65
นกชายเลน นกทะเล คู่มือจ�าแนกชนิด และ หนังสือเล็กๆ เล่มนี้มิได้เป็นคู่มือดูนกโดยตรง แต่จะช่วยชี้แนะแนวทางการจ�าแนกชนิดนกบางกลุ่ม โดยเน้นไปที่นกชายเลนและนกนางนวล ซึ่งเป็นนกที่พบอาศัยหากินอยู่ตามชายฝั่งหรือกลางทะเล ดูเผินๆ คล้ายคลึงกัน และจ�าแนกชนิดได้ค่อนข้างยาก นกชายเลน นกทะเล คู่มือจ�าแนกชนิด และ Publication No.30

µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

นกชายเลนนกทะเล

คมอจ�าแนกชนด

และ

หนงสอเลกๆ เลมนมไดเปนคมอดนกโดยตรงแตจะชวยชแนะแนวทางการจ�าแนกชนดนกบางกลม

โดยเนนไปทนกชายเลนและนกนางนวลซงเปนนกทพบอาศยหากนอยตามชายฝงหรอกลางทะเล

ดเผนๆ คลายคลงกน และจ�าแนกชนดไดคอนขางยาก

นกชายเลนนกทะเล

คมอจ�าแนกชนด

และ

Publication No.30

Page 2: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 3: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

คมอจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเลขอมลและภาพถาย: สมทธ สตบตร ภาพถายเพมเตม: พนจ แสงแกว, พอพล นนทภา, ปณต ไกรโรจนานนท, นท สมนเตมย, ชยวฒน ชนอปราวฒน, วชา นรงศร, วชระ สงวนสมบต และเขมทอง ตนสกลรงเรองสงวนลขสทธ พ.ศ. 2552

ประสานงาน: กฤษณา แกวปลง และ ดนภทร ตามรสวรรณจดรปเลม: นนทชยา นาคชงจดพมพโดย Wetlands International - Thailand Officeสนบสนนขอมลโดย สมาคมอนรกษนกและธรรมชาตแหงประเทศไทย

ภาพปก:

t นกหวโตมลาย (Malaysian Plover)

t นกนางนวลแกลบหงอนใหญ (Great Crested Tern)

Page 4: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

ค�าน�า

หนงสอ “การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล” เลมน จดพมพขนเพอใชเปนเอกสารประกอบการอบรมการจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล โดยมวตถประสงคเพอเปนการเสรมความรเกยวกบนกชายเลนและนกทะเล รวมทงหลกการจ�าแนกชนด อยางไรกตาม ทางองคกรพนทชมน�านานาชาตเลงเหนวาคมอนนาจะเปนประโยชนในวงกวางส�าหรบนกดนก องคกรหรอหนวยงานทเกยวของกบการอนรกษพนทชมน�า รวมทงประชาชนผสนใจดวย จงไดเพมเตมเนอหาเกยวกบพนทชมน�า รวมทงแหลงดนกชายเลนและนกชายเลนทนาสนใจตงแตพนทอาวไทยตอนในลงมาตามแนวชายฝงทะเลทงดานอาวไทยและทะเลอนดามน เพอกระตนย�าใหผคนไดเลงเหนความส�าคญของพนทชมน�าชายฝงทะเลตอการเปนแหลงอาศยทส�าคญของนกชายเลนและนกทะเล

ตองออกตวกอนเลยวา หนงสอเลกๆ เลมนมไดเปนคมอดนกโดยตรง แตจะชวยชแนะแนวทางการจ�าแนกชนดนกในกลมนกชายเลนและนกนางนวล ซงเปนนกทพบอาศยหากนอยตามชายฝงหรอกลางทะเล ดเผนๆ คลายคลงกน และถอวาจ�าแนกชนดไดคอนขางยาก

อยางไรกตาม หนงสอเลมนจะมประโยชนเตมทเมอใชประกอบกบคมอดนก (Field Guide) ฉบบสมบรณ ซงจะมภาพประกอบและขอมลนกแตละชนดครบถวน การชจดสงเกตส�าคญ การเปรยบเทยบความแตกตางระหวางนกทมลกษณะคลายกน รวมทงแนวทางการจ�าแนกจากสภาพแหลงอาศย พฤตกรรม และชวงเวลาทพบ นาจะมสวนชวยใหการระบชนดนกไดถกตองแมนย�าขน

ตองขอขอบคณสมาคมอนรกษนกและธรรมชาตแหงประเทศไทยทชวยสนบสนนขอมลและประสานงานการผลต และขอขอบคณ…IUCN ประเทศไทย Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, One World และ โครงการปาชายเลนเพออนาคต (Mangrove for the Future)ทสนบสนนการจดพมพคมอเลมน

Wetlands International - Thailand Office

t นกหวโตมลาย (Malaysian Plover)

t นกนางนวลแกลบหงอนใหญ (Great Crested Tern)

Page 5: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 6: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

สารบญ

นกชายเลนและนกทะเลในเมองไทยชายฝงทะเล-แหลงอาศยหากนของคนและนกการอพยพยายถนของนกชายเลน เสนทางเอเชยตะวนออก-ออสเตรเลยการอนรกษนกชายเลนและนกทะเล

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเลขอสงเกตในการจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเลนกชายเลน (Shorebirds)นกนางนวลและนกนางนวลแกลบ (Gulls & Terns)

แหลงดนกชายเลนและนกทะเลทนาสนใจ

061011131415174358

Page 7: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นก

ชาย

เลน

แล

ะน

กท

ะเล

ในเม

อง

ไท

ระเทศไทยมชายฝงทะเลทงดานอาวไทยและอนดามนรวมกนยาว กวา 2,600 กม. ประกอบดวยระบบนเวศหลากหลาย ทงหาดทราย

หาดเลน หาดหน ปาชายเลน รวมถงเกาะกลางทะเลอกมากมาย เหมาะเปนแหลงอาศยของนกนานาชนด

โดยปกตแลวนกทพบตามรมทะเลบานเราไดตลอดทงปมจ�านวนไมมากนก ทคนหนาคาตากนดคอ นกตนเทยน ซงมขายาวเกงกางสแดงสะดดตา แตเมอถงฤดหนาวจะมนกกลมใหญนบหมนนบแสนตวทมาชวยท�าใหชายฝงทะเลบานเราคกครนขน นกเหลานคอ “นกชายเลนอพยพ”

นกชายเลนสวนใหญมแหลงขยายพนธอยทางตอนเหนอของทวปเอเชย แถบเขตทนดราในไซบเรยและตอนบนของรสเซย พอยางเขาฤดหนาว ตามปาเขาจะถกปกคลมดวยหมะ ล�าธารและแหลงน�ากลายเปนน�าแขง อาหารการกนฝดเคอง สญชาตญาณการเอาตวรอดท�าใหนกจ�าเปนตองยายถนหากนเดนทางลงมาทางใตสเขตอบอนซงมอาหารอดมสมบรณกวา เพอใชชวตใหอยรอดตลอดชวงฤดหนาว

การทประเทศไทยตงอยทางตอนลางสดของผนทวป นกทบนมาจากตอนเหนอของจนเปนระยะทางหลายพนกโลเมตร ถอโอกาสพกผอนคลาย

06 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 8: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

ความออนลา ขณะเดยวกนนกอกกลมซงอพยพจากแถบไซบเรย บนเลาะชายฝงทะเลของจน ญปน เกาหล เวยดนาม แลวเขามาไทย ไดแวะพกเตมพลงงานกอนทจะอพยพลงใตสมาเลเซย อนโดนเซย หรอบางกลมอาจเลยไปถงออสเตรเลย

โดยเฉพาะในบรเวณปากแมน�าใหญๆ จะมดนตะกอนซงกระแสน�าพดพาลงมาสะสมอยางตอเนอง ยามเมอน�าลดจงปรากฏเปนหาดเลนกวาง ตะกอนเลนเหลานอดมไปดวยอนทรยสาร หนอนทะเล และสตวหนาดนจ�านวนมหาศาล เปนพนททมความส�าคญอยางยงส�าหรบนกชายเลนอพยพในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

ชวงเวลาทเราจะพบนกชายเลนรวมตวกนจ�านวนมากคอ ชวงเดอนตลาคม-พฤศจกายน ซงเปนเวลาทนกกลมใหญมาถง สวนกลางฤดอพยพนกจะแยกยายกระจายกนหากน หรอบางพวกกเดนทางเลยประเทศไทยลงไปแลว และจะพบมากอกครงราวเดอนมนาคม-เมษายน ซงเปนชวงทนกรวมฝงกอนยายถนกลบ

นกชายเลนมกหากนอยรวมกนหลายชนด โดยการเดนทองน�าตน ๆหรอบรเวณทเปนโคลน ใชปากยาวโคงจมลงไปควานหาอาหารทซกซอนตวอยภายใตโคลนเหลว เมอประสาทสมผสทปลายปากรบรถงการเคลอนไหวของเหยอกจะงบกนเปนอาหารโดยไมตองเหลยวมองใหเสยเวลา มนจงใชสายตาระแวดระวงภยจากศตรรอบตวไดอยางเตมท

แมนกชายเลนสวนใหญอาศยหากนตามหาดเลนเหมอนกน แตวาขนาด รปราง และสดสวนปากของนกแตละตวจะผดแผกกนออกไป เพอความเหมาะสมกบวธการหาอาหารตามสภาพแวดลอมตางกน เปนการจดสรรพนทท�ากนอยางทวถงเพยงพอโดยไมตองแกงแยง

พวกตวใหญขายาวอยางนกอกอยใชปากยาวโคงลวงลงไปหาเหยอในเลนลก ๆไดสบาย สวนนกปากแอนจะเดนทองน�าพรอมทงใชปากจมเลนซายทขวาท นกนอตมขนาดยอมลงมาและปากไมยาวนก จงมกหากนในบรเวณน�าไมคอยลก ใชปากจมหาอาหารอยางรวดเรว ส�าหรบนกสตนทซงมขาและปากสน หากนอยบรเวณทน�าตน ๆหรอตามพนเลน บางครงพบปะปนกบนกหวโตซงเดนสลบกบการวงและหยดจกเหยอเปนระยะๆ ดแลวเพลนด สวนนกพลกหนมกชอบปลกตวออกมาอยตามชายน�า ใชปากพลกกอนหนกอนกรวดเพอหาเหยอทซอนตวดานใต

เมอน�าทะเลขนสงทวมชายหาด นกชายเลนจงจะเคลอนพลจากรมทะเลเขามาพกอยตามบอเลยงกงเลยงปลา นาเกลอ หรอพนทชมน�าอน ๆบางตวยงถอโอกาสนหาอาหารกนดวย

