25
บทที่ 3 วิธีการดาเนินโครงการ การสร้างและหาประสิทธิภาพโปรแกรมฐานข้อมูลบริหารจัดการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มี ขั ้นตอนในการออกแบบ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี / ภาพที่ 3-1 ลาดับขั ้นตอนการดาเนินโครงการ

µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

บทท 3

วธการด าเนนโครงการ

การสรางและหาประสทธภาพโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร มขนตอนในการออกแบบ โดยมรายละเอยด ดงตอไปน

/

ภาพท 3-1 ล าดบขนตอนการด าเนนโครงการ

Page 2: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

57

3.1 วเคราะหสภาพปญหาหรอประเมนความตองการของผใชโปรแกรม เพอการประเมนความตองการและหาแนวทางแกไขปรบปรงโดยการเขยนโปรแกรมให

สอดคลองกบการใชงานในหองเรยนคอมพวเตอรใหเปนระบบ โดยการศกษาและปรบปรงโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร มสภาพปญหา ดงน

ในการเขยนโปรแกรมจะพบปญหาในขนตอนในการทดสอบโปรแกรม เนองจากการทดสอบโปรแกรมจะตองใชเครองคอมพวเตอรจ านวน 20 เครอง ท าใหทรพยากรไมเพยงพอท าใหมความยากในการทดสอบ ตวโปรแกรมตองใชความเขาในหลายๆ ดาน ทงดาน Network, Programming ,ฟงกชนตางๆทเกยวของกบตววนโดว รวมท งตองศกษาการใชภาษา C# ทใชในการพฒนาโปรแกรมอก ท าใหการพฒนาเกดความลาชา และท าใหมปญหาของโปรแกรมบางจดทคาดไมถง 3.2 ศกษาทฤษฎและหลกการทเกยวของ

3.2.1 ความหมายของโปรแกรม โปรแกรมคอมพวเตอร (computer program) คอ กลมชดค าสงทใชอธบายชนงาน หรอ

กลมงานทจะประมวลผลโดยคอมพวเตอร โปรแกรมคอมพวเตอรอาจหมายถง ซอฟตแวร หรอ โปรแกรม โปรแกรมคอมพวเตอรสวนใหญนนเปนชดค าสงทออกแบบตามขนตอนวธ โดยปกตแลวเขยนโดยโปรแกรมเมอร หรอไมกสรางโดยโปรแกรมอน โปรแกรมคอมพวเตอรชดหนง ๆ อาจเขยนขนดวยระบบรหส หรอทเรยกวา ภาษาเครอง ซงมกเขยนไดยากและเหมาะกบชางเทคนคเฉพาะทาง ภายหลงจงไดมการสรางภาษาโปรแกรมทใกลเคยงภาษามนษยมากขน เชน ภาษาแอสเซมบล (Assembly) ภาษาซ (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสก (BASIC) ภาษา C# ภาษาจาวา เปนตน ผเขยนโปรแกรมคอมพวเตอรอาจเขยนโปรแกรมไวใชสวนตว หรอเพอใหผอนใชตอ ไมวาจะเปนโปรแกรมประยกตหรอไลบราร เชน โปรแกรมส าหรบวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลค า (word processing) โปรแกรมตารางจดการ (spread sheet) โปรแกรมระบบ (systems software) ซงเปนโปรแกรมทควบคมการท างานของเครองคอมพวเตอร โดยมกตดตงมาจากโรงงานทผลต และโปรแกรมระบบปฏบตการ (operating system) ทจะท าหนาทเหมอนผจดการคอยดแลใหอปกรณตาง ๆ ท างานใหประสานกน ในการเขยนโปรแกรม ผเขยนจะตองเขาใจขนตอนวธ (ขนตอนวธ) และภาษาทจะใชเปนอยางด จงจะสามารถเขยนโปรแกรมเพอควบคมเครองใหท างานไดตามความตองการ โปรแกรมถกแบบออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คอ

(1) โปรแกรมระบบ (System Program) คอ โปรแกรมทใชในการควบคม สงงาน บรหารจดการทรพยากร(Resource หรอ Hardwareน นเอง)ตางๆ ใหสามารถใชรวมกนอยางมประสทธภาพมากทสด ซงจะท าใหคอมพวเตอรของเราท างานอยางรวดเรวและไมตดขดไดๆ เราเรยกโปรแกรมนวา ระบบปฏบตการ (Operating System) หรอเรยกส นๆวา OS เชน Microsoft

