Click here to load reader

禽流感抗体检验及 其他动物疫病及动物源性产品检验

 • View
  137

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

禽流感抗体检验及 其他动物疫病及动物源性产品检验. 珠海出入境检验检疫局检验检疫技术中心 徐海聂 2013.11.01. 主要内容. 一 、禽流感 抗体检验 二 、其他动物疫病及动物源性产品检验. 1.1 前言. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 禽流感抗体检验及 其他动物疫病及动物源性产品检验

 • 2013.11.01

 • 1.1 2012H5HI----

 • 1.2

  NPMPABC

  AA

  BCC

 • Avian InfluenzaAIAAIV

  HPAIOIE1.2

 • 1.3

 • 1.4 1.HPAIV H5N1H7N3H7N72.LPAIV H9N23.

  1LPAI 2HPAI

 • 1.5 HA / HI AGID ELISA

 • HA / HI AGID ELISA1.5.1 HA/HI

 • 1.5.1 HA/HI HA red blood cell, RBCRBC

  HI

 • ,

  1.5.1 HA/HI

 • H5H7H91.5.1 HA/HI

 • 1.5.2 AGID HA / HI AGID ELISA

 • AGID

  AGIDANPMPAGIDAAGID

  1.5.2 AGID

 • HA / HI AGID ELISA

  1.5.3 ELISA

 • ELISA

  1.5.3 ELISA

 • 1.6 HA 96V25l 0.01mol/L pH7.2PBS 1%RBC H5

 • 1.6

 • HA1.6

 • 1:51229

  1:51225ul25ulRBC1.6

 • HI

  4 HAU 4 HAU 2915124HAU271:128

  1.6

 • HI1.6

 • 1.6

 • 1.6

 • HAU HI1:5121:2561:1281:641:32 1:16 1/5121/2561/1281/641/32 1:642 2928272625 24 2 log29log28log27log26log25log24 9log28log27log2 6log2 5log2 4log2

  1.6

 • 4 HAU 4 HAU1.6

 • H5 Re-5Re- 6Re-5Re-5Re-6Re-6 Re-6Re-5Re-5Re-6OIE1.6

 • PBS NaCl

  1% PBS NaCl1.6

 • 1.H5N22. H5N1 Re-5Re-63. H7 HIELISA

  1.7

 • 1.7.1 H5N2H5N2HIHI

  H5N2

  (H5N1Re-1)

 • 1.7.1 H5N2

 • 36HItP 45HItP

  B1C1D1A10.0740.001**0.000**B10.110#0.003**C10.122#

  B2C2D2A20.444#0.010*0.001**B20.057#0.005**C20.369#

 • 1.7.1 H5N264,45370.51 log2D113tABCDHIP0.1300.7400.4890.913

 • 1.7.1 H5N2BCD D4 log2844 log2

 • 1.7.1 H5N2 5635288560

 • 1.7.1 H5N2H5N1H5N2 4 log2H5N15H5N274 log2H5N16H5N24H5N18 log2H5N26.3 log284H5N16.44 log2H5N24.20 log2H5N1H5N21445H5N1H5N2B

 • 1.7.1 H5N2H5N2D,CBA 140.3ml/450.5ml/ H5N1H5N2 H5 HIH5N1 Re-1Re-4Re-51 log2

 • 1.7.2 H5N1 Re-5Re-6Re-5 8108

  8Re-5Re-62.1 log25.6 log24.1 log210 log2Re-5Re-633Re-64 log2Re-54 log2Re-5Re-6Re-5Re-64Re-614104 log2Re-5

 • 1.7.2 H5N1 Re-5Re-6Re-6 35490

  35Re-6Re-51.7 log25.7 log24.2 log29 log2Re-6Re-5182Re-5Re-621Re-5Re-6

 • 1.7.2 H5N1 Re-5Re-6Re-5Re-6 2534614Re-5Re-60.1 log25.6 log21.5 log2110Re-6Re-50.1 log25.2 log21.7 log29 log2Re-6Re-5Re-5Re-62Re-5Re-62Re-6Re-5

