31
სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი - ¬ი£რი ანარი¨ი Mедиа Центр Самцхе-Джавахети - Годовой отчет Media Center of Samtskhe-Javakheti - !nnUaL 2ePort C M Y CM MY CY CMY K kda angarishi.pdf 1 24.04.2013 16:25:40

Annual Report

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Annual Report 2012

Citation preview

Page 1: Annual Report

სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი - ი რი ან არი ი

Mедиа Центр Самцхе-Джавахети - Годовой отчет Media Center of Samtskhe-Javakheti - nn a e ort

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

kda angarishi.pdf 1 24.04.2013 16:25:40

Page 2: Annual Report

1

სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრიMедиа Центр Самцхе-Джавахети

Media Center of Samtskhe-Javakheti

შინაარსი содержание Contents

ჩვენს შესახებ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ წლის გადასახედიდან ---------------------------------------------------------------------------------------

ლიდერ ქალთა ქსელი ------------------------------------------------------------------------------------------- ჩვენ საერთო მიზნები გვაერთიანებს ------------------------------------------------------------------------ გენდერული თანასწორობა - რეალობა თუ გამოწვევა ---------------------------------------------------- თოქ-შოუ ,,ქალები ირჩევენ“ ----------------------------------------------------------------------------------- შეხვედრა მელან ვერვიერთან --------------------------------------------------------------------------------- ტრენინგები ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ახალგაზრდა ლიდერთა ლუბი ----------------------------------------------------------------------------- ბედნიერი იმილი ველა ბავშვს -------------------------------------------------------------------------- მშვიდობის ორპუსის მოხალისის - რუტა ასაბიან ას მესიჯი ------------------------------------- ფინანსური აუდიტის დას ვნა ---------------------------------------------------------------------------------

нас -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- лет со стороны -------------------------------------------------------------------------------------------

Сеть ен ин идеров -------------------------------------------------------------------------------------- ас об един ют об ие цели --------------------------------------------------------------------------------

Гендерное равенство реальность или вызов ------------------------------------------------------------ ок о ,, ен ины ыбирают “ ----------------------------------------------------------------------- стреча с елан ервиер ------------------------------------------------------------------------------------ ренинги --------------------------------------------------------------------------------------------------------- л б молодых лидеров --------------------------------------------------------------------------------------

Счастлив ю лыбк всем дет м ---------------------------------------------------------------------------- Сооб ение представительницы орп са ира ты асабь нки -----------------------------------

инансовый а дит -------------------------------------------------------------------------------------------

About s ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- A iew rom the ast Ten ears ----------------------------------------------------------------------------- Network of omen Community eaders -------------------------------------------------------------------- Common Goals nite s -------------------------------------------------------------------------------------- Gender E uality Reality or Challen e --------------------------------------------------------------------- Talk - shows “ omen ote ” -------------------------------------------------------------------------------- Meetin with Melanne erveer ------------------------------------------------------------------------------- Trainin s -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

oun eaders Club ------------------------------------------------------------------------------------------- A appy Smile for Every Child ----------------------------------------------------------------------------- A Messa e from S eace Corps olunteer Ruta Casabianca ----------------------------------------------

inancial Audit --------------------------------------------------------------------------------------------------

angarishi.indd 1 24.04.2013 16:36:11

Page 3: Annual Report

2

ჩვენს შესახებ

ჩვენი ირითადი მიმართულებები

მისია

სამცხე - ჯავახეთის მედია ცენტრი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ხელს უწ ობს რეგიონში დემო რატიული საზოგადოების განვითარებას. ცენტრის მისიაა დამოუ იდებელი მედიის მხარდა ერით გაა ლიეროს და წაახალისოს მოქალაქეთა აქტიური მონაწილეობა გადაწ ვეტილების მი ების პროცესში, ხელი შეუწ ოს მათ დაიცვან თავიანთი უფლებები

ჩვენი სლოგანი განვითარება მედიისათვის, მედია განვითარებისათვის

ტელერადიო ომპანია ,,იმპერია“ - მეცხრე არხი - ტელე ომპანიის მაუწ ებლობა წლიდან ახალციხის, ადიგენისა და ასპინ ის მუნიციპალიტეტებში მეცხრე მეტრული არხის საშუალებით ვრცელდება, აწარმოებს ადგილობრივ ახალ ამბებს, თოქ-შოუს, სხვა საბავშვო და ახალგაზრდულ პროგრამებს.

დირექტორი მაია იველაშვილი

ტელე ომპანია ,,ატვ “ - მაუწ ებლობის დასაწ ისი - წ. მაუწ ებლობს ახალქალაქის რაიონსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მეთორმეტე არხის საშუალებით. მაუწ ებლობს სომხურ ენაზე.

დირექტორი ვაირად ტოიანი ტელე ომპანია ,,ფარვანა“ - წლიდან მაუწ ებლობს ნინოწმინდის რაიონში მერვე მეტრული არხის საშუალებით. აწარმოებს ადგილობრივ ახალ ამბებს და სხვადასხვა პროგრამებს.