Page 3: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

58

Windows เวอรชนตางๆ Mac Os X ของ Apple, Unix, Solaris สวนบนโมบายก Androidม iOS และsymbian เปนตน

(2) โป รแกรมประย กต (Application Program) ค อ โป รแกรม ท เข ยน ขนดวยภาษาคอมพวเตอรภาษาใดภาษาหนง เชน ภาษาจาวา (Java),ภาษาซ (C/C++),ภาษาปาสคาล (Pascal), ภาษาเบสก (Basic) และFortran เปนตน เพอใหคอมพวเตอรประมวลผลใหไดผลลพธทเราตองการแบบเฉพาะเจาะจงและท างานเฉพาะดาน เชน โปรแกรมฟงเพลง เลนอนเตอรเนต งานส านกงาน การท าบญช การลงทะเบยน เกมส ฯลฯ เปนตน ซงผพฒนาตองเขาไปศกษารปแบบการท างานหรอความตองการของธรกจนน ๆ แลวจดท าขน โดยทวไปจะเปนโปรแกรมทมหลายสวนรวมกนเพอรวมกนท างานเปนทม 3.3 ก าหนดขอบเขตของโปรแกรม ทรพยากร และฐานขอมลทใชเขยนโปรแกรม

การสรางและหาประสทธภาพโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร มรายละเอยดดงน

3.3.1 ดานความสามารถของโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร มคณสมบตดงตอไปน

3.3.1.1 ดานความสามารถของเครองแมขาย (1) สามารถมองภาพและควบคมเครองลก (2) สามารถควบคม(Shut Down , Restart)เครองลก (3) สามารถตรวจเชคผเขาใชงานเครองลก (4) สามารถ Live สอนโปรแกรมใหกบนกเรยนได

(3.3.1.2) ดานความสามารถของเครองลกขาย (1) สามารถสงไฟลเอกสารเครองลกไปยงเครองแมได (2) สามารถเกบขอมลการเขาใชงานเครองคอมพวเตอรได

3.3.2 ดานทรพยากร ทใชในการสรางโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร

3.3.2.1 ดานฮารดแวร (1) Notebook 3 เครอง

3.3.2.2 ดานซอฟตแวร (1) โปรแกรมทใชพฒนา Microsoft Visual Studio 2010 (2) ระบบฐานขอมลและการเชอมตอ XAMPP, PhpMyAdmin, HeidiSQL

3.4 ออกแบบและสรางโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร

Page 4: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

59

3.4.1 แผนผงการท างานของโปรแกรม

/Start

(Register)

(Shut Down)

(Restart)

Live stream

Update

Unlock Task Manager

/Start Server

Client

Server

Socket programming

Socket programming

Bing()Bing()

Connect()Accept() IP,Port

All monitor(

)

ภาพท 3-2 แผนผงการท างานของโปรแกรม

3.4.2 การท างานของโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร

Page 5: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

60

IP , Port IP , Port

/ ,

ภาพท 3-3 การท างานของโปรแกรม

3.4.3 คอลมนฐานขอมลของโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร

Page 6: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

61

ตารางท 3-1 คอลมนฐานขอมลของนกศกษา คอลมนฐานขอมลของนกศกษา

ชอตาราง ชอคอลมน รายละเอยด ชนดขอมล คยหลก คยอางอง

tb_member

member_id ล าดบท INT Yes member_code รหสนกศกษา VARCHAR

member_password รหสผาน VARCHAR member_title ค าน าหนาชอ VARCHAR

member_firstname ชอ VARCHAR member_lastname นามสกล VARCHAR

member_department แผนก VARCHAR membet_level ระดบชน VARCHAR

member_school_year ชนป VARCHAR member_registerdate เวลาสมคร VARCHAR

ActiveFlag สถานะ BIT ตารางท 3-2 คอลมนฐานขอมลของผเขาใชหองเรยนคอมพวเตอร

คอลมนฐานขอมลของผเขาใชหองเรยนคอมพวเตอร ชอตาราง ชอคอลมน รายละเอยด ชนดขอมล คยหลก คยอางอง

tb_status

ID_Status ล าดบท INT Yes member_code รหสนกศกษา VARCHAR status_Access เวลาเขาใชงาน VARCHAR

status_Deactivate เวลาออกใชงาน VARCHAR status_OperatingTime ระยะเวลาการใชงาน VARCHAR

