Skillful problem solving

 • View
  3.141

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Skillful problem solving

 • 1. NUR ELLYA AQILLA BT MAZLAN D20091035130
 • 2. Akses dan Ekuiti Isu Teknologi Dalam Pendidikan Subjek MatematikKetidakadilan dalam penggunaan teknologi oleh semua pelajar Apakah cara penyelesaian untuk masalah ini? Pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar Perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperolehi Latihan dan perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesanPihak kerajaan perlu memastikan bahawa kesemua sekolah di bandar dan luar bandar dibekalkan dengan kuantiti yang bersesuaian Penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolahPihak kerajaan perlu menyediakan perisian yang berkaitan dengan pengajaran kepada semua Bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi guruGuru perlu diberi latihan sepenuhnya dalam mengendalikan sistem komputer masalah ini Apakah yang akan berlaku jika kita menyelesaikan dengan menggunakan cara di atas?Pihak sekolah perlu menyediakan pembantu makmal dan juruteknik bagi menyelenggarakan komputer Pihak kerajaan perlu memastikan bahawa kesemua sekolah di bandar dan luarPihak kerajaan perlu meningkatkan bilangan guru terlatih dalam ICT bandar dibekalkan dengan kuantiti yang bersesuaian Pihak kerajaan perlu menyediakan perisian yang berkaitan dengan pengajaran kepada semua guru Guru perlu diberi latihan sepenuhnya dalam mengendalikan sistem komputer
 • 3. Pihak sekolah perlu menyediakan pembantu makmal dan juruteknik bagi menyelenggarakan komputerApakah yang akan berlaku jika kita menyelesaikan masalahini dengan menggunakan cara di atas? Akibat NilaiPihak kerajaan akan mengeluarkan bajet Guru akan memperoleh pelbagai ilmu dan dan kos yang lebih banyak dalam kemahiran bagi mengedalikan ICT menyediakan komputer, perisian dan Pelajar akan memperoleh peluang bagi guru terlatih dalam mengendalikan ICT menggunakan komputerGuru akan lebih banyak mengikuti program Mengurangkan jurang rakyat yang berbeza dan kursus bagi meningkatkan tahap dari segi keperluan dan kebolehan kendalian dalam ICT bagi mendapat pendidikan secara sama rata
 • 4. NURLIYANA BINTI MOHD JAMIL D20091034778
 • 5. Apakah Masalah?Masalah yang akan dibincangkan ini adalah masalah tentang pencapaian matematik olehpelajar bangsa melayu yang lemah jika dibandingkan dengan pencapaian matematik olehpelajar bangsa cina. Itu adalah kenyataan jelas tentang masalah yang ingin saya utarakan. Namun, sayaharap, para pembaca perlu jelas mengenai niat saya menyatakan masalah ini. Sebenarnya,saya ingin menyatakan masalahnya di sini adalah bukan saya ingin membuat perbandinganiaitu pelajar melayu lemah matematik daripada pelajar cina, tetapi masalahnya adalahpenguasaan pelajar melayu dalam matematik yang perlu dibimbangkan kerana prestasi dalampeperiksaan menunjukkan pelajar melayu tidak dapat menguasai matematik. Pelajar bangsa cina dan melayu menjawab soalan yang sama dalam peperiksaan besarseperti UPSR, PMR, dan SPM. Oleh itu, hal ini jelaslah menunjukkan penguasaan pelajarbangsa melayu dalam matematik yang mempunyai masalah. Mengapa pelajar bangsa melayutidak dapat menguasai matematik? Bukti kejayaan pelajar bangsa cina menjawab soalanpeperiksaan telah menunjukkan set soalan yang dibuat dalam peperiksaan setaraf dengantahap pembelajaran dan pemikiran pelajar-pelajar yang normal. Contoh-contoh daripada kajian telah menunjukkan prestasi pelajar bangsa melayu yangrendah dalam peperiksaan matematik berbanding dengan pelajar bangsa bukan melayu.Penerangan kajian ini telah dinyatakan dengan jelas dalam penulisan ilmiah saya. Saya pastisemua orang sudah sedia maklum bahawa prestasi pelajar bangsa cina dalam matematik iaitumereka memang bijak dalam matapelajaran ini pada masa sekarang. Saya tidak menyatakan keseluruhan pelajar melayu lemah matematik dan saya jugatidak menyatakan keseluruhan pelajar bangsa cina bijak dalam matematik. Bukti kajiandibeberapa buah tempat dan sekolah yang menunjukkan secara keseluruhannya situasimasalah ini iaitu pelajar bangsa melayu lemah dalam matematik berbanding dengan pelajarbangsa cina.