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 07

Page 9: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

จะวาไปแลวนกชายเลนนน “พบเหนไดไมยาก แตวาดยาก” ชวงทนกอพยพเขามาน หากเราไปดแถวหาดเลนรมทะเลจะพบนกไดเปนจ�านวนมาก แตเพราะนกสวนใหญมขนาดเลก ทงรปรางและสสนคลายคลงกนคอสน�าตาลหรอเทา เวลารวมกนเยอะ ๆจงดลายตาไปหมด เมออยกบหาดเลนสคล�าดวยแลวกยงกลมกลนกบสภาพแวดลอม…นนคอวถทางของการอยรอด เพอพรางตวจากศตร

ถงแมนกชายเลนจะโยกยายเขามาใชชวตในเมองไทยอยหลายเดอน มอาหารการกนบรบรณด แตมนกไมลมก�าพดบานเกด ถงเวลากตองกลบไปมาตภม เพอภารกจส�าคญในการด�ารงสายพนธใหยงยน

ฝงนกชายเลนจ�านวนมหาศาลบนเขามาพกในบรเวณนาเกลอขณะทน�าขนเตมฝง

08 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 10: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

หางออกไปจากชายฝง ทามกลางความเวงวางของผนน�า ดเหมอนไมนาจะมนกอาศยหากน กยงมนกทะเลหลายชนดโผบนอยเหนอเกลยวคลน เชน นกบบ นกสกว นกโจรสลด ชนดหลงนมนสยอนธพาล ไมหาอาหารเอง ชอบปลนกลางอากาศ โดยการบนไลนกอนทหาปลามาไดเพอใหนกนนคายเหยอทง แลวมนกจะคาบไปกนเสยเอง

พวกนกทะเลมปกกวางและเรยวยาว เพอการรอนอยเหนอทองทะเลไดนาน มนจะบนรอนหากนตลอดทงวน ตกเยนจงกลบไปพกนอนอยตามหนาผาสงของเกาะแกงอนเงยบสงบ

ดงนนเมอเขาสฤดรอน นกชายเลนจะรวมกลมหากนสะสมพลงงานขนานใหญ กอนอ�าลาเมองไทยบนกลบไปจบคท�ารงยงถนฐานบานเกด ชวงนนกวยเจรญพนธจะท�าการผลดขนชดใหมใหดสดใสขน เพอดงดดเพศตรงขาม เปนโอกาสทเราจะไดพบกบความงามของนกชายเลนอยางแทจรง ซงเวลานนอากาศทางทางซกโลกเหนอคงอนขน แหลงน�าและอาหารอดมสมบรณ เหมาะส�าหรบการวางไขและเลยงดลกนก

นกชายเลนอพยพลวนมวฏจกรชวตวนเวยนอยเชนน

ยงมระบบนเวศชายฝงทะเลทรจกกนดคอ “หาดทราย” แมปจจบนหาดทรายชายทะเลสวนใหญจะกลายเปนแหลงทองเทยวยอดนยม เตมไปดวยสงกอสรางและกจกรรมตาง ๆของมนษย แตกยงมหลายแหงทเงยบสงบ ไรผคนรบกวน จงสามารถพบนกชายเลน นกนางนวล และนกนางนวลแกลบหลายชนด บางแหงเปนแหลงท�ารงวางไขของนกหวโตมลายและนางนวลแกลบเลก ซงเปนนกประจ�าถนในบานเราดวย

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 09

Page 11: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

ชายฝงทะเล-แหลงอาศยหากนของคนและนกนกชายเลนมกชอบหากนอยตามหาดเลนรมทะเล นาเกลอ และแหลงน�าตางๆ

โดยเฉพาะบรเวณปากแมน�าซงมโคลนตะกอนและอนทรยสารจ�านวนมหาศาลทสายน�าพดพามา ท�าใหเกดเปนหาดเลนกวางใหญ อดมไปดวยธาตอาหาร ทงยงเปนแหลงอาศยของสตวน�า หนอนทะเล และสตวหนาดนหลายชนด สงมชวตเลก ๆเหลานเปนอาหารส�าคญของบรรดานกชายเลน ชายฝงทะเลของไทยโดยเฉพาะบรเวณอาวไทยตอนในซงมแมน�าใหญหลายสายไหลลงสทะเล จงเปนพนททมความส�าคญอยางยงส�าหรบนกชายเลนอพยพในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต

นกชายเลนอพยพทพบในบานเราอาจแบงเปน 2 กลม พวกทยายถนผานจะพบไดในชวงตนและปลายฤดกาลอพยพ โดยใชประเทศไทยเปนทแวะพกเตมพลงงาน กอนจะอพยพลงไปใชชวตชวงฤดหนาวทางอนโดนเซยและออสเตรเลย แลวบนกลบขนเหนอในชวงฤดรอน อกพวกจะยายถนเขามาแลวอาศยหากนในประเทศไทยตลอดชวงฤดหนาว

หาดเลนเปนแหลงอาหารทงของคนและนก

10 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 12: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การอพยพยายถนของนกชายเลน เสนทางเอเชยตะวนออก-ออสเตรเลย (East Asian-Australasian Flyway)

เมอความชมฉ�าของฤดฝนจางหายไป สายลมแหงความหนาวเยนกเรมแผเขามาสประเทศไทย ตามวฏจกรทธรรมชาตไดควบคมกลไกของมนเองมาเนนนาน ความอยากรอยากเหนของมนษยตางหาก ทท�าใหเราพยายามศกษาและเรยนร เพอคนหาค�าตอบจากธรรมชาต

นกปกษวทยาไดเฝาสงเกตพฤตกรรมของนกในภมภาคตาง ๆทวโลก พบวาในชวงฤดหนาวของประเทศซกโลกเหนอ อากาศจะหนาวจด ปาเขาถกปกคลมเตมไปดวยหมะ ล�าธารและแหลงน�ากลายเปนน�าแขง อาหารการกนของนกหาไดยากเตมท เพอความอยรอด นกทอาศยอยในเขตนจงจ�าเปนตองอพยพยายถนไปหากนในทอบอนและมแหลงอาหารอดมสมบรณกวา นนหมายถงการเดนทางอพยพลงมาทางใตสบรเวณแถบเสนศนยสตร ใชชวตอยตลอดชวงฤดหนาว จนกระทงเขาสฤดรอนจงบนกลบถนฐานเดมเพอสรางรงวางไข ถายทอดมรดกทางพนธกรรมใหยงยนสบตอไป

นกชายเลนอพยพสวนใหญมแหลงขยายพนธอยทางตอนเหนอของทวปเอเชย แถบเขตอารตกและเขตทนดราในไซบเรย พอยางเขาฤดหนาว สญชาตญาณจะกระตนใหนกเรมตนการยายถน กอนเดนทางไกล นกจะตองสะสมพลงงานใหรางกายสมบรณทสด บนอพยพไปพรอมกนเปนฝง นอกจากเรองความปลอดภยแลว การบนรวมเปนกลมยงชวยใหนกหาทศทางไดดกวาการบนตามล�าพง โดยเฉพาะนกวยรนทเพงเดนทางไกลเปนครงแรกในชวต จ�าเปนตองเกาะกลมไปกบนกตวอนๆ

นกทบนอพยพโดยใชเสนทางเดมเปนประจ�าทกปกคอ “นกชายเลนอพยพ” ส�าหรบประเทศไทยเราตงอยในเสนทางบนอพยพ (Flyway) เอเชยตะวนออก-ออสเตรเลย นกจากอะแลสกาและตะวนออกเฉยงเหนอของรสเซย บนอพยพลงมาทางเอเชยตะวนออก ไปถงออสเตรเลยและนวซแลนด

แตประเทศไทยมไดพบนกน�าอพยพจากเสนทางหลกนเทานน หากดแผนททวปเอเชยจะเหนวาประเทศไทยมลกษณะเปนคาบสมทร อยทางตอนลางสดของผนทวป นกบางสวนทบนมาจากตอนเหนอของจน ธเบต มองโกเลย เปนระยะทางหลายพนกโลเมตร ถอโอกาสพกผอนคลายความออนลา สวนนกกลมใหญซงอพยพจากแถบไซบเรย ญปน เกาหล บนเลาะชายฝงทะเลของจนมายงไทย กอนทจะอพยพลงใตสมาเลเซย อนโดนเซย หรออาจเลยไปถงออสเตรเลยและนวซแลนด ในขณะทอกกลมหนงใชเสนทางอพยพจาก

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 11

Page 13: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

ญปนบนเลาะไปตามเกาะเลกเกาะนอยของฟลปปนส อนโดนเซย โดยมจดหมายปลายทางทออสเตรเลยเชนกน นกจะเลอกอพยพผานไปตามพนทชมน�าอดมสมบรณ เพอทมนจะสามารถหยดแวะพกหาอาหารไดตลอดเสนทาง แตบางครงสภาพอากาศแปรปรวน เกดพายพดหลงออกนอกเสนทางไป เราจงมโอกาสพบนกชนดใหมๆ หลงเขามายงประเทศไทยไดเสมอ

ประเทศตาง ๆทอยตามแนวเสนทางบนอพยพของนก ไดมการรวมมอกนเปนเครอขายเรยกวา “เครอขายการอนรกษนกชายเลนเอเชยตะวนออก-ออสเตรเลย” มการศกษาเสนทางอพยพดวยการตดหวงขา ธงส และสญญาณวทย เพอน�าขอมลทไดมาใชประโยชนทางดานปกษวทยารวมกน

นกสตนทนวยาว (Long-toed Stint) ทไดรบการตดหวงขาและธงสจากพนทอาวไทยตอนใน

12 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 14: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

การอนรกษนกชายเลนและนกทะเลพนทชมน�าตลอดแนวชายฝงทะเลของประเทศไทยมความหลากหลายทาง

ชวภาพสงมาก เปนแหลงผลตอาหารหลอเลยงประชากรสวนใหญของประเทศ แตจากแผนการพฒนาประเทศทผานมา ภาครฐมนโยบายเปลยนการเกษตรแบบยงชพมาเปนอตสาหกรรมเกษตร เนนการเพาะเลยงสตวน�าเศรษฐกจ โดยเฉพาะอยางยงการเลยงกงกลาด�า ท�าใหพนทชมน�าและปาชายเลนหลายแหงถกแปรสภาพการใชประโยชน

