0 / 1+) 23 4 5 66789: )/$: 

()*+,-. /-+0 / 1+) 23 4 5 66789: ,+;/ ;+0,
0 / 1+) 23 4 5 66789: )/$: 

()*+,-. /-+0 / 1+) 23 4 5 66789: ,+;/ ;+0,

0 / 1+) 23 4 5 66789: )/$: ()*+,-. /-+0 / 1+) 23 4 5 66789: ,+;/ ;+0," 9?4 ' )@

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 0 / 1+) 23 4 5 66789: )/$: ()*+,-. /-+0 / 1+) 23 4 5 66789: ,+;/ ;+0," 9?4 ' )@

 • /IMGEN Objednávka Bezplatné číslo telefonu: Klimentská 46

  Bezplatné číslo faxu: 110 02 Praha 1 E-mail: IČ:27117804

  JMÉNO ZÁKAZNÍKA: FN Motol, ústavní lékárna; odd. HVLP KONTAKTNÍ OSOBA: ULICE: V Úvalu 84 MĚSTO: Praha 5 TEL: ' EMAIL: OBJEDNÁVKA Č: Datum objednávky: 2020-90-00397 01.04.2020

  ČÍSLO ZÁKAZNÍKA (INTERNÍ ČÍSLO AMGEN) SHIPTO: 10003724 SOLD TO: 10000827

  SUKLkód SKU NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU POČET KUSŮ

  0026415 9002831 A raneso 10 mce 0149579 9002529 A ranesp 2 0 mcg - 0149581 9002560 A ranesp 30 mcg 0149583 9002561 A ranesp 4 0 mcg 0149587 9002562 A ranesp 60 mcg - 0149589 9002563 A ranesp 8 0 mcg 0149591 9002564 A ranesp 100 mcg 0149599 ^002566 A ranesp 5 0 0 mcg

  0028309 9001955 . M im p a ra 30 mg . . . .

  0028314 90Ó1956 M im p a ra 60 mg 0028317 9001957 M im p a ra 90 mg 0219117 9004420 . Parsabiv 2 ,5 mg 0219121 9004451 Parsabiv 5 mg 0219125 9004469 Parsabiv 10 mg 0167653 9005061 P ro lia 60 mg 0210922 9003944 R epatha 1 4 0 mg

  0222089 9004674 A m g ev ita 4 0 m g ISP (p řed p l. in j.) 0222093 9004706 A m g ev ita 4 0 mg PEP (p řed p l. pero) 0187000 9004024 Blincyto 3 8 ,5 mcg 0222957 9005758 K anjin ti 150 mg 0209457 9004279 KYPROLIS lO m g 1VI CZ 0209458 9004311 KYPROLIS 30m g 1VI CZ 0209035 9004003 KYPROLIS 60m g 1VI CZ 0149770 9005530 N eu las ta 6 mcg 50 0167449 9000791 N p la te K IT 2 5 0 mcg 8 0029248 9002197 V ectib ix 2 0 m g /m l 0168721 9001677 Xgeva 120m g 50

  MÍSTO PRO INTERNÍ ZÁZNAMY AMGEN

 • PO TV

  RZ EN

  I O B

  JE D

  N Á

  V K

  Y D

  at um

  v ys

  ta ve

  ní :

  01 .0

  4. 20

  20 1

  4: 20

  D od

  av at

  el :

  A m

  ge n

  s. r.o

  . K

  lim en

  ts ká

  4 6

  11 0

  02

  P ra

  ha 1

  D IČ

  : C

  Z2 71

  17 80

  4 IČ

  O :

  27 11

  78 04

  O db

  ěr at

  el :

  Fa ku

  ltn í n

  em oc

  ni ce

  v M

  ot ol

  e

  V Ú

  va lu

  8 4

  15 00

  6 P

  ra ha

  5

  D IČ

  : C

  Z0 00

  00 64

  20 3

  Po tv

  rz uj

  i t ím

  to p

  ří je

  m V

  aš í o

  bj ed

  ná vk

  y P

  O č

  . 20

  20 -9

  0- 00

  39 7

  s oh

  le de

  m n

  a zá

  ko n

  č. 3

  40 /2

  01 5.

