96
ระบบรับสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร Recruitment System for Mahanakorn University of Technology นริสรา โซ๊ะมีเลาะ Narisra Shomelore สารนิพนธ์นีÊเป็นส่วนหนึÉงของการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ปีการศึกษา Śŝŝŝ

¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

ระบบรับสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Recruitment System for Mahanakorn University of Technology

นริสรา โซ๊ะมีเลาะ

Narisra Shomelore

สารนิพนธน์ีเป็นส่วนหนึงของการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปีการศึกษา

Page 2: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

I

หัวขอ ระบบรับสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ชื่อนักศึกษา นางสาวนริสรา โซะมีเลาะ รหัสนักศกึษา 5417690016 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ พ.ศ. 2555 อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร. วีระศักดิ์ คุรธุัช อาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยเชาวริน สกุลวรากลาง

บทคดัยอ

โครงงานนีเ้ปนการนําเสนอ ระบบรับสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยจัดเก็บขอมูลประวัติผูสมัครงาน และขอมูลประกาศรับสมัครงาน ระบบรับสมัครงานบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครพัฒนาขึ้นเพ่ือชวยลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บเอกสารการสมัครงานของผูสมัครงาน และชวยลดพ้ืนที่ในการเก็บเอกสาร อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรภายในองคกรในการคนหาประวัติผูสมัครงานไดเร็วยิ่งขึ้น และอํานวยความสะดวกแกผูสมัครงานในการบันทึกประวัติผูสมัครงานโดย ไมตองสงเอกสารผูสมัครงานมาทางไปรษณีย หรือเดินทางมาสมัครงานดวยตนเอง รวมทั้งเปนการอํานวยความสะดวกใหแกฝายบุคลากร ในการแจงและสงประวัติผูสมัครงานใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ตองการสรรหาบุคลากรโดยไมตองใหบุคลกรของ แตละหนวยงานเดินทางมาคัดเลือกใบสมัครดวยตนเอง

Page 3: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

II

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานระบบรับสมัครบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนี้ จัดทําขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับสํานักทรัพยากรมนุษย หนวยงานภายใน และผูสมัครงาน โดยโครงงานนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร. วีรศักดิ์ คุรุธัช อาจารยที่ปรึกษา อาจารยเชาวริน สกุลวรากลาง อาจารยที่ปรึกษารวม และคณาจารยประจําคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนํา ขอขอบพระคุณคณาจารยและเจาหนาที่ภายในสํานักทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ใหความอนุเคราะหใหคําปรึกษา คนควาขอมูล ที่ใชในการจัดทําโครงงาน และคุณแม คุณพ่ี และเพ่ือนทุกทานสําหรับกําลังใจรวมถึงมิตรภาพที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผานมา ในการจัดทําโครงงานฉบับนี ้จึงขอขอบพระคุณทุกทาน ณ ที่นี้

นริสรา โซะมีเลาะ มีนาคม 2556

Page 4: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

III

สารบัญ

หนา

บทคัดยอ I กิตติกรรมประกาศ II สารบัญ III สารบัญรูป V สารบัญตาราง VIII บทที่ 1 บทนํา 1 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 1.2 วัตถุประสงค 1 1.3 แนวทางในการแกปญหา 1 1.4 ขอบเขตการทําโครงงาน 3 1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 3 1.6 แผนการดําเนนิงาน 3 บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกีย่วของ 4 2.1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 4

2.1.1 การสรรหาบุคลากร 4 2.1.2 การคัดเลือกบุคลากร 4

2.2 ระบบฐานขอมูล (Database Systems) 4 2.2.1 องคประกอบของระบบฐานขอมูล 4 2.2.2 Database Management Systems (DBMS) 5

2.3 ภาษา SQL (Standard Query Language) 6 2.4 การทํางานของ Web และ HTTP 6

2.4.1 World Wide Web : HTTP 6 2.4.2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ HTTP 6

2.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail: E-mail) 7 2.6 UML (Unified Modeling Language) 7 2.7 องคประกอบของภาษา UML 8

2.7.1 Things 8 2.7.2 Relationships 11 2.7.3 Diagrams 13

2.8 ASP.NET 14

Page 5: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

IV

สารบัญ (ตอ)

หนา

บทที่ 3 การออกแบบระบบ 16 3.1 ระบบการทํางานเดิมของกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 16 3.2 ระบบการทํางานใหมของระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 20 3.3 Use Case Diagram (System Context Model) 22 3.4 Use Case Diagram (Requirement Context Model) 24 3.5 Activity Diagram 26 3.6 Class Diagram 46 3.7 คําอธิบาย Class Diagram of Recruitment System 47 3.8 Database Mapping 56 3.9 Database Schema 57 บทที่ 4 การดําเนินโครงงาน 62 4.1 ผลการพัฒนาระบบ 62

4.1.1 สวนหนาหลักของระบบ 62 4.1.2 สวนหนาระบบของผูดแูลระบบ (Admin) 64 4.1.3 สวนหนาระบบของเจาหนาที่บุคลากร (Personnel Staff) 67 4.1.4 สวนหนาระบบของเจาหนาที่หนวยงานภายใน (Demand) 73 4.1.5 สวนหนาระบบของผูสมัครงาน (Applicant) 76

บทที่ 5 สรุปผลการดําเนินโครงงาน 82 5.1 สรปผุลการดําเนินโครงงาน 82 5.2 ปญหาและขอเสนอแนะ 82

เอกสารอางอิง 83 ภาคผนวก 84

Page 6: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

V

สารบัญรูป

หนา

รูปที ่1.1 โครงสรางของระบบรับสมัครบุคลากร 2 รูปที ่2.1 สัญลักษณของ Structural Things ชนิดตางๆ 9 รูปที ่2.2 แสดงสัญลักษณของ Behavioral Things 10 รูปที ่2.3 สัญลักษณของ Package 11 รูปที ่2.4 สัญลักษณของ Note 11 รูปที ่2.5 สัญลักษณของ Relationships ชนดิตางๆ 12 รูปที ่3.1 กระบวนการขั้นตอนการขออนุมัต ิ 16 รูปที ่3.2 กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 18 รูปที ่3.3 กระบวนการทํางานสรรหาคดัเลือกบุคลากรระบบใหม 20 รูปที ่3.4 System Context Model 22 รูปที ่3.5 Requirement Context Model 24 รูปที ่3.6 Activity Diagram of Login Use Case 26 รูปที ่3.7 Activity Diagram of Manage User Account Use Case 28 รูปที ่3.8 Activity Diagram of Register Profile Use Case 30 รูปที ่3.9 Activity Diagram of Generate Account Applicant Use Case 33 รูปที ่3.10 Activity Diagram of Upload Profile Use Case 34 รูปที ่3.11 Activity Diagram of Search Applicant Use Case 35 รูปที ่3.12 Activity Diagram of Search First name Use Case 36 รูปที ่3.13 Activity Diagram of Search Position Use Case 37 รูปที ่3.14 Activity Diagram of Advertise for Jobs Use Case 39 รูปที ่3.15 Activity Diagram of Send E-mail Progress Use Case 41 รูปที ่3.16 Activity Diagram of Report Application Form Use Case 42 รูปที ่3.17 Activity Diagram of Degree Report Use Case 43 รูปที ่3.18 Activity Diagram of Position Report Use Case 45 รูปที ่3.19 Class Diagram 46 รูปที ่3.20 Class Diagram of APPLICANT_PROFILE 47 รูปที ่3.21 Class Diagram of EDUCATION 49 รูปที ่3.22 Class Diagram of SKILLS 50 รูปที ่3.23 Class Diagram of TRANING 51 รูปที ่3.24 Class Diagram of EXPERIENCE 52

Page 7: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

VI

สารบัญรูป (ตอ)

หนา

รูปที ่3.25 Class Diagram of REF_A_EMERGENCY 53 รูปที ่3.26 Class Diagram of IMG_FILE 53 รูปที ่3.27 Class Diagram of STAFF_PROFILE 54 รูปที ่3.28 Class Diagram of ADVERTISE_JOBS 55 รูปที ่4.1 การออกแบบหนาจอสวนหนา 62 รูปที ่4.2 การออกแบบหนาจอสวนเขาสูระบบสําหรับหนวยงาน 63 รูปที ่4.3 การออกแบบหนาจอสวนเขาสูระบบและลงทะเบียนสมาชิกใหมสําหรับผูสมัคร 64 รูปที ่4.4 แสดงขอความแจงเตือนกรณีช่ือผูใช รหสัผานไมถูกตอง 64 รูปที ่4.5 เมนูเขาสูระบบสําหรับหนวยงานโดย Username admin 65 รูปที ่4.6 การออกแบบหนาจอสวนจัดการผูใชระบบขอมูลสมาชิกสําหรับหนวยงาน 65 รูปที ่4.7 การออกแบบหนาจอสวนจัดการลงทะเบียนสมาชิกสําหรับหนวยงาน 66 รูปที ่4.8 การออกแบบหนาจอสวนขอมูลสมาชิกสําหรับหนวยงาน 67 รูปที ่4.9 การออกแบบหนาจอสวนจัดการของเจาหนาที่บุคลากร 67 รูปที ่4.10 การออกแบบเมนูรับสมัครงาน 68 รูปที ่4.11 การออกแบบเมนูยอยลงประกาศรับสมัครงานของเมนูรับสมัครงาน 68 รูปที ่4.12 การออกแบบเมนูยอยคนหาประกาศรับสมัครงานของเมนูรับสมัครงาน 69 รูปที ่4.13 การออกแบบเมนูผูสมัครงาน 69 รูปที ่4.14 การออกแบบหนาจอตดิตอผูสมัครงาน 70 รูปที ่4.15 การออกแบบหนาจอขอมูลผูสมัครงาน 70 รูปที ่4.16 การออกแบบหนาจอคนหาชือ่ผูสมัครงาน 71 รูปที ่4.17 การออกแบบหนาจอคนหาตําแหนงงานที่สมัคร 71 รูปที ่4.18 การออกแบบเมนูรายงาน 72 รูปที ่4.19 การออกแบบหนาจอรายงานตามรายช่ือผูสมัครงาน 72 รูปที ่4.20 การออกแบบหนาจอของเจาหนาที่หนวยงานภายใน 73 รูปที ่4.21 การออกแบบหนาจอประกาศรับสมัครงาน 73 รูปที ่4.22 การออกแบบหนาจอคนหาชือ่ผูสมัครงานของเจาหนาที่หนวยงานภายใน 74 รูปที ่4.23 การออกแบบหนาจอคนหาตําแหนงที่สมัครงานของเจาหนาที่หนวยงานภายใน 74 รูปที ่4.24 การออกแบบหนาจอเมนูประวัติผูสมัครงาน 75 รูปที ่4.25 การออกแบบหนาจอลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหมสําหรับผูสมัครงาน 76 รูปที ่4.26 การออกแบบหนาจอประกาศรับสมัครงานสําหรับผูสมัครงาน 76

Page 8: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

VII

สารบัญรูป (ตอ)

หนา

รูปที ่4.27 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลประวัติสวนตัว และที่อยู 77 รูปที ่4.28 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลประวัติการศึกษา 78 รูปที ่4.29 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลประสบการณทํางาน 78 รูปที ่4.30 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลการฝกอบรมและดูงาน 79 รูปที ่4.31 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลทักษะความสามารถ 79 รูปที ่4.32 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลบุคคลอางองิ 80 รูปที ่4.33 การออกแบบหนาจอจัดการรปูสมัครงาน 81

Page 9: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

VIII

สารบัญตาราง

หนา

ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการดําเนินการโครงการ 3 ตารางที่ 3.1 ประวัติสวนตัวผูสมัครงาน (APPLICANT_PROFILE) 57 ตารางที่ 3.2 ประวัติการศึกษาของผูสมัครงาน (EDUCATION) 58 ตารางที่ 3.3 ทักษะความสามารถของผูสมัครงาน (SKILLS) 58 ตารางที่ 3.4 ประวัติการฝกอบรมของผูสมัครงาน (TRAINING) 59 ตารางที่ 3.5 ประวัตปิระสบการณทํางานของผูสมัครงาน (EXPERIENCE) 59 ตารางที่ 3.6 บุคคลอางอิงของผูสมัครงาน (REF_A_EMERGENCY) 60 ตารางที่ 3.7 รูปภาพสมัครงานของผูสมัครงาน (IMG_FILE) 60 ตารางที่ 3.8 ประวัติเจาหนาที่ผูใชระบบ (STAFF_PROFILE) 60 ตารางที่ 3.9 รายละเอยีดประกาศรับสมัครงาน (ADVERTISE_JOBS) 61

Page 10: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

1

บทที ่1 บทนํา

1.1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดําเนินการโดยใหผูสมัครงานมายื่นความจํานง ดวยการกรอกประวัติลงใบสมัครงานดวยตนเอง หรือสงจดหมายและเอกสารการสมัครงานทางไปรษณีย จากนั้นจึงดําเนินการคัดเลือกบุคลากรจากใบสมัคร และสงเอกสารไปยังหนวยงานที่มีตําแหนงงานวาง เพ่ือสรรหาบุคลากรที่เหมาะสม และเรียกสัมภาษณหรือคัดเลือกเขาทํางานตอไป

ในปจจุบัน ลักษณะการจัดเก็บขอมูลประวัติผูสมัครงานอยูในรูปแบบเอกสารเทานั้น จึงทําใหมีปญหาในการจัดเก็บเอกสารรวมทั้งการสืบคนขอมูลผูสมัครงานทําไดยาก และเสียเวลาเปนอยางยิ่ง

ทั้งนี้ เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวก ประหยัดทรัพยากร และเพ่ิมประสิทธิภาพในการสงขอมูลประวัติผูสมัครงานใหแตละหนวยงานไดทันเวลา และตรงกับความตองการของแตละหนวยงาน จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากร เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก ผูสมัครงานไดบันทึกขอมูลสวนบุคคลผานเว็บเบราวเซอร และสามารถสงเอกสารประกอบ การสมัครงานได รวมถึงอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลประวัติผูสมัครงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครไดรวดเร็วและถูกตอง โดยระบบจะสงขอมูลประวัติผูสมัครงานไปยังหนวยงานที่ตองการทางอีเมลทันที นอกจากนี้ผูสมัครงานยังสามารถติดตามความคืบหนาของผลการพิจารณาตําแหนงงานไดดวยตนเองซึ่งจะชวยใหกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค 1. เพ่ือชวยลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บเอกสารการสมัครงานของผูสมัครงาน และ

ชวยประหยัดทรัพยากรบุคคล 2. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูสมัครงานในการบันทึกประวัติผูสมัครงานโดยไมตองสง

เอกสารผูสมัครงานมาทางไปรษณีย หรือเดินทางมาสมัครงานดวยตนเอง 3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกฝายบุคลากร ในการแจงและสงประวัติผูสมัครงาน

ใหแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ตองการสรรหาบุคลากรโดยไมตองใหบุคลกรของแตละหนวยงานเดินทางมาคัดเลือกใบสมัครดวยตนเอง 1.3 แนวทางในการแกปญหา

ในปจจุบัน การรับสมัครบุคลากรอยูในรูปแบบของเอกสาร ซึ่งทําใหตองใชพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร และตองเสียเวลาในการคนหาเอกสารเพ่ือนําไปพิจารณาคัดเลือก จึงทําใหการ

Page 11: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

2

ดําเนินงานลาชาและทําใหเสียโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรกรที่มีประสิทธิภาพตรงตามความตองการ

ดังนั้นจึงไดแนวคิดในการเพ่ิมชองทางเพ่ิม โดยใหกรอกใบสมัครงานผานเว็บเบราเซอร เพ่ือเปนการลดพ้ืนที่ในการเก็บเอกสาร และยังสามารถคนหาประวัติผูสมัครงานไดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรภายในองคกร และผูสมัครงานอีกดวย

รูปที่ 1.1 โครงสรางของระบบรับสมัครบุคลากร

จากรูปที่ 1.1 แสดงโครงสรางของระบบรับสมัครบุคลากร จะเปนในลักษณะการทํางาน

ผานเว็บเบราเซอรโดยมีผูใชระบบ ซึ่งประกอบดวย 1. ผูดูแลระบบ ทําหนาที่ในจัดการเก่ียวกับสิทธิ์ในการเขาใชระบบ 2. หนวยงานที่ตองการบุคลากร สามารถคนหาประวัติของผูสมัคร 3. สํานักทรัพยากรมนุษย สามารถคนหาประวัติผูสมัครงาน สามารถตรวจสอบความ

สมบูรณขอมูล 4. ผูสมัครงาน สามารถบันทึก แกไขขอมูลประวัติสวนบุคคลได และสามารถแนบไฟล

เอกสารประกอบการพิจารณาได

Server - Database Server - Web Server - File Server

User Demand

User Personal Staff

User Applicant

User Admin

Page 12: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

3

1.4 ขอบเขตการทําโครงงาน 1. ระบบสามารถลงประกาศรับสมัครงานตามที่หนวยงานตนทางรองขอบุคลากรใน

อัตรากําลังทดแทนหรืออัตราใหมได 2. ระบบสามารถบันทึกขอมูล และแกไขประวัติสวนบุคคลของผูสมัครงานผานเว็บ

เบราวเซอร และสามารถแนบไฟลรูปประกอบการสมัครงานได 3. ระบบสามารถสืบคนประวัติผูสมัครงานได 4. ระบบสามารถสงความคืบหนาผานทางอีเมลใหกับผูสมัครงานได เม่ือตองการ

นัดสัมภาษณงาน 5. ระบบสามารถจัดพิมพเอกสารประวัติสวนบุคคลของผูสมัครงาน

1.5 ประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ 1. อํานวยความสะดวกในการสืบคนใบสมัครงาน ใหแกฝายบุคลากร และหนวยงาน

ภายใน 2. อํานวยความสะดวกในการติดตามผลการพิจารณาคัดเลือก ใหแกผูสมัครงาน

ฝายบุคลากร และหนวยงานภายใน 3. ประหยัดคาใชจาย ประหยัดทรัพยากร และลดขั้นตอนการทํางาน 4. ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสารการสมัครงาน

1.6 แผนการดําเนินงาน

ตารางที่ 1.1 ตารางแผนการดําเนนิการโครงการ

แผนงานระบบรับสมัครบุคลากร ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

ลําดับที่ รายละเอียดการปฏิบัติงาน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

1 กําหนด และวางแผนขอบเขตโครงงาน

2 คนควาโครงงานที่เกี่ยวของ

3 ศึกษา วิเคราะหและออกแบบระบบ

4 พัฒนาระบบ ทําการดําเนินงานโครงงาน และติดตั้งเว็บไซต

5 ทดลอง และติดตามการใชงาน

6 การปรับปรุงแกไข

7 การตรวจสอบเอกสารโครงงานเพ่ือจัดทํารูปเลม

จากตารางที่ 1.1 แสดงตารางแผนการดําเนินการโครงการระบบรับสมัครบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Page 13: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

4

บทที ่2

ทฤษฎทีี่เกี่ยวของ

2.1 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร [1] การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเปนหนาที่พ้ืนฐานที่สําคัญของหนวยงานทรัพยากร

มนุษยทุกองคกร โดยเปนหนาที่ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนปจจัยหลักของการดําเนินธุรกิจที่ทําใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.1.1 การสรรหาบุคลากร หมายถึงกระบวนการในการคนหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตําแหนงที่องคกร

ตองการจากแหลงตางๆ ใหสนใจสมัครเขารวมกับองคกร โดยผูมีหนาที่ในการสรรหาบุคลากรจะตองสามารถเขาถึงแหลงที่มาของบุคลากร ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพเหมาะสมกับงานใหเกิด ความสนใจที่จะรวมงานกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพใตขอจํากัดระยะเวลาและคาใชจาย

