of 19 /19
ตัวอย่าง

*0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์....

Page 1: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

ตวัอย่าง

Page 2: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

นิชฌานี ฉันทศาสตร์

ตวัอย่าง

Page 3: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�านักหอสมุดแห่งชาติNational Library of Thailand Cataloging in Publication Dataนิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ : พีอาร์, 2558. 248 หน้า. 1. การเงินส่วนบุคคล. I. ชื่อเรื่อง.332.024 ISBN 978-616-288-224-1

เลขมาตรฐานสากลประจ�าหนังสือ 978-616-288-224-1พิมพ์ครั้งแรก ส�านักพิมพ์ THINK GOOD กุมภาพันธ์ 2558

ราคา 220 บาท

เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณผู้เขียน : นิชฌานี ฉันทศาสตร์

ห้ามลอกเลยีนแบบหรอืน�าไปเผยแพร่ ไม่ว่าส่วนหนึง่ส่วนใดของหนงัสอืเล่มนี้ รวมทั้งการคัดลอกด้วยวิธีการใด ๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้จัดพิมพ์ มิฉะนั้นจะถูกด�าเนินการทางกฎหมาย

จัดจ�าหน่ายทั่วประเทศโดย บริษัท พีีอาร์ พับลิชชิ่ง จ�ากัดโทรศัพท์ 0-2462-7050-2

เจ้าของ บริษัท พีอาร์ พับลิชชิ่ง จ�ากัด ที่ปรึกษา วิสา รัตตประดิษฐ์ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา สุนิสา ชายสิม

บรรณาธกิารบรหิาร พรหมมาตร์ ชายสิม ผูช่้วยบรรณาธกิารบรหิารฝ่ายส�านกังาน บูชยา บญุศิริ

ผูช่้วยบรรณาธกิารบรหิารฝ่ายการตลาดหนงัสือ อภิรด ีสนธิชัยบรรณาธกิารเล่ม ประสงค์ ศภุวรรณาภรณ์ กองบรรณาธกิาร สมศิริ ช่ืนบญุเชิด พสิจูน์อกัษร กญัญาณฏัฐ ฟผูล ฝ่ายการตลาดประชาสมัพันธ์ สวลี หม่ันมา

หวัหน้าฝ่ายศลิปกรรม ยุทธพงษ์ กิตติชัยมงกุฎ ศิลปกรรม ภาสกร สุขโพธิ์จัดจ�าหน่าย บูชยา บุญศิริ

จัดท�าโดย บริษัท พีอาร์ พับลิชชิ่ง จ�ากัดอาคาร Biz Town สุขสวัสดิ์ (ตรงข้าม Big C พระประแดง)

90/58 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130โทรศัพท์ 02-462-7050-2 โทรสาร 02-462-7055

e-mail: [email protected] www.kid-dd.com ส�านักพิมพ์ THINKGOOD

พิมพ์ที่ บริษัท พรอสเพอร์ เซอร์วิส ซัพพลาย จ�ากัด โทรศัพท์ 0-2871-5902-5

ตวัอย่าง

Page 4: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

คุณเคยไหมที่จะนั่งคิดถึงอนาคตข้างหน้าว่าตอนอายุ 30 ป ี

40 ปี หรือแม้แต่หลังเกษียณไปแล้วคุณจะมีชีวิตอย่างไร หลายคน

มีการก�าหนดเป้าหมาย วางแผน และวิธีการเดินไปให้ถึงหลักชัย

ที่ตั้งไว้ในแต่ละช่วงชีวิตได้ส�าเร็จ แต่ก็มีคนอีกเป็นจ�านวนมาก

ที่แม้จะมีการก�าหนดเป้าหมาย และวางแผนชีวิตเพื่อการมีชีวิต

สุขสบายในอนาคตเช่นเดียวกัน แต่เมื่อต้องเจอกับปัญหา และ

อุปสรรคต่างๆ ก็ต้องทิ้งเป้าหมาย และล้มเลิกแผนการที่ตั้งไว้

และหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่สามารถเป็นได้ทั้ง "แรงหนุน"

