175

เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨
Page 2: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

167

���������� ������������

������� �� 33017

33017 2

.

.

Page 3: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

978 616 202 595 2

Page 4: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

169

���������� ������������

������� �� 33017

2551 2553

2551 1/2553

33017

2554

Page 5: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017170

Page 6: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

171

���������� ������������

������� �� 33017

( 33017) 1

3

1 11

1.1 - 1.2 22

2 25

2.1 - 2.2 35

3 37

3.1 63

4 65

4.1 – 4.3 89

5 95

5.1 – 5.2 138

141

148

151

- 153

- 1 154

- 2 155

- 3 156

- 4 157

- 5 159

161

- 78/2554 7 2554 163

- 164

- 165

- 165

Page 7: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017172

Page 8: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

173

���������� ������������

������� �� 33017

2 1

2

1.

2. 3-5

3.

4. ( )

5.

6.

70

7.

Page 9: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017174

1.

2.

Page 10: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

1

���������� ������������

������� �� 33017

33017

4

4.2

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.

Page 11: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 330172

1 2 3 4 5

1.

2 (80 )

1.2.3.

1. – 2.

Page 12: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

3

���������� ������������

������� �� 33017

1.

.

.

..

2.....

3.....

4.....

Page 13: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 330174

5.....

6.....

7. 1 . 5. 8. 15. 20

8.....

9.....

10.....

Page 14: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

5

���������� ������������

������� �� 33017

11.....

12.....

13.....

14.....

15.....

16.....

Page 15: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 330176

17.....

18.....

19.. 9. 10. 11. 12

20.....

21.....

22... , ,..

Page 16: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

7

���������� ������������

������� �� 33017

23.....

24.....

25.....

26.....

27.....

28.....

Page 17: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 330178

29.....

30.....

31.....

32.

.

.

..

33.....

34.....

Page 18: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

9

���������� ������������

������� �� 33017

35.....

36.....

37.....

38.....

39.....

40.....

Page 19: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301710

Page 20: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

11

���������� ������������

������� �� 33017

1

4.2

1.2.3.

1 2 3 4

5

33017

1.2.

3.

Page 21: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301712

Page 22: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

13

���������� ������������

������� �� 33017

1

[ ], . . 2525

. . 2510

" " " "

" " 3 2522

“ ” “”

" "

" " 51.2.3.4.

Page 23: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301714

5.

Page 24: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

15

���������� ������������

������� �� 33017

2

-

( Peyate)

4,000

Page 25: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301716

Papytus Ebers 1,600 Georg Ebers

800 700 ( warmwood) ( henbane) , hemp dagbane mandrake

( ) 500 (

) 1800

. .

2522

Page 26: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

17

���������� ������������

������� �� 33017

" "

" "

Page 27: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301718

3

5 “ ”

1. (Root)

2 1.1

1.2

2. (Stem)

3

2.12.22.32.4

Page 28: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

19

���������� ������������

������� �� 33017

3. (Leaves)

( " " ) 3

3.13.23.3

2 1)

2) 2

4. (Flowers)

5 4.14.24.34.44.5

5. (Fruits)

3 5.1

Page 29: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301720

5.2

5.3 3

1)2)3)

Page 30: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

21

���������� ������������

������� �� 33017

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Page 31: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301722

10.

11.

12. ( )13.14.15.16.17.18.19.20.

1.1

..........1.

..........2.

..........3.

..........4.

..........5.

..........6. 5

..........7.

..........8.

..........9.

........10.

Page 32: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

23

���������� ������������

������� �� 33017

1.2

1.……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

3. 5

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

4. 5 ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

Page 33: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301724

5.

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

Page 34: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

25

���������� ������������

������� �� 33017

2

4.2

1.2.3.

1 2 3 4

15

33017

1.2.

Page 35: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301726

3.

Page 36: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

27

���������� ������������

������� �� 33017

1

1.

2.2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Page 37: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301728

2

1.1.1 6

6 1.2 6 – 8

81.31.4 – 7

1.5 1

2.2.1

2.2

2.3

2.4

2.5 1 1

2.6

2.7

Page 38: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

29

���������� ������������

������� �� 33017

2.8

3.3.1 2 – 3.2 3 – – 3.3 4

3.43.5

(28 )

1

1 2

1 2501 751 151 81 5

Page 39: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301730

3

1.