 • 1.7.2 H5N1 Re-5Re-6 14209

  7Re-5Re-60.5 log24.1 log21.7 log2 7Re-6Re-50.3log25.6log23.7 log24Re-5Re-62Re-6Re-5160Re-55 log20 log23.7 log22070%Re-66 log27.5 log2

 • 1.7.2 H5N1 Re-5Re-6

  Re-5%Re-6Re-6383489.47280412151.221902214.55101218.331082251013753.85601346649.25560

 • 1.7.2 H5N1 Re-5Re-6Re-5Re-6Re-5Re-5Re-6Re-6Re-6Re-54.1 log2Re-5Re-64.2 log2OIERe-5Re-6Re-5Re-6

 • 2.1

 • 2.2 (HA / HI) (AGID) (ELISA)RT-PCR RT-PCR

 • 2.3 DNA13

  GB/T 20190-2006SN/T 2051-2008GB/T 20190-2006SN/T 2051-2008GB/T 21101-2007SN/T 2051-2008SN/T 2978-2011SN/T 2727-2010ZHJS 001-2006GB/T 21103-2007GB/T 21105-2007GB/T 21102-2007GB/T 21100-2007GB/T 21106-2007GB/T 21107-2007SN/T 2867-2011

 • 2.4 4

 • 2.4 4

  DNAPCR DNA

 • 2.5 11

  SN/T 1182-2010GB/T 18936-2003GB/T 19438.1-2004GB/T 19438.2-2004H5GB/T 19438.3-2004H7GB/T 19438.4-2004H9SN/T 0764-2011GB/T 16550-2008SN/T 1555-2005SN/T 1222-2012SN/T 1221-2003GB/T 23197-2008GB/T 19167-2003SN/T 1557-2005SN/T 1226-2003SN/T 1468-2004GB/T 18643-2002SN/T 1395.1-2004SN/T 1418-2004

 • 2.6 14

  SN/T 1181-2010GB/T 22915-2008ZHFB 004-2004ZHFB 005-2004ZHFB 009-2001GB/T 16551-2008SN/T 1379-2010SN/T 0762-2011GB/T 27539-2011ZHJS 001-2009GB/T 19915.1-2005GB/T 19915.2-2005GB/T 19915.7-2005GB/T 18090-2008ZHJS 015-2007

  NY/T 678-2003SN/T 1698-2010ZHJS 118-2010GB/T 18641-2002SN/T 1919-2007SN/T 1874-2007ZHJS 117-2010SN/T 1446-2010GB/T 22917-2008SN/T 2702-2010SN/T 2708-2010GB/T 21674-2008ZHJS 119-2010SN/T 1447-2011SN/T 1207-2011

 • 1

  GB/T 5009.192-2003

 • 2.7 4

  SN/T 1358.2-2005SN/T 2717-2010SN/T 1678-2005SN/T 2693-2010SN/T 2018-2007SN/T 1692.1-2006

 • 2.8 10

  SN/T 1181-2010GB/T 22915-2008ZHFB 004-2004ZHFB 005-2004ZHFB 005-2001SN/T 1165.2-2002SN/T 1165.1-2002GB/T 18089-2008SN/T 1129-2007SN/T 1917-2007SN/T 1917-2007SN/T 1164.3-2006SN/T 1164.1-2011SN/T 1918-2007SN/T 1128-2007SN/T 1700-2006SN/T 2358-2009SN/T 1088-2010ZHJS 002-2008GB/T 18645-2002SN/T 1084-2010

 • 2.9 1

  GB/T 14926.56-2008

  GB/T 18639-2002

 • 2.10 17

  SN/T 1152-2011GB/T 15805.5-2008OIE20122.3.8SN/T 1675-2011OIE20122.3.7OIE20062.1.7OIE20122.3.9OIE20122.3.4GB/T 15805.2-2008OIE20122.2.3WS 296-2008OIE20122.3.6SN/T 1674-2011

 • 2.10 17

  OIE20122.2.6 SN/T 1151.2-2011OIE20122.2.8 SN/T 1151.4-2011TauraOIE20122.2.5 SN/T 1151.1-2011OIE20062.3.4SN/T 1151.5-2003OIE20122.2.2 SN/T 1673-2005SN/T 1748-2006SN/T 1870-2007SN/T 2332-2009OIE20062.3.5OIE20092.4.3