32
"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Трећи деп, Дпдаваое интерактивних материјала Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић Бепград, Алексинац, Интернет, 2010. http://e-pismen.rs

Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Priručnik 3

Citation preview

Page 1: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике

- Мудл", Трећи деп,

Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић,

Владан Ал. Младенпвић

Бепград, Алексинац, Интернет, 2010. http://e-pismen.rs

Page 2: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 2

Дпдаваое интерактивних материјала курсу

– напредне технике- Интерактивни материјали (Активнпсти) пмпгућују студентима интеракцију са наставникпм, системпм за ушеое и самим материјалима. Кап щтп је решенп, ппдела на интерактивне материјале и пне кпји тп нису је врлп услпвна. Дпдаваое Активнпсти се, п изненађеоа, дпдаје у падајућпј листи Дпдај Активнпст:

У табели исппд имате кратак преглед назива, енглеских назива, икпна и пписа неких Активнпсти у Мудлу.

Активнпст Activity ОПИС

Задатак Assignment Задаци (Дпмаћи задаци) су Активнпсти кпје се раде ван Мудла, пфлајн. Када пплазник заврщи задатак, пн га ппставља на сајт наставнику на увид или тп ради на неки други дпгпвпрени нашин. Без пбзира да ли се захтева ппстављаое датптека на сајт или не, ушеник дпбија пцену за свпј рад.

Избпр Choice Избпр је пдгпвпр на питаое на кпје сваки ушеник мпже дати самп ташнп један пдгпвпр. (На пример избпр групе). Резултат мпже бити приказан свима на курсу а мпже бити задржан између ппјединих ушеника и наставника. Овп је дпбар и брз нашин да пд групе дпбијате ппвратну инфпрмацију. Инфпрмације мпжете држати сакривене а сам Избпр мпжете дпдати пп пптреби.

Дневник Journal Мпже се креирати за свакпг студента ппнапспб. Дневник пище студент а мпгу га видети самп сам аутпр и наставник. Имајте самп у виду да је дневник креиран за кпнкретан курс и да је пребациваое на други курс птежанп.

Лекција Lesson Лекција представља низ веб страница кпје се мпгу заврщавати питаоима. Ппјављују се у датпм редпследу и ппстпји зависнпст

Page 3: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 3

тпка кретаоа пд пдгпвпра на питаоа. Обишнп се „скпк“ питаое кпристи за прпцену разумеваоа. Ташан пдгпвпр впди даље а неташан враћа назад или впди на другу „ппправну“ страницу. Питаое се мпже пднпсити на жељу ушеника за сазнаваоем нешег нпвпг и лекције мпгу да га впде у тпм правцу. Мпгли бисте практишнп направити курс кпји се састпји пд једне велике лекције прпжете квизпм

Тест Quiz Мнпгп разлишитих врста питаоа. Питаоа мпгу да се увезу из других курсева и спфтвера.

SCORM SCORM Sharable Content Object Reference Model је скуп спецификација и стандарда кпјi пмпгућују интерпперабилнпст, приступашнпст и ппнпвнп кприщћеое садржаја намеоених веб ушеоу.

Упитник Survey Мудл дплази са унапред припремљеним фпрмама упитника, дизајнираним пд стране струшоака, са намерпм да се наставнику ппмпгне да вище сазна п свпјим ушеницима.

Задаци

Накпн щтп се пријавите кап наставник угледаће дугме кпјим укљушујете уређиваое (ажурираое, едитпваое). Укљушите га да би вам ппстале дпступне ппције за уређиваое курса. Из падајуће листе пдаберите Задатак/Ппстављаое датптеке.

Ппјавиће се прпзпр за уређиваое Задатка кпји се састпји из ппстављаоа датптеке са урађеним задаткпм:

Page 4: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 4

Име Задатка је пнп щтп ће пплазник видети на наслпвнпј страни курса. Накпн клика на Име студент ће угледати пнп щтп сте написали у ппљу Опис (Description). Пппис би требап да садржи све пнп щтп је

Page 5: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 5

најбитније у вези Задатка. Тему, нашин и време израде, кап и детаље п нашину предаваоа и пцеоиваоа.

Задатке кпји ће ускпрп бити дати ушеницима, Мудл аутпматски најављује у блпку Предстпјећи дпгађаји. Будите ппрезни са пдређиваоем рпкпва, акп не пдредите прецизнп крајои рпк предаје, Мудл ће их третирати кап да им је рпк „данас“ пднпснп дан ппстављаоа задатака. Све накнаднп предате задатке третира кап закаснеле.

Избпр (Choices)

Избпр је направљен да буде једнпставна анкета или пдгпвпр на једнп питаое са вище мпгућнпсти за пдгпвпр. Пплазници бирају једну пд ппнуђених мпгућнпсти. Замищљен је кап мнпгп бржи, једнпставнији и сппнтанији нашин да се сазна нещтп негп щтп би ти била права анкета. Мпжете га кпристити за ппдстицаое разгпвпра п теми, да сазнате щта тренутнп мисле п Курсу, да дпбијете сагласнпст за неки наредни кпрак или да једнпставнп ппделите пплазнике у групе пп оихпвпј жељи. У екрану за уређиваое кпји је дат исппд, приметите да активнпсти мпжете пгранишити на пдређени временски перипд:

У пквиру Објављиваое резултата (Publish Results) мпжете пдлушити да ли ћете и када пбјавити

Page 6: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 6

резултате дпбијене Избпрпм. Имајте у виду да пвп мпже бити ппвезанп са ппделпм на Групе. Акп имате пдвпјене групе на курсу или их фпрмирате за пву активнпст, свака група ће видети самп свпје резултате.

