2. Thuat Ngu Va Ky Hieu Moi Han

  • View
    79

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2. Thuat Ngu Va Ky Hieu Moi Han

Q u a l i t y

S a f e t y

E f f i c i e n c y

THUT NG & K HIU MI HN

1. MT S KHI NIM HIP HI AWS : American Welding Society. Hip hi hn M p dng cho hn kt cu thp.

ASME ASTM

: American Society Mechanical Engineers. Hip hi k s c kh M p dng cho ch to ni hi v bnh, bn p lc.

: American Society for Testing and Meterials Hip hi M v vn kim tra v vt liu p dng cho vt liu v kim tra.

APICreaty by: Thanh Hi

: American Petrolium Institute Quc gia Vin du m M p dng cho ch to tc cha, bn cha, ng ng.

1. MT S KHI NIM QUC GIA KS : Korean Industrial Standard Tiu chun cng nghip Nam Triu Tin

JIS ANSI DIN

: Japanese Industrial Standard Tiu chun cng nghip Nht Bn

: American National Standard Institute. Vin tiu chun quc gia M

: Deutschs Institute for Normung Quy phm ca vin quc gia c

Creaty by: Thanh Hi

QUC T ISO : International Organization of StandardizationT chc Tiu chun ho tiu chun Quc t

2. THUT NG PHNG PHP HN CNG VI NH NGHAFlux Cored Arc Welding - (FCAW). Hn h quang dy hn c li thuc. L phng php hn h quang to ra s lin kt ca cc kim loi bng cch t nng chng bng h quang gia kim loi in y nng chy lin tc (in cc nng chy) v vt liu hn c bn. S bo v thu c t thuc hn nm bn trong li ca dy hn hnh ng. Phong php ny khng dng n kh bo v hoc c bo v thm bng kh hoc hn hp kh t ngun cung cp kh bn ngoi.

Creaty by: Thanh Hi

2. THUT NG PHNG PHP HN CNG VI NH NGHAGas Metal Arc Welding - (GMAW). Hn h quang kim loi trong mi trng kh. L phng php hn h quang to ra s lin kt ca cc kim loi bng cch t nng chng bng h quang gia kim loi in y nng chy lin tc (dy hn nng chy) v vt hn. Qu trnh bo v thu c hon ton t ngun cung cp kh hoc kh trn bn ngoi. Mt vi bin i ca phng php ny c gi l MIG (Metal Inert Gas), CO2, hoc hn MAG (Metal Active Gas).

Creaty by: Thanh Hi

2. THUT NG PHNG PHP HN CNG VI NH NGHAGas Tungsten Arc Welding - (GTAW).Hn h quang in cc khng nng chy (tungsten l kim loi volfram) trong mi trng kh. L phng php hn h quang to ra s lin kt ca cc kim loi bng cch t nng chng bng h quang gia in cc Tungsten khng nng chy v vt hn. S bo v thu c t kh hoc kh trn. Phng php ny thng c gi l hn TIG.Creaty by: Thanh Hi

2. THUT NG PHNG PHP HN CNG VI NH NGHAShielded Metal Arc Welding - (SMAW).Hn h quang tay.(Hn h quang que hn c v bc). L phng php hn h quang to ra s lin kt ca cc kim loi bng cch t nng chng bng h quang gia que hn c thuc bc v vt hn. S bo v thu c t s phn hu ca thuc bc que hn khi chy. Khng s dng lc p v kim loi in y thu c t que hn.

Creaty by: Thanh Hi

2. THUT NG PHNG PHP HN CNG VI NH NGHA

Submerged Arc Welding (SAW). Hn h quang di lp thuc. L phng php hn h quang to ra s lin kt ca cc kim loi bng cch t nng chng cng vi mt h quang hoc nhiu h quang gia mt in cc kim loi trn hoc nhiu in cc v vt hn. H quang v kim loi nng chy c bo v bng lp chn hoc dng ht (thuc hn), l loi vt liu nng chy c ph bn trn vt hn. Khng s dng n p lc to mi hn, v kim loi in y thu c t in cc v mt vi phn t ngun b xung (hn dy li thuc, hoc kim loi dng ht)

Creaty by: Thanh Hi

3.

CC MINH HO MI LIN KT HN

LIEN KET AU AU

LIEN KET GOC

Creaty by: Thanh Hi

3.