ปญหาทนาเปนหวงส�าหรบนกน�ากคอ การถกคกคามจากการพฒนาทดนเพอการอตสาหกรรม การขยายตวของชมชน การเสอมโทรมของแหลงน�า การกดเซาะชายฝงอยางรนแรง การบกรกและการลดลงของปาชายเลน มลภาวะน�าเสยทเกดจากภาคอตสาหกรรม ดนตะกอนทลดลงเพราะมการสรางเขอนปดกนแมน�า ลวนสงผลตอการเปนแหลงอาศยหากนของนกชายเลนและนกทะเลทงสน รวมถงการพฒนาอตสาหกรรมและโครงสรางพนฐานตางๆ ยงสงผลเสยตอธรรมชาต กลายเปนความขดแยงระหวางการพฒนาทางดานเศรษฐกจและการคมครองทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม นอกจากนเรายงพบวาหลายแหงมการลานกในพนทดวย

อนทจรงแลวการอนรกษนกและแหลงอาศยหากนของนก ไมใชเพอนกเทานน แตเปนการด�ารงชวตรวมกนระหวางมนษยกบธรรมชาตอยางกลมกลน เพราะนกกเปนดชนชความอดมสมบรณของพนทดวย บรเวณใดมนกน�าหากนอยมาก หมายถงมแหลงอาหารสมบรณ ซงธรรมชาตทอดมสมบรณยอมหมายถงความอยรอดของมนษยนนเอง

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 13

Page 15: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

การจ

�าแน

กชน

ดนกช

ายเล

นแล

ะนกท

ะเล กชายเลนเปนนกทหากนตามชายน�าหรอหาดเลน ปากมรปรางและ

ความสนยาวแตกตางกนหลายแบบ ทงยาวตรง เรยวโคงลง และแอนขน เพอใชส�าหรบลวงจบหนอน แมลง และสตวน�าขนาดเลกใตพนเลนกนเปนอาหาร พวกทมขายาวมกจะเดนหากนในบรเวณทน�าคอนขางลก สวนพวกทขาสนชอบอยตามหาดเลน หรอบรเวณทมน�าแฉะ ๆสวนใหญมขนปกคลมตวสน�าตาลหรอเทา ชวงฤดผสมพนธจงเปลยนเปนสสดใส บางชนดหากนตวเดยวแตบางชนดอยรวมกนเปนฝงใหญ ท�ารงตามพนดนและกอพช

ส�าหรบนกนางนวลเปนนกทอาศยอยแถบชายทะเลหรอกลางทะเล สวนใหญมขนสขาวและเทา มลกษณะชดขนจากระยะวยออนถงตวเตมวยแตกตางกน นกนางนวล (Gull) มล�าตวอวบ ปากคอนขางหนา ปกกวาง สวนนกนางนวลแกลบ (Tern) มขนาดเลกกวา ล�าตวเพรยว ปากแหลม ปกเรยวแหลม ทงสองกลมพบไดทงในทะเลและแหลงน�าจด ชอบบนโฉบจบปลาหรอสตวน�าเลกๆ รวมทงเศษอาหารทลอยมาตามน�า

“นกชายเลนและนกทะเล” เปนนกกลมใหญทมความหลากหลายและจ�าแนกชนดไดคอนขางยาก เนองจากบางกลมมขนาดเลกและลกษณะคลายคลงกนมาก สสนกไมสวยดงดดใจอยางพวกนกปา นกเหลานสวนใหญยงพบเหนจากระยะไกล ตามแหลงอาศยซงเปนพนทเปดโลง การเขาใกลนกท�าไดยาก เพราะนกเหลานมสญชาตญาณการระวงภยสงมาก หากเหนคนเขามาเกนระยะไวใจกจะพากนบนหน ถอหลกปลอดภยไวกอน

นกชายเลนและนกนางนวลมกพบอยรวมกนเปนฝงใหญปะปนกนหลายชนด นกเหลานเมออยรวมกนจ�านวนมากจะดลายตาไปหมด การระบชนดจ�าเปนตองอาศยกลองสองทางไกลแบบตาเดยว (Telescope) ซงมก�าลงขยายมากกวากลองแบบสองตา (Binoculars) เพอชวยในการพจารณารายละเอยดตาง ๆบนตวนกไดดขน และทขาดไมไดกคอ คมอดนก (Field Guide) ใชส�าหรบเปรยบเทยบนกทเหนวาเปนชนดใด

14 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 16: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

ส�าหรบการดนกชายเลน ถาจะใหดควรเชคเวลาน�าขน-น�าลงดวย หากเปนชวงน�าลงหาดเลนจะกวางมาก นกกระจายกนหากนไปทว ระยะไกลเกนกวาจะระบชนดได แตถาเปนชวงทน�าเรมขน นกจะหากนตามชายน�าใกลเขามาหาเราเรอย ๆสวนชวงทน�าขนเตมฝง นกมกจะเขามารวมฝงเกาะพกอยตามแหลงน�าใกลทะเลหรอตามนาเกลอ การดนกในระยะใกลจะชวยใหเหนรายละเอยดไดดขน

จะวาไปแลวนกน�าเหลาน “พบเหนไดไมยาก แตวาดยาก” แตถาเราใชการสงเกตและความอดทนมากขนอกสกนด กไมใชเรองทยากจนเกนไป

ขอสงเกตในการจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเลนกน�าบางชนดมรปรางลกษณะโดดเดน จ�าแนกชนดไดงาย แตนกบางกลมกม

ความคลายคลงกนมาก การระบชนดจงตองใชการสงเกตหลายๆ อยาง1. ขนาดและรปราง ลองเปรยบเทยบขนาดกบนกทรจกคนเคยกนด เชน นก

เอยง นกเขา สงเกตลกษณะรปรางวาอวนปอมหรอเพรยว สดสวนระหวางหว ปาก ล�าตว ขา ปก และหาง

2. สสนและลวดลาย สงเกตสของปาก หว ล�าตว และขา รวมถงลวดลายดานบนและดานลางของปกในขณะบน

เทเลสโคปเปนอปกรณทจ�าเปนส�าหรบการจ�าแนกชนดนกน�า

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 15

Page 17: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกหลายชนดมการผลดขนในแตละชวงวย เชน จากนกวยเดกเปนตวเตมวย ชดขนนอกฤดผสมพนธเปนชดขนฤดผสมพนธ ชดขนฤดผสมพนธกลบมาเปนนอกฤดผสมพนธ ซงนกจะใชวธทยอยผลดขนเกาทง และขนใหมกจะคอย ๆงอกขนมา ชวงเวลาทนกผลดขนอาจดกระด�ากระดาง แตกยงคงเคารปแบบของชดขนหลกอย

3. ลกษณะของปาก ความสน-ยาวของปากเมอเทยบกบขนาดของหว ปากตรงหรอแอนขน-โคงลง

4. ลกษณะของขาและตน นกทชอบเดนทองน�ามกมขายาว พวกหากนตามพนเลนมกมขาคอนขางสน สวนพวกทวายน�าหรอด�าน�าหากน เชน นกเปดน�า นกกาน�า ขาจะอยคอนมาทางดานทายล�าตวและมพงผดทนวตน

5. ลวดลายทปก ตะโพก และหาง นกน�าหลายชนด ขณะยนดคลายคลงกนมาก แตเมอนกบนจงจะสงเกตเหนจดจ�าแนกทส�าคญ

6. พฤตกรรม นกแตละชนดมบคลกและพฤตกรรมการด�ารงชวตแตกตางกน ไดแก ทาทางการเดน วธการหากน เชน เดนทองน�าระดบลกหรอลยโคลน นสยชอบอยตวเดยวหรออยรวมกนเปนฝง

7. ลกษณะและรปแบบของการบน สงเกตวานกตวนนมทศทางบนตรง บนฉวดเฉวยน หรอบนซกแซก

8. เสยงรอง นกมกสงเสยงรองเมอตกใจหรอขณะบน นกทมลกษณะรปรางคลายคลงกนมาก เสยงรองจะเปนสวนส�าคญในการจ�าแนกชนด

9. แหลงอาศยและสภาพแวดลอม นกน�าแตละกลมแตละชนด มการด�ารงชพในสภาพแวดลอมทแตกตางกน นกนางนวลพบไดกลางทะเลและชายฝง นกชายเลนสวนใหญชอบหาดเลน บางชนดชอบอยตามหาดทรายหรอหาดหน บางกชอบแหลงน�าจด ขณะเดยวกนนกน�าหลายชนดอาจพบตามแหลงน�าในปา และบางชนดกลบพบในพนทคอนขางแหงแลง

10. ฤดกาล นกน�าอพยพสวนใหญยายถนเขามาในชวงฤดหนาว บางชนดทเปนนกประจ�าถน พบเหนไดตลอดทงป แตกมบางทยายถนเขามาเพอผสมพนธและท�ารงวางไขในชวงฤดฝน เชน นกแอนทงใหญ นกยางด�า

16 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 18: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

หลกการจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเลนกชายเลน (Shorebirds) มความหลากหลายชนดและถอวาจ�าแนกชนดไดคอน

ขางยาก ส�าหรบนกทะเลจะเนนเฉพาะกลมนกนางนวล-นกนางนวลแกลบ (Gulls & Terns)

นกชายเลน (Shorebirds)นกชายเลนถอเปนกลมนกน�าทจ�าแนกชนดไดยาก เพราะสวนใหญมขนาดคอน

ขางเลก ลกษณะรปรางคลายคลงกน สสนโดยเฉพาะชวงทยายถนเขามาในเมองไทยซงเปนชดขนพนฐานหรอชดขนนอกฤดผสมพนธกออกไปทางน�าตาล-เทาเหมอน ๆกน และอปนสยของนกชายเลนมกชอบอยรวมกนเปนฝงหรอปนกนหลายชนด กลมกลนไปกบพนดนพนเลน ดลายตาไปหมด การจ�าแนกชนดจงเปนเรองยากส�าหรบคนทไมคนเคย

อยางไรกด ชวงตนฤดกาลอพยพและชวงเตรยมตวอพยพกลบ เปนชวงทเราอาจมโอกาสพบนกชายเลนในชดขนฤดผสมพนธซงมสสนสดใสสวยงาม จ�าแนกชนดไดงาย ชอของนกชายเลนสวนใหญกตงขนจากลกษณะของสสนในชวงฤดผสมพนธนนเอง ส�าหรบชวงขามา นกเพงเสรจสนภารกจท�ารงวางไข ยงไมทนผลดขนเปนชดขนนอกฤดผสมพนธ ขนจงอาจไมคอยสวยสดใสมากนก เนองจากเปนขนเกา ผานการใชงานมาหลาย

