1 0,5 1 0,25 Biotechnologia 1 1 1 0,5 1 0,25Budownictwo 1 1 0,5 0,75 0,5 0,25Elektronika 1 1 0,75 0,75 0,5 0,25Elektrotechnika 1 1 0,5 0,75 0,5 0,25Energetyka 1 1 0,75 0,75 0,5 0,25Fizyka Techniczna 1 1 0,5 0,75 0,5 0,25Fotonika 1 1 0,5 0,75 0,5 0,25Geodezja i Kartografia 1 1 0,5 0,75 0,5 0,75 0,25Geoinformatyka 1 1 0,5 1 0,5 0,75 0,25Gospodarka Przestrzenna 1 1 0,75 0,75 0,75 1 1 0,25Informatyka 1 1 0,75 1 0,5 0,25Inynieria Biomedyczna 1 1 0,75 0,75 0,75 0,25Inynieria Chemiczna i Procesowa 1 1 1 0,5 1 0,25

Inynieria i Analiza Danych 1,25 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,25Inynieria Materiaowa 1 1 1 0,5 0,5 0,25Inynieria Pojazdw Elektrycznych i Hybrydowych

1 1 0,5 0,75 0,5 0,25

Inynieria rodowiska 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,25Lotnictwo i Kosmonautyka 1 1 0,75 0,75 0,5 0,25Mechanika i Budowa Maszyn 1 1 0,5 0,75 0,5 0,25Mechatronika 1 1 0,5 0,75 0,5 0,25Ochrona rodowiska 1 1 1 1 1 1 0,25Papiernictwo i Poligrafia 1 1 1 1 0,5 0,5 0,75 0,25Technologia Chemiczna 1 1 1 0,5 1 0,25Telekomunikacja 1 1 0,75 0,75 0,5 0,25Transport 1 1 0,5 0,75 0,5 0,5 0,25Zarzdzanie i Inynieria Produkcji 1 1 0,75 0,75 0,5 0,25

Kierunki licencjackieAdministracja 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75Matematyka 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25Zarzdzanie 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 - - - 0,5

26

Tabela 2. Przedmioty i wspczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punktw kwalifika-cyjnych w rekrutacji na kierunki studiw prowadzone w jzyku angielskim przez wydziay Politechniki Warszawskiej w Warszawie, oprcz kierunku Architecture

Przedmioty Kierunki studiw

Mat

emat

yka

Przedmiot do wyboru

Jzy

k ob

cy

Fizy

ka

Chem

ia

Info

rmat

yka

Biol

ogia

Geog

rafi

a

Kierunki inynierskie

Aerospace Engineering 1 1 0,75 0,75 0,5 0,25

Civil Engineering 1 1 0,5 0,75 0,5 0,25

Computer Science 1 1 0,75 1 0,5 0,25

Electric and Hybrid Vehicles Engineering 1 1 0,5 0,75 0,5 0,25

Electrical Engineering 1 1 0,5 0,75 0,5 0,25

Environmental Engineering 1 1 1 0,75 0,75 0,75 0,25

Mechatronics 1 1 0,5 0,75 0,5 0,25

Power Engineering 1 1 0,75 0,75 0,5 0,25

Telecommunications 1 1 0,75 0,75 0,5 0,25

Kierunek licencjacki

Management 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5

Tabela 3. Przedmioty i wspczynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punktw kwalifika-cyjnych w rekrutacji na kierunki studiw prowadzone w PW Filia w Pocku

Przedmioty Kierunki studiw

Mat

emat

yka

Przedmiot do wyboru

Jzy

k ob

cy

Fizy

ka

Chem

ia

Info

rmat

yka

Biol

ogia

Geog

rafi

a

WoS

Jzy

k po

lski

Kierunki inynierskie

Budownictwo 1 1 1 0,75 0,5 0,5 _ 0,25 0,25

Inynieria rodowiska 1 1 1 0,75 1 0,75 _ 0,25 0,25

Mechanika i Budowa Maszyn 1 1 1 0,75 0,5 0,5 _ 0,25 0,25

Technologia Chemiczna 1 1 1 0,75 1 0,5 _ 0,25 0,25

Kierunek licencjacki

Ekonomia 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

27

Zasady przyznawania preferencyjnych punktw kwalifikacyjnych

a. laureaci i finalici okrelonych olimpiad, konkursw czy turniejw (zob. Tabela 4), posiadajcy wiadectwo dojrzaoci uzyskane w roku 2018, zostan zakwalifiko-wani na dane studia z pominiciem oglnej procedury kwalifikacyjnej lub z jed-nego odpowiedniego przedmiotu (uwzgldnianego w tej procedurze) zostanie im przyznana liczba punktw P=100,

b. osobom, ktre aplikuj na studia prowadzone w jzyku angielskim zostanie uzna-na liczba punktw kwalifikacyjnych PK=200 pod warunkiem, e:

posiadaj wiadectwo dojrzaoci lub jego odpowiednik wydany poza polskim systemem edukacyjnym w wyniku ukoczenia angielskojzycznej szkoy red-niej, lub

posiadaj dyplom IB albo EB, lub posiadaj wiadectwo dojrzaoci lub jego odpowiednik wydany poza polskim

systemem edukacyjnym w wyniku ukoczenia szkoy redniej z innym ni angielski jzykiem wykadowym i posiadaj dokument powiadczajcy znajo-mo jzyka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Uprawnienia uczestnikw olimpiad, konkursw i turniejw

Zgodnie z decyzj Senatu Politechniki Warszawskiej, kandydatom, ktrzy uzyskali wiadectwo dojrzaoci w roku ubiegania si o przyjcie na studia i s laureatami lub finalistami okrelonych olimpiad, konkursw lub turniejw, zostanie przyznana licz-ba punktw PK=225 lub z odpowiedniego przedmiotu, uwzgldnionego w tej procedu-rze, zostanie im przyznana liczba punktw P = 100.

Tabela 4. Olimpiady i konkursy uprawniajce do przyjcia na studia bez postpowania kwalifikacyj-nego opartego na wynikach egzaminu maturalnego

Nazwa olimpiady/konkursu Kto ma uprawnienia Uprawnienia do przyjcia bez postpowania kwalifikacyjnego na ponisze kierunki

Olimpiada Astronomiczna laureaci i finalici wszystkie kierunki oprcz Architektury i Administracji

Olimpiada Biologiczna laureaci i finalici wszystkie kierunki oprcz Architektury i Administracji

Olimpiada Chemiczna laureaci i finalici wszystkie kierunki oprcz Architektury i Administracji

Olimpiada Filozoficzna laureaci wszystkie kierunki oprcz Architektury

Olimpiada Fizyczna laureaci i finalici wszystkie kierunki oprcz Architektury i Administracji

Olimpiada Geograficznalaureaci wszystkie kierunki oprcz Architektury

finalici kierunki na ktrych, w procesie kwalifikacyj-nym, uwzgldniane s oceny z geografii

Olimpiada Informatyczna laureaci i finalici wszystkie kierunki oprcz Architektury

28

Tabela 4 cd.