2.1.2 การคัดเลือกบุคลากร หมายถึงกระบวนการตอเนื่ องจากการสรรหาบุคลากรที่ ใชในการตรวจสอบ

การพิจารณา และการตัดสินใจรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารวมงานกับองคกร การคัดเลือกบุคลากรเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความรูและศิลปะในการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงานออกจากกลุมผูสมัครงานทั้งหมด โดยผูทําหนาที่คัดเลือกบุคลากรจะตองมีความรูในหลักการและมีความขาใจในเทคนิคการแยกบุคคลที่ตองการออกจากกลุมผูสมัครไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.2 ระบบฐานขอมูล (Database Systems)

[2] ฐานขอมูล (Database) ซึ่งการจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลนี้จะแตกตางจากการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบแฟมขอมูล เนื่องจากฐานขอมูลเปนการนําเอาขอมูลตางๆ ที่มีความสัมพันธกัน และตองสนับสนุนการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งขององคกร ดังนั้นจึงกลาวไดวาแตละฐานขอมูล จะเทียบเทากับระบบแฟมขอมูล 1 ระบบ และเรียกฐานขอมูลที่ จัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุน การดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งวา “ระบบฐานขอมูล (Database Systems)”

2.2.1 องคประกอบของระบบฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลโดยทั่วไปจะเก่ียวของกับ 4 สวนสําคัญ ดังนี้ 1. ขอมูล (Data) ขอมูลที่ จัดเก็บอยูในระบบฐานขอมูล ซึ่งขอมูลในแตละสวน

สามารถนํามาประกอบกันได (Data Integrated) และขอมูลในฐานขอมูลจะตองสามารถใชรวมกันได (Data Sharing)

2. ฮารดแวร (Hardware) อุปกรณคอมพิวเตอรที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบฐานขอมูล ประกอบดวย 2 สวน คือ หนวยความจําสํารอง (Secondary Storage) หนวยประมวลผล และหนวยความจําหลัก

Page 14: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

5

3. ซอฟตแวร (Software) การติดตอกับขอมูลภายในฐานขอมูลของผูใช จะตองกระทําผานโปรแกรมที่ช่ือวา Database Management Systems (DBMS)

4. ผูใชระบบฐานขอมูล (User) แบงออกเปน 3 กลุม Application Programmer ผูที่ทําหนาที่พัฒนาโปรแกรม เพื่อเรียกใชขอมูล

จากระบบฐานขอมูลมาประมวลผล End User ประกอบดวย 2 กลุม คือ Native User ผูใชที่เรียกใชที่เรียกใชขอมูล

จากฐานขอมูลโดยอาศัยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และ Sophisticated User ผูใชที่เรียกใชขอมูลจากฐานขอมูลดวยประโยคคําสั่งของ Query Language

Database Administrator (DBA) ผูบริหารที่ทําหนาที่ควบคุมและตัดสินใจ ในการกําหนดโครงสรางของฐานขอมูล ชนิดของขอมูล วิธจัีดเก็บขอมูล รูปแบบในการเรียกใชขอมูล ความปลอดภัยของขอมูลและกฎระเบียบที่ใชควบคุมความถูกองของขอมูลภายในฐานขอมูล

2.2.2 Database Management Systems (DBMS) ทําหนาที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูล เพ่ือการจัดการและ

ควบคุมความถูกตองความซ้ําซอน และความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ภายในฐานขอมูล ซึ่งตางจากระบบแฟมขอมูลที่หนาที่เหลานี้จะเปนหนาที่ของโปรแกรมเมอร การติดตอกับขอมูลในฐานขอมูลไมวาจะเปนการใชคําสั่งในกลุมคําสั่ง DML หรือ DDL หรือดวยโปรแกรมตางๆ ทุกคําสั่งที่ใชกระทํากับขอมูลจะถกูโปรแกรม DBMS นํามาแปล (Compile) เปนการกระทํา (Operation) ตางๆ ภายในคําสั่งนั้นๆ เพ่ือนําไปกระทํากับตัวขอมูลภายในฐานขอมูลตอไป สําหรับการทํางานตางๆ ภายในโปรแกรม DBMS ที่ทําหนาที่แปลคําสั่งไปเปนการกระทําตางๆ ที่จะกระทํากับขอมูลนั้น ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้

1. Database Manager ทําหนาที่กําหนดการกระทําตางๆ ใหกับสวน File Manager เพ่ือไปกระทํากับขอมูลที่เก็บอยูในฐานขอมูล

2. Query Processor ทําหนาที่แปลงคําสั่งของ Query Language ใหอยูในรูปแบบของคําสั่งที่ Database Manager เขาใจ

3. Data Manipulation Language Precompile ทําหนาที่แปล (Compile) ประโยคคําสั่งของกลุมคําสั่ง DML ใหอยูในรูปแบบที่สวน Application Programs Object Code จะนําไปเขารหัสเพ่ือสงตอไปยังสวน Database Manager การแปลประโยคคําสั่ง DML ของสวน Database Manipulation Language Precompiler นี้จะตองทํางานรวมกับสวน Query Processor

4. Data Definition Language Precompiler ทําหนาที่แปล (Compile) ประโยคคําสั่งของกลุมคําสั่ง DDL ใหอยูในรูปแบบของ MetaData ที่เก็บอยูในสวน Data Dictionary ของฐานขอมูล

5. Application Programs Object Code ทําหนาที่แปลงคําสั่งตางๆ ของโปรแกรม รวมทั้งคําสั่งในกลุมคําสั่ง DML ที่สงตอมาจากสวน Data Manipulation Language Precompiler ใหอยูในรูปแบบ Object Code ที่จะสงตอไปให Database Manager เพ่ือกระทํากับขอมูลในฐานขอมูล

Page 15: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

6

2.3 ภาษา SQL (Standard Query Language) [3] ภาษา SQL หรือ SE-QUEL เปนภาษามาตรฐานสําหรับระบบฐานขอมูลพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทไอบีเอ็ม ภาษา SQL เปนสวนหนึ่งของระบบฐานขอมูลแบบรีเลชั่นแนล (Relational Database) ที่ไดรับความนิยมมากเพราะงายตอความเขาใจ และอยูในรูปภาษาอังกฤษ ภาษา SQL แบงออกเปน 2 สวน คือ 1. ภาษาที่ใชสําหรับนิยามขอมูล (Data Definition Language: DDL)

2. ภาษาสําหรับการจัดการขอมูล (Data Manipulation Language: DML) รูปแบบการใชคําสั่ง SQL สามารถใชไดเปน 2 รูปแบบ ดังนี ้ 1. คําสั่ง SQL ที่ใชเรียกดูขอมูลไดทันที (Interactive SQL) เปนการเรียกใชคําสั่ง SQL

สั่งงานบนจอภาพ เพ่ือเรียกดูขอมูลในขณะที่ทํางานไดทันที 2. คําสั่ง SQL ที่ใชเขียนรวมกับโปรแกรมอื่นๆ (Embedded SQL) เปนคําสั่ง SQL ที่ใช

รวมกับคําสั่งของโปรแกรมภาษาตางๆ เชน PL/1 PASCAL เปนตน หรือคําสั่งในโปรแกรมที่ระบบจัดการฐานขอมูลนั้นมีใชเฉพาะ เชน ORACLE มี PL/SQL (Procedural Language/SQL) ที่สามารถเขียนโปรแกรมและนําคําสั่ง SQL มาเขียนรวมกัน 2.4 การทํางานของ Web และ HTTP

[4] เครือขายอินเตอรเน็ตกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมากในปจจุบัน โดยบริการรูปแบบหนึ่งบนอินเตอรเน็ตที่ไดรับความนิยมสูง คือ การใชงานเว็บไซตดวยโปรโตคอล HTTP หากผูใชงานตองการเขาสูเว็บไซต จะสง Message ไปยัง Server และเมื่อ Server ไดรับ Message ดังกลาวแลวจะสงหนาเว็บเพจที่ผูใชตองการกลับมา โดยทั่วไปเนื้อหาบนเว็บเพจตางๆ จะประกอบดวยขอความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียง ในหัวขอนี้จะกลาวถึงความรูพ้ืนฐานและหลักการทํางานของ HTTP ซึ่งเปนโปรโตคอลที่สําคัญสําหรับใชงานเว็บไซต รวมทั้งกลาวถึงหลักการทํางานของ Cookie และ Web Caching ดวย

2.4.1 World Wide Web : HTTP เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) หรือเรียกสั้นๆวา เว็บ (Web) หรือ WWW เปนแอปพลิเคชันหนึ่งที่ทําใหอินเตอรเปนที่นิยมมากในปจจุบัน WWW ใชโปรโตคอล HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ซึ่งเปนโปรโตคอลที่ใชรับสงไฟล HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) โดย HTML นั้นเปนภาษาที่ใชอธิบายการแสดงเว็บเพจนั่นเอง WWW เปนแอปพลิเคชันที่ทํางานแบบไคลเอนทเซิรฟเวอร กลาวคือ WWW นั้นจะมีโฮสตเคร่ืองหนึ่งที่ทําหนาที่เปนเซิริฟเวอร เรียกวา “เว็บเซิรฟเวอร (Web Server)” ซึ่งจะทําหนาที่ใหบริการเอกสาร HTML สวนเครื่องไคลเอนทนั้นใชโปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser) เชน อินเตอรเน็ตเอ็กพลอเรอร (IE) ซึ่งจะรองขอไฟล HTML จากเว็บเซิรฟเวอรและแสดงผลใหผูใชดู

2.4.2 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ HTTP Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) คือ โปรโตคอลที่ทํางานในช้ันสื่อสารระดับ

แอปพลิเคชัน (ตามมาตรฐาน RFC 1945 และ RFC 2616) HTTP จะแบงการทํางานออกเปน 2

Page 16: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

7

สวนของผูใชงาน (Client) และสวนของ Server แมวา Client กับ Server จะทํางานอยูบนระบบที่ตางกัน แตทั้งสองสวนตองมีการแลกเปล่ียน HTTP Massage และมีการกําหนดรูปแบบ รวมทั้งวิธีการแลกเปล่ียนขอมูลที่เหมือนกัน

เม่ือผูใชงานตองการเปดเว็บเพจ Browser จะสงขอความรองขอ (HTTP Request) ไปยัง Web Server เม่ือ Web Server ไดรับคํารองขอแลวจะตอบกลับดวย HTTP Response และสงหนาเว็บเพจกลับมายังผูใชงาน 2.5 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail: E-mail)

[5] จดหมายอิเล็กทรอนิกส หรือที่เรียกกันสั้นๆ วา “อีเมล (E-mail)” เปนโปรแกรมประยุกตชนิดหนึ่งบนเครือขายอินเตอรเน็ตที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน ซึ่งการทํางานของ E-mail จะมีลักษณะคลายกับจดหมายทั่วไป เพียงแตสามารถรับ-สงหรือจัดการกับขอความตางๆ ไดบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต สิ่งที่ตางกับจดหมายทั่วไป คือ ความสะดวกรวดเร็วในการรับ-สงจดหมาย ไมมีคาใชจาย และสามารถสงขอความใหกับผูรับปลายทางหลายๆ คนไดพรอมกัน

นอกจากการสรางเปนขอความตามปกติแลว ยังสามารถแนบไฟลรูปภาพ ไฟลเสียง ไฟลวิดีโอ หรือไฟลอื่นๆ ไปพรอมกับจดหมายไดในเวลาเดียวกันและปจจุบันยังมีบริการเสริมตางๆ อีกมากมาย เชน คลังภาพที่สามารถแบงปนรูปภาพตางๆ ใหผูอื่นสามารถเขาไปดูได การใหบริการ E-mail ผูที่ตองการสงและรับ E-mail นั้น จะตองมีบัญชีสําหรับการใชบริการซึ่งเรียกวา “E-mail Address” คลายกับชื่อ-นามสกุล และที่อยูนั้นเอง เชน [email protected]

การทํางานของระบบการสง E-mail บนอินเตอรเน็ต โดยหลักการสง E-mail นั้นจําเปนตองใชโปรโตคอลและสวนประกอบตางๆ ในการสื่อสารระหวางกัน 3 สวนดังนี้

1. User Agent เปนโปรแกรมที่ติดตั้งอยูบนเครื่องของผูใชงาน ใชเพ่ืออานและเขียนตอบจดหมาย หรือเรียกวา “Mail Reader” ตัวอยางของโปรแกรมที่ใชสําหรับอาน E-mail เชน โปรแกรม Microsoft Outlook, Apple Mail และ Thunderbird

2. Mail Server เปนแหลงเก็บขอมูลและจัดการเก่ียวกับกลองจดหมาย (Mail Box) ของผูใชงานแตละคน โดยจะเก็บรักษาขอความตางๆ ที่สงมาถึงผูรับและจัดการลําดับของการรับ-สงขอความ (message Queue)

3. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) เปนโปรโตคอลในช้ันสื่อสารระดับแอปพลิเคชันที่ใชจัดการขอความตางๆ ในกลองจดหมาย ในระบบอินเตอรเน็ตนั้น E-mail จะใชโปรโตคอล TCP ในการับ-สงจดหมายจาก Mail Server ของผูสงไปยัง Mail Server ของผูรับปลายทางโดย SMTP จะทําหนาที่สองสวน คือ สวนของ SMTP Client มีหนาที่สงจดหมายจาก Mail Server ตนทางไปยงั Mail Server อื่นๆ และสวนของ SMTP Server มีหนาที่รับจดหมายจาก Mail Server ที่สงเขามา 2.6 UML (Unified Modeling Language)

[6] คือ ภาษารูปภาพหรือสัญลักษณ (Graphical Language) ที่ใชเพ่ือถายทอดความคิดของทีมงานที่มีตอระบบออกมาเปนแผนภาพ ซึ่งประกอบไปดวยรูปภาพหรือสัญลักษณมากมายตามกฎ

Page 17: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

8

ในการสรางแผนภาพนั้น กลาวโดยสรุป UML เปนภาษาสําหรับสรางแบบจําลองของระบบ ที่ถูกคิดคนขึ้นมาเพ่ือการพัฒนาระบบตามแนวทางเชิงวัตถุโดยเฉพาะ อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวามีการนําแผนภาพบางชนิดของ UML เชน Use Case Diagram ไปใชรวมกับแผนภาพตามแนวทางดั้งเดิม เชน ERD และ DFD เปนตน

การที่ UML ถูกเรียกวาเปนภาษานั้น เนื่องจาก “ภาษา” โดยทั่วไป จะตองมีโครงสรางสําคัญ 2 สวน ไดแก “คําศัพท (Vocabulary)” และ “ไวยากรณ (Syntax)” ซึ่ง UML ก็มีโครงสรางทั้ง 2 สวนครบถวน โดยที่ “คําศัพท” ของ UML จะมีทั้งช่ือคําศัพท และรูปรางลักษณะของคําศัพท (สัญลักษณและช่ือของสัญลักษณ) สวน “ไวยากรณ” ใชเปนขอกําหนดในการใหความหมายแกคําศัพทและการนําคําศัพทมาประกอบเขาดวยกัน 2.7 องคประกอบของภาษา UML (Unified Modeling Language)

[7] UML (Unified Modeling Language) ประกอบดวย 3 สวนดังนี้ 2.7.1 Things

คือ สิ่งตางๆ ที่ไดมาจากรกระบวนการ Abstraction นั่นคือ Things เปนสัญลักษณที่เปนตัวแทนของ Object โดยที่ Things แบงออกเปน 4 หมวด (แบบตามชนิดของคํา เชน คํานาม คํากริยา) ไดแก หมวดโครงสราง (คํานาม : Structural) พฤติกรรม (คํากริยา : Behavioral) การจัดกลุม (จัดกลุมคํา : Grouping) และคําอธิบายประกอบ (การเขียนคําอธิบาย : Annotational)

1. Structural Things หมวดโครงสราง คือ คํานาม (Nouns) ในภาษา UML คํานามเหลานี้ จะไปปรากฏ

อยูในแบบจําลอง แตจะถูกแสดงแทนดวยสัญลักษณตางๆ ดังนี้ Class คือ กลุมของ Object ที่มีคุณลักษณะ ความสัมพันธ และพฤติกรรม

รวมกัน สัญลักษณของ Class คือรูปสี่เหลี่ยมแบงเปน 3 สวน ไดแก Class Name, Attribute และ Method

Interface เปนการรวม Signature ของ Operation หรือ Method ทั้งหมดของ Class เขาไวดวยกัน เพ่ือให Object จาก Class อื่นเรียกใชผานทาง Interface ปองกันการเขาถึง Class นั้นโดยตรง สัญลักษณที่ใช คือ รูปวงกลมขนาดเล็ก เขียนช่ือ Interface ไวดานลาง

Collaboration ใชกําหนดการโตตอบหรือการปฏิสัมพันธกันระหวาง Object ดังนี้ Collaboration จึงเปนที่รวมบทบาทของ Object ไว ทําให Collaboration เปนไดทั้งสวนแสดงโครงสราง และพฤติกรรมของระบบ สัญลักษณที่ใช คือ รูปวงรีเสนปะ และเขียนช่ือ Collaboration ไวในวงร ี

Use Case ใชอธิบายกิจกรรมของระบบ ซึ่งเปนการตอบสนองตอ Actor สัญลักษณที่ใชคือรูปวงรี

Active Class เปน Class ชนิดหนึ่งที่ Object ของ Class ตองทํางานมากกวา 1 อยาง (เรียกลักษณะดังกลาววา “Thread”) โดย Object ที่อยูใน Active Class จะถูกเรียกวา

Page 18: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

9

“Active Object” ซึ่งนอกจากจะเก็บคาขอมูลแลวยังสามารถควบคุมการดําเนินกิจกรรมไดดวยตัวเอง สัญลักษณที่ใช คือ สัญลักษณเดียวกับ Class แตเสนรอบสี่เหล่ียมจะเปนเสนหนาทึบกวา

Component เปนสวนประกอบของระบบที่มีตัวตนจริง (Physical Things) และหาก Component ใดเกิดความเสียหายก็สามารถแทนที่ดวย Component อื่นที่ทําหนาที่เหมือนกันได สัญลักษณที่ใช คือ รูปสี่เหล่ียมและมี Tab สี่เหลี่ยมขนาดเล็กยื่นออกมาทางดานซายมือ 2 Tab

Node เปนสวนที่แสดงถึงทรัพยากรที่จะใชในระบบ โดยสามารถระบุกลุมของ Component ไวใน Node ไดดวยสัญลักษณที่ใชคือ รูปลูกบาศก

รูปที่ 2.1 สัญลักษณของ Structural Things ชนิดตางๆ

จากรูปที่ 2.1 [7] แสดงสัญลักษณของ Structural Things ประกอบดวย Class, Interface, Collaboration, Use Case, Active Class, Component และ Node

2. Behavioral Things คือ คํากริยา (Verbs) ในภาษา UML เปนสวนประกอบประเภท Dynamic Part

ของแบบจําลอง กลาวคือ เปนสิ่งที่อาจมีการเปล่ียนแปลงสถานะไดเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง กลาวโดยสรุป Behavioral Things ก็คือ สวนที่แสดงพฤติกรรมของระบบโดยที่ Behavioral Things แบงเปน 2 ชนิด ดังนี้

Customer custId custName addCust() deleteCust() editCust() displayInfo()