และ "อปุสรรค" ของการวางแผนชวิีตในอนาคตของคุณได้เช่นกนั

ก็คือ "เงนิ" ซ่ึงหากคณุบรหิารจัดการได้ดตีลอดทกุช่วงชวีติ เพราะ

การบริหารจัดการการเงินไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการเก็บออมเงิน

แต่ครอบคลุมตัง้แต่การหาเงนิ การใช้เงนิ การเกบ็ออมเงนิ และการ

ต่อยอดเงินออมให้งอกเงย

ทางส�านักพิมพ์เชื่อว่าหนังสือ "เก็บสบาย ใช้สนุก

สุขเกษียณ" ท่ีผู ้อ่านถืออยู ่ในมือเล่มนี้คงจะมีประโยชน์ต่อ

การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลของท่านไม่มากก็น้อย และ

มส่ีวนท�าให้การด�าเนนิชวีติของท่านประสบความส�าเรจ็ในทกุช่วงชวีติ

ด้วยความขอบคุณ

ประสงค์ ศุภวรรณาภรณ์

บรรณาธิการ

ตวัอย่าง

Page 5: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

ค�ำน�ำนักเขียน

เมื่อพูดถึงความม่ังคั่งหรือการมีอิสรภาพทาง

การเงิน เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ใครหลายๆ คนอยากจะไปให้ถึง

จดุนัน้ แต่การท่ีเราจะมีความม่ังคัง่หรือมีอิสรภาพทางการ

เงินตามที่เราต้องการได้ต้องเกิดจากการวางแผนทาง

การเงินที่ดี ซ่ึงคนส่วนใหญ่มักให้ความส�าคัญกับการ

ท�างานเพื่อหาเงินให้ได้มากที่สุด แต่ไม่รู้จักวิธีบริหารเงิน

ที่หามาได้อย่างถูกต้อง

จริงๆ แล้ว การที่เราจะก้าวไปสู่ความมั่งคั่งได้นั้น

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับรายได้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเริ่ม

จากการมีวินัยทางการเงินตั้งแต่การออมเงินหรือลงทุน

อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่น�าไปสู่ความมั่งคั่ง

หลายคนตั้งเป้าหมายทางการเงินให้ตัวเองเป็นอย่างดี

แต่เมือ่ขาดวนิยัการออม เป้าหมายทีต่ัง้ไว้กย็ากทีจ่ะส�าเรจ็

ได้ และการเลือกผลิตภณัฑ์ทางการเงนิท่ีเหมาะสมจะช่วย

ให้การสร้างความมั่งคั่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตวัอย่าง

Page 6: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

รวมถงึการควบคมุรายจ่ายและระมดัระวงัไม่ให้ก่อ

หนีจ้นเกนิความสามารถในการผ่อนช�าระ เพราะแม้ว่าเรา

มคีวามสามารถหารายได้ได้มากเพียงใด แต่ไม่รูจ้กับรหิาร

เงินรายได้นั้นให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย จนใช้จ่ายเกินตัวก็

อาจเกิดปัญหาหนี้สินขึ้นได้ แต่ขณะเดียวกันก็มิใช่ว่าจะ

ไม่ใช้จ่ายอะไรที่สร้างความสุขให้ตัวเองเลย จนกลายเป็น

ความตระหนีถ่ีเ่หนยีว เพียงแต่ต้องรูจ้กัเดนิทางสายกลาง

สร้างสมดุลให้กับชีวิตตัวเอง ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป

ตวัอย่าง

Page 7: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ การวางแผนเกษียณของตัวเราเอง

