62
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVE ENERGY SOURCES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR´S THESIS AUTOR PRÁCE JAROSLAV STRÁNSKÝ AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE Ing. et Ing. JAN ŠKVAŘIL SUPERVISOR BRNO 2011

Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVE ENERGY SOURCES

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR´S THESIS

AUTOR PRÁCE JAROSLAV STRÁNSKÝ AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. et Ing. JAN ŠKVAŘIL SUPERVISOR

BRNO 2011

Page 2: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz
Page 3: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Energetický ústav

Akademický rok: 2010/2011

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

student(ka): Jaroslav Stránský

který/která studuje v bakalářském studijním programu

obor: Strojní inženýrství (2301R016)

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách a se Studijním a

zkušebním řádem VUT v Brně určuje následující téma bakalářské práce:

Alternativní zdroje energie

v anglickém jazyce:

Alternative energy sources

Stručná charakteristika problematiky úkolu:

Náplní práce je teoretický rozbor problematiky alternativních energetických zdrojů a

zhodnocení jejich potenciálu.

Cíle bakalářské práce:

1. Rešerše alternativních zdrojů energie

2. Analýza a zhodnocení energetického potenciálu těchto zdrojů

Page 4: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Seznam odborné literatury:

Alternatívne zdroje energie I. : slnečná energia / Pavol Rybár, Peter Tauš, Radim Rybár.

Košice: Elfa, 2001. 81 s. :. ISBN: 80-89066-16-X.

Energie pro 21. století / Pierre Bacher. Praha: Krigl, 2003. 182 s. :. ISBN: 80-902403-7-2

(brož.).

Biomasa: obnovitelný zdroj energie / [zpracoval tým autorů Zdeněk Pastorek, Jaroslav Kára,

Petr Jevič]. Praha : FCC Public, 2004. 286 s. :. ISBN: 80-86534-06-5 (brož.).

Energie prostředí, geotermální energie, tepelná čerpadla / [autoři textů Jiří Beranovský ... et

al.].Praha : EkoWATT, c2005. 1 složený l. ([10] s.) :. ISBN: (Skládanka).

Energie větru / [autoři textů Jiří Beranovský ... et al.]. Praha : EkoWATT, c2005. 1 složený l.

([10]s.) :. ISBN: (Skládanka).

Vedoucí bakalářské práce: Ing. et Ing. Jan Škvařil

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku

2010/2011.

V Brně, dne 16. 11. 2010

L.S.

_______________________________ _______________________________

doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.

Ředitel ústavu Děkan fakulty

Page 5: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

Abstrakt:

V této práci jsem se pokusil shrnout současný stav světových energetických zdrojů,

které používáme k přeměně na elektrickou energii. Je zde řešena otázka náhrady

docházejících zásob fosilních paliv a redukce vypouštění skleníkových plynů. Vhodnou

náhradu hledám v oblasti alternativních zdrojů energie, mezi které jsem zahrnul energii

Slunce, vody, větru, geotermální energii, využití tepelných čerpadel, energii spalování,

jadernou energii, palivové články a použití vodíku. O každém nahrazujícím zdroji se dozvíte

o jeho historii, výhodách a nevýhodách, principu funkce zařízení, která energii transformují, a

o porovnání potenciálu, který je využitelný v ČR a ve světě.

Abstract:

In this work, I tried to summarize the current state of world energy resources that we

use to convert into electrical energy. There is solved the question of compensation running

short supplies of fossil fuels and reduce discharge of greenhouse gasses. I´m looking for

suitable compensation in department of alternative energy sources, among which I included

the power of the Sun, water, wind, geothermal energy, using heat pumps, combustion energy,

nuclear energy, fuel cells and hydrogen use. About anyone of replacing sources you learn

about its history, advantages and disadvantages, the principle of function energy transform

devices, and compare the potential that is available in the CR and in the world.

Klíčová slova:

alternativní zdroje energie, obnovitelné zdroje energie, energie Slunce, energie vody,

energie větru, geotermální energie, tepelná čerpadla, energie spalování, jaderná energie,

palivové články, vodík, výroba elektrické energie, energetika

Keywords:

alternative energy sources, renewable energy sources, solar energy, water energy,

wind energy, geothermal energy, heat pumps, energy of combustion, nuclear energy, fuel

cells, hydrogen, electricity production, power engineering

Page 6: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz
Page 7: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

STRÁNSKÝ, J. Alternativní zdroje energie. Brno: Vysoké učení technické v Brně,

Fakulta strojního inženýrství, 2011. 62 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. et Ing. Jan

Škvařil.

Page 8: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz
Page 9: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

Čestné prohlášení:

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci „Alternativní zdroje energie“ vypracoval

samostatně pod vedením Ing. et Ing. Jana Škvařila a uvedl v seznamu literatury všechny

použité literární a odborné zdroje.

V Brně dne 26. května 2011

Autor

Page 10: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz
Page 11: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

Poděkování:

Moc rád bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce Ing. et Ing. Janu Škvařilovi za

jeho čas a odborné vedení.

Dále také rodině a přítelkyni, bez jejichž morální podpory a motivování by tato práce

nemohla vzniknout.

Page 12: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz
Page 13: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 13 -

OBSAH

1. ÚVOD ............................................................................................................ - 15 -

2. SOUČASNÝ STAV .............................................................................................- 16 -

2.1 PROBLÉM VZRŮSTAJÍCÍ POPULACE A ENERGETICKÝCH NÁROKŮ ............................................ - 16 - 2.2 SKLENÍKOVÝ EFEKT .................................................................................................... - 18 - 2.3 ALTERNATIVNÍ ZDROJ ................................................................................................ - 19 -

3. DRUHY ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE .....................................................- 21 -

3.1 ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ ..................................................................................... - 21 - 3.2 ENERGIE VODY ......................................................................................................... - 24 - 3.3 ENERGIE VĚTRU ........................................................................................................ - 31 - 3.4 GEOTERMÁLNÍ ENERGIE ............................................................................................. - 34 - 3.5 TEPELNÁ ČERPADLA ................................................................................................... - 37 - 3.6 ENERGIE SPALOVÁNÍ .................................................................................................. - 40 - 3.7 JADERNÁ ENERGIE ..................................................................................................... - 46 - 3.8 PALIVOVÉ ČLÁNKY ..................................................................................................... - 51 - 3.9 VODÍK .................................................................................................................... - 52 -

4. ZÁVĚR .............................................................................................................- 54 -

5. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ ..........................................................................- 56 -

6. SEZNAM ODKAZŮ POUŽITE GRAFIKY ...............................................................- 61 -

Page 14: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz
Page 15: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 15 -

1. ÚVOD

Již dávno před vznikem veškerého života ve vesmíru tu byla, provází nás na každém

kroku a je naší součástí, není možné, aby se kdykoliv vytratila – energie. Je to fyzikální

veličina, která charakterizuje schopnost hmoty konat práci. Známe jí několik druhů –

mechanická, elektrická, magnetická, vnitřní, atd. Pro lidstvo se s průběhem času stala

nejdůležitější právě ta elektrická, která pohání stroje a přístroje po celém světě. Nemůžeme ji

vytvořit ani zničit, pouze přeměnit, říká zákon zachování energie. Díky tomuto zákonu

můžeme elektřinu získávat například přeměnou z energie mechanické či tepelné a naopak za

pomoci energie elektrické můžeme docílit pohybu těles či vzniku tepla. Vhodný způsob

výroby elektrické energie je proto v současnosti právě tím, o co se snažíme nejvíce s ohledem

na ekologické a ekonomické možnosti naší planety.

Populace lidstva neustále stoupá a předpokládá se stále její nárůst. Se vzrůstajícím

počtem obyvatel naší planety se samozřejmě zvyšují i energetické požadavky, které v dnešní

době z téměř naprosté většiny uspokojujeme díky fosilním palivům. Fosilní paliva mají

omezené zásoby, a proto se začalo využívat zdrojů alternativních. Ovšem nejen nedostatek

současných energetických zdrojů vede k inovaci způsobů produkce energie.

Druhým a neméně podstatným důvodem je ničení životního prostření, které je

způsobeno necitlivými zásahy lidstva do přírodních procesů. Miliony či miliardy let Země

vzkvétá a my, její obyvatelé, se kvůli vlastnímu pohodlí a neúctě k naší planetě sami řítíme ke

zkáze.

Principy nejen ve srovnání s fosilními palivy ekologicky šetrných, ale i pokud možno co

nejlépe proveditelných a snadno dostupných způsobů získání energie naší i příštích generací

se Vám pokusím stručně představit v této práci.

Page 16: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 16 -

2. SOUČASNÝ STAV

V této části bych rád shrnul, jak si na tom stojí lidstvo v současnosti a kterým směrem

se bude dále vyvíjet. Nezadržitelný populační nárůst, hrozba skleníkového jevu a snaha o

zlepšení situace, to jsou hlavní body této kapitoly.

2.1 Problém vzrůstající populace a energetických nároků

Jak jsem se již zmínil v úvodu, populace lidstva bude stále stoupat. Podle amerického

statistického serveru [1] se můžeme dozvědět, kolik nás na planetě bude za několik let.

Informace samozřejmě není naprosto přesná, hodnoty jsou získány současnou tendencí růstu

počtu obyvatel.

Z uvedeného grafu lze zjistit, že například od roku 2005 do roku 2010 populace vzrostla

o 396 milionů osob, což je oproti počátečnímu roku nárůst o přibližně 6 %. Pokud s tímto

nárůstem budeme počítat až do roku 2050, předpokládaný počet obyvatel na Zemi se bude

pohybovat okolo 9 150 milionů. Od roku 2010 tedy vzroste populace zhruba o 32 %, což

ukazuje i pravděpodobný 32% vzestup energetických potřeb lidstva. [1]

Následující graf (viz Obr. 1) dokazuje, že mezi hlavní současné energetické zdroje patří

stále fosilní paliva – ropa, uhlí a zemní plyn. Jsou to nerostné suroviny, které vznikly

anaerobní přeměnou (bez přístupu vzduchu) z fosilií, tedy odumřelých těl živočichů a rostlin

před mnoha tisíci lety.

Obr. 2.1.1 Graf průběhu růstu populace na naší planetě [1]

2 500

3 500

4 500

5 500

6 500

7 500

8 500

9 500

19

50

19

55

19

60

19

65

19

70

19

75

19

80

19

85

19

90

19

95

20

00

20

05

20

10

20

15

20

20

20

25

20

30

20

35

20

40

20

45

20

50

Po

čet

ob

yvat

el Z

em

ě [

v m

ilió

ne

ch]

Page 17: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 17 -

K získání energie jak elektrické, tak tepelné, se fosilní paliva (převážně uhlí) spalují

v tepelných elektrárnách. Spalováním (oxidací) obecně se do ovzduší uvolňují látky (viz Rov.

1, Rov. 2, Rov. 3 a Rov. 4), z nichž některé z nich zapříčiňují vznik skleníkového efektu, a

tím i globálního oteplování. Za spaliny považujeme vodní páru, CO2, CO, oxidy dusíku NOx,

SO2 a další. [2] Při porovnání zmíněných spalin s tabulkou skleníkových plynů (viz Tab. 1)

dojdeme k závěru, že spalování se na skleníkovém jevu podílí nemalou měrou (vodní pára,

CO2, N2O).

Ropa a její frakce je energeticky využívána převážně v dopravě jako palivo, kdy se do

ovzduší dostávají výfukové plyny, jejichž hodnoty jsou ovšem v porovnání s emisemi

tepelných elektráren nízké. Z fosilních paliv nejčistším zdrojem energie je spalování zemního

plynu, kdy jsou emise minimální.