დირექტორი ონსტანტინე ვარდანიანი

ტელე ომპანია ,,მარნეული“ - მაუწ ებლობს წლიდან, ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე ქვემო ქართლში. აწარმოებს ახალ ამბებს, თოქ-შოუს, სხვა პროგრამებს.

დირექტორი შალვა შუბლა ე

ტელერადიო ომპანია ,,ბორჯომი“ - წლიდან მაუწ ებლობს ბორჯომსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მეშვიდე მეტრული არხის საშუალებით. აწარმოებს ადგილობრივ ახალ ამბებს, საზოგადოებრივ-პოლიტი ურ თოქ-შოუებს და სხვა პროგრამებს.

დირექტორი მარინა უპატა ე

ჩვენი პარტნიორები

მედია არასამთავრობო

სექტორი ლიდერ ქალთა

ქსელი ახალგაზრდა

ლიდერთა ლუბიარასამთავრობო

არასამთავრობო

ლიდერ ქალთა

angarishi.indd 2 24.04.2013 16:36:11

Page 4: Annual Report

3

წლის გადასახედიდან

მხარდა ერით გადიოდა რეგიონული ტელე ომპანიის ეთერში. ამას მო ვა თოქ-შოუ ,,თავისუფალი მი როფონი”, რომელსაც მედია ცენტრი ამერი ის საელჩოს მხარდა ერით აწარმოებდა და რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას ა ლევდა შესა ლებლობას მიეწვდინა ხმა ხელისუფლებისათვის და მოეთხოვა მისგან ადე ვატური რეაგირება არსებულ პრობლემებზე. სწორედ მედიის მხარდა ერა და ადგილობრივ ტელე ომპანიებთან პარტნიორობა გახდა ლიერი ბერ ეტი მედია ცენტრისათვის - თავისი მო რ ალებული წვლილი შეეტანა რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურებასა და დემო რატიული პროცესების განვითარებაში.

დროთა განმავლობაში დამოუ იდებელ მედიასთან ერთად ორგანიზაციის სამიზნე ჯგუფი გახდა რეგიონის ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციები. ,,გადავარჩინოთ ბავშვების”, B -ისა და მისი პარტნიორების მხარდა ერით ორგანიზაციამ დააფუ ნა რესურს-ცენტრები ბორჯომსა და ადიგენში არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის, სადაც მათთვის ტარდება ტრენინგები და ონსულტაციები, რეგიონში განხორციელდა გარემოსდაცვითი ადვო ატირების ამპანიები.

წელი მნიშვნელოვანი ი ო ჩვენი ორგანიზაციისათვის. ამ წელს შეიქმნა მედია ცენტრთან ახალგაზრდა ლიდერთა ლუბი, სადაც გაწევრიანებულია მოხალისე ახალგაზრდა, მათ ამერი ის მშვიდობის ორპუსისა და ამერი ის ახალგაზრდული სერვისის გრანტის მხარდა ერით შე ლეს ბორჯომში განეხორციელებინათ ადვო ატირების ამპანიები შეზ უდული შესა ლებლობის მქონე თანატოლების უფლებების დასაცავად. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ უთხით რეგიონში მუშაობა განსა უთრებით გასააქტიურებელია.

მიმდინარე საქმიანობებიდან განსა უთრებული წარმატებით გრ ელდება პროექტი - ,,ქალები ირჩევენ”, რომლის განხორციელება მედია ცენტრმა გასული წლის ივლისში ამერი ის დემო რატიული ინსტიტუტისა და ბრიტანეთის საელჩოს მხარდა ერით დაიწ ო. პროექტის ფარგლებში ჩამო ალიბდა სხვადასხვა ეთნი ური ჯგუფებისა და რელიგიური ა მსარებლობის მქონე ლიდერ ქალთა ქსელი რომელიც მიზნად ისახავს ხელი შეუწ ოს სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში ქალთა გააქტიურებას მათი უფლებების დასაცავად.

ვსარგებლობ შემთხვევით და მედია ცენტრის სახელით მადლობას ვუხდი ამერი ის მშვიდობის ორპუსის მოხალისე რუტა ასაბიან ას, რომელიც უ ვე მესამე წელია ერთგულად მუშაობს ჩვენთან

ერთად და ალიან დიდი წვლილი მიუ ვის ჩვენი ორგანიზაციის წარმატებასა და განვითარებში. მადლობას ვუხდი ჩვენს პარტნიორებსა და დონორებს, რომელთა მხარდა ერის გარეშე ჩვენ ვერ შევ ლებდით ჩვენი მიზნების შესრულებასა და იდეების რეალიზებას.

მარინა უპატა ე სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრის თავმჯდომარე

ჩვენი ორგანიზაცია წლის მარტში დააფუ ნეს სამცხე-ჯავახეთისა და შიდა ქართლის დამოუ იდებელი რეგიონული ტელე ომპანიების დირექტორებმა. მათი მიზანი ი ო შეექმნათ ერთიანი საინფორმაციო სივრცე, ურთიერთთანამშრომლობით გაეფართოებინათ და გაეზარდათ მაუწ ებლობის არეალი და მოსახლეობისათვის, მათ შორის ეროვნული უმცირესობისათვის, მიეწოდებინათ დეტალური ინფორმაცია რეგიონში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ.

