ani - zkvh.org.rs ،, da prostiإ،: prkosna – od sna (Mak Dizdar, Zapis o zemlji). ؤŒudesnu je sliku

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ani - zkvh.org.rs ،, da prostiإ،: prkosna – od sna (Mak Dizdar, Zapis o zemlji)....

 • t1ca, srpanj/kolovoz 2009. 1

  zkvh

  .org.r

  s

  ani

 • Veeras pjevamo veernje hvale. Pjevamo zato to se ra-dujemo duijanci, ali i gostima naim. S nama veeras i sutraslavi pomoni vrhbosanski biskup, preuzvieni gospodinPero Sudar. On nam dolazi iz lijepe, napaene i voljene zem-lje. Ne mogu, a da toj zemlji ne posvetim koju. Pitao jednomtako jednoga vrli pitac neki: A tko je ta? ta je ta, da prosti?Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti. A zapitaniodgovor njemu hitan tad dade: Bosna, da prosti jedna zemljaimade. I posna. I bosa, da prosti. I hladna. I gladna. I k tomujo, da prosti: prkosna od sna (Mak Dizdar, Zapis o zemlji).udesnu je sliku Bosne zapisao hrvatski latinist Ivan esmi-ki, peuki biskup: Bijae dio Ilirije, koji sad Bosna se zove.Divlja zemlja, ali bogata srebrnom rudom. Tu se dugom braz-dom nisu prostrana pruala polja. Ninjive, koje bi obilnom raale etvom.Nego surove gore. Nego sure,nebotine stijene i visoke kule na vr-letnom strei bilu. I jest Bosna sti-jena, i jest gora, i rodi srebrom, aliBosna je iznjedrila ljude koji su na-puili Slavoniju, Baku i velikaprostranstva Maarske. I brazde jerodne zasijala ruka bosanskog se-ljaka. I raala je zemlja i kruhom iruhom. Raala dobrim ljudima,ljudima dobra srca. I zato smo ra-dosni, to veeras s nama slavi na-a Bosna. Znamo, koliko je Bosnavoljena zemlja.

  S nama je na biskup Ivan. Snama sveenici nai, zbor naestolne bazilike i dobri Isusovi vjer-nici. Njeno volimo svoju baku rav-nicu. Volimo je i gdje je pijesak igdje je crnica. Neka tu ljubav izrazestihovi, neka nae srce kae: Pjevatu ti pjesmu, zemljo moja! Ova e tipjesma rei sve! I recimo jedni dru-gima: To je tvoja zemlja i tvoj dom zlatno klasje u ravnicibit e uvijek tu u oku tvom. Volim ovu zemlju baku, zato jojpjevam: Dajem ti srce, zemljo moja! I bit u s tobom u dobru iu zlu... Ja bit u s tobom, ostat u tu. Dajem ti ivot, zemljomoja Dragi nai risari! Na ovjek zaista daje ivot ovojzemlji. A zemlja raa ivotom, kruhom, vinom. I nije naazemlja rodila samo zato to je plodna, samo zato to su mar-ljivi nai ljudi. Rodila je i zato to za nju molimo: Usne mojekrunicu dok mole nai stari odlaze dok sa crkve zvona zvoneigraju se djeca nova to za nama ostati e tu... Ostaju djecakoja e duijancu slaviti srcem vjernikim, uljem ratar-skim (navodi iz pjesme Doris Dragovi, Dajem ti srce)

  Proli su dani sue kad nam je penica obamrla bila.Proli su dani kie koja danima stajala nije. Pa ipak, nije pro-la briga. Kako e se rataru isplatiti to je posijao i to je u si-lose predao? Ni jedna briga nee uguiti nau duijancu.Nee ni one spaljene njive. Ta i nama je Bog obeao radosts plodova zemlje. Dua e im biti kao vrt navodnjen. Nikadvie nee ginuti. Djevojke e se veselit u kolu, mlado i staro za-

  jedno. Jer u im tugu u radost pretvoriti, utjeit u ih i razve-selit nakon alosti (Jr 31,10-14). Slavit emo svetu misu za-hvalnicu. I uhvatit e se u kolo mlado i staro zajedno.Duijanca je svetkovina ruke i srca ovjekova. Markovo jeduijanca sklopljenih ruku. I etva je duijanca radnikihruku. I veeras je duijanca zahvalne molitve. I zlatno klasjenaih njiva je duijanca. I kruh to ga umijesie nae majkei sestre, i mirisno cvijee... na oltaru naem, na rad zalivenznojem i suzama, i umor naih tijela i nae muke, i napori, inai uljavi dlanovi i nae radosti i alosti, sav na ivot svese veeras sliva u duijancu!