Obr. 2.1.2 Graf světové spotřeby energie [G1]

ropa 34%

uhlí 26%

zemní plyn 17%

biomasa 14%

vodní energie

5,5%

jaderná energie

3,3%

Rov. 1 Rovnice dokonalého spalování C [2] Rov. 2 Rovnice nedokonalého spalování C [2]

Rov. 3 Rovnice spalování H [2] Rov. 4 Rovnice spalování S [2]

Page 18: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 18 -

2.2 Skleníkový efekt

Jednoduchým vysvětlením tohoto pojmu je, že skleníkové plyny nepropouštějí odražené

sluneční tepelné paprsky od Země zpět do vesmíru, čímž se ono teplo udržuje na zemském

povrchu. Na jednu stranu je to samozřejmě nezbytné pro veškerý život, ale při velkém

množství skleníkových plynů v atmosféře se naše planeta může začít globálně oteplovat, což

již při pouhopouhém nárůstu teploty o desetinu stupně způsobí tání ledovců, zvyšování

hladiny oceánů a razantnější změny počasí. Bohužel již od počátku průmyslové revoluce k

tvorbě skleníkových plynů napomáháme. Jediným možným východiskem k záchraně této

situace je zastavení kácení lesů a použití alternativních zdrojů energie namísto získávání

energie spalováním fosilních paliv. [3]

Skleníkové plyny Vznik

vodní pára moře, oceány, sladkovodní zdroje, spalování fosilních paliv

CO2 spalování fosilních paliv a biomasy, odlesňování, aerobní rozklad

organických látek, lesní požáry, vulkanická činnost

N2O lesy, louky, oceány, zpracování půdy, zemědělská hnojiva,

spalování fosilních paliv a biomasy

CH4 mokřady, močály, spalování biomasy a skládkových odpadů,

zpracování ropy a zemního plynu, chov dobytka, pěstování rýže

CFC (freony) chladící zařízení, aerosoly, plastické pěny,

rozpouštědla, farmaceutický průmysl

O3 fotochemickou reakcí slunečního záření s molekulami kyslíku

a uměle jako součást fotochemického smogu

Tab. 1 Tabulka s přehledem skleníkových plynů [4]

Page 19: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 19 -

2.3 Alternativní zdroj

S mizejícími zásobami fosilních paliv jakožto neobnovitelných zdrojů energie se

světové energetické společnosti a instituce snaží nalézt jejich náhradu v podobě obnovitelné a

životní prostředí neničící formě.

Alternativním zdrojem energie (AZE) lze nazvat zdroj, který se snaží být alternativou

k současné energetické produkci (spalování fosilních paliv) a jejích následků na čistotě

našeho životního prostředí. Mezi AZE patří zdroje obnovitelné (regenerativní,

nevyčerpatelné), které se buď samovolně anebo za pomoci člověka mohou při spotřebování

okamžitě obnovovat. Dle rozdělení (viz Obr. 3) zde zahrnujeme energii solární, vodní,

větrnou, geotermální a energii biomasy. Dále bych mezi obnovitelné zdroje započítal také

práci tepelných čerpadel, která využívají teplotu okolí. Dalším AZE je jaderná energie, které

podle rozdělení (viz Obr. 3) patří mezi zdroje neobnovitelné, ovšem se současně malým

procentem využití paliva a s velkou energetickou efektivností nám jádro bude sloužit mnoho

dalších staletí. Ve vývoji jsou také zdroje jako jaderná fúze, palivové články a využití vodíku.

Výhodou AZE je, že tyto zásobárny energie jsou poměrně ekologické a jejich energii

můžeme přijímat globálně po celé planetě. Tato práce Vám přiblíží principy především

obnovitelného původu. [5] [6]

Obr. 2.2.1 Princip jevu „Skleníkový efekt“ [G2]

Page 20: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 20 -

zdroje energie

primární

neobnovitelné

uhlí

ropa

zemní plyn

jaderné palivo

obnovitelné

sluneční energie

vodní energie

větrná energie

geotermální energie

biomasa

sekundární

teplo

spalitelné odpady

tlaková energie

Obr. 2.3.1 Rozdělení zdrojů energie [8]

Page 21: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 21 -

3. DRUHY ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE

V této kapitole se pokusím stručně nastínit historii, principy, výhody a nevýhody a

vlastní potenciál zmíněných alternativních zdrojů energie.

3.1 Energie slunečního záření

Díky jaderným přeměnám v nitru Slunce se vzniklá energie vyzařuje do širokého

vesmíru. Téměř všechna energie, která se dostane na zemský povrch, je právě z této hvězdy.

Uhasnutí Slunce vědci odhadují za několik miliard let, což pro nás v časovém měřítku

znamená skoro nekonečno.

3.1.1 Historie

Mnoho lidí si může myslet, že užití solární energie je novodobou záležitostí, toto

tvrzení je ovšem poměrně daleko od pravdy. Od starověku je známo, že se dá Slunce

považovat za zdroj energie. Již roku 400 př. n. l. starověcí Řekové a domorodí Američané

stavěli své domy ve slunečných svazích, aby využili teplo ze Slunce během dne. Římané jako

první ve svých obydlích používali skleněná okna, aby ve svých domech udrželi teplo. Byli

také natolik vychytralí, že zkonstruovali první skleníky, ve kterých vytvořili příhodné

podmínky pro růst rostlin. [7]

3.1.2 Způsoby získání energie ze slunce

Energii slunečního záření (solární energii) můžeme rozdělit na dvě části, a to na

primární a sekundární. Primární energií slunce je na mysli využití slunečních paprsků, buď

Obr. 3.1.1 Průměrný roční úhrn globálního záření v ČR [MJ.m-2

] [G3]

Page 22: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 22 -

k přeměně na elektrickou energii (přímá přeměna), nebo ohřev vody či budov (nepřímá

přeměna). [8] Sekundární energií se myslí např. vítr (viz podkapitola 3.3) způsobený

tepelnými rozdíly, díky němuž vznikají vodní vlny (vlnové elektrárny viz podkapitola

3.2.2.1). Slunce celkově zapříčiňuje koloběh vody na Zemi (viz podkapitola 3.2). Sluneční

záření ovlivňuje i energii biomasy (viz podkapitola 3.6.1), kde svoji energii díky fotosyntéze

přemění na energii chemických vazeb v organických sloučeninách. Elektřinu lze získat i

chemickou cestou rozkladem vody na vodík a kyslík za působení slunečního záření. [9]

3.1.3 Princip přímé přeměny

Pomocí přímé přeměny získáváme ze slunečního záření přímo elektrickou energii.

3.1.3.1 Fotovoltaická solární elektrárna

Sluneční záření je díky fotovoltaickému

jevu přeměněno přímo na elektrickou energii

pomocí polovodičové destičky. V některých

polovodičových prvcích (např. Si, Ge, Se, PbS) se

mohou při dopadu fotonů světla uvolňovat

elektrony. Fotovoltaický článek je obvykle tvořen

malou destičkou, na jejíž jednu stranu jsou

přidány atomy trojmocného prvku (např. B, Al,

Ga, In) a na druhou atomy prvku pětimocného

(např. N, P, As, Sb). Po dopadu světla na destičku

se záporné elektrony uvolní a na jejich místě

zůstane kladná díra, čehož využijeme tak, že po

propojení obou stran destičky se kladné díry začnou zaplňovat elektrony z druhé strany

fotovoltaického článku a dochází k pohybu elektronů (vzniku elektrického proudu). Podle

zapojení slunečních článků můžeme zvětšit hodnotu procházejícího proudu (paralelní

zapojení) nebo napětí (sériové zapojení). [10]

3.1.4 Princip nepřímé přeměny

Výstupem nepřímé přeměny solární energie je teplo, které může být následně

transformováno na elektřinu.

3.1.4.1 Koncentrační solární elektrárna

Jedná se o cíleně soustředěné (koncentrované) směřování paprsků Slunce do jediného

místa. K tomu se používají zrcadla speciálně navržených tvarů a rozměrů (tzv. heliostaty).

V místě dopadu cirkuluje tekutina (voda nebo olej), která je díky sluneční energii uvedena do

varu, a vzniklá pára pohání turbínu, na kterou je napojen generátor elektrické energie. [11]

Obr. 3.1.2 Fotovoltaická elektrárna [G4]

Page 23: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 23 -

3.1.5 Výhody a nevýhody

Slunce je v našem měřítku nevyčerpatelným zdrojem energie, a jelikož je jeho záření

zdarma, zajišťuje nám to i nízké provozní náklady a nenáročnou obsluhu. Zařízení mají

poměrně dlouhou životnost a velikost transformované energie může dosahovat 20 – 50 %

potřeby tepelné energie pro vytápění a 50 – 70 % tepelné energie potřebné k ohřevu vody v

domácnosti.

Pořizovací náklady jsou poměrně vysoké a kvůli nestálosti slunečního záření je

potřeba pořídit ještě doplňkový zdroj. Také je po instalaci zařízení nutné upravit topnou

soustavu a zateplit. [12]

3.1.6 Porovnání možnosti využití sluneční energie ve světě a v ČR

Česká republika leží v mírném pásu naší planety, kam dopadá o dost menší množství

slunečních paprsků než na pás tropický. V porovnání se zeměmi, které se nachází okolo

rovníku, u nás svítí Slunce mnohem kratší dobu a s o dost menší intenzitou. Proto u nás

nejsou pro využití solární energie zrovna ideální podmínky. I když se u nás poslední dobou

počet solárních elektráren poměrně rozšířil, výroba elektřiny pomocí fotovoltaických článků

má stále zanedbatelný přínos.

Druhou věcí je umístění solárních elektráren, které ve většině procent potřebují velkou

plochu pro rozmístění solárních kolektorů. Dobrou možností je pokrytí oblastí s nestabilním

podložím pro stavbu budov anebo s nemožností zemědělského využití (např. na skládkách).

Opakem je zástavba zemědělských ploch, kdy redukujeme počet využitelných míst s úrodnou

půdou.

Nejideálnějším místem pro výstavbu slunečních elektráren jsou rozlehlé pouště, které

nejsou vhodné pro obydlení. Jsou tam obrovské plochy, sluneční svit zde má největší sílu a

paprsky sem dopadají téměř neustále. Tato místa jsou ovšem vzdálená od civilizací a je zde

problém s distribucí. V ČR je nejvhodnější lokalitou jižní Morava. [13]

Obr. 3.1.3 Koncentrační elektrárna [G5]

Page 24: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 24 -

3.2 Energie vody

Energie vody je jednou z prvních přírodních energií, kterou člověk dokázal přeměnit

na mechanickou práci. Díky svému neustálému koloběhu, který má na svědomí Slunce, se

využívá její potenciální i kinetická energie. Voda tekoucí z hor po své dlouhé cestě uvolňuje

svoji energii. Přijetím tepelné sluneční energie se odpařuje a v podobě deště nebo sněžení se

vrací zpět do hor, kde koloběh začíná nanovo. Již 600 let př. n. l. se používalo čerpací kolo na

dopravu vody do závlahových kanálů. [14] Až za několik stovek let se voda začala používat

pro transformaci energie převážně pro pohon průmyslových strojů a zařízení – mlýnů, pil a

hamrů.

3.2.1 Vodní elektrárny

Změna energie vodního toku na energii elektrickou probíhá díky vodním elektrárnám.

Těch je několik typů, zásadní princip je ovšem u všech stejný.

3.2.1.1 Historie

V roce 1882 byla ve státě Wisconsin sestrojena první vodní elektrárna, která od té

doby vzrůstala na slávě a prošla mnoha konstrukčními změnami. Dnes se vodní energie

používá především pro výrobu elektrické energie. [15]

3.2.1.2 Rozdělení

Vodní elektrárny můžeme rozdělit podle několika kritérií [16] [17]:

a) Podle způsobu provozu

průtočné – voda neopouští koryto řeky

akumulační – využívají řízený odběr vody z akumulační nádrže

Obr. 3.2.1 Moderní konstrukce

mlýnského kola [G6]

Obr. 3.2.2 Schéma chvostového hamru [G7]

Page 25: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 25 -

b) Podle způsobu přívodu vody k turbíně

přehradní a jezové – soustřeďují energii pomocí vzdouvacího zařízení

derivační – voda do turbíny je odváděna přivaděčem (kanál, trubka, potrubí)

přečerpávací (akumulační) – v době přebytku elektrické energie čerpají vodu zpět

do horní nádrže

c) Podle využití měrné energie

rovnotlaké – turbína s volným odpadem vody

přetlakové – se sníženým tlakem

d) Podle velikosti spádu

nízkotlaké – spád menší než 15 m

středotlaké – spád v rozmezí 15 až 30 m

vysokotlaké – spád větší než 30 m

e) Podle velikosti výkonu

drobné elektrárny – do 0,2 MW

malé elektrárny – do 2 MW

střední elektrárny – do 20 MW

velké elektrárny – nad 20 MW

Obr. 3.2.3 Základní charakteristika turbín podle průtoku a spádu

[G8]

Page 26: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 26 -

3.2.1.3 Princip

Přiváděná voda dopadá na lopatkové kolo, předá mu část své energie, roztočí ho a přes

hřídel se krouticí moment přenese k turbíně, která pomocí generátoru produkuje elektrickou

energii do sítě.