CC MINH HO MI LIN KT HN

LIEN KET CH T

LIEN KET CHONG MEP

Creaty by: Thanh Hi

LIEN KET MEP KN

4. CC MINH HO MI HN

1. Mi hn rnh vung Square - Groove weld

2. Mi hn rnh -V- n Single-V-Groove

3. Mi hn rnh -V- kp Double-V-Groove

Creaty by: Thanh Hi

4. Mi hn rnh vt n Single-Bevel-Groove

5. Mi hn rnh vt kp Double-Bevel-Groove

6. Mi hn rnh -U- n Single-U-Groove

4. CC MINH HO MI HN

7. Mi hn rnh -U-kp Double-U-Groove

8. Mi hn rnh -J- n Single-J-Groove

9. Mi hn rnh -J- kp Double-J-Groove

Creaty by: Thanh Hi

10. Mi hn gc mt bn Single-Fillet

11. Mi hn gc hai bn Double-Fillet

4. CC MINH HO MI HN

12. Rnh V loe Flare-V

13. Mi hn b g Flange-Edge

14. Git hn Bead

15. Mi hn nt Plug

16. Mi hn im hoc mi hn ng Arc Spot or Arc Seam

Creaty by: Thanh Hi

5. NH NGHA TNG PHN MI HN GIP MI1

7

2

3

Creaty by: Thanh Hi

6

5

4

5. NH NGHA TNG PHN MI HN GIP MI1. GROOVE ANGLE Gc m mp hn. L ton b gc ca rnh gia cc phn c ghp mi to rnh hn BEVEL ANGLE Gc vt ca mp hn. L gc c to gia vic s l mp ca mt chi tit v mt phng vung gc vi b mt ca chi tit . PLATE THICKNESS Chiu dy vt liu Chiu dy ca vt liu c hn. ROOT FACE ty mp hn (Mp cn). L mt rnh lin k ti chn ca mi ghp.

2.

3. 4.Creaty by: Thanh Hi

5. NH NGHA TNG PHN MI HN GP MI5. ROOT OPENING Khe h L s tch ra gia cc chi tit c ghp mi cnh chn ca mi ghp GROOVE FACE B mt rnh. Bao gm b mt ca chi tit trong rnhSIZE OF WELD Kch thc mi hn. ngu ca mi ni (chiu su ca gc xin cng vi ngu chn theo l thuyt ). Kch thc ca mi hn rnh v rnh c hiu lc chnh l mt

6.

7.

Creaty by: Thanh Hi

5. NH NGHA TNG PHN MI HN GC3 2 7 1 4

5Creaty by: Thanh Hi

6

5. NH NGHA TNG PHN MI HN GC1. LEG OF A FILLET WELD: Cnh ca mi hn gc. L khong cch t gc ca mi lin kt ti chn ca mi hn gc. ACTUAL THROAT OF A FILLET WELD: Khong cch thc t ca mt mi hn gc. L khong cch ngn nht t gc ca mi hn gc ti b mt ca n. FACE OF WELD: B mt ca mi hn. L b mt phi ra ca mi hn trn mt phng t bt k mi hn no hon thin. SIZE OF WELD Kch thc ca mi hn. di chn ca mi hn gc.

2.

3.

Creaty by: Thanh Hi

4.

5. NH NGHA TNG PHN MI HN GC5. ROOT OF A WELD: Gc ca mi hn. Bt k cc im mt sau ca mi hn phn cch vi b mt kim loi c bn. DEPTH OF FUSION: Chiu su ngu chy. L khong cch ngu chy m rng vo trong kim loi c bn hoc xuyn qua t b mt kim loi nu chy trong thi gian hn. TOE OF A WELD: Chn ca mi hn. L s ni lin gia b mt ca mi hn v kim loi c bn

6.

7.Creaty by: Thanh Hi

6. THUT NG CC KHUYT TT HN Arc Strikes: Vt gy h quang. S thiu thn trng mang tnh cht khng lin tc c kt qu t h quang, gm c mt vi vng kim loi b nng chy, kim loi vng nh hng nhit, hoc thay i trong b mt nghing ca mt vi i tng kim loi. Vt gy h quang c th l l do ca in cc hn h quang, vt va chm do qu trnh kim tra t tnh, hoc cp hn b c sn. Blowhole: R hnh ng. L mt thut ng khng tiu chun thay th cho Porosity. Concavity: B mt lm. L khong cch ln nht t b mt ca mi hn gc lm vung gc vi ng ni cc chn mi hn.

Creaty by: Thanh Hi

6. THUT NG CC KHUYT TT HN Cracks: Nt. Loi khe nt c tnh khng lin tc biu th c im bng u sc nhn v c t l rt ln gia chiu di v chiu rng khe h chim ch. Crater: H. Ch tht xung thnh h ti im kt thc ca mi hn. Crater Cracks (star crack): Nt hnh sao. Vt nt trong h, thng im kt thc ca mi hn. Incomplete Fusion: S nu chy khng hon ton. Mt mi hn c tnh khng lin tc trong s nu chy khng xy ra gia kim loi mi hn v nu chy b mt hoc phn tip gip cc ng hn.

Creaty by: Thanh Hi

6. THUT NG CC KHUYT TT HN Lack of Fusion: Thiu chy L mt thut ng khng tiu chun th cho incomplete fusion. Longitudinal Crack: Nt theo chiu dc Mt mi nt cng vi phn ln trc ca n c nh hng gn nh song song vi trc ca mi hn. Overlap: Chy trn. S nh ra ca kim loi mi hn vt xa hn chn ca mi hn hoc gc mi hn. Porosity: Trng thi r, xp. L loi l hng c tnh khng lin tc c to nn bi kh cn nm li trong kim loi mi hn sau khi qu trnh ng c kt thc.

Creaty by: Thanh Hi

6. THUT NG CC KHUYT TT HN Transverse Crack: Nt theo chiu ngang. Mt mi nt cng vi phn ln trc ca n c nh hng gn nh vung gc vi trc ca mi hn. Undercut: Chy cnh (chy chn). Mt rnh b nu chy vo trong kim loi c bn gn st chn mi hn hoc gc mi hn v tri li khng c lp y bng kim loi mi hn. Underbead Crack: Nt di ng hn Mt vt nt trong vng nh hng nhit thng thng khng m rng ln b mt ca kim loi c bn. Underfill: Lm b mt Ch lm trn b mt mi hn hoc b mt gc c m rng xung thp hn lin k b mt ca kim loi c bn.

Creaty by: Thanh Hi

6. THUT NG CC KHUYT TT HN Root Crack: Nt gc mi hn. Vt nt trong mi hn hoc vng nh nhit xy ra t gc ca mi hn. Slag inclusion: Ngm x L vt liu c phi kim loi nm li trong kim loi mi hn hoc gia kim loi mi hn v vt liu c bn. Spatter: Bn to. Cc ht nh kim loi b bn ra trong khi hn nng chy, cc ht khng hnh thnh t b phn ca mi hn. Toe Crack: Nt chn. Vt nt trong mi hn hoc trong vng nh hng nhit xy ra t chn ca mi hn.

Creaty by: Thanh Hi

7. MINH HO CC KHUYT TTTRONG MI HNNt gc (Root crack) Ch y ch n (Undercut) R kh (Porosity 'blowhole') Ch y ch n (Undercut) Ngm x (Slag inclusion) M i bhn ng (Crater)

Nt d i ng hn (Underbead Crack)

Creaty by: Thanh Hi

Ngu chy khng hon ton (I ncomplete fusion)

Chng lp (Overlap) Nt ch n (Toe Crack) Nt d i ng hn (Underbead Crack)

H (Pit)

Nt dc mi hn (Longitudinal crack)

7. MINH HO CC KHUYT TTTRONG MI HNNt lu hunh (Sulphur crack) T ch l p do lu hunh (Sulphur Segregation) Ngm x Lm bm t (Underfill) Nt h sao nh (Crater crack)

Lm bm t (Underfill)

Nt ngang mi hn (Transverse crack) Ngm x (Slag inclusion) Chng lp (Overlap) Chng lp (Overlap) Ngu chy khng hon ton (I ncomplete fusion)

Creaty by: Thanh Hi

8. CC T TH HN

V tr bang

1G quay

1G

V tr ngangCreaty by: Thanh Hi

2G co nh

2G

8. CC T TH HN

Han ng t di len 3G

Han ng t tren xuong 3G

Creaty by: Thanh Hi

Han nga (tran) 4G

Han ong nam ngang co nh 5G

8. CC T TH HN

45oCreaty by: Thanh Hi

45oHan ong nghieng 450 xoay - 1G

Han ong nghieng 450 co nh 6G

10. K HIU MI HN

Ben kia mui ten ng tham chieu ng mui ten Ben nay mui ten

Creaty by: Thanh Hi

Ben kia mui ten

Ben nay mui ten

Ca hai ben

10. K HIU MI HN

a

b

cCreaty by: Thanh Hi

d

10. K HIU MI HN

bang

Loi

Creaty by: Thanh Hi

Lo