Nazwa olimpiady/konkursu Kto ma uprawnienia Uprawnienia do przyjcia bez postpowania kwalifikacyjnego na ponisze kierunki

Olimpiada Innowacji Tech-nicznych i Wynalazczoci

laureaci bloku Awszystkie kierunki oprcz Architektury, Biotechnologii, Ekonomii, Gospodarki Prze-strzennej, Informatyki, Matematyki

laureaci bloku B wszystkie kierunki oprcz Architektury

Olimpiada Lingwistyki Ma-tematycznej laureaci

wszystkie kierunki prcz Architektury i Ad-ministracji

Olimpiada Matematyczna laureaci i finalici wszystkie kierunki oprcz Architektury

Olimpiada Przedsibiorczoci laureaci i finalici Administracja, Ekonomia, Zarzdzanie

Olimpiada Techniki Samo-chodowej laureaci i finalici

wszystkie kierunki na Wydziale SiMR oraz na Wydziale Inynierii Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale BMiP w PW Filia w Pocku, Transport

Olimpiada Wiedzy Ekolo-gicznej laureaci i finalici

wszystkie kierunki na Wydziale Inynierii Produkcji, Administracja, Inynieria rodowi-ska, Ochrona rodowiska, Transport

Olimpiada Wiedzy Ekono-micznej laureaci i finalici

Administracja, Ekonomia, Gospodarka Prze-strzenna, Zarzdzanie

Olimpiada Wiedzy Elek-trycznej i Elektronicznej (SEP)

laureaciAutomatyka i Robotyka (oprcz Wydziau MEiL), Elektronika, Elektrotechnika, Fotonika, Mechatronika, Telekomunikacja, Transport

Olimpiada Wiedzy Geo-dezyjnej i Kartograficznej (SGP)

laureaci Administracja, Geoinformatyka

laureaci i finalici Geodezja i Kartografia, Gospodarka Prze-strzenna

Olimpiada Wiedzy i Umie-jtnoci Budowlanych laureaci i finalici

Budownictwo, Administracja, Elektrotechni-ka, Geodezja i Kartografia, Gospodarka Prze-strzenna, Inynieria rodowiska

Olimpiada Wiedzy o Inter-necie

laureaci (3 pierwsze zespoy) Informatyka, Telekomunikacja

Olimpiada Wiedzy o Polsce i wiecie Wspczesnym laureaci i finalici Administracja, Ekonomia, Zarzdzanie

Olimpiada Wiedzy o Pra-wach Czowieka laureaci i finalici Administracja, Ekonomia, Zarzdzanie

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej laureaci i finalici Administracja, Ekonomia, Zarzdzanie

Olimpiada Wiedzy Tech-nicznej laureaci i finalici wszystkie kierunki oprcz Architektury

Konkurs Prac Modych Na-ukowcw Unii Europejskiej

laureaci eliminacji krajowych wszystkie kierunki oprcz Architektury

Konkurs Chemiczny im. Ignacego ukasiewicza laureaci i finalici

Technologia Chemiczna na Wydziale BMiP w PW Filia w Pocku

Konkurs Chemiczny PW laureaci Technologia Chemiczna, Biotechnologia

Konkurs Biotechnologiczny PW laureaci

Biotechnologia, Biogospodarka, Ochrona rodowiska

29

Tabela 4 cd.

Nazwa olimpiady/konkursu Kto ma uprawnienia Uprawnienia do przyjcia bez postpowania kwalifikacyjnego na ponisze kierunki

Konkurs Fizyczny PW laureaci Fizyka Techniczna, Fotonika oraz kierunki prowadzone na Wydziale Mechatroniki

Konkurs Matematyczny PW laureaci

Budownictwo, Ekonomia, Geodezja i Karto-grafia, Geoinformatyka, Gospodarka Prze-strzenna, Transport, kierunki prowadzone na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyj-nych, Wydziale Mechatroniki oraz na Wy-dziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

Konkurs Mechatroniki, Au-tomatyki i Robotyki PW laureaci

na Wydziale Mechatroniki Automatyka i Ro-botyka oraz Mechatronika

Konkurs Wiedzy Mecha-nicznej i Mechatronicznej PW z zakresu Pojazdw i Maszyn

laureaci i wyrnieni finalici

kierunki prowadzone na Wydziale Samocho-dw i Maszyn Roboczych

Konkurs Wiedzy o Energe-tyce PW laureaci Energetyka

Konkurs Wiedzy o Materia-ach PW laureaci Inynieria Materiaowa

Konkurs Wiedzy o Gospo-darce Przestrzennej Zapla-nuj swoj przestrze PW

laureaci Gospodarka Przestrzenna

Oglnopolski Modzieowy Konkurs Mechaniczny laureaci i finalici

Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale BMiP w PW Filia w Pocku

Oglnopolski Konkurs Ma-tematyczny CONTINUUM

laureaci i finalici kierunki prowadzone w PW Filia w Pocku

laureaci Geodezja i Kartografia, Geoinformatyka, Gospodarka Przestrzenna

Oglnopolski Konkurs Poli-graficzny PW

laureaci i wyrnieni finalici Papiernictwo i Poligrafia

Oglnopolski Konkurs Wie-dzy Ekonomicznej i Przed-sibiorczoci PW

laureaci Ekonomia, kierunki prowadzone na Wydziale Zarzdzania

Konkurs Geoinformatyczny PW

laureaci Geoinformatyka

laureaci i finalici Geodezja i Kartografia, Gospodarka Prze-strzenna

W procedurze kwalifikacyjnej maksymaln liczb punktw z odpowiedniego przed-miotu, bez wzgldu na ocen maturaln z tego przedmiotu, mog uzyska: laureaci olimpiad jzykowych z jzyka obcego, laureaci i finalici Turnieju Modych Fizykw z fizyki, laureaci i wyrnieni finalici konkursw: Chemicznego, Fizycznego i Ma te ma-

tycznego, organizowanych przez wydziay Politechniki Warszawskiej z przed-miotu zwizanego z konkursem,

wyrnieni finalici Konkursu Biotechnologicznego PW z chemii i biologii.

30

Wymienione uprawnienia przysuguj kandydatom na podstawie zawiadczenia wy-danego przez Komitet Gwny Olimpiady lub oryginau dyplomu wydanego przez Komitet Gwny Olimpiady, Turnieju lub Konkursu, przedstawionych w odpowied-nim terminie w Biurze ds. Przyj na Studia (zob. Skadanie dodatkowej dokumentacji niezbdnej w procesie kwalifi kacyjnym).

Kandydaci na studia polskojzyczne posiadajcy wiadectwo uzyskane poza polskim systemem edukacyjnym

Kandydaci posiadajcy wiadectwo wydane poza polskim systemem edukacji, mog-cy ubiega si o przyjcie na studia w Politechnice Warszawskiej na zasadach obowi-zujcych obywateli Polski i aplikujcy na studia w jzyku polskim, zobowizani s do zdania w Uczelni egzaminu przedmiotowego z matematyki oraz z przedmiotu do wyboru. Egzamin ten odbywa si raz w roku.

Osoby zobowizane do zdania egzaminu przedmiotowego powinny w internetowym formularzu rejestracyjnym, po zaznaczeniu posiadania zagranicznego wiadectwa, wypeni pola dotyczce tego egzaminu. Trzeba zaznaczy, ktry przedmiot (oprcz matematyki, ktra jest obowizkowa) bdzie zdawany na egzaminie. Przedmiotem do wyboru jest fizyka lub chemia. Kandydaci na kierunek Administracja mog wybra dodatkowo histori lub geografi. Aplikujcy na kierunek Architektura zdaj tylko matematyk.