პირველი პროდუქტი, რომლითაც მედია ცენტრი გაიცნო საზოგადოებამ, ი ო ერთობლივი საინფორმაციო პროგრამა ,,პარალელი”, რომელიც საერთაშორისო ველევებისა და გაცვლების საბ ოს - RE -ის

angarishi.indd 3 24.04.2013 16:36:11

Page 5: Annual Report

4

ლიდერ ქალთა ქსელი

სამცხე -ჯავახეთის მედია ცენტრმა წლის ივლისში ამერი ის ეროვნულ დემო რატიული ინსტიტუტისა და ბრიტანეთის საელჩოს მხარდა ერით დაიწ ო განხორციელება პროექტისა ,,ქალები ირჩევენ“.

ამ პროექტის ფარგლებში წლის ივლისში შეიქმნა ლიდერ ქალთა ქსელი, რომელშიც გაწევრიანდენ სამი სხვადასახვა ეთნი ური ჯგუფისა და ოთხი სხვადასხვა რელიგიური ა მსარებლობის ქალბატონები. რომელთაც აერთიანებთ საერთო მიზანი - ხელი შეუწ ონ ადგილობრივ თემში მცხოვრები ქალბატონების გააქტიურებასა და ჩართულობას გადაწ ვეტილების მი ების პროცესში. საჯარო მსჯელობის საგნად აქციონ ის პრობლემები

რაც რეგიონებში ქალებს აწუხებთ, იდევ ერთხელ დააფიქრონ საზოგადოება რამდენად დაცულია გენდერული ბალანსი ოჯახში, სამსახურში, საზოგადოებასა თუ პოლიტი აში. ლიდერ ქალთა ქსელი მოიცავს ორი რეგიონის ხუთ მუნიციპალიტეტს, სადაც მათი თაოსნობით სისტემეტიურად ტარდება შეხვედრები და დის უსიები.

ბორჯომიქეთევან გრიგალაშვილი - პედაგოგი. მუშაობს ბორჯომის საბავშვო ბა შილელა ჯავახიშვილი - სოფელ დვირის საშუალო ს ოლის პედაგოგი, ა.ო. ახალისის ხელმ ვანელი ანა ვარდი ე - ახალციხის უნივერსიტეტის ურნალისტი ის ფა ულტეტის სტუდენტი

ახალციხეშორენა სურმანი ე - ახალციხის ტელე ომპანია ,,მეცხრე არხის“ ურნალისტი.ია ხარაიშვილი - ადიგენის რაიონ სოფელ ენთელის საჯარო ს ოლის პედაგოგიირმა თათეშვილი -ა.ო. ,,ბავშვთა ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრის- მწვანე სახლის“ ტრენერი

ახალქალაქისედა მელ უმიანი - ა.ო. “სამცხე ჯავახეთის ხალხთა მეგობრობის” ხელმ ვანელირეფსიმე პაპოიანი - ახალქალაქის ტელე ომპანია ,,ატვ- ”-ის ურნალისტი

დალი ა დგომელა ე - პედაგოგი.

ნინოწმინდა ნარინე გინოსიანი - არასამთავრობო ორგანიზაცია “ფაროსის” ხელმ ვანელი თა უ ი ვარდანიანი - ავშირი “სულთა ხსნის” დირექტორირუზანა მ რტიჩიანი - ნინოწმინდის ტელე ომპანია ,,ფარვანას“ ურნალისტი.

მარნეული ნონა სამხარა ე - ურნალისტი. ტელე ომპანია ,,მარნეულის“ საინფორმაციო სამსახურის უფროსიოლ ა ენდელა ე - პედაგოგი. ა.ო ,,მარნეულის დემო რატ ქალთა საზოგადოების“ პროექტის მენეჯერისაბინა ტალიბოვა - ოორდინატორი მონიტორი ბოლნისსა და დმანისში

angarishi.indd 4 24.04.2013 16:36:12

Page 6: Annual Report

5

ჩვენ საერთო მიზნები გვაერთიანებს

პროექტი ქალები ირჩევენ“ დაწ ებისთანავე ი ო უნი ალური და უანალოგო ქვემო ქართლის რეგიონში. აქტიურ ქალთა ქსელი, რომელიც აერთიანებს ქალებს ველა სფეროდან, ალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის, რადგან სხვა დანარჩენ პრობლემებთან ერთად, არსებობს ქალთა და ოფის პრობლემა სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებად. იდევ ერთი ომპონენტი, რითიც პროექტი ა სანიშნავია, არის ის, რომ პროექტის მონაწილეებს - აქტიურ ქალთა ქსელის წევრებს აქვთ შესა ლებლობა დაგეგმონ მომდევნო აქტიურობა დამოუ იდებლად. პროექტის ასეთ ფორმატში განხორციელება ა ლევს შემსრულებელს შესა ლებლობას გახდეს პროექტის განხორციელების სრულ ოფილი ნაწილი.