Пппут пвпга, и друга ппдещаваоа мпдула су врлп лпгишнп ппстављена и (пп пбишају) Мудлпва ппмпћ (мали упитник ппред свакпг ппља) сасвим дпбрп пбјащоава знашеое свакпг ппља за ппдещаваое.

Ппд ппцијпм Приватнпст резултата, пдлушујете да ли су имена ушеника сппјена са оихпвим пдгпвприма. Овп је ппвезанп са анпнимнпщћу пдгпвараоа али ппнекад, на великим курсевима, пмпгућаваое пве ппције дпвпди дп прављеоа пгрпмних и непрегледних листи.

Одпбрена мпгућнпст Дпзвпли избпр пружа прилику пплазницима да се врате и прпмене пдгпвпр.

Мпгућнпст Прикажи кплпну за непдгпвпрене пдгпвпре пдређује да ли ће резултати укљушити студенте кпји су уписани у грипе а нису пдгпвприли на питаое. Овп је кприсна ппција кад „разред“ гласа и желите да се зна брпј „уздржаних“ или шиоеница да ли је већина гласала...

На крају, упитник изгледа пвакп...

На наслпвнпј страни:

Пп уласку у упитник

Гласаое:

Page 7: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 7

Резултати:

Дневник (Journal)

Дневник је вид приватне преписке између студента и наставника. Сваки Дневник је практишнп веб страница непгранишене дужине. Имате мпгућнпст и прганизпваоа Дневника пп темама.

Овпј Активнпсти мпжете дпделити и ппене у пквиру курса а мпжете је пставити и непцеоенпм. Такпђе ппстпји мпгућнпст дефинисаоа временских параметара, ппшетак, трајаое, ...

Page 8: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 8

Лекција (Lesson)

Лекције су најкпмплексније и најмпћније пд свих Активнпсти Мудла. Једнпставнп, лекције су низ веб страна са инфпрмацијама и питаоима. Обишнп лекција садржи кратак текст кпји се заврщава једним или са некпликп питаоа у вези материјала на тпј страници. У зависнпсти пд пдгпвпра ушеника Мудл впди на разлишите стране. Ташан пдгпвпр рецимп, на следећу страницу, дубље у тему. Неташан пдгпвпр враћа тренутну страницу или щаље студента на страницу за ппправни. Структуираое тпка курса је врлп пзбиљна ствар и пружа мпгућнпсти за истинску индивидуализацију и прпграмиранп ушеое.

.

Page 9: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 9

Page 10: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 10

При креираоу Лекције Ви видите све странице лекције у оихпвпм лпгишнпм расппреду. Најлпгишнији је расппред кпји впди правп накпн ташних пдгпвпра. У свакпм тренутку мпжете да ппгледате лекцију из перспективе ушеника.

Лекција мпже бити пцеоена а мпже се пставити и непцеоенпм. Ппстпји и мпгућнпст да се студентима пмпгући преузимаое лекције.

Ташнп је да Мудл пмпгућује пцеоиваое лекција али примарна намена Лекције је да науши а не да пцени. Немпјте кпристити Лекцију за пнп шему је намеоен Тест или Задатак. Оцеоиваое лекцијама за задатак да дпдатнп мптивище ушеника да прпуши лекцију.

Кап резултат кприщћеоа Лекције Ви дпбијате квалитетне ппвратне инфпрмације п ефикаснпсти сваке стране Лекције а студенти сами мпгу да се увере у свпј напредак.

Page 11: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 11

Ппдешаваое Лекције

Када креирате Лекцију ппјављује се прпзпр у кпме мпжете изабрати параметре за целу лекцију. Прпзпр је ппдељен на щест пбласти:

Опщте (General) Оцеоиваое (Grade options) Кпнтрпла тпка (Flow control) Фпрматираое (Обликпваое) лекције (Lesson Formating) Кпнтрпла приступа (Accsee control) Осталп (Other)

У пбјащоаваоу пвих ппција трудићемп се да псим „техникалија“ укажемп на тп какп ппједини избпри мпгу утицати на пплазнике а какп на наставнике.

Опщте ппдещаваое (General)

Име (Name) лекције приказује се на наслпвнпј страни курса. Кликпм на оега пплазнику се птвара прва страна лекције.

Трајаое (Timed) пдређује да ли ћете ппставити временскп пгранишеое за заврщетак лекције. Акп изаберете Да пнда мпрате ппдесити рпк. Када заппшне лекцију стартује се сат кпји студент види. Акп време истекне пре негп студент види лекцију студент мпже да иде. Сваки пдгпвпр дат накпн истека времена не урашунава се у укупне резултате пплазника.

Максимални брпј пдгпвпра (Maximum number of answers) је максимум брпја пдгпвпра кпји су на распплагаоу за свакп пд питаоа. Не мпрате искпристити тај брпј на свакпм пд питаоа. На пример акп је ппдещенп на 3(три) пнда билп кпје питаое у лекцији мпже имати један, два или три пдгпвпра. Ову вреднпст мпжете ппдещавати и у тпку рада на сампј лекцији.

Оцеоиваое (Grade options)

Акп је ппдещаваое Лекција зa вежбу (Practice lesson) ппстављенп на Да, пнда пцене за пву лекцију неће бити приказане у кпнашнпј Коизи пцена (grade book).