3.2.1.4 Výhody a nevýhody

Bezesporu největšími výhodami vodních elektráren jsou ty, že neznečišťují ovzduší a

využívají obnovitelnou energii vody, čímž jsou šetrné k životnímu prostředí. Dále nezatěžují

krajinu těžbou a dopravou paliv a surovin, jsou bezodpadové a relativně bezpečné. V případě

záplav mohou pomoci zmírnit hrozivé následky. V dnešní době jsou plně automatizované, je

Obr. 3.2.4 Derivační vodní elektrárna [G9]

Obr. 3.2.5 Nízkotlaká vodní elektrárna [G9]

Obr. 3.2.6 Vysokotlaká vodní elektrárna [G9]

Page 27: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 27 -

možné je ovládat na dálku a uvedení do stavu chodu i odstavení je velmi rychlé (řádově

sekundy), což je dobré pro okamžité vyrovnání rozdílu mezi aktuální spotřebou a výrobou

elektrické energie v síti. Jsou ovšem závislé na stabilním průtoku vody, brání běžnému

říčnímu provozu a náklady na výstavbu jsou vysoké. Okolí přehrady se dá velmi dobře využít

k rekreačním účelům a všem činnostem s tím souvisejících. [16] [18]

3.2.2 Energie moří a oceánů

Nejen sílu vodních toků lze energeticky využít. Obrovské množství energie se skrývá

ve vodních plochách. O způsobech jejich využití se dozvíte v následujících odstavcích.

3.2.2.1 Využití mořských vln

Díky větru, slapovému (gravitačnímu) působení Měsíce a Slunce, tokům řek a posunu

podmořských litosférických desek vznikají na hladině zemského vodstva vlny, jejichž energie

dosahuje obrovské velikosti. Podle materiálů firmy Wavegen by využití 0,1 % energetického

potenciálu oceánů pokrylo více než pětinásobek současné poptávky energie. Princip využití je

jednoduchý. Kmitavý vodní sloupec přeměňuje energii mořských vln na energii tlakovou, kdy

stlačuje vzduchovou kapsu. Tlak vzduchu roztáčí turbínu, která tlakovou energii transformuje

na energii mechanickou, ze které již za pomoci generátoru není problém získat energii

elektrickou. [19] [20]

3. 2.2.2 Využití mořského příboje

Příboj vzniká nárazem mořských vln na břeh a jeho síla je závislá na svislém i

vodorovném tvaru pobřeží. Při bouři může příboj na skalnatém břehu dosahovat i výšky 30-

50 metrů. Nárazy vody způsobují silné otřesy a působí jako píst, který nasává a vytlačuje

Obr. 3.2.7 Princip funkce produkce elektrické energie pomocí vln [G10]

Elektrická energie

Tlaková

energie Pohyb vlny

Hladina klesá

Síla vln

Mechanická

energie

Klapka otevřená

Hladina stoupá

Komprese

Klapka uzavřená

Výstup vzduchu

Hladina stoupá

Hladina klesá

Sání

Page 28: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 28 -

vzduch, který pohání turbínu. Princip je obdobný jako u elektráren, jenž pro výrobu elektrické

energie využívají mořských vln. [20]

3.2.2.3 Využití mořského proudu

Mohutné proudy obsahují obrovské množství

kinetické energie a nachází se ve všech světových oceánech a

mořích. Prozatím však není zrealizovaný žádný návrh tuto

energii využít. Pro příklad je vypracován projekt, díky němuž

by se v oblasti mezi mysem Heterras a Floridou v USA 30 až

130 m pod hladinou upevnily dvě velké turbíny o průměru asi

170 m. Turbíny by měly dvě lopatky oběžného kola a díky

silnému Golfskému proudu by se otáčely o jednu otáčku za

minutu. Tento návrh však vznáší otázku, zda by turbíny

nezpomalily rychlost Golfského proudu, což by mohlo mít

katastrofické následky pro klimatické podmínky Země.

Pro zajímavost – Golfský proud má v těchto místech

šířku téměř 100 km a každou sekundu tudy proteče

70 miliónů m3 vody. Podle propočtů by se dalo z 1 m

3 vody

získat 0,8 kW elektrického výkonu, což se pro celkový průtok

odhaduje na 25 tisíc MW. [20]

3.2.2.4 Přílivové elektrárny

Přílivové elektrárny využívají velký rozdíl

hladin mezi odlivem a přílivem, který je způsoben

přitažlivostí Slunce a Měsíce a rotací Země kolem

vlastní osy. Nejvyšší známý vodní příliv je u

Nového Skotska v USA a to o celých 20 m. [20]

Historie

První elektrárna, která využívá energii

přílivu a odlivu s celkovým výkonem 635 kW byla

sestrojena v roce 1913 v anglickém hrabství

Cheshire a byla pojmenovaná Dee Hydro Station.

O několik desítek let později v roce 1966 byla

v ústí řeky La Rance ve francouzské Bretani zkonstruována moderní verze, jenž má se svými

24 reverzními (pracujícími v obou směrech proudění) turbínami, které pracují při přílivu i

odlivu, instalovaný výkon 240 MW. [17]

Princip

S mořem nebo oceánem je skrze trubky s reverzními turbínami spojena nádrž, která se

s přílivem a odlivem vyprazdňuje nebo napouští (viz Obr. 3.2.10).

Další variantou přílivových elektráren je typ, který je založen na principu plovoucích

nebo ukotvených turbín. Turbíny jsou poháněny silou proudící vody směrem ke břehu při

přílivu a od břehu během odlivu.

Obr. 3.2.9 Princip funkce přílivové

elektrárny druhého typu [G12]

Obr. 3.2.8 Ukázka lopatkového

kola turbíny přílivové

elektrárny [G11]

Page 29: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 29 -

3.2.2.5 Osmotická elektrárna

Princip

Novinkou mezi transformací energie vody na energii elektrickou je využití principu

osmózy. Je to chemický děj, kdy se ze zředěnějšího roztoku kapaliny dostávají molekuly

rozpouštědla do kapaliny koncentrovanější. Celý tento proces se děje přes polopropustnou

membránu. Pro naše účely bohatě stačí slaná mořská a říční voda. Vzniklý tlak vytlačuje

koncentrovanější kapalinu vzhůru, tedy roste její vodní sloupec. Tento sloupec může

dosáhnout až výšky 270ti metrů. Vystouplá kapalina je potrubím vedena na turbínu, která je

tím roztáčena. [21]

Současný stav a plány využití osmózy v budoucnu

V současné době je tento způsob výroby elektrické energie finančně velice náročný a

výkony turbín se prozatím nedají srovnávat s výkony turbín z výroby pomocí ostatních

obnovitelných zdrojů, ale v nedaleké budoucnosti to tak již nebude a vyrobená energie

z těchto elektráren by měla nahradit 50% současné spotřeby celé Evropy.

Problémem je hlavně účinnost membrány, která by se v době využití měla z aktuální

hodnoty zvýšit na pětinásobek. Za posledních dvacet let se nám účinnost podařilo zvýšit

stonásobně, tudíž stavba osmotických elektráren není hudbou daleké budoucnosti. Pro

bezproblémový chod 25 MW elektrárny bude potřeba 5 milionů m2 polopropustné membrány

a elektrárna bude zabírat plochu jednoho fotbalového hřiště. [22]

Obr. 3.2.10 Princip funkce přílivové elektrárny za přílivu a odlivu [G13]

Generátor

Turbína

Moře Nádrž

Generátor

Turbína

Moře

Nádrž

Page 30: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 30 -

3.2.3 Porovnání možnosti využití vodní energie ve světě a v ČR

Až 8 % vyrobené elektrické energie v naší zemi je získáno pomocí vodních elektráren.

Ty jsou u nás v provozu již několik desítek let a nemáme možnost k vybudování nových

velkých přehrad, jelikož nám to velikost našich řek neumožňuje. U nás mají velký význam

pro regulaci aktuální spotřeby elektřiny, protože jejich výroba lze jednoduše a téměř okamžitě

spustit či zastavit. Přečerpávací elektrárny ve dne, kdy je po elektřině poptávka, pracují,

v noci při sníženém odběru ze sítě vodu zpětně přečerpávají do horních nádrží, aniž by

omezovaly distribuční síť.

Mezi největší akumulační výrobce energie u nás patří elektrárny na vltavských

přehradách Lipno, Orlík a Slapy. Do budoucna se mohou dostavět pouze malé vodní

elektrárny na menších tocích anebo díky rekonstrukcím stávajících turbín docílit navýšení

jejich výkonu.

Elektrárny využívající vodní energii jsou v provozu na celém světě. Nejvhodnějším

umístěním jsou velké toky. Současná největší hydroelektrárna se nachází na přehradě Tři

soutěsky v Číně, její výkon je 22 500 MW, což je 30krát více než výkon tří největších

vltavských elektráren dohromady. [13] [23]

Obr. 3.2.1.1 Princip osmotické elektrárny [G14]

Elektřina

Elektřina

Turbína

Membrána

Výpusť sladké vody

Vodní filtr

Vodní filtr

Brakická (poloslaná) voda

Tlakový výměník

tepla

Page 31: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 31 -

3.3 Energie větru

Vítr je vlastně volný pohyb vzduchu, který je způsoben rozdílnými tlaky v atmosféře.

Další příčinou vzniku větru je rotace Země a teplotní rozdíly různých oblastí atmosféry.

Větrnou energii můžeme využít na celé naší planetě, protože vítr se vyskytuje všude a na

rozdíl od energie sluneční se dá využít i v noci. Větrné elektrárny by se měly stavět na

otevřených místech, aby výkon proudění nesnižovaly větrné víry, které mohou být způsobeny

budovami nebo stromy.

3.3.1 Větrné elektrárny

Větrné elektrárny jsou technická zařízení, která

přeměňují sílu proudění větru na mechanickou a následně

elektrickou energii.

3.3.1.1 Historie

Už tisíc let př. n. l. byla primitivními národy energie

větru využívána pro pohon plachetnic a pro roztočení

rotorů větrných mlýnů, jimiž se mlely obiloviny. Postupem

času lidé větrné mlýny zdokonalovali a začali je používat i

pro čerpání vody.

První zmínka o větrném mlýnu na našem území

pochází ze 13. století. Větrník se údajně nacházel na

zahradě Strahovského kláštera. Na přelomu let 1887 a 1888

sestrojil první automatickou větrnou turbínu Američan

Charles F. Brush. Postavena byla v Clevelandu a její

regulace byla dořešena až po téměř sto letech.

V současnosti jsou vhodné tvary lopatek testovány v laboratořích, aby měly co nejlepší

aerodynamický tvar. [24]

Obr. 3.3.1 Průměrná sezónní rychlost větru v ČR

na podzim v 70 m nad zemí [m/s] [G15]

Obr. 3.3.2 Větrné kolo

pro čerpání vody [G16]

Page 32: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 32 -

3.3.1.2 Rozdělení

Větrné elektrárny můžeme rozdělit:

a) Podle osy otáčení rotoru:

o vertikální

o horizontální

b) Podle výkonu:

o malé VE – do 60 kW

o střední VE – od 60 do 750 kW

o velké VE – 750 kW výše

3.3.1.3 Princip

Princip přeměny energií je téměř totožný s principem přeměny u vodních elektráren,

tady ovšem k roztočení rotoru, a tím i generátoru, není voda, nýbrž vítr. Podle vzorce pro

výpočet výkonu větrné elektrárny (viz Vz. 1) je zřejmé, že při vyšší rychlosti větru nebo větší

délce listů lze dosáhnout vyšších otáček, čímž se nám zvýší i vyrobená energie dodávaná do

rozvodných sítí.

3.3.1.4 Výhody a nevýhody

Nespornou výhodou větrné energie je fakt, že během svého provozu elektrárny do

ovzduší neuvolňují žádné skleníkové plyny, tudíž vůbec nepřispívá ke globální změně

klimatu. Oproti fosilním palivům, která se spalují v tepelných elektrárnách, je tato energie

zdarma a můžeme z ní čerpat neomezeně. V případě havárie nehrozí zamoření okolí jako

v případě havárie jaderné elektrárny. Pomocí moderního meteorologického vybavení

dokážeme pro blízkou budoucnost dobře předpovědět lokalitu a sílu větru. Nejnovější typy

strojoven mohou pracovat bez mechanické převodovky, která by způsobovala hluk.

Obr. 3.3.3 a 3.3.4 Typy rotorů s vertikální osou rotace [G17] [G18] Obr. 3.3.5 PowerBall [G17]

Vz. 1 Vzorec pro výpočet výkonu větrné elektrárny

P – výkon [W], cp – součinitel výkonnosti [-], ρ – hustota vzduchu [kg/m3],

v – rychlost větru [m/s], D – průměr rotoru [m]

Page 33: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 33 -

Všechna pro mají svá proti a nevyhnul se jim ani tento obnovitelný zdroj. Jedním

z největších záporných vlivů je negativní dopad na krajinný ráz, tedy na krásné přírodní

scenérie, na které již nebude tak příjemný pohled, když nad stromy budou vystupující stožáry.