რა პრობლემები გამოი ვეთა შეხვედრების დროსშეხვედრებზე ველაზე მეტ წილად გამოი ვეთა ოფითი და სოციალური პრობლემები. არაინფორმირებული მოსახლეობა, სოფლებში ი- სრული ინფორმაციული ვა უუმი ქვე ანაში მიმდინარე პროცესებზე. დასაქმების პრობლემა. არასა მარისი საბავშვო ბა ები, ერთ-ერთ მტ ივნეულ პრობლემად გამოი ვეთა ურთიერთობა ადგილობრივი თვითმართველობის სტრუქტურებთან. ქალები ვერ ი ებენ მონაწილეობას გადაწ ვეტილების მი ების პროცესში.

პარტნიორობის პერსპექტივებიაქტიურ ქალთა ქსელის გა ლიერება და შენარჩუნება, მიზანმიმართული მოქმედება სამოქალაქო საზოგადოების გა ლიერებისთვის, ქალთა ჩართვა საზოგადო - პოლიტი ურ სფეროში და სამოქალაქო განათლებაში, მათი თვითიდენტიფი აციისთვის, ასევე ომპეტენტური და ეთილსინდისიერი საზოგადო წარმომადგენლების ინტეგრაცია ხელისუფლებაში გენდერული ბალანსისა და არმონიული განვითარებისთვის.

საბინა ტალიბოვალიდერ ქალთა ქსელის წევრი, მარნეული

გენდერული თანასწორობა - რეალობა, თუ გამოწვევა

უ ვე რამდენიმე თვეა ჩართული ვარ პროექტში ,,ქალები ირჩევენ”. დიდ პატივად მიმაჩნია არა მარტო ქალების ინფორმირება მათ უფლებებზე, არამედ აცებისაც. ჩვენ ჯერ იდევ შორს ვართ გენდერული თანასწორობისგან საზოგადოებაში, ამას ცხად ოფს, ისიც, რომ პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლების პროცენტი ალიან მცირეა. რეგიონებში ი უფრო მ იმე სიტუაციაა. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სა რებულოში არც ერთი ქალი არაა. რეგიონებში ქალების შესა ლებლობების რეალიზება ნა ლებად მი წევადია.

პროექტის ფარგლებში ჩვენს ადგილობრივ თემში არაერთ შეხვედრას გავუწიე ორგანიზება. ამ შეხვედრების შედეგების მიხედვით შეი ლება ითქვას ქალთა უმეტესობა არ არის ინფორმირებული თავიანთ უფლებებზე. ქალები მ იმე ფიზი ურ შრომას ეწევიან. ჯერ იდევ არსებობს ალადობა. პრობლემებია ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მხრივ. სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს რეგიონში შეზ უდული შესა ლებლობის მქონე ბავშვების ინტეგრაცია საზოგადოებაში, ფაქტიურად ისინი განწირულნი არიან პასიური ცხოვრებისათვის.

სა ითხები, რომლებზეც ჩვენ უნდა ვიმუშაოთარსებობს თუ არა გენდერული თანასწორობის უზრუნველ ოფის მექანიზმი რატომ არის იგნორირებული ქალის პოზიცია ადგილობრივი პრობლემების გადასაწ ვეტად ქალთა დის რიმინაცია. რაში გამოიხატება ეს პრობლემა რა უშლის ხელს ქალებს საჯარო - პოლიტი ის იბეზე“ ასვლაშიგენდერული თანასწორობის მი წევა ითხოვს აცების და ქალებისგან საერთო გამოსავლის იებას, ასევე ერთმანეთის წახალისებას, ერთმანეთისადმი პატივისცემას და ნდობას. უფლებათა თანასწორობა და თავისუფლება მიგვი ვანს საზოგადოების განვითარების ახალ საფეხურზე. ქალებს აქვთ უფლება იცხოვრონ ოველგვარი დის რიმინაციის გარეშე

სედა მელ უმიანი ლიდერ ქალთა ქსელის წევრი, ახალქალაქი

angarishi.indd 5 24.04.2013 16:36:13

Page 7: Annual Report

6

თოქ-შოუ ”ქალები ირჩევენ”

პროექტში ,,ქალები ირჩევენ” ხუთი რეგიონული ტელე ომპანიის ხუთი ურნალისტია ჩართული, მზადდება თოქ-შოუები მარნეულის, ბორჯომის, ახალციხის, ნინოწმინდის და ახალქალაქის ტელევიზიებში ქალებისათვს აქტუალურ, მნიშვნელოვან და საინტერესო თემებზე.

