פרק 3 : מעבר בין תווכים

 • View
  29

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Snell. 3.1. ( ). 3.2. . 3.3. Brewster. 3.4. Fresnel. 3.5. Fresnel. . 3.2.2. 3.6. 3 : . 19 -2009. 3.0 " . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • (c)- 3 * 3: 3.0 " 19 -2009

  - 3

 • (c)- 3 * "

  Reflection1Absorption2Emission3Transmission4Dispersion5Interference (Diffraction)6

  - 3

 • (c) * "

 • (c)- 3 *qiqtqrIi IrIt

  - 3

 • (c)- 3 *ni sin qi = nt sin qt qi = qr

  - 3

 • (c)- 3 * ni sin qi = nt sin qt

  - 3

 • (c)- 3 * ni sin qi = nt sin qt qtni < nt

  - 3

 • (c)- 3 *3.2 - ni sin qi = nt sin qt ni < nt qt ""

  - 3

 • (c)- 3 * , qc , qi>qc. - qi qc . .

  - 3

 • (c)- 3 * "" , -" "ni sin qi = nt sin qt ni sin qc = nt sin 90o = nt sin(p/2)ni sin qc = nt 1ni < nt

  - 3

 • (c)- 3 * Core Clad n0non1> n2 n

  - 3

 • (c)- 3 * - qc> q - qc= q

  - 3

 • (c)- 3 *

  - 3

 • (c)- 3 * :

  - 3

 • (c)- 3 *3.3:

  - 3

 • (c)- 3 * ?

  - 3

 • (c)- 3 *R(qi)ni < nt qB Brewster

  - 3

 • (c)- 3 *R(qi)

  - 3

 • (c)- 3 * FresnelRll(qB) = 0.0 = Rpll,B Rppd,B > RFresnel , , Fresnel nt = 1.5R(qi = 0) = 0.04 -2009 : 5

  - 3

 • (c)- 3 * Brewster 90 0

  - 3

 • (c)- 3 * Fresnel BrewsterR10.04qBqi = 0oni < nt

  - 3

 • (c)- 3 * Brewster ni sin qi = nt sin qt ni sin qB = nt cos qB

  - 3

 • (c)- 3 * FresnelWilson and Hawkes' 360 8.1bn2n1

  - 3

 • (c)- 3 * ...

  - 3

 • (c)- 3 *Wilson and Hawkes' 361 Fresnel

  - 3

 • (c)- 3 *, ...

  - 3

 • (c)- 3 * :< ni nt I = K Eo2 qt = ? , !

  - 3

 • (c)- 3 *cos qi = 1qt = 0.0cos qt = 1 < nt ni , ,

  - 3

 • (c)- 3 * Brewster

  - 3

 • (c)- 3 * " "" Brewster , . " Brewster" . .

  - 3

 • (c)- 3 *10 n = 1.5. . RB,ppd = 0.04. (-). 20% .: , , , 20% 0.04 ? 19 -21

  - 3

 • (c)- 3 *

  - 3

 • (c)- 3 * n = 1.5 tan-1 (0.666) = 33.7 o

  - 3

 • (c)- 3 * Brewster Rppd,B = 0.08

  - 3

 • (c)- 3 * ... 6

  - 3

 • (c)- 3 * ...mW5.05.00.00.4 5.0Rppd,B = 0.08 Ippd,R,B = 0.08 x 5 = 0.4 mWIppd,T,B = 0.92 x 5 = 4.6 4.6

  - 3

 • (c)- 3 *...mW9.60.4IT,B = Ippd,T,B + Ipll,T,B = 4.6 + 5.0 = 9.6 mW IR,B = Ippd,R,B + Ipll,R,B = 0.4 + 0.0 = 0.4 mW +

  - 3

 • (c)- 3 * ( ) -n ,

  - 3