ในชวงฤดหนาวเราจะพบนกชายเลนอยรวมฝงปะปนกนหลายชนด

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 17

Page 19: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

เดอน สวนขากลบนกหลายตวจะเรมผลดขนชดฤดผสมพนธกอนบนกลบไปยงภมล�าเนา ชดขนในชวงนจะมความใหม สสดใส เรยกไดวานกชายเลนจะดสวยงามทสดกชวงทบนกลบไปท�ารงวางไขนแหละ แนนอน...ท�าใหการจ�าแนกชนดงายขน

ส�าหรบการจ�าแนกชนด ถาจะแบงกลมนกชายเลนกนแบบงาย ๆตามขนาด กจะแบงไดเปน

นกชายเลนขนาดเลก นกสตนท (Stint) แมจะมขนาดและรปรางจะใกลเคยงกน แตกสามารถแบงออก

ไดเปน 2 กลมกลมทมขาด�า ไดแก นกสตนทคอแดง (Red-necked Stint) นกสตนทเลก (Little

Stint) และนกคอสนตนไว (Sanderling) กลมน นกคอสนตนไวมขนาดใหญกวาใคร ปากคอนขางยาว ขนล�าตวดานบนดเปนเทาออน บรเวณหวไหลมสด�า สวนสตนทคอแดงและสตนทเลกมความคลายคลงกนมาก แตนกสตนทเลกปากจะเรยวบางกวา ถาเปนชดขนฤดผสมพนธกดงายหนอย เพราะนกสตนทคอแดงจะมสน�าตาลแดงทคอและอก สวนนกสตนทเลกกคอแดงเหมอนกนแตคอหอยจะเปนสขาว ล�าตวดานบนกดแดงกวา ขอบขนโคนปกเปนสน�าตาลแดง ในขณะทของนกสตนทคอแดงเปนสเทา

นกลอยทะเลคอแดง (Red-necked Phalarope) เพศเมย ชดขนฤดผสมพนธ

18 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 20: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกสตนทคอแดง (Red-necked Stint)

นกสตนทเลก (Little Stint) ชวงผลดขนออกจากชดขนฤดผสมพนธ

นกคอสนตนไว (Sanderling)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 19

Page 21: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

กลมทมขาเหลอง ไดแก นกสตนทอกเทา (Temminck’s Stint) และนกสตนทนวยาว (Long-toed Stint) นกสตนทอกเทามขนาดและรปรางคลายนกสตนทคอแดง แตล�าตวดานบนออกเปนสน�าตาลมากกวาและมแถบคาดอกชดเจน สวนนกสตนทนวยาว หวคอนขางเลก คอเรยวยาว เวลาสงสยชอบยดคอ ล�าตวดานบนเปนลายชดเจนกวาชนดอน และถามโอกาสพบในระยะใกล จะเหนวานวกลางยาวกวานวอน

นกสตนทอกเทา (Temminck’s Stint)

นกสตนทนวยาว (Long-toed Stint)

20 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 22: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกหวโต (Plovers) มหวคอนขางโตเมอเทยบสดสวนกบล�าตว คอสน สามารถแบงออกไดเปน 3 กลม

กลมทมรอบคอขาว ไดแก นกหวโตเลกขาเหลอง (Little Ringed Plover) นกหวโตปากยาว (Long-billed Plover) นกหวโตขาสสม (Common Ringed Plover นกหวโตขาด�า (Kentish Plover) และนกหวโตมลาย (Malaysian Plover)

ในกลมนยงแบงออกไดเปน 2 พวกคอ พวกแรกขาสเหลอง มแถบคาดอก ชนดทพบบอยกคอ นกหวโตเลกขาเหลอง ลกษณะเดนคอมหนงรอบตาเหลอง ฤดผสมพนธมหนาผากและคาดตาด�า วงตาเหลองสดขนเหนเดนชด สวนนกหวโตปากยาวคลายนกหวโตเลกขาเหลอง แตขนาดใหญกวาเลกนอยและปากยาวกวา ส�าหรบนกหวโตขาสสมล�าตวดอวบหนากวาหวโตเลกขาเหลอง ปากหนาสน ขาสเขมกวา ถาชวงฤดผสมพนธโคนปากจะเปนสสม แถบทอกหนา ขาสสม

ภาพนเปรยบเทยบความแตกตางของนกสตนททง 3 ชนด จากซายมาขวาคอ นกสตนทนวยาว นกสตนทคอแดง และนกสตนทอกเทา

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 21

Page 23: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

พวกทสองขาสเทาอมด�าหรอสเนอ มแถบขางคอ ไดแก นกหวโตขาด�าและนกหวโตมลาย นกหวโตขาด�าล�าตวดานบนสน�าตาลอมเทาเรยบ ๆแถบขางคอคอนขางกวางแตสน ขาด�าหรอบางตวอมชมพ สวนนกหวโตมลายหลงเปนลายชดเจน ล�าตวดกลมปอมกวา แถบขางคอแคบและยาวกวา บางตวอาจเชอมตอกน ขาสเนอ นกหวโตมลายยงพบเฉพาะตามหาดทรายชายฝงทะเล ในขณะทนกหวโตอน ๆจะพบตามหาดเลนและแหลงน�าทอยลกเขาไปในแผนดน ขณะวงไปตามหาดทราย นกหวโตมลายจะกมหวลงต�าวงซอยเทาถๆ เปนระยะทางไกล ขณะทนกหวโตชนดอนจะเดนเรว ๆระยะสน ๆสลบกบหยดนงมองหาอาหาร

นกหวโตเลกขาเหลอง (Little Ringed Plover) ชดขนฤดผสมพนธ

นกหวโตปากยาว (Long-billed Plover) ชดขนฤดผสมพนธ

22 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 24: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกหวโตมลาย (Malaysian Plover) เพศเมย

นกหวโตขาด�า (Kentish Plover)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 23

กลมทไมมวงรอบคอ ไดแก นกหวโตทรายเลก (Lesser Sand Plover) นกหวโตทรายใหญ (Greater Sand Plover) และนกหวโตขายาว (Oriental Plover)

สองชนดแรกนนมลกษณะสสนคลายคลงกนมาก ขนาดกเลก-ใหญกวากนไมมากนก แตนกหวโตทรายใหญจะมปากยาวและหนากวา ขาเปนสเหลองอมเขยวและยาวกวาเลกนอย ในขณะทนกหวโตทรายเลกมขาด�า อยางไรกตาม กรณทขานกเปอนโคลนกอาจดล�าบาก ส�าหรบนกหวโตขายาว ถาหากดเผน ๆกคลายนกหวโตทรายแตล�าตวดเพรยวกวา มแถบคาดอกหนามาก (ในขณะทนกหวโตทรายทงสองชนดมแคแถบขางคอ) ขาเหลองอมสม ยาวกวานกหวโตทกชนด

Page 25: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกหวโตขายาว (Oriental Plover) ชดขนฤดผสมพนธ ภาพ: เขมทอง ตนสกลรงเรอง

นกหวโตทรายเลก (Lesser Sand Plover)

นกหวโตทรายใหญ (Greater Sand Plover)

24 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 26: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

กลมทมล�าตวเปนลาย ไดแก นกหวโตหลงจดสทอง (Pacific Golden Plover) และนกหวโตสเทา (Grey Plover) นกหวโตหลงจดสทองล�าตวดานบนมลายออกเปนโทนสน�าตาลเหลอง สวนนกหวโตสเทาขนาดล�าตวใหญกวา ลายออกเปนสเทาอมน�าตาล และขณะบนจะเหนใตวงปกเปนแตมด�าขนาดใหญ

นกหวโตหลงจดสทอง (Pacific Golden Plover)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 25

นกหวโตสเทา (Grey Plover)

Page 27: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

นกชายเลนขนาดเลก (Sandpiper) ถาจะแบงตามลกษณะของปากกจะสามารถแบงออกไดเปน

กลมทมปากโคงลง คอ นกชายเลนปากกวาง (Broad-billed Sandpiper) นกชายเลนปากโคง (Curlew Sandpiper) นกชายเลนทองด�า (Dunlin) และนกชายเลนกระหมอมแดง (Sharp-tailed Sandpiper)

ในกลมนนกชายเลนปากกวางมขนาดเลกกวาพวก (ล�าตวพอ ๆกบนกสตนท) หวมลายคลายคว 2 ชน ปลายปากหกลงเลกนอย นกชายเลนปากโคงกบนกชายเลนทองด�ามลกษณะรปรางและปากโคงลงคลายกนมาก แตนกชายเลนทองด�าดหวกลมโตกวา กระหมอมและล�าตวไมคอยมลาย ปากสนกวาและโคงนอยกวา ควไมยาวชดอยางนกชายเลนปากโคง ถาดขณะบนจะเหนแถบด�ากลางตะโพก ส�าหรบนกชายเลนกระหมอมแดงมขนาดใหญกวาเพอน ปากไมยาวนกและโคงลงเพยงเลกนอย กระหมอมสน�าตาลแดง ขาเหลอง ลกษณะรปรางอาจคลายกบนกสตนทนวยาว จนท�าใหหลายคนสบสนได แตนกชายเลนกระหมอมแดงมขนาดใหญกวา ตวอวบหนากวา

26 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

เปรยบเทยบขนาดและรปราง ของนกชายเลนปากโคง (ซาย) นกชายเลนปากกวาง (กลาง) และนกชายเลนทองด�า (ขวา)

Page 28: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกชายเลนปากโคง (Curlew Sandpiper)

นกชายเลนปากกวาง (Broad-billed Sandpiper)

นกชายเลนทองด�า (Dunlin)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 27

Page 29: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

กลมทมปากตรงหรอคอนขางตรง คอ นกชายเลนบง (Marsh Sandpiper) นกชายเลนน�าจด (Wood Sandpiper) นกชายเลนเขยว (Green Sandpiper) นกเดาดน (Common Sandpiper) นกตนเหลอง (Grey-tailed Tattler) นกพลกหน (Ruddy Turnstone) นกลอยทะเลคอแดง (Red-necked Pharalope) นกลอยทะเลสเทา (Grey or Red Pharalope) นกนอตเลก (Red Knot) นกนอตใหญ (Great Knot) และนกรฟ (Ruff)

ในกลมน นกพลกหนมลกษณะรปรางและพฤตกรรมแตกตางจากพวก ปากสนแตแหลม ล�าตวอวบหนา ขาสน เทยวเดนหากนโดยการใชปากพลกกอนหนหรอเศษปะการงเพอจกกนเหยอดานใต อกคทมพฤตกรรมหาอาหารแตกตางจากนกชายเลนอน ๆอยางเดนชดกคอ นกลอยทะเลคอแดงและนกลอยทะเลสเทา ซงชอบลอยตวบนผวน�า ใชปากจกกนแมลงรอบตวอยางรวดเรว นกลอยทะเลคอแดงมปากแหลมเลกคลายเขม หลงเปนลายชดเจน สวนนกลอยทะเลสเทาปากหนากวา ล�าตวอวบใหญกวา และหลงเปนสเทาเรยบๆ