Сваки ташан пдгпвпр у лекцији вреди исти брпј ппена: Максимална пцена ппдељена брпјем ташних пдгпвпра. Сваки ппгрещан пдгпвпр вреди нула ппена. Када изаберете Да у Прилагпди бпдпваое (Custom scoring) мпжете пдлушивати п вреднпсти свакпг ппјединашнпг пдгпвпра. Мпжете давати пдређен брпј ппена ппзитивним и негативним пдгпвприма а ппени мпгу бити и ппзитивни и негативни. Впдите рашуна да максималан брпј ппена за лекцију буде дељив брпјем ташних пдгпвпра у лекцији да би избегли непрегледне децималне брпјеве. На пример, акп сва питаоа из свих страница у лекцији имају укупнп шетири ташна пдгпвпра, мпжете да дпделите максималну пцену пд 4, 8 или 12 ппена.

Ппнпвнп пцеоиваое (Student can re-take) пмпгућава пплазнику да прпђе лекцију вище негп једанпут. Акп смп се дпгпвприли да не кпристимп Лекцију уместп Теста пвде је пшекивана вреднпст ДА (Yes). Акп хпћете тестпве на крају лекције пнда НЕ. Акп сте дпзвплили ппнављаое мпжете дефинисати да ли ћете узимати прпсек пцена или најбпљи резултат.

Следећпм ппцијпм дефинищете да ли желите да пплазник има приказ у свакпм тренутку пнпга щтп је урадип у лекцији. На пример, „ Ова лекција дпнпси укупнп 20 ппена, псвпјили сте 5 пд 10 ппена дп сада“

Кпнтрпла тпка

Page 12: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 12

Кпнтрпла тпка пмпгућује пплазнику да види и кпнтрплище кретаое пп лекцији.

Омпгући преглед пдређује да ли студент мпже да се креће уназад пп лекцији и да прегледа свпје пдгпвпре. Остављаое ДА мпже ппдстаћи ушенике да истраже разлишите пдгпвпре и мпгућнпсти у лекцији.

Прикажи ппнпвп приказује дугме накпн неташнпг пдгпвпра студента. Студент мпже кликнути и ппнпвити ппкущај. Наравнп акп и ппред нащег савета кпристите Лекцију уместп Теста, пнда пвде ппставите НЕ. А акп желите да ппдстакнете истраживаое и ушеое размислите и пставите ДА.

Максимални брпј ппкушаја пдређује максимални брпј ппкущаја студента да пдгпвпри на билп кпје питаое у лекцији. Тп утише на сва питаоа у лекцији. Акп је питаое без ппнуђенпг пдгпвпра на екрану, кап щтп је питаое са кратким пдгпвпрпм или есеј-питаое пнда Мудл ппказује линк на следећу страницу. Акп ппдесите на један(1) ппкущај пнда дпбијате тест или квиз кпји се састпји пд пп једнпг питаоа на свакпј страни.

Акција накпн тачнпг пдгпвпра је ппдещаваое кпје прави разлику између Нпрмалне лекције, где студент накпн ташнпг пдгпвпра иде на наредну лекцију и Лекције са Флещ-картицама У ппдещаваоима је мпгуће дефинисати ппнпвнп ппјављиваое страница на кпје није или је неташнп пдгпвпренп...

.Фпрматираое лекција Ппдещаваоа у пвпј пбласти утишу на велишину и стил кпјим је приказана лекција. Прпјекција слајдпва пмпгућава приказ лекције кап прпјекције слајдпва. Свака страна ппстаје слајд. Лекција ће се ппјавити у нпвпм прпзпру. Ширина и висина пдређују велишину прпзпра слајдпва. Акп је прпзпр тпликп мали да прикаже слајд у прпзпру се види трака за ппмераое. На слајду су самп странице лекције, питаоа се и даље приказују у главнпм прпзпру Мудла

Акп желите кпнтрплу бпје ппзадине, тпме служи веб кпд пд 6 слпва(Hex RGB). За даље савете ппсетите http://www.w3.org/TR/2001/WD-css3-color-20010305#x11-color

Приказ у левпм менију је предефинисан за странице лекција и пне се увек виде. Приказ питаоа у левпм менију није аутпматски али акп желите и тп, мпжете ту мпгућнпст дефинисати за свакп пд питаоа ппнапспб.

Кпнтрпла приступа

Овде ппдещавате евентуалну защтићенпст лекција лпзинкпм кап и датуме дпступнпсти лекције.

Осталп

Стаблп –приказ приказује списак страна и питаоа у лекцији. Разликује се пд менија на левпј страни кпји приказује самп странице.

Ппстпји мпгућнпст приказа најбпљих резултата у лекцији где студенти, кап у видеп игрицама мпгу бирати и име ппд кпјим ће бити уписани на табели.

Мпжете и ппдещаваоа за пву лекцију сашувати кап дефинисана за наредне лекције а мпжете је и привременп сакрити или ушинити видљивпм.

На страницу са ппдещаваоима увек мпжете да се вратите избпрпм ппције „Ажурирај“.

Page 13: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 13

Накпн ппдещаваоа и клика на „Сашувај и прикажи“ дпбићете следећи списак мпгућнпсти:

Табела гранаоа

Овп је веб страница у кпју стављате текст свпје лекције, а исппд оега мпжете да ппставите „дугмад“ за прелаз на неку другу страницу (табелу гранаоа) или страницу са питаоем.

Page 14: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 14

Странице са питаоима

Накпн щтп сте пппунили и сашували ппдещаваоа на страници за ппдещаваоа, мпжете да пдаберете да направите прву страницу са питаоима. Иакп се зпве „страница са питаоима“ пна је права веб страна и мпже садржати мнпгп вище пд самих питаоа.

Мпжете изаберати разлишите типпве питаоа: • Ташнп / неташнп • Кратак пдгпвпр • Нумеришкп • Спариваое • Есеј

Page 15: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 15

У примеру кпји следи видећете страницу кпја садржи текст, графику и три пдгпвпра на питаое заједнп са акцијама накпн свакпг пд оих:

Page 16: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 16

Page 17: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 17

Кад пппуоавате страницу са питаоима, Одгпвпр 1 (Answer 1) се аутпматски претппставља кап ташан и Прелаз1 (Jump1) аутпматски иде на Следећу страну. Разлпг тпме је тп щтп у највећем брпју слушајева акција за ташан пдгпвпр и јесте наредна страна. Наравнп мпжете изабрати за скпк билп кпју ппстпјећу страну. Имајте у виду да у тренутку пппуоаваоа прве странице, друге не ппстпје! Такп да је скпк на Прву страну истп щтп и скпк на Ову страну. Накпн креираоа других страница, вратите се и лаганп ускладите акције и скпкпве.

Прелази креирају тпк лекције и редпслед прпласка. За билп кпји пдгпвпр мпжете креирати и прелаз на ппследоу страну, На опј је приказана ппрука за крај лекције, акп сте изабрали и пцена. На тпм месту је и линк за ппвратак на ппшетну страну курса.

Прптпк страница

Упбишајенп је да креатпр курса кприщћеоем питаоа и прелаза прпведе студента правп крпз централни тпк лекције. Ташан пдгпвпр дпбија кпментар типа „Тп је ташан пдгпвпр!“ а затим скпк на наредну страницу. Ппгрещан пдгпвпр прати пдгпварајући кпментар и ппнуда да се врати и ппнпвп ппкуща или да иде даље. Мпгућа је и варијанта да прелази на другу, страницу за ппправни.

Странице са питаоима без питаоа

Не мпрате на свакпј страни да ппставите питаое. Акп га изпставите, Мудл сам ппставља линк Настави, кпји впди студенте на следећу страницу. Ова мпгућнпст се мпже кпристити и кад желите да студент самп прпшита неки материјал али у ташнп пдређенпм редпследу. Цеп курс се мпже направити кап један низ лекција кпје иду у ташнп пдређенпм редпследу. Акп тп желимп наравнп, а не желимп јер тп није намера Мудла.

Ппглед на целу лекцију

При укљушенпм уређиваоу, мпжете пдабрати ппцију да ппгледате и прпверите све странице лекције:

Page 18: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 18

Име лекције је на сампм врху. Исппд су странице са питаоима у лпгишнпм следу. Намена пвпг је ппмпћ да сагледате тпк лекције кап и да лакп приступите ппјединим делпвима лекције ради ажурираоа.

Тестираое Питаоа и навигације

Накпн сваке странице ппстпји дугме Преглед . Клик на оега ппказује Вам щта ће студент видети.

Уређиваое и реаранжираое лекција

Ппред имена сваке странице налази се икпна за едитпваое . Клик на оу впди Вас на страницу за

уређеое. Кприщћеоем икпне дпбијамп мпгућнпст да ппмерамп странице са једне на другу страну. При тпме мпже дпћи дп прпмене и ремећеоа структуре лекције. Нарпшитп акп су акције пдређене ппщтим пдредницама кап скпши на наредну страну или на прпщлу. Акп су у акцијама наведене странице са оихпвим специфишним именима пнда се тп неће пдразити на функципнисаое лекције.

Кликпм на назив странице дпбићете приказ странице заједнп са „елементима гранаоа“

Page 19: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 19

Дпдаваое питаоа

На врху странице а и накпн свакпг питаоа у пваквпм приказу кап на слици ппстпји линк Дпдај Страницу са питаоима.

Тп дпдаваое („акција“), међутим, прегледније и лакще се пбавља са главне странице (пне накпјпј се списак свих страница лекције:

Мпжете и да увпзите питаоа из других система за ушеое, кап и да ппстављате групе питаоа.

Тест (Quiz)

Мудл има уграђен врлп ефикасан и флексибилан систем за креираое пнлајн тестпва. Свакп питаое је у ствари пптпунп функципнална веб страница кпја мпже да садржи билп кпји важећи ХТМЛ кпд. Тп самп знаши да питаое мпже садржати текст, слике, звушне и видеп датптеке, ...

У свим и свакаквим системима за ушеое тест је велики дпгађај. Знашајан за ушенике и прпверу оихпвпг знаоа али и слпжен, дугптрајан и захтеван ппсап за наставника. Прављеое теста, дистрибуција, сам рад, сакупљаое, преглед, извещтаји, ппвратне инфпрмације мпгу захтевати стращнп мнпгп времена.

У Мудлу је све пвп мнпгп, мнпгп брже. Мпжете слпбпднп, врлп шестп и у разлишите сврхе планирати тестпве. На пример, мпжете да:

Кпристите тест на крају курса за свепбухватну прпверу

Кпристите кратке тестпве на крају сваке теме/лекције. Мпжете да прпверите прплаз крпз неке садржаје. Мудл систем сампсталнп меща питаоа и пдгпвпре и смаоује студентска дпгпвараоа. Временски пгранишен тест планиран за ташнп пдређени термин такпђе дппринпси реалнијпј слици.

Page 20: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 20

Кпристите тест за вежбаое. Дпзвплите некпликп ппкущаја или све дпк не дпђе дп ташнпг пдгпвпра. Такп тест ппстаје и средствп ушеоа а не самп прпвере.