Class

Interface

ManageCustInterface

Collaboration Name

Collaboration

Use Case Name

Use Case

EventQueue

Active Class

Register.java

Component Class

Application Server

Page 19: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

10

Interaction เปนพฤติกรรมในการสง Message สื่อสารกันระหวาง Object เพ่ือรวมกันทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทําใหทีมงานสามารถระบุ Operation ของ Object โดยใช Interaction ไดสัญลักษณที่ใช คือ เสนลูกศร และเขียนชื่อ Message ไวบนเสนลูกศร ดังกลาว

State Machine เปนพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงลําดับการเปลี่ยนสถานะของ Object ในชวงระยะเวลาของการตอบสนองตอเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง กลาวคือใน 1 ชวงชีวิตของ Object นั่นเอง สัญลักษณที่ใชคือรูปสี่เหลี่ยมมุมมน โดยการระบุชื่อสถานะไวภายใน

รูปที่ 2.2 แสดงสัญลักษณของ Behavioral Things

จากรูปที่ 2.2 [7] แสดงสัญลักษณของ Behavioral Things ประกอบดวย Interaction และState Machine

3. Group Things เปนสวนที่ทําหนาที่จัดโครงสรางของแบบจําลอง หรือเมื่อเปรียบเทียบกับภาษา

ทั่วไป ก็คือ การจัดกลุมคําของภาษา ดังนั้น Grouping Things จึงทําหนาที่จัดกลุม Structural และ Behavioral Things ที่สัมพันธกันเขาไวดวยกันใหเปนหมวดหมู Grouping Things ใน UML มีชนิดเดียว คือ “Package”

Package เปนกลไกลที่ใชในการจัดกลุมใหกับสวนประกอบตางๆ ของแบบจําลอง เชน ใชจัดกลุม Class ที่สัมพันธในเรื่องเดียวกันเขาไวดวยกันเปนตน Package แตงตางกัน Component กลาวคือ Component เปนสวนประกอบที่เกิดขึ้นเฉพาะชวงที่ระบบทํางาน (Runtime) แต Package จะถูกนําไปใชในชวงของการพัฒนาระบบ เพ่ือชวยตัดสินใจวา Package ใดควรซื้อหรือพัฒนาเอง หรือพัฒนาเอง หรือควรพัฒนา Package ใดกอนหลัง สัญลักษณที่ใชแทน Package คือ รูปสี่เหล่ียมมี Tab ค่ันดานบน พรอมกับเขียนช่ือ Package ไวดานใน

Being in add process

Interaction State Machine

Page 20: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

11

รูปที่ 2.3 สัญลักษณของ Package

จากรูปที่ 2.3 [7] แสดงสัญลักษณของ Group Things ประกอบดวย Package

4. Annotational Things ใชอธิบายประกอบ Things ตางๆ ของแบบจําลองที่สรางขึ้น ใน UML มี

Annotation เพียงประเภทเดียว คือ “Note” Note คือ หมายเหตุหรือคําอธิบายประกอบ Things ตางๆ ในแบบจําลอง ใน

แบบจําลอง ดวยการแนบไวกับสวนประกอบนั้น สัญลักษณที่ใช คือรูปสี่เหล่ียมพับมุมขวาบน โดยใหเขียนขอความไวภายใน

รูปที่ 2.4 สัญลักษณของ Note

จากรูปที่ 2.4 [7] แสดงสัญลักษณของ Annotational Things ประกอบดวย Note

2.7.2 Relationships คือ ความสัมพันธที่ทําหนาที่เช่ือมกลุมคําตางๆของภาษา UML เขาดวยกัน ซึ่งก็คือ

การเชื่อมโยง Things ตางๆ เขาดวยกันตามชนิดของความสัมพันธของภาษา UML ซึ่งมีดวยกัน 4 ชนิด

1. Dependency อธิบายถึงความสัมพันธระหวางที่ 2 สิ่งแบบสงผลกระทบตอกัน โดยหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปล่ียนแปลงจะสงผลกระทบตออีกสิ่งหนึ่งที่สัมพันธกัน เชน การเปล่ียนแปลง

User fill in the

form

Business Part

Page 21: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

12

โครงสรางของ Class ยอมสงผลกระทบตอ Object ของ Class นั้น เปนตน สัญลักษณ คือ เสนประหัวลูกศรแบบกางปลา

2. Association อธิบายถึงความสัมพันธระหวางสิ่ง 2 สิ่งที่มีความสัมพันธในระดับเดียวกันกลาวคือไมมี Class ในสําคัญกวากัน เชน ความสัมพันธระหวางลูกคากับใบสั่งซื้อ เปนตน สัญลักษณที่ใชคือเสนตรง มีขอความแสดงบทบาทไวบนเสนตรง หรืออาจเพ่ิม Multiplicity ของความสัมพันธดวยก็ได นอกจากนี้ยังมี Relationship ที่เปล่ียนรูปจาก Association เพ่ิมอีก 2 แบบ คือ “Aggregation และ Composition Relationship” ซึ่งเปนความสัมพันธแบบตางระดับ คือมีลักษณะเปน “องคประกอบ (Part-of)”

3. Generalization หรือ Generalization / Specialization อธิบายถึงความสัมพันธระหวางสิ่ง 2 สิ่งแบบจําแนกประเภท (Type-of, Kind-of, Is-a) Class ที่ถูกจําแนกออกมาเปนประเภทหรือชนิด จะเรียกวาเปน “Child Class / Subclass” สัญลักษณที่ใชแทนความสัมพันธประเภทนี้ คือ เสนตรงมีหัวลูกศร ช้ีไปยัง Superclass

4. Realization อธิบายความสัมพันธระหวางสิ่ง 2 สิ่ง โดยที่สิ่งหนึ่งจะทําหนาที่ในการดําเนินการตาม Method ที่อีกสิ่งหนึ่งไดประกาศไว ใน UML มี Realization 2 ประเภท คือ Realization ระหวาง Class กับ Interface และ Realization ระหวาง Component กับ Interface สัญลักษณที่ใชแทนความสัมพันธประเภทนี้ คือ เสนประลูกศรโปรง

รูปที่ 2.5 สัญลักษณของ Relationships ชนดิตางๆ จากรูปที่ 2.5 [7] แสดงสัญลักษณของ Relationships ประกอบดวย Dependency, Association, Generalization, Aggregation, Composition และRealization

Dependency Association Generalization

Customer Order

1..1 0..*

Aggregation Composition Realization

Page 22: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

13

2.7.3 Diagrams เปนสวนที่ทําหนาที่รวบรวม Things และ Relationships เขาไวในที่เก่ียวกันซึ่งหาก

เปรียบเทียบกับภาษาทั่วไปแลว Diagram ก็คือ ประโยคที่เกิดจากการรวมคําศัพทตางๆ เขาไวดวยกันนั่นเอง

ภาษา UML 2.0 แบงออก 2 กลุม ดังนี ้ 1. Structural Diagram

เปนกลุมแผนภาพที่แสดงใหเห็นโครงสรางเชิงสถิต (Static) ของระบบ คือ โครงสรางในสวนที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง หรือเคล่ือนไหวแมจะมีเหตุการณใดๆ เกิดขึ้น แผนภาพในกลุมนี้มักจะประกอบไปดวยสัญลักษณจาก Structural Things ปรากฏอยูภายใน แผนภาพในกลุมนี้มีหลายชนิด ดังนี ้

1.1 Class Diagram เปนแผนภาพที่แสดงกลุมของ Class โครงสราง Class และ Interface ตลอดจนแสดงความสัมพันธระหวาง Class ดวย

1.2 Object Diagram เปนแผนภาพที่ใชในการแสดงกลุมของ Object และความสัมพันธระหวาง Object ที่เกิดขึ้นใน Class ตางๆ ของ Class Diagram

1.3 Composite Structure Diagram เปนแผนภาพใหมใน UML 2.0 ที่แสดงใหเห็นถึงโครงสรางหรือ Element ภายใน Class หรือ Component แบงเปน 3 มุมมอง ไดแก Internal Structure, Port และ Collaboration แสดงตัวอยางเฉพาะมุมมอง Internal Structure

1.4 Component Diagram เปนแผนภาพที่แสดงถึงโครงสรางทางกายภาพของโปรแกรม ที่ มีสวนประกอบตางๆ ที่เรียกวา “Component” ซึ่งหมายถึงสวนประกอบยอยของซอฟตแวรของระบบงาน ดังนั้น Component Diagram จึงเปนแผนภาพที่แสดงความสัมพันธระหวาง Component ของซอฟตแวรของระบบ ทําใหเห็นวาประกอบไปดวยไฟลใดบาง สวนใหญมักจะแสดงใหเปนไฟลที่เปน Source Code, Binary Code และไฟลที่ใชรัน เชน .exe, .dll

1.5 Package Diagram เปนแผนภาพที่แสดงใหเห็นกลุมของ Class ในแตละ Package ของระบบ โดย Package ของระบบ เปนการจัดกลุมของ Class ที่มีความสัมพันธในเร่ืองเดียวกันเขาไวดวยกัน ทั้งนี้ ก็เพ่ือประโยชนในการมอบหมายใหกับทีมงาน และการจัดลําดับกอนหลังของการพัฒนาระบบแตละ Package และชวยทีมงานตัดสินใจวา Package ใดควรจะพัฒนาเอง หรือ ackage ใด ควรจะวาจาง Outsource พัฒนาให

1.6 Deployment Diagram เปนแผนภาพแสดงโครงสรางทางดานฮารดแวรของระบบงานในขณะทํางาน ซึ่งไดแก หนวยประมวลผล (Processor) อุปกรณคอมพิวเตอรตางๆ (Device) ตลอดจน Software Component ที่ไดออกแบบไว

2. Behavioral Diagram เปนแผนภาพที่แสดงใหเปนภาพเชิงกิจกรรมของระบบ (Dynamic) คือแสดงให

เห็นพฤติกรรมของระบบที่มีการเปล่ียนแปลงไปเม่ือมีเหตุการณใดๆ เกิดขึ้น และแสดงใหเปนถึง

Page 23: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

14

ความสามารถของระบบที่ดําเนินการในหนาที่บางอยางได แผนภาพในกลุมนี้มักประกอบดวยสัญลักษณจาก Behavioral Things ปรากฏอยูภายใน แผนภาพในกลุมนี้มีหลายชนิด ดังนี ้

2.1 Use Case Diagram คือแผนภาพที่แสดงใหเห็นพฤติกรรมของระบบที่มีตอการกระทําของผูที่เก่ียวของ กลาวคือ เปนแผนภาพที่แสดงใหทราบวาระบบมีการทํางานหรือ มีหนาที่ใดบาง (Use Case) เพ่ือตอบสนองตอผูกระทําตอระบบ (Actor) นอกจากนี้ แผนภาพชนิดนี้ยังแสดงความสัมพันธระหวาง Use Case และ Actor ที่กระตุนใหเกิด Use Case ดวย

2.2 Sequence Diagram เปนแผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงการปฏิสัมพันธ (Interaction) ระหวาง Object ของ Class โดยเฉพาะการสง Message ระหวาง Object ตามลําดับของเวลา (Sequence) ที่เกิดเหตุการณขึ้นจากนอยไปมาก โดยจะมีสัญลักษณแสดงใหเห็นลําดับของการสง Message ตามเวลาสงอยางชัดเจน

2.3 Communication Diagram เดิมชื่อ “Collaboration Diagram” เปนแผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงการปฏิสัมพันธ (Interaction) โดยการสง Message ระหวาง Object เชนเดียวกับ Sequence Diagram ตางกันที่ Communication Diagram จะไมแสดงการสง Message ตามลําดับเวลา แตจะแสดงตามลักษณะการทํางาน (Control by Organization) และบางคร้ังจะแสดงหมายเลขลําดับของ Message กํากับไวดวย

2.4 Statechart Diagram เปนแผนภาพที่แสดงใหเปนพฤติกรรมของ Object เชนเดียวกับแผนภาพในกลุม Behavioral Diagram อื่นๆ แต Statechart Diagram จะเนนที่การแสดงใหเห็นถึงสถานะ (State) การเปลี่ยนสถานะ (Transition) ที่มีตอเหตุการณ (Event) ที่เกิดขึ้นในชวงชีวิตของ Object 1 ชวง (1 Sequence

2.5 Activity Diagram เปนแผนภาพที่แสดงใหเห็นลําดับการดําเนินกิจกรรม (Activity) จากกิจกรรมหนึ่งไปยังกิจกรรมหนึ่ง ที่เกิดจากการทํางานของ Object ภายในระบบ ลักษณะของแผนภาพจะคลายกับ Flowchart

2.6 Timing Diagram เปนแผนภาพใหม ที่ถูกกําหนดขึ้นใน UML 2.0 โดยเปนแผนภาพที่ใชอธิบายระยะในการเปลี่ยนสถานะของ Object ตางๆ ที่มีตอกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของระบบ ซึ่งเกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่ง

2.7 Interaction Overview Diagram เปนแผนภาพอีกชนิดหนึ่งที่เพ่ิมเติมเขามาใน UML 2.0 ใชแสดงใหเห็นภาพรวมของเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ดวยแผนภาพในกลุม Interaction หลายๆ แผนภาพ นํามาเช่ือมตอกันในลักษณะของ Activity Diagram โดยทั่วไป นิยมนําแผนภาพชนิดเดียวกันมานําเสนอ เชน นํา Sequence Diagram ของเหตุการณที่ตอเนื่องกันมานําเสนอเปนตน จะไมนิยมนําแผนภาพตางชนิดกันมาเช่ือมตอกัน เชน นํา Sequence Diagram, Timing Diagram และ Communication Diagram มาแสดงใหเห็นถึงลําดับของเหตุการณ เปนตน 2.8 ASP.NET

[8] คือภาษาสคริปตตัวหนึ่งที่พัฒนาโดยไมโครซอฟตที่ใชพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ัน โดยพัฒนาตอเนื่องจาก ASP 3.0 เดิม หรือที่เรียกวา Classic ASP หลังจากที่มีการใชงานมานาน 5 ถึง

Page 24: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

15

6 ป ปจจุบันไดมีการพัฒนา ASP เวอรชันใหมนี้ขึ้นมาผสานกับเทคโนโลยีใหมที่เรียกวา .NET Framework โดยไดเพ่ิมเติมสวนของการติดตอแบบ XML ผานโปรโตคอล SOAP, USDL, UDDI หรือการพัฒนาการติดตอสื่อสารแบงปนขอมูลผานอินเตอรเน็ต โดยใชงานผานระบบปฏิบัติการและดีไซดตางๆ และใหช่ือใหมวา ASP.NET ซึ่งมีโครงสรางเดิมของภาษา Classic ASP เพียงเล็กนอย

โดยที่ภาษา ASP.NET นี้จะสามารถสรางเว็บเพจแบบไดนามิกและตอบสนองตอความตองการของผูใชงานไดซึ่งจุดเดนที่ผานมาของ ASP เดิมนั้นคือ สามารถใชงาน Database ได เชน Access, MS SQL Server, MySQL เปนตน และการใชงานประเภทอื่น เชน คุกก้ีหรือเซสชัน

Page 25: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

16

บทที ่3

การออกแบบระบบ 3.1 ระบบการทํางานเดิมของกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

รูปที่ 3.1 กระบวนการขั้นตอนการขออนมัุต ิ

กระบวนการขัน้ตอนการขออนุมัติหนวยงานขออนุมัติ สํานักทรัพยากรมนุษย สํานักอธิการบดี

ใช

ไมใช

ใชอัตราทดแทนหรือไม

แบบขออนุมัติ #1ตรวจสอบอัตราทดแทน

ตามหลกัเกณฑแบบขออนุมัติ #1

สาํเนาใบลาออก #1ดําเนินการขออนุมัติ แบบขออนุมัติ #1

สาํเนาใบลาออก #1

รับแบบขออนุมัติ

เอกสารขออนุมัติ #1พจิารณาอนุมัติตามนโยบาย

อนุมัติหรือไม

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

รับทราบ

เอกสาร #1

ดําเนินการ

เอกสาร #1

รับทราบ

สาํเนาใบลาออก #1 หมายถึงสาํเนาใบลาออก (F-HRO-030)

เอกสาร #1 หมายถึง แบบฟอรมขออนุมัติรับอาจารย และเจาหนาที่ประจํา(F-HRO-015)

เอกสารขออนุมัติ #1

สงเอกสารคืน

รับทราบ

ประกาศรับสมัครงาน

แบบขออนุมัติ #1

ชีแ้จงเหตุผลการขออนุมัติอัตราใหม

ถกูตองตามหลกัเกณฑ

ตรวจสอบตามหลกัเกณฑ

แกไขตามหลกัเกณฑ

ไมใช

รับทราบ ชีแ้จงเหตุผลการแก ไข

เอกสารขออนุมัติ #1

ย ืน่แบบขออนุมัติ

เอกสารขออนุมัติ #1 หมายถึง 1. อัตราใหม ประกอบดวยเอกสาร

- แบบขออนุมัติ #12. อัตราทดแทน ประกอบดวย

- แบบขออนุมัติ #1- สาํเนาใบลาออก #1

ใช

เอกสารขออนุมัติ #1แจงผลการพจิารณา

Page 26: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

17

จากรูปที่ 3.1 แสดงกระบวนการขั้นตอนการขออนุมัติอัตรามี 3 หนวยงานที่เก่ียวของ ประกอบดวย

1) หนวยงานขออนุมัติ คือ หนวยงานภายในเปนผูดําเนินการสงเอกสารการขออนุมัติอัตราใหมหรืออัตราทดแทนใหกับสํานักทรัพยากรมนุษย

2) สํานักทรัพยากรมนุษย คือ เปนผูดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติอัตรา เม่ือสํานักทรัพยากรมนุษยดําเนินการตรวจสอบแกไขเสร็จแลวจะเปนผูนําเอกสารการขออนุมัติเสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณาการขออนุมัติ

3) อธิการบดี คือ เปนผูพิจารณาอนุมัติเอกสารการขออนุมัติอัตรา 1. ถาเอกสารการขออนุมัติไดรับการพิจารณาอนุมัติอัตรา ทางสํานักทรัพยากรมนุษย

จะทําการประกาศรับสมัครงาน และผลการอนุมัติใหทางหนวยงานขออนุมัติรับทราบ

2. ถาเอกสารการขออนุมัติไมไดรับการพิจารณาอนุมัติอัตรา ทางสํานักทรัพยากรมนุษยรับทราบและดําเนินการสงเอกสารคืนใหกับหนวยงานขออนุมัต ิ

Page 27: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

18

รูปที่ 3.2 กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

จากรูปที่ 3.2 แสดงกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรประกอบดวย 1. ผูสมัครงาน คือ เปนผูทําการยื่นใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงาน

Page 28: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

19

2. สํานักทรัพยากรมนุษย คือ เปนผูรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานของผูสมัครงาน และทําการคัดเลือกใบสมัครงานเบ้ืองตนใหตรงตามความตองการตําแหนงงานวางของหนวยงานผูขออนุมัติ เพ่ือทําการสงใบสมัครงานและเอกสารประกอบการรับสมัครงานใหกับหนวยงานขออนุมัติตอไป

3. หนวยงานขออนุมัติ คือ เปนผูคัดเลือกใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานเพ่ือแจงกําหนดการนัดสัมภาษณพรอมนําสงใบสมัครงานคืนสํานักทรัพยากรมนุษย ใหดําเนินการนัดสัมภาษณผูสมัครงานตอไป