Hluk, který může být produkován, nemusí být ani pouhým uchem slyšitelný, protože je na

hranici infrazvuku. Tato skutečnost může zapříčinit při dlouhodobějším vystavení vzrůst

hodnoty krevního tlaku, poškození srdce, snížení imunity organismu, chronickou únavu a

nespavost. V zimním období je okolí ohrožováno odpadávajícími kusy ledu z listů rotoru.

V některých případech mohou větrné elektrárny rušit signál radarů a televizních stanic. Pro

ptactvo jedna až dvě elektrárny nepředstavují nijak vysoké riziko, to se však mnohonásobně

zvýší v oblastech, kde budou vybudovány tzv. větrné farmy. [25] [26] [27]

Obr. 3.3.6 Části větrné elektrárny

1 – lopatka, 2 – směrové kormidlo, 3 – čidla rychlosti a směru větru, 4 – stator generátoru,

5 – rotor generátoru, 6 – nosná věž, 7 – natáčení lopatek, 8 – hlavní ložiska [G19]

Obr. 3.3.7 Větrná farma [G20]

Page 34: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 34 -

3.3.2 Porovnání možnosti využití větrné energie ve světě a v ČR

Provoz větrných elektráren je závislý na povětrnostních podmínkách – stálosti

proudění a síle větru. Proto se vysoké stožáry s rotory umisťují do oblastí s vyšší nadmořskou

výškou, kde je větrněji. V naší zemi se jako ideální místo pro výstavbu jeví Českomoravská

vrchovina, Krušné hory, Krkonoše a Jeseníky. Především do rozvodné sítě se odvádí elektřina

vyrobená větrnými elektrárnami.

V posledních letech v ČR počet elektráren vzrostl kvůli státní podpoře – dotováním

výkupní ceny. Je mnoho projektů na výstavbu, ale je nejisté, zda budou zrealizovány.

Důvodem není výběr vhodné lokality, ale odsouhlasení stavby právě v těchto místech, kdy

výstavbu neodsouhlasí místní obyvatelé.

V Krušných horách se nachází největší větrná elektrárna u nás u obce Kryštofovy

Hamry. Celkový instalovaný výkon je 42 MW. Světové prvenství má texaská větrná farma

Roscoe, která má výkon 781,5 MW.

3.4 Geotermální energie

Tato energie je na Zemi od jejího

počátku, v současné době je její velikost

podporována rozkladem některých

radioaktivních prvků. Protože je zde již od

vzniku planety, dá se o ní hovořit jako o

nejstarší energii Země. Podstatou využití

geotermální energie je přeměna tepelné

energie zemského jádra, která se projevuje na

hranicích litosférických desek v podobě

sopečné činnosti, horkých pramenů a gejzírů,

na energii elektrickou nebo k vytápění.

V tomto případě nelze zcela zařadit

geotermální energii mezi zdroje obnovitelné,

na některých místech mají vrty zásoby energie řádově pouze na desítky let. Místy je rozdíl

teplot na jeden kilometr hloubky až 55 °C. [28]

3.4.1 Historie

Již ve starém Římě byla přírodní vřídla využívána k vyhřívání městských lázní. Tato

vymoženost se později dostala do celého světa od Japonska přes Francii až do Anglie. První

průmyslové využití proběhlo v Itálii v roce 1827, kdy byla předehřátá pára použita k výrobě

kyseliny borité. Na Islandu se teplá voda využívá k vytápění skleníků od roku 1888, v roce

1928 začalo být celé hlavní město zásobeno teplem z geotermálního zdroje. Roku 1912 byl

sestrojen první generátor, který využíval energii Země. [29] I když je stavba geotermální

elektrárny pětkrát nákladnější než stavba elektrárny jaderné, energetici s nimi mají ještě velké

plány. S geotermální energií blízce souvisí moderní použití tepelných čerpadel (viz

podkapitola 3.5).

Obr. 3.4.1 Unikající pára ze Země [G21]

Page 35: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 35 -

3.4.2 Způsoby získání energie ze zemského jádra

Aktuálně se geotermální energie získává třemi způsoby [30]:

a) systém suché páry – Je to nejjednodušší

způsob přeměny, kdy na určitých místech ze Země

unikající vřelá pára je odváděna přímo na lopatky

turbíny, která roztáčí generátor, a vyrábí tak

elektrickou energii. Zkondenzovaná pára se odvádí

zpět do blízkosti magmatického pole.

b) systém mokré páry – Tento v moderních

geotermálních elektrárnách nejčastěji používaný typ

přeměny využívá vřelou vodu, která má v hlubinách

Země za vysokého tlaku teplotu od 180 do 350 °C.

Voda je potrubím přiváděna na povrch a po průběžném

snižování tlaku se voda mění v páru, jenž roztáčí

turbínu. Nepoužitá voda se odvádí do nádrží, které

opět zásobují zpětnovazebně vrt.

c) horkovodní (binární) systém – V místech,

kde je tlak a teplota podzemní vody menší, se používá

právě tento způsob. Teplá voda z nitra Země pouze

ohřívá jiné médium, které má zpravidla nižší bod varu.

Toto médium se po zahřátí mění v páru a roztáčí

turbínu. Jako vhodný typ média je považován např. propan či isobutan, tyto látky jsou ovšem

výbušné, a proto musí být na prvním místě zabezpečení. Do budoucna se počítá nejvíce

s geotermálními elektrárnami na právě tento typ přeměny.

d) systém horké suché skály – Tento způsob je prozatím pouze teoretický. Spočívá

v tom, že jsme schopni využít teplo Země, i když se v podzemí nenachází žádná voda. Zaprvé

se provede vrt, v určité hloubce se buď tlakem vody, nebo odstřelem vytvoří dutina, do které

je z povrchu čerpána voda, jenž se zde ohřeje a s vyšší teplotou je odváděna zpět na povrch,

kde se může použít k vytápění, nebo k vytvoření páry podle předchozího typu přeměny.

e) použití tepelného čerpadla – viz podkapitola 3.5

Obr. 3.4.2 Princip funkce

geotermální elektrárny [G22]

Elektrárna

Studená

voda

pumpovaná

dolů

Pára a

teplá voda

stoupá

Page 36: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 36 -

3.4.3 Porovnání možnosti využití geotermální energie ve světě a v ČR

Nejen na okrajích pevninských desek se dá využít geotermální energii. Teplo ze

zemského středu je na každém místě naší planety. Co se liší, je akorát hloubka a intenzita

dostupného zdroje. I v naší zemi jsou teplé prameny, které můžeme zpracovat. Podle mapy

tepelného toku pod povrchem České republiky patří mezi nejvhodnější kandidáty umístění

zařízení pro využití geotermální energie severozápadní pás okolo pohraničí. Například v Ústí

nad Labem je teplem z geotermálního vrtu zásobena místní zoologická zahrada. [31]

Nejvhodnější místa pro vybudování elektrárny jsou mnohdy na velmi nestabilních

místech se silnou seismickou aktivitou. Ve světě se mezi místa s největším potenciálem pro

Obr. 3.4.3 Princip binárního systému [G23]

Turbína Generátor Spotřebič

Tepelný výměník

s pracovním médiem

Výstupní

pramen

Vstupní

pramen

Skalnaté

podloží

Obr. 3.4.4 Mapa tepelného toku ČR [mW.m2] [G24]

Page 37: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 37 -

využití geotermální energie považuje oblast „Ohnivého kruhu“ („Ring of Fire“ viz Obr.

3.4.5). Island jakožto vulkanický ostrov má podíl na výrobě elektřiny z geotermálního zdroje

přes 25 %. Do budoucna můžeme zcela jistě počítat s nárůstem geotermálních elektráren

v místech, která jsou k tomuto příznivá.

3.5 Tepelná čerpadla

V posledních letech se na našem trhu čím dál více

začalo hovořit o tepelných čerpadlech, možnostech jejich

využití a o možné úspoře energie při jejich provozu. Jsou

to zařízení, která využívají energii země, vody a

vzduchu. Můžeme je využít pro vytápění nebo ohřev

vody. V současnosti je tepelným čerpadlem vybavena

zhruba každá desátá novostavba.

3.5.1 Historie

Již v roce 1852 vyslovil svou druhou

termodynamickou větou základní myšlenku principu

tepelného čerpadla Lord Kelvin. Americký vynálezce

Robert C. Webber sestrojil první tepelné čerpadlo na konci čtyřicátých let 20. století, kdy se

při pokusech s hlubokým zamrazováním dotkl výstupního potrubí mrazícího zařízení a popálil

se. [32]

3.5.2 Rozdělení

U názvu tepelného čerpadla se udává i jeho typ, před lomítkem je napsané, odkud se

bere teplo, a za lomítkem do jakého teplosměnného média je teplo předáváno.

Obr. 3.4.5 Nejvýhodnější oblasti pro využití geotermální energie na světě

– oblast Ohnivého kruhu [G25]

Obr. 3.5.1 – Tepelné čerpadlo [G26]

Page 38: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 38 -

Rozlišujeme je na základní čtyři typy podle zdroje a cíle předání tepla [33]:

a) země/voda – Odebírat teplo ze země lze v tomto případě třemi způsoby, a to:

o plochou (viz Obr. 3.5.2) – Pod plochou zahrady jsou uloženy hadice s chladidlem, které

přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem, tento způsob je poměrně levný a má nízké

provozní náklady, je ovšem potřeba dostatečně velká plocha, uvádí se 200 – 400 m2.

o vrtem (viz Obr. 3.5.3) – Teplo je odebíráno z hloubky pod povrchem zahrady, vrty bývají

hluboké obvykle 80 – 150 m, pro větší efektivnost se vrtů dělá více. Dražší pořizovací

náklady a nutnost stavebního povolení vynahradí nízké náklady provozní a možnost

chlazení objektu v teplých měsících.

o vodní plochou (viz Obr. 3.5.4) – Plastové hadice naplněné nemrznoucí kapalinou jsou

uloženy na dně rybníka nebo jiné vodní plochy. Nízké pořizovací i provozní náklady,

nutnost mít objekt blízko vody a mít povolení od správce povodí.

Obr. 3.5.3 Země/voda vrtem [G27] Obr. 3.5.2 Země/voda plochou [G27]

Obr. 3.5.4 Plastové hadice na dně rybníka [G28]

Page 39: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 39 -

b) voda/voda – Zdrojem tepla je podzemní nebo geotermální voda, která je obvykle

čerpána ze studny do výměníku a následně vrácena zpět. Nízké vstupní i provozní náklady,

pouze v místech s dostatkem podzemní vody, vyžaduje pravidelnou údržbu.

c) vzduch/voda – Okolní vzduch je nasáván přímo do tepelného čerpadla, získané teplo

je využívané pro ohřev vody v topení nebo bojleru. Vhodné pro vytápění bazénu, krátká

životnost a nižší účinnost v chladných měsících.

d) vzduch/vzduch – Obdobný princip jako u typu vzduch/voda, akorát je získané teplo

využito přímo pro ohřev vzduchu uvnitř budovy. Jednoduchá a rychlá instalace, jednotka lze

doplnit klimatizací či čištěním vzduchu.

3.5.3 Princip

Tepelná čerpadla pracují na obdobném principu jako chladící zařízení (obrácený

Carnotův cyklus, např. lednice), kdy od okolního prostředí (voda, země, vzduch) odebírají a

do chladícího média, které koluje celým okruhem, uchovávají teplo. Pomocí kompresoru je

chladící médium stlačeno a dle fyzikálního principu komprese vzroste i jeho teplota, která je

ve výměníku odevzdána a samotné chladivo zkondenzované putuje zpět pro další ohřátí. [34]

3.5.4 Porovnání možnosti využití tepelných čerpadel ve světě a v ČR

Rokem 2000 u nás odstartoval boom s instalacemi tepelných čerpadel. Využitím

tepelné energie Země a levným provozem jsou dobrými zdroji energie, ovšem pořizovací cena

Obr. 3.5.5 Princip funkce tepelného čerpadla [G29]

Tepelný výměník

Teplá

voda

Studená

voda

Expanzní ventil Výparník

Energie

okolí

3/4

Vřelý plyn

Kompresor Teplý

plyn

Poháněcí síla 1/4

Vstup

studené

vody

Výstup

teplé

vody

Teplo topného

systému 4/4

Page 40: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 40 -

je stále natolik vysoká, že mnoho lidí od koupě odradí. V případě lepšího dotování státem

věřím, že se u nás tepelná čerpadla nikoliv závratně, ale rozšíří.