Кпристите тест кап упитник или анкету у разлишите намене. У пвпм слушају резултати не утишу на оихпве пцене али имају утицаја на Вас

Page 21: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 21

Page 22: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 22

Ппдешаваоа Теста

Одабирпм Теста кап Активнпсти при првпм сусрету видите Страницу за ппдещаваое:

Page 23: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 23

Првп щтп треба ппдесити је термин у кпме је тест дпступан. Имајте у виду да је се линк на оега на наслпвнпј страни види и ван тпг термина. Самп ће студенти накпн клика дпбијати пбавещтеоа да је тест затвпрен. Акп желите да се не види прпмените ппставку на крају стране у ппцији Видљив студентима

Page 24: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 24

Пп дефиницији Тест није временски пгранишен. Акп желите да буде тп мпрате ппдесити. Када време истекне Мудл аутпматски преузима дп тада заврщени деп. Дпбрп пдабранп трајаое теста примпраће студенте да сампсталнп раде а не да се пслаоају на дпдатне извпре или кплеге.

Такпђе је унапред дефинисанп да се сва питаоа приказују на истпј страни. Оција за избпр брпја питаоа пп страни дели квиз на вище страница. Мудл сам ради прелпм стране. А мпжете и сами да дптерате пп жељи.

Мещаое (слушајан избпр) питаоа и пдгпвпра је ппција кпјпм меоате редпслед питаоа и пдгпвпра свакпм студенту ппнапспб. И пва ппција пбесхрабрује размену пдгпвпра између студената.

Дпзвпли ппнпвни ппкущај је ппција кпјпм се тест претвара у алат за ушеое. Мпжете дпзвплити и два ппкущаја али и рад дпк се не дпђе дп ташнпг пдгпвпра,

Акп сте дпзвплили некпликп ппкущаја пнда се мпра дефинисати и пцена кпјпм пцеоујете рад: Највища, Прпсек, Прва, Ппследоа, већ у зависнпсти щта желите ппстићи.

Адаптивни мпд је нашин да дпзвплите ппнпвне ппкущаје на свакп пд питаоа ппнапспб. Овп се разликује пд Дпзвпли ппнпвни ппкущај, јер се пва ппследоа ппција пднпси на тест у целини.

Кад направите тест адаптивним (прилагпдљивим) пнда вам свакп питаое нуди мпгућнпст да:

Прикажете ппруку да је ушеник ппгрещнп пдгпвприп и ппнпвп прикажете питаое

Прикажете ппруку да је ушеник ппгрещнп пдгпвприп и прикажете другп питаое

Примени казну је важећа ппција самп кад је тест прилагпдљив и ппдразумева пдузимаое дела ппена при свакпм ппнпвљенпм ппкущају. Мпжете пдабрати кпји деп ппена пдузимате и кпристити при тпм и децималне брпјеве.

Студентима се мпже пмпгућити увид у претхпдне ппкущаје.

Ппстпји и мпгућнпст приказиваоа квиза у нпвим, „защтићеним прпзприма“, кпристећи JavaScript да би спрешили кппираое, снимаое и щтампаое. Ова ппција није апсплутнп ефикасна.

Акп унесете билп щта у Захтевај лпзинку ппље, пплазник ће мпрати да унесе бащ ту лпзинку за приступ тесту.

Акп ппље Захтевај мрежну адресу пппуните, пнда самп рашунарима сa тпм IP адреспм пмпгућавате приступ.

На пример акп унесете 146.203.59.235 самп рашунар са тпм адреспм има приступ. Дпдуще акп је тај рашунар сервер и ппсредник пнда ће сви рашунари везани за оега имати приступ тесту. На тај нашин мпжете пгранишити приступ нпр самп са щкплских рашунара.

Групни режим ради кап и кпд ресурса. (Види деп Ресурси).

Видљивп за студенте – ппказује или скрива тест, Кп щтп је већ решенп.

Пп питаоу Питаоа?

Мудл пмпгућава мнпгп нашина креираоа и кприщћеоа питаоа. Треба стварати у сарадои са кплегама щтп садржајније базе питаоа. У мудл се мпгу увпзити питаоа разлишитих врста и фпрмата. Организујте се прекп струшних удружеоа, фпрмирајте фпруме наставника и размеоујте Питаоа. При прављеоу база прганизујте питаоа у категприје и врсте и дајте им преппзнатљива имена.

Page 25: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 25

Креираое Питаоа

Када у Активнпстима дпђете дп Теста и укљушите уређиваое прпнађите падајући мени Креираое нпвпг питаоа, пдаберите тип питаоа. У тесту слпбпднп мпжете мещати вище врста питаоа и кпристити их у вище тестпва

Врсте Питаоа

Вищеструки избпр

У питаоима вищеструкпг избпра мпжете имати један или вище ташних пдгпвпра.

Ташнп / Неташнп

Студент бира једну пд две ппнуђене ппције

Кратак пдгпвпр

Студент унпси реш или фразу кап пдгпвпр. Тп се прпверава и уппређује са ташним пдгпвпрпм или пдгпвприма. Мпгућа је изведба и са некпликп ташних пдгпвпра кпји се мпгу и разлишитп бпдпвати.

Нумеришки

Истп кап и кпд Кратких пдгпвпра самп се сад унпси брпј у пдгпварајуће ппље. Мпжете ппставити и пквир у кпме се грещка сматра прихватљивпм. На пример мпжете пдредити да је ташан пдгпвпр 5, плус или минус 1.

Израшунати

Page 26: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 26

При креираоу пвпг питаоа, унпсите фпрмулу кпја садржи прпменљиве, кпје се замеоују брпјевима кад се тест ппкрене. Прпменљиве су дате у витишастим заградама. На пример „Кпликп је 3 * {a}?“. Мудл ће {a} заменити слушајним брпјем а и у пдгпвпру ће тп имати у виду.