Page 29: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

20

3.2 ระบบการทํางานใหมของระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

รูปที่ 3.3 กระบวนการทํางานสรรหาคัดเลือกบุคลากรระบบใหม

กระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

หนวยงานภายใน สํานักทรัพยากรมนุษย อธิการบดี ผูสมัครงาน

แบบขออนุมัต ิ#1

ยืน่แบบขออนุมัตรัิบ

แบบขออนุมัต ิ#1

ตรวจสอบ/แก ไขแบบขออนุมัติ

แบบขออนุมัต ิ#1

พิจารณาอนุมัต ิ

อนุมัตหิรือไม

แบบขออนุมัต ิ#1

ส งคนืแบบขออนุมัต ิ

แบบขออนุมัต ิ#1

รับแบบขออนุมัตคินื ไมอนุมัต ิ

แบบขออนุมัต ิ#1

จัดเก็บแบบขออนุมัต ิ อนุมัต ิรับสาํเนาแบบขออนุมัต ิ

รับสาํเนาแบบขออนุมัติ

คนหาประวัต ิผ ูสมัครงาน

บันทึก/แก ไขประวัต ิผ ูสมัครงาน

แบบขออนุมัติ #1 หมายถึง แบบฟอรมขออนุมัติรับอาจารย และเจาหนาที่ประจํา(F-HRO-015)

แฟ มใบสมัครงาน

ตรวจสอบประวัต ิผ ูสมัครงาน

ขอมูลครบหรือไม

ส งขอมูลประวัต ิ

แจงขอมูลผ ูสมัครงาน

ครบ

ไมครบ

คดัเลอืกประวัต ิผ ูสมัคร

แจงรายช่ือผ ูสมัครและกําหนดวันสมัภาษณ

ดาํเนินการแจงนัดสมัภาษณ

รับทราบและปรับปรุงขอมูล

รับทราบ

Page 30: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

21

จากรูปที่ 3.3 กระบวนการทํางานสรรหาคัดเลือกบุคลากรระบบใหมประกอบดวย 1. หนวยงานขออนุมัติ คือ ผูดําเนินการยื่นเอกสารการขออนุมัติรับตําแหนงงานวาง เพ่ือ

สงไปยังใหหนวยงานสํานักทรัพยากรมนุษย 2. สํานักทรัพยากรมนุษย ทําหนาที่ดังนี้

2.1. ตรวจสอบ/แกไขเอกสารการขออนุมัติที่ไดรับจากหนวยงานผูขออนุมัติเพ่ือดําเนินการยื่นเสนออธิการบดี 2.2. ทําหนาที่ในการคนหาประวัติผูสมัครงานเพ่ือดําเนินการตอไป 2.3. ตรวจสอบประวัติผูสมัครงานวามีขอมูลที่จําเปนครบถวนหรือไม

1. กรณีขอมูลครบถวนจะทําการสงประวัติใหกับหนวยงานที่ขออนุมัติตามคุณสมบัติ

2. กรณีขอมูลไมครบถวนจะทําการแจงรายเอียดใหกับผูสมัครงานรับทราบเพ่ือดําเนินการแกไขตอไป 2.4. นําเสนอเอกสารการขออนุมัติใหกับอธิการบดีเพ่ือพิจารณา

3. อธิการบดี คือ ผูพิจารณาเอกสารการขออนุมัติอัตราวาอนุมัติหรือไม 4. ผูสมัครงาน คือ ผูที่บันทึก หรือแกไขประวัติการสมัครงาน เพ่ือใหหนวยงานผูขออนุมัติ

หรือสํานักทรัพยากรมนุษยคัดเลือกมาทดแทนอัตราวางตอไป

Page 31: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

22

3.3 Use Case Diagram (System Context Model)

รูปที่ 3.4 System Context Model

User Actor หมายถึง ผูใชระบบทั่วไป Admin Actor หมายถึง ผูดแูลระบบ Applicant Actor หมายถึง ผูสมัครงาน Personnel Staff Actor หมายถึง เจาหนาที่บุคลากร Demand Actor หมายถึง เจาหนาที่หนวยงานภายใน

Recruitment System

Report Application Form

Search Applicant

Manage User Account

Login

Register Profile

Sent E-mail Progress

Advertise for jobs

User

Admin

Applicant

Demand

Demand

Login

Manage User Account

Register Profile

Search Applicant

Advertise for jobs

Sent E-mail Progress

Report Application Form

Page 32: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

23

รูปที่ 3.4 แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของระบบใหมที่มี Use Case ที่แสดงใหเห็นภาพรวมทั้งหมดของระบบหลัก ประกอบดวย

3.3.1 Login Use Case ทําหนาที่ในการรับ Username และ Password เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาสูระบบ ซึ่งแบงตามประเภทผูเขาใชระบบ ประกอบดวย ผูดูแลระบบ ผูสมัครงาน เจาหนาที่บุคลากร และเจาหนาที่หนวยงานภายใน

3.3.2 Manage User Account Use Case ทําหนาที่จัดการ Username และ Password ดวยการจํากัดสิทธิ์ผูใชระบบในการเขาถึงขอมูลในระบบโดยผูดูแลระบบ (Admin Actor)

3.3.3 Register Profile Use Case ทําหนาที่ลงทะเบียนประวัติผูสมัครงาน (Applicant Actor) และบันทึกประวัติผูสมัครงานได

3.3.4 Search Applicant Use Case ทําหนาที่คนหาประวัติผูสมัครงาน โดยเจาหนาที่บุคลากร (Personal Staff Actor) และเจาหนาที่หนวยงานภายใน (Demand Actor)

3.3.5 Report Application Form Use Case ทําหนาที่พิมพเอกสารเกี่ยวกับประวัติของผูสมัครงาน (Demand Actor / Personal Staff Actor)

3.3.6 Advertise for Jobs Use Case ทําหนาที่บันทึกขอมูลตําแหนงงานวางและรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลตําแหนงงาน โดยเจาหนาที่บุคลากร (Personal Staff Actor)

3.3.7 Send E-mail Progress Use Case ทําหนาที่สงขอมูลความคืบหนาผานทางอีเมล โดยเจาหนาที่บุคลากร (Personal Staff Actor)

Page 33: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

24

3.4 Use Case Diagram (Requirement Context Model)

รูปที่ 3.5 Requirement Context Model

User Actor หมายถึง ผูใชระบบทั่วไป Admin Actor หมายถึง ผูดแูลระบบ Applicant Actor หมายถึง ผูสมัครงาน Personnel Staff Actor หมายถึง เจาหนาที่บุคลากร Demand Actor หมายถึง เจาหนาที่หนวยงานภายใน

Recruitment System

Search First Name

<<Extend>>

Report Application Form

Sent E-mail Progress

Search PositionSearch First NameExtension PointsSearch Applicant

<<Extend>>

<<Extend>>

Login

Upload ImageExtension PointsRegister Profile

<<Include>>

<<Extend>>

Search Position<<Extend>>

Manage User Account

Advertise for jobs

Upload Image<<Extend>>

Generate Account Applicant

<<Include>>

User

Admin

Applicant

Demand

Demand

Login

Manage User Account

Upload ImageExtension PointsRegister Profile

Search PositionSearch First NameExtension PointsSearch Applicant

Advertise for jobs

Sent E-mail Progress

Report Application Form

Generate Account Applicant

Upload Image

Search First Name

Search Position

<<Include>>

<<Extend>>

<<Extend>>

<<Extend>>

Page 34: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

25

รูปที่ 3.8 แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของระบบใหมที่มี Use Case ที่แสดงใหเห็นภาพรวมทั้งหมดของระบบ ประกอบดวย

3.4.1 Login Use Case ทําหนาที่ในการตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาใชระบบ ซึ่งทําการรับ Username และ Password เพ่ือนํามาตรวจสอบสิทธิ์เขาใชระบบโดยระบบจะแบงตามประเภทผูใชระบบดังนี ้

1. ผูดูแลระบบ (Admin Actor) 2. ผูสมัครงาน (Applicant Actor) 3. เจาหนาที่บุคลากร (Personal Staff Actor) 4. เจาหนาที่หนวยงานภายใน (Demand Actor)

3.4.2 Manage User Account Use Case ทําหนาที่จัดการ Username และ Password ดวยการจํากัดสิทธิ์ผูใชระบบในการเขาถึงขอมูลในระบบโดยผูดูแลระบบ (Admin Actor) ประกอบดวย

1. ผูสมัครงาน (Applicant Actor) สามารถบันทึก/แกไขประวัติผูสมัครงาน และสามารถบันไฟลเอกสารใบแสดงผลการเรียน รูปสมัครงาน หรือ เอกสารประวัติยอได

2. เจาหนาที่บุคลากร (Personal Staff Actor) สามารถบันทึกตําแหนงงานวางเพ่ือลงประกาศรับสมัครงานได สามารถคนหาประวัติผูสมัครงาน สามารถแจงผลความคืบหนาผานทางอีเมล และสามารถพิมพรายงานประวัติผูสมัครงานได

3. เจาหนาที่หนวยงานภายใน (Demand Actor) สามารถคนหาประวัติผูสมัครงานได 3.4.3 Register Profile Use Case ทําหนาที่ลงทะเบียนประวัติผูสมัครงาน (Applicant

Actor) ประกอบดวยกระบวนการยอยดังนี ้1. Generate Account Applicant Use Case ทําหนาที่ในการกําหนด Username

และ Password ให เพ่ือสามารถเขาใชระบบในการบันทึก แกไขประวัติผูสมัครงาน 2. Upload Image Use Case ทําหนาที่รับไฟลรูปสมัครงาน

3.4.4 Search Applicant Use Case ทําหนาที่คนหาประวัติผูสมัครงาน โดยเจาหนาที่บุคลากร (Personal Staff Actor) และเจาหนาที่หนวยงานภายใน (Demand Actor) ประกอบดวยกระบวนการยอยดังนี ้

1. Search Degree Use Case ทําหนาที่ในการคนหาประวัติผูสมัครงาน ตามระดับวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี หรือต่ํากวาปริญญาตรี

2. Search Position Use Case ทําหนาที่คนหาตําแหนงงานที่ผูสมัครงานไดทําการบันทึกประวัติการสมัครงานไว ซึ่งประกอบดวย ตําแหนงงานอาจารย หรือตําแหนงงานเจาหนาที ่

3.4.5 Advertise for Jobs Use Case ทําหนาที่บันทึกขอมูลตําแหนงงานวางและรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลตําแหนงงาน โดยเจาหนาที่บุคลากร (Personal Staff Actor)

Page 35: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

26

3.4.6 Send E-mail Progress Use Case ทําหนาที่แจงรายงานผลความคืบหนาผานทางอีเมลที่ผูสมัครงานบันทึกไวในระบบ และแจงผลความคืบหนาผานทางอีเมลโดยเจาหนาที่บุคลากร (Personal Staff Actor)

3.4.7 Report Application Form Use Case ทําหนาที่แสดงรายงานเพ่ือพิมพประวัติการสมัครงานของผูสมัครงาน 3.5 Activity Diagram

รูปที่ 3.6 Activity Diagram of Login Use Case

จากรูปที่ 3.6 แสดงกระบวนการทํางานของ Activity Diagram of Login Use Case

Processing

Show error message

Show error message

get Username and Password

Show menu

[pass]

Requesting

Check Username and Password

[pass]

Data Validate

[not pass]

[pass]

[not pass]

[pass]

Requesting

Show error message

Show error message

get Username and Password

Show menu

[pass]

Processing

Check Username and Password

[pass]

Data Validate

[not pass]

[pass]

[not pass]

[pass]

get Username and Password Data Validate

[not pass]Show error message

Check Username and Password

[not pass]Show error message

Show menu

[pass]

[pass]

Page 36: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

27

1. Get user and password ผูใชระบบทั่วไปทําการใหขอมูล Username และ Password แกระบบ

2. Data Validate ระบบทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล Username และ Password ที่ผูดูแลระบบใหสําหรับเจาหนาที่บุคลากร และเจาหนาที่หนวยงานภายใน หรือขอมูล Username และ Password ตามที่ระบบทําการ Generate ใหสําหรับผูสมัครงานวาถูกตองหรือไม

2.1. Show error Message ถารูปแบบขอมูล Username และ Password ที่เจาหนาที่ดูแลระบบใหมาหรือตามที่ระบบ Generate ใหมาไมถูกตอง ระบบจะทําการแสดงขอความผิดพลาดใหทราบ

2.2. Check Username and Password ถารูปแบบขอมูล Username และ Password ที่เจาหนาที่ดูแลระบบใหมาหรือตามที่ระบบ Generate ใหมาถูกตอง ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูล Username และ Password วาถูกตองหรือไม

2.2.1. Show error Message ถาขอมูล Username และ Password ที่เจาหนาที่ดูแลระบบใหมาหรือ ตามที่ระบบ Generate ใหไมถูกตอง ระบบจะทําการแสดงขอความผิดพลาดใหทราบ

2.2.2. Show Menu ถารูปแบบขอมูล Username และ Password ที่ผูดูแลระบบใหมา หรือตามที่ระบบ Generate ใหถูกตอง ระบบจะเขาสูสวนที่เปนสิทธิ์การใชงาน

Page 37: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

28

รูปที่ 3.7 Activity Diagram of Manage User Account Use Case

จากรูปที่ 3.7 แสดงกระบวนการทํางานของ Activity Diagram of Manage User Account Use Case

1. Get Actor Detail ผูดูแลระบบทําหนาที่ใหรายละเอียดเก่ียวกับ Manage User Account แกระบบซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1.1. ถารูปแบบการจัดการ User Account ที่เจาหนาที่ดูแลระบบเลือก คือ การเพ่ิมขอมูลผูใชระบบเปนหนวยงานภายใน (Demand) หรือเจาหนาที่บุคลากร (Personal Staff) เจาหนาที่ดูแลระบบจะใหขอมูล รหัสประจําตัวพนักงาน ช่ือ (ภาษาไทย) นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) หนวยงานที่สังกัด และอีเมล

Show error message[not pass]

Show User and Password

get Account Detail

Requesting

Validate Actor Detail

Type Actor Demand

[Generate for Actor Demand Type]

Check Type Actor Detail

[pass]

Type Actor Personal Staff

[Generate for Actor Personal Staff Type ][Generate for Actor Personal Staff Type ] [Generate for Actor Demand Type]

[not pass]

[pass]

Generate User and Password

ProcessingRequesting

Show error message[not pass]

Show User and Password

get Account Detail

Processing

Validate Actor Detail

Type Actor Demand

[Generate for Actor Demand Type]

Check Type Actor Detail

[pass]

Type Actor Personal Staff

[Generate for Actor Personal Staff Type ][Generate for Actor Personal Staff Type ] [Generate for Actor Demand Type]

[not pass]

[pass]

Generate User and Password

get Account DetailValidate Actor Detail

Show error message

Check Type Actor Detail

Generate User and Password

Type Actor Personal Staff Type Actor Demand

Show User and Password

[not pass]

[pass]

[Generate for Actor Personal Staff Type ] [Generate for Actor Demand Type]

Page 38: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

29

1.2. ถารูปแบบการจัดการ User Account ที่เจาหนาที่ดูแลระบบเลือก คือ การแกไขขอมูล ผูใชระบบเปนหนวยงานภายใน (Demand) หรือเจาหนาที่บุคลากร (Personal Staff) เจาหนาที่ดูแลระบบจะใหขอมูล รหัสประจําตัวพนักงาน ช่ือ นามสกุล หนวยงานที่สังกัด เบอรโทรศัพท และอีเมล

1.3. ถารูปแบบการจัดการ User Account ที่เจาหนาที่ดูแลระบบเลือก คือ การลบขอมูล ระบบจะทําการลบขอมูลผูใชระบบ

2. Validate Account Detail ระบบจะทําการตรวจสอบรูปแบบขอมูลที่เจาหนาที่ดูแลระบบใหมาวาถูกตองหรือไม

2.1. Show error Message ถารูปแบบขอมูลที่เจาหนาที่ดูแลระบบใหมาไมถูกตองระบบจะทําการแสดงขอความผิดพลาดใหทราบ

2.2. Check Department Actor ถารูปแบบขอมูลหนวยงานคาคงที่ที่สังกัดที่เจาหนาที่ดูแลระบบใหมาถูกตอง ระบบจะทําการตรวจสอบวาสังกัดหนวยงานใด

2.3. Generate User and Password ถาหนวยงานที่สังกัดมีอยูในระบบ ระบบจะทําการ Generate User and Password โยใหสิทธิ์การเขาใชระบบตามหนวยงานที่สังกัด ดังนี้

2.3.1. Type Actor Personal Staff ถารูปแบบขอมูลคาคงที่หนวยงานเปนหนวยงานฝายบุคลากร ระบบจะทําการ Generate User and Password โดยสามารถเขาไปบันทึกหรือแกไขประกาศรับสมัครงาน คนหาประวัติผูสมัครงาน แจงรายงานความคืบหนาผานทางอีเมลไปยังผูสมัครงาน และพิมพรายงานประวัติผูสมัครงานได

2.3.2. Type Actor Demand ถารูปแบบขอมูลคาคงที่หนวยงานเปนหนวยงานภายในระบบจะทําการ Generate User and Password โดยสามารถเขาไปคนหาประวัติผูสมัครงานได

3. Show User and Password ระบบทําการแสดง User และ Password เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการ User และ Password

Page 39: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

30

รูปที่ 3.8 Activity Diagram of Register Profile Use Case

Requesting

Show error message

[not pass]

get Profile

Show Data Retrieve

Show Profile Menu

Show error message[contain]

Processing

[not pass]

[pass]

Update Profile

[contain]

Primary key generation

[not contain]

[not contain] [contain]

Check Primary Key

[not Retrieve]

Insert Profile

Profile Validate

Data Retrieve

[Retrieve][Retrieve] [not Retrieve]

Action Classify

[pass]

[not contain]

[contain]

Check Profile

[not contain]

Requesting

Show error message

[not pass]

get Profile

Show Data Retrieve

Show Profile Menu

Show error message[contain]

Processing

[not pass]

[pass]

Update Profile

[contain]

Primary key generation

[not contain]

[not contain] [contain]

Check Primary Key

[not Retrieve]

Insert Profile

Profile Validate

Data Retrieve

[Retrieve][Retrieve] [not Retrieve]

Action Classify

[pass]

[not contain]

[contain]

Check Profile

[not contain]

get Profile Profile Validate

Show error message

Check Primary Key

Primary key generation

Update Profile

Insert Profile

Show Profile Menu

Check Profile

Action Classify

Data RetrieveShow Data Retrieve

Show error message

[not pass]

[not contain] [contain]

[pass]

[Retrieve] [not Retrieve]

[contain]

[not contain]

Page 40: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

31

จากรูปที่ 3.8 แสดงกระบวนการทํางานของ Activity Diagram of Register Profile Use Case

1. Get Profile ผูสมัครงาน ใหขอมูลรายละเอียดของตนเองที่ตองการทําการลงทะเบียนฝากประวัติสวนบุคคลเพ่ือสมัครงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.1. ถารูปแบบการจัดการลงทะเบียนประวัติผูสมัครงาน ที่ผูสมัครงานเลือก คือ การเพ่ิมขอมูล ผูสมัครงาน จะใหขอมูล ดังนี้

1.1.1. ขอมูลลงทะเบียนเขาใชระบบประกอบดวย Username และ Password 1.1.2. ขอมูลประวัติสวนสําหรับติดตอของผูสมัครงาน ประกอบดวย ช่ือ

(ภาษาไทย) นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ (ภาษาอังกฤษ) นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ที่อยูตามทะเบียนบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย ที่อยูปจจุบัน ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย โทรศัพทบาน โทรศัพทมือถือ และอีเมล

1.1.3. ขอมูลรายละเอียดสวนบุคคลประกอบดวย วันเดือนป เกิด เพศ สถานะภาพทางทหาร ความสูง น้ําหนัก สัญชาติ ศาสนา สถานะภาพสมรส ไฟลเอกสารประวัติสวนตัว และรูปสมัครงาน

1.1.4. ขอมูลรายละเอียดสาขาวิชาอาชีพประกอบดวย สาขาวิชาอาชีพ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด และตําแหนงงานที่ตองการ