Wyboru i zaznaczenia przedmiotu naley dokona do 29 czerwca.

Egzamin przedmiotowy odbdzie si w Gmachu Gwnym PW w dniu 5 lipca: sprawdzian z matematyki godz. 9:00, czas trwania 120 min. sprawdzian z przedmiotu do wyboru godz. 12:00, czas trwania 120 min.

Szczegy organizacyjne zostan podane na stronie internetowej PW w maju 2018 r.

UWAGA: Obowizek zdawania egzaminu przedmiotowego nie dotyczy kandydatw, ktrzy posiadaj wiadectwo ukoczenia szkoy redniej lub inne odpowied-nie, wydane w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA (w tym wiadec-two EB) i maj udokumentowan znajomo jzyka polskiego (ocena z jzyka polskiego na wiadectwie lub certyfikat znajomoci jzyka polskiego). Egza-minu przedmiotowego nie maj obowizku zdawania rwnie aplikujcy na studia polskojzyczne posiadacze wiadectwa IB.

Takim kandydatom naliczone zostan punkty kwalifikacyjne na podsta-wie ich wynikw z odpowiedniego wiadectwa. W tym celu naley do dnia 9 lipca dostarczy te dokumenty (skany) do Biura ds. Przyj na Studia. Mona je take przesa poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne lub przesa na adres [email protected]

31

SZCZEGOWE ZASADY KWALIFIKACJI NA KIERUNEK ARCHITEKTURA

Kandydaci na kierunek Architektura s przyjmowani na studia wedug odrbnej pro-cedury kwalifikacyjnej. Proces kwalifikacji odbywa si wsplnie dla studiw stacjo-narnych i niestacjonarnych.

Punkty kwalifikacyjne uzyskuje si z wyniku, przeprowadzanego w Uczelni, spraw-dzianu predyspozycji do studiw na tym kierunku (egzaminu), z ktrego mona uzyska do 300 punktw oraz z przeliczenia wynikw z egzaminu maturalnego (do 125 punktw). Przy przeliczaniu ocen z egzaminu maturalnego bierze si pod uwag matematyk i jzyk obcy. Liczba punktw kwalifikacyjnych PK uzyskanych w proce-sie kwalifikacyjnym obliczana jest wedug poniszego wzoru:

PK = Pegz + Pmat + Pjo 0,25

Poszczeglne symbole w powyszej formule oznaczaj:Pegz punkty uzyskane ze sprawdzianu predyspozycji,Pmat punkty z matematyki,Pjo punkty z jzyka obcego.

Punkty uzyskane w wyniku egzaminu maturalnego, zdawanego na poziomie pod-stawowym, wstawiane s do powyszego wzoru po podzieleniu przez 2.

Sprawdzian predyspozycji skada si z 3 zada. Podzielony jest na dwa etapy. Kade z zada jest oceniane w skali od 0 do 100 punktw.

Etap I 9 czerwca 2018 r.:Zadanie 1 godz. 9:00, czas trwania zadania 90 min.Zadanie 2 godz. 11:00, czas trwania zadania 90 min.

Wyniki z I etapu, wraz z decyzj o dopuszczeniu do II etapu, zostan podane do wia-domoci kandydatw w dniu 12 czerwca. Do II etapu sprawdzianu zostanie dopusz-czona nie mniej ni poowa kandydatw, w kolejnoci uzyskanej cznej liczby punk-tw z I etapu. Osoby niedopuszczone do II etapu sprawdzianu nie bd uczestniczy w dalszej kwalifikacji i bez wzgldu na wyniki egzaminu maturalnego otrzymaj zero punktw kwalifikacyjnych.

Etap II 16 czerwca 2018 r.:Zadanie 3 godz. 9:00, czas trwania zadania 90 min.

Wyniki II etapu sprawdzianu zostan podane do wiadomoci w dniu 19 czerwca. Pro-cedurze kocowej kwalifikacji zostan poddane tylko osoby uczestniczce w obu eta-pach sprawdzianu. Lista osb zakwalifikowanych do przyjcia na Wydzia Architek-tury zostanie ogoszona 11 lipca 2018 r.

Kandydaci, ktrzy brali udzia w dwch etapach sprawdzianu i nie zakwalifikowali si na studia stacjonarne, mog zoy na IKR deklaracj gotowoci do podjcia studiw niesta-cjonarnych (odpatnych). Szczegowy opis sprawdzianu i jego regulamin wraz z procedu-r aplikacji na stu dia niestacjonarne w przypadku niezakwalifikowania si na studia sta-cjonarne, przedstawia strona internetowa Wydziau Architektury www.arch.pw.edu.pl.

Terminarz dziaa rekrutacyjnych dla kandydatw aplikujcych na kierunek Archi-tektura znajduje si w dalszej czci niniejszej publikacji (zob. Tabela 9).

32

Kandydaci spoza Warszawy, ktrzy przystpuj do sprawdzianu, mog zosta za-kwaterowani w domach studenckich. Dane kontaktowe: Dom Studencki Akademik, tel. 22/ 234-44-16 lub 22/ 234-44-17, e-mail: [email protected]

UWAGI PRAKTYCZNE DLA KANDYDATW

Zapisy rejestracja kandydatw

Osoby chcce ksztaci si na studiach stacjonarnych I stopnia rejestruj si w syste-mie internetowym na stronie www.zapisy.pw.edu.pl.

Terminy rejestracji kandydatw rni si w zalenoci od planowanego miejsca stu-diowania, kierunku wybranych studiw oraz od rodzaju posiadanego wiadectwa, up owaniajcego do podejmowania studiw wyszych.

Terminy rejestracji (zapisw): wszyscy kandydaci na kierunek Architektura - od 7 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r., kandydaci na pozostae kierunki studiw prowadzone w Warszawie od 18 maja

2018 r. do 5 lipca 2018 r. Wyjtek stanowi osoby zobowizane do zdawania eg-zaminw przedmiotowych. Rejestruj si one w terminie od 18 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

kandydaci na kierunki studiw prowadzone w PW Filia w Pocku od 18 maja 2018 r. do 13 lipca 2018 r.

kandydaci na studia rozpoczynajce si w lutym 2019 r. I tura: od 6 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r., ewentualna II tura uzupeniajca: od 18 stycznia 2019 r. do 23 stycznia 2019 r. W przypadku zapenienia miejsc w I turze, druga tura moe nie zosta ogoszona lub obejmowa nie wszystkie kierunki I tury.

Po otwarciu portalu zapisw kandydat wybiera waciw ciek dalszego postpo-wania tj. wybiera konkurs, a nastpnie postpuje zgodnie ze wskazwkami podany-mi na wybranej stronie rejestracyjnej. Mona rejestrowa si na studia niezalenie w kadym z konkursw, przy czym proces kwalifikacji przeprowadza si tylko dla jednego zgoszenia w ramach danego konkursu. Kandydat wyraa zgod na przetwa-rzanie swoich danych osobowych przez PW.

Zwraca si uwag na bezwzgldn konieczno dokadnego zapoznania si z zasa-dami rekrutacji przed dokonaniem rejestracji. Kandydat przed rozpoczciem zapisu potwierdza przyjcie tych zasad do wiadomoci. Jest to wane owiadczenie prawne. Nieznajomo lub niezrozumienie zasad nie moe by podstaw wniosku o zmian decyzji rekrutacyjnej.