Number_Computer เลขเครอง VARCHAR ActiveFlag สถานะ BIT

3.4.4 ฐานขอมลของโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร

Page 7: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

62

(1) บางสวนของฐานขอมลโปรแกรม ดงแสดงในภาพท 3-4 และภาพท 3-5

ภาพท 3-4 ฐานขอมลของโปรแกรม

ภาพท 3-5 ฐานขอมลของโปรแกรม (ตอ)

Page 8: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

63

3.5 โปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร ทส าเรจแลว ซงจะม 2 โปรแกรม เปนเครองแมขายและเครองลกขาย ดงน

3.5.1 ภาพรวมของโปรแกรม 3.5.1.1 โปรแกรมของเครองแมขาย

ภาพท 3-6 แสดงหนาหลกโปรแกรมของเครองแมขาย

ภาพท 3-7 แสดงหนาหลกโปรแกรมของเครองแมขาย (ตอ)

Page 9: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

64

ภาพท 3-8 แสดงหนาระบบสมครสมาชกของเครองแมขาย

ภาพท 3-9 แสดงหนาระบบการสงไฟลเอกสาร

Page 10: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

65

ภาพท 3-10 แสดงหนาบนทกการเขาใชงานของเครองแมขาย

3.5.1.2 โปรแกรมของเครองลกขาย

ภาพท 3-11 แสดงหนาเขาสระบบของเครองลกขาย

Page 11: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

66

ภาพท 3-12 แสดงหนาสถานะ การเขาใชงาน

3.5.2 การใชงานโปรแกรมของเครองแมขาย

3.5.2.1 โปรแกรมเครองแมขายจะมไฟล .INI เพอให Setting โปรแกรม IP_Host คอ IP ของเครองท Run ฐานขอมลหรอเครองแมขาย, Port_Host คอ เปนการก าหนด Port ของเครองแมขาย, Setting_IP_Computer คอ IP ของเครองลกขาย, Setting_Number_Computer คอ ใสเลขทของเครองลกขาย ตองใสใหตรงกบ IP ขางบนดวยหามใสสลบเครองกนเดดขาด ดงแสดงในภาพท 3-13

ภาพท 3-13 ไฟล Setting ของเครองแมขาย

Page 12: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

67

3.5.2.2 คลกทปม สมครสมาชก (Register) ดงแสดงในภาพท 3-14

ภาพท 3-14 ฟงกชน สมครสมาชก (Register)

(1) ผลของการคลกทปม สมครสมาชก (Register) จะมหนาตางระบบสมคร

สมาชกแสดงขน ดงแสดงในภาพท 3-15

ภาพท 3-15 ผลของการคลกทปม สมครสมาชก (Register)

Page 13: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

68

3.5.2.3 คลกทปม ปดเครอง (Shut Down) ฟงกชนนจะท างานไดตองเลอกคอมพวเตอรกอน โดยใหตกเครองหมายถกตองในชอง Check Box ตองเลอกอยางนอยหนงเครอง ดงแสดงในภาพท 3-16

ภาพท 3-16 ฟงกชน ปดเครอง (Shut Down)

(1) ผลของการคลกทปม ปดเครอง (Shut Down) จะท าใหเครองลกขายปด

เครองอตโนมต ดงแสดงในภาพท 3-17

ภาพท 3-17 ผลของการคลกทปม ปดเครอง (Shut Down)

Page 14: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

69

3.5.2.4 คลกทปม รสตารท (Restart) ฟงกชนนจะท างานไดตองเลอกคอมพวเตอรกอน โดยใหตกเครองหมายถกตองในชอง Check Box ตองเลอกอยางนอยหนงเครอง ดงแสดงในภาพท 3-18

ภาพท 3-18 ฟงกชน รสตารท (Restart)

(1) ผลของการคลกทปม รสตารท (Restart) จะท าใหเครองลกขายรสตารท

อตโนมต ดงแสดงในภาพท 3-19

ภาพท 3-19 ผลของการคลกทปม รสตารท (Restart)

