Cnv jaarverslag 2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het CNV beleefde in 2010 wederom een opmerkelijk jaar. CNV Vakmensen ontstond na een fusie tussen de CNV BedrijvenBond en CNV Hout & Bouw. Op de Tiberdreef in Utrecht werd druk verbouwd en verhuisd om dit ook qua huisvesting mogelijk te maken, maar het meest opvallende was toch wel het aantreden van een volledig nieuw dagelijks bestuur van de Vakcentrale.

Text of Cnv jaarverslag 2010

  • 1. 67e verslag CNVJaarverslag 2010 67e verslag CNV 1
  • 2. 67e verslag CNV2
  • 3. Het mission statement van het CNV luidt als volgt:Belangen behartigen als roeping en taakHet Christelijk Nationaal Vakverbond heeft als taak de Het CNV streeft naar een samenleving waarin mensenbelangen van mensen te behartigen op het gebied van zoveel mogelijk gelijke kansen hebben en duurzaam-werk en inkomen. Met een open, deskundige en per- heid een centraal begrip is. Medewerkers, vrijwilligerssoonlijk betrokken stijl werken wij primair voor CNV- en leden van het CNV wenden hun talenten aan om dezeleden. idealen om te zetten in diensten op maat, aansprekende producten en opvallende acties. Om dit te bereikenHet CNV vindt inspiratie in het christelijk sociaal den- voert het CNV een permanente dialoog met de leden,ken, dat zijn wortels heeft in het evangelie. Van daaruit de samenleving en internationale organisaties op hetgeloven wij dat ieder mens als streven en doel heeft om gebied van mens en werk.tot bestemming te komen. In onze prestatiegerichteen steeds complexere samenleving wil het CNV hieraan Het CNV wil een herkenbare beweging zijn en blijven.bijdragen door mensen weerbaar en wendbaar te ma- Voor iedereen die zich inzet voor het CNV willen wij eenken bij het verrichten van werk. Dit zowel op materieel inspirerende en uitdagende omgeving vormen waarinals immaterieel gebied. ieder zijn talenten kan ontwikkelen. 67e verslag CNV 3
  • 4. Inleiding Het CNV beleefde in 2010 wederom een opmerkelijk In de aanloop naar 2011 werd de werkorganisatie van jaar. CNV Vakmensen ontstond na een fusie tussen de vakcentrale gestroomlijnd zodat de uitgaven in de de CNV BedrijvenBond en CNV Hout & Bouw. Op pas gingen lopen met de inkomsten. de Tiberdreef in Utrecht werd druk verbouwd en Niet alleen intern waren het bijzondere tijden. verhuisd om dit ook qua huisvesting mogelijk te Ook in de wereld buiten het CNV traden behoorlijke maken, maar het meest opvallende was toch wel het veranderingen op. In februari viel het kabinet- aantreden van een volledig nieuw dagelijks bestuur Balkenende. Die val leidde tot vervroegde van de Vakcentrale. De waarnemend voorzitter, verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet. Bert van Boggelen nam, als laatste van het vorige Een minderheidskabinet bestaande uit VVD en CDA bestuur, afscheid, Jaap Smit en Pieter de Vente met zogenoemde gedoogsteun van de PVV. Het maakten hun entree en de AB-leden die de CNV kabinet sloot een regeerakkoord waarin voor 18 Vakcentrale tijdelijk ondersteunden, pakten hun miljard aan ombuigingen en bezuinigingen werden oorspronkelijke functies weer op. Het stof van deze aangekondigd beleid dat op onderdelen kon generatiewisseling in bestuurlijke zin daalde pas rekenen op forse kritiek van het CNV. in de herfst van het jaar neer toen ook Maurice Limmen, als beleidsbestuurder, aantrad. 67e verslag CNV4
