Click here to load reader

2. Razvoj Racunara i Mikroprocesora Razvoj Racunara

 • View
  246

 • Download
  11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prezentacija

Text of 2. Razvoj Racunara i Mikroprocesora Razvoj Racunara

 • RaRazvoj razvoj raunara i unara i mikroprocesora: Razvoj ramikroprocesora: Razvoj raunaraunara

  Prof Prof ddr Gordana orevir Gordana orevi

 • IstorijskiIstorijski rarazvoj razvoj raunaraunara

  Prva generacijaPrva generacija (19(195151--19519588)) komponente: elektronske cevi i kablovske vezekomponente: elektronske cevi i kablovske veze veliki gabariti raveliki gabariti raunarskih sistemaunarskih sistema velika potrovelika potronja energijenja energije esti kvarovi raesti kvarovi raunarskih komponentiunarskih komponenti (jedna gre(jedna greka svakih nekoliko sati)ka svakih nekoliko sati) sekundarne memorije malih kapaciteta (izmsekundarne memorije malih kapaciteta (izmeu eu 1.000 1.000

  i 5.000 rei 5.000 rei) i) -- magnetne dobomagnetne doboee ulazne jedinice: ulazne jedinice: itaitai bui buenih karitca ili papirnih enih karitca ili papirnih

  traka. traka. programi u maprogrami u mainskom jeziku i assemblerinskom jeziku i assembler--uu

 • RaRaunari 1. generacijeunari 1. generacije

  1944: 1944: ZahvaljujuZahvaljujui donaciji IBM vrednoi donaciji IBM vrednojj jedan jedan milion dolara,milion dolara, profesor sa profesor sa HarvardHarvarda, a, Howard Howard Aiken Aiken je razvio raje razvio raunar unar Mark IMark I

  Prvi elektroPrvi elektro--mehanimehaniki raki raunar opunar opte namenete namene

 • 1944: Mark I1944: Mark I

 • Posle rata, konstruisan je Posle rata, konstruisan je UNIVAC IUNIVAC I, , prvi prvi komercijalni rakomercijalni raunar opunar opte namenete namene

 • Unos podataka putem bUnos podataka putem buuenenihihkarticakartica

 • IstorijskiIstorijski rarazvoj razvoj raunaraunara

  Druga generacijaDruga generacija (19(196060--1965)1965) 1947. god1947. god pronaen tranzistor pronaen tranzistor elektronske cevi zamenjene tranzistorima i elektronske cevi zamenjene tranzistorima i tampanim tampanim

  kolimakolima smanjuju se dimenzijesmanjuju se dimenzije povepoveava preciznosti i sigurnost obrade podataka (preko ava preciznosti i sigurnost obrade podataka (preko

  1.000 puta pouzdaniji od ra1.000 puta pouzdaniji od raunara predhodne generacije)unara predhodne generacije) povepoveani su memorijski kapaciteti i usavrani su memorijski kapaciteti i usavravaju ulazni avaju ulazni

  ureajiureaji komunikacija sa rakomunikacija sa raunarom obavlja se pomounarom obavlja se pomo terminalaterminala programi u maprogrami u mainskom jeziku i simboliinskom jeziku i simbolikim jezicima kim jezicima

  (Cobol, Fortran)(Cobol, Fortran)

 • Disk driveDisk drive

 • 1964. godina1964. godina

  IBM's sevenIBM's seven--yearyear--long long SabreSabre project, project, allowing travel agents anywhere to make allowing travel agents anywhere to make airline reservations, is fully implemented.airline reservations, is fully implemented.

 • 1964. godina1964. godina

  Doug Doug EngelbartEngelbart invents the mouseinvents the mouse

 • IstorijskiIstorijski rarazvoj razvoj raunaraunara

  TreTrea generacija (a generacija (1965 1965 1975)1975) 1965. god1965. god pronaena prva elektronska kola pronaena prva elektronska kola ((ip)ip) jedno elektronsko kolo jedno elektronsko kolo integrisana kolaintegrisana kola komponente rakomponente raunarskog sistema se dalje smanjujuunarskog sistema se dalje smanjuju brbra obrada podatakaa obrada podataka vevei kapaciteti memorijai kapaciteti memorija vevea pouzdanost komponentia pouzdanost komponenti mogumogunost prikljunost prikljuenja veenja veeg broja perifernih jedinica na eg broja perifernih jedinica na

  raraunarski sistemunarski sistem unos podataka i upravljaunos podataka i upravljakih instrukcija omogukih instrukcija omoguili su novi ili su novi

  periferni ureaji poput tastatature periferni ureaji poput tastatature kao sekundarna memorija prvi put se pojavljuje disketakao sekundarna memorija prvi put se pojavljuje disketa komunikacija izmeu rakomunikacija izmeu raunara putem telefonske linijeunara putem telefonske linije savremeniji operativi sistemi (multiprogramski rad) i visavremeniji operativi sistemi (multiprogramski rad) i vii i

  programski jeziciprogramski jezici

 • 1970 Unix is developed at Bell Labs by 1970 Unix is developed at Bell Labs by Dennis Ritchie and Kenneth Thomson.Dennis Ritchie and Kenneth Thomson.

 • 1965 At the University of Belgrade, 1965 At the University of Belgrade, RajkoRajkoTomovicTomovic makes one of the earliest makes one of the earliest attempts to develop an artificial limb with attempts to develop an artificial limb with a sense of touch.a sense of touch.