Page 15: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

70

3.5.2.5 คลกทปม Unlock Task Manager ฟงกชนนจะท างานไดตองเลอกคอมพวเตอรกอน โดยใหตกเครองหมายถกตองในชอง Check Box ตองเลอกอยางนอยหนงเครอง ฟงกชนนมไวเพอเวลาคอมพวเตอรเครองลกขายเกดปญหากบโปรแกรมในเครอง เพราะโปรแกรมทางฝงของเครองลกขายจะปด Task Manager เอาไว ดงแสดงในภาพท 3-20

ภาพท 3-20 ฟงกชน Unlock Task Manager

(1) ผลของการคลกทปม Unlock Task Manager จะท าใหเครองลกขายเปดการ

ใชงาน Task Manager ดงแสดงในภาพท 3-21

ภาพท 3-21 ผลของการคลกทปม Unlock Task Manager

Page 16: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

71

3.5.2.6 คลกทปม Live ฟงกชนนจะท างานไดตองเลอกคอมพวเตอรกอน โดยใหตกเครองหมายถกตองในชอง Check Box ตองเลอกอยางนอยหนงเครอง จะเปนฟงกชนทจะสตรมจอของเครองแมขายใหเครองลกไดเหน ดงแสดงในภาพท 3-22

ภาพท 3-22 ฟงกชน Live Steam

(1) ผลของการคลกทปม Live จะท าใหเครองลกขาย แสดงภาพการใชงานของ

เครองแมขายและถาเครองแมขายตองการหยดการ Live ใหกดปม Stop สแดง ตรงมมขวาดานลาง ดงแสดงในภาพท 3-23

ภาพท 3-23 ผลของการคลกทปม Live

Page 17: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

72

3.5.2.7 คลกทปม สงไฟล/Start Server ฟงกชนนจะสามารถสงไฟลตางๆใหกนไดแตจะตองใส IP และ Port_Number ของเครองทเราจะสงไฟลและเครองนนกตองเปดหนาตางสงไฟลเชนกนเพอเชอมตอกน ดงแสดงในภาพท 3-24

ภาพท 3-24 คลกทปม สงไฟล/Start Server

(1) ถาตองการสงไฟลไปหาเครองไหน กตองใหเครองนนเปดหนาตางสงไฟล

นขนมา และใส IP กบ Number Com เครอง Number Com จะดไดจากดานบนสดของหนาตางสงไฟลจากนนกดเชอมตอ ดงแสดงในภาพท 3-25

ภาพท 3-25 ผลของการคลกทปม สงไฟล/Start Server

Page 18: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

73

(2) เมอกดเชอมตอแลว Connection ดานลงจะแจงสถานะวา IP เครองไหนเขามา Connect ถาตองการสงไฟลใหกดคลกขวา แลวเลอก Send จากนนกเลอกไฟลทตองการสง ดงแสดงในภาพท 3-26

ภาพท 3-26 ผลของการคลกทปม สงไฟล/Start Server

(3) เมอสงไฟลไปแลวจะมสถานะบอกวาสงไฟลไปกเปอรเซน และสามารถ

สงไดทละหลายๆไฟล ถาตองการหาทเกบไฟลทรบมาใหกดปม โฟลเดอรเกบไฟล ดงแสดงในภาพท 3-27

ภาพท 3-27 ผลของการคลกทปม สงไฟล/Start Server

Page 19: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

74

3.5.2.8 คลกทปม All monitor (แสดงจอภาพทกเครอง) จะสามารถแสดงจอภาพของเครองลกขายทงหมด ทเชอมตอหรอ Login ใชงานแตอาจจะท าใหเครองท างานชาลงเพราะการทแสดงผลจอลกขายทงหมดโปรแกรมจะใช RAM,CUP พอสมควร ดงแสดงในภาพท 3-28

ภาพท 3-28 ฟงกชน All monitor (แสดงจอภาพทกเครอง)

(1) ผลของการคลกทปม All monitor (แสดงจอภาพทกเครอง) ดงแสดงในภาพ

ท 3-29

ภาพท 3-29 ผลของการคลกทปม All monitor (แสดงจอภาพทกเครอง)

Page 20: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

75

3.5.2.9 คลกทแทบ บนทกการเขาใชงาน จะสามารถ Export ขอมลออกมาเปนไฟล Excel ไดและมปมรเฟรชเพอไวส าหรบอพเดทขอมลทบนทกใหม ดงแสดงในภาพท 3-30