()

1.1 ( ) ( )

1.2 ( )

1.31.4

1.51.6 ( )

2.2.1

2.2

2.3

2.4

Page 40: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

31

���������� ������������

������� �� 33017

2.5

3./

3.1 ( ) ()

3.2 ( ) ()

3.3 ( )

3.4 )

3.5 ( )

3.6 ( )

3.7 1 ( )

3.8 12 ( )

3.9

Page 41: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301732

4.4.14.24.34.4

Page 42: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

33

���������� ������������

������� �� 33017

4

1.1.1

1.2

1.3

2.2.1

2.2

2.3

2.4

3 2.5

2.6

Page 43: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301734

2.7

6

2.8 . ( . .2548)

3.3.1

3.2

3.3 ( )

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Page 44: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

35

���������� ������������

������� �� 33017

3.9

3.10

3.11

3.12

2.1

1.. . . .

2.. . . .

3.. . . .

4.....

5. . . .....

Page 45: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301736

6.. . . .

7.. . . .

8.. . . .

2.2

1. “ ”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………2.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 46: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

37

���������� ������������

������� �� 33017

3

4.2

1.2.

1 2 /

20

33017

1.2.3.

Page 47: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301738

Page 48: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

39

���������� ������������

������� �� 33017

1

1.1.1

1) :2) :3) :4) :

1.2

1) :2) :3) : 4) : 5) :

2.

Page 49: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301740

3.

5 – 10

4.

Page 50: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

41

���������� ������������

������� �� 33017

2 /

4

5

1. 1.

2.

3.4.5.6.7.8.

2. 1.

3. 1. 4. 1.

2.3.4.

5.

Page 51: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301742

1. /1.1 ( ) ( ) :

50-70 . 12-15 .

30 - 40 . 7 - 15 . 3 - 4 3

( ) 1-2

500 4

6.7.

5. 1.2.3.4.

Page 52: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

43

���������� ������������

������� �� 33017

1.

2. 2

3.1 - 2

2 - 3 4 1.2 ( )

( ) :

0.5 1 - 3 . 10 - 25 . 10 – 20 .

1)

2)

Page 53: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301744

3)

( ) :

30-45 .

1 - 2.5 . 30 - 60 . 6

1)

3-4 7 2)

5-71.3 ( )

( ) :

Page 54: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

45

���������� ������������

������� �� 33017

1- 5 4 - 20

3 - 7 . 5 - 15 . 4

1)

3 - 4 7 2)

(1) 1 (2) 12 (3) 3 - 6

120 10 3

3) 1 1 3 2 10

( ) :

Page 55: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301746

1-2 ( 3-10 ) 4-5 (

)

1.4 ( ) ( ) :

3 - 8 . 6 - 14 . 2 - 3

Page 56: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

47

���������� ������������

������� �� 33017

2 - 3

1) 10 - 15 1

2) 2 - 3

( ) :

30 - 60 .

1) ( ) 1

4 2)

1 7 1-2 ( ) 3-4

Page 57: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301748

3) 1-3 10-15 3 ( 1 )

1.5 ( ) ( ) :

0.5 1 - 3 . 10 - 25 . 10 – 20 . .

(1)

(2)

(3)

Page 58: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

49

���������� ������������

������� �� 33017

( ) :

1)

2) 2 (10 - 15 )

1.6 ( ) ( ) :

( )

Page 59: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301750

() (1 1 )

(2 1 ) 3 2

(1) 10 (2)

(3) ( )

1.7 ( ) ( ) :

3-5

Page 60: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

51

���������� ������������

������� �� 33017

15 1 1 5

1.8 ( ) ( ) :

1 .

2 (30 - 40 ) 3 1 2

Page 61: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301752

2. /2.1 ( )

( ) :

0.5 1 - 3 . 10 - 25 . 10 – 20 . .

(1)

(2)

(3)

Page 62: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

53

���������� ������������

������� �� 33017

3. /3.1 ( )

( ) :

1 - 2 5 . 3

(Anthocyanin) . .2522-2524 . .

3 1 (300 )3 7 1 73

Page 63: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301754

1 ( 3 ) 1 (250 ) 5-10 3

4.4.1 ( )

( ) :

30 - 45 30 - 45 .

1 - 2.5 . 30 - 60 .

6

(1)

Page 64: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

55

���������� ������������

������� �� 33017

3 - 4 7

(2)5 - 7

4.2 ( ) ( ) :

5-10 5 - 12

5 4

5 1 2 - (

) 1 1

Page 65: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301756

4.3 ( ) ( ) :

10-15 .