เป็นเรื่องท่ีทุกคนไม่ควรละเลย เพราะต้องยอมรับว่า

สักวันหนึ่งเราก็ต้องหยุดท�างานไม่ว่าจะเป็นเมื่ออายุ

55 ปี หรอื 60 ปี ท่ีเราต้องเกษยีณตวัเองออกจากบรษิทั

ที่ท�างาน หรือเม่ืออายุ 65 ปีท่ีเราต้องเกษียณตัวเอง

เพราะร่างกายไม่สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และเมื่อถึงวันน้ัน รายได้หลักท่ีเคยมีก็จะหมดไป

ในขณะที่ความต้องการด้านรายจ่ายมีไม่จ�ากัดจวบจน

อายุขัยของเรา โดยคนท่ีมีการเตรียมพร้อมที่ดีก็จะ

สามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสุขสบาย ส่วนคนที่

ไม่ได้เตรียมพร้อมก็อาจล�าบากได้ในบั้นปลายชีวิต

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เงินเข้ามา

มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกช่วงชีวิตของคนเรา จึงมีความ

จ�าเป็นที่เราควรเรียนรู้วิธีการบริหารเงินของตัวเราเอง

เพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตวัอย่าง

Page 8: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือการเงินที่มี

ส่วนช่วยจดุประกายความคดิให้ท่านเหน็ถงึความส�าคัญ

ของการวางแผนทางการเงิน และอยากเห็นท่านผู้อ่าน

น�าแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุฝันและบรรลุ

เป้าหมายในชีวิตของทุกท่าน

ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่น ้อง

ที่ท�าให้ดิฉันมีวันนี้ ขอขอบคุณหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน

ที่คอยเป็นก�าลังใจ และท�าให้ดิฉันก้าวหน้าในหน้าที ่

การงาน ขอขอบคุณคุณประสงค์ ศุภวรรณาภรณ์ และ

ทมีงานส�านกัพิมพ์ THINK GOOD ทุกท่านทีก่รณุามอบ

โอกาสและท�าให้หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมา และสุดท้าย