Kolejnym krokiem jest wypenienie przez kandydata formularza zgoszeniowego. Na pocztku rejestracji naley poda swoje dane osobowe, w tym obywatelstwo i adres oraz zamieci informacje na temat rodzaju wiadectwa (matura polska nowa, matura polska stara czyli matura wydana przez szko, a nie OKE, IB, EB, wiadectwo zagra-niczne). Niezbdne jest rwnie staranne sprawdzenie prawidowoci wprowadzenia swojego numeru PESEL. Bardzo pomocne w dalszych kontaktach jest podanie take adresu e-mail i numeru telefonu. Numer telefonu bdzie wykorzystywany jedynie w sytuacjach absolutnie koniecznych ze wzgldu na interes kandydata.

33

W konkursach innych ni na Wydzia Architektury kolejnym krokiem jest wybr, w ramach danego konkursu, tzw. programu studiowania (opcja podstawowa). Pro-gram jest to zdefiniowany kierunek studiw prowadzony przez okrelony wydzia Politechniki Warszawskiej w okrelonym jzyku i rozpoczynajcy si w okrelo-nym semestrze (letnim albo zimowym).

Poza programem podstawowym, kandydat w zgoszeniu moe poda dodatkowo do 4 opcjonalnych programw, uszeregowanych wedug wasnych preferencji od naj-wyszej do najniszej, na jeden z ktrych chciaby by przyjty w przypadku niespe-niania warunkw przyjcia na opcj podstawow. Odbywa si to w ramach jednej rejestracji i jednej opaty rekrutacyjnej. Wybr i kolejno zadeklarowanych progra-mw mog by zmieniane do momentu zamknicia zapisw. Po tym terminie adne wnioski o zmian wyboru lub kolejnoci preferencji nie bd uwzgldniane.

UWAGA: Kolejno programw naley deklarowa bardzo rozwanie, wykorzystujc wszystkie dostpne rda informacji. Po ewentualnym zakwalifikowaniu do przyjcia na okrelony program nie bdzie moliwoci przeniesienia na program o zadeklarowanym niszym priorytecie.

Kandydaci, ktrzy maj okrelone osignicia w olimpiadach, konkursach czy turnie-jach, uwzgldnianych w procedurze kwalifikacyjnej w PW i chc z nich skorzysta, musz w trakcie wypeniania formularza rejestracyjnego uzupeni specjalne pola (w postaci list rozwijanych), powicone osigniciom upowaniajcym ich do preferencji w procesie kwalifikacji (zob. Uprawnienia uczestnikw olimpiad, konkursw i turnie-jw). Zgoszenie danego osignicia zostanie ostatecznie zaakceptowane po przedsta-wieniu, do ostatniego dnia trwania zapisw, waciwego zawiadczenia lub dyplomu w Biurze ds. Przyj na Studia.

Rejestracja koczy si podaniem wasnego hasa dostpu. Haso to trzeba koniecznie sobie zapisa, gdy bdzie ono potrzebne zarwno w dalszym cigu akcji przyj, jak rwnie po przyjciu na studia, do kontaktu z Uczelnianym Systemem Obsugi Stu-diw (USOS).

Po wysaniu formularza rejestracyjnego stanowicego podanie o przyjcie na studia, system wygeneruje dla danego zgoszenia numer kandydata i jednoczenie zaoy In-dywidualne Konto Rekrutacyjne (IKR) w systemie REKRUTACJA.

Od tej chwili kandydat, czc si z portalem ZAPISY, moe przeglda swoje IKR podajc swj numer i haso dostpu. Strona tego konta, majca system zakadek tematycznych, umoliwia sprawdzenie oraz korekt danych wprowadzonych podczas rejestracji, czyta-nie aktualnych komunikatw przeznaczonych dla kandydata, zaadowanie pliku ze zdj-ciem cyfrowym oraz samodzielne wprowadzenie wynikw egzaminw maturalnych.

CZYNNOCI KANDYDATA PO REJESTRACJI

Opata rekrutacyjna

Wszystkie osoby ubiegajce si o przyjcie na studia s zobowizane do wniesienia opaty za postpowanie rekrutacyjne, w wysokoci ustalonej przez Rektora Uczelni dla kadego z konkursw. Kwota opaty podana bdzie w portalu ZAPISY oraz w komunikatach na stronach IKR kandydatw.

34

Opat wnosi si na indywidualny numer bankowego konta rekrutacyjnego, rny dla kadego zgoszenia. Numer konta podawany jest przez system w komunikacie IKR po zakoczeniu procedury rejestracyjnej. W treci przelewu naley poda numer kandydata i jego nazwisko.

To konto bankowe suy wycznie do opat rekrutacyjnych i zostanie zamknite po zakoczeniu akcji przyj. Nie naley uywa go do wnoszenia opat za indeks, legi-tymacj itp.

Zaksigowanie przez Politechnik opaty jest traktowane przez system rejestracji jako potwierdzenie zgoszenia kandydatury na studia. Terminowe jej wpynicie jest wic zasadniczym warunkiem dalszego rozpatrywania kandydatury zarejestrowanej osoby.

Wpata winna by dokonana w terminie zapewniajcym jej zaksigowanie najpniej drugiego dnia po zakoczeniu zapisw na dane studia.

Zbyt pne dokonanie wpaty lub dokonanie wpaty na niewaciwy numer konta uniemoliwi wprowadzenie do komputerowego systemu kwalifikacyjnego danych kandydata i tym samym, nieodwoalnie wykluczy jego udzia w procedurze przyjmo-wania na studia.

Wniesiona opata nie podlega zwrotowi. Wyjtek stanowi opaty pobrane od matu-rzystw z roku 2018, ktrzy dokonali wpat przed ogoszeniem wynikw egzaminu maturalnego i okazao si, e tego egzaminu nie zdali. Podstaw zwrotu opaty stano-wi zawiadczenie z Okrgowej Komisji Egzaminacyjnej o niezdaniu egzaminu. Wnio-ski o zwrot dokonanej opaty rekrutacyjnej bd przyjmowane do dnia 30 listopada 2018 r. Podanie o zwrot opaty rekrutacyjnej mona dostarczy osobicie do Biura ds. Przyj na Studia, przesa za porednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres: [email protected] W pimie naley poda przyczyn zwrotu wpaty wraz z numerem kandydata i numerem rachunku bankowego, na ktry trzeba doko-na zwrotu. Naley zaczy rwnie potwierdzenie dokonania wpaty.

Zaczenie pliku ze zdjciem cyfrowym

Kandydaci zobowizani s do zaczenia na swoim IKR zdjcia cyfrowego przezna-czonego do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Zdjcie, w postaci pliku JPG, musi by kolorowe i koniecznie spenia wymagania zdjcia do dowodu osobistego. Powin-no mie rozmiary nie mniejsze ni 300 x 375 pikseli. Maksymalny rozmiar pliku ze zdjciem to 250 kilobajtw. Zdjcie cyfrowe powinno by odpowiednikiem zdjcia tradycyjnego, ktre naley zoy wraz z wymaganymi dokumentami po otrzyma-niu informacji o pozytywnym wyniku kwalifikacji na studia. Plik ze zdjciem mona docza przez cay czas trwania rekrutacji. Brak dodanej w terminie fotografii lub zaczenie niewaciwej spowoduje opnienie w wydaniu indeksu i legitymacji stu-denckiej, ktra uprawnia m.in. do zniek w komunikacji miejskiej.