1.1.5. ขอมูลประวัติการศึกษาประกอบดวยระดับการศึกษา ช่ือสถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษาที่สําเร็จ สาขาวิชาที่จบ ปที่จบการศึกษา และคะแนนเฉล่ียสะสม

1.1.6. ขอมูลประสบการณการทํางานประกอบดวย ช่ือบริษัท ระยะเวลาทํางาน ตําแหนงงาน และลักษณะงานที่รับผิดชอบ

1.1.7. ขอมูลการฝกอรบรมประกอบดวย ช่ือหลักสูตร ระยะเวลาในการอบรม และสถาบันที่จัดอบรม

1.1.8. ขอมูลรายละเอียดความสามารถพิเศษประกอบดวย ความสามารถทางภาษา พูด อาน เขียน ความสามารถในการพิมพดีด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

1.2. ถารูปแบบการจัดการลงทะเบียนประวัติผูสมัครงาน ที่ผูสมัครงานเลือก คือ การแกไขขอมูล ผูสมัครงาน จะใหขอมูล Username และ Password เพ่ือทําการแกไขขอมูล

2. Profile Validate ระบบทําการตรวจสอบรูปแบบ ขอมูลที่ผูสมัครงานใหวาถูกตองหรือไม 2.1. Show error message ถารูปแบบที่ผูสมัครงานใหขอมูลรายละเอียดของตนเอง

ไมถูกตอง ระบบทําการแสดงขอความผิดพลาดใหทราบ 2.2. Action Classify ทําหนาที่ในการแยกคําสั่งวาตองการอานขอมูล หรือตองการ

เพ่ิม แกไขขอมูล 2.2.1. Data Retrieve คือในกรณีที่ผูสมัครงานเลือก Retrieve เพ่ืออานขอมูล

ในระบบ โดยระบบจะทําการนํา Primary key มาคนในฐานขอมูล

Page 41: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

32

1. Show Data Retrieve ระบบทําการแสดงขอมูลตามที่ผูสมัครงานเลือกขอมูลเพ่ืออานขอมูล

2.2.2. Check Primary Key คือในกรณีที่ผูสมัครงานเลือก not Retrieve ระบบจะทําการสงขอมูลตรวจสอบ Primary key วามีในระบบหรือไม

1) Check Profile คือกรณีทีข่อมูลที่ผูสมัครงานใหมาไมมี Primary key ในระบบ ระบบจะทําการตรวจสอบรูปแบบขอมูลผูสมัครงานวาถูกตองหรือไม

1.1. Show error message ถารูปแบบขอมูลที่ผูสมัครงานใหมาไมถูกตองระบบจําทําการแสดงขอผิดพลาดใหทราบ

1.2. Primary key Generation ถารูปแบบขอมูลที่ผูสมัครงานใหมาถูกตองระบบจะทําการ Generation Primary key ให

1.3. Insert Profile ระบบจะทําการเพ่ิมขอมูลรายละเอียดของผูสมัครงานใหในระบบ

2) Update Profile คือกรณีที่ขอมูลผูสมัครงานมี Primary key ในระบบ ระบบจะทําการแกไขขอมูลรายละเอียดตามที่ผูสมัครงานใหมา

3. Show Profile Menu ระบบทําการแสดงรายละเอียดเม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนบันทึกรายละเอียดผูสมัครงาน

Page 42: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

33

รูปที่ 3.9 Activity Diagram of Generate Account Applicant Use Case

จากรูปที่ 3.9 แสดงกระบวนการทํางานของ Activity Diagram of Generate Account Applicant Use Case

1. Get Profile Account ผูสมัครงานใหขอมูล User และ Password แกระบบ 2. Validate Profile Account ระบบทําการตรวจสอบ User และ Password วารูปแบบที่ให

มาถูกตองหรือไม 2.1. Show error Message ถารูปแบบขอมูลที่ผูสมัครงานใหมา ไมถูกตองระบบจะ

ทําการแสดงขอความผิดพลาดใหทราบ

Requesting

get Profile Account

Show error message[not pass]

Show Applicant Menu

[contain]

Show error message[not contain]

Processing

Validate Profile Account

[pass]

[not pass]

Check Primary key

[pass]

[contain]

[not contain]

Requesting

get Profile Account

Show error message[not pass]

Show Applicant Menu

[contain]

Show error message[not contain]

Processing

Validate Profile Account

[pass]

[not pass]

Check Primary key

[pass]

[contain]

[not contain]

get Profile Account Validate Profile Account

Show error message

Check Primary key

Show Applicant Menu

Show error message

[pass]

[contain]

[not contain]

[not pass]

Page 43: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

34

2.2. Check Primary Key ถารูปแบบขอมูลที่ผูสมัครงานใหมา ถูกตองระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลวามี Primary Key หรือไม

2.2.1. Show error Message ถา User และPassword ที่ผูสมัครใหมามีอยูในระบบ ระบบจะทําการแสดงขอความผิดพลาดใหทราบ

2.2.2. Show Applicant Menu ถา User และPassword ที่ผูสมัครใหมาไมมีอยูในระบบ ระบบจะทําการสราง Primary Key ของขอมูลขึ้นมา

รูปที่ 3.10 Activity Diagram of Upload Profile Use Case

Requesting

get attach file

Show error message[not pass]

Show error message[not contain]

Show complete message

Processing

Check Type Attach File

[not pass]

[pass]

Check Key Profile

[pass]

[not contain]

[contain]

Insert Attach File

[contain]

Requesting

get attach file

Show error message[not pass]

Show error message[not contain]

Show complete message

Processing

Check Type Attach File

[not pass]

[pass]

Check Key Profile

[pass]

[not contain]

[contain]

Insert Attach File

[contain]

get attach file Check Type Attach File

Show error message

Check Key Profile

Show error message

Insert Attach FileShow complete message

[not pass]

[pass]

[not contain]

[contain]

Page 44: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

35

จากรูปที่ 3.10 แสดงกระบวนการทํางานของ Activity Diagram of Upload Profile Use Case

1. Get Attach File ผูสมัครงานทําการเลือกรูปแบบขอมูลบันทึกไฟลรูปภาพสมัครงาน 2. Check Type Attach File ระบบทําการตรวจสอบขอมูลนามสกุลไฟล และรูปภาพสมัคร

งานวาถูกตองหรือไม 2.1. Show error Message ถารูปแบบขอมูลที่ผูสมัครงานใหมาไมถูกตอง ระบบจะ

ทําการแสดงขอความผิดพลาดใหทราบ 2.2. Check Key Profile ถารูปแบบขอมูลที่ผูสมัครงานใหมาถูกตอง ระบบจะทําการ

ตรวจสอบ Key Profile 2.2.1. Show error Message ถา Key Profile มีในระบบ ระบบจะทําการแสดง

ขอความผิดพลาดใหทราบ 2.2.2. Insert Attach File ถา Key Profile ไมมีในระบบ ระบบจะทําการเพ่ิม

ขอมูลไฟลรูปภาพสมัครงานลงในระบบ 3. Show Complete Message ระบบทําการแสดงขอความบันทึกไฟลเอกสารเสร็จสมบูรณ

เม่ือเสร็จสิ้นการเพ่ิมไฟลเอกสาร

รูปที่ 3.11 Activity Diagram of Search Applicant Use Case

Requesting Processing

get Applicant Searching

Show error message[not pass]

Show Applicant Searching

Check Applicant

[pass]

[not pass]

Applicant Searching

[pass]

Requesting

get Applicant Searching

Show error message[not pass]

Show Applicant Searching

Processing

Check Applicant

[pass]

[not pass]

Applicant Searching

[pass]

get Applicant SearchingCheck Applicant

Show error message

Applicant SearchingShow Applicant Searching

[pass]

[not pass]

Page 45: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

36

จากรูปที่ 3.11 แสดงกระบวนการทํางานของ Activity Diagram of Search Applicant Use Case

1. Get Applicant Searching เจาหนาที่หนวยงานภายใน หรือเจาหนาที่บุคลากรทําการใหขอมูลรายละเอียดผูสมัครงาน เพ่ือทําการคนหาประวัติผูสมัครงาน

2. Check Applicant ระบบทําการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดประวัติผูสมัครงานวาถูกตองหรือไม

2.1. Show error Message ถารูปแบบขอมูลรายละเอียดประวัติผูสมัครงานไมถูกตองระบบจะทําการแสดงขอความผิดพลาดใหทราบ

2.2. Applicant Searching ถารูปแบบขอมูลรายละเอียดประวัติผูสมัครงานถูกตอง ระบบจะทําการคนหาประวัติผูสมัครงาน

3. Show Applicant Searching ระบบทําการแสดงการคนหาขอมูลรายละเอียดประวัติผูสมัครงาน เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการคนหาใบสมัครงาน

รูปที่ 3.12 Activity Diagram of Search First name Use Case

Requesting

get Firstname

Show Firstname Searching

Show error messge[not pass]

Processing

Check Firstname

[pass]

[not pass]

Firstname Seaching

[pass]

Requesting

get Firstname

Show Firstname Searching

Show error messge[not pass]

Processing

Check Firstname

[pass]

[not pass]

Firstname Seaching

[pass]

get Firstname Check Firstname

Show error messge

Show Firstname SearchingFirstname Seaching

[pass]

[not pass]

Page 46: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

37

จากรูปที่ 3.12 กระบวนการทํางานของ Activity Diagram of Search First name Use Case

1. Get Firstname เจาหนาที่บุคลากร หรือเจาหนาที่หนวยงานภายในทําการเลือกรูปแบบชื่อผูสมัครงานที่ในระบบโดยสามารถใสอักษรช่ือผูสมัครงาน

2. Check Firstname ระบบทําการตรวจสอบรูปแบบอักษรช่ือผูสมัครที่เจาหนาที่บุคลากร หรือเจาหนาที่หนวยงานภายในเลือกรูปแบบการคนหา Show error Message ถารูปแบบขอมูลรายละเอียดประวัติผูสมัครงานไมถูกตองระบบจะทําการแสดงขอความผิดพลาดใหทราบ

2.1. Firstname Searching ถารูปแบบขอมูลรายละเอียดประวัติผูสมัครงานถูกตอง ระบบจะทําการคนหาชื่อผูสมัครงาน

2.2. Show error message ถารูปแบบขอมูลรายละเอียดประวัติผูสมัครงานไมถูกตอง ระบบจะแสดงขอความผิดพลาด

3. Show Firstname Searching ระบบทําการแสดงการคนหาขอมูลรายละเอียดประวัติผูสมัครงาน เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการคนหาใบสมัครงาน

รูปที่ 3.13 Activity Diagram of Search Position Use Case

จากรูปที่ 3.13 แสดงกระบวนการทํางานของ Activity Diagram of Search Position Use Case

Requesting

get Position Type Searching

Show Teacher Searching[Searching position teacher type]

show Staff Searching[Searching position staff type]

Processing

Check Position Type

[Searching position teacher type]

[Searching position staff type]

Requesting

get Position Type Searching

Show Teacher Searching[Searching position teacher type]

show Staff Searching[Searching position staff type]

Processing

Check Position Type

[Searching position teacher type]

[Searching position staff type]

get Position Type Searching Check Position Type

Show Teacher Searching

show Staff Searching

[Searching position teacher type]

[Searching position staff type]

Page 47: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

38

1. Get Position Type Searching เจาหนาที่บุคลากร หรือเจาหนาที่หนวยงานภายในทําการเลือกรูปแบบการคนหาตําแหนงงานคาคงที่ในระบบโดยสามารถเลือกรูปแบบการคนหาตาํแหนงงานได ดังนี ้

1.1. คนหาตําแหนงงานอาจารย 1.2. คนหาตําแหนงงานเจาหนาที ่

2. Check Position Type ระบบทําการตรวจสอบรูปแบบการคนหาตําแหนงงานคาคงที่ ที่เจาหนาที่บุคลากร หรือเจาหนาที่หนวยงานภายในเลือกวาเปนรูปแบบการคนตําแหนงงานคาคงที่ตําแหนงงานอาจารย หรือตําแหนงงานเจาหนาที ่ดังนี ้

2.1. Show Teacher Searching ถารูปแบบการคนหาตําแหนงงานคาคงที่ ที่เจาหนาที่บุคลากร หรือเจาหนาที่หนวยงานภายในเลือก คือ รูปแบบตําแหนงงานอาจารย ระบบจะทําการแสดงรายละเอียดการคนหาประวัติผูสมัครงาน ที่มีผูสมัครงานในรูปแบบตําแหนงงานอาจารย

2.2. Show Staff Searching ถารูปแบบการคนหาตําแหนงงานคาคงที่ ที่เจาหนาที่บุคลากร หรือเจาหนาที่หนวยงานภายในเลือก คือ รูปแบบตําแหนงงานเจาหนาที่ ระบบจะทําการแสดงรายละเอียดการคนหาประวัติผูสมัครงาน ที่มีผูสมัครงานในรูปแบบตําแหนงงานเจาหนาที่

Page 48: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

39

รูปที่ 3.14 Activity Diagram of Advertise for Jobs Use Case

จากรูปที่ 3.14 กระบวนการการทํางานของ Activity Diagram of Advertise for Jobs Use Case

1. Get Job Detail เจาหนาที่บุคลากรใหขอมูลรายละเอียดตําแหนงงานที่รับสมัครแกระบบ

Requesting

get Job Detail

Show error message

Show Advertise for Jobs detial

Processing

Data Validate

Check Vacancy in Department

Primary key Generate

[not contain]

Check Primary key

[contain]

Insert Data

[update] [delete]

Update Data

[update]

Delete Data

[delete]

[contain][not contain]

Requesting

get Job Detail

Show error message

Show Advertise for Jobs detial

Processing

Data Validate

Check Vacancy in Department

Primary key Generate

[not contain]

Check Primary key

[contain]

Insert Data

[update] [delete]

Update Data

[update]

Delete Data

[delete]

[contain][not contain]

get Job Detail Data Validate

Show error message

Check Vacancy in Department

Primary key Generate Check Primary key

Insert Data Update Data Delete Data

Show Advertise for Jobs detial

[update] [delete]

[contain][not contain]

Page 49: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

40

2. Data Validate ระบบทําการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดตําแหนงงานที่รับสมัครวารูปแบบขอมูลถูกตองหรือไม

2.1. Show error Message ถารูปแบบขอมูลรายละเอียดไมถูกตอง ระบบจะทําการแสดงขอความผิดพลาดใหทราบ

2.2. Check Vacancy in Department ถารูปแบบขอมูลรายละเอียดถูกตอง ระบบจะทําการตรวจสอบวามีขอมูลอยูในระบบหรือไม

2.2.1. Primary Key Generate ถารูปแบบขอมูลรายละเอียดตําแหนงงานไมมี Primary Key ในระบบ ระบบจะทําการเพ่ิม Primary Key ในระบบให

2.2.2. Check Primary Key ถารูปแบบขอมูลรายละเอียดตําแหนงงานมี Primary Key ในระบบ ระบบจะทําการตรวจสอบ Primary Key เพ่ือดําเนินการแกไข หรือลบขอมูลรายละเอียด

1. Update Data ถารูปแบบการทํางานที่เจาหนาที่บุคลากรเลือก คือการแกไข ระบบจะทําการแกไขขอมูลรายละเอียดประกาศรับสมัครตําแหนงงาน ตามที่เจาหนาที่บุคลากรเลือก

2. Delete Data ถารูปแบบการทํางานที่เจาหนาที่บุคลากรเลือก คือการลบขอมูล ระบบจะทําการลบขอมูลรายละเอียดประกาศรับสมัครตําแหนงงาน

2.3. Insert Data เมื่อระบบไดสราง Primary Key ของประกาศรับสมัครตําแหนงงานขึ้นมา ระบบจะทําการเพ่ือ ขอมูลรายละเอียดประกาศรับสมัครงตําแหนงงาน ซึ่งประกอบดวย ตําแหนงงาน คุณสมบัติตําแหนงงาน หนวยงานที่รับสมัครงาน

3. Show Advertise for Jobs Detail ระบบทําการแสดงรายละเอียดประกาศรับสมัครตําแหนงงาน เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการประกาศรับสมัครงาน

Page 50: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

41

รูปที่ 3.15 Activity Diagram of Send E-mail Progress Use Case

จากรูปที่ 3.15 แสดงกระบวนการทํางานของ Activity Diagram of Send E-mail Progress Use Case

1. Get Data Profile เจาหนาที่บุคลากรกรเปนผูใหขอมูลของผูสมัครงานแกระบบ ซึ่งประกอบดวย ช่ือ หรือ นามสกุลของผูสมัครงาน

2. Data Profile Validate ระบบทําการตรวจสอบขอมูลช่ือ หรือนามสกุลผูสมัครงานวามีอยูในระบบหรือไม

Requesting

get Data Profile

Show error message[not pass]

Show error message[not contain]

Send E-mail Progress

Processing

Data Profile Validate

[not pass]

[pass]

Check Data E-mail

[pass]

[not contain]

[contain]

Check Profile Complete

[contain]

[Incomplate] [Complete]

Profile Incomplete

[Incomplate]

Profile Complete

[Complete]

Requesting

get Data Profile

Show error message[not pass]

Show error message[not contain]

Send E-mail Progress

Processing

Data Profile Validate

[not pass]

[pass]

Check Data E-mail

[pass]

[not contain]

[contain]

Check Profile Complete

[contain]

[Incomplate] [Complete]

Profile Incomplete

[Incomplate]

Profile Complete

[Complete]

get Data Profile Data Profile Validate

Show error message

Check Data E-mail

Show error message

Check Profile Complete

Profile Incomplete Profile Complete

Send E-mail Progress

[not pass]

[pass]

[not contain]

[contain]

[Incomplate] [Complete]

Page 51: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

42

2.1. Show error Message ถารูปแบบขอมูลช่ือ หรือนามสกุลผูสมัครงานไมมีอยูในระบบ ระบบจะทําการแสดงขอความผิดพลาดใหทราบ

2.2. Check Data E-mail ถารูปแบบขอมูลช่ือ หรือนามสกุลผูสมัครงานมีอยูในระบบ ระบบจะทําการตรวจสอบขอมูลประวัติวามี E-mail หรือไม

2.2.1. Show error Message ถารูปแบบขอมูล E-mail ไมมีอยูในระบบ ระบบจะทําการแสดงขอความผิดพลาดใหทราบ

2.2.2. Check Profile Complete ถารูปแบบขอมูล E-mail มีอยูในระบบ ระบบจะทําการตรวจสอบความสมบูรณประวัติของผูสมัครงานวาครบถวนสมบูรณหรือไม

1. Profile Incomplete ถาประวัติผูสมัครงานครบถวนสมบูรณ ระบบจะทําการกําหนดใหประวัติของผูสมัครงานนั้นสมบูรณ

2. Profile Complete ถาประวัติผูสมัครงานไมครบถวนสมบูรณ ระบบจะทําการกําหนดใหประวัติของผูสมัครงานนั้นไมสมบูรณ

3. Send E-mail Progress ระบบทําการแสดงรายงานความคืบหนาผานทาง E-mail เม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบประวัติผูสมัครงาน

รูปที่ 3.16 Activity Diagram of Report Application Form Use Case

Requesting

get Data Application Form

Show error message[not pass]

Show Report Applicant Profile

Processing

data Validate

[not pass]

[pass]

Profile

[pass]

Requesting

get Data Application Form

Show error message[not pass]

Show Report Applicant Profile

Processing

data Validate

[not pass]

[pass]

Profile

[pass]

get Data Application Form data Validate

Show error message

ProfileShow Report Applicant Profile

[not pass]

[pass]