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่กรุณาอุดหนุนหนังสือเล่มน้ี

และขอให้สนุกกับการวางแผนการเงินเพื่อความมั่งค่ัง

ของตัวท่านเองค่ะ

นิชฌานี ฉันทศาสตร์

ตวัอย่าง

Page 9: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

สำรบัญ

เริ่มก่อน สบายเร็วกว่า 11

อย่าปล่อยให้สายจนถึงบั้นปลายชีวิต 18

ต้นทุนชีวิตแลกรายได้ 26

เพื่อนคือสิ่งส�าคัญ อย่าวิ่งตามฝันคนเดียว 36

ส�ารวจความพร้อมก่อนเดินทาง 40

คิดให้ดีก่อนมีรถ 58

เริ่มก่อนสบายก่อน...คุณค่าของเวลา 70

ใช้เงินส่อนิสัย เปลี่ยนอย่างไรให้ลงตัว 76

กอดเงินไว้ อย่าผลักไสให้ไกลตัว 94

ตวัอย่าง

Page 10: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

บัตรเครดิต ใช้เป็น มีแต่ได้ 104

เงินเฟ้อ...ศัตรูเงินออม 112

ลงทุน...ทางด่วนที่คุณสร้างได้ 116

ทางเลือกเพื่อลดหย่อนภาษี 164

อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 178

ชีวิตมีความเสี่ยง 184

สขุภาพดไีม่มขีาย อยากได้ต้องสร้างเอง 210

หนทางแห่งสขุภาพด.ี..ไม่ยากอย่างทีค่ดิ 218

จุดจบเพื่อการเริ่มต้นท�าสิ่งใหม่ 226

วางแผนชวีติหลงัมอีสิรภาพทางการเงิน 236

ข้อคิดส่งท้าย 246

ตวัอย่าง

Page 11: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

กำรจัดกำรเงิน

แบบงำ่ยๆ ที่จะท�ำให้คุณ

มีสุขในทุกช่วงชีวิต

ตวัอย่าง

Page 12: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

เริ่มก่อน

สบำยเร็วกวำ่

เมื่อพูดถึงเรื่องเกษียณกับคนรุ่นใหม่ที่มีอายุสัก 20 ปี หรือ

30 ปี อาจไม่ค่อยมีคนสนใจ เพราะหลายคนคิดว่าเป็นเรือ่งของคนที่

อาย ุ40 ปีขึน้ แต่ถ้าลองบดิมมุเปล่ียนจากเรือ่งการวางแผนเกษียณ

มาเป็น “อิสรภาพทางการเงิน” แล้วล่ะก็ ผลตอบรับกลับมา

อาจเป็นคนละแบบทั้งๆ ที่เป็นเรื่อง “การบริหารการเงินส่วน

บคุคล” เหมอืนๆ กนั เพราะพอพูดถงึเรือ่งการมอีสิระทางการเงนิ

กรอบความคิดเรื่องอายุมักเปลี่ยนไป หลายคนฝันถึงการละทิ้ง

ชีวิตการท�าธุรกิจ หรืองานประจ�าเร็วขึ้นโดยไม่ต้องติดอยู่กับการ

ดิ้นรนหาเงินเลี้ยงชีวิต มีอิสระเร็วขึ้นโดยไม่ต้องเดือดร้อนเรื่อง

เงินทอง หลักชัยของการใช้ชีวิตอิสระก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมที่ตั้ง

55 ปี หรือ 60 ปี มาเป็น 40-50 ปี

11เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ

นิชฌานี ฉันทศาสตร์

ตวัอย่าง

Page 13: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

ซึ่งจริงๆ แล้ว คงไม่ผิดนัก ถ้าจะพูดว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากมี

อสิระจากหน้าทีก่ารงานเรว็ขึน้ ไม่มใีครอยากท�างานไปนานๆ จนอายุ

เยอะๆ หลายคนอยากเลิกท�างานประจ�าตัง้แต่อายุ 40-50 ปี เพือ่ใช้

ชวีติและเวลาทีเ่หลอืท�าในสิง่ท่ีอยากท�า เพราะถ้ายงัท�างานประจ�า

กินเงินเดือน เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันก็หมดไปกับงาน เรียกว่า

ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ออฟฟิศมากกว่าอยู่ที่บ้าน

ลองคิดดูง่ายๆ ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ท�างานประจ�า มีหนังสือ