Wprowadzanie ocen maturalnych

Wyniki polskich egzaminw maturalnych uzyskanych w latach 2002 i 20052018 (przedstawiane w procentach, a nie w ocenach sownych) naley wprowadzi (po

35

zalogowaniu si) do odpowiedniej zakadki na IKR do dnia 5 lipca (do godz. 14:00) na kierunki prowadzone w Warszawie i do dnia 13 lipca (do godz. 14:00) na kierunki pro-wadzone w PW Filia w Pocku. Wyniki te bd zweryfikowane i ewentualnie skory-gowane przez system rekrutacyjny po uzyskaniu informacji z Krajowego Rejestru Eg-zaminw Maturalnych (KREM).

UWAGA: Kandydat powinien sprawdza na swoim IKR prawidowo wprowadzo-nych wynikw maturalnych. W przypadku gdy kandydat nie wpisa wy-nikw matury na indywidualnej stronie kandydata w terminach podanych powyej i mimo zdania egzaminu maturalnego nie widzi tam do dnia 10 lipca do godz. 12:00 wynikw pobranych z KREM, powinien natychmiast skontak-towa si z Biurem ds. Przyj na Studia w sprawie przekazania informacji o rezultatach egzaminu maturalnego wraz z okrel eniem poziomu zdawa-nia poszczeglnych przedmiotw (poziom podstawowy czy rozszerzony). W celu przekazania ocen mona przesa na adres [email protected]

skan wiadectwa dojrzaoci lub spis ocen wraz z poziomem zdawania po-szczeglnych przedmiotw. Za wiarygodno przesanych danych odpowia-da kandydat.

Skadanie dodatkowej dokumentacji niezbdnej w procesie kwalifikacyjnym

Laureaci i finalici okrelonych olimpiad, turniejw i konkursw, uprawnieni do przyjcia na studia na warunkach preferencyjnych, zobowizani s do dostarczenia do Biura ds. Przyj na Studia dokumentu powiadczajcego uprawnienia. Niedostar-czenie skanu, kopii lub oryginau zawiadczenia/dyplomu w wymaganym terminie, uniemoliwi uwzgldnienie w procesie kwalifikacyjnym uprawnie przysugujcych kandydatowi. Gdy zamiast oryginau zostanie dostarczona do Biura jego kopia lub skan, to orygina dyplomu wydanego przez Komitet Gwny Olimpiady, Turnieju lub Konkursu naley, po zakwalifikowaniu si do przyjcia na studia, przedstawi wraz z pozostaymi wymaganymi dokumentami w odpowiedniej Wydziaowej Komisji Re-krutacyjnej.

Kandydaci posiadajcy tzw. star matur (wiadectwo Dojrzaoci z wynikami przed-stawionymi sownie, a nie procentowo, wystawione przez szko, a nie przez Okrgo-w Komisj Egzaminacyjn) zobowizani s do dostarczenia kserokopii tego wiadec-twa do Biura ds. Przyj na Studia.

Zarwno tzw. star matur, jak te dokumentacj zwizan z olimpiadami, turniejami czy konkursami, naley dostarczy do dnia 5 lipca na kierunki studiw prowadzone w Warszawie i do dnia 13 lipca na kierunki studiw prowadzone w PW Filia w Pocku.

Kandydaci, ktrzy zdali matur IB lub EB i aplikuj na studia polskojzyczne oraz kandydaci posiadajcy wiadectwo ukoczenia szkoy redniej poza Polsk, wydane w krajach Unii Europejskiej lub krajach EFTA, ktrzy w szkole uczyli si jzyka pol-skiego i jest to udokumentowane, dostarczaj do Biura ds. Przyj na Studia uzyskane wiadectwa lub zawiadczenia o wynikach z egzaminu do dnia 9 lipca.

Niedostarczenie wymienionych dokumentw, w podanych wyej terminach, spowo-duje naliczenie zerowej wartoci punktw kwalifikacyjnych PK.

36

Skany odpowiednich dokumentw naley przesya za pomoc IKR lub na adres: [email protected] albo [email protected]

Kandydaci posiadajcy zagraniczne wiadectwo, ktrzy chc aplikowa na programy anglojzyczne, a nie mog przedstawi oryginaw wymaganych dokumentw we waciwym terminie, musz przesa skan swojego dokumentu tosamoci i skan od-powiedniego wiadectwa, poprzez IKR lub na adres przedstawiony powyej, najp-niej do dnia 16 lipca do godz. 14:00. Dokumenty te s potrzebne do zarezerwowania miejsca na licie kwalifikacyjnej. Aplikant powinien poda take numer kandydata otrzymany podczas rejestracji oraz nazw kierunku i wydziau, na ktry dokona re-jestracji.

Kandydaci biorcy udzia w rekrutacji na semestr letni zobowizani s do przesania do Biura ds. Przyj na Studia wyej wymienionych dokumentw do przedostatniego dnia trwania zapisw.

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA NA WSZYSTKIE KIERUNKI OPRCZ ARCHITEKTURY

Decyzja o zakwalifikowaniu do przyjcia na studia podejmowana jest przy uyciu oglnouczelnianego systemu rekrutacyjnego, zgodnie z poniszym opisem.

Komisje Rekrutacyjne, przed rozpoczciem procesu automatycznej kwalifikacji, usta-laj dla kadego programu najmniejsz wymagan liczb punktw PK okrelan jako PKmin. Kandydaci posiadajcy mniej punktw nie bd kwalifikowani nawet w przy-padku niezapenienia miejsc dostpnych w tym programie. Dla programu zgoszo-nego w opcji podstawowej oraz dla kadego ze zgoszonych opcjonalnie przez kan-dydata programw oblicza si sum punktw kwalifikacyjnych. Gdy dopuszczalne s rne przedmioty i kandydat ma oceny z tych przedmiotw, dobiera si oceny dajce kandydatowi najwysz liczb punktw.

Komisja Rekrutacyjna wydziau zwizanego z programem opcji podstawowej rozpa-truje podanie kandydata, uwzgldniajc uzyskan przez niego liczb PK i liczb miejsc dla tego programu. W przypadku gdy kandydat nie spenia warunkw koniecznych do zakwalifikowania na list tego programu, sprawdza si, w kolejnoci wybranych przez niego programw, na ktry z nich ma on wystarczajc liczb PK i przekazuje spraw do decyzji Komisji waciwej dla tego programu.

Zakwalifikowany kandydat, poprzez IKR, zostaje zaproszony do zoenia dokumen-tw w okrelonym terminie. Kandydaci na programy wymienione w zgoszeniu na pozycjach wyszych ni program, na ktry kandydat zosta zakwalifikowany, pozo-staj w grupie kandydatw rezerwowych dla tych programw, o ile ich wynik punk-towy jest wyszy od minimum punktw ustalonego dla odpowiedniego programu PKmin. Na listach rezerwowych umieszczani s take kandydaci niezakwalifikowani na aden z wybranych programw, a speniajcy warunki minimum punktw okrelone dla wybranych opcji.

