Program i-THINK

  • View
    209

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

program untuk mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif. i-THINK membawa maksud innovative THINKing (Pemikiran Inovatif). Murid perlu dibekalkan dengan kemahiran berfikir

Transcript

  • 1. 1

2. Pelan Pembangunan PendidikanMalaysia (PPPM)6 ciri utama setiap murid perlu ada untukbersaing pada peringkat globalKemahiranmemimpinIdentiti nasionalKemahirandwibahasaEtika dan KerohanianKemahiranberfikirPengetahuan2 3. Program i-THINK merupakan program untuk mempertingkatkandan membudayakan kemahiranberfikir dalam kalangan murid kearah menghasilkan murid berfikirankreatif dan kritis serta inovatif. i-THINK membawa maksudinnovative THINKing (PemikiranInovatif). Murid perlu dibekalkandengan kemahiran berfikir3 4. Bertujuan4 5. Kenapa? Dapatan pentaksiran antarabangsa seperti TIMSSdan PISA menunjukan murid Malaysia di tahapyang rendah TIMSS 2007 #26/56 (M) #28/56 (S) PISA 2009 #57/74 (M), #52/74 (S),# 55/74 (R) Murid berpengetahuan tetapi tidak dapatmengaplikasikan pengetahuan mereka Dapatan UNESCO (2011) menunjukkan guru mengajaruntuk peperiksaan Dapatan kajian keperluan (2011) menunjukkankemahiran berfikir aras tinggi (Higher Order ThinkingSkills) dalam kalangan guru dan murid di Malaysia amatrendah.5 6. Keputusannya Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)telah berkerjasama dengan Agensi InovasiMalaysia (AIM) memperkenalkan programi-THINK Program i-THINK dirintis di 10 buah sekolahseluruh Malaysia (6 SR dan 4 SM) Pihak AIM telah melantik perunding dariKestrel Education (UK) untukmengendalikan kursus kemahiran berfikirkepada guru sekolah rintis dan JurulatihKebangsaan Perbelanjaan rintis program i-THINKdibiayai sepenuhnya oleh AIM.6 7. Bagaimana? Memperkenalkan alat berfikir kepadaguru dan murid. Semua guru akan menggunakan alatberfikir mengikut kesesuaian tajuksemasa mengajar. Murid akan menggunakan dalampembelajaran. Penggunaan alat berfikir dan kemahiranaras tinggi dalam pdp menjadi amalan. Mengadakan portal bahan interaktif p&pyang dapat merangsangkan kemahiranberfikir.7 8. Thinking MapsThinkingHatsHabits of MindAlat berfikir8 9. Apakah yang diharapkan dariProgram i-THINK?FokusAktifBerkeyakinanHubungan guru-muridrapatPrestasimeningkatSeronokbelajar9 10. Membudayakan kemahiran berfikirAmalanAlat berfikir , soalan aras tinggi & aktiviti inquiri dalam pdpAlat berfikir , soalan aras tinggi & aktiviti inquiri dalam pdpPerubahan set mindaBentuk pasukan pemandu di sekolahBentuk pasukan pemandu di sekolahMemberi kesedaranLatihan kepada Pentadbir, guru, murid dan taklimat kepada ibu bapaLatihan kepada Pentadbir, guru, murid dan taklimat kepada ibu bapaMelantik Jurulatih Kebangsaan di Bahagian, JPN, PPD dan IPGKMelantik Jurulatih Kebangsaan di Bahagian, JPN, PPD dan IPGK10 11. Pendekatan Seluruh Sekolah(Whole School Approach)Bagaimana?1.Latihan diberi kepadapentadbir, guru dan muriddalam mengajar dan belajarberfikir2.Guru dan murid mempunyaibahasa pemikiran dan alatberfikir yang sama11 12. Status Pelaksanaan2011 2012 2013MelatihPasukanPemandudaripada1,000 buahsekolahOkt -Nov2011Jan- Jun2012 Okt 2012Nov 2012 Jan 2013Gurumemperkenalkanalat berfikirkepada muridKursusPasukanNeedPemandu Analysisdanguru di 10buah sekolahPasukanPemandumelatihguru disekolahmasing-masingRintis di 10buahsekolah:PemantauanKPM/AIMSept2012MesyuaratPenyelarasan peringkatBPK/JPN/PPDTaklimatkepadaPentadbir/PIBGJun2012PenilaianRintis:-ExeterUniversity(kuantitif)-UPM/IPSAS(kualitatif)Pemantauan kolaboratif (JKK)12 13. Diperluaskan ke1,0002013Semua sekolah2014PeluasanRintis di 10 buahsekolah4 SM dan 6 SR201213 14. Tanggungjawab semua pihakdalam menjayakanprogram i-THINK14 15. Sekian, terima kasihSEK. KEB. TAN SRI DATUK HAJI MOHAMEDPADAWAN KUCHING SARAWAK15