Page 52: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

43

จากรูปที่ 3.16 แสดงกระบวนการทํางานของ Activity Diagram of Report Application Form Use Case

1. Get Data Application Form เจาหนาที่บุคลากรใหขอมูลรายละเอียดใบสมัครงาน แกระบบ เพ่ือทําการแสดงรายงานประวัติผูสมัครงาน

2. Data Validate ระบบทําการตรวจสอบขอมูลรายละเอียดที่เจาหนาที่บุคลากรใหมาวาถูกตองหรือไม

2.1. Show error Message ถารูปแบบขอมูลที่เจาหนาที่บุคลากรใหมาไมถูกตอง ระบบจะทําการแสดงขอความผิดพลาดใหทราบ

2.2. Show Report Application Profile ถารูปแบบขอมูลรายละเอียดที่เจาหนาที่บุคลากรใหมาถูกตอง ระบบจะทําการแสดงรายงานใบสมัครงาน

รูปที่ 3.17 Activity Diagram of Degree Report Use Case

จากรูปที่ 3.17 แสดงกระบวนการทํางานของ Activity Diagram of Degree Report Use Case

Requesting

get Level Degree

Higher Bachelor's Degree[Level Higher Bachelor's Degree]

Bachelor's Degree[Level Bachelor's Degree]

Lower Bachelor's Degree[Level Lower Bachelor's Degree]

Processing

Check Level Degree

[Level Higher Bachelor's Degree]

[Level Bachelor's Degree]

[Level Lower Bachelor's Degree]

Requesting

get Level Degree

Higher Bachelor's Degree[Level Higher Bachelor's Degree]

Bachelor's Degree[Level Bachelor's Degree]

Lower Bachelor's Degree[Level Lower Bachelor's Degree]

Processing

Check Level Degree

[Level Higher Bachelor's Degree]

[Level Bachelor's Degree]

[Level Lower Bachelor's Degree]

get Level Degree Check Level Degree

Higher Bachelor's Degree

Bachelor's Degree

Lower Bachelor's Degree

[Level Higher Bachelor's Degree]

[Level Bachelor's Degree]

[Level Lower Bachelor's Degree]

Page 53: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

44

1. Get Level Degree เจาหนาที่บุคลากรทําการเลือกรูปแบบระดับวุฒิการศึกษาคาคงที่ในระบบโดยสามารถเลือกรูปแบบระดับวุฒิการศึกษาได ดังนี ้

1.1. ระดับวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตร ี1.2. ระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 1.3. ระดับวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี

2. Check Level Degree ระบบทําการตรวจสอบรูปแบบระดับวุฒิการศึกษาคาคงที่ ที่เจาหนาที่บุคลากรเลือกวาเปนรูปแบบระดับวุฒิการศึกษาคาคงที่สูงกวาปริญญาตรี ปริญญาตรี หรือต่ํากวาปริญญาตรี ดังนี ้

2.1. Higher Bachelor’s Degree ถารูปแบบระดับวุฒิการศึกษาคาคงที่ ที่เจาหนาที่บุคลากรเลือก คือ รูปแบบสูงกวาปริญญาตรี ระบบจะทําการแสดงรายละเอียดประวัติผูสมัครงานที่ผูสมัครงานมีระดับวุฒิการศึกษาในรูปแบบระดับวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี

2.2. Bachelor’s Degree ถารูปแบบระดับวุฒิการศึกษาคาคงที่ ที่เจาหนาที่บุคลากรเลือก คือ รูปแบบปริญญาตรี ระบบจะทําการแสดงรายละเอียดประวัติผูสมัครงานที่ผูสมัครงานมีระดับวุฒิการศึกษาในรูปแบบระดับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี

2.3. Lower Bachelor’s Degree ถารูปแบบระดับวุฒิการศึกษาคาคงที่ ที่เจาหนาที่บุคลากรเลือก คือ รูปแบบต่ํากวาปริญญาตรี ระบบจะทําการแสดงรายละเอียดประวัติผูสมัครงานที่ผูสมัครงานมีระดับวุฒิการศึกษาในรูปแบบระดับวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตร ี

Page 54: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

45

รูปที่ 3.18 Activity Diagram of Position Report Use Case

จากรูปที่ 3.18 แสดงกระบวนการทํางานของ Activity Diagram of Position Report Use Case

1. Get Position Type เจาหนาที่บุคลากรทําการเลือกรูปแบบตําแหนงงานคาคงที่ในระบบโดยสามารถเลือกรูปแบบตําแหนงงานได คือ รูปแบบตําแหนงงานอาจารย และรูปแบบตําแหนงงานเจาหนาที่

2. Check Position Type ระบบทําการตรวจสอบรูปแบบตําแหนงงานคาคงที่ ที่เจาหนาที่บุคลากรเลือกวาเปนรูปแบบตําแหนงงานคาคงที่อาจารย หรือรูปแบบตําแหนงคาคงที่เจาหนาที่ ดังนี้

2.1. Show Teacher Position ถารูปแบบตําแหนงงานคาคงที่ ที่เจาหนาที่บุคลากรเลือก คือ รูปแบบตําแหนงงานอาจารย ระบบจะทําการแสดงรายละเอียดประวัติผูสมัครงาน ที่สมัครงงานในรูปแบบตําแหนงงานอาจารย

2.2. Show Staff Position ถารูปแบบตําแหนงงานคาคงที่ ที่เจาหนาที่บุคลากรเลือก คือ รูปแบบตําแหนงงานเจาหนาที่ระบบจะทําการแสดงรายละเอียดประวัติผูสมัครงาน ที่สมัครงานในรูปแบบตําแหนงงานเจาหนาที ่

Requesting

get Position Type

Show Teacher Position[Teacher Position Type]

Show Staff Position[Staff Position Type]

Processing

Check Position Type

[Teacher Position Type]

[Staff Position Type]

Requesting

get Position Type

Show Teacher Position[Teacher Position Type]

Show Staff Position[Staff Position Type]

Processing

Check Position Type

[Teacher Position Type]

[Staff Position Type]

get Position Type Check Position Type

Show Teacher Position

Show Staff Position

[Teacher Position Type]

[Staff Position Type]

Page 55: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

46

3.6 Class Diagram เปนแผนภาพที่ใชในการวิเคราะหและออกแบบ Class ที่เกิดขึ้นในการเขยีนโปรแกรมดัง

รูปที ่3.22 Class Diagram

รูปที่ 3.19 Class Diagram

-staffID : int-staffUsername : string-staffPassword : string-staffName : string-staffSname : string-staffDep : string-staffEmail : string-staffRole : staff+insert() : void+update() : void+delete() : void+find() : void+sendEmail() : void

STAFF_PROFILE

-adjID : int-adjPostion : string-adjDep : string-adjAmount : string-adjDegree : string-adjSubjects : string-adjSpecSkill : string-adjStatus : string+insert() : void+update() : void+delete() : void+find() : void

ADVERITSE_JOBS

-appID : int-appUsername : string-appPassword : string-position : string-thFname : string-thSname : string-enFname : string-enSname : string-birthdate : date-weight : int-height : int-nationa : string-religion : string-dadName : string-mamName : string-spName : string-spOcc : string-spWorkAdd : string-addRegis : string-addNow : string-phone : string-mobile : string-email : string-traintng : training-experience : exprience-img_file : img_file-education : List<education>-skills : skills-ref_a_emergency : ref_a_emergency+insert() : void+update() : void+print() : void+register() : void+find() : void

APPLICANT_PROFILE-trainID : int-trainNameber : string-trainStartMonth : string-trainStartYear : string-trainEndMonth : string-trainEndYear : string-trainCourse : string-trainInstitute : string-applicant_profile : applicant_profile+insert() : void+update() : void

TRAINING

-skID : int-lgEng : string-lgEngSpeak : string-lgEngRead : string-lgEngWrite : string-lgName : string-lgSpeak : string-lgRead : string-lgWrite : string-typingTh : string-typingEng : string-otherSkill : string-applicant_profile : applicant_profile+insert() : void+update() : void

SKILLS-expID : int-expNumber : string-expStartMonth : string-expStarYear : string-expEndMonth : string-expEndYear : string-expCompany : string-expPosition : string-expReason : string-expJD : string-applicant_profile : applicant_profile+insert() : void+update() : void

EXPERIENCE

-imgID : int-imgFileName : string-imgData : image-applicant_profile : applicant_profile+insert() : void+update() : void

IMG_FILE

-raeID : int-raeName : string-raeRelation : string-raeAdd : string-raePhone : string-raeNumber : string-applicant_profile : applicant_profile+insert() : void+update() : void

REF_A_EMERGENCY

-eduID : int-eduLevel : string-eduInstitute : string-eduDegree : string-eduSubject : string-eduYear : string-eduGPA : string-eduNumber : string-applicant_profile : applicant_profile+insert() : void+update() : void

EDUCATION

1...* 1

1...* 1

1

1...1

11...1

1 *...1

1 0...11 0...1

1...* 1

1...1

1

11...1

1...* 11 *...1

Page 56: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

47

จากรูปที่ 3.19 แสดงใหเห็น Class และความสัมพันธระหวาง Class ที่เกิดขึ้นภายในระบบ โดยแตละ Class มีคุณสมบัตทิีแ่ตกตางกัน 3.7 คําอธิบาย Class Diagram of Recruitment System

รูปที่ 3.20 Class Diagram of APPLICANT_PROFILE

จากรูปที่ 3.20 แสดง Class Diagram of APPLICANT_PROFILE ดังนี ้

Data member ซ่ึงประกอบดวย appID : Int ใชในการเก็บขอมูล รหสัประวัติผูสมัครงาน appUsername : String ใชในการเก็บขอมูล Username ผูสมัครงาน appPassword : String ใชในการเก็บขอมูล Password ผูสมัครงาน position : String ใชในการเก็บขอมูลตําแหนงงานที่สมัคร thFname : String ใชในการเก็บขอมูลชือ่ภาษาไทยของผูสมัครงาน thSname : String ใชในการเก็บขอมูลนามสกุลภาษาไทยของผูสมัครงาน enFname : String ใชในการเก็บขอมูลชือ่ภาษาอังกฤษของผูสมัครงาน

-appID : int-appUsername : string-appPassword : string-position : string-thFname : string-thSname : string-enFname : string-enSname : string-birthdate : date-weight : int-height : int-nationa : string-religion : string-dadName : string-mamName : string-spName : string-spOcc : string-spWorkAdd : string-addRegis : string-addNow : string-phone : string-mobile : string-email : string-traintng : training-experience : exprience-img_file : img_file-education : List<education>-skills : skills-ref_a_emergency : ref_a_emergency+insert() : void+update() : void+print() : void+register() : void+find() : void

APPLICANT_PROFILE

Page 57: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

48

enSname : String ใชในการเก็บขอมูลนามสกุลภาษาอังกฤษของผูสมัครงาน birthdate : Date ใชในการเก็บขอมูลวันเกิดของผูสมัครงาน weight : Int ใชในการเก็บขอมูลน้ําหนักของผูสมัครงาน height : Int ใชในการเก็บขอมูลสวนสูงของผูสมัครงาน nationa : String ใชในการเก็บขอมูลสัญญาชาติของผูสมัครงาน religion : String ใชในการเก็บขอมูลศาสนาของผูสมัครงาน dadName : String ใชในการเก็บขอมูลชือ่-นามสกุลบิดาของผูสมัครงาน momName : String ใชในการเก็บขอมูลชือ่-นามสกุลมารดาของผูสมัครงาน maritalStatus : String ใชในการเก็บขอมูลสถานะภาพสมรสของผูสมัครงาน spName : String ใชในการเก็บขอมูลชือ่-นามสกุลคูสมรสของผูสมัครงาน spOcc : String ใชในการเกบ็ขอมูลอาชีพคูสมรสของผูสมัครงาน spWorkAdd : String ใชในการเก็บขอมูลสถานที่ทํางานคูสมรสของผูสมัครงาน addRegis : String ใชในการเก็บขอมูลที่อยูตามทะเบียนบานของผูสมัครงาน addNow : String ใชในการเก็บขอมูลที่อยูปจจุบันของผูสมัครงาน phone : String ใชในการเก็บขอมูลเบอรโทรศัพทบานของผูสมัครงาน mobile : String ใชในการเก็บขอมูลเบอรโทรศัพทมือถอืของผูสมัครงาน email : String ใชในการเก็บขอมูลอีเมลของผูสมัครงาน training : Training ใชในการเก็บประวัติการฝกอบรมของผูสมัครงาน experience : Expreience ใชในการเก็บประวัติประสบการณทํางานของผูสมัครงาน img_file : Img_file ใชในการเก็บขอมูลรปูภาพสมัครงานของผูสมัครงาน education : List<Education> ใชในการเก็บประวัติการศึกษาของผูสมัครงาน skills : Skill ใชในการเก็บขอมูลทักษะความสามารถของผูสมัครงาน ref_a_emergency : ref_a_emergency ใชในการเก็บขอมูลบุคคลอางอิงของผูสมัครงาน

Operation ประกอบดวย insert : void ทําหนาที่ในกระบวนการบันทึกขอมูลประวัตผิูสมัครงาน update : void ทําหนาที่ในกระบวนการแกไขขอมูลประวัตผิูสมัครงาน print : void ทําหนาที่ในกระบวนการแสดงรายงานขอมูลประวัติผูสมคัรงาน register : void ทําหนาที่ในกระบวนการเขาสูระบบของผูสมัครงาน find : void ทําหนาที่ในกระบวนการคนหาขอมูลของผูสมัครงาน

Page 58: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

49

รูปที่ 3.21 Class Diagram of EDUCATION

จากรูปที่ 3.21 แสดง Class Diagram of EDUCATION ดังนี ้

Data member ซ่ึงประกอบดวย eduID : Int ใชในการเก็บขอมูลรหสัวุฒิการศึกษาของผูสมัครงาน eduLevel : String ใชในการเก็บขอมูลระดับวุฒิการศึกษาของผูสมัครงาน eduInstitute : String ใชในการเก็บขอมูลชือ่สถาบันการศึกษาของผูสมัครงาน eduDegree : String ใชในการเก็บขอมูลวุฒิการศึกษาทีส่ําเร็จของผูสมัครงาน eduSubject : String ใชในการเก็บขอมูลสาขาวิชาการศึกษาทีส่ําเร็จของผูสมัครงาน eduYear : String ใชในการเก็บขอมูลป พ.ศ. ทีส่ําเร็จการศึกษาของผูสมัครงาน eduGPA : String ใชในการเก็บขอมูลคะแนนเฉล่ียที่สําเร็จการศึกษาของผูสมัครงาน eduNumber : String ใชในการเก็บขอมูลลําดับที่วุฒิการศึกษาผูสมัครงาน applicant_profiel : applicant_profile ใชในการเก็บขอมูลประวัติผูสมคัรงาน

Operation ประกอบดวย insert : void ทําหนาที่ในกระบวนการบันทึกขอมูลวุฒิการศึกษาผูสมัครงาน update : void ทําหนาที่ในกระบวนการแกไขขอมูลวุฒิการศึกษาผูสมัครงาน

-eduID : int-eduLevel : string-eduInstitute : string-eduDegree : string-eduSubject : string-eduYear : string-eduGPA : string-eduNumber : string-applicant_profile : applicant_profile+insert() : void+update() : void

EDUCATION

Page 59: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

50

รูปที่ 3.22 Class Diagram of SKILLS

จากรูปที่ 3.22 แสดง Class Diagram of SKILLS ดังนี ้

Data member ซ่ึงประกอบดวย skID : Int ใชในการเก็บขอมูลทักษะความสามารถของผูสมัครงาน lgEng : String ใชในการเก็บขอมูลทักษะดานภาษาอังกฤษของผูสมัครงาน lgEngSpeak : String ใชในการเก็บขอมูลระดับทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษ lgEngRead : String ใชในการเก็บขอมูลระดับทักษะดานการอานภาษาอังกฤษ lgEngWrite : String ใชในการเก็บขอมูลระดับทักษะดานการเขยีนภาษาอังกฤษ lgName : String ใชในการเก็บขอมูลระดับทักษะดานภาษาอื่นๆของผูสมัครงาน lgSpeak : String ใชในการเก็บขอมูลระดับทักษะดานการพูดภาษาอื่น lgRead : String ใชในการเก็บขอมูลระดับทักษะดานการอานภาษาอืน่ lgWrite : String ใชในการเก็บขอมูลระดับทักษะดานการเขยีนภาษาอื่น typingTh : String ใชในการเก็บขอมูลระดับทักษะดานการพิมพดดีภาษาไทย typingEng : String ใชในการเก็บขอมูลระดับทักษะดานการพิมพดดีภาษาอังกฤษ otherSkill : String ใชในการเก็บขอมูลระดับทักษะดานอื่นๆ applicant_profiel : applicant_profile ใชในการเก็บขอมูลประวัติผูสมคัรงาน

Operation ประกอบดวย insert : void ทําหนาที่ในกระบวนการบันทึกขอมูลทักษะผูสมัครงาน update : void ทําหนาที่ในกระบวนการแกไขขอมูลทักษะผูสมัครงาน

-skID : int-lgEng : string-lgEngSpeak : string-lgEngRead : string-lgEngWrite : string-lgName : string-lgSpeak : string-lgRead : string-lgWrite : string-typingTh : string-typingEng : string-otherSkill : string-applicant_profile : applicant_profile+insert() : void+update() : void

SKILLS

Page 60: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

51

รูปที่ 3.23 Class Diagram of TRANING

จากรูปที่ 3.23 แสดง Class Diagram of TRANING ดังนี ้

Data member ซ่ึงประกอบดวย trainID : Int ใชในการเก็บขอมูลรหสัฝกอบรมของผูสมัครงาน

trainNumber : String ใชในการเก็บขอมูลลําดับการฝกอบรมผูสมัครงาน trainStatMonth : String ใชในการเก็บขอมูลเดือนที่เร่ิมฝกอบรมผูสมัครงาน trainStatYear : String ใชในการเก็บขอมูลปที่เร่ิมฝกอบรมผูสมัครงาน trainEndMonth : String ใชในการเก็บขอมูลสิ้นสดุเดือนทีฝ่กอบรมผูสมัครงาน trainEndYear : String ใชในการเก็บขอมูลสิ้นสดุปทีฝ่กอบรมผูสมัครงาน trainCourse : String ใชในการเก็บขอมูลหัวขอการฝกอบรมผูสมัครงาน trainInstitute : String ใชในการเก็บขอมูลสถาบันที่จัดฝกอบรมผูสมัครงาน applicant_profiel : applicant_profile ใชในการเก็บขอมูลประวัติผูสมคัรงาน

Operation ประกอบดวย insert : void ทําหนาที่ในกระบวนการบันทึกขอมูลฝกอบรมผูสมัครงาน update : void ทําหนาที่ในกระบวนการแกไขขอมูลฝกอบรมผูสมัครงาน

-trainID : int-trainNameber : string-trainStartMonth : string-trainStartYear : string-trainEndMonth : string-trainEndYear : string-trainCourse : string-trainInstitute : string-applicant_profile : applicant_profile+insert() : void+update() : void