37

Po ogoszeniu wynikw kwalifikacji kandydat moe si znale w jednej z sytuacji:a. jest zakwalifikowany na program swojego wyboru podstawowego (opcja nr 1),b. jest zakwalifikowany na program dalszego wyboru i jego nazwisko znajduje si na

licie rezerwowej ktrego z programw wybranych przez niego na pozycji wy-szej ni lista, na ktr go zakwalifikowano,

c. jest zakwalifikowany na program dalszego wyboru, ale jego nazwiska nie ma na adnej licie rezerwowej,

d. nie zosta zakwalifikowany na aden program, ale jego nazwisko znajduje si na ktrej z list rezerwowych,

e. nie zosta zakwalifikowany na aden program list i jego nazwiska nie ma na ad-nej licie rezerwowej.

Dla osb w sytuacji a, c oraz e jest to ostatni etap postpowania. Osoby z grup b oraz d mog wzi udzia w drugiej i ewentualnie trzeciej turze kwalifikacji, ale pod warun-kiem, e terminowo zadeklaroway na IKR ch udziau w kolejnej turze.

Osobom, ktre zo kompletne dokumenty w wymaganym terminie, Komisje Rekru-tacyjne wydadz decyzje o przyjciu na studia oraz skierowania na badania do lekarza medycyny pracy.

Jeeli kandydat zakwalifikowany do przyjcia na studia nie zoy dokumentw w wy-maganym terminie, zostaje wykrelony z listy osb zakwalifikowanych na dany program ale jeeli by na listach rezerwowych, to pozostaje on na nich nadal i moe jeszcze by przyjty na studia. Wolne miejsca powstae po wykreleniu osb, ktre nie zoyy terminowo dokumentw, bd uzupeniane w nastpnych turach post-powania kandydatami z list rezerwowych, ktrzy zadeklarowali, poprzez swoje IKR, wol dalszego uczestnictwa w konkursie. Osoby zakwalifikowane w kolejnych tu-rach bd wezwane do zoenia dokumentw w okrelonym terminie. Dodatkowa procedura kwalifikacji i przyjmowania dokumentw od nowych osb moe by prze-prowadzona co najwyej dwa razy dla kierunkw prowadzonych w Warszawie i raz dla kierunkw prowadzonych w PW Filia w Pocku.

UWAGA: Po kadej turze ustalania list osb zakwalifikowanych do przyjcia na studia kandydat, jeeli chce bra udzia w kolejnej turze przyj na Politechnik Warszawsk, musi to zadeklarowa poprzez IKR, najpniej do godz. 15:00 ostatniego dnia przyjmowania dokumentw w danej turze kwalifikacji (do-tyczy to osobno kadej tury).

W stosunku do kandydatw dotychczas niezakwalifikowanych, ktrych nazwiska znajduj si na listach rezerwowych, deklaracja ta oznacza dalsze zainteresowanie uczestnictwem w konkursie. Dla osb ju zakwalifikowanych oznacza to prob o rozpatrzenie moliwoci przeniesienia na list zakwalifikowanych do programu o wyszym priorytecie podanym w zgoszeniu rejestracyjnym. Brak takiej deklaracji (zaznaczenia w IKR) spowoduje, e osoby, ktre zoyy dokumenty, ale ich nazwiska byy rwnie na listach rezerwowych, nie skorzystaj ju z moliwoci przeniesienia na list programu o wyszym priorytecie, a kandydatury osb jeszcze niezakwalifi-kowanych nie bd ju rozpatrywane.

Zoone w pierwszej lub drugiej turze przyj na studia dokumenty kandydatw, ktrzy zostan przesunici w kolejnym etapie kwalifikacji skutkiem zwolnienia si

38

miejsc na licie programu o wyszej preferencji, zostan automatycznie przeniesio-ne na wydzia nowego programu, a decyzja korygujca decyzj poprzedni zostanie przesana poczt. Kandydat, ktry zadeklaruje ch udziau w kolejnej turze kwalifi-kacji i zostanie przeniesiony na list programu o wyszej preferencji, nie bdzie mia moliwoci powrotu na list poprzedniego programu.

UWAGA: Jeeli kandydat zosta zakwalifikowany na program, ktry nie by jego programem podstawowym, to doradza si skadanie dokumentw na pro-gram, na ktry kandydat zosta ju zakwalifikowany i deklarowanie dal-szego udziau w konkursie. Oczekiwanie na wolne miejsca na listach o wy-szych preferencjach, bez odebrania decyzji o przyjciu zgodnie z propozycj Uczelni, wie si z ryzykiem nieprzyjcia na aden z programw.

Okrelenie tura kwalifi kacji nie oznacza nowej rejestracji. Kolejne tury s przezna-czone tylko i wycznie dla kandydatw ju zarejestrowanych.

WYNIKI KWALIFIKACJI I SKADANIE DOKUMENTW PIERWSZA TURA

Komunikaty o wynikach i kwalifikacji w rekrutacji letniej zostan ogoszone i prze-sane na indywidualne konta kandydatw w terminach: w dniu 11 lipca 2018 r. do godz. 23:00 na kierunki studiw prowadzone w Warsza-

wie (dostarczenie dokumentw w terminie od 12 lipca do 17 lipca), w dniu 18 lipca 2018 r. do godz. 23:00 na kierunki studiw prowadzone w PW Filia

w Pocku (dostarczenie dokumentw w terminie od 19 lipca do 20 lipca).

Terminy ogoszenia wynikw kwalifikacji w rekrutacji zimowej zostan podane na stronie internetowej wydziau Elektroniki i Technik Informacyjnych w grudniu 2018 r.

Kandydaci, ktrzy otrzymaj informacj o zakwalifikowaniu do przyjcia na studia, zo-stan zaproszeni do dostarczenia w wyznaczonym terminie nastpujcych dokumentw: wiadectwo dojrzaoci wraz z kserokopi, dokument tosamoci wraz z kserokopi, 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowizujcymi przy wydawaniu

dowodw osobistych o wymiarach 3545 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Zakwalifikowani kandydaci ze wiadectwem wydanym poza polskim systemem edu-kacji, innym ni IB lub EB, zobowizani s do zoenia dodatkowo nastpujcych do-kumentw: tumaczenie wiadectwa na jzyk polski dokonane przez polskiego tumacza przy-

sigego, apostille lub legalizacja wiadectwa (w zalenoci, w jakim kraju wiadectwo zo-

stao wydane), owiadczenie o uprawnieniu do podjcia studiw wyszych w kraju wydania wia-

dectwa (jeli nie ma tej informacji zaznaczonej na wiadectwie), dokument nostryfikacyjny (jeli wymagany), dokument potwierdzajcy uprawnienia do podejmowania i odbywania studiw na

zasadach obowizujcych obywateli polskich wraz z kserokopi (np. Karta Polaka, Karta pobytu pobyt stay itp.), kandydaci z Unii Europejskiej/EFTA paszport.

39

Kandydaci na studia w jzyku angielskim, ktrzy ukoczyli szko redni z innym ni angielski jzykiem wykadowym, zakwalifikowani na podstawie deklaracji po-siadania certyfikatu jzykowego na poziomie co najmniej B2, skadaj kserokopi certyfikatu jzykowego. Lista uznawanych certyfikatw znajduje si na stronie PW w zakadce Kandydaci.

Dokument nostryfikacyjny zagranicznego wiadectwa, jeli jest wymagany, powi-nien zosta dostarczony do odpowiedniej Komisji Rekrutacyjnej w terminie skada-nia dokumentw. W szczeglnych przypadkach Komisja Rekrutacyjna moe wyrazi zgod na dostarczenie tego dokumentu w terminie pniejszym, jednak nie pniej ni przed pocztkiem pierwszego semestru studiw. W takim przypadku kandydat otrzyma decyzj o przyjciu na studia dopiero po przedstawieniu tego dokumentu.