เล่มไหนบ้างที่ซื้อมาแล้วอยากอ่านมากๆ แต่ผ่านไปเป็นปีแล้ว

ยังไม่มีเวลาอ่าน หรือมีหนังเรื่องไหนท่ีอยากดู แต่ช่วงที่เข้าฉาย

ในโรงภาพยนตร์ ก็ไม่มีเวลาว่างเลยสักวันที่จะเข้าโรงหนัง หรือมี

สถานทีท่่องเทีย่วทีไ่หนท่ีอยากไป แต่ไม่มีเวลาไปเสยีท ียิง่ไปกว่านัน้

จ�าได้หรือไม่ว่าครัง้สุดท้ายท่ีเท่ียวพร้อมหน้าพร้อมตากบัครอบครวั

คุณพ่อ คุณแม่เมื่อไร ส�าหรับบางคนจะบอกว่าไปเที่ยวด้วยกันเมื่อ

ไม่นานมานี้ แต่บางคนอาจจะบอกว่า หลายปีมาแล้วซึ่งเป็นช่วง

ก่อนเริ่มท�างาน เพราะแม้จะมีวันลาพักผ่อน แต่ปีหนึ่งเต็มที่ก็ไม่

เกิน 10 วัน หรือ 15 วัน และใช่ว่าจะสามารถขอลางานกับหัวหน้า

หรือเจ้านายได้ทุกครั้ง

12เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ

นิชฌานี ฉันทศาสตร์

ตวัอย่าง

Page 14: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

ดังนั้น เหตุผลง่ายๆ เลยของคนที่อยากมีอิสระจากหน้าที่

การงานเร็ว ก็คือ จะได้ท�าในสิ่งที่อยากท�า เพราะเมื่อใดที่เราน�าพา

ตัวเองหลุดจากการท�างาน (ประจ�า) ไม่ต้องตอกบัตร ไม่ต้องเร่งรีบ

เข้างานให้ทันเวลา ไม่ต้องกลับถึงบ้านค�า่มืดทุกวัน ก็จะได้มีอิสระ

มีเวลาไปท�าตามความฝันของตัวเราอย่างแท้จริง เช่น ไปท่องเที่ยว

พักผ่อนได้อย่างอิสระ มีเวลาใส่ใจสุขภาพตนเองโดยการออกก�าลัง

กายอย่างสม�า่เสมอ หรอืถ้าใครท่ีมีครอบครวั มลีกู กค็งอยากมเีวลา

อยู่กับลูกมากขึ้น มีเวลาไปรับ ไปส่งที่โรงเรียน เป็นต้น

แต่ถ้าอยากเป็นอิสระทางการงานเร็วขึ้น ก็ต้องเตรียมตัว

มากขึ้น เพราะว่าจะมีเวลาท�างานหาเงินน้อยลง ซึ่งจะต้องเก็บเงิน

ให้มากขึ้น ไม่ใช่ว่าหาเงินได้มาก ก็ใช้มาก

ลองคิดเล่นๆ ว่า ถ้าอยากมีอิสระทางการงาน การเงินเร็ว

เราจะเลอืกวธิไีหนระหว่างการใช้วธิอีดมือ้กนิมือ้ ใส่เสือ้ผ้าเก่าๆ อยู่

บ้านที่ไม่ได้ปรับปรุง เพื่อให้สามารถเก็บเงินได้ตามเป้าหมาย หรือ

ว่าไปทานข้าวร้านอาหารเป็นครั้งคราว ซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้บ้าง มีเงิน

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน มีเงินส�าหรับเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน

13เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ

นิชฌานี ฉันทศาสตร์

ตวัอย่าง

Page 15: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

เราอยากมีอิสระทางการงาน การเงินเร็ว แล้วมีชีวิตเป็น

แบบไหน ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนท่ีดีของตัวเรา เพราะเวลาเมื่อ

ผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยเหมือนสายน�้าท่ีไม่มีวันไหลย้อนกลับมาได้

อีก การเตรียมการส�าหรับชีวิตในอนาคต เป็นสิ่งที่เราจ�าเป็นต้อง

วางแผนล่วงหน้า

ทั้งนี้ หลายคนอาจคิดว่าคนที่สามารถมีอิสระทางการงาน

การเงินเร็วได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงอายุ 55 ปี หรือ 60 ปีค่อยหยุด

ท�างานนั้นจะต้องเป็นคนที่มีรายได้มากๆ เท่านั้น แต่จริงๆ แล้วต่อ

ให้มีรายได้มากแค่ไหน หากเพียงแค่รู้วิธีท�างานหาเงิน ใช้เงิน แต่

ไม่รู้วิธีเก็บเงิน สุดท้ายก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายการ

มีอิสระทางการงาน การเงินเร็วได้ และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าท�าไมคน

ส่วนใหญ่ไม่สามารถหยุดท�างานได้ ยังคงต้องท�างานหาเงินกันต่อ

ไป ดังนั้น เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ว่า คนที่สามารถมีอิสระทางการ

งาน การเงินได้เร็วขึ้น ไม่ใช่คนที่มีรายได้มากเสมอไป แต่เป็นคนที่

รู้จักจัดการกับเงินรายได้ และบริหารเงินเป็น

14เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ

นิชฌานี ฉันทศาสตร์

ตวัอย่าง

Page 16: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

การวางแผนเพ่ือความมีอิสระทางการงาน และการเงิน

เร็วกว่าปกติ ไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงแค่วางแผนเตรียมพร้อมให้ดี

