Click here to load reader

รายงานประจําป 2561 - listed รายงานประจ าป 2561 1 สารจากประธานกรรมการบร ษ ท 2563 ร

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of รายงานประจําป 2561 - listed รายงานประจ าป 2561 1...

 • ผูล้งทนุสามารถศึกษาขอ้มลูของบริษทัเพิ�มเตมิ ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) ของบริษทั

  ที�แสดงไวใ้น www.set.or.th หรือ www.wave-groups.com

  บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

  รายงานประจําป 2561

 • รายงานประจําป 2561    

  สารบัญ

  หนา

  สารจากประธานกรรมการบริษัท 1 – 2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 3 – 5 รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 6 รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 7 รายงานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 8 คณะกรรมการบริษัท 9 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 10 – 18 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 19 – 30 3. ปจจัยความเส่ียง 31 – 33 4. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น 34 – 37 5. ผูถือหุน 38 – 39 6. นโยบายการจายเงินปนผล 40 7. โครงสรางการจัดการ 41 – 46 8. การกํากับดูแลกิจการ 47 – 76 9. ความรับผิดชอบตอสังคม 77 – 83 10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 84 – 85 11. รายการระหวางกัน 86 12. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 87 – 191 13. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 192 – 195

 • รายงานประจําปี 2561

  1 สารจากประธานกรรมการบริษัท

  เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

  ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ค่อนข้างเติบโตคงที่ โดยกําไรขัน้ต้นในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 40

  จากร้อยละ 34 เน่ืองจากการเพ่ิมขึน้ของยอดขายในธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ Wall Street English และกําไรที่เพ่ิมขึน้ในธุรกิจ

  อินเด็กซ์ และธุรกิจร้านอาหาร Jeffer รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ โดยรวมเติบโตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 อัตราเติบโตของกําไรขัน้ต้นเท่ากับ

  ร้อยละ 21 และค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2 ส่งผลให้อัตรากําไรสุทธิเพ่ิมขึน้ร้อยละ 40 อย่างไรก็ดี ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ

  ยังคงขาดทุนในปี 2561 นี ้เน่ืองจากการฟื้นตัวของธุรกิจ Lifestyle ประเภทธุรกิจบริการด้านการสอนภาษาอังกฤษและธุรกิจ

  ร้านอาหารยงัไม่เต็มที่ อีกทัง้ธุรกิจ Wave TV ยงัอยู่ระหว่างขัน้ตอนการผลิตละครใหม่จํานวน 2 เร่ือง ซึ่งจะออกอากาศในปี 2562 –

  2563 จงึยงัไมส่ามารถรับรู้รายได้ในปี 2561 ได้

  กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดมัน่และยืนยันในวิสยัทัศน์ในการเป็นบริษัทผู้ นําด้าน “Lifestyle and Entertainment” ที่มีผลิตภัณฑ์

  และบริการที่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ รวมทัง้ให้ความบนัเทิงเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ กลุ่มบริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่าธุรกิจ

  Lifestyle อนัได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจบริการด้านการสอนภาษาองักฤษมีโอกาสที่จะเติบโตสงูขึน้เน่ืองจากเล็งเห็นโอกาสใน

  การเจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและคนหนุ่มสาว จากการขยายตัวของกลุ่มชนชัน้กลางในประเทศและการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจ

  อาเซียน กลุ่มบริษัทฯ เช่ือมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ธุรกิจ “Lifestyle and Entertainment” ถือเป็นการผสมผสานเฉพาะตัว ซึ่งจะ

  ชว่ยให้กลุม่บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากธุรกิจสื่อสารและบนัเทิง เพ่ือสนบัสนนุและเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ Lifestyle

  ในปี 2561 ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English ฟื้นตัวโดยเติบโตเพ่ิมขึน้ร้อยละ 15 ในแต่ละสาขา และ

  ร้อยละ 30 ในภาพรวม รวมถึงกําไรขัน้ต้นปรับตวัเพ่ิมเติมจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 21 กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในการปรับปรุง

  สาขา และเปิดสาขาใหม่เพ่ิมเติมอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 และสาขาเมญ่า จังหวัด

  เชียงใหม่ ทัง้นี ้สาขาในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์และเซ็นทรัลดงักล่าวถือเป็นการเข้าไปเพ่ือเจาะกลุม่เป้าหมายในพืน้ที่เติบโตแห่ง

  ใหม่ของกรุงเทพฯ และสําหรับสาขาเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นสาขาที่มีขนาดเล็กที่สุดสาขาแรก ด้วยขนาดพืน้ที่เพียง 130

  ตารางเมตร เพ่ือการทดสอบการเปิดสาขาขนาดเล็กในรูปแบบแฟรนไชส์ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการต่อ

  สัญญาแฟรนไชส์กับ Wall Street International ไปอีก 15 ปีและยังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็น Master Franchise ในประเทศไทย

  ราชอาณาจกัรกัมพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกด้วย ซึ่งจะสร้างโอกาสเติบโตให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ในการขยาย

  ธุรกิจได้ทัง้ในรูปแบบเปิดสาขาใหมเ่อง หรือในรูปแบบการขายแฟรนไชส์ให้บคุคลอ่ืน ดงันัน้ จงึถือเป็นการปรับเปลี่ยนพืน้ฐานสําคญัที่

  จะสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาองักฤษ Wall Street English

  นายแมทธิว กิจโอธาน

  ประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน