الرئيس يصدر قانون الكهرباء

 • View
  61.338

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

قانون الكهرباء

Text of الرئيس يصدر قانون الكهرباء

 • WM

  uL) WMU

  UN}M sL

  WM UC v UB

  WM WOu ou*

  bF

  dJ

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  WOdF dB WuNL fOz d

  WM r uUIU

  UdNJ uU bS

  WuNL' fOz

  ub vK bF

  e( QA pi WM r uUI vK

  WUF WF Q v pi WM r uUI vK

  UdNJ UD PAM QA pi WM r uUI vK

  dB UdN WO UAS pi WM r uUI vK

  UdNJ bOu WuM UD; WO UAS pi WM r uUI vK

  W?d?????( W??????U?? Q??? v pi W?M? r? uU??I? vK?

  WU qd*

  pipi WM r uUIU UB WOK; UE uU vK

  W?Ou?* Ud?A rN?_U WO?u? Ud? WLU?* U?d uU? vK

  pi WM pi r uUIU UB b;

  W??UD b?????? W??O??L?M W???O U??AS pi W?M? r uU??I? vK

  b* bb'

  WUF WFHMLK UIF WOJK e QA pipi WM r uUI vK

  pipi WM pi r uUIU UB U* u uU vK

  pipi WM r uUIU UB UL eu UUL{ uU vK

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  Ud?NJ lu Ud?A W?U) UJ_ iF? pipi WM r uU?I vK

  pi WM? r uU??I UJ? iF qb??F?? q?IM UJ?? b??Ou??? UD??

  dB UdN WO UAS

  uU?IU U?B? W?O?U* ? ed?* bO?I b? uU? vK?

  WM pi r

  WL?U W?d v d?B Ud?N W?O qu? WM r uU?I vK

  dB UdNJ WCUI WdA vL WdB

  U???B WU?J??? U???U?L* l?M? W?????U?M* W?U?L u?U? vK?

  WM r uUIU

  WM pi r uUIU UB UM uU vK

  WM r uUIU UB WOUF WuM WDA_ rOEM uU vK

  U?B? s Ud?NJ U? e?O?H?% QA W?M r uU?I d?I vK

  b* WUD

  U???d??? u?U??? UJ i?F qb???F???? WM? r uU????I d???I v?K

  uU?IU U?B b; W?Ou??* Ud?A rN?_U W?Ou? U?d W?LU?*

  r uU??IU U?B U??F?O?* vK? W?U?F W??d?C uU? pi W?M pi r

  pipi WM r t U?B uU?I UL?? e?u? UUL?{ uU? pipi WM

  WM pi r uUIU UB qb vK WdC uU

  u fK WIu bF

  Wb fK P U vK UM

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  d

  tB v uUI

  v_ U*

  WI?KF* U?L_ WDA_ W?U rOEM Q? v od* Ud?NJ uU UJQ qL?F

  UdNJ od0

  WOU U*

  fOz d???I Q??A?M* pKN?????* W?U??L?? Ud???NJ od??? rOE?M U??N?? r?OEM U???F

  od* uUIU 5* uM vK WM pi r WuNL'

  WU U*

  uU?IK W?c?O?HM W?z b???* W?UD Ud?NJ u??A h??

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  UdNJ uU

  _ U

  nUF

  U

  sd WMO?* vUF* WOU? UF UL?KJU bBI uUI? c UJ oOD v

  UNM q

  b* WUD UdNJ uA WB

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  WO_ UUB s U?dNJ US UN hd* UdA Ud?NJ U Ud

  sbLF* 5u* 5dALK WJA qGA* UNFO

  UJ vK UNFO UdNJ lu UN hd* UdA UdNJ lu Ud

  WCHM* WDu* uN'

  _ U?Fu W d? U?A v bK U?N?' UbB v W?I?Ou `dB?

  UdNJ WDA s

  Ud?NJ WD?A s We? v b?K U?N?' Ub?B v? W?I?Ou hO?d?

  `dB vK uB( bF

  b?B? U?N?' v `d?B? VU Ub? v W?OU* W?LO?I `d?B? r

  b??( U?? U0 U??N?' fK?? Ub?? v? uM tU?d? bb??& `d??B??

  uUI cN dI* vB_

  b?B? UN?' v hOd? VU Ub v? WOU* W?LO?I hOd? r

  b??( U? U?0 U?N??' fK?? Ub?? v uM? tUd?? bb?& h?O?d??

  uUI cN dI* vB_

  UdNJ qIM WdB* WdA WJA qGA

  qIM Wd?B* W?d?A q q?I?? vU? e?d? b? u? qG?A?

  d??F UD rO?EM vK qL??F Ud??NJK? W?O????UM u?? vu?? Ud??NJ

  Wu U? bu vK UM p Uu? WU; d? u v VKD

  UN' UbLF v

  bLF* u* UdNJ U Ud u*

  .bI lO d?A UOKL dS t hd U? h q b?LF* u*

  5dA* 5u* 5M* U( rU UdNJ U v Ub)

  WOUF WIzUH uN' UJ vK UdNJ qI UdNJ qI

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  UNM bOH UdNJ Ub qLF U vFO h q pKN*

  UdNJ od d b l bUF* pKN* dA*

  t U) UdNJ u UO Wd t dA q qR* dA*

  t U) UdNJ u UO Wd t fO dA q qR* dO dA*

  lOL vK 5KR* dO? 5dALK UN' UdI v UdNJ lO U?F WHdF

  UN?' s bLF?* WcG u' W?UF dOU?F*U Ub? WUJ W?b* u?N'

  d s UF_ cN oKF U

  qR* d?ALK o? d( W?UM* vK WL?zUI u U?dNJK W?OUM? u

  tU dOu WOzUM uI s sb?LF* 5u* U Ud l bUF UN s

  bU* Ub) Wu* WU l UF sLC UL WOzUdNJ WUD s

  5dA* UdNJ od d 5 UNO? qUF r v u WLEM* u

  UN' ULdI v WHdF uIF ULM UI 5KR* dO

  R Ud?NJ od? d s? t u?I c qL?F W?d?A* d?O? W??UM*

  UN d{ UbOOI WUM* Wd s b( v

  WU ?UF d U?NU vK r v bu?I Wu U? bu

  uUI c s U* v UNO UA* UdNJ od d 5

  U? sJ1 v? W?HK?

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  U? WU? U?O b? qJ UN?' UbB W?IO W?UD bB? UN?

  bB0 vzUN?M pKN* d?G p b bB? s WM WOzUd?NJ WUD

  s WKB?HM UNb u? dN d?A vM b* U?N?O uJ? WOzUdNJ? WUD

  b* bB* s WM* WOzUdNJ WUD

  fK Ub?L?F u UbF v WO?Od? WOzUd?NJ WUD W?OOd?

  b_ c? oO?I?? WLz* qzU?u Ud?NJ U?D b b?% v u

  bOF ju* b* vK Wb* WOLM UL{ l

  Ud?NJ UDI u U?NF?C v U?UO? qL? W?OzUdNJ? WUD W?UO?

  v?R* UU WIKF?* Zd? jD) WMLC? W?OzUdNJ? WUD W?O?Od? cO?HM

  duD u?? U?L?? lO??A W?OzUd?NJ W?UDU b? 5Q VUM*

  d_ b l U?F oOu W?O vK UH( W?UM* WUL? UHJ l

  UdNJ U v

  vU U

  UdNJ od r}EM

  _ qBH

  pKN* W|UL UdNJ od r}EM UN

  U

  od? d s WKI?? W?U W??} pKN?* W|U?L? Ud?NJ od r}?EM UN?

  d?I u| dU?I WM|b v?}zd d?I W|U?? W}?B?A t uJ Ud?NJ

  W|uNL' q t VUJ d UA UN' fK s

  U

  Ud?N?J U?AM oKF??| U? q d|u?D W??d? W??FU?? r?}EM v U?N??' b?N|

  Ud?L U?Nu U?NUH Udu? sLC| U0 U?N? UF|u? I UU?