Na stronie internetowej PW w zakadce Kandydaci znajduje si schemat postpowa-nia ze wiadectwem uzyskanym poza polskim systemem edukacji w celu uzyskania jego akceptacji w procesie rekrutacji.

Kandydaci ze wiadectwem IB lub EB dostarczaj, oprcz dokumentw podstawo-wych z pominiciem wiadectwa dojrzaoci, kserokopi zawiadczenia o zdaniu eg-zaminu zawierajc oceny.

Dostarczone kserokopie dokumentw zostan powiadczone przez przyjmujcych dokumenty wsppracownikw Komisji Rekrutacyjnych za zgodno z oryginaem. Oryginay potrzebne s jedynie do wgldu. Kserokopie mona wykona w miejscu przyjmowania dokumentw. W przypadku braku moliwoci okazania dowodu oso-bistego naley wczeniej potwierdzi jego kserokopi i dostarczy j zamiast orygi-nalnego dokumentu. Potwierdzenia mona dokona w Urzdzie Gminy, w szkole wy-dajcej wiadectwo maturalne lub w Biurze ds. Przyj na Studia.

Dostarczone fotografie powinny by takie same, jak ta, ktra zostaa zaczona w for-mie elektronicznej do IKR.

Dokumenty mog by skadane osobicie lub przez upowanion osob (penomocni-ka). Odpowiedni formularz upowanienia dostpny jest na stronie internetowej PW w zakadce Kandydaci.

UWAGA: Ze wzgldu na krtkie okresy skadania dokumentw i terminy podejmo-wania nastpnych decyzji oraz konieczno powiadcze odbioru decyzji o przyjciu na studia, przesyanie dokumentw poczt lub kurierem wie si z bardzo duym ryzykiem. O statusie akceptacji kandydata decyduje mo-ment dostarczenia dokumentw do waciwej Komisji, a nie data stempla pocztowego. Konsekwencje nieterminowego dostarczenia dokumentw, take drog pocztow czy za porednictwem firmy kurierskiej, ponosi kan-dydat.

Niezoenie dokumentw w okrelonym terminie, bez wzgldu na powd, oznacza rezygnacj z podjcia studiw, na ktre kandydat zosta zakwalifikowany w danym etapie przyj.

Wszyscy kandydaci na studia anglojzyczne, na ktrych obowizuje czciowa od-patno, podczas skadania dokumentw otrzymuj do podpisania dwa formularze:

40

owiadczenie o przyjciu do wiadomoci, e zajcia na danych studiach anglojzycz-nych s czciowo odpatne oraz zobowizanie do wniesienia opaty za pierwszy se-mestr studiw przed jego rozpoczciem.

Miejsce skadania dokumentw

Dokumenty przyjmowane s w dni robocze w godzinach 9:0015:00 w salach wyzna-czonych przez odpowiednie Komisje Rekrutacyjne. Dane kontaktowe poszczeglnych Wydziaowych Komisji Rekrutacyjnych znajduj si na wydziaowych stronach inter-netowych.

DALSZE WYNIKI KWALIFIKACJI I SKADANIE DOKUMENTW KOLEJNE TURY

Kolejne terminy ogaszania list osb zakwalifikowanych na studia w Warszawie to 18 lipca (skadanie dokumentw w dniach 1920 lipca) oraz 23 lipca (skadanie do-kumentw w dniach 2425 lipca). Dla kierunkw studiw prowadzonych w PW Fi-lia w Pocku ogoszenie list osb zakwalifikowanych w drugiej turze przyj nastpi 23 lipca (skadanie dokumentw w dniach 2425 lipca). Kolejne decyzje Komisji Rekrutacyjnych, dotyczce zakwalifikowania na studia i umieszczenia na listach rezerwowych, bd przekazywane kandydatom w formie ogosze na stronie internetowej: www.pw.edu.pl/kandydaci.

Ponadto kandydat na swoim IKR bdzie otrzymywa, w formie komunikatu, informa-cje o stanie kwalifikacji i ewentualne zaproszenie do zoenia dokumentw. Wyma-gane dokumenty i miejsca ich skadania jak w turze pierwszej.

Skadanie orzecze lekarskich

Przy skadaniu dokumentw kandydaci otrzymaj skierowanie na badania lekar-skie. Badania te, musz by wykonane wycznie przez upowanionego lekarza me-dycyny pracy. Badania ze skierowaniem, wykonane w odpowiednich przychodniach w ramach przyznanych tym przychodniom limitw, s bezpatne. Wykaz placwek wykonujcych bezpatne badania podany jest na stronie www.pw.edu.pl/kandydaci. Orzeczenie lekarskie, stwierdzajce brak przeciwwskaza zdrowotnych do podj-cia studiw, naley zoy najp niej w dniu 1 padziernika w dziekanacie wydziau (sekretariacie Kolegium), na ktry kandydat zosta przyjty. Zaleca si jak najwcze-niejsze wykonanie bada ze wzgldu na moliwo wyczerpania, ustalonego przez wadze samorzdowe, limitu bezpatnych przyj w poszczeglnych przychodniach.

Immatrykulacja studentw

Kandydat na studia, ktry otrzyma decyzj o przyjciu na studia, uzyska prawa stu-denckie (zostanie przyjty w poczet studentw Uczelni) po akcie immatrykulacji i po zoeniu lubowania akademickiego. Odbdzie si to w czasie inauguracji roku akade-mickiego na Wydziale lub w Kolegium, w ktrym student podejmuje studia. Inaugu-racje te odbywaj si w pierwszym dniu roku akademickiego lub pierwszym dniu se-mestru letniego (dla studentw rozpoczynajcych studia w lutym 2019 r.). Obecno przyjtych kandydatw na inauguracjach wydziaowych jest obowizkowa.

41

Decyzje o nieprzyjciu na studia

Osoby, ktre nie zostay zakwalifikowane na aden kierunek studiw lub zostay zakwalifikowane, ale nie zoyy dokumentw w wymaganym terminie, otrzymaj drog pocztow decyzj o nieprzyjciu na studia. Decyzje te zostan wysane poczt po zakoczeniu akcji przyj.

Rezygnacja z podjcia studiw i wycofanie dokumentw

W przypadku rezygnacji z podjcia studiw po zoeniu dokumentw i otrzymaniu decyzji o przyjciu na studia naley, w zalenoci od momentu decyzji o rezygnacji: przed kocem tury kwalifikacji, w ktrej dokumenty zostay zoone, poprosi

o zwrot dokumentw w WKR, w ktrej zostay one zoone. Warunkiem wydania dokumentw jest zwrcenie decyzji o przyjciu na studia oraz skierowania na ba-dania lekarskie.

po dniu 1 sierpnia 2018 r. naley zgosi si do Dziau Ewidencji Studentw (Gmach Gwny PW, p. 114) i zoy (na gotowym formularzu) owiadczenie o rezygnacji z podjcia studiw.