นกชายเลนกระหมอมแดง (Sharp-tailed Sandpiper)

28 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 30: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกลอยทะเลคอแดง (Red-necked Phalarope)

นกพลกหน (Ruddy Turnstone)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 29

Page 31: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกชายเลนบงมปากคอนขางยาวและแหลมคลายเขม ขาเรยวยาว ลกษณะรปรางอาจท�าใหหลายคนสบสนกบนกทะเลขาเขยว ตองสงเกตจากขนาดทแตกตางกน และลกษณะของปาก นกชายเลนน�าจดปากหนาและยาวปานกลาง ล�าตวดานบนสน�าตาลและมลายจดกระจายทวไป นกชายเลนเขยวและนกเดาดนรปรางคลายกน แตนกชายเลนเขยวล�าตวดานบนสเขมกวาและมลายจดเลก ๆควสนหรอเหนแควงรอบตา สวนนกเดาดนมพฤตกรรมทเปนเอกลกษณคอ ชอบกระดกกนขน-ลง ควยาว และจดเดนคอรอยเวาสขาวบรเวณหวไหล

q นกชายเลนบง (Marsh Sandpiper)

q นกชายเลนน�าจด (Wood Sandpiper)

Page 32: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกเดาดน (Common Sandpiper)

นกชายเลนเขยว (Green Sandpiper)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 31

Page 33: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกนอตใหญ (Great Knot) และนกนอตเลก (Red Knot)

นกรฟ (Ruff) เพศผ (ซาย) และเพศเมย (ขวา)

นกนอตเลกกบนกนอตใหญกดคลายกน อนทจรงขนาดไมไดใหญกวากนมากนก ดงนนถาเหนอยเดยว ๆอาจระบชนดไดยาก ใหพจารณาจากความยาวปาก นกนอตเลกมปากสนพอ ๆกบความยาวหว และเหนควชดเจน นกนอตใหญสดสวนปากจะยาวกวาความยาวของหว อาจดโคงลงเลกนอย เหนควไมคอยชด สวนลายจดทอกกหนากวา ส�าหรบนกรฟ รปรางไมคอยเหมอนใคร เพราะหวเลก คอเรยวยาวเมอเทยบกบล�าตว ล�าตวดานบนมลายชด ขาอาจเปนสเหลอง เขยว หรอสมแดง อยางไรกตามขนาดของนกรฟมความแตกตางกน เพราะตวผจะใหญกวาตวเมยมากจนอาจคดวาเปนคนละชนดกน

32 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 34: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกชายเลนปากชอน (Spoon-billed Sandpiper)

นกชายเลนปากแอน (Terek Sandpiper)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 33

กลมทมปากลกษณะพเศษ คอ นกชายเลนปากชอน (Spoon-billed Sandpiper) และนกชายเลนปากแอน (Terek Sandpiper) อนทจรงนกชายเลนปากชอนมขนาดและรปรางคลายกบนกสตนทคอแดงมาก และกมกจะพบอยใกลกน แตลกษณะเดนคอ ทปลายปากจะแบนและแผออกเปนรปชอน สสนล�าตวโดยรวมดขาวกวานกสตนทคอแดง ส�าหรบนกชายเลนปากแอน มปากยาวและแอนขนไมเหมอนใคร ขาเหลองสม

Page 35: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกชายเลนขนาดกลางนกทะเลขาเขยว (Greenshank) พบ 2 ชนดคอ นกทะเลขาเขยว (Common

Greenshank) และนกทะเลขาเขยวลายจด (Nordmann’s Greenshank) ตวทพบบอยคอ นกทะเลขาเขยว มปากหนาแอนขนเลกนอย โคนปากสเทาปลายด�า ขาสเขยวอมเทา สวนนกทะเลขาเขยวลายจด โคนปากประมาณครงหนงสเหลองหรอเหลองอมเขยว สวนปลายปากด�า หวและล�าตวดานบนเปนสเทาออนกวา ขาดสนกวาและเปนสเหลอง

นกทะเลขาเขยว (Common Greenshank)

นกทะเลขาเขยวลายจด (Nordmann’s Greenshank)

34 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 36: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกทะเลขาแดง (Redshank) พบ 2 ชนดคอ นกทะเลขาแดงธรรมดา (Common Redshank) และนกทะเลขาแดงลายจด (Spotted Redshank) ความแตกตางของนกสองชนดนใหสงเกตทปาก นกทะเลขาแดงธรรมดาปากคอนขางหนาตรง โคนปากแดงปลายปากด�า ล�าตวดานบนออกเปนสน�าตาล ในขณะทนกทะเลขาแดงลายจดปากเรยวบางและยาวกวา เฉพาะโคนปากลางเปนสแดง สวนทเหลอเปนสด�า และสวนปลายปากงมลงนดหนอย ล�าตวดานบนออกเปนสเทา มลายจดเลกนอย

นกทะเลขาแดงธรรมดา (Common Redshank)

นกทะเลขาแดงลายจด (Spotted Redshank)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 35

Page 37: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกปากซอม (Snipe) พบทงหมด 6 ชนด แตทพบกนบอยๆ กคอ นกปากซอมหางเขม (Pintail Snipe) และนกปากซอมหางพด (Common Snipe) นกคนมขนาด สสน และลวดลายบนตวคลายกนมาก แตจดทชวยจ�าแนกนกทงสองชนดออกจากกนแบบงาย ๆคอความยาวของปาก นกปากซอมหางเขมปากจะสนกวา (ประมาณ 1 เทาครงของความยาวหว) และมกพบตามแหลงน�าจด สวนนกปากซอมหางพด ปากยาวกวา (ประมาณ 2 เทาของความยาวหว) และชนดหลงมโอกาสพบในบรเวณน�ากรอยไดบอยกวา

นกปากซอมหางเขม (Pintail Snipe)

นกปากซอมหางพด (Common Snipe)

36 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 38: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกชายเลนขนาดใหญ นกปากแอน (Godwit) พบ 2 ชนดคอ นกปากแอนหางด�า (Black-tailed Godwit)

และนกปากแอนหางลาย (Bar-tailed Godwit) นกปากแอนหางด�ามปากคอนขางตรง โคนปากหนาสชมพปลายเลกกวาเปนสเขม หลงสน�าตาลเรยบ ๆสวนนกปากแอนหางลาย ปากแอนขนเลกนอย หลงเปนลายชดเจนกวา ขาสนกวาเลกนอย

นกปากแอนหางลาย (Bar-tailed Godwit)

นกปากแอนหางด�า (Black-tailed Godwit)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 37

Page 39: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกซอมทะเล (Dowitcher) พบ 2 ชนดคอ นกซอมทะเลอกแดง (Asian Dowitcher) และนกซอมทะเลปากยาว (Long-billed Dowitcher) ทงสองชนดรปรางคลายกน ปากยาวตรง ความหนาสวนโคนปากและปลายปากไมแตกตางกนมากนก นกซอมทะเลอกแดงพบไดบอยกวาและมกพบปะปนอยกบฝงนกปากแอนหางด�า ส�าหรบนกซอมทะเลปากยาวเปนชนดทพบยากในบานเรา ตวเลกกวาซอมทะเลอกแดง ปากและขาเขยวอมเหลอง

q นกซอมทะเลอกแดง (Asian Dowitcher)

q นกซอมทะเลปากยาว (Long-billed Dowitcher) ภาพ: ปณต ไกรโรจนานนท

Page 40: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกอกอย (Curlew) พบ 4 ชนดคอ นกอกอยจว (Little Curlew) นกอกอยเลก (Whimbrel) นกอกอยใหญ (Eurasian Curlew) และนกอกอยตะโพกสน�าตาล (Eastern Curlew) นกอกอยทงหมดรปรางคลายกน มปากยาวโคงลง แตถาจะไลเรยงขนาดกนแลว นกอกอยจวตวเลกและปากสนกวาพวก คอปากยาวกวาความยาวหวเลกนอย นกอกอยเลกขนาดโตขนมาหนอย ปากยาวราว 2 เทาของความยาวหว มแถบสเขมกลางกระหมอม นกอกอยใหญกขนาดใหญกวาอกอยเลก และจะเหนชดหากนกทงสองอยใกลกน ปากยาวมากกวา 3 เทาของความยาวหว ดยาวเกะกะ ไมมแถบกลางหว ส�าหรบนกอกอยตะโพกสน�าตาลกเหมอนกบคแฝดของอกอยใหญเลยทเดยว ขนาดและรปรางใกลเคยงกนมาก และกมกจะพบเพยงตวสองตวปนอยในฝงนกอกอยใหญ แมวานกอกอยตะโพกสน�าตาลจะมปากโคงและยาวกวาเลกนอย ล�าตวดานลางออกเปนสน�าตาลมากกวา แตโดยมากเรามกพบนกจากระยะไกล จงสงเกตความแตกตางระหวางนกสองชนดนไดยาก อยางไรกตาม ขณะบนจะเหนใตปกเปนลายสน�าตาลและตะโพกมลายสน�าตาลสมกบชอ ขณะทนกอกอยใหญตะโพกและใตปกขาว

นกอกอยจว (Little Curlew)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 39

Page 41: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกอกอยเลก (Whimbrel)

นกอกอยใหญ (Eurasian Curlew)

40 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 42: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกอกอยตะโพกสน�าตาล (Eastern Curlew) ดานใตปกเหนเปนลายสน�าตาล

นกอกอยใหญ (ซาย) และนกอกอยเลก (ขวา)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 41

Page 43: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกตนเทยน-นกปากงอน (Stilt & Avocet) ทงนกตนเทยน (Black-winged Stilt) และนกปากงอน (Pied Avocet) มล�าตวสขาว-ด�า แตปากของนกตนเทยนแหลมตรงและเลกเหมอนเขม ขายาวเกงกางสแดงอมชมพ ในขณะทนกปากงอนกปากแหลมเลกเชนกน แตสวนปลายงอนขน ขาสเทาอมฟา สนกวานกตนเทยน

นกตนเทยน (Black-winged Stilt)

นกปากงอน (Pied Avocet)