ქალთა თანასწორობა და გენდერული პრობლემები, ეს სა ითხი განსა უთრებით მწვავედ დგას რეგიონებში. ა ნიშნული პრობლემა უამრავ მიზეზთან არის ავშირში, შესაბამისად ქალთა პრობლემებზე და სა იროებებზე ორიენტირებულ გადაცემებში ირითადად ქალბატონები მონაწილეობენ და გულახდილად საუბრობენ ონ რეტულ სა ითხებზე. გადაცემის სტუმრები

ნონა სამხარა ეტელე ომპანია ,,მარნეულის” ურნალისტიპირველ რიგში, ლიდერ ქალთა საინიციატივო ჯგუფში ურნალისტის ოფნა მნიშვნელოვნია, ვინაიდან, ის, რასაც პროექტი ემსახურება, ეს არის პოლიტი ურ ასპარეზზე მეტი ქალი ჩავრთოთ, ნებისმიერ რგოლში ქალების მონაწილეობა გავააქტიუროთ. მიზანი ვერ შესრულდება, თუ არა მედიის საშუალებებით ამ ქალბატონების მხარდა ერა. სა იროა გაიზარდოს მოსახლეობის მგრ ნობელობა. ჯერ მოსახლეობა მზად არ არის ხმამა ლა ისაუბროს ქალთა შრომით უფლებებზე, ადრეულ ქორწინებებზე მარნეულის შემთხვევაში , ქალის რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე, გადაწ ვეტილებების მი ების პროცესებში ქალის ჩართვის აუცილებლობაზე. ბევრი თემა საზოგადოებაში მომწიფებული არ არის. ამაზე სა იროა საუბარი, პრობლემის წარმოჩენა და მოსახლეობისთვის ჩვენება. ასევე, მინდა ვთქვა, რომ მეც, როგორც ურნალისტი, გავიზარდე, რადგან სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ლიდერ ქალებთან ურთიერთობა ჩემთვის დიდი გამოცდილების გაზიარებაა, ამ პროექტის საშუალებით მუდამ მი ირავს ხელი იმ პულსზე, სადაც ქალის პოლიტი ურად გააქტიურების პროცესები მიმდინარეობს.

არიან როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის, ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, პედაგოგები, ფსიქოლოგები, ექიმები და რიგითი ადამიანები.

გასულ წელს პროექტის ფარგლებში გადაცემა მომზადდა, რომელიც ითარგნა ქართულიდან სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე და პირიქით, მოხდა გადაცემების გაცვლა პროექტის პარტნიორ ტელე ომპანიებს შორის.

შორენა სურმანი ე ახალციხის ტელე ომპანია ,,მეცხრე არხის ურნალისტიპირადად ჩემთვის, როგორც ურნალისტისთვის, ალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია მუშაობა თოქ-შოუზე. აქამდე საინფორმაციო გამოშვებაში ვმუშაობდი და სიუ ეტებს იშვიათად ვამზადებდი გენდერის თემაზე. ასეთ მასალებს მხოლოდ ქალთა დ ესასწაულების დროს ეთმობოდა ეთერი. რაც პროექტი დაიწ ო, აქტიურად ვაშუქებთ გენდერის თემას. მე როგორც ურნალისტი, ვესწრები ლიდერი ქალების მიერ გამართულ შეხვედრებს, სადაც მანდილოსნები ოველთვის ა ნიშნავენ, რომ მათი პრობლემებით არავინ ინტერესდება. ვფიქრობ ამ პროექტმა ხელი შეუწ ო ამ და სხვა სტერეოტიპების მსხვრევას. მე ოველთვის ვხედავ ცვლილებას, ქალბატონები უფრო მეტად გააქტიურდნენ და უ ვე ია ეთერში საჯაროდ საუბრობენ მათთვის მტ ივნეულ პრობლემებზე.

რუზანა მ რტიჩიანინინოწმინდის ტელე ომპანია ,,ფარვანას ” ურნალისტიგადაცემა ,,ქალები ირჩევენ” ბოლო ხუთი თვის მან ილზე ალიან პოპულარული გახდა ნინოწმინდაში, თოქ-შოუ ხელს უწ ობს ჩვენი რაიონის მოსახლეობის გააქტიურებას. პროექტის საწ ის ეტაპზე ქალბატნები გადაცემებში სტუმრობას თავს არიდებდნენ, მაგრამ ეთერში რამდენიმე გადაცემის გასვლის შემდეგ ჩვენს თოქ-შოუში სტუმრების რიცხვი გაიზარდა და რაც მთავარია ისინი უფრო გულახდილები გახდნენ. ქალბატონები გადაცემებში იად საუბრობდნენ ისეთ პრობლემებზეც ი, რომლებსაც აქამდე მხოლოდ სამეგობრო წრეში განიხილავდნენ.

angarishi.indd 6 24.04.2013 16:36:13

Page 8: Annual Report

7

შეხვედრა მელან ვერვიერთან

წლის ნოემბერში ,,სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრთან” არსებულ ლიდერ ქალთა ქსელის წევრებს აშშ განსა უთრებულ დავალებათა ელჩი ქალთა გლობალურ სა ითხებში - მელან ვერვიერი შეხვდა. შეხვედრას აშშ-ს ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი მეუ ლესთან, მერი არტნერთან ერთად ესწრებოდა. მელან ვერვიერი იმ პროექტს გაეცნო, რომელსაც ,,სამცხე-ჯავახეთის მედიაცენტრი” ახორციელებს. ელჩმა პროექტში ჩართულ ლიდერ ქალბატონებს მოუსმინა, დეტალურად გაეცნო პროექტის მიზნებს და ამოცანებს.