1 (

3-4 )4.4 ( )

( ) :

Page 66: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

57

���������� ������������

������� �� 33017

50 - 70 . . 12 - 15 . .

30 - 40 . . 7 - 15 . . 3 - 4 3

( ) 1-2

500 4

(1)

(2) 2

(3) 1 - 2

2 - 3 4

4.5 ( ) ( ) :

Page 67: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301758

10-13 . .. . 2527

63

40,000

(1) 1- 2

(2) 4 - 5

4.6 ( ) ( ) :

0.5-1.5 . . 2.5 - 13 . . 3-6

Page 68: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

59

���������� ������������

������� �� 33017

2 - 3.5 . . 2

10-15 ( )1

( )

5. /5.1 ( )

( ) :

Page 69: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301760

(1) 1

(2) 2 1 4

10 4 2 -

( )

5.2 ( ) ( ) :

15 - 20 6-10

60 . . 1.2 - 2 . .

Page 70: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

61

���������� ������������

������� �� 33017

(1) 4-5

(2) 30 50 7 1 - 2

5.3 ( ) ( ) :

30-60 .

Page 71: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301762

(1) ( )

1 4 (2)

1 7 1-2 ( )

3-4 (3) 1-3 10-15 3

( 1 )

5.4 ( ) ( ) :

4

( )

Page 72: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

63

���������� ������������

������� �� 33017

10 1 (15 ) 1 - 2

( )

http://www.jsppharma.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538817226&Ntype=5

3.1

1. 3 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Page 73: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301764

2. 5

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Page 74: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

65

���������� ������������

������� �� 33017

4

4.2

1.2.

1 2

20

33017

1.2.

3.

Page 75: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301766

Page 76: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

67

���������� ������������

������� �� 33017

1

1.

4 – 5

2.

5 ( . . 2525 - 2529) 4 2.12.2

1) 2)

2.32.4

6

3. 3

3.13.23.3

Page 77: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301768

2.2.1

2.2

Page 78: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

69

���������� ������������

������� �� 33017

2.3

2.4

Page 79: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301770

(gin) /

(1)

(2)(3)

Page 80: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

71

���������� ������������

������� �� 33017

2

(Beet root)

.

(1)

(2) .

Page 81: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301772

2.5

3

Page 82: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

73

���������� ������������

������� �� 33017

(1) 1 10 10 (2)

1

5 – 10 3 1

3 1 3 2

(1) 2 3

(2)

(1)

(2)

1 – 2 2 – 3

Page 83: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301774

(3)

(4) 20 – 30

2 – 3 (5)

(6)

20

(1)(2)(3)(4)(5) 1

Page 84: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

75

���������� ������������

������� �� 33017

( )

(1)(2)(3)(4)(5) 1

(1)(2)(4)(5) 1

Page 85: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301776

2 – 3 2 – 3

(1)(2)(3) 3

(4) 20 – 30

30 1

5

Page 86: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

77

���������� ������������

������� �� 33017

1 3

(1) 10

(2)

1

2 ½ 4 1

3 1

3

Page 87: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301778

(1)(2)(3)(4)

1

()

3 – 5 7

(1) 30

(2)(3)

1 1

Page 88: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

79

���������� ������������

������� �� 33017

2.6

Page 89: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301780

1( )

1 6

5 10

3 1

(1) 1 1

(2)(3)(4)

5 – 10 2

( )

( )

( )

5 – 10

Page 90: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

81

���������� ������������

������� �� 33017

3

10 ½

(1) 1 1 (2) 5 – 10

(Herbal Soap)

1)

2)

4

(1)

(2) 2 -

- 3 ( ) 5 ( )

Page 91: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301782

1 ( )

(3)100

(4)

( 95 %) 1

3) (

) 1 – 2 % ( 0.5%)

10 %

Page 92: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

83

���������� ������������

������� �� 33017

()

15

2

Page 93: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301784

(Green Tea Toothpaste)

1

¼ 1

1

Page 94: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

85

���������� ������������

������� �� 33017

(1) 85 20 – 30

(2) ½ 1(3)

2

1 2 1

2 1

1 10 – 20

(1) 85 20 – 30

(2)(3) 1.

(4) 10 – 20

(5) 2

Page 95: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301786

1 2

1 1

(1)(2)

(3) 25

– 15 - 20

2.7

Page 96: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

87

���������� ������������

������� �� 33017

100 1 24 . 1 7

50 450 1,500 1

Verbena oil, Lemon Oil, Indian Oil

1 400

8 24 .

