18
పపపపపపపప పపపపపప పపపపపపప పపపప పపపపపపపప పపపపపప పపపప, పపపపపప పపపప పపపపపపప పపపపపప పపప పపపపపపప పపపపప పపపపపప పపపపపపపపప. పపపపప పపపపపపపపప పపపప పపపప పపపపపపపపపపప పప పపపపపపపపప . పపపపపప పపప పపపపప పపపపపపపప పపపప పప పపపపప, పపపపపపపపపప, పపపపపపప పపపప పపపపపపపపపపప

العنف ضد الأطفال

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: العنف ضد الأطفال

పుర్రె�కో బు�ద్ధి జిహ్వ�కో రు�చి అన్న�ట్టు�� మన్నసు�కో భావం�, కం�టికో చూ�పు ఉం�ట్టు��ద్ధి మనిషిలోని భావాలన్న� బుట్టే� దృ'షి� మారు�తుం��ద్ధి. అలాగే పిల.లో. సైతుం� అనేకం మన్నసు1త్వా�ల� గల

వారు��టారు� .వారిని మన్న� అరు6� చేసు�కం�నే తీరు� మన్న నైతికం, ఆధ్యా=తి>కం, మాన్నసికం సి6తి మీదే ఆధ్యారు పడి ఉం�ట్టు��ద్ధి. 

పిల.

ల� వా

రి మ

న్నసు1

త్వా�ల

� 

Page 2: العنف ضد الأطفال

వూ..............వూ.................వూ.............

బాబు� ఎం�దృ�కం�ఏడు�సు�1 న్న�ట్టు��?

Page 3: العنف ضد الأطفال

పిల.ల� జీవంన్న వంన్న�లో అ�దృమైన్న  మల్లె.ల� వారు� లేని జీవితుం� ఆన్న�దృశూ�న్న=� పిల.ల� భు�విన్న వెలసిన్న మిలమిల

మెరిసే త్వారుకంల� వారు� లేని ఇల�. కాదేన్న�టికి సు�తోషాల హ్వరివిల�. 

Page 4: العنف ضد الأطفال
Page 5: العنف ضد الأطفال
Page 6: العنف ضد الأطفال

పిల.లో. భుక్తీZ భావాల� 

Page 7: العنف ضد الأطفال
Page 8: العنف ضد الأطفال
Page 9: العنف ضد الأطفال
Page 10: العنف ضد الأطفال
Page 11: العنف ضد الأطفال
Page 12: العنف ضد الأطفال
Page 13: العنف ضد الأطفال
Page 14: العنف ضد الأطفال
Page 15: العنف ضد الأطفال
Page 16: العنف ضد الأطفال

మీ తోటి సోదృరు�నితో  న్నగ�మోమ� సు�భాషణ  కం�డా పుణ=కారు=మే 

అన్నా�రు�. మహా పcవంకంZ మ�హ్వమ>ద్  (సు) కాబుటి� మన్న� మన్న పిల.లతో 

న్నవ్వు�తుం� మాటా. డాలి. న్నవం�డు� ఒకం భోగ� న్నవం�కంపోవండు� ఒకం రోగ� 

అని పెదృnల� చెపిpన్న మాట్టున్న� గ�రు�తుం�న్చోrకోవాలి 

Page 17: العنف ضد الأطفال
Page 18: العنف ضد الأطفال

సుదా అలా. t తో ఇలా ప్రాc ద్ధిసు�1 ఉం�డాలి    రుబుvన్నా ఆతిన్నా ఫిదృ�n న్నా= హ్వసున్నతుంన్ వం ఫిల్

  ఆఖిరుతి హ్వసున్నతుంన్ వంఖిన్నా అజాబున్నా�ర్ రుబుvన్నా హ్వబు.న్నా మిన్ అజా�జిన్నా వం   జురి�యాతిన్నా ఖు�రు�తుం ఆయు�నిన్ వంజలా�లిల్

మ�తుం1ఖీన్న ఇమామా 

రుచూన్న మరియు� డిజైన్  సైయిద్ అబు�n సు�లా�

ఉంమీ