Спариваое

Накпн ппстављаоа питаоа, креирате листу ппдпитаоа са листпм ташних пдгпвпра. Студент мпра ппкущати да да ташан пдгпвпр на свакп питаое. Сваки пар има исту тежину за бпдпваое.

Креираое нпвих питаоа

Категпријама мпжете дпдати разлишите типпве питаоа:

Вищеструки избпр

У пдгпвпру на питаое (кпје мпже укљушивати и слику), испитаник бира између вище пдгпвпра. Ппстпје два ппдтипа питаоа вищеструкпг избпра - један и вище пдгпвпра.

Питаоа са једним пдгпвпрoм дпзвпљавају да се изабере искљушивп један пдгпвпр. Уппщте узев, све пцене за таквп питаое би требалп да буду ппзитивне.

Питаоа са вище пдгпвпра дпзвпљавају да буде изабран један или вище пдгпвпра - сваки пдгпвпр мпже нпсити са спбпм ппзитивну или негативну пцену, такп да избпр СВИХ ппција неће нужнп резултирати дпбрпм пценпм. Укпликo је укупна пцена негативна пнда ће укупна пцена за тп питаое бити 0. Будите ппрезни, мпгуће је креирати питаоа кпји имају резултат већи пд 100%.

Кпнашнп, сваки пдгпвпр (ташан или ппгрещан) требалп би да укљуши ппвратну инфпрмацију - пна ће бити приказана испитаницима уз сваки пд оихпвих пдгпвпра (укпликп је сам тест кпнфигурисан такп да приказује ппвратне инфпрмације).

Нумеришкп питаое

Из перспективе студента, нумеришка питаоа изгледају истп кап и питаоа са кратким пдгпвпрпм. Разлика је у тпме щтп је нумеришким пдгпвприма дпзвпљенп да имају прихватљиву грещку. Овп дппущта да се ппстави кпнтинуирани ппсег пдгпвпра.

На пример, акп је пдгпвпр 30 са прихватљивпм грещкпм пд 5, пнда билп ће билп кпји брпје између 25 и 35 бити прихваћен кап ташан.

Нумеришка питаоа мпгу, такпђе, имати ненумеришке пдгпвпре кпји нису псетљиви на мала и велика слпва. Овп је кприснп увек када је пдгпвпр на нумеришкп питаое нещтп пппут N/A, +inf, -inf, NaN итд.

Ташнп/Неташнп

Кап пдгпвпр на пвај тип питаоа (у пквиру кпг се мпже приказати и слика) кприсник бира између две ппнуђене ппције: Tашнп или Неташнп.

Акп је пмпгућен приказ ппвратних инфпрмација, пдгпварајућа ппрука се приказује кприснику накпн даваоа пдгпвпра. На пример, акп је ташан пдгпвпр "Неташнп", а кприсник пдгпвпри "Tашнп" (тиме шинећи грещку) приказује се ппвратна инфпрмација пблика "Tашнп".

Page 27: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 27

Спариваое

Дате је листа ппдпитаоа заједнп са листпм пдгпвпра. Испитаник мпра да "спари" ташне пдгпвпре са сваким ппдпитаоем.

Накпн увпда кпји није пбавезан, испитаницима се нуди некпликп ппдпитаоа и некпликп измещаних пдгпвпра. Ппстпји један ташан пдгпвпр за свакп питаое.

Испитаник мпра да изабере пдгпвпр за свакп ппдпитаое.

Свакп ппдпитаое ппдједнакпм тежинпм дппринпси пцени за целп питаое.

Уметнути пдгпвпри (Затвпренп питаое)

Овај врлп флексибилан тип питаоа је слишан пппуларпм фпрмату ппзнатпм кап и Фпрмат Затвпренпг питаоа.

Питаоа се састпје пд пдлпмка текста (у Moodle фпрмату) кпји има разлишите пдгпвпре уметнуте унутар сампг текста, укљушујући вищеструки избпр, кратке пдгпвпре кап и нумеришке пдгпвпре.

Тренутнп не ппстпји графишки интерфејс за креираое пвих питаоа - мпрате да наведете фпрмат питаоа кпристећи ппље за унпс текста или такп щтп ћете питаоа имппртпвати из сппљних датптека.

Евп примера текста кпји се унпси да би се детаљнп пписалп таквп питаое:

Овп питаое састпји се пд текста у кпји је уметнут пдгпвпр управп пвде {1:MULTICHOICE:Wrong

answer#Feedback for this wrong answer~Another wrong answer#Feedback for the other wrong

answer~=Correct answer#Feedback for correct answer~%50%Answer that gives half the

credit#Feedback for half credit answer} и пдмах накпн тпга мпраћете да се избприте са пвим

кратким пдгпвпрпм {1:SHORTANSWER:Wrong answer#Feedback for this wrong answer~=Correct

answer#Feedback for correct answer~%50%Answer that gives half the credit#Feedback for half credit

answer} и на крају имамп брпј са ппкретним зарезпм {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Feedback for correct

answer 23.8~%50%23.8:2#Feedback for half credit answer in the nearby region of the correct answer}.

Упшите да адресе кап www.moodle.org и емптикпни <img alt="smešak" width="15" height="15"

src="http://www.reticulum.org/moodle/pix/s/smiley.gif" /> функципнищу нпрмалнп:

a) Кпликп је пвп дпбрп? {:MULTICHOICE:=Јесте#Correct~Није#We have a different opinion}

b) Кпју бисте пцену дали? {3:NUMERICAL:=3:2}

Срећнп!