III. PRZYJCIA NA STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

ZASADY PRZYJ NA STUDIA

O zakwalifikowanie na studia II stopnia mog ubiega si zarwno obywatele polscy, jak rwnie, wymienieni w czci Wprowadzenie, uprawnieni obcokrajowcy. Podsta-wowym dokumentem wymaganym od kandydatw jest dyplom ukoczenia studiw pierwszego stopnia, uprawniajcy do podjcia studiw drugiego stopnia w kraju jego wydania. Kandydaci mog wybiera pomidzy kierunkami studiw prowadzonymi w jzyku polskim lub w jzyku angielskim. Ksztacenie na niektrych kierunkach an-glojzycznych wie si z czciow odpatnoci. Ksztacenie na studiach stacjonar-nych II stopnia moe rozpoczyna si od padziernika (od semestru zimowego) lub od lutego (od semestru letniego). Zestawienie prowadzonych kierunkw i programw studiw wraz ze specja lnociami oferowanymi w tych programach przedstawiono w pierwszej czci niniejszej publikacji zatytuowanej Kierunki i specjalnoci studiw stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Liczb miejsc na poszczeglnych kierun-kach i programach studiw podano w rozdziale IV (zob. Tabela 7). Szczegowych informacji na temat rekrutacji kandydatw na studia II stopnia mona zasign w dziekanatach odpowiednich wydziaw.

UWAGA: Zgodnie z art. 156 1 pkt 3 Kodeksu Postpowania Administracyjnego, kan-dydat na studia, ktry jest aktualnie studentem okrelonego Wydziau, kie-runku, stopnia i profilu studiw Politechniki Warszawskiej, nie moe zosta przyjty na ten sam stopie, Wydzia, kierunek i profil studiw.

Osoba, ktra jest absolwentem okrelonego Wydziau, kierunku, stopnia i profilu studiw Politechniki Warszawskiej, nie moe zosta przyjta na ten sam Wydzia, kierunek, stopie i profil studiw.

42

PROCEDURA PRZYJ I UWAGI PRAKTYCZNE DLA KANDYDATW

PROCEDURA KWALIFIKACYJNA DLA WSZYSTKICH KIERUNKW Z WYJTKIEM KIERUNKU ARCHITEKTURA

Warunkiem koniecznym przyjcia na studia drugiego stopnia na okrelonym kierun-ku jest: ukoczenie studiw pierwszego stopnia lub jednolitych studiw magisterskich oraz posiadanie kompetencji umoliwiajcych podjcie studiw na tym kierunku.

Decyzje o przyjciu na studia drugiego stopnia podejmuj Komisje Rekrutacyjne odpo-wiednich Wydziaw, dziaajce wedug podanych dalej zasad.

W pierwszym etapie Komisja ocenia, na podstawie uzyskanych informacji, czy kandy-dat aplikujcy na studia drugiego stopnia na danym kierunku studiw posiada kwa-lifikacje i kompetencje wystarczajce do przyjcia go na postulowane studia. Uznaje si, e takie kompetencje posiadaj:

kandydaci, ktrzy ukoczyli studia pierwszego stopnia lub studia jednolite na tym samym kierunku studiw, co studia drugiego stopnia, na ktre aplikuj,

kandydaci, ktrzy ukoczyli studia na kierunkach o zblionym zakresie progra-mowym do kierunku studiw drugiego stopnia (zob. Tabela 5), jeeli po uzupenie-niu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie wikszym ni 30 punktw ECTS moliwe bdzie uzyskanie przez nich dyplomu ukoczenia tych studiw,

inni kandydaci, ktrych kompetencje, uzyskane w sposb formalny, pozaformalny lub nieformalny, Komisja, uwzgldniajc procedury uznawania efektw uczenia si ustalone przez Senat, oceni jako umoliwiajce uzyskanie kompetencji wyma-ganych dla wydania dyplomu po uzupenieniu programu ksztacenia o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie wikszym ni 30 punktw ECTS.

Na tym etapie Komisja analizuje zoone dokumenty pod wzgldem formalnym i me-rytorycznym. Moe zaprosi kandydata na rozmow kwalifikacyjn lub egzamin.

Jeeli liczba kandydatw, zakwalifikowanych w pierwszym etapie, nie przekroczy liczby oferowanych miejsc, wszyscy wstpnie zakwalifikowani kandydaci zostan przyjci na studia. Komisja moe rwnie podj decyzj o nieuruchomieniu studiw w przypadku, gdy liczba zakwalifikowanych kandydatw bdzie zbyt maa.

Jeeli liczba wstpnie zakwalifikowanych osb przekroczy liczb miejsc, uruchamia si drugi etap kwalifikacji. Drugi etap kwalifikacji na studia moe przebiega wedug jednego ze sposobw: wedug jednolitej procedury, ze zrnicowaniem procedur dla rnych grup kandydatw.

Zrnicowanie procedur polega na tym, e pewna liczba miejsc, nie wiksza ni okre-lona w procentach cz liczby miejsc moliwych do obsadzenia, jest przeznaczona w pierwszej kolejnoci dla osb kontynuujcych studia na tym samym Wydziale i kie-runku studiw. O miejsca te mog si ubiega osoby, ktre ukoczyy studia pierw-szego stopnia z wynikiem studiw rwnym co najmniej wynikowi okrelonemu dla danego kierunku studiw na danym Wydziale. Jeeli liczba kandydatw speniajcych

43

ten warunek jest wiksza ni liczba wydzielonych miejsc, o przyjciu w tej czci pro-cesu kwalifikacji decyduje liczbowa ocena ze studiw, wyliczona zgodnie z zasadami regulaminu studiw PW.

Nastp nie odbywaj si przyjcia na pozostae wolne miejsca. Oceniani s wszyscy kandydaci, wstpnie zakwalifikowani, lecz dotychczas nieprzyjci na studia. Dotyczy to rwnie osb speniajcych warunki udziau w ubieganiu si o miejsca wydzielone, dla ktrych zabrako tych miejsc.

Sposoby klasyfikacji kandydatw w procedurze jednolitej i w kocowej czci proce-dury zrnicowanej s podobne i mog obejmowa: analiz dokumentw, w tym analiz dotychczasowych formalnych i nieformal-

nych osigni kandydata, rozmow kwalifikacyjn, egzamin pisemny.

Szczegy procedur kwalifikacyjnych kandydatw dla poszczeglnych programw podano w tabeli 5. Kolumny tej tabeli oznaczone cyframi 15 zawieraj odpowiednio:1. Wykaz kierunkw o zblionym profilu programowym, ktrych absolwenci bd

mogli podj studia z ewentualnym warunkiem uzupenienia programu o dodat-kowe przedmioty. Niektre programy dopuszczaj przyjcie tylko absolwentw studiw pierwszego stopnia tego samego kierunku (oznaczenie X).

2. Wskazanie, czy bdzie stosowana jednolita czy zrnicowana procedura kwalifi-kacyjna.

3. Wymagany minimalny wynik studiw pierwszego stopnia, upowaniajcy absol-wentw podejmujcych studia bez zmiany wydziau i kierunku studiw do kwali-fikacji w pierwszej kolejnoci.

4. Procentowy udzia miejsc przeznaczonych w pierwszej kolejnoci dla absolwen-tw podejmujcych studia bez zmiany wydziau i kierunku studiw.

5. Wskazanie sposobu kwalifikacji kandydatw. Ukonik wskazuje na moliwo stosowania rnych sposobw.

44

Tabe

la 5

. Par

amet

ry d

o op

isu

zasa

d pr

zyj

na

stu

dia