of 8 /8
ت خ ردا پ ام و ن ت ب ث ه مانا س ت ن ر ت ن ی ه ا ن ث ز ه& ک ی ث رو کت ل ا ز ک را م وا ه گاه ش ن دا در ی ش ور م8 ا

ISP Automation

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ISP Automation

و ن��ام ثبت سامانه الکترونی��ک پ��رداخت در این��ترنت هزین��ه دانش�گاه ه�ا و مراک�ز

آموزشی

Page 2: ISP Automation

Special University

Suite

وی��ژه الکترونی��ک پ��رداخت و ن��ام ثبت سامانه دانشگاه

وی�ژه پ�رداخت الکترونی�ک و ثبت ن�ام سامانه ن�رم اف�زاری ش�بکه ه�ای دانش�گاهی ارائ�ه دهن�ده این�ترنت، ب�ا ه�دف ارتق�اء ایج�اد و اس�اتید و دانش�جویان ب�ه دهی س�رویس کیفیت برنام�ه و ک�اربران در ه�ر لحظ�ه، ط�راحی ق�ابلیت م�دیریت ری�زی ش�ده اس�ت. از جمل�ه مزای�ای این س�امانه ن�رم اف�زاری

میتوان به این موارد اشاره کرد:

افزایش بهره وری و سرعت در خدمت رسانی به متقاضیانآسانش استفاده از خدمات اینترنت برای اساتید و دانشجویان و اینترنت در فضاهای آموزشی

امکان مدیریت حساب های کاربری بوسیله آنها در هر لحظه

افزایش سطح امنیت شبکه های اینترنت و انترانت دانشگاهی......بوسیله فرآیند امن ثبت نام

در ادامه با برخی از ویژگی های این سامانه آشنا خواهیم شد.

Page 3: ISP Automation

امکانات سامانه ارتباط با کاربران

و ک�اربران آس�ان و خودک�ار ارتب�اط جهت س�امانه این اس�تفاده کنن�دگان س�رویس ه�ای این�ترنت و ارائ�ه گ�زارش این اس�ت. ش�ده ط�راحی ک�اربران ب�ه ای لحظ�ه ه�ای س�امانه ب�ا س�طح ام�نیت بس�یار ب�اال و در عین ح�ال ب�ه س�اده ت�رین ح�الت، ک�اربران را از آخ�رین وض�عیت حس�اب خ�ود م�دیریت م�ورد در نظ�یری بی امکان�ات و نم�وده آگ�اه حس�اب اش�ان ب�ه آنه�ا ارائ�ه می ده�د. ب�رخی امکان�اتی ک�ه در

اختیار کاربران قرار میگیرد شامل:

هزین�ه پ�رداخت مدیریت و اینترنت س�اعتی بص�ورت ترافی�ک خری�د امک�ان س�رعت حجمی انتخ�اب و س�رویس تمدی�د امک�ان

دسترسی ارائ�ه گزارش�ات مص�رف و امک�ان

امک�ان م�دیریت اطالع�ات ک�اربری )شناس�ه و گزارشات خرید رمز عبور(

Special University

Suite

تغي�ير مشخص�ات ف�ردي همچ�ونEmail ب�ه دالي�ل ) و ش�ماره موباي�ل

(امنيتي فقط اين دو فيلد قابل تغيير است

این�ترنت از ب�رای اس�تفاده ن�ام امک�ان ثبت ب�دون نی�از ب�ه حض�ور ف�یزیکی ب�رای تقاض�ای

سرویس

Page 4: ISP Automation

در س�امانه در اس�اتید و دانش�جویان اطالع�ات ورود امک�ان Mass Import تعداد زیاد

امک�ان ابط�ال ب�اقی مان�ده اعتب�ار رایگ�ان در پای�ان ه�ر دوره و ش�ارژمجدد در ابتدای هر دوره

ب�ه ش�ده خری�داری اعتب�ارات انتق�ال امک�ان دوره های بعدی مصرف

سامانه پرداخت الکترونیکی شرکت آتی نگر امکانات بی نظیری در اختیار مدیران شبکه قرار میدهد.