Page 28: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 28

Спариваое насумишнп изабраних кратких пдгпвпра

Из перспективе студента, пвај тип питаоа изгледа истп кап и питаоа типа Спариваоа. Разлика је у тпме щтп се ппдпитаоа насумишнп бирају пд питаоа са кратким пдгпвпрпм, у текућпј категприји.

Слушајна питаоа са уклапаоем кратких пдгпвпра

Накпн ппципнпг увпда, кприснику се приказује некпликп пптпитаоа и некпликп измещаних пдгпвпра. За свакп питаое је такп дат пп један ташан пдгпвпр.

Кприсник мпра да пдабере пп један пдгпвпр за свакп пд пптпитаоа.

Свакп пптпитаое се једнакп вреднује и кап таквп дппринпси укупнпј пцени кпју нпси питаое.

Питаоа и пдгпвпри се насумишнп бирају пд распплпживих питаоа са кратким пдгпвпрпм у текућпј категприји. Сваки генерисани тест стпга мпже садржати разлишита питаоа и пдгпвпре. Мпрате прпверити да ли у категприји има дпвпљнп неискприщћених питаоа са кратким пдгпвпрпм, јер ће се у прптивнпм студентима приказати суптилна ппрука п грещци. Штп је већи брпј распплпживих питаоа, тп је већа верпватнпћа да ће се студентима приказати нпва кпмбинација питаоа при свакпм ппкущају рещаваоа теста.

Насумишна питаоа

Насумишнп питаое у тесту се замеоује насумишнп пдабраним питаоем из категприје питаоа кпја је ппстављена.

Слушајна питаоа се мпгу дпдати билп кпјпј категприји.

Када тесту дпдате слушајнп питаое, пнп ће приликпм свакпг ппкущаја рещаваоа теста бити замеоенп насумишнп пдабраним питаоем из исте категприје.

Тп знаши да ће разлишити студенти врлп верпватнп дпбити разлишите кпмбинације питаоа када буду ппкущали да реще тест. У слушају да је студентима дпзвпљенп да вище пута рещавају исти тест, сваки пд ппкущаја ће се пднпсити на нпви пдабир питаоа.

Page 29: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 29

Истп питаое се никад неће ппјавити два пута у пквиру једнпг генерисанпг теста. Акп у тесту предвидите вище слушајних питаоа, увек ће реална питаоа кпја их замеоују бити међуспбнп разлишита. Укпликп ппмещате слушајна са пбишним питаоима (пбавезним за сваки ппкущај рещаваоа теста), насумишнп пдабрана питаоа ће бити пажљивп пдабрана, такп да не дпђе дп дуплираоа некпг пд пбавезних питаоа. Све пвп имплицира да је неппхпднп пбезбедити дпвпљну кплишину питаоа за сваку категприју из кпје се бирају слушајна питаоа, јер ће у прптивнпм студентима бити приказана суптилна ппрука п грещци. Штп је већи брпј питаоа на распплагаоу у некпј категприји, тп је већа верпватнпћа да студенти дпбију разлишите кпмбинације питаоа при свакпм ппкущају рещаваоа теста.

Оцена дпбијена за насумишнп пдабрана питаоа биће скалирана такп да максимална мпгућа пцена пстане пна кпју пдаберете за слушајнп питаое.

Опис

Овп у ствари није правп питаое. Опис једнпставнп щтампа текст (и евентуалнп слику) без тражеоа пдгпвпра. Овп, на пример, мпже бити искприщћенп какп би се пружиле дпдатне инфпрмације п групи питаоа кпја следи.

Рашунска питаоа

Рашунска питаоа пружају нашин да се креирају индивидуална нумеришка питаоа кприщћеоем чпкера кпји се замеоују ппјединашним вреднпстима кад се рещава тест.

Рашунска питаоа нуде нашин креираоа ппјединашнихнумеришких питаоа кприщћеоем "чпкер знакпва" кпји сезамеоују ппјединим вреднпстима када се тест рещава. Дпле је скраћени преглед главне стране за уређиваое са некимпримерима:

Питаое:

Слика заприказ: Ništa

Фпрмулаташнихпдгпвпра: {a} + {b}

Тплеранција: 0.01±

Врста тплеранције: Relativno

Знашајнецифре: 2

Page 30: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 30

У тексту питаоа и у "Фпрмула ташних пдгпвпра" мпгу се видети{а} и {b}. Ови и билп кпји други {име} мпгу се кпристити кап чпкер знаци кпји замеоују неку вреднпст када се тест рещава. Такпђе се ташан пдгпвпр, када се прпследи рещеое теста,израшунава кприщћеоем израза "Фпрмула ташних пдгпвпра". Мпгуће вреднпсти чпкер знака се ппстављају или генерищу на једнпј пд следећих страна у "шарпбоаку за уређиваое" рашунских питаоа... У фпрмула из примера кпристи се пператпр +. Остали прихватљиви пператпри су -*/ и %, где је % пператпр "пп мпдулу". Такпђе је мпгуће кпристити и неке математишке функције у PHP-стилу. Међу оима су и 24 функције једнпг аргумента:

abs, acos, acosh, asin, asinh, atan, atanh, ceil, cos, cosh, deg2rad, exp, expm1, floor, log, log10, log1p, rad2deg, round, sin, sinh, sprt, tan, tanh

и две функције два аргумента

atan2, pow

и функције min и max кпје мпгу имати један или два аргумента. Такпђе је мпгуће кпристити функцију pi кпја нема аргумената, алине забправите да дпдате и заграде - правилна упптреба је pi(). Слишнп тпме, друге функције мпрају имати свпј(е) аргумент(е)унутар заграда. Мпгуће је нпр. упптребити следеће: sin({a}) +cos({b}) * 2. Не би требалп да представља прпблем ни угнежђиваое функција (једних кап аргумената других) cos(deg2rad({a} + 90)) итд.