ტრენინგები

“მიმაჩნია რომ ეს არის შესანიშნავი პროექტი, რომელიც ალზე მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის.ეს გამოიწვევს ცვლილებას, როგორც რეგიონისთვის ასევე ქვე ნისთვის. რეალური მაგალითები ცხად ოფს, რომ ქალებს შეუ ლიათ და ალუ თ ცვლილებების მოხდენა. ასეთი პროექტების განხორციელება ქალებს ხელს უწ ობს სა უთარ თავში იპოვონ ალა, რაც არგად აისახება საზოგადოებაზე მთლიანად. თქვენ მნიშვნელოვან საქმეს ა ეთებთ, გისურვებთ წარმატებებს ”

განაცხადა შეხვედრის დასასრულს მელან ვერვიერმა.

შეხვედრებთან და დის უსიებთან ერთად პროექტის მნიშვნელოვანი ომპონენტია ტრენინგები ლიდერი ქალბატონებისათვის. ა ო ”ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის” წარმომადგენელი ქეთი ბებიაშვილი ტრენინგის მონაწილეებს ხელისუფლების ფორმირების პროცესში მოქალაქეების ჩართულობაზე, არჩევნების დანიშნულებასა და არსზე, სა ანონმდებლო ცვლილებებზე ესაუბრა. ტრენინგის მეორე დ ე მთლიანად დაეთმო საუბარს ქალების გააქტიურებაზე და მათ თანამონაწილეობაზე საზოგადოებრივ პროცესებში. ეს თემები

ქალბატონებთან ა ო ”სამართლიანი არჩევნების” ოორდინატორმა ნინო ბიბილეიშვილმა განიხილა.

როგორი წარმოგვიდგენია და როგორი უნდა ი ოს ქალი ლიდერი, ლიდერობის ტიპები, მოლაპარა ებების წარმართვა და ონფლიქტების მოგვარების გზები ამ თემებზე ამერი ის ეროვნულ დემო რატიული ინსტიტუტის პროგრამის ოფიცერმა თეონა უფუნიამ ქალბატონებს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა.

შეხვედრები, ტრენინგები ინფორმაციების გაცვლა და სამომავლო საქმიანობების დაგეგმვა პროექტის ფარგლებში სისტემატიურად იმართება. რაც ხელს უწ ობს ლიდერი ქალების ოორდინირებულ მოქმედებას, ინფორმირებულობას და მათ იდევ უფრო გააქტიურებას.

angarishi.indd 7 24.04.2013 16:36:13

Page 9: Annual Report

8

გვანცა ლომი ეახალგაზრდა ლიდერთა ლუბის წევრი

ახალგაზრდა ლიდერთა ლუბი ,,სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრთან” ახალგაზრდა ლიდერთა ლუბი ამერი ის მშვიდობის ორპუსის მხარდა ერით შეიქმნა. სანამ ,,ლიდერთა ლუბის“ წევრი გავხდებოდი უ ვე დარწმუნებული ვი ავი, რომ ეს პროექტი ბევრს სასარგებლოს მომცემდა, და პროექტისათვის გაწერილ თვეს ნა ოფიერად და საინტერესოდ გავატარებდი. მოლოდინი ნამდვილად გამართლდა.

ალიან საინტერესო და შედეგიანი ი ო ჩვენთვის ტრენინგები, ლიდერული უნარ-ჩვევები, ეფექტური ომუნი აციები, ადვო ატირება და ა.შ. ალიან

სასარგებლო ი ო ისიც, რომ ტრენინგები ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე მიმდინარეობდა და ჩვენ პრეზენტაციას ქართულთან ერთად ინგლისურად ან რუსულადაც ვა ეთებდით.

პროექტის ფარგლებში შევხვდით ადგილობრივი მმართველი ორგანოს წარმომადგენლებს. ეს შეხვედრა სა მაოდ ნა ოფიერი ი ო. ერთად ვიმსჯელეთ ბორჯომში შექმნილ პრობლემებზე, მათი გადა რის გზებზე, რის შემდეგაც დავწერეთ პროექტი, რომლის ფარგლებშიც შევეცადეთ შეზ უდული შესა ლებლობების მქონე ბავშვებისათვის გაგველამაზებინა თუნდაც ერთი დ ე. ის დ ე და ამ ბავშვების ემოციები არასდროს დამავიწ დება.