3.6 Energie spalování

Spalování neboli oxidace je chemický děj, při kterém se mění vnitřní energie paliva na

energii tepelnou. V této podkapitole se budu snažit přiblížit dva čím dál častěji využívané

způsoby spalování.

3.6.1 Spalování biomasy

Prvním způsobem je spalování biomasy, tedy organické hmoty živočišného i

rostlinného původu (dřevo a dřevní odpad, sláma a ostatní zemědělské zbytky včetně kejdy a

tuhých výkalů, energeticky využitelný tříděný odpad komunální odpad, cíleně pěstované

rostliny a dřeviny).

3.6.1.1 Rozdělení biomasy [35]

a) podle obsahu vody

o suchá – lze ji spalovat přímo nebo po mírném vysušení, patří sem dřevo, sláma a jejich

odpady

o mokrá – nelze spalovat přímo, používá se především pro výrobu bioplynu, do této

skupiny spadá kejda, hnůj, močůvka

o speciální – využití pro získání bionafty nebo bioetanolu, jsou zde zahrnuté cukernaté a

škrobové plodiny a olejniny

Obr. 3.6.1 Možnosti využití dřeva a dřevního odpadu pro spalování [G30]

Page 41: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 41 -

b) podle původu

o odpadní

rostlinné odpady – sláma, seno, odpady ze sadů, vinic a údržby zeleně a travnatých

ploch

lesní odpady – pařezy, kořeny, větvě, špičky stromů, šišky a kůra

průmyslové odpady – z dřevařských provozoven, cukrovarů, jatek, mlékáren,

lihovarů a konzerváren

živočišné odpady – hnůj, kejda, zbytky krmiv

komunální odpady – kaly, organický tuhý komunální odpad

o cíleně pěstovaná – energetické plodiny

lignocelulózové – dřeviny (vrby, topoly, olše, akáty), obiloviny (celé rostliny), travní

porosty (sloní tráva, chrastice, trvalé travní porosty), ostatní rostliny (konopí seté,

čirok, křídlatka, šťovík krmný, sléz topolovka)

olejnaté – řepka olejná, slunečnice, len, semeno dýně

škrobo-cukernaté – brambory, cukrová řepa, obilí (zrno), topinambur, cukrová třtina,

kukuřice

Obr. 4.6.2 Popis zařízení pro nepřímý způsob získání energie

1 - odvod bioplynu, 2 - přepad kalu, 3 - zásobník odplyněné kejdy, 4 - nová sběrná nádrž,

5 - kalové čerpadlo, 6 - plynojem, 7 - vodní uzávěr, 8 - připojení ke stávajícímu dálkovému

vytápění, 9 - teplo z kogenerační jednotky, 10 - kogenerační jednotka, 11 - dmychadlo,

12 - elektřina z kogenerační jednotky [G31]

Page 42: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 42 -

3.6.1.2 Princip získání energie

Energii z biomasy můžeme získat dvěma způsoby [36]:

a) přímo - Prosté spalování, kdy v kotli nebo nějakém jiném spalovacím zařízení hoří

přímo biomasa (používá se pro suchou), vzniklé teplo je pomocí ohřívaného teplonosného

média v sekundárním oběhu využito buď pro výrobu elektrické energie, nebo pro vytápění,

odpad z hoření se dá použít jako kvalitní hnojivo.

b) nepřímo – Výroba paliv a zpracování na plynné nebo kapalné produkty (biopaliva).

Biomasa uskladněná ve vzduchotěsných nádržích je zahřívána na určitou teplotu (podle druhu

přítomných bakterií – psychrofilní 15-20 °C, mezofilní 37-43 °C, termofilní 55 °C), kdy se

dosahuje největší výkonnosti daných bakterií. Působením tepla se z biomasy uvolňují nebo

získávají různé látky (suchá biomasa – dřevoplyn, mokrá biomasa – bioplyn, speciální

biomasa – bionafta, líh), které mají další využití. Vzniklé plyny se mohou buď spalovat za

dostatečného přísunu kyslíku, a tím tak svoji energii uvolnit a předat dále, nebo se mohou

uchovat v plynojemech jako zásoba pro budoucí použití.

3.6.1.3 Výhody a nevýhody

Jako největší plus pro ochranu životního prostředí je skutečnost, že spalování biomasy

nepřispívá ke zhoršování skleníkového efektu. Dalšími výhodami je využití odpadu, kdy se

nemusí řešit jeho skladování a likvidace, a ekonomicky úsporné vytápění rodinných domů.

Zařízení ke spalování má vysoké nároky na obsluhu, kvůli skladování většího

množství do zásoby zabereme velký prostor a vhodné umístění zařízení se musí stanovit na

základě kompromisu výskytu biomasy (značné náklady na dopravu) a oblasti, kde jsou

potenciální spotřebitelé tepla.

Palivo MJ/kg (m2)

černé uhlí 25

hnědé uhlí 13

zemní plyn 35

dřevo (50 % vody) 8

dřevo (25 % vody) 13

sláma při sklizni 14

konopí seté (suché) 12

dřevní štěpka 12

3.6.2 Biopaliva

Jsou to produkty termo-chemické, bio-chemické nebo mechanicko-chemické přeměny

uskladněné biomasy.

Tab. 2 Porovnání energetické využitelnosti fosilních paliv a paliv z biomasy

Page 43: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 43 -

3.6.2.1 Rozdělení biopaliv

Podle skupenství [37]:

a) pevné – mechanickou přeměnou dřeva, slámy a sena vzniknou - polena, štěpka,

brikety, pelety, piliny

b) kapalné – probíhajícími termo- a bio-chemickými (pyrolýza, fermentace) a

mechanicko-chemickými (lisování, esterifikace) ději můžeme získat – bioetanol,

biometanol, butanol, rostlinné oleje, bionaftu

c) plynné – za působení pyrolýzy, zplyňování a anaerobního (bez přístupu kyslíku)

vyhnívání dostáváme – bioplyn a dřevoplyn

3.6.2.2 Použití jednotlivých biopaliv

Pevná biopaliva jsou spalována v kotlích, kde uvolněné teplo z hoření předává svoji

energii a mění se buď v energii elektrickou, nebo se dá využít k vytápění budov. Bioetanol,

butanol a bionaftu lze využít pro pohon motorových vozidel. Biooleje je možné použít

v motorech naftových. [38]

3.6.3 Spalování komunálního odpadu

Se zvyšujícím se nárůstem obyvatel naší planety samozřejmě vzrůstá i množství námi

vyprodukovaného komunálního odpadu (u nás 300 kg na osobu za rok – nejméně z celé

evropské unie), jehož uskladňování na místech k tomu určených – skládkách, je do budoucna

nemyslitelné. Proto vznikla myšlenka pokusit se tento odpad nějak využít.

Obr. 3.6.3 Možnosti využití biomasy [G31]

Page 44: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 44 -

Spalovny komunálního odpadu si

s tímto problémem dokáží poradit

výborně a navíc mají z energetického

hlediska velký význam. Můžeme si

vybrat ze dvou variant – buď komunální

odpad skladovat, dále těžit fosilní paliva

a znečišťovat si životní prostředí, anebo

komunální odpad tepelně zpracovat,

získat z něj energii, snížit těžbu, a tím i

poměrně významně odlehčit

„drancování“ naší planety.

Výhřevnost komunálního odpadu je na srovnatelné úrovni s výhřevností hnědého uhlí,

takže jej můžeme použít jako částečnou uhelnou náhradu. Nejen, že spalováním získáme

teplo, elektrickou energii a další použitelné materiály, ale objem skladovaného odpadu klesne

až na 10%, což prodlouží životnost skládek na desetinásobek.

Když se řekne spalování, mnoho lidí na to reaguje negativně kvůli údajnému ničení

ovzduší. Je to ovšem nedostatečnou informovaností o problematice, protože emisní limity pro

spalovny jsou velmi přísné, neustále kontrolované a při jejich nedodržování musí být chod

spalovny okamžitě ukončen. Asi nejvíce se hlídá produkce karcinogenních dioxinů, které se

uvolňují při každém hoření. Paradoxem je, že jeden větší novoroční ohňostroj do atmosféry

vypustí dioxinů více, než spalovna komunálního odpadu za jeden rok. To ovšem nikdo neví,

takže budou spalovny nadále mezi širokou řadou obyvatel brány jako něco, co životnímu

prostředí škodí. [39]

Z jednoho kontejneru lze získat energii, která by postačila na 100 hodin sledování TV

anebo která by zajistila 30 osprchování teplou vodou.

3.6.3.1 Výrobní proces a princip získání energie

Prvotní fáze celého procesu je svoz odpadu do shromažďovacího bunkru, odkud se

pomocí speciálního jeřábu odpad transportuje do ohniště kotle. Směsný odpad hoří sám, ale

hoření může podporovat tryskami přiváděný kyslík nebo zemní plyn. Vyhořelý materiál spadá

z roštu ohniště do vodní lázně, kde se ochladí. Dále pokračuje v podobě škváry na oddělovací

linku, kde z ní vyseparujeme neželezné kovy a železo, které se odváží do hutí k dalšímu

zpracování. Další část se může po úpravě použít například jako stavební materiál a zbytek

míří na skládku. Větší a komplikovanější je to s čištěním spalin a popelu. Oba tyto produkty

hoření procházejí přes několik filtrů a vodní lázeň, aby se emise plynů dostaly pod rozumnou

hodnotu stanovených limitů.

Jako druhotný produkt lze ze spalin a popílku získat určité množství těžkých kovů,

které se po recyklaci dají opětovně využít. Za kotlem je samozřejmě umístěn okruh

s teplonosným médiem, které po přeměně na páru pohání parní turbínu a ohřívá další okruh,

kde se ohřívá voda a užívá se pro vytápění.

Obr. 3.6.4 Skládka komunálního odpadu [G32]

Page 45: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 45 -

mg/m3 Limity ČR Limity EU Termizo

tuhé látky 10 10 0,004

organický dusík 10 10 0,01

SO2 50 50 3

NO2 200 200 137

CO 100 100 6

HCl 10 10 0,7

HF 2 2 0,52

PCDD/PCDF 0,1 0,1 0,036

Hg 0,05 0,05 0,01

Cd 0,05 0,05 0,012

ostatní těžké kovy 0,5 0,5 0,053

3.6.3.2 Spalovny komunálního odpadu v ČR

V naší zemi se spalovny nachází prozatím na třech místech – v Praze, Brně a Liberci.

Největší kapacitu 310 000 tun komunálního odpadu za rok má pražská spalovna ZEVO

v Malešicích založená roku 1998, následuje brněnská SAKO (Spalovna a komunální odpady)

s kapacitou 240 000 tun provozovaná již od roku 1904 a liberecká Termizo s kapacitou

96 000 tun komunálního odpadu ročně, která byla uvedena do provozu v roce 1999. [40] [41]

[42]

3.6.3.3 Úspora neobnovitelných fosilních paliv

ZEVO Malešice – 210 000 tun zpracovaného odpadu ročně = 130 000 tun hnědého

uhlí nebo 80 000 tun černého uhlí [40]

SAKO Brno – 89 000 tun odpadu = 21 000 tun topného oleje nebo 24 500 000 m3

zemního plynu nebo 31 000 tun černého koksovatelného uhlí [41]

Termizo Liberec – 93 500 tun odpadu = 22 200 000 m3 zemního plynu nebo 28 000

tun černého uhlí nebo 19 000 tun mazutu [42]

Podle výše uvedených hodnot je patrné, že se využitím komunálního odpadu výrazně

ušetří na těžbě neobnovitelných zdrojů.

Tab. 3 Emisní limity spaloven v ČR, EU a skutečné hodnoty naměřené v liberecké

spalovně komunálního odpadu Termizo [G33]

Page 46: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 46 -

3.6.4 Porovnání možnosti využití energie hoření ve světě a v ČR

Čeští vědci se domnívají, že právě energie z biomasy je pro naši zemi nejlepším

možným alternativním zdrojem energie, protože nemáme velké vodní toky, využití větru se dá

jen v několika málo lokalitách a naše země se nenachází ani nad žádným kvalitním zdrojem

geotermální energie. Možnost bezproblémové stability dodávek tuto skutečnost pouze

potvrzuje.

Světová produkce biomasy je 3,5krát vyšší, než dokážeme pro výrobu elektřiny

spotřebovat. Proto je na místě očekávat navýšení počtu zařízení spalujících tento druh paliva.

V ČR máme prozatím tři spalovny komunálního odpadu, kde celková roční úspora

spotřeby fosilních paliv dosahuje 139 000 tun černého uhlí. Hodnota je to poměrně vysoká a

je zřejmé, že tento způsob využití odpadu je pro lidstvo mnohostranně výhodný.

