10.10.2012 MAK juhtkomisjon

  • View
    52

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ülevaade Euroopa Liidu vahenditest 2014-2020 perioodil rahastatavatest eesmärkide ja lahendusteedest: protsess ja valiku ettepanek . 10.10.2012 MAK juhtkomisjon. Strateegilise programmeerimise struktuur. EL TASAND. Ühine strateegiline raamistik ( Common Strategic Framewok ) - PowerPoint PPT Presentation

Text of 10.10.2012 MAK juhtkomisjon

Slide 1

levaade Euroopa Liidu vahenditest 2014-2020 perioodil rahastatavatest eesmrkide ja lahendusteedest: protsess ja valiku ettepanek 10.10.2012 MAK juhtkomisjonStrateegilise programmeerimise struktuurEL TASANDLIIKMES-RIIGI TASANDhine strateegiline raamistik (Common Strategic Framewok)ERF, F, ESF, EAFRD, EMKFPartnerluslepeERF, F, ESF, EAFRD, EMKFKP fondide rakenduskavaEAFRD rakenduskava (MAK)EMKF rakenduskava2Sissejuhatus: EL vahendite planeerimise protsess3

leriigilised eesmrgidTeadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivimeline majandusPuhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside thus kasutusElanike vajadusi rahuldavad ja ettevtlust toetavad kestlikud hendused ja liikumisvimalusedRegionaalselt tasakaalustatud ja vimalusi loov elu- ja tegevuskeskkondHaridus on kvaliteetne, kttesaadav ning ppija ja hiskonna vajadusi arvestav Krge thive ja kvaliteetne teluEesti elanikkond on kasvav ja sidusEesti inimesed on terved ja elavad kauaEesti kultuur on kestlikElu Eestis on turvalinehtselt toimiv, kodanikukeskne ja thus riigivalitsemine

4Valiku ettepaneku tutvustusEttepaneku koostamise protsessleriigiliste eesmrkide EL rahastamise kriteeriumitele vastavuse anals, abiklblikkuse anals RMLahendusteede EL rahastamise kriteeriumitele vastavuse anals - MinisteeriumidPartnerite eelistusedEttepaneku koostamine konsulteerides Riigikantseleiga

5KriteeriumidKooskla konkurentsivime kava Eesti 2020 eesmrkide ja phisuundadega; Euroopa Liidu tasandi lisandvrtus ja rahvusvahelise koost vimalus;Poliitikavaldkondade lene (koos)mju;Vimendusefekt ja tulevikuvalmiduse kasv;Vahendite piisav kontsentreeritus;Sobivate alternatiivsete rahastamisvimaluste olemasolu.

Fokusseerida EL vahendite kasutamine viie leriigilise eesmrgi saavutamise kaasrahastamiseks Haridus on kvaliteetne, kttesaadav ning ppija ja hiskonna vajadusi arvestavKrge thive ja kvaliteetne teluTeadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivimeline majandusPuhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside thus kasutusElanike vajadusi rahuldavad ja ettevtlust toetavad kestlikud hendused ja liikumisvimalused

7Lahendusteed, mille elluviimine toetab eesmrkide suurema koosmju saavutamistPiirkonnaomaste arengueelduste ja ressursside oskuslik kasutamineTervikliku ja thusa riigivalitsemise kujundamine.81. Haridus on kvaliteetne, kttesaadav ning ppija ja hiskonna vajadusi arvestavLahendusteeFookusHaridusasutuste vrgu paindlik arendamine

Gmnaasiumivrgu korrastamine, krg- ja kutseppeasutuste ning hariduslike erivajadustega koolide taristu kaasajastamineppe vastavusse viimine muutuva tturu ja hiskonna vajadustega