Вище детаља п тпме какп се кпристе функције у PHP-стилу мпжесе прпнаћи у дпкументацији на PHP веб сајту

Кап и за нумеришка питаоа, мпгуће је ппставити границу упквиру кпје се мпгу наћи пдгпвпри да би се прихватили кап ташни. За пвп се кпристи ппље "Тплеранција". Међутим, ппстпјетри разлишите врсте тплеранција. Тп су Релативнп, Нпминални Гепметријски. Акп кажемп да је ташан пдгпвпр 200 израшунат утесту и да је тплеранција ппстављена на 0.5, тада разлишите врсте тплеранција раде на следећи нашин:

Релативнп: Интервал тплеранције израшунава се мнпжеоем ташнпг пдгпвпра са 0.5, тј. у пвпм слушају дпбијамп 100, такп да запву врсту тплеранције ташан пдгпвпр мпра бити у ппсегу између100 и 300. (200 ± 100)

Овп је кприснп акп се велишина вреднпсти ташнпг пдгпвпра мпже пунп разликпвати за разлишите вреднпсти чпкер знакпва.

Нпминални: Овп је најједнпставнија, али не мнпгп мпћна врста тплеранције. Ташан пдгпвпр мпра бити између 199.5 и 200.5 (200 ± 0.5)

Ова врста тплеранције мпже бити кприсна акп су разлике између разних ташних пдгпвпра мале.

Гепметријски: Гпроа граница интервала тплеранције израшунава се кап 200 + 0.5*200 и иста је кап за Релативни слушај. Дпоа граница израшунава се кап 200/(1 + 0.5). Ташан пдгпвпр тада мпра бити између 133.33 и 300.

Овп је кприснп за слпжена израшунаваоа, где би се кпристила релативна тплеранција 1 и вище за гпроу границу, али није прихватљива за дпоу границу, ппщтп би нулу ушинила ташним пдгпвпрпм у свакпм слушају.

Ппље Знашајне цифре пднпси се самп на тп какп би се ташанпдгпвпр представип у прегледу или извещтајима. Примери: Акп би се ппставип на 3, тада би ташан пдгпвпр 13.333 бип представљен кап 13.3; 1236 би се представилп кап 1240; 23 би билп представљенп кап 23.0 итд.

Page 31: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

"Електрпнска шкпла за ппчетнике - Мудл", Дпдаваое интерактивних материјала

Снежана Маркпвић, Владан Ал. Младенпвић страна 31

Ппље за ппвратну инфпрмацију и ппципна ппља раде бащ кап иза нумеришка питаоа.

Есеј

У пдгпвпру на питаое (кпји мпже пбухватати и слику) студент пище пдгпвпр у фпрми есеја. Три ппља се мпгу уређивати када се креира есеј питаое: наслпв питаоа, телп (текст) питаоа и узвратна ппрука.

За есеј питаое неће бити дата пцена дпк га не прегледа предаваш или асистент кприщћеоем свпјства рушнпг пцеоиваоа. Када пцеоује рушнп есеј питаое, пцеоиваш ће мпћи да унесе пдређени кпментар кап пдгпвпр на ппслати есеј и да дпдели пцену за есеј.

Да је Мудл пзбиљнп схваћен и пд стране нащег Министарства прпсвете мпжете се уверити а и јпщ ппнещтп сазнати п тестпвима у пдлишнпј публикацији Завпда за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа:

http://www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/Racunarski_testovi_znanja_u_softverskom_paketu_Moodle.pdf

Упитник

Мудл дплази са унапред припремљеним фпрмама упитника, дизајнираним пд стране струшоака, са намерпм да се наставнику ппмпгне да вище сазна п свпјим ушеницима. У стандарнпј изведби ппстпји 5 припремљених фпрми упитника.

Page 32: Mudl dodavanje interaktivnih_materijala_1.3

страна 32

Литература и слике екрана 1. Rice, William. (2006). Moodle e-learning course development, Packt publishing. – дпступнп

на: http://www.owli.org/portal/file.php/1/Moodle_Sample_e-book.pdf

2. Cole, Jason and Helen Foster (2007). Using moodle. O'Reilly. 2nd Edition November 2007

3. Bosnid, Ivana. (2006). Moodle – Priručnik za seminar. Zagreb:Hrvatska udruga za otvorene sustave i Internet. –дпступнп на: http://www.open.hr/e107_files/downloads/Moodle_prirucnik.pdf

4. Moodle. (2009). Moodle manuals – веб-страна са преппрушеним прирушницима за Мудл на разлишитим језицима, дпступнп на: http://docs.moodle.org/en/Moodle_manuals

5. Вербић, Срђан. (2010) Рачунарски тестпви знаоа у спфтверскпм пакету Moodle: приручник за наставнике. Бепград, Завпд за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа, дпступнп на: http://www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/Racunarski_testovi_znanja_u_softverskom_paketu_Moodle.pdf

6. http://www.e-pismen.com/PIL

7. http://www.e-pismen.com

8. http://e-pismen.rs/

9. http://moodle.e-pismen.rs

10. http://www.kreativno.rs

11. http://el-kurs.skolskibibliotekari.edu.rs

12. http://pil.elfak.rs/

13. http://www.skola.vigimnazija.edu.rs

14. http://zabeograd.org

15. http://moodle.educahumana.org