V pokročilém stádiu přípravy jsou u nás tři nové spalovny – v Karviné, Plzni a Komořanech.

Další spalovna by měla být v budoucnu vybudována na Vysočině. [23]

Celosvětově se tímto způsobem odpad recykluje převážně v Evropě (nejvíce

v Lucembursku a Švýcarsku – 80 % odpadu), Japonsku (75 % odpadu) a USA (15 % odpadu).

Celkově se spaluje méně než 5 % odpadu. V Evropě naplánována výstavba dalších 60 - 80

spaloven. [43]

3.7 Jaderná energie

Získání energie díky přeměně atomových jader možná nelze považovat za obnovitelný

zdroj energie, s jejím obrovským potenciálem však můžeme s touto energií počítat na dlouhé

desítky či stovky let. U nás je výroba jaderné energie v porovnání s ostatními elektrárnami na

druhém místě a lze předpokládat, že její tendence bude stoupat. Celosvětově je na toto téma

brán velký zřetel, ne pouze z hlediska energetického, ale i z možného zneužití této energie ve

vojenských technologiích ve spojitosti se zbraněmi hromadného ničení. Dokonalým

Obr. 3.6.6 Schéma provozu spalovny [G34]

Page 47: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 47 -

příkladem je svržení atomových pum na města Nagasaki a Hirošima v roce 1945, kdy při

součtu mrtvých, kteří zemřeli okamžitě, a těch, kteří zemřeli postupně na následky ozáření,

docházíme ke smutným statisícovým číslům.

3.7.1 Historie

V roce 1938 proběhl první pokus o rozštěpení uranového jádra. Podařilo se to

berlínskému radiochemikovi Ottovi Hahnovi a jeho dvěma kolegům. Byl to impulz k začátku

vývoje jaderné pumy, která se v USA v projektu Manhattan začala konstruovat roku 1942.

Téhož roku byl na chicagské univerzitě do provozu uveden i první jaderný reaktor s řízenou

rychlostí štěpení. V roce 1945 byly atomové pumy svrženy na již zmíněná města Hirošimu a

Nagasaki.

První jaderná elektrárna, která vyráběla elektrickou energii a následně ji distribuovala

do veřejné sítě, byla spuštěna v tehdejším Sovětském svazu ve městě Obninsk nedaleko

Moskvy v roce 1954. Roku 1986 v ukrajinské elektrárně Černobyl vybuchuje 4. blok reaktoru

a tato havárie po sobě zanechává následky až do dnešních dnů. V České republice máme

jaderné elektrárny dvě – JE Dukovany (spuštěno 1985) a JE Temelín (2002). Současná

největší elektrárna využívající rozpadu atomových jader se nachází v japonském městě

Kašiwazaki, má 7 reaktorů a instalovaný výkon je něco málo přes 8000 MW. [44] [45]

Obr. 3.7.1 Graf porovnání vývoje produkce elektrické

energie v různých druzích elektráren v České republice podle ČSÚ [G35]

Page 48: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 48 -

3.7.2 Princip chemický

Elektrická energie se získává parovodními turbínami, které jsou poháněné tepelnou

energií uvolněnou při chemických reakcích. Existují dva způsoby (dvě reakce), jak lze získat

jadernou energii – proces štěpení jader nebo proces na základě syntézy jader. Reaktory

v provozu využívají první způsob, druhý způsob se používá spíše pouze pro experimenty.

Jaderné štěpení – Nejvhodnějším prvkem je izotop uranu ( ).

Jádro atomu je ostřelováno neutrony, rozkmitá se a stane se nestabilním. Neutron dodá tolik

energie, že se jádro rozdělí na dva další prvky, několik dalších rychlých neutronů a tepelnou

energii. Rychlé neutrony musí být zpomaleny moderátorem, šíří se dál a štěpí další jádra. Jako

moderátor se používá obyčejná voda, těžká voda anebo grafit.

Syntéza (fúze) jader – Nejjednodušší je spojení dvou jader vodíku.

Spojením dvou jader lehkých prvků dostaneme jádro prvku těžšího. V našich podmínkách na

Zemi lze předpokládat využití syntézy u reakce spojení jader deuteria a tritia (izotopy

vodíku).

K překonání velkých odpudivých elektrostatických sil mezi jádry musíme jádrům

dodat určitou kinetickou energii, kterou jim dodáme jejich zahřátím na teplotu 106 až 10

8 K.

Tato reakce v řízené formě je prozatím ve stádiu výzkumu.

Obr. 3.7.2 Princip štěpné jaderné reakce [G36]

Neutron

Jádro atomu

uranu 235 Jádro se stává

nestabilním Jádro se

rozděluje

Neutrony

Energie

Rov. 5 Štěpná jaderná reakce

Rov. 6 Fúzová jaderná reakce

Page 49: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 49 -

3.7.3 Princip technologický

Celý proces štěpení probíhá uvnitř jaderného

reaktoru. Úspěšnost štěpení jádra uranu se zvětšuje se

snižující rychlostí ostřelujících neutronů. O to se stará,

jak již bylo zmíněno, moderátor, který obklopuje

palivové tyče. Dále se v reaktoru nachází regulační

tyče, které pohlcují rychlé neutrony, a díky nimž lze

ovládat jeho výkon. Pro případ selhání obsluhy

regulačních tyčí jsou v reaktoru umístěny i tyče

bezpečnostní. Ty se při zjištění jakéhokoliv problému

samy spustí do aktivní zóny reaktoru (místo, kde

probíhá proces štěpení) a na podobném principu,

kterým pracuje moderátor, přeruší štěpnou reakci

pohlcením neutronů. Celý jaderný reaktor je v několik

metrů silném železobetonovém obale. V aktivní zóně

proudí voda, která se teplem ohřívá. Ta buď ohřívá

vodu v sekundárním okruhu, nebo sama v podobě páry

pohání parní turbínu. [46]

3.7.4 Jaderné palivo

Po několika letech se použité palivo vymění za nové a uloží se do meziskladu na

několik dalších desítek let. Jen 3% z onoho odpadu tvoří skutečný odpad, zbytek může být po

úpravě znovu použit jako palivo, tato úprava je však velmi náročná jak finančně, tak

technologicky. Po několikaleté pauze se palivo ukládá do hlubinných skladů.

3.7.5 Jaderná energie v ČR

V květnu roku 1985 byl spuštěn v Dukovanech první blok, o 17 let později byl do

provozu uveden Temelín. V současné době v Dukovanech pracují 4 reaktory o celkovém

výkonu 1880 MW, což pokrývá 20% spotřeby elektřiny ČR. V Temelíně jsou instalovány

pouze dva bloky, ovšem mnohem výkonnější – celkový výkon je 2000 MW. [47]

Obr. 3.7.4 Princip řízení výkonu reaktoru

a - mimo provoz, b - poloviční výkon, c - plný výkon, d - bezpečnostní zastavení [G38]

Obr. 3.7.3 Schéma

reaktoru zjednodušené [G37]

Regulační

tyče

Bezpečnostní

tyče

Palivo

Chladivo

Page 50: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 50 -

Obr. 3.7.5 Schéma reaktoru podrobnější

1 – regulační tyče, 2 – víko reaktoru, 3 – plášť reaktoru, 4 – vstupní a výstupní trysky,

5 – nádrž reaktoru, 6 – aktivní zóna reaktoru, 7 – palivové tyče [G38]

Page 51: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 51 -

3.8 Palivové články

Palivový článek je elektrická součást, ve

které se mění chemická energie na energii

elektrickou. Obsahuje dvě elektrody a elektrolyt.

Na anodu je přiváděno palivo a na katodu

okysličovadlo. Jako palivo se používá vodík nebo

jeho chemické sloučeniny (uhlovodíky, alkoholy).

Mezi nejběžnější okysličovadlo patří kyslík (čistý,

anebo ve formě směsi – vzduch) nebo jiná

okysličovadla (chlór, oxid chloričitý). Anoda

z paliva odpoutá volné elektrony, které při pohybu

směrem ke katodě dají vzniku elektrického napětí.

Katoda z přivádějícího okysličovadla odebírá

atomy kyslíku, které se spojí s atomy vodíku, které

přes elektrolyt vyslala anoda. Spojí se v molekulu

vody, která je výstupním prvkem celého

chemického procesu. Když se na celou reakci

podíváte (vstupní je vodík a kyslík, výstupní voda

a elektřina), lze říci, že je to vlastně opačný proces

elektrolýzy (vstupuje voda a energie, vystupuje vodík a kyslík). Účinnost je v porovnání

s ostatními zdroji energie velmi vysoká, protože ji nesnižují žádné kinematické členy,

pohybuje se okolo 60 %. Když se využije i vzniklá tepelná energie, účinnost roste k 80 %. Pro

srovnání – spalovací motor má účinnost mezi 30-40 %. [48]

3.8.1 Historie

V roce 1838 přišel na princip palivového článku Friedrich Schönbeinem. Po více než

sto letech (1959) světlo světa spatřil první použitelný prototyp o výkonu 5 kW, zkonstruoval

ho Francis Thomas Bacon. Ve dvacátém století je použit ve vesmírné lodi Apollo. Před pár

lety Američané ve spolupráci s Čínou představili na trhu přenosný palivový článek o výkonu

až 50 W, vybavený zásuvkou 110 V a několika USB porty s napětím 5 V. Nabízí se k užití

jako rezervní zdroj. Do budoucna se s palivovými články počítá jako s hlavním pohonem

dopravních prostředků. [49]

3.8.2 Typy

Články se rozdělují dle typu elektrolytu a provozní teploty. Uvedu zde jen několik málo

nejperspektivnějších: [50] [51]

AFC – alkalický palivový článek – nízkoteplotní, elektrolyt KOH nebo NaOH, byly užity v

Apollu

PAFC – články s kyselinou fosforečnou – středněteplotní, elektrolyt H3PO4, již komerčně

dostupný

MCFC – článek s roztavenými uhličitany – vysokoteplotní, elektrolyt směs lithia, draslíku a

sodíku, při startu potřebuje dodat tepelnou energii, což snižuje jeho účinnost (možnost využití

v kogeneračních jednotkách a elektrárnách), již komerčně dostupný

Obr. 3.8.1 Princip palivového článku [G39]

Page 52: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 52 -

SOFC – články s tuhými oxidy – vysokoteplotní, elektrolyt ZrO2

3.8.3 Výhody a nevýhody

Vysoká účinnost, velmi nízké emise, téměř nehlučný provoz a různorodost paliv mají

navrch nad vysokými pořizovacími náklady a prozatím nedlouhou životností. [49]

3.9 Vodík

Vodík patří mezi prvky, které se vyskytují v celém známém vesmíru, u nás na Zemi je

třetím nejrozšířenějším prvkem. Je to bezbarvý plyn bez chuti a zápachu a známe ho

především ve sloučeninách. Používáme ho jako redukční činidlo v chemických reakcích,

k plnění balonů, spolu s kyslíkem se používá ke svařování. Po jeho spálení se neuvolňují

žádné pro přírodu nezdravé plyny, ale pouze obyčejná voda, proto jej má lidstvo v plánu

využít právě pro tyto účely – spalování, a to buď v pohonných jednotkách automobilů, tak i v

elektrárnách. Druhou variantou je provoz palivového článku, o kterém jsem se již zmínil.