 • IstorijskiIstorijski rarazvoj razvoj raunaraunara

  etvrta generacija (etvrta generacija (19751975--1990)1990) povepoveava se ava se gustinagustina elektronskih kola (vielektronskih kola (vie miliona e miliona

  tranzistora) tranzistora) -- mikroprocesormikroprocesor elektronska kola zasnovana na izradi elektronska kola zasnovana na izradi

  poluprovodnipoluprovodnikih sklopova korikih sklopova korienjem enjem LSI LSI tehnologije i visoko integrisanih sklopova tehnologije i visoko integrisanih sklopova VLSI VLSI tehnologijtehnologijomom

  unapreuju se performanse komponenti raunapreuju se performanse komponenti raunarskog unarskog sistema sistema smanjuju se dimenzije, povesmanjuju se dimenzije, poveava kapacitet ava kapacitet glavne i perifernih memorija, brglavne i perifernih memorija, bra obrada podatakaa obrada podataka

  raraunari se povezuju u mreunari se povezuju u mree e razvijaju se mrerazvijaju se mreni ni operativni sistemioperativni sistemi

  koncept koncept end user computingend user computing od 1971. godine razvoj mikroprocesoraod 1971. godine razvoj mikroprocesora

 • IstorijskiIstorijski rarazvoj razvoj raunaraunara

  Peta generacijaPeta generacija (kraj dvadesetog i po(kraj dvadesetog i poetak dvadesetprvog vekaetak dvadesetprvog veka i joi jo uvek uvek trajetraje)) novi novi ipovi sa preko petnaest miliona tranzistora (Intel PC)ipovi sa preko petnaest miliona tranzistora (Intel PC) oovu generaciju na kvalitativno novi nivo divu generaciju na kvalitativno novi nivo die masovni paralelizame masovni paralelizam

  (kori(korienje vienje vie mikroprocesora u jednom rae mikroprocesora u jednom raunarskom sistemu)unarskom sistemu), kao i , kao i proizvodnja raproizvodnja raunara koji su orijentisani odreenim problemimaunara koji su orijentisani odreenim problemima..

  okruokruenje bitno obeleenje bitno obeleeno fantastieno fantastino brzim razvojem rano brzim razvojem raunarskih unarskih mremrea na mikro (preduzea na mikro (preduzee) i makro planu (svetska tre) i makro planu (svetska triita i ekonomije) ta i ekonomije)

  iizuzetna poboljzuzetna poboljanja u domenu radnih stanica i brzine prenosa anja u domenu radnih stanica i brzine prenosa informacijainformacija

  pojavljuju se superkompjuteri, pojavljuju se superkompjuteri, ija je brzina i preciznost od suija je brzina i preciznost od sutinskog tinskog znaznaaja za velike nauaja za velike naune projekte kao ne projekte kao to su kosmonautski projekti, to su kosmonautski projekti, projekti koji baziraju na kolosalnim matematiprojekti koji baziraju na kolosalnim matematikim operacijama, obrada kim operacijama, obrada tonskog i video zapisa i dr. tonskog i video zapisa i dr.

  pojava notebookpojava notebook raraunara i ostale prenosive raunara i ostale prenosive raunarske ureaje koji su unarske ureaje koji su korisnicima jokorisnicima jo vivie priblie pribliili koriili korienje novih tehnologija.enje novih tehnologija.

 • PoPoetak raetak raunarstva kod nasunarstva kod nas

  Razvoj raRazvoj raunarstva kod nas pounarstva kod nas poeo je joeo je jo 1950. godine 1950. godine po zamislima akademika Dupo zamislima akademika Duana Mitroviana Mitrovia i akademika Rajka a i akademika Rajka

  TomoviTomovia konstruisan prvi analogni raa konstruisan prvi analogni raunar za potrebe Instituta unar za potrebe Instituta nuklearnih nauka u Vinnuklearnih nauka u Vini. i.

  Godine 1960. u okviru tima koji je predvodio prof dr Tihomir AleGodine 1960. u okviru tima koji je predvodio prof dr Tihomir Aleksiksi, , proizveden je prvi domaproizveden je prvi domai digitalni rai digitalni raunar CER 10 (SFRJ je postala unar CER 10 (SFRJ je postala jedna od 10 drjedna od 10 drava u svetu u kojoj su postojali kapaciteti za ava u svetu u kojoj su postojali kapaciteti za proizvodnju raproizvodnju raunara)unara)

  U svetu je bilo samo par fakulteta, poput ElektrotehniU svetu je bilo samo par fakulteta, poput Elektrotehnikog fakulteta kog fakulteta u Beogradu, na kojima se jou Beogradu, na kojima se jo esdesetih godina predavalo esdesetih godina predavalo raraunarstvo. Akademik Rajko Tomoviunarstvo. Akademik Rajko Tomovi je 1960. godine predavao je 1960. godine predavao Analognu i digitalnu tehniku, a prof dr Tihomir AleksiAnalognu i digitalnu tehniku, a prof dr Tihomir Aleksi je 1963. je 1963. godine pogodine poeo da predaje Digitalne sisteme. eo da predaje Digitalne sisteme.

  Tokom sedamdesetih godina u fabrici EI NiTokom sedamdesetih godina u fabrici EI Ni proizvedene su proizvedene su vivieslojne eslojne tampane plotampane ploe.e.