Nho que huong

 • View
  688

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Nho que huong

 • 1. WWW.AZGO.VN
  QUHNGL CHMKHNGT
 • 2. C thm thng b gc chn, n khi hon nn, li hi c thm.'
 • 3. Tri ma t t l lng,t em em chu, t v quc on em thng.
  WWW.AZGO.VN
 • 4. ' ai bit my hn? Tua-rua my chic, trng trn my m?
 • 5. 'o di ch tng l sang, Bi khng o ngn, mi may o di.'

  'o di ch tng l sang, Bi khng o ngn, mi may o di.'

  Hn nhau tm o, manh qun, Th ra ai cng trn nh ai.'

  Lc kh th chng ai nhn, n khi Trng, chn nghn anh em.'

  'm qua ra ng b ao, Trng c, c ln, trng sao, sao m.
  WWW.AZGO.VN
 • 6. Bun trng con nhn ging t. Nhn i! nhn hi! nhn ch mi ai?
 • 7. Bun trng chnh chch sao Mai, Sao i! sao hi! nh ai sao m?
  WWW.AZGO.VN
 • 8. m m tng gii Ngn h, Bng sao Tinh-u ba nm trn,
 • 9. WWW.AZGO.VN
  mn, nhng da chng mn, To-kh nc chy vn cn tr tr...'
 • 10. 'Trng bao nhiu tui trng gi? Ni bao nhiutui, gi l ni non?
 • 11. 'o di ch tng l sang, Bi khng o ngn, mi may o di.'
  WWW.AZGO.VN
 • 12. 'Cha i ci o rch ny, Mt chng, mt bn v my, o i!'
 • 13.
  'Hnnhautmo, manhqun, Thraaicng trnnhai.
  WWW.AZGO.VN
 • 14.
  Cthmthngbgcchn, nkhihonnn, lihicthm.
 • 15. WWW.AZGO.VN
  'C bnh th vi t phng, Khng bnh, chng mt nn hng giy vng.'
 • 16. Thng Ging n Tt nh, Thng Hai c bc, thng Ba hi h
 • 17. Thng T, ong u nu ch, n Tt oan ng, tr v thng Nm
  WWW.AZGO.VN
 • 18. Thng Su bun nhn, bn trm, Thng By, ngy rm, x ti vong nhn
 • 19. WWW.AZGO.VN
  Thng Tm, chi n ko qun, Tr v thng Chn, chung chn bun hng
 • 20. Thng Mi, bun thc, bn bng,
  MiMt, thng Chp, nn cng hon ton'
 • 21. WWW.AZGO.VN
  'Cmnchnghtthtreo, Viclmchnghtthkulngging.'

 • 22.
 • 23. 'Ly tri cho c gi Nm, Cho thuyn cha Nguyn dong bum ra khi.'
  WWW.AZGO.VN
 • 24. Cuinmtrlithmnh
  Ruphongngvngnhtnhochiung!
 • 25. Lnhtanh bpttlahng
  Rrm co qupbunlng... ai hay!

  WWW.AZGO.VN
 • 26. Ting chim thng tht bchiu
  Tm u hi m mi ngho M i!
  WWW.AZGO.VN