  W?}? vK U?H?( l UF?_ VQ W?HK?

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'pi

  W?d?A* d??( W??UM* s U? v U: c v U??L??? l}???A c? v

  W???U v b???N| U??L??? Ud???NJ od??? d s?}JKN??????* `U??B??? U??d?0 p

  WUM* W|d U* s U v e}}9 UuKF*

  U

  pc W? UL_ U?dB l?}L d?U| tb? o}I% q}? v U?NK

  vQ| U h_ vK t

  tUA oH v V}U bu Zd jD) l{

  Ud?NJ od?? d U??N e??K| v? W?U?F b??u?I f?_ b|b?%

  d( WUM* eF s}JKN* `UB rN(UB sLC v

  Ud??NJ? l} W??H|d??F U????( W??L??}K? W|U??B???? f_ b??u??I l{

  WJ b qUI WLEM* u v UdN?J U UF s}KR* d} s}dALK

  fK? s U?U?L?? W?}?U?H?A Wb?F? U?* s U v l|u? UJ?? qIM

  UN' o|d s UN u

  s}JKN* uI W|UL qHJ v d buI l{

  W?Fd? o|d s s}?JKN??LK W?}zUd?NJ W?UDU b s?}Q s oI??

  W}MF* UN' l o}MU p UdNJ l|u qI U U v W|UL jD)

  WHK

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  d?? r?N h?d* u?? v? rJ??? W???}JK v d???}??}??G? d?? pi

  W}HB d

  bM uU?I c s U* v U?N}K u?BM* e' s l}?u

  qU??F? W??}?U??H?A q?| W?d??A* d( W???UM?* b?u??I U?d?? qJA| l{ u??A

  dH RUJ

  Ud?NJ b? U? l}?A W?}L?M W d? bu?I l{

  W}zUdNJ WUD b UH l b* UB* s

  b???* U?B* s U?dN?J v??M* W?U?D b??B? U?N b??

  UN' fK UNFC| v d buIK UI

  o}I U?N s}JKN* UJ q}? vIK buI rEM l{

  dI c c}HM WFU UNQA dI b UN}

  d??}?? qB??| Ud??NJ od?? d s?} Q??AM| b?? e v X d?EM

  tUE od*

  Ud?NJ o?d? d b?U? v U?}??u? d|U?I? U?u?KF* W?U

  rNUe rNuI WdF vK s}dA*

  U? Ud?A? WU}? q}?GA U?A h}?d `?|UB? `M

  UNF} UNF|u W}zUdNJ WUD

  b|b?% l d????) s? d| s0 WU??F???? t?U?A d??U???? q}???? v U???N??K

  W}U* rNKUF

  W}U* W?M W|UN s dN? W u fK? f}zd bI| U?N' vK

  UdNJ u v uD WM tDA s U|uM d|dI

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  U

  s q W|uC h

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  U?U? W?}zUd?NJ W?UD U?AM oKF?| U? q W?UL?* W b?u?I d?

  W??U?M* W|d q?HJ| c u?M vK U??N?? U?F?} ?}?G?A U??F|u ?I

  tK p W?HU?