เพราะถ้าลาออกจากงานประจ�าเพียงเพราะอยากมีอิสระในชีวิต

เร็วๆ แต่ขาดแผนมารองรับ รับประกันได้เลยว่าชีวิตอิสระ (เร็ว)

คงไม่สบายแบบที่วาดฝันไว้อย่างแน่นอน

บุคคลตัวอย่างที่สามารถบรรลุอิสรภาพทางการงาน และ

การเงินได้เร็วก่อนอายุ 60 ปีก็คือ “โรเบิร์ต คิโยซากิ” โดยเขา

สามารถปลดตัวเองให้หลุดพ้นจากงานประจ�าได้ในวัย 47 ปี แต่

ทุกวันนี้เขาก็ยังคงท�าสิ่งที่เขาชอบ นั่นก็คือ การลงทุน โดยเฉพาะ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การเขียนหนังสือ และการจัดอบรม

สัมมนาต่างๆ

ก่อนที่โรเบิร์ตจะประสบความส�าเร็จอย่างทุกวันนี้เขาก็เคย

ล�าบากมาก่อน ในสมัยเด็กโรเบิร์ตไม่ใช่คนที่เรียนเก่ง เรียกได้ว่า

ผลการเรยีนธรรมดามากๆ บางครัง้กม็ตีกบ้าง เมือ่เข้าสูช่วีติท�างาน

เริ่มแรกเขาท�างานเป็นเซลล์ จากนั้นก็เข้ารับราชการกองทัพเรือ

ถูกส่งไปออกรบที่เวียดนาม

15เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ

นิชฌานี ฉันทศาสตร์

ตวัอย่าง

Page 17: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

ธุรกิจของเขาเริ่มครั้งแรกหลังจากที่เขากลับจากสงครามที่

เวยีดนาม พอท�าไประยะหนึง่ กเ็กดิปัญหาขึน้จงึต้องเลกิกจิการ แต่

เพราะความไม่ยอมแพ้ของเขา ท�าให้เขาสามารถเป็นมหาเศรษฐไีด้

ในปัจจุบัน

ที่ขอกล่าวถึงโรเบิร์ต ก็เพื่อให้เห็นได้ว่า คนที่มีอิสรภาพ

ทางการงาน การเงินอาจจะไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีมาก่อน หรืออาจ

เคยล�าบากมาก่อนเสียด้วยซ�า้ แต่เพราะเขารูจั้กวางแผน และมุง่มัน่

ที่จะไปให้ถึงฝันที่เขาวาดไว้

16เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ

นิชฌานี ฉันทศาสตร์

ตวัอย่าง

Page 18: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

ส�ำนกัพมิพ์ THINK GOOD ภูมใิจเสนอหนังสือหมวดกำรบริหำร - ลงทุน

พิเศษเพียง

สั่งซื้อ 2 เล่ม ลด 20 %

ถ่ำยทอดประสบกำรณ์นับ 10 ปีในตลำดหุ้น ของนักลงทุนสไตล์ VI

ไม่ต้องลำออกก็รวยได้ด้วยระบบFreedom Model

ส�ำนักพิมพ์ THINK GOOD... รับพิจารณางานเขียนแนว ศาสนา ธรรมประยุกต์ ความเชื่อ โหราศาสตร์ และการลงทุน

ส่งผลงำน ประวัติ พร้อมรูปถ่ำยมำได้ที่ www.kid-dd.com

Email: [email protected] โทร 08-6600-3832

มนุษย์เงินเดือนอย่ำงผมก็รวยเป็นล้ำนได้

ผู้เขียน เจ๋ เดอะสจ็วตรำคำ 180 บำท

วิถี VI ก�ำไรชั่วโคตรผู้เขียน จิตรยุทธ จุณณะภำต

(มือเก่ำหัดขับ)รำคำ 220 บำทตวัอย่าง

Page 19: *0%F5 - images-se-ed.com€¦ · นิชฌานี ฉันทศาสตร์. เก็บสบาย ใช้สนุก สุขเกษียณ.-- กรุงเทพฯ

ตวัอย่าง