Raport bariery rozwoju przedsiębiorstw czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm

  • View
    1.848

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Biurokracja jako największa przeszkoda na drodze do rozwoju polskich przedsiębiorstw. Raport Grant Thornton "Bariery rozwoju przedsiębiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm" prezentuje przeszkody administracyjne i podatkowe, w najwyższym stopniu ograniczające rozwój polskich firm, a co za tym idzie negatywnie wpływające na sytuację gospodarczą kraju.

Text of Raport bariery rozwoju przedsiębiorstw czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm

Bariery rozwoju przedsibiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm

2013 Grant Thornton

Raport z wynikw ankiety przeprowadzonej podczas II Forum Przedsibiorcw Grant Thornton

Grudzie 2013

2

Spis treci

1. Wstp 3

2. Konsekwencje wystpowania barier rozwojowych w gospodarce 6

Bariery o charakterze administracyjnym 11

Bariery o charakterze podatkowym 15

3. Spodziewane korzyci z usunicia barier 18

4. Najwiksze obawy przedsibiorcw 21

5. Najwaniejsze wnioski 24

6. Podsumowanie 25

7. Metodologia 26

Bariery rozwoju przedsibiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm

3

Wstp

Brak kapitau, zbyt drogi kapita, niedostatek zamwie, niepewno gospo-

darcza, niedobr wykwalifikowanych kadr, czy kiepska infrastruktura? Ktry

z tych czynnikw jest przysowiowym kijem w szprychach hamujcym impet

polskich firm? aden z nich. Najwiksz przeszkod na drodze do rozwoju

polskich przedsibiorstw stanowi biurokracja. Od 2008 roku Polska objta

zostaa globalnymi badaniami makroekonomicznymi Grant Thornton Interna-

tional, ktre midzy innymi przygldaj si barierom najbardziej ograniczaj-

cym rozwj firm.

Jakie elementy biurokracji szczeglnie utrudniaj ycie polskim przedsibiorcom? Jakie byyby efekty ich usunicia?

rdo: IBR 2013, najwiksze przeszkody dla rozwoju dziaalnoci gospodarczej (% odpowiedzi 4 lub 5 w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwikszy)

Od lat nadregulacja polskiej gospodarki wysuwa si na czoowe miejsce

wrd wszystkich wskazywanych przez przedsibiorcw przeszkd. Fakt ten

nie jest zaskoczeniem, wiemy o tym od lat. Zgodnie z wynikami bada Inter-

national Business Report (http://www.internationalbusinessreport.com/),

przeprowadzanych od 20 lat przez Grant Thornton w 40 krajach wiata wrd

ponad 11 000 przedsibiorcw, przeszkody o charakterze biurokratycznym

stanowi najistotniejsz barier rozwoju polskich firm:

Bariery rozwoju przedsibiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm

4

Co roku spotykamy si z przedsibiorcami podczas Forum Przedsibiorcw

Grant Thornton (http://forumprzedsiebiorcowgt.pl/). Dyskusja toczy si

na wiele tematw wakich dla wacicieli firm w Polsce.

Biurokracja jest pojciem bardzo szerokim i stanowi barier znaczco

ograniczajc rozwj przedsibiorstw w Polsce. W zwizku ze znaczeniem

tego tematu postanowilimy pogbi jego analiz. Postanowilimy zapyta

goci Forum o to, jakie konkretnie przeszkody administracyjne i podatkowe

dziaaj na ich firmy ograniczajco i co najwaniejsze, poprosilimy

ankietowanych o to, aby wskazali skutki istnienia barier odczuwane przez ich

przedsibiorstwa. Idc dalej zapytalimy o ile szybciej mogliby si rozwija

gdyby wymienione przez nich przeszkody przestay istnie oraz czego

spodziewaj si w najbliszej przyszoci, czy konsekwentnych dziaa

deregulacyjnych, czy te wrcz przeciwnie pitrzenia kolejnych utrudnie

ograniczajcych swobod gospodarowania w naszym kraju.

W niniejszym raporcie prezentujemy Pastwu wyniki ankiety przeprowadzonej

wrd 200 prywatnych polskich przedsibiorcw. Wskazujemy na konkretne

rozwizania uprzykrzajce codzienne prowadzenie firmy. Dodatkowo

wskazujemy korzyci pynce ze zmiany otoczenia prawno-instytucjonalnego

na bardziej przyjazne przedsibiorcom. Okazuje si, e istniejce trudnoci

administracyjne, w tym podatkowe rodz wymierne negatywne skutki,

w postaci ograniczania rozwoju przedsibiorstw. Przedsibiorcy szacuj,

e ich przychody mogyby by nawet o 10% wysze gdyby nie fakt,

i angauj czas swj i swoich zespow na walk z administracj i niejasnymi

przepisami. Gra warta jest wieczki. Stawk jest wzrost o ponad 200 miliardw

przychodw polskich przedsibiorstw.

Zapraszam do lektury raportu,

Tomasz Wrblewski, Partner Zarzdzajcy Grant Thornton

Bariery rozwoju przedsibiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm

5

4. Zdaniem przedsibiorcw, najwikszymi barierami administracyjnymi

na drodze do rozwoju ich firm s: czas trwania postpowa przed sdami

administracyjnymi (77,5%), przepisy prawa pracy (67,4%) oraz liczba

wymaganych pozwole, koncesji, licencji (63,6%).