  . *

  U po

  zo rň

  uj em

  e, ž

  e v

  so ul

  ad u

  se V

  še ob

  ec ný

  m i o

  bc ho

  dn ím

  i p od

  m ín

  ka m

  i s po

  le čn

  os ti

  A m

  ge n

  s. r.

  o. js

  ou m

  no žs

  tv í a

  c el

  ko vá

  c en

  a pr

  od uk

  tů , k

  te ré

  je

  sp ol

  eč no

  st A

  m ge

  n s.

  r. o.

  s ch

  op na

  d od

  at n

  a zá

  kl ad

  ě př

  ed m

  ět né

  o bj

  ed ná

  vk y,

  u ve

  de ny

  v p

  ří lo

  ze (d

  od ac

  í l is

  t).

  S p

  oz dr

  av em

  iw w

  y se

  rv is

  A m

  ge n

  5I1 IIII

  IIII IIIR

  !III 1II

  I1! IÍII

  !!II IIII

  IIII !I

  D od

  av at

  el :

  D od

  án o

  ze s

  kl ad

  u: AM

  GE N

  A m

  ge n

  s. r.

  o. D

  IČ :

  C Z

  27 11

  78 04

  A m

  ge n,

  s kl

  ad M

  ov ia

  nt o

  K lim

  en ts

  ká 4

  6 IČ

  O : 2

  71 17

  80 4

  P od

  ol í 7

  8e 11

  0 02

  P

  ra ha

  1 66

  4 03

  Po

  do lí

  O db

  ěr at

  el :

  D IČ

  : C Z

  00 00

  06 42

  03

  A dr

  es a

  do dá

  ní z

  bo ží

  :

  Fa ku

  ltn í n

  em oc

  ni ce

  v M

  ot ol

  e FN

  M ot

  ol , ú

  st av

  n í

  lé ká

  rn a

  od d.

  H V

  LP

  V Ú

  va lu

  8 4

  v Ú

  va lu

  8 4

  15 00

  6 P

  ra ha

  5

  15 00

  6 P

  ra ha

  5

  D at

  um v

  ys ta

  ve ní

  : 01

  .0 4.

  20 20

  Č

  ís lo

  z ák

  az ní

  ka :

  00 10

  00 37

  24

  O bj

  ed ná

  vk a

  zá ka

  zn ík

  a č.

  : 2 02

  0- 90

  -0 03

  97 P

  oz ná

  m ka

  P

  ra ha

  5

  A m

  g e

  n d

  o d

  a c

  í li

  s t

  č. :

  0 0

  9 0

  0 3

  7 5

  4 5

  E

  xp . l

  is t:

  L0 36

  22 9

  z. B

  U Z.

  1 u

  v tU

  E N

  E V

  T O

  M TO

  D O

  D A

  C ÍM

  L IS

  TĚ J

  E U

  R Č

  E N

  O P

  R O

  S U

  B JE

  K T

  LÉ K

  Á R

  N A

  .

  S Ú

  K L.

  kó d

  K ód

  A m

  ge n

  N áz

  ev p

  ří pr

  av ku

  E xp

  ir ac

  e Š

  ar že

  C en

  a/ k

  s K

  us y

  01 49

  77 0

  01 67

  44 9

  01 68

  72 1

  90 05

  97 1

  90 00

  79 1

  90 01

  67 7

  N eu

  la st

  a 6m

  g in

  j.s ol

  . 1x

  0, 6m

  l I I

  N pl

  at e

  25 0m

  cg 1

  VI K

  it A

  C Z

  X ge

  va 1

  .7 m

  L 12

  0m g

  1V I C

  Z

  31 .0

  5. 20

  22 30

  .0 9.

  20 22

  31 .0

  5. 20

  22

  11 12

  65 7C

  11 10

  77 9F

  11 13

  59 7

  C el

  ke m

  C en

  a ce

  lk em

  be

  z D

  P H

  95 4

  26 9,

  48

  O ba

  ly :

  K ar

  to ny

  L E

  D N

  IC E

  2

  V rá

  ce no

  st .

  A m

  ge n.

  s kl

  ad M

  ov ia

  nt o,

  P od

  ol í 7

  8e . 6

  64 0

  3 P

  od ol

  í čí

  sl o

  d od

  ac íh

  o lis

  tu :2

  Ó o4

  35 23

  6

  P ře

  vz al

  a z

  ko nt

  ro lo

  va l n

  ep or

  uš en

  os t p

  ře pr

  av ní

  ch o

  ba lů

  :

  D at

  um a

  č as

  p ře

  vz et

  í: Jm

  én o

  (h ůl

  ko vý

  m p

  ís m

  em ):

  Po dp

  is :

  2/ 2