  Slavimo duijancu u godini posveenoj sveeniku. Iznamo dobro, ne bi bilo ni ovih veernjih hvala, ne bi bilo ni

  ove krune pred oltarom, ne bi bilo nibandaice ni bandaa, ne bi bilosutra sveane zahvalnice, ne bi bilobandaicinog kola, da nam Bog nijedao upnika Blaka. Kucat e srceupnika Blaka dok bude rii bu-njevake, dok bude srca bunjeva-kog. I veeras se, velikim Blako-vim srcem i mi radujemo duijanci.Recimo veeras i sutra Bogu hvalaza sveenika Blaka Rajia i za na-sljednike njegove. Recimo Boguhvala za nae slamarke. Hvala i zasvaku perlicu u kosi i na ruhu.Hvala za svaki ling i za svaku svilu.Sve emo pred naeg Boga iznijeti,za sve da mu hvalu izreknemo.

  Danas ti, Boe, zahvaljujemona kruhu koji je toplina naih obite-lji. Od peninog zlatnog klasa tose ljeti ravnicom talasa pozlauju sei naa zahvalna srca. Jer, biti bezkruha znai biti bez ivota. I jestis nekim svakodnevno kruh znaibiti mu prijatelj. Zahvaljujemo ti i za

  sjemenje Tvoje ohrabrujue rijei koje e i sutra u svetoj misibiti posijano u naim srcima. Molimo te, da Kruh ivota do-tekne svakome: i gladnome i sirotom, pohlepnom i prosjaku,i onom to sebi uzima, i onom koji Boga slavi, i onom koji nezna zahvaliti! U ovoj godini sveenika svi mi znamo: etvaje... velika, ali su radnici malobrojni. Molite... Gospodaraetve da poalje radnike u svoju etvu. Dok je etva velika,radnici su malobrojni. O tome bez velike tuge ni govoriti nemoemo... (Iz homilija na Evanelja, svetoga Grgura Velikog,pape, u drugom itanju slube itanja iz asoslova na blag-dan svetoga Luke). Neka dragi Bog d Crkvi naoj sveenikavelikog sveenikog srca, kakvim je odlikovao sveenika Bla-ka. Neka nam Gospa isprosi dar dobrih sveenika, da namCrkva uvijek bude vjerna slubenica ovjeka. Bog e dati injive i sjemena i zdravlja i srca, da uvijek ostanemo ljudi kojivole zemlju i koji se hrane kruhom rijei Isusove i Kruhomvjenoga ivota.

  Amen.

  Zvonik 7-8/2009

  Duijanca 2009.Iz propovijedi mons. Stjepana Beretia

  na Veernjoj molitvi u katedrali-bazilici, 8. 08. 2009.

  Svetkovina ruke i srca ovjekova

  3zkvh

  .org.r

  s

 • Sveana VeernjaLijepo je biti kranin i vjerovati u Isusa Krista i biti ondje

  gdje ovjek nae isto raspelo, nae isto Svetohranite i naeista srca koja se Bogu mole i koja Bogu zahvaljuju. Zato samradostan da mogu sudjelovati u ovom svojevrsnom i specifi-nom slavlju u kojem dvoje mladih sjede u prvim redovima kaobanda i bandaica, i znam da ste vi dio jedne duge i bogate tra-dicije due ovoga ovjeka, due koja je osjeala da je Bog voli,i zato je voljela i voli sve svoje, sve to joj pripada. Najprije o-vjeka, a onda sve ono to je Bog dao ovjeku kao dokaz svoje lju-bavi. Neka ovom sveanom Veernjom doista bude dana hvalaBogu za sve ono to jesmo, a napose za ono na to nas poziva,rekao je zahvaljujui na dobrodolici gost ovogodinje Dui-jance, vrhbosanski pomoni biskup mons. Petar Sudar, nasveanoj Veernjoj u subotu 8. kolovoza odranoj u katedrali-