ბედნიერი იმილი ველა ბავშვს,,ლიდერთა ლუბის“ წევრებმა ტრენინგებისა და შეხვედრების შემდეგ შევ ელით დაგვეწერა პროექტი და მოგვეპოვებინა მცირე გრანტი, რომლის მიზანი

ი ო დაგვეფიქრებინა საზოგადოება შშმ ბავშვების მდგომარეობაზე. შევხვდით ,,Save the children”-ის წარმომადგენელს, რომელიც გვესაუბრა უნარშეზ უდულ ბავშვებთან ომუნი აციის ეფექტურ ფორმებზე. ჩვენთან ერთად მუშაობდა ,,მშვიდობის ორპუსის“ მოხალისე ამერი იდან რუტა ასაბიან ა. ბორჯომობის დრესასწაულზე ი მოვაწ ვეთ აქცია - ,,ბედნიერი იმილი ველა ბავშვს“

,,ლიდერთა ლუბის“ წევრებმა შშმ ბავშვები თოჯინების თეატრში წავი ვანეთ, გავისეირნეთ ბორჯომ-პარ ში, ერთად დავესწარით ონცერტს. სად ესასწაულო სადილის შემდეგ ი სამახსოვრო ფოტოები გადავი ეთ და სიმბოლური საჩუქრებიც გადავეცით.

ეს დ ე, რომელიც დიდხანს გვემახსოვრება, არ უნდა დარჩეს ერთჯერად აქციად . ამ მხრივ ბევრი რამეა გასა ეთებელი.

მშვიდობის ორპუსის მოხალისის - რუტა ასაბიან ას მესიჯი

ჩემთვის დიდი პატივი და პრივილეგია ი ო მემუშავა სამცხე ჯავახეთის მედია ცენტრში. ჩვენ ერთად შევხვდით გამოწვევებს, მივა წიეთ წარმატებებს. ერთად ვმუშაობდით ახალ პროექტებზე, მოუთმენლად ველოდით პასუხს ფონდებიდან, ერთად ვგეგმავდით ტრენინგებსა თუ შეხვედრებს, გვქონდა არაჩვეულებრივი ტურები რეგიონის მასშტაბით. ეს ი ო გასაოცარი დრო, როცა ვხედავდი, როგორ იზრდებოდა ჩვენი გუნდი, გახდა უფრო ომპეტენტური და პროდუქტიული. მაგრამ ველაზე ვირფასი ალბათ ის ცხოვრების

მეგობრებია, რომლებიც მე ამ პერიოდში აქ შევი ინე.

ბორჯომი ოთხი დო უმენტური ფილმი ე ოლოგიურ და ულტურულ ტურიზმზე.ალიან მოხიბლული ვი ავი, როცა

ტელე ომპანია ,,ბორჯომთან“ ერთად პოლონეთის ,,მენეჯერული ინიციატივების ფონდის მხარდა ერით მედია ცენტრმა დაიწ ო მუშაობა დო უმენტურ ფილმებზე ბორჯომის შესახებ. არასოდეს დამავიწ დება ვიდეო გადა ებები ალპურ ზონაში, ტაბაწ ურში, რომელიც ზ ვის დონიდან მეტრზე მდებარეობს. გზად გავიარეთ ლამაზი მთის პეიზა ები, შევხვდით აზერბაიჯანელ მწ ემსებს, რომლებიც ცხვრის ფარას მიერე ებოდნენ, გზა გადაგვი რა მგელმა და თავს დაგვტრიალებდა მთის არწივი. როდესაც ჩავედით ტაბაწ ურში, იქაური მცხოვრებლები არტოფილს ი ებდნენ სალომე სამსონაშვილი

ახალგაზრდა ლიდერთა ლუბის წევრი

angarishi.indd 8 24.04.2013 16:36:14

Page 10: Annual Report

9

მიწიდან და ზამთრისთვის ემზადებოდნენ. ზამთარში ისინი თვის განმავლობაში გარე სამ აროსაგან სრულ იზოლაციაში არიან. ერთადერთი გადაადგილების საშუალება მათთვის მარხილია, რომელიც ჩვენმა მასპინ ელმა დიდი სიამა ით გვაჩვენა.

ალიან რთული გადაადგილება წლის ოქტომბერში მედია ცენტრმა და ტელე ომპანია ,,ბორჯომმა“ სამუშაო ადგილი შეიცვალა.

მას შემდეგ, რაც გაი იდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის შენობა, სადაც ჩვენ მეათე სართული გვქონდა და ავებული, ი ულებული გავხდით გადავსული ავით შენობაში, რომელიც მთლიანად სა იროებდა რემოდელირებას. მე ვუ ურებდი როგორ მუშაობდნენ მედია ცენტრისა და ტელევიზიის თანამშრომლები დ ისით და ამით, რომ მთლიანად დაშლილი სტუდია, სამონტა ო ოთახები და ოფისები ხელახლა აეშენებინათ. ვუ ურებდი როგორ გადმო ქონდათ მეათე სართულიდან სატელევიზიო აპარატურა, უზარმაზარი მიმ ები თეფშები... ერთი ვირაში ტელე ომპანიის მაუწ ებლობა განახლდა, თავიდან მხოლოდ ერთი სამუშაო ოთახიდან, ომპიუტერებთან შე რებილი უამრავი სადენებით და ინტერნეტ გა ვანილობებით...