Page 97: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301788

2

1 100 1 1

1: 5 7

2

1

2 1 1 1 1 7

Page 98: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

89

���������� ������������

������� �� 33017

3 1 1

1 1: 1 7

400 3 1 524 5 7

Pythium debangemum

1

Page 99: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301790

1 1 4 16

100 1 24 1 7

4.1 1.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Page 100: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

91

���������� ������������

������� �� 33017

4.2

1.

......................................................................................................................................................2.

1. ................................................................ 2. .............................................................3. ................................................................ 4. .............................................................

3. ....................................................................................... ............................................................................................................................................................

4. ....................................................................................... 5. ........................................................

................................................................................................................... 6. ............................................................................ 7. ...........................................................

............................................................................................................................................................8. ..........................................................................9. .........................................................................................

10. .............................................................................................

4.3

1.....

2.....

Page 101: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301792

3.....

4.....

5.....

6... 15 ..

7.....

8.....

Page 102: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

93

���������� ������������

������� �� 33017

9.. /...

10.....

Page 103: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301794

Page 104: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

95

���������� ������������

������� �� 33017

5

4.2

1.

2.

1 1.1 1.2 1.3 1.4

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Page 105: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301796

2.8 2.9

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 ( ) 4.6 4.7 4.8

5 5.1 5.2

20

33017

Page 106: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

97

���������� ������������

������� �� 33017

1.2.3.

Page 107: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 3301798

1

1.1

80 60

. .2523

( )

Page 108: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

99

���������� ������������

������� �� 33017

1.21.

2.

2.1

2.2

3. 3

3.13.23.3

Page 109: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017100

( ) 1

4.

5 4.1 2

4.2 2

4.3 2

4.4 2

4.5

5.

Page 110: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

101

���������� ������������

������� �� 33017

, 1

6.

7.

8.

9.9.19.2

1.3

Page 111: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017102

5

Page 112: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

103

���������� ������������

������� �� 33017

10.10.110.210.310.410.5

1.4

Page 113: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017104

( )

1.1.1

( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) 1

1)

Page 114: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

105

���������� ������������

������� �� 33017

2.2.1

/ /

1)

(1) (

/ 1-5 )

(2)

(3)/

- /

Page 115: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017106

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

()

(9)

”(1) (

) 5

Page 116: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

107

���������� ������������

������� �� 33017

(2)

(3)

1

(4)

10 (

2546: 65)

Page 117: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017108

2.2 1)

2) “ ”

3)

2.3 /

4 /

1)

2)

3)

Page 118: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

109

���������� ������������

������� �� 33017

4)

5)

6)

7)

8)

3.3.1

1)

(1)

Page 119: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017110

(2)

(3)

(4)(5)

(6) ( )

(7) ()

(8)

(9)

(10) ( )

Page 120: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

111

���������� ������������

������� �� 33017

3.2

“ ”

10 1) “ ” 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

4.4.1

Page 121: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017112

4.2

1)

2)

3)4)

5)6)7)

4.3

1) temporal bone 2) 3) 4) Occipital bone

Atlas bone 5) 6)

Page 122: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

113

���������� ������������

������� �� 33017

7) 4 sternum bone 8) 2 9) ( sacal bone)

2 10) 1

( ) 11) 12) 13) 14)

4.4

1) 10 25 8

2) 50 50 1 3)

4.5 1) 2) 3) 4) 5)

4.6

Page 123: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017114

1)(1)

5

(2)

2)

Page 124: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

115

���������� ������������

������� �� 33017

2

2.1

2.2

2 1. “ ”

2.

2.3

1.2.3.

Page 125: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017116

4.5.

6.

7.

2.4

4 1.

2.

3.

4.

2.5

1. 5

Page 126: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

117

���������� ������������

������� �� 33017

2. 3 – 53. 14. 15. 36. 2 – 37. 1 – 28. 3 – 59. 2 – 3

10. 15

(1) (2) (3)

2.6

1.2.3.4.5.6.7.

Page 127: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017118

2.71. 38 2.

180

3.

4.5.6. 1

2.81. 1.9 1.9 2.3

3-4 2.

3. 90 . . 200 . .

