16
Lecture8 การแปลงเชิงปริพันธ์ ในบทนีÊจะศึกษาการแก้ปัญหา ทัÊง หรือ ด้วยการแปลงเชิงปริพันธ์ โดยจะศึกษา การแปลงลาปลาซ ( ) การแปลงฟูเรียร์ ( ) ทัÊงสองวิธีใช้ในการแก้ เชิงเส้นได้หลากหลาย ทัÊง สมการทีÉมีสัมประสิทธิ Í เป็นค่าคงที Éหรือไม่คงทีÉ นอกจากนี Ê ยังประยุกต์ใช้ได้กับ สมการเชิงไฮเพอร์โบลา สมการเชิง พาราโบลา หรือ สมการเชิงวงรี สําหรับการแปลงลาปลาซโดยทัÉวไปจะใช้เมื Éอระบบ หรือสมการมีตัวแปรเวลา เข้ามาเกีÉยวข้อง การแปลงฟูเรียร์จะใช้กับปัญหาทีÉมีตัวแปรมีค่าในช่วง เช่นตัวแปรเชิงพืÊนทีÉ

µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

การแปลงเชิงปริพันธ์

ในบทนีจะศกึษาการแก้ปัญหา ทงั

หรือ ด้วยการแปลงเชิงปริพนัธ์ โดยจะศึกษา

การแปลงลาปลาซ ( )

การแปลงฟูเรียร์ ( )

ทงัสองวิธีใช้ในการแก้ เชิงเส้นได้หลากหลาย ทงั

สมการทีมีสมัประสิทธิเป็นคา่คงทีหรือไมค่งที นอกจากนี

ยงัประยกุต์ใช้ได้กบั สมการเชิงไฮเพอร์โบลา สมการเชิง

พาราโบลา หรือ สมการเชิงวงรี

สําหรับการแปลงลาปลาซโดยทวัไปจะใช้เมอืระบบ

หรือสมการมตีวัแปรเวลา เข้ามาเกียวข้อง

การแปลงฟเูรียร์จะใช้กบัปัญหาทีมีตวัแปรมีคา่ในช่วง

เช่นตวัแปรเชิงพืนที

Page 2: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

แนวคิดของการแปลงเชิงปริพนัธ์ในหาผลเฉลยของ

ปัญหา แสดงได้ดงัรูป

โดยเมือแปลงผลเฉลย ได้ฟังก์ชนั และ เดิม

แปลงเป็นสมการทีงา่ยกวา่ เช่น ของฟังก์ชนั

หรือ

หรือ

หรือ

Page 3: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

การแปลงลาปลาซ

การแปลงลาปลาซนิยามดงันี

บทนิยาม ให้ ผลการแปลงลาปลาซ

ของ คือฟังก์ชนัทีนิยามโดย

โดเมนของ คือค่า ทงัหมดทีอินทิกรัลลูเ่ข้า

ตัวอย่าง ให้ โดย ได้

โดยโดเมนคือ

นอกจากสมบตัิตา่ง ๆ ทีเคยเรียนในวิชา แล้วยงั

มีสมบตัิทีสําคญัสําหรับนําไปแก้ปัญหา ดงัตอ่ไปนี

Page 4: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

บทตัง ให้ และ เป็นค่าคงตวั

บทพิสจูน์ จากนิยามได้

ให้ จะได้

บทตัง ถ้า เป็นฟังก์ชนัทีมีขอบเขตจะได้

บทพิสจูน์ จาก มีขอบเขตได้ ดงันนั

ดงันนั

Page 5: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

ตัวอย่าง จงใช้สมบติั แสดงว่า

วิธีทํา ให้ แทน ได้

โดยสมบตัิเชิงเส้นได้

จากนิยามของการแปลงลาปลาซและฟังก์ชนัแกมมาได้

เพราะฉะนนั

เป็นจริงตามต้องการ

Page 6: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

บทตัง ให้

จะได้ผลการแปลงลาปลาซ

บทพิสจูน์ ให้ จากนิยามการแปลงลาปลาซ

เปลียนตวัแปร จะได้ และ

ดงันนั

Page 7: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

จาก ดงันนั

ได้ เพราะฉะนนั สอดคล้อง

คํานวณค่า ได้

ให้ ได้ และ

เพราะฉะนนั

ตามต้องการ

Page 8: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

ทฤษฎีบท ให้ เป็นค่าคงตวัและ

จะได้

บทพิสจูน์ แทน ในบทตงัก่อนหน้าได้

ดงันนั

ซงึคือเอกลกัษณ์ทีต้องการ

Page 9: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

ทฤษฎีบท ให้ จะได้

วิธีทํา ให้ จากนิยามของ ได้

/

หาอนพุนัธ์เทียบ ได้

ได้

ดงันนั

Page 10: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

การแปลงลาปลาซจะใช้แปลงฟังก์ชนัทีมีตวัแปรหนึง

มีค่าในช่วง ไปเป็นฟังก์ชนัของตวัแปรใหม่

ในทีนีจะพิจารณา ทีมีตวัแปรเวลา พร้อมทงั

กําหนดเงือนไขคา่เริมต้น และเงือนไขคา่ขอบให้ ให้ผล

เฉลยของสมการคือ เมือใช้การแปลงลาปลาซใน

ตวัแปร จะได้ฟังก์ชนั

ผลการแปลงลาปลาซของอนพุนัธ์เทียบ ได้จาก

เนืองจากการแปลงลาปลาซในตวัแปร และการหา

อนพุนัธ์เทียบกบัตวัแปร มีสมบตัิสลบัทีได้ ดงันนั

Page 11: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

ตัวอย่าง จงหาผลเฉลยของ

โดยการแปลงลาปลาซ

วิธีทํา ให้ แปลงลาปลาซได้

นนัคือ แก้สมการได้

จากเงือนไขคา่ขอบ ดงันนั

ดงันนั เพราะฉะนนั

จากสมบตัิของการแปลงลาปลาซได้

Page 12: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

ตัวอย่าง จงแก้ปัญหา

โดยการแปลงลาปลาซ

วิธีทํา ให้ แปลงลาปลาซได้

สมการช่วย ดงันนั

ได้ผลเฉลยของ คือ

จากเงือนไขคา่ขอบ ได้

ดงันนั ทําให้ได้

Page 13: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

ตัวอย่าง จงแก้ปัญหา ของสมการความร้อน

วิธีทํา แปลงลาปลาซในตวัแปร ได้

จาก ได้ สอดคล้อง ในตวัแปร

สมการช่วย ได้ ดงันนั

จากเงือนไขคา่ขอบ ได้

จาก เป็นฟังก์ชนัมีขอบเขตได้

Page 14: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

เพราะฉะนนั

จากทฤษฎีบท

ดงันนัเราได้ว่าผลเฉลยของ คือ

Page 15: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

ตัวอย่าง จงหาผลเฉลยทีมีขอบเขตของ

โดยการแปลงลาปลาซ

วิธีทํา ให้ แปลงลาปลาซได้

ได้

สมการช่วย ดงันนั

ดงันนั

จากเงือนไขคา่ขอบ ได้

จากผลเฉลยมีขอบเขตได้

Page 16: µ¦Â ¨ Á · ¦·¡´ r Ä ¸Ê µ¦Â ¨ ¨µ ¨µ µ¦ Épioneer.netserv.chula.ac.th/~ksujin/Lec8(314).pdf · 2018. 9. 19. · Microsoft Word - slide08.docx Author: winpuk Created

Le c t u r e 8

ดงันนั และได้ นนัคือ

แปลงลาปลาซผกผนัได้