3.9.1 Způsoby výroby

Lze ho získat mnoha různými způsoby, nejčastější vidíte na následujícím grafu. Je

vidět, že převážná většina se získává z fosilních paliv, které, jak jistě známo, ubývají

vražedným tempem. Proto se začíná ve větší míře s elektrolýzou vody. Toto řešení je naprosto

ekologické, akorát je potřeba celému procesu dodat poměrně dost energie.

zemní plyn – metoda zvaná parní reforming (steamreforming), vysoká efektivity, nízké

náklady, zemní plyn reaguje s vodní parou za vzniku CO, CO2 a H2:

222224 3 HCOOHCOHCOOHCH

parciální oxidace – vodík získáván z těžkých uhlovodíkových frakcí (např. těžký olej)

zemní plyn 48%

ropa 30%

uhlí 18%

elektrolýza 4%

Graf 3.9.1 Podíl způsobů výroby vodíku [G40]

Rov. 7 Reakce zemního plynu s vodní parou

Page 53: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 53 -

zplyňování uhlí – redukcí vody uhlíkem (uhlí, koks) vzniká vodík také

22222 HCOOHCOHCOCOH

elektrolýza – průchodem elektrické energie v prostoru vyplněným směsí vody a elektrolytu

(hydroxid sodný) mezi platinovými elektrodami se uvolňuje vodík a kyslík

222 22 OHOH

zplyňování biomasy (pyrolýza) – vodík získáme, pokud biomasu bez přístupu kyslíku

budeme zahřívat na vysoké teploty

termické štěpení vody – rozklad vody při 2500–3000 °C, prozatím neřešitelné z důvodu

nedostatku vhodných konstrukčních materiálů

tepelně – vodík se uvolní, zahřejeme-li vodu na teplotu okolo 2800 °C, v běžných

podmínkách nerealizovatelné (lze využít při jaderných reakcích) [52] [53]

3.9.2 Skladování vodíku

Hlavním problémem skladování vodíku je jeho reaktivnost s kyslíkem, kdy při střetu

jejich atomů nastává výbuch. Další vlastností, která nám uskladňování příliš neusnadňuje je

jeho lehkost s tím i téměř nemožné dlouhodobější skladování. Mezi tradiční způsoby

skladování patří tlakové lahve pro plynnou fázi a kryogenní nádoby (teplota skladování -

253 °C) pro fázi kapalnou. Zkapalnění je energeticky velmi náročné – až 40 % energie, kterou

poté z vodíku můžeme získat. Ve stádiu vývoje a výzkumu je i několik alternativních způsobů

skladování. V těchto případech se vodík uskladňuje v chemických sloučeninách – hydridech,

metalhydridech, alanátech, borohydridech, uhlíkatých strukturách, uhlíkových nanotrubicích a

ve skleněných mikrokuličkách. Tyto technologie jsou prozatím velmi drahé. [54] [55] [56]

Rov. 8 Redukce vody uhlíkem

Rov. 9 Rovnice elektrolýzy

Page 54: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 54 -

4. ZÁVĚR

Je jisté, že se bude zvyšovat počet obyvatel na Zemi, a s tím poroste i naše energetická

spotřeba. Aktuálním primárním zdrojem energie lidstva jsou především fosilní paliva a

přeměna jejich vnitřní energie, která se v nich ukládala několik miliónů let, na energii

tepelnou a následně elektrickou. Posledních několik desítek let se k naší planetě chováme

velmi sobecky a přitom si neuvědomujeme, že škodíme jen sami sobě. Možná se počítá

s osídlením jiných planet, to je ale prozatím záležitostí velmi daleké budoucnosti. Planeta

Země bude pro člověka navždy hlavním obytným sektorem, a proto bychom se o ni měli

dobře starat a zanechat ji v co nejlepším a nejpoužitelnějším stavu pro naše potomky

budoucích generací.

Od 19. století (století páry), kdy lidé začali přeměňovat energii páry na energii

mechanickou, nastal zvyšující trend spalování fosilních paliv (uhlí, ropy a zemního plynu).

Do ovzduší tak vypouštíme odstrašivě velké množství emisí oxidů uhlíku, síry, dusíku a

prachu, které nepříznivě působí na životní prostředí. V průmyslově vyspělých zemích jsou

tyto hodnoty emisí sledovány a kontrolovány. Nikdy ovšem nelze dosáhnout toho, aby se

hodnoty měřených emisí, které vycházejí z komínů spaloven, dostaly na nulu a provoz byl tak

zcela neškodlivý. Ropa se nespaluje v tepelných elektrárnách jako uhlí, ale zdrojem znečištění

je také. Využívá se hlavně v automobilovém průmyslu, kdy se do ovzduší uvolňuje v podobě

výfukových plynů. Existují jisté postupy pro omezení znečišťujících zplodin, neplatí to ovšem

pro oxid uhličitý. Zemní plyn se používá také jako pohonná hmota v dopravě. Jeho emise jsou

několikrát menší než při spalování ropných derivátů. Některé škodlivé látky se při jeho

spalování ani nevyskytují a produkce CO2 je až 2,5krát menší než při spalování uhlí. Na

druhou stranu je metan sám o sobě skleníkovým plynem, který přispívá ke skleníkovému

jevu. Naštěstí v atmosféře zůstává jen několik desítek let. Za zmínku stojí i uvedení

nepříjemných skutečností, kdy skladovaný zemní plyn vybouchl a zabil desítky lidí či havárie

ropných tankerů se strašnými následky pro nejen mořskou faunu a flóru. Toto je pouze

stručně naznačené ekologické hledisko řešeného problému. Dalším problémem je rostoucí

těžba čím dál rychleji mizející zásoby právě oněch fosilních paliv. Lidstvo se proto snaží v co

největší míře snižování zásob fosilií omezit využitím alternativních zdrojů. V České republice

se uhlí jako energetický zdroj podílí 54 %.

Slunce, Země a převážně všechny její přírodní děje a jevy lze nějakým způsobem

využít. Povětří, koloběh vody, dopadající sluneční paprsky, energie z hloubi planety –

z těchto záležitostí se snažíme energii přeměnit a využít ve vlastní prospěch. Zařízení, která se

snaží tuto energii transformovat a o kterých je převážná část této práce, nelze považovat za

soběstačné jednotky zdroje elektřiny, jelikož jejich dodávka mnohdy není stálá. Z tohoto

důvodu se jako primární zdroje energie stále musí využívat fosilní paliva, obnovitelné zdroje

slouží zatím pouze jako doplněk. V současné době se světové množství energie získané

z obnovitelných zdrojů pohybuje okolo 20 %.

V této práci uvedené obnovitelné zdroje energie mají větrné fotovoltaické elektrárny

mizivou úspěšnost v přeměně původního zdroje na elektřinu. Energie biomasy a vodního

proudění jsou naopak velmi nadějnými alternativami. Potenciál vody ve světě již zřejmě více

využít nepůjde, ale spalování biomasy se jistojistě velmi rozšíří. S jadernou energetikou je to

složité z důvodu mnoha odpůrců. Štěpení jader prozatím slouží s dobrou účinností,

mnohonásobně výkonné je ovšem jaderné slučování. Zatím je ve vývoji pro průmyslové

využití, ale až se nám podaří si tuto operaci osvojit, stane se tento způsob určitě tím

Page 55: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 55 -

nejefektivnějším. Bude to stát sice obrovské finance, jak výzkum, tak výstavba zařízení, zcela

jistě to ovšem přinese své ovoce.

Plány pro nadcházející léta zahrnují kromě zvýšení podílu výroby elektřiny

z obnovitelných zdrojů také takzvanou chytrou síť, kde budou mezi sebou propojeni výrobci,

distributoři a spotřebitelé v aktuálním čase (realtime) a budou mít na sebe zpětné vazby.

Současnou výrobou ve spalovacích elektrárnách a elektrárnách na alternativní pohon by se

díky okamžité znalosti okamžité spotřeby dalo regulovat množství energie, které je potřeba

okamžitě vyrobit. Předešlo by se zbytečné produkci elektřiny, která by zrovna neměla žádný

odběr. Osobně si myslím, že tato myšlenka není nejhorší, ale zprovoznění takového systému

bude opravdu velmi náročné nejen na technické vybavení.

Na úplný závěr bych rád sdělil, že využívání alternativních zdrojů by mělo mít naší

podporu. Vždyť všude okolo je energie tolik, že je hloupé a nezodpovědné ji nevyužít.

Doufám, že procento vyrobené elektrické energie za pomoci obnovitelných zdrojů co

nejrychleji poroste. Měli bychom si naší planety začít opravdu vážit. [57]

Page 56: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 56 -

5. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

[1] Welcome to the United Nations [online]. 11-3-2009 [cit. 2011-04-27]. World Population

Prospects: The 2008 Revision Population Database. Dostupné z WWW:

<http://esa.un.org/unpp/>.

[2] Schiedel.cz [online]. 2010 [cit. 2011-05-20]. Něco málo o spalování. Dostupné z WWW:

<http://www.schiedel.cz/servis/podklady-pro-projektovani/zaklady-kominove-

techniky/neco-malo-o-spalovani/>.

[3] Meteocentrum.cz [online]. c2011 [cit. 2011-04-28]. Skleníkový efekt - Meteocentrum.cz.

Dostupné z WWW: <http://www.meteocentrum.cz/encyklopedie/sklenikovy-efekt.php>.

[4] Skleníkové plyny. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :

Wikipedia Foundation, 3. 2. 2005, last modified on 4. 5. 2011 [cit. 2011-05-20].

Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Skleníkové_plyny>.

[5] Obnovitelné a alternativní zdroje energie [online]. c2007 [cit. 2011-04-26]. Obnovitelné a

alternativní zdroje energie. Dostupné z WWW: <http://www.keajc.cz/?q=obnovitelne-a-

alternativni-zdroje-energie>.

[6] Zdroje energie [online]. 4. 9. 2008 [cit. 2011-04-26]. Obnovitelné zdroje energie.

Dostupné z WWW: <http://zdrojeenergie.blogspot.com/2008/09/obnovitelne-zdroje-

energie.html>.

[7] History of Solar Power - History of Solar Power [online]. 2009 [cit. 2011-05-09]. History

of Solar Power. Dostupné z WWW: <http://www.historyofsolarpower.com/>.

[8] KRBEK, Jaroslav; OCHRANA, Ladislav; POLESNÝ, Bohumil. Průmyslová energetika.

Brno : PC-DIR spol. s r.o., 1996. 2.1 Rozdělení energetických zdrojů, s. 4.

[9] Sluneční energie. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :

Wikipedia Foundation, 24. 3. 2005, last modified on 28. 11. 2010 [cit. 2010-12-27].

Dostupné z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Sluneční_energie>.

[10] Energetický poradce PRE [online]. 2008 [cit. 2010-12-27]. Fotovoltaika. Dostupné z

WWW: <http://www.energetickyporadce.cz/obnovitelne-zdroje/energie-

slunce/fotovoltaika.html>.

[11] I-EKIS : Internetové energetické konzultační a informační středisko [online]. c2008 [cit.

2010-12-27]. Energie Slunce - sluneční teplo, ohřev vody a vzduchu. Dostupné z WWW:

<http://www.i-ekis.cz/?page=slunce-teplo>.

[12] Solární-energie.info [online]. 2008 [cit. 2011-05-16]. Výhody a nevýhody solární

energie. Dostupné z WWW: <http://www.solarni-energie.info/vyhody.php>.

Page 57: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 57 -

[13] Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. 2.12.2010 [cit. 2011-05-02]. Zpráva o plnění

indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2009. Dostupné z

WWW: <http://www.mpo.cz/dokument25358.html>.

[14] Energie vody [online]. Plzeň : Nakladatelství ZČU v Plzni, 2001 [cit. 2010-11-19].

Dostupné z WWW: <http://home.zcu.cz/~konasp/Cast-j.pdf>.

[15] Vodní energie. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :

Wikipedia Foundation, 30. 11. 2004, last modified on 6. 3. 2011 [cit. 2010-11-19].

Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodní_energie>.

[16] Energetický poradce PRE [online]. 2008 [cit. 2010-11-19]. Energie vody. Dostupné z

WWW: <http://www.energetickyporadce.cz/obnovitelne-zdroje/energie-vody.html>.

[17] Přílivová elektrárna. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg

(Florida) : Wikipedia Foundation, 1. 5. 2006, last modified on 19. 9. 2010 [cit. 2010-11-

19]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Přílivová_elektrárna>.

[18] Energetická agentura [online]. 2011 [cit. 2010-11-19]. Energie vody. Dostupné z WWW:

<http://www.eazk.cz/energie-vody/>.

[19] Energie mořských vln. ALTERNATIVNÍ ENERGIE [online]. 2001, 6, [cit. 2010-11-19].

Dostupný z WWW:

<http://www.vosaspsekrizik.cz/cs/download/studium/sps/elektroenergetika/energie-

morskych-vln.pdf>.

[20] Alternativní zdroje energie [online]. 2007 [cit. 2010-11-19]. Energie přílivu a příboje

oceánů. Dostupné z WWW: <http://www.alternativni-zdroje.cz/energie-prilivu-

priboje.htm>.

[21] Bydleni-360 [online]. 05.02.2009 [cit. 2010-11-25]. Články - Osmotická elektrárna -

nevyčerpatelný zdroj čisté energie. Dostupné z WWW: <http://www.bydleni-

360.cz/clanky/osmoticka-elektrarna-nevycerpatelny-zdroj-ciste-energie-video>.

[22] Nazeleno.cz - vše o úsporách energií [online]. 02. 12. 2009 [cit. 2010-11-25]. Osmotická

elektrárna v Norsku: Konkurent fotovoltaiky. Dostupné z WWW:

<http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/osmoticka-elektrarna-v-norsku-konkurent-

fotovoltaiky.aspx>.