TRAINING

Page 61: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

52

รูปที่ 3.24 Class Diagram of EXPERIENCE

จากรูปที่ 3.24 แสดง Class Diagram of EXPERIENCE ดังนี ้

Data member ซ่ึงประกอบดวย expID :Int ใชในการเก็บขอมูลรหสัประสบการณทํางานของผูสมัครงาน expNumber : String ใชในการเก็บขอมูลลําดับประสบการณทํางานของผูสมัครงาน expStatMonth : String ใชในการเก็บขอมูลเดือนที่เร่ิมทํางานของผูสมัครงาน expStatYear : String ใชในการเก็บขอมูลปที่เร่ิมทํางานของผูสมัครงาน expEndMonth : String ใชในการเก็บขอมูลเดือนที่สิน้สดุการทํางานของผูสมัครงาน expEndYear : String ใชในการเก็บขอมูลปที่สิ้นสดุการทํางานของผูสมัครงาน expCompany : String ใชในการเก็บขอมูลชือ่บริษทัทํางานเดิมของผูสมัครงาน expPosition : String ใชในการเก็บขอมูลตําแหนงงานที่ทํางานเดิมของผูสมัครงาน expReason : String ใชในการเก็บขอมูลสาเหตุที่ลาออก expJD : String ใชในการเก็บขอมูลลําดับลักษณะการทํางานที่เดิมของผูสมัครงาน applicant_profiel : applicant_profile ใชในการเก็บขอมูลประวัติผูสมคัรงาน

Operation ประกอบดวย insert : void ทําหนาที่ในกระบวนการบันทึกขอมูลประสบการณทํางานของผูสมัครงาน update : void ทําหนาที่ในกระบวนการแกไขขอมูลประสบการณทํางานของผูสมัครงาน

-expID : int-expNumber : string-expStartMonth : string-expStarYear : string-expEndMonth : string-expEndYear : string-expCompany : string-expPosition : string-expReason : string-expJD : string-applicant_profile : applicant_profile+insert() : void+update() : void

EXPERIENCE

Page 62: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

53

รูปที่ 3.25 Class Diagram of REF_A_EMERGENCY

จากรูปที่ 3.25 แสดง Class Diagram of REF_A_EMERGENCY ดังนี ้

Data member ซ่ึงประกอบดวย raeID : Int ใชในการเก็บขอมูลรหสับุคลคลอางอิงของผูสมัครงาน raeName : String ใชในการเก็บขอมูลชือ่บุคลคลอางอิงของผูสมัครงาน raeRelation : String ใชในการเก็บขอมูลความสัมพันธบุคลคลอางอิงของผูสมคัรงาน raeAdd : String ใชในการเก็บขอมูลที่อยูที่ตดิตอบุคลคลอางอิงของผูสมัครงาน raePhone : String ใชในการเก็บขอมูลเบอรโทรบุคลคลอางอิงของผูสมัครงาน raeNumber : String ใชในการเก็บขอมูลลําดับบุคลคลอางอิงของผูสมัครงาน applicant_profiel : applicant_profile ใชในการเก็บขอมูลประวัติผูสมคัรงาน

Operation ประกอบดวย insert : void ทําหนาที่ในกระบวนการบันทึกขอมูลประวัตบิุคคลอางองิของผูสมัครงาน update : void ทําหนาที่ในกระบวนการแกไขขอมูลประวัติบุคคลอางอิงของผูสมัครงาน

รูปที่ 3.26 Class Diagram of IMG_FILE

-raeID : int-raeName : string-raeRelation : string-raeAdd : string-raePhone : string-raeNumber : string-applicant_profile : applicant_profile+insert() : void+update() : void

REF_A_EMERGENCY

-imgID : int-imgFileName : string-imgData : image-applicant_profile : applicant_profile+insert() : void+update() : void

IMG_FILE

Page 63: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

54

จากรูปที่ 3.26 แสดง Class Diagram of IMG_FILE ดังนี ้Data member ซ่ึงประกอบดวย

imgID : Int ใชในการเก็บขอมูลรหสัรูปภาพของผูสมัครงาน imgFileName : String ใชในการเก็บขอมูลชือ่ไฟลรูปภาพของผูสมัครงาน imgData : Image ใชในการเก็บขอมูลไฟลรูปภาพของผูสมัครงาน applicant_profiel : applicant_profile ใชในการเก็บขอมูลประวัติผูสมคัรงาน

Operation ประกอบดวย insert : void ทําหนาที่ในกระบวนการบันทึกขอมูลรูปภาพของผูสมัครงาน update : void ทําหนาที่ในกระบวนการแกไขขอมูลรูปภาพของผูสมัครงาน

รูปที่ 3.27 Class Diagram of STAFF_PROFILE

จากรูปที่ 3.27 แสดง Class Diagram of STAFF_PROFILE ดังนี ้

Data member ซ่ึงประกอบดวย staffID : Int ใชในการเก็บขอมูลรหสัประวัติเจาหนาที ่staffUsername : String ใชในการเก็บขอมูล Username ประวัติเจาหนาทีภ่ายใน staffPassword : String ใชในการเก็บขอมูล Password ประวัติเจาหนาทีภ่ายในstaffName : String ใชในการเก็บขอมูลชือ่ของเจาหนาทีภ่ายใน staffSname : String ใชในการเก็บขอมูลนามสกุลเจาหนาทีภ่ายใน staffDep : String ใชในการเก็บขอมูลสังกัดหนวยงานของเจาหนาทีภ่ายใน staffEmail : String ใชในการเก็บขอมูลอีเมลของเจาหนาทีภ่ายใน staffRole : String ใชในการเก็บขอมูลประเภทของเจาหนาทีภ่ายใน

-staffID : int-staffUsername : string-staffPassword : string-staffName : string-staffSname : string-staffDep : string-staffEmail : string-staffRole : staff+insert() : void+update() : void+delete() : void+find() : void+sendEmail() : void

STAFF_PROFILE

Page 64: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

55

Operation ประกอบดวย insert : void ทําหนาที่ในกระบวนการบันทึกขอมูลประวัตขิองเจาหนาทีภ่ายใน update : void ทําหนาที่ในกระบวนการแกไขขอมูลประวัตขิองเจาหนาที่ภายใน delete : void ทําหนาที่ในกระบวนการลบขอมูลประวัติของเจาหนาที่ภายใน sendEmail : void ทําหนาที่ในกระบวนการสงขอมูลอีเมล find : void ทําหนาที่ในกระบวนการคนหาขอมูลของเจาหนาที่ภายใน

รูปที่ 3.28 Class Diagram of ADVERTISE_JOBS

จากรูปที่ 3.28 แสดง Class Diagram of ADVERTISE_JOBS ดังนี ้

Data member ซ่ึงประกอบดวย adjID : Int ใชในการเก็บขอมูลรหสัประกาศรับสมัครงาน adjPosition : String ใชในการเก็บขอมูลตําแหนงงานของประกาศรับสมัครงาน adjDep : String ใชในการเก็บขอมูลหนวยงานของประกาศรับสมัครงาน adjAmount : Int ใชในการเก็บขอมูลจํานวนอัตราของประกาศรับสมัครงาน adjDegree : String ใชในการเก็บขอมูลวุฒิการศึกษาของประกาศรับสมัครงาน adjSubjects : String ใชในการเก็บขอมูลสาขาวิชาของประกาศรับสมัครงาน adjSpecSkill : String ใชในการเก็บขอมูลคุณสมบัตติําแหนงงานที่ประกาศรับสมัครงาน adjStatus : String ใชในการเก็บขอมูลสถานะของประกาศรับสมัครงาน

Operation ประกอบดวย insert : void ทําหนาที่ในกระบวนการบันทึกขอมูลของประกาศรับสมัครงาน update : void ทําหนาที่ในกระบวนการแกไขขอมูลของประกาศรับสมัครงาน delete : void ทําหนาที่ในกระบวนการลบขอมูลของประกาศรับสมัครงาน find : void ทําหนาที่ในกระบวนการคนหาขอมูลของประกาศรับสมัครงาน

-adjID : int-adjPostion : string-adjDep : string-adjAmount : string-adjDegree : string-adjSubjects : string-adjSpecSkill : string-adjStatus : string+insert() : void+update() : void+delete() : void+find() : void

ADVERITSE_JOBS

Page 65: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

56

3.8 Database Mapping APPLICANT_PROFILE

appID, appUsername, appPassword, position, thFname, thSname, enFname, enSname, birthdate, weight, height, nationa, religion, dadName, momName, maritalStatus, spName, spOcc, spWorkAdd, addRegis, addNow, phone, mobile, eduID(FK), skID(FK), trainID(FK), expID(FK), raeID(FK), imgID(FK)

EDUCATION eduID, eduLevel, eduInstitute, eduDegree, eduSubject, eduYear, eduGPA, eduNumber, appID(FK)

SKILLS skID, lgEng, lgEngSpeak, lgEngRead, lgEngWrite, lgName, lgSpeak, lgRead, lgWrite, typingTh, typingEng, otherSkill, appID(FK)

TRAINING trainID, trainNumber, trainStatMonth, trainStatYear, trainEndMonth, trainEndYear, trainCourse, trainInstitute, appID(FK)

EXPERIENCE expID, expNumber, expStatMonth, expStatYear, expEndMonth, expEndYear, expCompany, expPosition, expReason, expJD, appID(FK)

REF_A_EMERGENCY raeID, raeName, raeRelation, raeAdd, raePhone, raeNumber, appID(FK)

IMG_FILE imgID, imgFileName, imgData, appID(FK)

STAFF_PROFILE staffID, staffUsername, staffPassword, staffName, staffSname, staffDep, staffEmail, staffRole

Page 66: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

57

ADVERTISE_JOBS adjID, adjPosition, adjDep, adjAmount, adjDegree, adjSubjects, adjSpecSkill, adjStatus

3.9 Database Schema ตารางที่ 3.1 ประวัติสวนตัวผูสมัครงาน (APPLICANT_PROFILE)

แอทริบิว ชนิด(ขนาด) คีย Null คําอธิบาย appID int PK appUsername varchar (20)

username ของผูสมัครงาน

appPassword varchar (20)

password ของผูสมัครงาน position varchar (50)

ตําแหนงงานท่ีสมัคร

thFname varchar (50)

ช่ือจริงภาษาไทย thSname varchar (50) นามสกุลภาษาไทย enFname varchar (50) ช่ือจริงภาษาอังกฤษ enSname varchar (50)

นามสกุลภาษาอังกฤษ

birthdate date

วันเดือนปเกดิ weight int

Null นํ้าหนัก (กก.)

height int Null สวนสูง (ซม.) nationa varchar (50) Null สัญชาต ิreligion varchar (50)

Null ศาสนา

dadName varchar (100)

Null ช่ือ - นามสกุลพอ momName varchar (100)

Null ช่ือ - นามสกุลแม

maritalStatus varchar (50) สถานภาพสมรส spName varchar (100) Null ช่ือ - นามสกุลคูสมรส spOcc varchar (50)

Null อาชีพคูสมรส

spWorkAdd varchar (100)

Null สถานท่ีทํางาน addRegis varchar (100)

ท่ีอยูตามทะเบยีนบาน

addNow varchar (100)

ท่ีอยูปจจุบัน phone varchar (50) Null เบอรโทรศัพทบาน mobile varchar (50)

เบอรโทรศัพทมือถือ

email varchar (50)

อีเมล จากตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอยีดตารางประวัติสวนตัวผูสมัครงาน (APPLICANT_PROFILE)

Page 67: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

58

ตารางที่ 3.2 ประวัติการศึกษาของผูสมัครงาน (EDUCATION)

แอทริบวิ ชนิด(ขนาด) คีย Null คําอธิบาย eduID int PK

eduLevel varchar (100) ระดับการศกึษา eduInstitute varchar (100)

ช่ือสถานศึกษา

eduDegree varchar (50)

ตัวยอวุฒกิารศกึษาที่สําเร็จ eduSubject varchar (100) สาขาวิชาที่สําเร็จ eduYear int Null สําเร็จการศึกษาป พ.ศ. eduGPA decimal (18, 2)

คะแนนเฉล่ียสะสม

eduNumber int ลําดับท่ี appID int FK

table : APPLICANT_PROFILE

จากตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอยีดตารางประวัติการศึกษาของผูสมัครงาน (EDUCATION) ตารางที่ 3.3 ทักษะความสามารถของผูสมัครงาน (SKILLS)

แอทริบิว ชนิด(ขนาด) คีย Null คําอธิบาย skID int PK lgEng varchar (50)

Null ทักษะภาษาอังกฤษ

lgEngSpeak varchar (50)

Null พูดภาษาอังกฤษ lgEngRead varchar (50)

Null อานภาษาอังกฤษ

lgEngWrite varchar (50) Null เขียนภาษาอังกฤษ lgName varchar (50) Null ทักษะภาษา lgSpeak varchar (50)

Null พูด

lgRead varchar (50)

Null อาน lgWrite varchar (50)

Null เขียน

typingTh int

Null ทักษะการพิมพดีดภาษาไทยตอคํา typingEng int Null ทักษะการพิมพดีดภาษาอังกฤษตอคํา otherSkill varchar (200)

Null ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ

appID int FK

table : APPLICANT_PROFILE จากตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอยีดตารางทักษะความสามารถของผูสมัครงาน (SKILLS)

Page 68: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

59

ตารางที่ 3.4 ประวัติการฝกอบรมของผูสมัครงาน (TRAINING)

แอทริบิว ชนิด(ขนาด) คีย Null คําอธิบาย trainID int PK

trainNumber varchar (50)

Null ลําดับที ่

trainStatMonth varchar (50)

Null ระยะเวลาตั้งแตเดือน trainStatYear varchar (50)

Null ระยะเวลาตั้งแตป

trainEndMonth varchar (50)

Null ระยะเวลาถึงเดือน trainEndYear varchar (50)

Null ระยะเวลาถึงป

trainCourse varchar (100)

ชื่อหลักสูตรฝกอบรม ดูงาน trainInstitute varchar (100)

Null หนวยงานท่ีจดั

appID int FK

table : APPLICANT_PROFILE

จากตารางที่ 3.4 แสดงรายละเอยีดตารางประวัติการฝกอบรมของผูสมัครงาน (TRAINING) ตารางที่ 3.5 ประวัติประสบการณทํางานของผูสมัครงาน (EXPERIENCE)

แอทริบิว ชนิด(ขนาด) คีย Null คําอธิบาย

expID int PK

expNumber varchar (50)

ลําดับท่ี expStatMonth varchar (50)

Null ระยะเวลาต้ังแตเดือน

expStatYear varchar (50)

Null ระยะเวลาต้ังแตป expEndMonth varchar (50) Null ระยะเวลาถึงเดือน expEndYear varchar (50)

Null ระยะเวลาถึงป

expCompany varchar (100)

ช่ือสถานประกอบการ expPosition varchar (50)

ตําแหนงงาน

expReason varchar (100) Null สาเหตุท่ีลาออก expJD varchar (200)

Null ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

appID int FK

table : APPLICANT_PROFILE จากตารางที่ 3.5 แสดงรายละเอียดตารางประวัติประสบการณทํางานของผูสมัครงาน (EXPERIENCE)

Page 69: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

60

ตารางที่ 3.6 บุคคลอางอิงของผูสมัครงาน (REF_A_EMERGENCY)

แอทริบวิ ชนิด(ขนาด) คีย Null คําอธิบาย raeID int PK

raeName varchar (50)

ชื่อ - นามสกุลบคุคลอางอิง

raeRelation varchar (50) บคุคลอางอิงเกี่ยวของเปน raeAdd varchar (100) สถานท่ีติดตอบุคคลอางอิง raePhone int

เบอรโทรศัพทบคุคลอางอิง

raeNumber int ลําดับท่ี appID int FK

table : APPLICANT_PROFILE

จากตารางที ่3.6 แสดงรายละเอยีดตารางบุคคลอางอิงของผูสมัครงาน (REF_A_EMERGENCY) ตารางที่ 3.7 รูปภาพสมัครงานของผูสมัครงาน (IMG_FILE)

แอทริบิว ชนิด(ขนาด) คีย Null คําอธิบาย imgID int PK

imgFileName varchar (50) Null ช่ือไฟลรูปภาพสมัครงาน imgData image ขอมูลรูปภาพ appID int FK

table : APPLICANT_PROFILE

จากตารางที่ 3.7 แสดงรายละเอียดตารางรูปภาพสมัครงานของผูสมัครงาน (IMG_FILE) ตารางที่ 3.8 ประวัติเจาหนาที่ผูใชระบบ (STAFF_PROFILE)

แอทริบิว ชนิด(ขนาด) คีย Null คําอธิบาย staffID int PK

staffUsername varchar (20)

username ผูปฏบิัติงาน

staffPassword varchar (20)

password ผูปฏบิัติงาน staffName varchar (50) ชื่อผูปฏบิัติงาน staffSname varchar (50) นามสกุลผูปฏิบติังาน staffDep varchar (50)

สังกัดหนวยงาน

staffEmail varchar (50)

อีเมลผูปฏิบตัิงาน staffRole varchar (50)

ประเภทสิทธ์ิการใชงาน

จากตารางที่ 3.8 แสดงรายละเอียดตารางประวัติเจาหนาที่ผูใชระบบ (STAFF_PROFILE)

Page 70: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

61

ตารางที่ 3.9 รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน (ADVERTISE_JOBS)

แอทริบิว ชนิด(ขนาด) คีย Null คําอธิบาย adjID int PK adjPosition varchar (50) ตําแหนงงาน adjDep varchar (100) หนวยงาน adjAmount int อัตราที่รับสมัครงาน (คน) adjDegree varchar (50) วุฒิการศึกษาที่รับสมัครงาน adjSubjects varchar (100) สาขาวิชาที่รับสมัครงาน adjSpecSkill varchar (200)

คุณสมบัติ / ทักษะความสามารถ

adjStatus varchar (50) สถานะการเผยแพร เปด/ปด

จากตารางที่ 3.9 แสดงรายละเอียดตารางประกาศรับสมัครงาน (ADVERTISE_JOBS)

Page 71: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

62

บทที ่4

การดําเนินโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาระบบ

จากขั้นตอนการออกแบบจัดทาระบบรับสมัครบุคลากร ผานทางเว็บไซตซึ่งในสวนนี้นําเสนอการใชงานในระบบ ซึ่งจะแบงเปนสองสวนหลักๆ ดวยกันคือ

1. สวนของผูดูแลระบบ (Admin) จะมีสิทธิ์ในการจัดการระบบในสวนขอมูลใหกับเจาหนาที่บุคลากร (HRadmin) และเจาหนาที่หนวยงานภายใน (User)

2. สวนของเจาหนาที่บุคลากร (HRadmin) จะมีสิทธิ์ในการจัดการระบบในสวนของผูสมัคร(Applicant)

3. สวนของเจาหนาที่หนวยงานภายใน (User) จะมีสิทธิ์ในการจัดการระบบในสวนของผูสมัคร (Applicant)

4. สวนของผูสมัครงาน (Applicant) จะมีสิทธิ์ในการจัดการระบบในสวนขอมูลประวัติสวนตัวของผูสมัคร (Applicant) โดยมีความสามารถในการจัดการ สวนปอนขอมูล สวนคนหาขอมูล สวนแสดงผล และสวนของการพิมพรายงาน สรุปผลการดําเนินโครงงานดังนี ้

4.1.1 สวนหนาหลักของระบบ ประกอบดวย 1. รับสมัครงาน

1.1. ประกาศรับสมัครงาน

รูปที่ 4.1 การออกแบบหนาจอสวนหนา

Page 72: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

63

จากรูปที่ 4.1 แสดงการออกแบบหนาจอสวนหนาซึ่งประกอบดวยเมนูประกาศรับสมัครงาน และเมนูเขาสูระบบสําหรับหนวยงาน สําหรับผูสมัครงาน

2. เขาสูระบบ 2.1. สําหรับหนวยงาน คือ ผูดูแลระบบ (Admin) เจาหนาที่บุคลากร (Personnel

Staff) เจาหนาที่หนวยงานภายใน (Demand)

รูปที่ 4.2 การออกแบบหนาจอสวนเขาสูระบบสําหรับหนวยงาน

จากรูปที่ 4.2 แสดงการออกแบบหนาจอสวนเขาสูระบบสําหรับหนวยงาน ซึ่งประกอบดวย ผูดูแลระบบ (Admin) เจาหนาที่บุคลากร (Personnel Staff) เจาหนาที่หนวยงานภายใน (Demand)