 • 6. Apakah Punca Masalah Ini?Punca masalah ini tidak dapat dinyatakan dengan tepat seperti kita membuat kiraan matematikyang mana hasil jawapan adalah suatu nombor sahaja, manakala jawapan yang selaindaripada itu adalah salah. Bagi menyatakan punca kepada masalah ini, banyak faktor yangboleh menjadi punca terjadinya masalah ini. Salah satu faktor adalah diri pelajar melayu itu sendiri. Mereka mempelajari matematikkerana mereka ingin berjaya dalam peperiksaan iaitu mendapat keputusan A dalampeperiksaan untuk kertas matematik ini. Mereka tidak mempelajari matematik kerana minat.Oleh itu, pemahaman mereka dalam matematik pada permukaan sahaja. Contohnya merekatidak memahami formula dan jalan pengiraan kepada topik yang dipelajari sahaja. Mereka jugatidak mengambil tahu mengapa formula ini dibentuk dan bagaimana penggunaan topik itudalam kehidupan. Selain itu, kebanyakan pelajar melayu yang tidak menunjukkan prestasi cemerlangdalam matematik biasanya akan mempelajari matematik pada waktu hampir-hampirpeperiksaan. Berbanding dengan pelajar cina yang mempelajari matematik kerana minat.Mereka akan resah jika mereka tidak memahami sesuatu topik yang baru diajar oleh gurumereka. Mereka juga akan mempelajari sesuatu topik dengan sendiri jika mereka inginmengetahui dengan lebih lanjut akan topik tersebut dan mereka akan membuat latihantambahan di rumah. Manakala, pelajar melayu bisanya akan menunggu latihan yang diberikanoleh guru mereka sahaja. Faktor kedua mungkin datang daripada ibu bapa iaitu didikan daripada kecil. Didikandaripada kecil ini merupakan pengaruh persekitaran dan corak kepada tingkah laku kanak-kanak tersebut. Ibu bapa biasanya hanya bertanyakan kerja sekolah anak-anak mereka sudahsiap atau belum. Tetapi, mereka tidak mengambil berat akan kemajuan anak mereka dalammatapelajaran metematik. Mereka tidak mengambil tahu samaada anak mereka faham atautidak mengenai konsep matematik yang baru dipelajarinya di sekolah. Kesannya, anak-anak iniyang telah ketinggalan dalam pelajaran matematik tahap rendah akan gagal menguasai konsepasas matematik yang seterusnya. Mereka tidak dapat menguasai dan memahamimatapelajaran ini. Mereka akhirnya akan hilang minat dalam matematik.
 • 7. Faktor berikutnya adalah datang daripada guru juga. Guru gagal menerapkan minatterhadap matematik dalam diri pelajar-pelajarnya. Oleh itu, pelajar-pelajar ini menganggapmatapelajaran ini hanya sebagai matapelajaran untuk dijawab dalam peperiksaan dan merekaperlu berusaha untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam matematik. Apabilamereka tidak mendapat keputusan yang cemerlang dalam matematik, mereka akan berasakecewa dan tertekan. Maka, mareka akan menganggap matapelajaran ini suatu matapelajaranyang tidak menyeronokkan dan tertekan. Mereka semakin tidak meminati matematik. Langkah untuk mengatasi masalah ini haruslah diambil dengan segera. Kita perlumembantu anak-anak melayu yang leka dan ketinggalan dalam matapelajaran ini. Anak-anakmelayu dilahirkan serupa dengan anak-anak cina atau india. Cuma persekitaran yangmembentuk tingkah laku dan pencapaian pelajar- pelajar ini. Tiada alasan lain untukmenyatakan perbezaan pencapaian matematik oleh pelajar melayu dan cina. Puncanya,bermula pada sikap pelajar. Guru dan ibu bapa juga tidak terlepas daripada tanggungjawabmasalah ini kerana ibu bapa dan gurulah yang mencorakkan keperibadian pelajar-pelajar ini. Sebagai seorang bakal guru, saya menyatakan pendapat saya mengenai langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dalam tugasan ini. Langkah-langkah yang dinyatakan inimempunyai kelebihan dan kelemahannya. Pelaksanaan langkah-langkah ini pula tidak dapatdilaksanakan dengan sebaiknya oleh guru-guru masa kini.
 • 8. Apakah Langkah-Langkah Penyelesaian? Bagaimana saya ingin meningkatkan pencapaiaan pelajar melayu dalam matematik?Ini adalah antara langkah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh guru iaitu: Penyelesaian yang dapat dilakukan: Guru perlu memberitahu Ibu bapa semasa mesyuarat PIBG supaya meneliti penguasaan matematik oleh anak-anak mereka di rumah Guru mempertingkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran supaya menjadi lebih menarik minat pelajar Guru mengajar matematik dengan mementingk