  bazilici Sv. Terezije Avilske. Pjevanu Veernju molitvu pred-vodio je katedralni upnik mons. Stjepan Bereti u nazo-nosti domaega biskupa mons. dr. Ivana Pnzesa te de-setak sveenika. Na poetku ovog molitvenog susreta sve na-zone pozdravio je biskup Pnzes, izrazivi posebno dobro-dolicu gostu iz Sarajeva, mons. Sudaru, kojemu je ovo bioprvi posjet Subotici. Nama je Sarajevo blisko, ne samo radisvoga muenikog puta u novijoj povijesti, nego jer je i mojpredasnik, asne uspomene, biskup Matia Zvekanovi, studi-rao u Sarajevu i do konca ivota je u srcu i esto na usnamanosio taj voljeni grad, rekao je biskup Pnzes. Mons. Beretije takoer uputio rijei dobrodolice biskupu Sudaru te seobratio i svima koji su sudjelovali u Veernjoj molitvi /veidio njegove propovijedi objavljujemo na 3. stranici Zvonika/.Banda Neboja Stipi i bandaica Marijana Kujundiprinijeli su pred oltar ovogodinju krunu Duijance, rad Jo-zefine Skenderovi, koja simbolizira Sveeniku godinukoju je papa Benedikt XVI. sveano otvorio 19. lipnja ove go-dine. Pjevanje je predvodio katedralni zbor Albe Vidakovipod ravnanjem s. Mirjam Pandi.

  Poslije Veernje, na putu prema glavnom gradskom trgugdje je odrana Risarska veer, risari i risarue su se zausta-vili kod biste Blaka Rajia, koja se nalazi u parku kod Grad-ske kue. Ondje ih je doekao katedralni upnik mons.Bereti. Pri tom je rastumaio to zapravo znai vijenac odita. To je kruna zavretka jednoga risa, ali ista ta zrna peniceiz krune, ratari najesen opet polau u zemlju. Risari toliko volezemlju da svoju krunu stavljaju u zemlju, rekao je Bereti.Najstariji risarski par stavio je vijenac ita na bistu Blaka Ra-jia. Na taj nain risari su izrazili svoju zahvalnost utemelji-telju Duijance.

  7-8/2009 Zvonik4

  Duijanca 2009. Pie: eljka Zeli

  * Ispraaj bandaice Marijane Kujundi i bandaa Neboje Stipia iz upe Sv. Roka ** Zahvalnu euharistiju predslavio pomoni vrhbosanski biskup mons. Petar Sudar *

  * Sveana povorka do sredinjeg gradskoga trga ** Predaja kruha od novoga brana gradonaelniku Sai Vuiniu *

  * Posjet grobu utemeljitelja Duijance, mons. Blaka Rajia ** Bandaicino kolo obiljeio prepun glavni gradski trg *

 • Do katedrale uz blagoslov iz upe Sv. RokaUnato potekoama s kojima se ove godine susreu po-

  ljodjelci, ponajprije zbog leda koji je u lipnju unitio mnogeusjeve, zatim zbog sue u srpnju koja je prijetila nita manjomtetom od prethodne, pa sve do preniske cijene otkupa pe-nice, i ove je godine proslavljena Duijanca, zahvala Bogu zaplodove zemlje i rad ruku ovjejih, jer samo oni koji sa zem-ljom rade i od nje ive znaju koliko je znoja i rada utkano ukomad kruha i koliko je truda potrebno da bismo svakodne-vno mogli blagovati isti. Priznali su to tijekom jednog od raz-govora za Zvonik i ovogodinji banda Neboja Stipi ibandaica Marijana Kujundi koji su zajedno s malom ban-daicom Mirjanom Gabri i malim bandaom Markom Voj-niem Purarom, prigradskim bandaima i bandaicama inajljepim parovima, potaknuti rijeima upnika upe Sv.Roka mr. Andrije Aniia i pjesmom kerskih kraljicapredvoenih s. Jasnom Crnkovi, ispraeni iz kolijevkeDuijance. Kolona s karucama na ijem je elu bila okienakruna od ita, krenula je put katedrale Sv. Terezije Avilskegdje je potom uslijedilo sveano euharistijsko slavlje. Srda-nu dobrodolicu ispred katedrale, osim palira mladih izHKC Bunjevako kolo odjevenih u bunjevaku narodnu no-nju, uputio im je i katedralni upnik mons. Stjepan Beretizajedno sa starateljima ovogodinje Duijance, prim. dr.Markom Senteom i Gabrijelom Kujundiem.

  Zahvalno euharistijsko slavljeSveanu misu zahvalnicu na

  platou