4. 2 5. 5.1 1-2 5.2 42-45

5.3 5.4

Page 128: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

119

���������� ������������

������� �� 33017

5.5

5.6

2.9 5-10 (5 )

10-15

Page 129: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017120

3

3.1

3.2

1.2.3.4.5.6.7.

8.

3.3

1. 5002. 1003. 2004. 100

Page 130: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

121

���������� ������������

������� �� 33017

5. 1006. 1007. 508. 309. 30

10. 60

11

3.4

1. 50 . 50 . 2 – 3 2.3.4. 2 – 3

3.5

1.( 30

1 )

2. 1

3. 2

Page 131: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017122

4. 3 3

5. 15 – 20

6.

7. 1 – 2

Page 132: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

123

���������� ������������

������� �� 33017

3.61.2.

3.

4.-

3.71. 1 – 2

3 – 5

2.

3.

Page 133: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017124

3.81.2.3.

4. 24

5. 40 – 60

6.

Page 134: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

125

���������� ������������

������� �� 33017

4

4.1 “Sanus per Aquam” Sanitas per aquas

10 Body

Boomers “ ”

(treatments)

Page 135: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017126

4.2 10

1. (Water)

2. (Nourishment) 3. (Movement, Exercise & Fitness)

4. (Touch and Massage)

5. (Body, Mind & Spirit)

6. (Aesthetics)

7. (Environment)

8. (Art, Culture & Social)

9. (Time, Space, Rhythms)

10. (Management and Operation System)

4.31.

Page 136: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

127

���������� ������������

������� �� 33017

2.

.

2.12.2

2.3 ( ) .. . .

4.4

1.

2.

Page 137: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017128

3.

4. 5

5.

6.

7.

8.

9. sweet almond oil

10.

10.110.210.3 (Ylang-Ylang) 10.4

4.5 (Aroma Therapy) 1.

(Aroma Therapy)

Page 138: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

129

���������� ������������

������� �� 33017

(Essential Oil Volatile Oil)

(Aroma Therapy)

Limbic System Emotion Center

Endorphin, Encephalin Serotonin Endorphin Encephalin Serotonin

Hypothalamus Frontal Lobe Reticular System

2.Anticipative

(Benzoin)

(Bergamotte Oil) (Citronella)

Page 139: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017130

(Chamomile)

(Clary Sage)

(Eucalyptus)

(Lavender)

(Rose)

4.6

1.

1.1

1.2 5 – 10

1.3 30 30 1 3

1.4 30 30

1.5 20 – 30

Page 140: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

131

���������� ������������

������� �� 33017

1.6 12

2. AROMATHERAPY

Limbic System Limbic System

(Endorphin) (Encephalin)

(Serotonin) 3.

3 3.13.23.3

(Carrier)

4.71.

1.11.21.3

1.4

Page 141: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017132

1.5

1.61.71.81.9

1.10 Homeopathic medicine2.

2.12.22.32.4

4.8 1.

( )

( , )

( , )

Page 142: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

133

���������� ������������

������� �� 33017

( , )

(

( )

( , ) ( , )

/

( , Douche) ( , )

( , )

( , ,)

( , ,) ( , )

( ) (( ,

)

2.

Page 143: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017134

5

5.1

“ ” “ ”

1.

7 2. 30

2

3.

4.

Page 144: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

135

���������� ������������

������� �� 33017

5. 6 3 15

5.21.

1 “ ” “ ”

( ) 1

5 – 6 1 7 – 15

2.2.12.22.32.4

Page 145: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017136

2.52.62.7

3.

3.1 1)2)3) 30 /

3.21) = 2) = 3) = 4) = ,5) =6) 5 = 7) = 8) = 9) 5 = , ,

10) = 11) =

3.3 – 15 – 20

()

Page 146: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

137

���������� ������������

������� �� 33017

1) = 2) = 3) =

Page 147: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017138

5.1

( ) ( )

_____ 1.

_____ 2.

_____ 3. 3

_____ 4.

_____ 5. 12

_____ 6.

_____ 7.

_____ 8.

_____ 9.

____ 10.

____ 11.

____ 12.

____ 13.

____ 14. 20

____ 15.

Page 148: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

139

���������� ������������

������� �� 33017

5.2

1. 1. ........................................................... 2. 2. ........................................................... 3. 3. ........................................................... 4. 4. ........................................................... 5. 5. ........................................................... 6. 6. ........................................................... 7. ,

, 7. ...........................................................

8. 8. ........................................................... 9. 9. ...........................................................