5. Brak jednolitych interpretacji i skomplikowane przepisy podatkowe

s najwikszym hamulcowym dla biznesu, niezalenie od jego wielkoci,

czy brany. Wynika to z czstych zmian przepisw oraz ich niskiej jakoci,

pozwalajcej na rnorodne interpretacje. Wysoka pozycja

problemu braku odpowiedzialnoci urzdnikw za bdne

decyzje wskazuje, e pomimo wejcia w ycie w poowie 2011 r.

przepisw o odpowiedzialnoci majtkowej funkcjonariuszy

publicznych za race naruszenie prawa, przedsibiorcy nie

odczuli w tym zakresie poprawy sytuacji.

6. Negatywne skutki istnienia barier administracyjnych,

w tym podatkowych, maj wymierny wpyw na budet pastwa

i konkurencyjno polskich przedsibiorstw. W rzeczywistoci

bez barier, firmy szacuj wzrost swoich przychodw o 10%

i wicej. Przyjmujc wzrost przychodw polskich firm MP

o 10%, a duych o 5%, przychody mogyby wzrosn nawet o 200 mld PLN,

co stanowi 12,54% % PKB*, gdyby ich produktywno nie bya ograniczana

istniejcymi barierami.

1. Rozwojowi firm w Polsce na co dzie towarzyszy borykanie si

ze skomplikowanymi przepisami, wymogami administracyjnymi

i nieefektywnymi sdami. Konsekwencj takiej sytuacji s sabsze

wyniki finansowe i mniej przedsiwzi rozwojowych

w przedsibiorstwach. Polskie firmy wci nie s innowacyjne w takim

stopniu, jak firmy zachodnioeuropejskie. Proces rozwoju wymaga czasu

i kapitau. Oba te czynniki s marnotrawione na rozwizywanie

problemw o charakterze administracyjnym i podatkowym.

Pokonywanie licznych barier administracyjnych

ogranicza rozwj przedsibiorstw.

2. Zdaniem blisko 76% badanych przedsibiorcw

wystpujce bariery o charakterze administracyjnym

i podatkowym pochaniaj czas, przez co ograniczaj

moliwo pracy nad przedsiwziciami rozwojowymi.

63% ankietowanych wskazuje na wyduenie czasu

wdraania przedsiwzi rozwojowych, a 61% podkrela,

e generuj koszty obsugi, ktre ograniczaj fundusz

rozwojowy. Trudno w okreleniu ryzyka

administracyjnego, czyli zweryfikowania, czy dana decyzja podatkowa

jest suszna, czy nie, rwnie wpywa negatywnie na skonno

przedsibiorcw do podejmowania inicjatyw rozwojowych.

3. Istniejce bariery administracyjne i podatkowe najbardziej ograniczaj

rozwj sektora maych i rednich przedsibiorstw. Naley zmienia

prawo i uwarunkowania tak, aby uatwi wzrost maych i rednich firm,

ktre s fundamentami polskiej przedsibiorczoci.

Kluczowe wnioski

* wedug danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, PKB

w 2012 r. wynioso 1 595 mld PLN

Bariery rozwoju przedsibiorstw, czyli co najbardziej hamuje wzrost polskich firm

6

Konsekwencje wystpowania barier rozwojowych w gospodarce

7

Konsekwencje barier rozwojowych

Polscy przedsibiorcy radz sobie w otaczajcej ich rzeczywistoci

gospodarczej nadspodziewanie dobrze, skutecznie pokonujc napotykane

bariery. Dynamika przychodw MP w roku 2011 wyniosa 13,3%.*

Due organizacje zwikszay przychody o zaledwie 1pp wolniej. Tym niemniej

wyniki przeprowadzonej ankiety wskazuj, i przedsibiorstwa ponosz

wysok cen codziennego zmagania si z barierami administracyjnymi,

w postaci hamowanego rozwoju. Zdaniem blisko 76% badanych,

wystpujce bariery o charakterze administracyjnym i podatkowym

pochaniaj czas, przez co ograniczaj moliwo pracy nad

przedsiwziciami rozwojowymi. 63% ankietowanych wskazuje

wyduenie czasu wdraania przedsiwzi rozwojowych,

a 61% podkrela, e generuj koszty obsugi, ktre ograniczaj fundusz

rozwojowy. Natomiast zdaniem 44% trudno w okrelaniu ryzyka

administracyjnego zwizanego z przedsiwziciami podatkowymi

zniechca do podejmowania dziaa rozwojowych.

Polskie przedsibiorstwa wci nie s innowacyjne w takim stopniu, jak firmy

zachodnioeuropejskie. Proces rozwoju wymaga czasu i kapitau.

Oba te czynniki s, w opinii ankietowanych, marnotrawione na rozwizywanie

problemw o charakterze administracyjnym i podatkowym, co skutecznie

hamuje ich rozwj. Nadmierne obcienia administracyjne zwizane

z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, w szczeglnoci zwizane

z zatrudnianiem pracownikw i wypenianiem obowizkw podatkowych,

rwnie przyczyniaj si do ograniczenia moliwoci wzrostu polskich

przedsibiorcw.

76%

ankietowanych twierdzi, e pokonywanie ba-rier o charakterze administracyjnym

i podatkowym pochania czas, przez co ogranicza moliwo pracy nad przedsi-

wziciami rozwojowymi

1. Konsekwencje wystpowania barier administracyjnych i podatkowych pod-mioty ogem.

* dane o dynamice rozwoju wedug raportu GUS Dziaalno przedsibiorstw niefinansowych w 2011 r.

opublikowanego w 2013 r.

8

do 40 mln do 200 mln powyej 200 mln Ogem

Na czasochonno pokonywania barier w szczeglnoci wskazuj mali przedsibiorcy. Firmy rednie i due rwnie powicaj czas na borykanie si z nadmiern