Paindlike mberppe vimaluste loomine, praktikavimalused, kvalitatiivse kompetentsi-phise tturu vajaduse monitoorimise- ja analsissteem; petajate koolitus, kaasaegne ppevara ja haridustehnoloogia, karjri- ja ppenustamine, mitteformaalse ppe ja ettevtlikkuse arendamineKrghariduse rahvusvahelise konkurentsivime tstmine

ppekavade sisu arendamine, teadmistesiirde soodustamine (ppejudude/lipilaste ja teadusttajate mobiilsus)2. Krge thive ja kvaliteetne teluLahendusteeFookusTturuteenuste arendamine ja tulemuslik rakendamineVajadustele vastavad tturumeetmed riskirhmadele arvestades regionaalseid ja sektoraalseid erisusi ning telu kvaliteeti tstvaid tegureidTju mobiilsuse toetamine ning selle kasutamine Eesti heaksTippspetsialistide (sh Eesti) mobiilsus ja nende perekonna-liikmete kohanemine, paindlikud tvormid, EURESe reformikavaga kohandumine. Eesti sisese tju mobiilsuse toetamine ning paindlike tvormide arendamineHoolekandeteenuste arendamine ja kttesaadavuse parandamineTugiteenuste ssteem vhehivatud sihtrhmadele, hooldusteenuste ja selle ssteemi arendamine vimaldamaks suure hoolduskoormusega inimestel osaleda hives, hoolekandeteenuste kvaliteedi tstmineKvaliteetsete terviseteenuste arendamine ja nende kttesaadavuse parandamine, sh taristu efektiivne kasutamineVigastuste ennetamine, riskikitumise vhendamine, uued tehnoloogiad, piirkondlike ja keskhaiglate vrgustiku korrastamise lpuleviimine, esmatasandi tervisekeskusedhiskondliku kihistumise ja trjutuse vhendamine ning kikidele Eesti elanikele vrdsete vimaluste ja vrdse kohtlemise tagamine hiskonnas osalemiseks ja eneseteostuseksMittelimunute Eesti hiskonnaelus osalemise toetamine, sltuvus-haigete toomine hivesse, meeste ja naiste vrdiguslikkuse edendamine, t- ja pereelu hendamine, digitaalne kirjaoskus ja kaasatus

103. Teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivimeline majandusLahendusteeFookusMajanduse kasvualade arendamine ning TA&I ssteemi kohaliku mju suurendamine lbi nutika spetsialiseerumiseKasvualad ning nende kompleksne edendamineTjaA tegevuse rahvusvahelise konkurentsivime suurendamineTeaduse tippkeskuste arendamine, teadusasutuste koost, taristu avamine ettevtlusele ja hiskasutuse suurendamine, baastaristu investeeringute lpuleviimineKasvuvimelise ettevtluse arendamine ja rahvusvahelistumise toetamineKrge lisandvrtusega ja suure majandusliku mjuga valdkondades ekspordipotentsiaali laiendamine, erasektori T&A mahtude ja innovatsioonivimekuse suurendamine, Eesti omaressursil phinevate vrtusahelate arendamine, kapitalile ligipsu parandamine4. Puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside thus kasutusLahendusteeFookusLoodusressursside kasutamise thususe suurendamineVeemajanduse taristu vljaarendamise lpetamine , kalavarude sstlik kasutamine, loodusressursside kasutamise thususe kasvatamisele suunatud TA, punktreostuse ja hajukoormuse piiramine ning tstussaaste vhendamineElurikkuse silitamine ja taastamineRohelise taristu investeeringud, krge loodusvrtusega metsa- ja pllumajandusmaa, elurikkuse, traditsiooniliste maastike ja prandkultuuri silimine, pinnaveekogude looduslhedase seisundi tagamine ning keskkonnaseire taristu kaasajastamineKliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine Maastike taaskasutusse vtmine, metsade jtkusuutlik majandamine, rohekoridoride arendamine linnades, pllumajandusmaa keskkonnasbraliku kasutamine, hdaolukordadele reageerimise ja reostustrje vimekusSstev energia tootmine, lekanne ja tarbimineEnergiaportfelli mitmekesistamine (sh hajusa energiatootmise edendamine), vrkude tkindlus ja integreeritus, energiasstu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine125. Elanike vajadusi rahuldavad ja ettevtlust toetavad kestlikud hendused ja liikumisvimalusedLahendusteeFookusPiirkondlikke eriprasid arvestava, erinevaid liikumisviise integreeriva ning efektiivse liikuvuskeskkonna terviklik arendamineTervikliku transpordissteemi vljaarendamine inimeste ja kaupade liikuvuse parandamisejs, histranspordi koosvime, transpordissteemi planeerimise ja korraldamise kvaliteet, ITS arendaminehendusvimaluste parendamine vlispartneritegaRahvusvaheliste maanteede kvaliteedi parandamine, rahvusvaheliste rongihenduste arendamine, multifunktsionaalsete (vike)sadamate arendamine, transpordiliikide integreerimineIKT taristu ja seotud teenuste viimine rahvusvaheliselt konkurentsivimelisele tasemeleRiigi e-teenuste alustaristu ja keskkonna arendamine, kiire lairibahenduse vrkude vljaehitamineEL vahendite kasutamise eesmrke oluliselt toetavad lahendusteedLahendusteeFookusPiirkonnaomaste arengueelduste ja ressursside oskuslik kasutaminePiirkonnaspetsiifiliste tingimuste ra kasutamine tulenevalt geograafilisest paiknemisest, looduslikest ja kultuurilistest eripradest, sh teatud majandustegevustes tugevama spetsialiseerumine ja piirkonnale sobivamate perspektiivikate ettevtlusharude eelisarendamineTervikliku ja thusa riigivalitsemise kujundaminehtsete valdkonnaleste juhtimislahenduste juurutamine, regionaal- ja kohaliku halduse thustamine, avalike teenuste kasutajakeskne osutamine, htsema personalipoliitika ja horisontaalsete arendustegevuste korraldamine, Eesti EL eesistumise ettevalmistamine 2018 Partnerite eelistuste kokkuvte- Kasvuvimelise ettevtluse arendamine ja rahvusvahelistumise toetamine - Siseriiklike hendusteede vrgustiku arendamine2. ppe vastavusse viimine muutuva tturu ja hiskonna vajadustega3. - Majanduse kasvualade eelisarendamine ning TAI ssteemi kohaliku mju suurendamine lbi nutika spetsialiseerumise - Sstev energia tootmine, lekanne ja tarbimine - Hreasustusega maapiirkondade ettevtluse mitmekesistamine ja teenuste kttesaadavuse tagamine - hendusvimaluste parendamine vlispartneritega - Haridusasutuste vrgu paindlik arendamine - Krghariduse rahvusvahelise konkurentsi tstmine5. - Tju mobiilsuse toetamine ning selle kasutamine Eesti heaks - Toimepiirkondade keskuste keskusfunktsiooni tugevdamine6. Eesti suuremate linnapiirkondade rahvusvahelise konkurentsivime suurendamine elu- ja tegevuskeskkonnanaPingerida15Edasine ajakavaOktoober-novembri algus valiku ettepaneku arutelu valitsuskabinetisDetsember 2012 Prioriteetsete suundade eesmrkide ja esialgse rahastamiskava vljattamineNovember-veebruar 2012 sekkumisloogikate vljattamine ja meetmete valikVeebruar 2013 Partnerlusleppe ja rakenduskavade esmaste tervikdokumentide aruteluAprill 2013 lplike partnerlusleppe ja OPde (KP OP, MAK ja EMKF kava) heakskiit Suvi 2013 partnerlusleppe ja OPde esitamine Euroopa Komisjonile, ametlike lbirkimiste algus

Tname!

Ksimused ja ettepanekud: Kadri.Tali@fin.ee Magnus.Urb@fin.ee

Info: http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/

17