  • 5. Kort voor de zomer werd door sociale partners Er is in het verslagjaar door zeer velen hard gewerkteen Pensioenakkoord gesloten. In dat akkoord om het CNV een levende beweging te laten zijn. Dewordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de betrokkenheid van bondsvoorzitters bij het dagelijkslevensverwachting stijgt de levensverwachting dan werk van de vakcentrale heeft de samenhangstijgt de pensioenleeftijd, en zal de pensioenleeftijd binnen het Algemeen Bestuur versterkt en dat biedtin 2020 worden verhoogd tot 66 jaar. Het debat rond perspectief voor voortgaande samenwerking in dede totstandkoming van dit Pensioenakkoord riep veel toekomst.discussie op en vroeg de nodige inzet van het CNV.Het ledenaantal van het CNV groeide in 2010 zeer Pieter de Ventebescheiden van 336.720 naar 339.337. De ledendaling Algemeen secretarisdie in eerdere jaren optrad, zette zich niet door, maarde gewenste en noodzakelijke groei van het aantalleden vond niet plaats. 67e verslag CNV 5
  • 6. Inhoudsopgave 1. Het jaar in vogelvlucht 8 4. Dienstencentrum 38 4.1. CNV Ledenservice 38 2. Bestuurscentrum 20 4.1.1. CNV Opleiding en Training 38 2.1. Beleid 20 4.1.2. CNV Vertrouwenspersonen 2.1.1. Beleidsontwikkeling 20 WAO/WIA 39 2.1.2. Ondersteuning vereniging 24 4.1.3. CNV Belastingservice 39 2.1.3. Projecten 25 4.1.4. CNV 65plus en ODP 41 4.1.5. CNV Jubilarissen 41 2.2. Communicatie 26 4.1.6. HRM vrijwilligers 42 2.2.1. Intranet en internet 26 4.1.7. Vrijwilligersjournaal 42 2.2.2. Schriftelijke en grafische 4.1.8. Feestelijke bijeenkomst 43 diensten (eigen media) 26 4.1.9. Vrijwilligersportaal 43 2.2.3. CNV Zelfstandigen 27 4.1.10.CNV Vertegenwoordigingen 43 2.2.4. Marketingactiviteiten 27 4.2. CNV Rechtshulp 44 2.2.5. Onderzoek 27 4.2.1. Rechtshulpverlening 44 4.2.2. Onderlinge Verzekerings- 3. CNV Internationaal 30 maatschappij Rechtshulp CNV 46 3.1. CNV programma Sterke 4.3. CNV Beheerorganisatie ICT 47 Partnerorganisaties 30 CNV Info 49 3.2. CNV programma Lobby en Beleid 35 4.4. Facilitaire ondersteuning 50 3.3. CNV programma Draagvlak- versterking 35 67e verslag CNV6
  • 7. 5. Vereniging 52 5.1. Rechtsvorm en doel 52 5.2. Algemeen en Dagelijks Bestuur 56 5.3. Werkorganisatie 58 5.4. Ondernemingsraad (OR) 58 5.5. Organisatie 59 5.6. Personele ontwikkelingen 61 5.7. De financiering 62 5.8. Samenwerking 64 5.9. Methoden 646. Ledenontwikkeling 687. Financin 70 67e verslag CNV 7
  • 8. Het jaar in vogelvlucht 11 januari 2010 een toekomstbestendig stelsel van aanvullende pensi- Waarnemend CNV-voorzitter Bert van Boggelen oenen stelt het CNV dat de commissie te somber is toont zich in zijn nieuwjaarstoespraak tijdens de CNV in de berekeningen met welke prijsstijging de pensi- Nieuwjaarsreceptie in het Utrechtse Geldmuseum oenpremie gepaard gaat. bezorgd over het afnemende vertrouwen in onze sa- Het CNV roemt met de commissie de kernwaar- menleving, terwijl dat vertrouwen toch de kern vormt den van ons pensioenstelsel: collectief, solidair van de manier waarop wij in ons land met elkaar en verplicht. Vergeleken met het buitenland doet moeten omgaan. Hij bepleit herstel van onderling Nederland het niet slecht. Het is daarom zaak dat vertrouwen en in samenhang daarmee een andere we verstandig en duurzaam blijven beleggen, want visie op de manier waarop mensen met elkaar om- solidariteit is nog steeds de beste individuele keuze gaan en een andere manier waarop mensen met het voor een pensioen, aldus wnd. CNV-voorzitter Bert produceren van goederen omgaan in relatie tot ons van Boggelen. natuurlijk milieu. Duurzaamheid moet een centraal thema worden in het beleid van het CNV. 16 februari 2010 Het kabinet moet stoppen met ruzin en het land 27 januari 2010 gaan regeren. Dat is hard nodig nu dagelijks mensen In een reactie op het pensioenrapport