ب�رای ش�ناور و ث�ابت اعتب�ار مختل�ف ان�واع تعری�ف امک�ان )این کاربران و گروه های کاربری ک�اربران ب�رای رایگ�ان ماهیان�ه اعتب�ارات تعری�ف امک�ان

اعتب�ار میتوان�د ب�ه ان�دازه مش�خص و در ت�والی ه�ای زم�انی مش�خص ب�ه حس�اب ک�اربران اض�افه گ�ردد. همچ�نین این امک�ان ب�رای ک�اربران ف�راهم اس�ت ک�ه پس از اتم�ام اعتب�ار رایگ�ان نس�بت ب�ه خری�د اعتب�ار

اضافی مورد نیازشان اقدام نمایند.(

امک�ان مح�دود س�ازی ک�اربران ب�ه اس�تفاده از اعتب�ارات رایگ�ان وع�دم امک�ان خری�د )م�ورد اس�تفاده ب�رای ب�رخی کارمن�دان و محی�ط

های اداری(

Page 5: ISP Automation

امکانات مدیریتی سامانه پرداخت الکترونیکی

امک�ان مطل�ع ک�ردن ک�اربران از اتم�ام اعتب�ار ایش�ان و پیغ�امشارژ مجدد و هدایت آنها به صفحه پرداخت الکترونیک

سامانه پرداخت الکترونیکی شرکت آتی نگر امکانات بی نظیری در اختیار مدیران شبکه قرار میدهد.

Special University

Suite

( کوت�اه زم�ان م�دت ب�رای رایگ�ان این�ترنت ارائ�ه 1امک�ان س�اعت( و اعالم اینک�ه ک�اربر در ص�ورت تمای�ل میتوان�د ثبت ن�ام و

ه�ای حساب خود را شارژ نماید دس�تگاه از اس�تفاده ب�ه ک�اربران ک�ردن مح�دود امک�ان MAC Addressمشخص با ثبت

امک�ان ارتب�اط ب�ا س�امانه پی�ام کوت�اه ب�رای ارس�ال پیغ�ام ه�ایسیستم به کاربران

Page 6: ISP Automation

BANK Gateway

اتصال به درگاه بانک

سامانه ن�رم اف�زاری پ�رداخت الکترونی�ک وی�ژه دانش�گاه بوس�یله ق�رار دانش�گاه اختی�ار در بان�ک طری�ق از ک�ه ای وی�ژه درگ�اه میگ�یرد ب�ه حس�اب م�ورد نظ�ر متص�ل میگ�ردد. در پی این اتص�ال، ک�اربران ب�رای ش�ارژ حس�اب خ�ود ب�ه درگ�اه بان�ک متص�ل ش�ده و فرآین�د اتم�ام از پس میدهن�د. انج�ام را خ�ود ه�ای پ�رداخت

پرداخت، اطالعات تراکنش بطور کامل ارسال میگردد.

Page 7: ISP Automation

سامانه ثبت نام آنالین

در این س�امانه ک�اربران جدی�دی ک�ه اطالع�ات آنه�ا در س�امانه ن�رم اف�زاری س�یگما ثبت نش�ده اس�ت میتوانن�د ب�ا اتص�ال ب�ه سیس�تم U آنالین ن�ام و مشخص�ات خ�ود را در سیس�تم ثبت بص�ورت ک�امالنماین�د. در این س�امانه ش�ماره تلفن هم�راه ک�اربر ب�ه عن�وان ن�ام ک�اربری ثبت و رم�ز عب�ور ب�رای آنه�ا بوس�یله پی�ام کوت�اه ارس�ال میگ�ردد. ک�اربران پس از ورود ب�ه س�امانه م�دیریت ک�ه توض�یحات آن در بخش قبلی ارائ�ه ش�د نس�بت ب�ه ش�ارژ حس�اب خ�ود اق�دام

و شروع به استفاده از اینترنت مینمایند.

Online Registrati-

on

ثبت ن�ام در سیس�تم ب�ا درج تلفن هم�راه و دری�افت رم�زاز عبور از طریق پیام کوتاه پس بالفاص�له حس�اب ش�ارژ امک�ان

ثبت نام در سیستم

ب�روی این�ترنت از اس�تفاده ب�ه ک�اربران س�ازی مح�دود قابلیت سیستمی که از آن ثبت نام صورت پذیرفته است

تغی�یر و ک�اربران اطالع�ات حس�اب م�دیریت امک�ان رمز عبور توسط کاربر

Page 8: ISP Automation

ISP CRM & Automation Solutions