10. 3 10. ........................................................... 11. 11. ........................................................... 12. 12. ........................................................... 13. 13. ........................................................... 14. 5 14. ........................................................... 15. 15. ...........................................................

16. 3 16. ........................................................... 17. 3 17. ........................................................... 18. 18. ........................................................... 19. 19. ........................................................... 20. 20. ........................................................... 21.

3 21. ...........................................................

22. 3 22. ...........................................................

Page 149: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017140

23. 23. .........................................................

24. 24. ......................................................... 25. 25. .........................................................

Page 150: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

141

���������� ������������

������� �� 33017

1.

.

.

..

2.....

3.....

4.....

Page 151: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017142

5.....

6.....

7. 1 . 5. 8. 15. 20

8.....

9.....

10.....

Page 152: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

143

���������� ������������

������� �� 33017

11.....

12.....

13.....

14.....

15.....

16.....

Page 153: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017144

17.....

18.....

19.. 9. 10. 11. 12

20.....

21.....

22... , ,..

Page 154: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

145

���������� ������������

������� �� 33017

23.....

24.....

25.....

26.....

27.....

28.....

Page 155: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017146

29.....

30.....

31.....

32.

.

.

..

33.....

34.....

Page 156: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

147

���������� ������������

������� �� 33017

35.....

36.....

37.....

38.....

39.....

40.....

Page 157: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017148

1. “ ” . .

2. . . .

3. , 2547. . :

.

4. , , 2545. . :

.

5. , 2547. 1 . : .

6. , 2548.

: .

7. , 2550. 1-15

. : .

8. 2, 2549. “

”. .

9. . . , 2553. 4

2551. : .

10. , 2544. 1.

. .

Page 158: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

149

���������� ������������

������� �� 33017

http://www.jsppharma.com/index.php.

http://www.rspg.or.th/plants.data/herbs/-200.htm.

http://www.Samunpri.com/modules.php?name=Food

http://thaieam.org/herbpage.php

http://student.nu.ac.th/46313433/thaiherb/luksana.htm.

Page 159: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017150

Page 160: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

151

���������� ������������

������� �� 33017

Page 161: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨
Page 162: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

153

���������� ������������

������� �� 33017

1. . 2. . 3. . 4. . 5. .

6. . 7. . 8. . 9. . 10. .

11. . 12. . 13. . 14. . 15. .

16. . 17. . 18. . 19. . 20. .

21. . 22. . 23. . 24. . 25. .

26. . 27. . 28. . 29. . 30. .

31. . 32. . 33. . 34. . 35. .

36. . 37. . 38. . 39. . 40. .

Page 163: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017154

1

1.1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.2 1.

2.

, ,

3. 5

Page 164: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

155

���������� ������������

������� �� 33017

1.2.3.4.5.

4. 5

1. 2.

3. 4. 5.

5.

2 2.1

1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8. .

Page 165: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017156

2.21.

-----

2.1. .2.3.4.5.6.

3 3.1

1.*

1.1 - : - : - : - :1.2 - : - : - : - : - :

Page 166: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

157

���������� ������������

������� �� 33017

*

*

3.2 2. 5

2.12.2 2.3 2.42.5

4 4.1

1.1.1

1.2

Page 167: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017158

4.2 1.

2.1. 2. 3. 4.

3.

4.

5.,

6.

7.,

8. .................................................

9.

10.

Page 168: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

159

���������� ������������

������� �� 33017

4.3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

5 5.1

1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13.14.15.

5.21.2. , ,3. , ,4.5.

Page 169: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017160

6. , ,7. , ,8. , ,9. , , , , , ,

10. , ,11.12.13.14.

15. 15-20 16. , , ,17. , ,18.19. ,20.21. , , ,22. , ,23. , ,24.25. ,

Page 170: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

161

���������� ������������

������� �� 33017

Page 171: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨
Page 172: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

163

���������� ������������

������� �� 33017

Page 173: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

���������� ������������

������� �� 33017164

( ) ( )

Page 174: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨

165

���������� ������������

������� �� 33017

1 ( )

2 ( )

3

4 ( )

5 (

( )

Page 175: เน เธ เธ LAY 1-250-1203.159.251.144/pattana/download/g.6/13/7..pdf6. ªµ  ¨³ · ´ · µ¤Â Ä µ ε ¤ Å¡ ¤µÄ » oÅ oÁ®¤µ³ ¤ 7. ª·Á µ³®r ¨