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  UdNJ od d_ _ d}|UF b|b% WFU* WUdK UE l{

  od d s?} QAM b v U?UM* v qBHU? WIKF* d?I UL?

  tUE od* d} qB v UdNJ

  UNK vU) U( W|uM W}D}D Wu* dA d

  W| W??}MH W??}U?* `zuK d?? U?N??K v?L?}E?M qJ}??N U??L???

  p U?N?' WDA r}?EM W?IKF?* W?}Kb `zuK? s Ud?}? s}KU?F u??

  h

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  t?{d? U?N?K vU??) U?( W?|uM W?}D}D? Wu* d?A? b?

  fK vK

  - U t qLF d?} UN' UA s fK? vK W| d|UI d

  UN|UH WdI* uK( _ UuF b|b% Wu{u* Zd WDK UI U$

  UNK W}Kb `zuK Ub% v d_ UUB dU

  UN UL s UN' fK t tHKJ| U0 U}I

  tUUB iF dU v UN'U d d|b uH| UNK c}HM f}zdK

  pi U

  d}GU tU v UCI U UN' c}HM f}zd qL|

  U

  vQ| U2 UNK W}U* u* uJ

  WbK WUF Wu* v W}U UL s t hB| U

  UN' UbB| v h}d `|UB u WK}B

  d}G W?MU UN' U?NKL| UN|R| v U?b) U_ UL?_ qUI

  t{d oH rN hd*

  UN' u UL bzU

  t{d l UF v UN' fK UNKI| v ` M* Ud UN

  U

  b? W|U?B?? U?}?N Uu? j/ vK b?F WKI??? Wu? U?N?K uJ|

  UU WU u UN|UN?M vNM WbK W}U* WM W|b l UNK W}U* WM

  WM UN?' kH| vK ed* pM v bu* We) U? v UN'

  d v WM s qd| U|uM oI; izUH s

  U

  uUI UJ_ U?I e?( d U tu?I UC? q} v U?NK

  t} UA* pi WM r

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  vU qBH

  UdNJ WDA We h}d `|UB

  U

  vK u???B??( Ud??NJ l?} l|u U??? WDA s W?e?? u??|

  b? q?? U?N?K? W|c?}?HM? t??z uU??I c UJ_ U?I?? U?N?' s h?}?d

  d? UA v b?K W? `|UB? b? UN|b?F U?AM We h}?d

  fK? Ub?| v b?uI ju?CK U?I? U?N} U?A* WDA_ s _ U?F?u W|

  lzUu v h}?d `|UB? QA UN' s U?B dI dAM U?N'

  t hd* d?B* WI?H vK p U?A W?F W?}?u} n?B b W|d?B*

  UD?M v UJ??? l?{ h}???d??? `M vK? Vd???| V| u???_ V???

  rN hd* s _ vdG'

  qJ c??| Ud?NJ? l} l|u U? WDA s e?| s vK V|

  W|dB WLU Wd

  `|U??B??? vK u???B??( s U??) t?U??L??F???? U?d??NJ Z?M U??H??? u??|

  UH ju{ d W|c}HM Wz rEM UN} UA* h}d

  U

  U* v U?N?} UA* h}?d? `|U?B? vK u?B?( U?K b?I

  bM* U?N UId? UU} WML?C U?N' UN?FC| v ULM v?K uUI c s

  W|c}HM Wz Ub% v UN} XK W

  a|U s Uu| s?} U?& b hO?d `|dB? VK v X V|

  U?I? bM??? UU?} s tM VKD| U?? l}?L? h}?d? `|d?B? V?U U?H?}??

  VKD d?E q}?Q h}?d? `|dB? `M i? uJ| dI* b?u?IK

  h}d `|dB VUD sKF V dI `MLK dI* b* U| U0

 • WM WOu v dJ bF WOLd bd'

  U

  vQ| U uUI c s U* v UN} UA* `|UB sLC

  `|dB s dG

  `|dB b

  l|u U Wb) u

  UN dB* W?F s U}? qJ t}M n vB b uJ| ?`|dB r

  t}M dA s qI| U0

  t dB* qL U: W}dG' b(

  UH d}|UF WO} W?}MN* WB W bu s}uI t dB* e

  `|dB u{u0 WKB* UU} UuKF* s UN' tKD| U r|bI WUD b

  W|c}HM Wz Ub% d UU}

  U

  e WKU2 b* b|bK WKU WM dA WL vB b h}d b uJ

  e s o}?I bF