[23] Nazeleno.cz - vše o úsporách energií [online]. 12. 01. 2011 [cit. 2010-11-19]. 10

největších vodních elektráren světa. Dostupné z WWW:

<http://www.nazeleno.cz/energie/vodni-energie/10-nejvetsich-vodnich-elektraren-

sveta.aspx>.

[24] Energetický poradce PRE [online]. 2008 [cit. 2010-12-03]. Energie větru. Dostupné z

WWW: <http://www.energetickyporadce.cz/obnovitelne-zdroje/energie-vetru.html>.

Page 58: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 58 -

[25] Alternativní zdroje energie [online]. 2007 [cit. 2010-12-03]. Větrné elektrárny. Dostupné

z WWW: <http://www.alternativni-zdroje.cz/vetrne-elektrarny.htm>.

[26] I-EKIS : Internetové energetické konzultační a informační středisko [online]. 2008 [cit.

2010-12-03]. Energie větru. Dostupné z WWW: <http://www.i-ekis.cz/?page=vitr>.

[27] Portál o bydlení, architektuře a stavbě, CZ | 4-construction.com [online]. 1999 [cit.

2010-12-03]. Energie větru. Dostupné z WWW: <http://www.4-

construction.com/cz/clanek/energie-vetru/>.

[28] Alternativní zdroje energie [online]. 2007 [cit. 2010-11-19]. Vodní elektrárny,

geotermální energie. Dostupné z WWW: <http://www.alternativni-zdroje.cz/vodni-

geotermalni-energie.htm>.

[29] Geoterm CZ s.r.o. [online]. 2009 [cit. 2011-01-21]. Historie výzkumu a využití

geotermální energie. Dostupné z WWW: <http://www.geoterm.cz/geotermalni-

energie/historie-vyzkumu>.

[30] Zdroje energie [online]. 31. 10. 2008 [cit. 2011-01-21]. Geotermální energie. Dostupné z

WWW: <http://zdrojeenergie.blogspot.com/2008/10/geotermalni-energie.html>.

[31] SPVEZ [online]. 2008 [cit. 2011-01-21]. Geotermální energie. Dostupné z WWW:

<http://www.spvez.cz/pages/geoterm.htm>.

[32] Tepelná čerpadla MACH [online]. 2011 [cit. 2011-03-15]. Princip tepelného čerpadla.

Dostupné z WWW: <http://www.tepelna-cerpadla-mach.cz/tepelna-cerpadla-pro-

rodinne-domy/princip-tepelneho-cerpadla.php>.

[33] Tepelná čerpadla IVT čerpadla švédské kvality [online]. c2011 [cit. 2011-03-15]. Typy

tepelných čerpadel. Dostupné z WWW: <http://www.cerpadla-ivt.cz/cz/typy-tepelnych-

cerpadel>.

[34] Čerpadla - tepelná čerpadla [online]. 2008 [cit. 2011-03-15]. Tepelná čerpadla.

Dostupné z WWW: <http://www.uni-top.cz/cerpadla.html>.

[35] Eko-bio-energo - Energie biomasy [online]. 2009 [cit. 2011-02-18]. Energie z biomasy.

Dostupné z WWW: <http://ekobioenergo.cz/energie-z-biomasy.html>.

[36] Energetický poradce PRE [online]. 2008 [cit. 2011-02-18]. Energie biomasy. Dostupné z

WWW: <http://www.energetickyporadce.cz/obnovitelne-zdroje/energie-biomasy.html>.

[37] Nazeleno.cz - vše o úsporách energií [online]. c2008 [cit. 2011-03-01]. Biopaliva.

Dostupné z WWW: <http://www.nazeleno.cz/biopaliva.dic>.

[38] Biopalivo. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :

Wikipedia Foundation, 15. 9. 2007, last modified on 11. 1. 2011 [cit. 2011-03-01].

Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Biopalivo>.

Page 59: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 59 -

[39] Nazeleno.cz - vše o úsporách energií [online]. 24. 07. 2009 [cit. 2011-03-14]. Spalování

odpadu: kolik vyrobíme tepla a elektřiny?. Dostupné z WWW:

<http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/spalovani-odpadu-kolik-vyrobime-tepla-a-

elektriny.aspx>.

[40] Pražské služby a.s. [online]. 6.10.2010 [cit. 2011-03-14]. Z odpadu vyrábíme elektrickou

energii. Dostupné z WWW: <http://www.psas.cz/index.cfm/aktualni-

informace/prac5beske-sluc5beby-partnerem-farmac599skc3bdch-trhc5af-na-

c5a1estce1/>.

[41] SAKO Brno, a.s. [online]. 2011 [cit. 2011-03-14]. Úspora nerostných surovin. Dostupné

z WWW: <http://www.sako.cz/spalovna/uspora/>.

[42] TERMIZO a.s. [online]. c2010 [cit. 2011-03-14]. O nás. Dostupné z WWW:

<http://www.termizo.cz/php/index.php?p=0>.

[43] EnviWeb - zpravodajství pro životní prostředí, příroda, ekologie, odborné akce [online].

26.02.2004 [cit. 2011-05-11]. Spalování komunálního odpadu v různých zemích světa.

Dostupné z WWW: <http://www.enviweb.cz/clanek/odpady/46841/spalovani-

komunalniho-odpadu-v-ruznych-zemich-sveta>.

[44] Encyklopedie Navajo [online]. c2010 [cit. 2011-04-07]. Jaderná energie. Dostupné z

WWW: <http://jaderna-energie.navajo.cz/>.

[45] Jaderná energie. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :

Wikipedia Foundation, 28. 9. 2005, last modified on 6. 4. 2011 [cit. 2011-04-07].

Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaderná_energie>.

[46] Nazeleno.cz - vše o úsporách energií [online]. c2008 [cit. 2011-04-07]. Jaderná energie.

Dostupné z WWW: <http://www.nazeleno.cz/jaderna-energie.dic>.

[47] Skupina ČEZ [online]. c2011 [cit. 2011-04-07]. Jaderná energetika v České republice.

Dostupné z WWW: <http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/je-v-

cr.html>.

[48] TriHyBus: Oficiální web prvního vodíkového autobusu v ČR [online]. c2008 [cit. 2011-

02-14]. Palivové články. Dostupné z WWW: <http://www.h2bus.cz/palivove-clanky>.

[49] 3pól - Devět životů planety Země [online]. 21. 5. 2003 [cit. 2011-02-14]. Co je to

palivový článek. Dostupné z WWW: <http://3pol.cz/181-co-je-to-palivovy-clanek>.

[50] TZB-info [online]. 5.7.2010 [cit. 2011-02-14]. Palivové články, rozdělení, principy,

vlastnosti. Dostupné z WWW: <http://energie.tzb-info.cz/teorie-obnovitelna-

energie/6617-palivove-clanky-rozdeleni-principy-vlastnosti>.

[51] H2WEB - zaměřeno na vodík - Vodík a palivové články [online]. 15. 02. 2006 [cit. 2011-

02-14]. Vodík a palivové články. Dostupné z WWW:

<http://vodik.czweb.org/view.php?cisloclanku=2006021501>.

Page 60: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 60 -

[52] Technet.cz; Technika kolem nás [online]. 28. 1. 2008 [cit. 2011-04-20]. Jak se vyrábí

palivo budoucnosti. Vodík pro auta i elektroniku. Dostupné z WWW:

<http://technet.idnes.cz/jak-se-vyrabi-palivo-budoucnosti-vodik-pro-auta-i-elektroniku-

p6d-/tec_technika.asp?c=A080127_234744_tec_technika_vse>.

[53] Hytep.cz | Česká vodíková technologická platforma [online]. 09.05.2007 [cit. 2011-04-

20]. Výroba vodíku. Dostupné z WWW: <http://www.hytep.cz/?loc=article&id=6>.

[54] TriHyBus: Oficiální web prvního vodíkového autobusu v ČR [online]. c2008 [cit. 2011-

04-20]. Skladování vodíku. Dostupné z WWW: <http://www.h2bus.cz/skladovani-

vodiku>.

[55] Hytep.cz | Česká vodíková technologická platforma [online]. 17.05.2007 [cit. 2011-04-

20]. Skladování vodíku I. Dostupné z WWW: <http://hytep.cz/?loc=article&id=8#>.

[56] Hytep.cz | Česká vodíková technologická platforma [online]. 29.05.2007 [cit. 2011-04-

20]. Skladování vodíku II. Dostupné z WWW: <http://hytep.cz/?loc=article&id=9>.

[57] Energie pro 21. století / Pierre Bacher. Praha: Krigl, 2003. 182 s. :. ISBN: 80-902403-7-2

(brož.).

Page 61: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 61 -

6. SEZNAM ODKAZŮ POUŽITE GRAFIKY

[G1] http://filip-sellner.byl.cz/sem/index.html

[G2] http://maps.grida.no/go/graphic/greenhouse-effect

[G3] http://www.ciste-vytapeni.cz/solarni_vytapeni.html

[G4] http://www.ekoelektrarny.cz/phonosolar/fotovoltaicke-elektrarny-zahranicni-reference-

phonosolar

[G5] http://www.hybrid.cz/slovnicek/solarni-elektrarna

[G6] http://www.keliwood.cz/aktuality/vodni-kolo

[G7] http://mve.energetika.cz/uvod/hamr.htm

[G8] http://www.ekowatt.cz/uspory/vodni-energie.shtml

[G9] http://home.zcu.cz/~konasp/Cast-j.pdf

[G10] http://www.vosaspsekrizik.cz/cs/download/studium/sps/elektroenergetika/ energie-

morskych-vln.pdf

[G11] http://vtm.zive.cz/clanek/zkroceni-prilivu

[G12] http://www.ekobydleni.eu/tag/prilivove-elektrarny

[G13] http://www.ekobydleni.eu/zivotni-prostredi/nejvetsi-prilivova-elektrarna-vyroste-v-

jizni-koreji

[G14] http://www.elektrochemie.zcu.cz/clanek.php?id=38

[G15] http://www.energetickyporadce.cz/obnovitelne-zdroje/energie-vetru.html

[G16] http://klokan.wz.cz/album3.html

[G17] http://www.nazeleno.cz/energie/mala-vetrna-elektrarna-v-praxi-kolik-vydela.aspx

[G18] http://www.vetrne-elektrarny.com/

[G19] http://www.energetickyporadce.cz/obnovitelne-zdroje/energie-vetru.html

[G20] http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/802165

[G21] http://www.lidovky.cz/na-trable-s-elektrinou-horkou-skalou-dv9-/ln_veda.asp?

c=A070125_104352_ln_veda_znk

[G22] http://zdrojeenergie.blogspot.com/2008/10/geotermalni-energie.html

Page 62: Alternativní zdroje energie - vutbr.cz

Jaroslav Stránský

Alternativní zdroje energie

- 62 -

[G23] http://www.nazeleno.cz/energie/geotermalni-energie-kolik-elektriny-ziskavame.aspx

[G24] http://www.tepelnacerpadlacr.cz/index_soubory/mapa_tepelneho_toku.gif

[G25] http://www.veteranstoday.com/2011/03/18/imminent-earthquaqe-predicted-in-north-

america/

[G26] http://www.ecomodula.com/cs/dalsi-volitelne-doplnky1/obnovitelne-zdroje-

energie/tepelne-cerpadlo-pro-vytapeni1/

[G27] http://www.cerpadla-ivt.cz/cz/typy-tepelnych-cerpadel

[G28] http://www.cerpadla-ivt.cz/cz/tepelna-cerpadla-zeme-voda-vodni-plocha

[G29] http://www.adelaidehydronicheating.com.au/heatpumps.html

[G30] http://www.renewables-made-in-germany.com/uploads/pics/biomass1.jpg

[G31] http://www.ekowatt.cz/cz/informace/obnovitelne-zdroje-energie/energie-biomasy

[G32] http://www.novinky.cz/domaci/133523-praha-muze-mit-problem-s-odpady-za-dva-

roky.html

[G33] http://www.spalovnachotikov.info/stahnuti/jsou-spalovny-nebezpecne-zajicek.pdf

[G34] http://www.vscht.cz/uchop/udalosti/skripta/1ZOZP/odpady/spalmal/zevo.jpg

[G35] http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=16-17&&kapitola_id=34

[G36] http://www.2zskolin.cz/jadfyz/zbr/zbrane.html

[G37] http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=1&ee_

chapter=3.10.2

[G38] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wwer-1000-scheme.png

[G39] http://www.h2bus.cz/palivove-clanky

[G40] http://technet.idnes.cz/jak-se-vyrabi-palivo-budoucnosti-vodik-pro-auta-i-elektroniku-

p6d-/tec_technika.asp?c=A080127_234744_tec_technika_vse