9 kl vadovelis

Embed Size (px)

Text of 9 kl vadovelis

1. Absoliutizmo kriz........................................................................................................................................................2 2. Revoliucijos pradia......................................................................................................................................................4 3. Nuo konstitucins monarchijos iki respublikos.............................................................................................................7 4. Jakobin diktatra.........................................................................................................................................................9 5. Pranczija Direktorijos metais....................................................................................................................................12 6. vietimo kultra Lietuvoje..........................................................................................................................................15 7. Lenkijos-Lietuvos valstybs likvidavimas..................................................................................................................17 8. Konsulatas ir imperija Pranczijoje.............................................................................................................................19 9. Napoleono karai...........................................................................................................................................................22 10. Lietuva Rusijos imperijoje 1795-1814 m.....................................................................................................................24 11. Napoleono imperijos lugimas....................................................................................................................................25 12. Vienos kongresas..........................................................................................................................................................27 PRAMONES PERVERSMAS...........................................................................................................................................30 13. Pokyiai Europoje.......................................................................................................................................................31 14. Pramons perversmas Anglijoje ir jo taka Europai....................................................................................................33 15. Pokyiai visuomenje...................................................................................................................................................35 16. Politins srovs ir socialins XIX a. teorijos...............................................................................................................37 17. Revoliuciniai sjdiai.................................................................................................................................................40 18. Partij atsiradimas. Parlamentarizmas.........................................................................................................................42 19. Darbinink judjimas..................................................................................................................................................44 20. JAV pilietinio karo ivakarse......................................................................................................................................45 21. JAV pilietinis karas (1861-1865 m.)............................................................................................................................47 22. JAV ekonomins ir politins galios augimas...............................................................................................................49 23. Lotyn Amerikos isivadavimas..................................................................................................................................52 24. Visuomeninis ir kultrinis sjdis Lietuvoje XIX a. pr...............................................................................................54 25. Lietuvos kis ir visuomen XIX a. vid.........................................................................................................................55 26. Carizmo politika ir kova u valstybs atkrim XIX a. vid.........................................................................................58 27. "Taut pavasaris".........................................................................................................................................................61 28. Vokietijos suvienijimas................................................................................................................................................65 29. Italijos kelias susivienijim........................................................................................................................................67 30. Austrija-Vengrija ir Balkan tautos..............................................................................................................................69 31. Tautos Rusijos imperijoje.............................................................................................................................................71 32. ydai XIX a. Antisemitizmas ir sionizmas..................................................................................................................73 33. Carizmo politika Lietuvoje XIX a. pab........................................................................................................................75 34. Lietuvos kis ir visuomen XIX a. pab........................................................................................................................77 35. Lietuvi tautinis sjdis XIX a. pab.-XX a. pr.............................................................................................................80 36. Pasaulio pasidalijimas..................................................................................................................................................83 37. Prietaravimai Europoje ir karins sjungos................................................................................................................85 38. Pirmojo pasaulinio karo pradia..................................................................................................................................88 39. Karo frontai 1914-1917 m...........................................................................................................................................91 40. Lietuva vokiei okupacijos metais............................................................................................................................93 41. Rusija 1917 m...............................................................................................................................................................94 42. Lietuvi pastangos atkurti Lietuvos valstyb...............................................................................................................97 43. Nuo Bresto taikos iki Kompjeno paliaub.................................................................................................................100 44. Karo padariniai ir Versalio taika................................................................................................................................102 45. Mokslo ir technikos paanga.....................................................................................................................................105 46. Meno raida..................................................................................................................................................................108 47. Buities ir tradicij pokyiai........................................................................................................................................111 48. Kultros ir mokslo sjdis XX a. pr...........................................................................................................................113

1.

Absoliutizmo kriz

Pranczija XVIII a. antroje pusje Revoliucijos ivakarse Pranczijoje gyveno daugiau kaip 25 mln. moni. Kaimo gyventojai sudar 85% vis prancz - tuo Pranczija nesiskyr nuo kit tuometins Europos ali. Taiau miestiei skaiiumi ji pirmavo Europoje. Pranczijos sostinje Paryiuje gyveno apie 550 tkst. moni. Paryius buvo didiausias Europos miestas. ems kis ir toliau liko pagrindin Pranczijos ekonomikos aka. Senjorams priklaus daugiau kaip pus karalysts emi. XIV-XV a. daliai valstiei buvo suteikta asmens laisv, taiau ems eimininkais jie netapo. Bajorai u em, kuria naudojosi valstieiai, reikalavo duokls pinigais ir produktais. Valstieiai turjo mokti papildomus mokesius u naudojimsi malnu, vynuogi spaudyklomis, duonos kepyklomis. Jie ypa nekent "druskos" mokesio, kur reikjo mokti u kiekvien eimos nar, sulaukus atuoneri met. Be to, valstieiai Katalik banyiai privaljo mokti deimtin, kuri atitiko deimtj derliaus verts dal. Valstiei kio derlius buvo skurdus, todl danai grsdavo badas, ypa nederliaus metais. Nors Pranczija buvo agrarin alis, taiau jos ekonomikoje pramon vaidino svarb vaidmen. Manufaktrose buvo gaminami brangs vairi ri audiniai, stiklo ir metalo dirbiniai, ginklai bei daugyb prabangos reikmen. Padidjo angli gavyba, geleies lydymas, taiau lyginamasis i ak svoris alies ekonomikoje tebebuvo menkas. Karaliaus valdia Karalius turjo neribot valdi ir vald padedant ministrams. Luom atstov susirinkimas - Generaliniai luomai - nebuvo susirink nuo pat 1614 m. Valdant Liudvikui XIV labai sustiprjo karaliaus valdia. Jis, nordamas pabrti savo absoliui valdi, kart pasak: "Valstyb - tai a". Didel reikm alies valdyme gijo dvarikiai, kurie Liudvik XIV pramin "Karaliumi-Saule". Taiau XVIII a. pr. karaliaus valdia dl nuolatini kar, milinik l vaistymo dvaro prabangai, valstiei sukilim m s