42 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกหวโตกนป (Crab Plover) มรปรางคลายนกหวโต แตขนาดใหญกวากนมาก ปากหนา ตวสขาว-ด�า ขายาวสเทา เหนแลวจ�าแนกชนดไดไมยาก แตโอกาสพบในเมองไทยถอวายากมาก มรายงานเพยงไมกครงทางชายฝงดานทะเลอนดามน

Page 44: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกนางนวลและนกนางนวลแกลบ (Gulls & Terns) นกนางนวล (Gulls) และนกนางนวลแกลบ (Terns) มกพบหากนอยรวมกนเปน

จ�านวนมากตามชายฝงทะเลหรอกลางทะเล บางครงพบตามแหลงน�าจดลกเขามาในแผนดนดวย แตไมบอยและจ�านวนไมมากนก สงทสรางความปวดหวใหกบนกดนกกคงเปนกรณเดยวกบนกชายเลน คอ รปรางและสสนของแตละชนดคลายคลงกน โดยเฉพาะชวงทยายถนเขามาในประเทศไทย ซงเปนชดขนนอกฤดผสมพนธ แถมมกอยปนกนจ�านวนมาก แยกแยะหรอระบชนดไดยาก

นกนางนวล (Gulls)เปนนกทมขนปกคลมล�าตวโดยสวนใหญเปนสขาว เทา และด�า นกนางนวลทพบ

ในเมองไทยพอจะแบงออกไดเปน 3 กลมคอกลมนกนางนวลขนาดเลก นกกลมนตองใชระยะเวลาเจรญเตบโตนบจากวยเดก

ถงตวเตมวยรวม 2 ป ไดแก นกนางนวลธรรมดา (Brown-headed Gull) นกนางนวลขอบปกขาว (Black-headed Gull) นกนางนวลปากเรยว (Slender-billed Gull) นกนางนวลเลก (Little Gull) และนกคตตเวคขาด�า (Black-legged Kittiwake)

ทพบบอยและมจ�านวนมากคอ นกนางนวลธรรมดา มคแฝดทคลายกนและมกพบปนกนกคอ นกนางนวลขอบปกขาว แตโดยทวไปแลวขณะยนหรอวายน�าอยใกลกน ขนาดของนางนวลขอบปกขาวจะเลกกวาแบบสงเกตได ปากเรยวเลกกวา ถาเปนตวเตมวย นกนางนวลธรรมดาจะมมานตาสจางหรอขาว สวนนกนางนวลขอบปกขาวมมานตาสเขมหรอด�า แตจะมปญหากบนกทยงไมเตมวย ซงทงคจะมมานตาสเขมเหมอนกน ดงนนถาดตอนบนจะเหนความแตกตางระหวางสองชนดนไดดกวา เพราะไมวาจะเปนวยใดกตาม นกนางนวลขอบปกขาวจะเหนขอบปกบนดานหนาดขาวกวานกนางนวลธรรมดา

ลกษณะทบงบอกวานกนางนวลตวใดยงโตไมเตมวย กคอแถบด�าทสวนของปลายหาง ซงจะเหนไดขณะบน ถาอายนอยเปนเดกปแรกแถบนจะด�าและกวาง แตพออายมากขนจะเรมออกเปนสน�าตาล และแคบหรอจางลงตามชวโมงบนทเพมขน จนกระทงเปนสขาวทงหมดเมอโตเตมวย หลกเกณฑขอนใชไดกบนกนางนวลทกชนด ยกเวนนกนางนวลหางด�า ซงแมจะเปนตวเตมวยกยงมแถบหางด�า

อยางไรกตาม นกนางนวลปากเรยวขณะบนกมขนาดและลกษณะคลายนกนางนวลขอบปกขาวเหมอนกน ตองดลกษณะของปากและหวเปนตวชวย เมอนกยนหรอวายน�า

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 43

Page 45: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

จะสงเกตเหนไดชดวาหวเลก ปากเรยวยาวสสม ปลายปากไมด�าอยางนกนางนวลขอบปกขาวหรอนกนางนวลธรรมดา และถาพบในระยะใกลจะเหนมานตาสจางทกชวงวย

นกนางนวลธรรมดา (Brown-headed Gull) ตวเตมวยมมานตาสจาง

นกนางนวลขอบปกขาว (Black-headed Gull) ตวเตมวยมมานตาสเขม

44 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 46: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

ส�าหรบนกนางนวลเลก และนกคตตเวคขาด�า ส�าหรบเมองไทยถอเปนนกพลดหลง หายากมากพอกน มลกษณะหวคอนขางกลมคลายกน แตขนาดตวแตกตางกนมาก นกนางนวลเลกขนาดเลกสด (เลกทสดในโลก) นกคตตเวคขาด�าใหญขนมาหนอย ถาดในรายละเอยด นกนางนวลเลกมปากด�า จดเดนคอตรงหมจดกลมด�า ขาแดง นกคตตเวค

นกนางนวลขอบปกขาว (Black-headed Gull) ชดขนฤดหนาวปแรก (ซาย) และนกนางนวลธรรมดา (Brown-headed Gull) ชดขนฤดหนาวปแรก (ขวา)

นกนางนวลปากเรยว (Slender-billed Gull)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 45

Page 47: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

ขาด�ามปากเหลอง ตรงหเปนแถบโคงสด�า ขาด�า แตถาเปนนกปแรก (รายงานพบในเมองไทยทง 2 ครง กเปนนกปแรกทงสน) ปากด�า และมแถบขวางสด�าบรเวณตนคอดานหลง ขณะบนเหนแถบด�าทปกบนเปนรปตว M ส�าหรบชดขนฤดผสมพนธ นกนางนวลเลกหวเปลยนเปนสด�า สวนนกคตตเวคขาด�าหวขาวสะอาด

กลมนกนางนวลขนาดกลาง นกกลมนตองใชระยะเวลาเจรญเตบโตนบจากวยเดกถงตวเตมวยรวม 3 ป ไดแก นกนางนวลปากเหลอง (Mew Gull) และนกนางนวลหางด�า (Black-tailed Gull)

นกนางนวลปากเหลองมขนาดใหญกวานกนางนวลธรรมดาเลกนอย มมปากสเหลองอมเขยวสมกบชอ ปลายปากมคาดด�า ปากคอนขางเลกกวานกนางนวลชนดอน ขาเหลอง

สวนนกนางนวลหางด�ามขนาดใหญกวานกนางนวลปากเหลองเลกนอย หลงและปกสเทาเขม ตวเตมวยขณะบนจะเหนแถบทปลายหางด�า ในขณะทตวเตมวยของนางนวลอนจะเหนหางขาวทงหมด นกปแรก ล�าตวเปนสน�าตาลเกอบทงตว ไมคอยมลาย

นกคตตเวคขาด�า (Black-legged Kittiwake) ชดขนฤดหนาวปแรก ภาพ: พนจ แสงแกว

46 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 48: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

กลมนกนางนวลขนาดใหญ นกกลมนตองใชระยะเวลาเจรญเตบโตนบจากวยเดกถงตวเตมวยรวม 4 ป ไดแก นกนางนวลหลงด�าเลก (Lesser Black-backed Gull) นกนางนวลหลงด�าพนธรสเซย (Heuglin’s Gull) นกนางนวลพนธมองโกเลย (Mongolian Gull) นกนางนวลหลงเทา (Slaty-backed Gull) และนกนางนวลหวด�าใหญ (Pallas’s Gull)

นกนางนวลหางด�า (Black-tailed Gull) ภาพ: พอพล นนทภา

นกนางนวลปากเหลอง (Mew Gull) ภาพ: วชระ สงวนสมบต

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 47

Page 49: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกนางนวลกลมนถอเปนโจทยยากของนกดนกเลยกวาได นอกจากเรองขนาด ลกษณะรปราง สสน ทคลายคลงกนมาก ๆแลว แตละชนดมชดขนทหลากหลายในแตละชวงวยมากกวากลมนกนางนวลขนาดเลก นอกจากนนกแตละปกยงมการผลดขนในแตละฤดกาลดวย ชดขนฤดหนาวและฤดรอนกแตกตางกนพอสมควร

นกนางนวลหวด�าใหญ โดยเฉลยแลวตวใหญกวาใครเพอนและหนาตาแตกตางจากนกนางนวลขนาดใหญชนดอนพอสมควร หนาผากคอนขางลาด จงท�าใหดเหมอนปากยาว ขอบตาบนและลางขาวแตไมเชอมตอกน รอบตาและบรเวณหลงหจะมแตมด�าในทกชวงวย ฤดผสมพนธหวเปนสด�า

ส�าหรบกลมทจ�าแนกยากจรง ๆกคอนกนางนวลทมหวสขาว (Large White-headed Gull) ไดแก นกนางนวลหลงด�าเลก นกนางนวลหลงด�าพนธรสเซย และนกนางนวลพนธมองโกเลย ตวเตมวยทงสามชนดปากเหลองมแตมแดง ขาเหลอง ดไมตางกนมากนก แตนกนางนวลพนธมองโกเลยบางตวกขาเปนสชมพหรอชมพอมเหลอง ล�าตวยงคลายกนมาก ตองดจากโทนสเทาทปกและหลงเปนตวชวย ถาจะไลเรยงกนแลว นกนางนวลหลงด�าเลกมสเทาเขมเกอบด�า นกนางนวลหลงด�าพนธรสเซยเปนสเทาเขม (สเทาของนกชนดนยงมโทนเขม-จางแตกตางกนไป) สวนนกนางนวลพนธมองโกเลยสเทาออน แตวานกนางนวลหลงด�าพนธรสเซยจะมจดสงเกตเพมเตมคอ ลายขดทหวและคอ

นกนางนวลหวด�าใหญ (Pallas’s Gull) ชดขนฤดรอนปแรก

48 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 50: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

หนาแนนกวาใคร ส�าหรบนกปแรกทงสามชนดมปากด�าหรอโคนปากชมพปลายด�า ขาสชมพจางๆ ขนปกคลมล�าตวดไมตางกนเทาใด แตนกนางนวลพนธมองโกเลยโดยรวมแลวดขาวกวา สวนนกทอยระหวางป 2-3 ปากเหลองหรอชมพอมเหลองปลายด�า ขาเรมมสเหลอง แตสปากและขากอาจผนแปรแตกตางกนไปบางตามอาย อยางไรกตามทงสามชนดนมความคลายคลงกนมาก ขนาดตดสนดวยภาพถายยงยากเลย

นกนางนวลหลงด�าพนธรสเซย (Heuglin’s Gull)

นกนางนวลหลงด�าเลก (Lesser Black-backed Gull)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 49

