of 42 /42
MĀJSAIMNIECĪBU- KREDĪTŅĒMĒJU ANALĪZE: APTAUJA UN FINANŠU IEVAINOJAMĪBAS NOVĒRTĒJUMS

Mājsaimniecību-kredītņēmēju analīze: aptauja un finanšu ievainojamības novērtējums - pētījuma prezentācija

  • View
    527

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Autori: Mikus Āriņš, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Finanšu stabilitātes daļas vecākais ekonomists. Dr.math. Nadežda Siņenko, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Finanšu stabilitātes daļas vecākā ekonomiste. Laura Laube, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Finanšu stabilitātes daļas ekonomiste. Prezentācija sniegta Latvijas Bankas Ekspertu sarunās "Mājsaimniecību-kredītņēmēju analīze: aptauja un finanšu ievainojamības novērtējums", Rīgā 2014. gada 21. maijā. http://www.makroekonomika.lv/majsaimniecibu-kreditnemeju-analize-aptauja-un-finansu-ievainojamibas-novertejums

Text of Mājsaimniecību-kredītņēmēju analīze: aptauja un finanšu ievainojamības novērtējums -...

Slide 1

MJSAIMNIECBU-KREDTMJU ANALZE: APTAUJA UN FINANU IEVAINOJAMBAS NOVRTJUMS

Prezentcijas plns

Ievads ptjuma motivcija;

Ievainojams mjsaimniecbas defincija;

Aptaujas raksturojums;

Stresa testa metodoloija;

Stresa testa rezultti;

Secinjumi.

Mris: novrtt mjsaimniecbu-kredtmju finansilo ievainojambu

Motivcija: finanu krzes laik mjsaimniecbas saskrs ar nozmgu ienkumu un nodarbintbas sarukumu, taj pat laik saglabjot ievrojamu parda slogu. Ldz im mjsaimniecbu stvoka uzlaboans ir bijusi samr lna un trka informcijas tiei par kredtmju finansilo stvokli

Uzdevumi: Ar aptaujas paldzbu iegt datus par mjsaimiecbm-kredtmjm, kas nav pieejami no citiem avotiem: - ienkumi un to avoti; - izdevumi un to sadaljums; - mjsaimniecbas sastvs. Novrtt kredtmju finansilo situciju; Modelt kredtmju jutgumu pret nelabvlgm makroekonomisko rdtju prmaim.

Strauj tautsaimniecbas izaugsme veicinja parda pieaugumu, krze parda sloga eksploziju

Eiro

Latvijas mjsaimniecbu pards strauji pieauga, pietuvojoties attstto ES valstu lmenim

Mjsaimniecbu aizmumi pret rcb esoo ienkumu (%, irots dilstoi pc 2008. gada datiem)

Avots: ECB Statistikas datubze (ECB Statistical Data Warehouse)

Mris: novrtt mjsaimniecbu-kredtmju finansilo ievainojambu

Motivcija: finanu krzes laik mjsaimniecbas saskrs ar nozmgu ienkumu un nodarbintbas sarukumu, taj pat laik saglabjot ievrojamu parda slogu. Ldz im mjsaimniecbu stvoka uzlaboans ir bijusi samr lna un trka informcijas tiei par kredtmju finansilo stvokli

Uzdevumi: Ar aptaujas paldzbu iegt datus par mjsaimiecbm-kredtmjm, kas nav pieejami no citiem avotiem: - ienkumi un to avoti; - izdevumi un to sadaljums; - mjsaimniecbas sastvs. Novrtt kredtmju finansilo situciju; Modelt kredtmju jutgumu pret nelabvlgm makroekonomisko rdtju prmaim.

MJSAIMNIECBU-KREDTMJU APTAUJAS RAKSTUROJUMS

2013. gad Latvijas Bankas uzdevum tika veikta mjsaimniecbu-kredtmju aptauja

Aptaujas veicjs socioloisko ptjumu firma TNS;

Kritrijs mjsaimniecbai ir vismaz viens kredts mjoka iegdei;

Izlases izmrs 1002 mjsaimniecbas;

Analz izmantoti dati par 974 mjsaimniecbm;

37% respondentu tika aptaujti dzves viets, 63% ar interneta starpniecbu.

ir otr da veida aptauja. Pirm izminjuma aptauja tika veikta 2011. gad un taj tika aptaujta 801 mjsaimniecba.

Respondentu sadaljums pc dzvesvietas (% no izlases)

Visas mjsaimniecbas tiek iedaltas 2 grups: makstspjgs un ievainojams. Par ievainojamm tiek uzskattas mjsaimniecbas ar negatvu finansilo maru

Katrai mjsaimniecbai tika aprinta uz pilnu kalendro gadu attiecinta finanu mara

Finanu mara =

Mjsaimniecbas 12 mneu ienkumi

Mjsaimniecbas uzkrjumi + -

Mjsaimniecbas 12 mneu sadzves

izdevumi -

Mjsaimniecbas 12 mneu saistbu

dzanas maksjumi

0