Page 73: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

64

2.2. สําหรับผูสมัครงาน

รูปที่ 4.3 การออกแบบหนาจอสวนเขาสูระบบและลงทะเบียนสมาชิกใหมสําหรับผูสมัคร

จากรูปที่ 4.3 แสดงการออกแบบหนาจอสวนเขาสูระบบ และลงทะเบียนสมาชิกใหมสําหรับผูสมัครงาน

4.1.2 สวนหนาระบบของผูดแูลระบบ (Admin) 1. สวนหนาระบบของผูดแูลระบบ (Admin)

รูปที่ 4.4 แสดงขอความแจงเตือนกรณีช่ือผูใช รหสัผานไมถูกตอง

จากรูปที่ 4.4 แสดงขอความแจงเตือนกรณีใสขอมูลช่ือผูใชหรือรหสัผาน ไมถูกตองหรอืไมครบถวน

Page 74: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

65

รูปที่ 4.5 เมนูเขาสูระบบสําหรับหนวยงานโดย Username admin

จากรูปที่ 4.5 แสดงเมนูเขาสูระบบสําหรับหนวยงาน โดยใสขอมูล Username admin และ Password 1234

รูปที่ 4.6 การออกแบบหนาจอสวนจัดการผูใชระบบขอมูลสมาชิกสําหรับหนวยงาน

จากรูปที่ 4.6 แสดงการออกแบบหนาจอสวนจัดการผูใชระบบขอมูลสมาชิกสําหรับหนวยงานซึ่งประกอบดวย ผูดูแลระบบ (Admin) เจาหนาที่บุคลากร (Personnel Staff) เจาหนาที่หนวยงานภายใน (Demand)

Page 75: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

66

2. สวนหนาระบบลงทะเบียนสมาชิก

รูปที่ 4.7 การออกแบบหนาจอสวนจัดการลงทะเบียนสมาชิกสําหรับหนวยงาน

จากรูปที่ 4.7 แสดงการออกแบบหนาจอสวนจัดการลงทะเบียนสมาชิกสําหรับหนวยงาน

Page 76: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

67

3. สวนหนาระบบขอมูลสมาชิก

รูปที่ 4.8 การออกแบบหนาจอสวนขอมูลสมาชิกสําหรับหนวยงาน

จากรูปที่ 4.8 แสดงการออกแบบหนาจอสวนขอมูลสมาชิกสําหรับหนวยงาน 4.1.3 สวนหนาระบบของเจาหนาที่บุคลากร (Personnel Staff)

1. สวนหนาระบบของเจาหนาที่บุคลากร (Personnel Staff)

รูปที่ 4.9 การออกแบบหนาจอสวนจัดการของเจาหนาทีบุ่คลากร

Page 77: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

68

จากรูปที่ 4.9 แสดงการออกแบบหนาจอสวนจัดการของเจาหนาที่บุคลากร

2. สวนเมนรูะบบของรับสมัครงาน

รูปที่ 4.10 การออกแบบเมนูรับสมัครงาน

จากรูปที่ 4.10 แสดงการออกแบบเมนูรับสมัครงานประกอบดวยเมนูยอยลงประกาศรับสมัครงาน และคนหาประกาศรับสมัครงาน

2.1. เมนยูอยลงประกาศรับสมัครงานของเมนูรับสมัครงาน

รูปที่ 4.11 การออกแบบเมนยูอยลงประกาศรับสมัครงานของเมนรูับสมัครงาน

จากรูปที่ 4.11 แสดงการออกแบบเมนูยอยลงประกาศรับสมัครงานของเมนูรับสมัครงาน

Page 78: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

69

2.2. เมนยูอยคนหาประกาศรับสมัครงานของเมนูรับสมัครงาน

รูปที่ 4.12 การออกแบบเมนูยอยคนหาประกาศรับสมัครงานของเมนูรับสมัครงาน

จากรูปที่ 4.12 แสดงการออกแบบเมนูยอยคนหาประกาศรับสมัครงานของเมนูรับสมัครงาน

3. สวนเมนรูะบบผูสมัครงาน

รูปที่ 4.13 การออกแบบเมนผููสมัครงาน

จากรูปที่ 4.13 แสดงการออกแบบเมนูผูสมัครงานประกอบดวย เมนูยอยติดตอผูสมัครงาน เมนูยอยขอมูลผูสมัครงาน เมนูยอยคนหาช่ือผูสมัครงาน และเมนูยอยคนหาตําแหนงที่สมัคร

Page 79: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

70

3.1. เมนตูดิตอผูสมัครงาน

รูปที่ 4.14 การออกแบบหนาจอตดิตอผูสมัครงาน

จากรูปที่ 4.14 แสดงการออกแบบหนาจอติดตอผูสมัครงานดวยการสงอีเมลจากระบบไปยังอีเมลผูสมัครงาน

3.2. เมนขูอมูลผูสมัครงาน

รูปที่ 4.15 การออกแบบหนาจอขอมูลผูสมัครงาน

Page 80: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

71

จากรูปที่ 4.15 แสดงการออกแบบหนาจอขอมูลผูสมัครงาน

3.3. เมนคูนหาช่ือผูสมัครงาน

รูปที่ 4.16 การออกแบบหนาจอคนหาช่ือผูสมัครงาน

จากรูปที่ 4.16 แสดงการออกแบบหนาจอคนหาชื่อผูสมัครงาน

3.4. เมนูคนหาตําแหนงที่สมัคร

รูปที่ 4.17 การออกแบบหนาจอคนหาตําแหนงงานที่สมคัร

จากรูปที่ 4.17 แสดงการออกแบบหนาจอคนหาตําแหนงงานที่สมัคร

Page 81: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

72

4. สวนเมนูระบบรายงาน

รูปที่ 4.18 การออกแบบเมนูรายงาน

จากรูปที่ 4.18 แสดงการออกแบบเมนูรายงานประกอบดวย รายงานตามรายช่ือผูสมัครงาน

4.1. รายงานตามรายชือ่ผูสมัครงาน

รูปที่ 4.19 การออกแบบหนาจอรายงานตามรายช่ือผูสมคัรงาน

จากรูปที่ 4.19 แสดงการออกแบบหนาจอรายงานตามรายชื่อผูสมัครงาน

Page 82: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

73

4.1.4 สวนหนาระบบของเจาหนาที่หนวยงานภายใน (Demand) 1. สวนหนาระบบของเจาหนาที่หนวยงานภายใน (Demand)

รูปที่ 4.20 การออกแบบหนาจอของเจาหนาที่หนวยงานภายใน

จากรูปที่ 4.20 แสดงการออกแบบหนาจอของเจาหนาที่หนวยงานภายใน (Demand)

2. สวนเมนูรับสมัครงาน 2.1. ประกาศรับสมัครงาน

รูปที่ 4.21 การออกแบบหนาจอประกาศรับสมัครงาน

Page 83: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

74

จากรูปที่ 4.21 แสดงการออกแบบหนาจอประกาศรับสมัครงาน

3. สวนเมนูคนหาประวัติผูสมัครงาน 3.1. เมนูยอยคนหาชื่อสมัครงาน

รูปที่ 4.22 การออกแบบหนาจอคนหาช่ือผูสมัครงานของเจาหนาที่หนวยงานภายใน

จากรูปที่ 4.22 แสดงการออกแบบหนาจอคนหาช่ือผูสมัครงานของเจาหนาที่หนวยงานภายใน (Demand)

3.2. เมนูยอยคนหาตําแหนงงานที่สมัคร

รูปที่ 4.23 การออกแบบหนาจอคนหาตําแหนงที่สมัครงานของเจาหนาที่หนวยงานภายใน

Page 84: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

75

จากรูปที่ 4.23 แสดงการออกแบบหนาจอคนหาตําแหนงที่สมัครงานของเจาหนาที่หนวยงานภายใน (Demand)

4. สวนเมนูรายงาน 4.1. เมนูประวัติผูสมัครงาน

รูปที่ 4.24 การออกแบบหนาจอเมนูประวัติผูสมัครงาน

จากรูปที่ 4.24 แสดงการออกแบบหนาจอเมนูประวัติผูสมัครงาน

Page 85: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

76

4.1.5 สวนหนาระบบของผูสมัครงาน (Applicant) 1. สวนหนาจอลงทะเบียนสมาชิกใหมของผูสมัครงาน (Applicant)

รูปที่ 4.25 การออกแบบหนาจอลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหมสําหรับผูสมัครงาน

จากรูปที่ 4.25 แสดงการออกแบบหนาจอลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหมสําหรับผูสมัครงาน

2. สวนหนาจอระบบผูสมัครงาน 2.1. สวนเมนปูระกาศรับสมัครงาน

รูปที่ 4.26 การออกแบบหนาจอประกาศรับสมัครงานสําหรับผูสมัครงาน

Page 86: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

77

จากรูปที่ 4.26 แสดงการออกแบบหนาจอประกาศรับสมัครงานสําหรับผูสมัครงาน

2.2. สวนเมนฝูากประวัติ 2.2.1. ประวัติสวนตัว / ที่อยู

รูปที่ 4.27 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลประวัติสวนตัว และที่อยู

จากรูปที่ 4.27 แสดงการออกแบบหนาจอจัดการขอมูลประวัติสวนตัว และที่อยู

Page 87: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

78

2.2.2. ประวัติการศึกษา

รูปที่ 4.28 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลประวัติการศึกษา

จากรูปที่ 4.28 แสดงการออกแบบหนาจอจัดการขอมูลประวัติการศึกษา

2.2.3. ประสบการณทํางาน

รูปที่ 4.29 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลประสบการณทํางาน

Page 88: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

79

จากรูปที่ 4.29 แสดงการออกแบบหนาจอจัดการขอมูลประสบการณทํางาน

2.2.4. การฝกอบรม / ดูงาน

รูปที่ 4.30 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลการฝกอบรมและดูงาน

จากรูปที่ 4.30 แสดงการออกแบบหนาจอจัดการขอมูลการฝกอบรมและดูงาน

2.2.5. ทักษะความสามารถ

รูปที่ 4.31 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลทักษะความสามารถ

จากรูปที่ 4.31 แสดงการออกแบบหนาจอจัดการขอมูลทักษะความสามารถ

Page 89: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

80

2.2.6. บุคคลอางอิงกรณีเรงดวน

รูปที่ 4.32 การออกแบบหนาจอจัดการขอมูลบุคคลอางอิง

จากรูปที่ 4.32 แสดงการออกแบบหนาจอจัดการขอมูลบุคคลอางอิง

Page 90: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

81

2.2.7. รูปสมัครงาน

รูปที่ 4.33 การออกแบบหนาจอจัดการรปูสมัครงาน

จากรูปที่ 4.33 แสดงการออกแบบหนาจอจัดการขอมูลรูปสมัครงาน

Page 91: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

82

บทที ่5 สรุปผลการดําเนินโครงงาน

การพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไดพัฒนาขึ้นเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการทํางานของสํานักทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 5.1 สรปุผลการดําเนินโครงงาน

การพัฒนาระบบเพ่ือสนับสนุนการรับสมัครบุคลากรผานทางเว็บเบราเซอร ผลการทดสอบพบวาระบบสามารถชวยลดขั้นตอนการทํางาน ลดการใชเอกสารทําใหประหยัดทรัพยากร ลดภาระงานของเจาหนาที่ สามารถคนหาขอมูลไดรวดเร็วและถูกตอง ซึ่งเปนการอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่หนวยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในการคัดเลือกผูสมัครงานจากระบบไดทันที และอํานวยความสะดวกใหกับผูสมัครงานในการสมัครงานผานระบบ 5.2 ปญหาและขอเสนอแนะ 5.2.1 ขอมูลเจาหนาที่บุคลากรและเจาหนาที่หนวยงานภายในควรมีความเชื่อมโยงกับขอมูลผูสมัครงานเพ่ือชวยใหไดรับขอมูลผูสมัครงานที่ถูกคัดเลือกใหตรงกัน 5.2.2 แบบฟอรมใบสมัครงาน กรณีที่มีการแกไขแบบฟอรมทําใหตองแกไขหนารายงานในระบบดวยเพ่ือใหไดรายงานประวัติผูสมัครงานไดตามแบบฟอรมใบสมัครงานที่เปนปจจุบัน

Page 92: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

83

เอกสารอางอิง

[1] ณัฏฐพันธ เขจรนันทน. (2545). การจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน. [2] กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ. (2550). ระบบฐานขอมูล (Database Systems). (พิมพครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ แอนด คอนซัลท. [3] ธาริน สิทธิธรรมชารี. (2553). Microsoft SQL Server 2008. (พิมพคร้ังที่ 1). กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย. [4] กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และสุธี พงศาสกุลชัย. (2554). เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network). (พิมพคร้ังที่ 1). กรุงเทพฯ : เคทีพี. [5] จตุชัย แพงจันทร และอนุโชต วุฒิพรพงษ. (2546). เจาะระบบ Network ฉบับสมบูรณ. (พิมพคร้ังที่ 1). นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร เซ็นเตอร. [6] กิตติพงษ กลมกลอม. (2552). การวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุดวย UML. (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : เคทีพี. [7] ชัยวัฒน สิทธิกรโอฬารกุล และสุนทริน วงศศิริกุล. (2550). การพัฒนาโมเดลสําหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวย UML 2.0 Unified Modeling Language. (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย. [8] ยิ่งยศ สันติประเสริฐ. (2545). เรียนรู ASP.NET ดวยภาษา C#. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน.

Page 93: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

84

ภาคผนวก

ใบสมัครงานและประวัติยอผูสมัคร

F –

แกไขคร้ังที่

Page 94: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

85

ใบสมัครงานและประวัติยอผูสมัคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คําแนะนํา โปรดกรอกใบสมัครดวยความรอบคอบ เพราะขอมูลท่ีทานใหจะมีสวนชวยใหไดรับการพิจารณาสําหรับการวาจาง หากมีคําถามขอหน่ึงขอใดท่ีไมเก่ียวของกับทาน หรือทานไมมีคําตอบ โปรดเขียนคําวา “ - ” ลงไปสําหรับขอเหลาน้ัน

ตําแหนงที่สมัคร ..................................................................................................................................................................................................... 1. ประวัติสวนตัว และท่ีอยูปจจุบัน

ชื่อ (ภาษาไทย)

นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ (ภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ)

นามสกุล (ภาษาองักฤษตัวพิมพใหญ)

วัน/เดือน/ป พ.ศ. เกิด

น้ําหนัก (กก.) สวนสูง (ซม.) สัญชาต ิ

ศาสนา

ชื่อ – นามสกุล บิดา ช่ือ – นามสกุล มารดา

สถานภาพสมรส โสด สมรส ไมจดทะเบียน หยา แยกกันอยู หมาย

ชื่อ-นามสกุล คูสมรส (สามี/ภรรยา) ……………………………………………………………………… อาชีพ ………………………………

ทํางานท่ี ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ที่อยูตามทะเบียนบาน ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ที่อยูปจจุบันที่ติดตอทางไปรษณียไดสะดวก .............................................................................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได

หมายเลขโทรศัพท (บาน) ....................................โทรศัพทมือถือ ................................... อีเมล .....................................................................

หนา 1/3

F – HRO – 003 แกไขครั้งท่ี : 0

ติด

รูปถาย 1 นิ้ว

Page 95: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

86

2. ประวัติการศึกษา

ระดับ ช่ือสถาบัน ตัวยอวุฒิ ที่สําเร็จ

สาขาวิชาทีสํ่าเร็จการศึกษา

สําเร็จการศึกษา

(พ.ศ.)

คะแนนเฉล่ีย สะสม

3. ประสบการณการทํางาน (เรียงลําดับจากปจจุบัน – อดีต)

1

ช่ือสถานประกอบการ …………………………………………………………… ตั้งแต เดือน ………….. พ.ศ. ………….. ถึง เดือน ………….. พ.ศ. ………….. ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ……………………………………………………….

ตําแหนงงาน …………………..……..… สาเหตุท่ีออก ……………………………

2

ช่ือสถานประกอบการ …………………………………………………………… ตั้งแต เดือน ………….. พ.ศ. ………….. ถึง เดือน ………….. พ.ศ. ………….. ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ……………………………………………………….

ตําแหนงงาน ……………………..…..… สาเหตุท่ีออก ……………………………

3

ช่ือสถานประกอบการ …………………………………………………………… ตั้งแต เดือน ………….. พ.ศ. ………….. ถึง เดือน ………….. พ.ศ. ………….. ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ ……………………………………………………….

ตําแหนงงาน …………………………..… สาเหตุท่ีออก ………………….…………

4. การฝกอบรม / ดูงาน ระยะเวลา

ตั้งแต ( เดือน-ป ) ถึง ( เดือน-ป ) หลักสูตร / เรื่อง หนวยงานท่ีจัด

5. ทักษะความสามารถ ทักษะภาษา

ระบุวา (ดีมาก / ด ี/ พอใช) ทักษะการพิมพ

ภาษาไทย นาทีละ ……. คํา ภาษาอังกฤษ นาทีละ …….. คํา พูด อาน เขียน

ภาษาอังกฤษ ภาษา ...................

ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ

หนา 2/3

Page 96: ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ ระบบรับสมัคร... · ¦³ ¦´ ¤´ ¦ » ¨µ ¦ ¤®µª· ¥µ¨´¥Á à 襸¤®µ

87

6. บุคคลอางอิง / ผูใกลชิดท่ีจะติดตอไดในกรณีเรงดวน

1

(ไมใชบดิา, มารดา หรือ ญาติ) ชื่อ - นามสกุล ..................................................................................................................................... เกี่ยวของเปน ....................................... สถานทีต่ดิตอ ...................................................................................................................................... โทรศพัท .............................................

2

(ไมใชบดิา, มารดา หรือ ญาติ) ชื่อ - นามสกุล ..................................................................................................................................... เกี่ยวของเปน ....................................... สถานทีต่ดิตอ ...................................................................................................................................... โทรศพัท .............................................

3

ผูใกลชิดที่จะติดตอไดในกรณเีรงดวน ชื่อ - นามสกุล ..................................................................................................................................... เกี่ยวของเปน ....................................... สถานทีต่ดิตอ ...................................................................................................................................... โทรศพัท .............................................

ขอความตอไปน้ีถือเปนสวนหนึ่งของใบสมัคร โปรดอานใหละเอียดกอนลงลายมือช่ือผูสมัคร

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีขาพเจาใหไวขางตน ตลอดจนเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีไดมอบไวตอมหาวิทยาลัยฯ ท้ังหมด ถูกตองสมบูรณและเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังวาขอความหรือเอกสารหลักฐานสวนหน่ึง สวนใดเปนเท็จ ขาพเจายินดีใหมหาวิทยาลัยฯ บอกเลิกจางขาพเจาไดทันที โดยขาพเจาไมติดใจฟองรองเรียกคาชดเชย หรือคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้น

ขาพเจารับทราบวา มหาวิทยาลัยฯ มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งหากพบวาขาพเจามีประวัติการกระทําความผิดอาชญากรรมใดๆ ก็ตาม จะถือวาขาดคุณสมบัติการเปนผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ

ลงลายมือชื่อ ....................................................................... ผูสมัคร

( ......................................................................) วันท่ี .........../............................./................

เฉพาะมหาวิทยาลัยฯ

หนา 3/3

สําหรับกรรมการสอบสัมภาษณ ---------------------------

ไมผานการพิจารณา ผานการพิจารณา (รับเขาปฏิบัติงาน) ผานการพิจารณา (ข้ึนบัญชีสํารอง) อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................ .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................