Page 51: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

อนทจรงยงมนกนางนวลหลงเทาอกชนด ซงเพงมรายงานพบนกในชดขนฤดหนาวปแรกเมอไมนานมานเอง จะวาไปแลว ตวเตมวยชนดนกคลายกบนางนวลยกษแฝดสามทกลาวมาแลวเหมอนกน แตตวนขาเปนสชมพทกชวงวย ซงเรองทท�าใหตองปวดหวกคอ นกนางนวลพนธมองโกเลยบางตวกมขาสชมพเหมอนกน เพยงแตของนกนางนวลหลงเทาจะดเขมกวา สวนสเทาประจ�าชนดกเขมพอ ๆกบนกนางนวลหลงด�าพนธรสเซย

นกนางนวลหลงด�าพนธรสเซย (Heuglin’s Gull) ชดขนฤดหนาวปแรก ทามกลางฝงนกนางนวลธรรมดา

นกนางนวลพนธมองโกเลย (Mongolian Gull) ชดขนฤดหนาวปแรก (ซายสด) ยนเทยบกบนกนางนวลหลงด�าพนธรสเซย ภาพ: วชระ สงวนสมบต

50 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 52: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกนางนวลแกลบ (Terns)มความหลากหลายชนด สสนกเชนเดยวกบนกนางนวล แตขนาดทเลกกวาและรป

รางเพรยวกวากท�าใหแยกจากกลมนกนางนวลไดไมยาก ถงอยางนน บางชนด แมจะอยปนกบนกนางนวลหรอนกนางนวลแกลบชนดอนกมลกษณะทโดดเดนจากพวก

นกนางนวลแกลบแคสเปยน (Caspian Tern) เปนนกนางนวลแกลบขนาดใหญทสด (เกอบเทานกนางนวลขนาดใหญ) ปากหนาใหญสแดงสด ถาไดเหนตวจรงคงไมพลาดแน ส�าหรบนกนางนวลแกลบปากหนา (Gull-billed Tern) กขนาดยอมลงมาหนอย ตวนออกแนวขาวอวบ คอล�าตวคอนขางอวบอวน ขนปกคลมล�าตวเปนสเทาออนมากจนดเกอบขาว มแตมด�าเลกๆ ทหลงตา ปากด�าดหนากวานกนางนวลแกลบชนดอน

q นกนางนวลแกลบแคสเปยน (Caspian Tern)

q นกนางนวลแกลบปากหนา (Gull-billed Tern)

Page 53: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

สวนทเหลอนแหละทนาจะเปนปญหา เพราะหนาตาคลาย ๆกน ซงพอจะแบงออกเปนกลมๆ ไดดงน

กลมปากเหลอง ไดแก นกนางนวลแกลบแมน�า (River Tern) นกนางนวลแกลบทองด�า (Black-bellied Tern) นกนางนวลแกลบหงอนใหญ (Great Crested Tern) นกนางนวลแกลบหงอนเลก (Lesser Crested Tern) และนกนางนวลแกลบจน (Chinese Crested Tern)

ชนดทพบตามแมน�าหรอหนองบงขนาดใหญคอ นกนางนวลแกลบแมน�าและนกนางนวลแกลบทองด�า สองตวนมปากเหลอง ขาแดง ขณะบนเหนหางคนอกยาวดเวาลกคลายกน แตนางนวลแกลบทองด�าขนาดเลกกวา ทองและกนเปนลายกระ ๆสด�า ถาเปนฤดผสมพนธกงายเลยเพราะทองด�าตลอดแตตรงอกจางลงเลกนอย หากนกเกาะจะเหนวาปากเรยวเลกกวาและบางตวออกเปนสสม

นกนางนวลแกลบแมน�า (River Tern)

Page 54: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

อกสามชนดทเหลอมกพบตามรมทะเล มหงอนดวย นกนางนวลแกลบหงอนใหญปากสเหลองอมเขยวเลกนอย หลงและปกสเทาเขม สวนนกนางนวลแกลบหงอนเลกปากสเหลองอมสม หลงและปกสเทาออนกวา อกชนดคอนกนางนวลแกลบจนซงเปนชนดทหายากมากระดบโลก ตวนหลงและปกสเทาออนมากจนเกอบขาว ปากเหลองปลายปากด�า

นกนางนวลแกลบหงอนเลก (Lesser Crested Tern) และนางนวลแกลบหงอนใหญ (Great Crested Tern)

นกนางนวลแกลบหงอนใหญ (Great Crested Tern) และนางนวลแกลบแคสเปยน (Caspian Tern)

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 53

นกนางนวลแกลบแมน�า (River Tern)

Page 55: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

กลมปากด�า (ชวงนอกฤดผสมพนธ) ไดแก นกนางนวลแกลบธรรมดา (Common Tern) นกนางนวลแกลบสกหลาบ (Roseate Tern) นกนางนวลแกลบทายทอยด�า (Black-naped Tern) นกนางนวลแกลบเลก (Little Tern) นกนางนวลแกลบเคราขาว (Whiskered Tern) และนกนางนวลแกลบด�าปกขาว (White-winged Tern)

คทอาจจ�าแนกสบสนคอ นกนางนวลแกลบธรรมดากบนกนางนวลแกลบสกหลาบ นางนวลแกลบธรรมดาเปนนกอพยพ แตพบไดบอยกวาและมกพบเปนฝง หนาผากและกระหมอมด�า ขาแดงเขม สวนนกนางนวลแกลบสกหลาบ แมจะเปนนกประจ�าถน แตกลบพบยากกวาและปรมาณนอย บางทกพบปนกบนางนวลแกลบธรรมดาดวย ถาเปนกรณนกงาย เพราะแมจะมรปแบบโดยรวมคลายกน แตนกนางนวลแกลบสกหลาบมสเทา

54 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

t นกนางนวลแกลบธรรมดา (Common Tern)

q นกนางนวลแกลบสกหลาบ (Roseate Tern) ชดขนฤดผสมพนธ

Page 56: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

ทปกและหลงออนกวา และถาสงเกตความยาวของปลายปกและหางขณะยน จะเหนวาปลายหางยาวกวาปลายปก ในขณะทนกนางนวลแกลบธรรมดา ปลายหางยาวพอ ๆกบปลายปก ส�าหรบนกนางนวลแกลบสกหลาบ ถาเปนชดขนฤดผสมพนธกงายเลย เพราะจะเหนล�าตวดานลางเปนสชมพเรอๆ เดนขนมาจากนางนวลแกลบตวอน

อกสามตวคอ นกนางนวลแกลบเลก นกนางนวลแกลบเคราขาว และนกนางนวลแกลบด�าปกขาว แมจะเปนพวกทพบบอย ๆแตอาจจ�าสบสนกนได โดยเฉพาะชวงนอกฤดผสมพนธ ลกษณะลวดลายสด�าบนหวของนกนางนวลแกลบเลกกบนกนางนวลแกลบเคราขาวคลายกน แตนกนางนวลแกลบเลกมขนาดตวเลกกวา ปากแหลมเลกกวา สวนนกนางนวลแกลบด�าปกขาว มสด�าทกระหมอมและแตมด�ากลมทห ดงาย ๆวาเหมอนสวมหฟง ทงนกนางนวลแกลบเคราขาวและนกนางนวลแกลบด�าปกขาวยงสามารถพบตามหนองบงและทะเลสาบน�าจดไดดวย เรยกกนวา Marsh Tern แตนกนางนวลแกลบด�าปกขาวจะมขนาดเลกกวานกนางนวลแกลบเคราขาว ปากแหลมเลกกวา และลายบนหวแตกตางกน ส�าหรบชดขนฤดผสมพนธของทงสามชนดมรปแบบแตกตางกนชดเจน

สวนนกนางนวลแกลบทายทอยด�ามปกและหลงสเทาออนมาก ดไกล ๆเหมอนนกตวสขาวสะอาดตางนกนางนวลแกลบชนดอน ถาเปนชวงฤดผสมพนธจะอมชมพเรอๆ และตวนมกพบตามเกาะกลางทะเล ไมคอยพบตามชายฝง

นกนางนวลแกลบเลก (Little Tern) ชดขนฤดผสมพนธ ปากเปลยนเปนสเหลอง ขาแดง

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 55

Page 57: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล56 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

นกนางนวลแกลบเคราขาว (Whiskered Tern)

นกนางนวลแกลบด�าปกขาว (White-winged Tern)

นกนางนวลแกลบทายทอยด�า (Black-naped Tern)

Page 58: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

กลมสเขม ไดแก นกนางนวลแกลบควขาว (Bridled Tern) และนกนางนวลแกลบด�า (Sooty Tern) สองชนดน ทงรปรางและล�าตวดานบนสเทาเขมคลายกน ตวหลงจะขนาดใหญกวาและสเขมกวาเลกนอย แตดในธรรมชาตแลวอาจไมเหนความแตกตางชดเจน มจดสงเกตทบรเวณหวตา นกนางนวลแกลบควขาวมควสขาวแคบ ๆยาวเลยตา สวนนกนางนวลแกลบด�าหนาผากขาวและสขาวนยาวไมเกนตา

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 57

นกนางนวลแกลบควขาว (Bridled Tern)

นกนางนวลแกลบด�า (Sooty Tern) ภาพ: นท สมนเตมย

Page 59: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

ชายทะเลบางป จงหวดสมทรปราการ

ชวงฤดหนาวบรเวณสะพานสขตาภายในสถานตากอากาศบางปจะกลายเปนแหลงรวมของบรรดานกนางนวล ทมจ�านวนมากทสดคอ นกนางนวลธรรมดา สวนทอาจปนมาดวยไดแก นกนางนวลขอบปกขาว นกนางนวลปากเรยว นกนางนวลหางด�า นกนางนวลหลงด�าพนธรสเซย ทนยงพบนกนางนวลปากเหลอง นกคตตเวคขาด�า และนกนางนวลเลกเปนรายงานแรกของไทยดวย สวนนกนางนวลแกลบทพบสวนใหญคอนกนางนวลแกลบเคราขาว

นอกจากนยงพบนกชายเลนไดมากมาย ไมวานกอกอยใหญ นกอกอยเลก นกปากแอนหางด�า นกทะเลขาแดง นกชายเลนบง รวมทงนกปากงอนและนกตนเหลอง ส�าหรบนกน�าหายากกไดแก นกชอนหอยด�าเหลอบและนกปากชอนหนาด�า ปาชายเลนภายในสถานตากอากาศบางปยงเปนแหลงท�ารงวางไขของนกแขวก นกยางเปย นกยางกรอกพนธชวา นกกาน�าเลก นกกาน�าปากยาว และนกปากหาง