ภาพท 3-30 ฟงกชนในหนาบนทกการเขาใชงาน

3.5.2.10 ปมควบคม เมอกดแลวสามารถควบคมคอมพวเตอรไดโดยมเงอนไขคอ

คอมพวเตอรเครองทควบคมตองมการใส Password สวนปมเชอมตอจะสามารถแสดงผลจอลกขายเฉพาะเครองทเรากดปมเทานน และเมอภาพทแสดงผลของเครองลกปรากฏถาตองการขยายใหกดทจอภาพทแสดงผลไดเลย ดงแสดงในภาพท 3-31

ภาพท 3-31 ปมควบคมและปมเชอมตอ

Page 21: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

76

(1) เมอกดปมจะมหนาตางใหเราใส Password ถาเราใส Password ถกตองกจะสามารถเขาไปควบคมคอมพวเตอรเครองนนได ดงแสดงในภาพท 3-32

ภาพท 3-32 ผลของการคลกทปม ควบคมคอมพวเตอร

3.5.3 การใชงานโปรแกรมของเครองลกขาย

3.5.3.1 โปรแกรมเครองลกขายจะมไฟล .INI เพอให Setting โปรแกรม Number_Comber คอ ใสเลขของคอมพวเตอรเครองลก, IP_Host คอ ใส IP ของเครองแมขายหรอเครองท Run ฐานขอมลอย ดงแสดงในภาพท 3-33

ภาพท 3-33 ไฟล Setting ของเครองลกขาย

Page 22: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

77

(1) ใหนกศกษาใส Username และ Password เพอเขาสระบบส าหรบนกศกษาทสมครสมาชกแลวเทานนทสามารถเขาใชงานได ดงแสดงในภาพท 3-34

ภาพท 3-34 หนาตางเขาสระบบของเครองลกขาย

(2) เมอเขาสระบบส าเรจแลวจะมสถานะตางๆ บอกไว เชน ชอ-นามสกล รหส

นกศกษาและมเวลาใหรวาเราใชคอมพวเตอรนานเทาไหรแลว มปมสามารถเปลยนรหสผานและปมสงไฟลเพอสงไฟลเอกสารตางๆ ดงแสดงในภาพท 3-35

ภาพท 3-35 หนาตางสถานะการเขาใชงาน

Page 23: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

78

3.6 การวเคราะหออกแบบเครองมอส าหรบการประเมนความพงพอใจ

ภาพท 3-36 ผงแสดงกระบวนการวเคราะหออกแบบเครองมอส าหรบการประเมน

การประเมนโปรแกรม

ดานรปธรรม ดานนามธรรม

ออกแบบประเมนประสทธภาพของ

นวตกรรม

ออกแบบประเมน

ความพงพอใจของผใช

ตรวจสอบแบบประเมนประสทธภาพของโปรแกรม

ตรวจสอบแบบประเมนความพงพอใจจากการใช

น าแบบประเมนประสทธภาพของโปรแกรมไปใช

น าแบบประเมน

ความพงพอใจของผใชไปใช

ผาน ผาน

ไมผาน ไมผาน

เรมตน

สนสด สนสด

Page 24: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

79

3.7 การใชนวตกรรม 3.7.1 การใชงานโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร ของเครองแมขาย

กบครทท าการเรยนการสอนของหองเรยนคอมพวเตอร จ านวน 1 คน ดงแสดงในภาพท 3-37

ภาพท 3-37 การใชงานโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร

3.7.2 การใชงานโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร ของเครองลกขาย

กบนกศกษาระดบประกาศนยบตรวชาชพ (ปวช.) จ านวน 20 คน ดงแสดงในภาพท 3-38 ถงภาพท 3-40

ภาพท 3-38 การใชงานโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร

Page 25: µÎ® ° Á ° à ¦  ¦ ¤ ¦ ´¡ ¥ µ ¦  ¨ ³ µ °o ¤ ¼¨ ¸ÉÄ Áo ¸¥ à ...€¦ · 57 3.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือประเมินความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม

80

ภาพท 3-39 การใชงานโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร

ภาพท 3-40 การใชงานโปรแกรมฐานขอมลบรหารจดการหองเรยนคอมพวเตอร