البرنامج المتكامل في اعداد المدربين

  • View
    180

  • Download
    32

Embed Size (px)

Text of البرنامج المتكامل في اعداد المدربين

1. : / 2. : 2009-2010 www.dr-al-adakee.com www.dr-al-adakee.com/vb : . ( ) Training Package of TOT 3. : : : . : : . : : : : . : . 4. 5. 1- 2- () 3 () 6. 7. 1- 2- () 3 () 8. : . (): ( .) ( .) 9. ( ) : : 1-. 2-. 3-. 4-. 10. 11. Self-Image 12. Self-Image WE ARE WHAT WE THINK THE POWER OF BELIEF 13. ( ) 3 ........... .......... ............................................................. ............................................................ ........................................ 14. ( ) ........... .......... ............................................................. ............................................................ ........................................ 15. WE ARE WHAT WE THINK THE POWER OF BELIEF 16. 1 ( ) 2 ( ) 3 17. 113( ) 213 3 18. 19. 4 : 1- . 2-(VAK-) 3-. 20. 21. ..... ( Ice Breaking) 1 Hot Point 2 . 3. 4 ( .) 5 . 6. 74MAT 22. why . WHAT How .... ... what if ... 4MAT 23. MAT4 4MAT 24. : ( ) 1- 2- 3- () ( )( = ( ) ( ) ( ) ( )( ) ) ( ) 25. ....diconnect with other.mp4 26. 5 27. ( TOT ) ( ) 13% 75% 95% 28. 7 . 29. - - 30. / 31. / 32. / 33. : 1- . ( ) ( . ) 2- . 34. : 57 : 35. ( ) 36. : : (50-78-13-19-63-97-18-80) 37. 1 HOTPOINT . 2- . 3- ( tot . ) 4- . 5- () ( . ) 38. 39. A : . 2 D : . 3 B : . 4 C: : . 40. 41. 42. (Visual-Auditory- Kinaesthetic) VAK .. !! .... ( ( 43. VAK 44. (Visual-Auditory- Kinaesthetic) VAK KINAESTHETICAUDITORYVISUAL V&K 45. (Visual-Auditory- Kinaesthetic) VAK KINAESTHETICAUDITORYVISUAL ( VAK ) 46. : ( VAK ) 47. 30 BREAK TIME 30 MINTS 48. 49. ....art of speack.mp4 50. 51. 7 11 52. 7 11 53. 1 2- 3- 4() 5 6 7 54. 55. 56. : : . . 1- . 2- ( .) 3- . 4- . 57. 1 3 5 2 4 6 58. ....Massage from Obama to Muslims 2009.mp4 59. 60. 5 5 : ( ) : 61. 1 vak 2 3 62. ( / ) 63. 28 5%-7% ( ) 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17. 18. 19 . 20 . 21 . 14 . 15 . 64. 1. 2 . 3. 4. 5 . 6 . 7 8. 9. 10. 12 . 13 . 65. : . : :( . ) ........... :( .) ........... :( ) ......... 66. ( ) 67. 68. / . : 69. : 70. 1 2 71. 30 BREAK TIME 30 MINTS 72. ....Wealth Mastery.flv 73. 1 : . 2 : . 74. : : : 3 :49 :10 :20 75. : . . . . . . . . .. . . . . .. .. 76. : ( ) ( . ) : 45% 25% 28% 2% 77. ( ) 1-: 2- : 3-/: 4-/: 5-: 6-: 7-/: 8-: 9-(/: ) 10-:----- 78. 1 . 2 . 79. : / . . . 80. : : ( ) 81. : 5: 1- . 2- . 3- . 4- . 5 . 82. : : : ( :) : 1- . 2- . 3- . 83. 84. 3 85. 86. ( -) MAIND MAPS 87. vak 4MAT 88. : : : . : 89. 90. ....act of trainer.mp4 91. : : : : : 92. : 93. 94. : : : : : 7 11 95. 96. : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97. : 98. : 1 ( ) . 2 (( ))() . 3 . 4 . 5 . 99. : 6- . 7 . 8 . 9 . 10 . 100. . ." . 101. . 102. 50 !! 1- . 2- . 3- . . 103. 1 -- 2 -- 3 4 5 : 104. ( ) ( ) 105. : : . . . . . . . . 106. : : 1- . 2- . 3- . 107. : 1- . 2- . 3- . 4- . 108. 109. : 1- . 2- . 3- . 110. 1- . 2- . 3- . 4- . 5- . 6- . 7- . 8- . 111. : 1 . 2 . 3 . 112. : : () : : . : . 113. () . : . : . 114. () : :( .) : ( : ) ( : ) : 115. () : 1- 2- 3- 4- 116. : : . . . . 117. 1 . 2 . 3 . 4 . 118. : : . . . . .. . . . ., 119. 120. : () () . 121. : () : . . (4): 1- . 2 3- . 4- . 122. ) : : : : . . . . . . . .... 123. : : : . : .... . . . . ( .)... . . .... 124. : . . . . . 125. : ()/() . 126. 1 . 2 . 127. 30 BREAK TIME 30 MINTS 128. 129. 5% 10% 20% 30% 50% 75% 90% 130. 131. 1 2- 3 4 / 4 1 2 3 4 132. : / / : : 133. vak 134. : . : . 135. : : . . . . . 136. : : . . . . . . . 137. //-/ : : 138. . . 139. .. 140. 141. 2:- ... .. 142. 143. 144. : 4: * * * * 4: * . * 16 6 6. * 16 6 6. * 145. * ( ) 1101 * ( )115 * ( )1622 * ( )2334 * ( )3553 * ( )5487 * ( 88101 146. : 1- . 2- . 3-. 4-!........... 1- : . 2- : 3- :