แหล

งดน

กช

ายเล

นแล

ะนก

ทะเ

ลท

นาส

นใจ

58 การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

Page 60: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

ชายทะเลจงหวดสมทรสาคร

เปนแหลงดนกชายเลนใกลกรงเทพฯ ทนาสนใจ แหงแรกคอโคกขาม สภาพสวนใหญเปนนาเกลอ บอเลยงกงเลยงปลา และหาดโคลน พระเอกของทนคอ นกชายเลนปากชอน ซงพบไดเปนประจ�าทกป นอกจากนยงพบนกซอมทะเลอกแดง นกทะเลขาเขยวลายจด นกลอยทะเลคอแดง นกชายเลนกระหมอมแดง นกชายเลนทองด�า นกซอมทะเลปากยาว รวมทงมรายงานของนกกรดน�าดวย

อกแหงทนาสนใจคอ ศนยศกษาธรรมชาตอาวมหาชย ซงเปนหาดเลนกวางใหญของปากแมน�าทาจน มนกชายเลนเขามาหากนในชวงน�าลงจ�านวนนบหมนตว ทพบประจ�าคอ นกทะเลขาแดง นกหวโตทรายเลก นกนอตใหญ นกอกอยเลก นกอกอยใหญ นกปากแอนหางด�า นกซอมทะเลอกแดง บางทกเจอนกปากงอน รวมทงนกปากชอนหนาด�าดวย

ส�าหรบกาหลงและรางจนทร มลกษณะพนทคลาย ๆโคกขาม นกทพบบอยคอ นกสตนทคอแดง นกสตนทนวยาว นกชายเลนปากโคง นกชายเลนบง นกทะเลขาแดงลายจด รวมทงนกนางนวลและนกนางนวลแกลบอกหลายชนด พวกทหายากกมกแวะมาเสมอ เชน นกลอยทะเลคอแดง นกปากงอน นกซอมทะเลอกแดง นกซอมทะเลปากยาว นกอกอยจวรายงานแรกกทรางจนทร สวนนกกระแตผใหญกเคยมาปรากฏตวแถวกาหลงใหเปนทฮอฮากนมาแลว

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 59

Page 61: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

อาวบางตะบนและหมบานปากทะเล จงหวดเพชรบร

อาวบางตะบนมการเพาะเลยงหอยและโปะหาปลา มนกน�ามาหากนและเกาะพกหลายชนด โดยเฉพาะชวงฤดหนาวจะพบนกกาน�าใหญ นกนางนวลหลงด�าพนธรสเซย นกนางนวลแกลบเคราขาว นกนางนวลแกลบหงอนใหญ นกนางนวลแกลบธรรมดา และนกนางนวลแกลบควขาวดวย

สวนบรเวณนาเกลอหมบานปากทะเล ชวงฤดหนาวจะเปนแหลงชมนมของบรรดานกชายเลน มากทงชนดและปรมาณ ไมวานกหวโตทรายเลก-ใหญ นกนอตเลก-ใหญ นกปากงอน นกซอมทะเลอกแดง นกทะเลขาเขยวลายจด นกชายเลนปากชอน นกชายเลนทองด�า นกอกอยตะโพกสน�าตาล รวมทงนกน�าขนาดใหญหายากระดบโลกอยางนกปากชอนหนาด�า

แหลมผกเบย จงหวดเพชรบรมแหลงดนกทนาสนใจอยสองแหง แหงแรกคอโครงการวจยและพฒนาสงแวดลอม

แหลมผกเบยอนเนองมาจากพระราชด�าร ภายในเปนบอบ�าบดน�าเสยและปาชายเลน ตามเสาขอบบอมกมพวกนกกาน�า นกยางหลายชนดเกาะพกและหากน รวมทงนกยางกรอกพนธอนเดย บางปพบนกกาน�าใหญดวย สวนบรเวณแปลงปาชายเลนซงมน�าแฉะ ๆหรอนาเกลอรอบ ๆโครงการฯ กจะพบนกรฟ นกทะเลขาแดงลายจด นกสตนทนวยาว นกหวโตหลงจดสทอง นกปากซอมหางพด แตตวเดดทดงดดผคนจากทวสารทศใหมารวมตวกนจนกลายเปนบทหนงในหนาประวตศาสตรของวงการดนกเมองไทยกคอ นกกรดน�า

Page 62: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

สวนบรเวณปลายแหลมผกเบยซงมลกษณะของสนทราย เปนแหลงรวมของนกนางนวลหลายชนด เชน นกนางนวลหวด�าใหญ นกนางนวลหลงด�าพนธรสเซย มรายงานพบนกคตตเวกขาด�าดวย รวมทงนกชนดใหมของไทยอยางนกนางนวลพนธมองโกเลยและนกนางนวลหลงเทา นกนางนวลแกลบกมไมนอย เชน นกนางนวลแกลบหงอนใหญ-หงอนเลก นกนางนวลแกลบธรรมดา และนกนางนวลแกลบแคสเปยน สวนนกชายเลนทพบประจ�าคอ นกคอสนตนไว นกหวโตทรายเลก-ทรายใหญ เปนอกแหงทพบนกหวโตขาด�าชนดยอยหนาขาว และมรายงานพบนกหวโตขายาว รวมทงเปนแหลงท�ารงวางไขของนกหวโตมลายดวย

อทยานแหงชาตเขาสามรอยยอด จงหวดประจวบครขนธ

เปนพนทชมน�าทส�าคญมาก มสภาพทลมน�าขง นากง บอเลยงปลา นาเกลอ หาดเลน หาดทราย จงสามารถพบนกชายเลน-นกทะเล และนกทง-นกน�าไดหลายชนด

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 61

Page 63: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

ชายหาดใกลทท�าการอทยานฯ เปนแหลงท�ารงวางไขของนกนางนวลแกลบเลกและนก หวโตมลาย และยงพบนกชายเลนหลายชนด ทนาสนใจคอ นกชายเลนปากชอน นกทะเลขาเขยวลายจด นกซอมทะเลอกแดง

สวนบรเวณหนวยฯ บงบวเปนแหลงน�าจด นกทพบบอยคอ นกอโกง นกพรก นกกาน�าเลก นกยางไฟหวด�า นกยางโทนนอย นกกระสาแดง

อาวบานดอน จงหวดสราษฎรธานมลกษณะเปนเวงอาวขนาดใหญ มแมน�าล�าคลองหลายสายไหลลงสอาวไทยทปาก

อาวแหงน ท�าใหเกดดนตะกอนทบถมเปนหาดเลนกวาง มปาชายเลนหลงเหลออยไมมากนก ถดเขามาในแผนดนเปนนากงและพนทเกษตรกรรมอนๆ

นกทพบไดแก นกหวโตทรายเลก นกหวโตมลาย นกนางนวลแกลบหงอนใหญและเลก นกยางจน

อาวปตตาน จงหวดปตตานเปนอาวทคอนขางตน สวนใหญมลกษณะเปนหาดเลน มปาชายเลนเลกนอยทาง

ดานอ�าเภอยะหรง นบเปนพนทส�าคญส�าหรบนกชายเลนอพยพ นกทส�าคญไดแก นกทะเลขาเขยวลายจด นกชายเลนปากชอน นอกจากนทนเปนแหงแรกของไทยทมรายงานพบนกปากชอนหนาด�า

อทยานแหงชาตแหลมสน–ปากแมน�ากระบร–ปากคลองกะเปอร จงหวดระนอง และจงหวดพงงา

พนทชมน�าแหงนประกอบดวยระบบนเวศหลายแบบผสมผสานกน ไดแก หาดเลน หาดทราย แหลงปะการง แหลงหญาทะเล และปาชายเลน นอกจากนปาชายเลนบรเวณปากแมน�ากระบรยงไดรบการประกาศเปนพนทสงวนชวมณฑลล�าดบท 4 ของประเทศไทย

พบนกอยางนอย 175 ชนด เปนแหลงอาศยหากนและท�ารงวางไขทส�าคญอกแหงของนกหวโตมลาย นกประจ�าถนทพบอกชนดคอ นกยางทะเล ชวงฤดหนาวจะพบนกชายเลนอพยพและนกนางนวลแกลบไดมากมายหลายชนด เชน นกหวโตทรายเลก-ใหญ นกชายเลนปากแอน นกปากแอนหางลาย นกนางนวลแกลบหงอนเลก-ใหญ ส�าหรบชนดนกทอย

Page 64: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

ในสถานภาพถกคกคามของโลกทพบในพนทไดแก นกทะเลขาเขยวลายจด นกซอนทะเลอกแดง นกฟนฟต รวมถงนกยางจน และยงมรายงานพบนกกระสาใหญทเกาะก�า ซงอยภายในเขตอทยานฯ ดวย

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล 63

Page 65: µ¥Á¨ - BCST › ... › Waterbird-handbook-TH.pdf · ´ ¡·¤¡rà ¥ Wetlands International - Thailand Office ´ » o°¤¼¨Ã ¥¤µ ¤° »¦´ ¬r ¨³ ¦¦¤ µ ·Â®n

การจ�าแนกชนดนกชายเลนและนกทะเล

ปาชายเลนและปากแมน�ากระบ จงหวดกระบพระเอกของปาชายเลนหนาเมองกระบ ไดแก นกฟนฟต สวนบรเวณ

ปากแมน�ากระบเหมาะส�าหรบดนกชายเลนและนกนางนวล เชน นกนอตใหญ นกชายเลนปากแอน นกปากแอนหางลาย นกนางนวลแกลบหงอนเลก นกนางนวลแกลบหงอนใหญ ทนยงพบนกทะเลขาเขยวลายจดและนกยางจนไดเปนประจ�าทกป

เขตหามลาสตวปาหมเกาะลบง จงหวดตรงจดดนกชายเลนทดคอ บรเวณหาดตบ ซงเวลาน�าลงจะเปนหาดเลน

กวางใหญ มนกชายเลนกระจายกนหากนเปนจ�านวนมาก แตเมอน�าเรมขน พนทหากนของนกจะถกบบใหแคบลง จนกระทงน�าทวมหาดเลนหมด นกกจะบนมาเกาะพกรวมตวกนบรเวณสนทรายอกฟากหนง หรอบางชนดกจะเกาะพกบนตนไมในปาผนเลกๆ บรเวณนน นกทพบประจ�าคอ นกปากแอนหางลาย นกนอตใหญ นกหวโตสเทา นกอกอยใหญ นกอกอยเลก นกซอมทะเลอกแดง นกทะเลขาเขยวลายจด นอกจากนยงพบนกนางนวลแกลบไดหลายชนด ถาโชคดอาจไดพบนกหวโตกนป