მედია ცენტრი საზოგადოების ინტერესებისათვის ველაზე მეტად რამაც მომხიბლა, არის სამუშაო ჯგუფის უნარი შეაფასონ რისი გა ეთება შეუ ლიათ

ადგილობრივი თემისათვის. ისინი მუშაობენ, როგორც ერთიანი გუნდი და ოველთვის მზად არიან ტელე ომპანიებთან პარტნიორობით დაიცვან საზოგადოების ინტერესები.

ქალები საქართველოში პროექტი ქალები ირჩევენ“საქართველოში ქალები ქვე ნის ხერხემალს წარმოადგენენ. წელს, როდესაც საქართველო გახდა დამოუ იდებელი, ისევე როგორც სხვა პოსტ საბ ოთა ქვე ნებში, აქაც დაიხურა ქარხნები და ათასობით ადამიანმა და არგა სამუშაო. ქალებმა მამა აცებზე უფრო მეტად შე ლეს ადაპტირება. მათ გააანალიზეს, რომ დრო შეიცვალა და ა არ არსებობს გარანტირებული უზრუნველ ოფილი სამსახურები, ისინი დათანხმდნენ სამსახურებს, რომლებსაც მათი ვალიფი აცია ბევრად ა ემატებოდა. დაიწ ეს მუშაობა დამლაგებლებად, ქუჩის მოვა რეებად და ა.შ. ქალები გახდნენ მოქნილი და ლიერი ალა სა უთარ ოჯახებსა თუ სოციალურ დაწესებულებებში. ამ დროს თითქმის არ ჩანან სამთავრობო სექტორში. ბევრს სჯერა, რომ ხელისუფლებაში მათი მეუ ლეები და მამები დაიცავენ მათ ინტერესებს. ეს განსა უთრებით შესამჩნევია ეთნი ური უმცირესობით დასახლებულ სოფლებში.

ივლისში მედია ცენტრმა შეიმუშავა ინიციატივა, რომელიც ხელს უწ ობს ქალების, მათ შორის ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელი ქალების გააქტიურებას. ინიციატივა მხარდა ერილი იქნა ამერი ის ეროვნულ დემო რატიული ინსტიტუტისა და ბრიტანეთის საელჩოს მიერ. შემდეგ ცხრილში ჩანს ეთნი ური განაწილება და სა რებულოებში არჩეული ქალების რაოდენობა სამიზნე მუნიციპალიტეტბში.

ჩვენი ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ ქალთა ქსელი მუშაობს, იმისათვის რომ მხარი დაუ ირონ ერთმანეთს. ჩვენი მომდევნო ნაბიჯები მიმართული იქნება ქალთა წახალისებაზე რომ გახდნენ უფრო მეტად აქტიურები, მათ შორის პოლიტი ურ ასპარეზზეც.

მედია ცენტრი ქმნის ახალგაზრდა ლიდერთა ლუბს , რომელიც ეხმარება შშმ ბავშვებსამერი ის მშვიდობის ორპუსის მცირე გრანტის ფარგლებში მედია ცენტრმა შექმნა ახალგაზრდა ლიდერთა ლუბი. ლუბის წევრებმა შშმ ბავშვებთან ერთად იზეიმეს ბორჯომობის სახალხო დ ესასწაული. ეს ბავშვები იშვიათად გადიან სახლიდან გარეთ, და ისიც მხოლოდ სამედიცინო დანიშნულებით. ალბათ ველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი ამ ბავშვებისა და მათი მშობლებისათვის ი ო ახალგაზრდების ურად ება, ერთად გაეტარებინათ ერთი ლამაზი დ ე. ეს ი ო არა მარტო მათთვის ჩემთვისაც ალიან მნიშვნელოვანი და დაუვიწ არი დ ე, რადგან მე ვუ ურებდი მათ იმილიან სახეებს.

მედია ცენტრში მუშაობა ჩემთვის ი ო დაუვიწ დარი გამოცდილება, და ბედნიერი ვარ რომ ვი ავი ამ ორგანიზაციის განვითარების ნაწილი.

angarishi.indd 9 24.04.2013 16:36:14

Page 11: Annual Report

10

С

С П

исси

еди Сентр Самсхе Джавахети вл етс неправительственной организацией,котора способств ет развитию демократического об ества в регионах.

иссией центра вл етс силение гражданского об ества, адаптаци граждан к прин тию важных ре ений,так-же на чить граждан за и ать их права.

а слоган азвитие дл медии,меди дл развити .

еле-радио компани мпери - Дев тый канал ве ание компании началось в год . омпани ве ает в халцихском, спиндзском районах с помо ью го метрического передатчика.Производит дл ве ани местные новости,ток- о ,детские и молодёжные программы.

Директор айа вела вили.

П

еди екомерческий

сектор Сеть ен ин

идеров олодёжный

идер л бекомерческий

екомерческий

елекомпани - начало ве ани г. е ает в халкалакском районе и прилега их територи х с помо ью го метрического передатчика. е ает на арм нском зыке.

Директор айрад то н.

елекомпани Парвана - ве ает с года в инотсминдском районе с помо ью го метрического передатчика.Производит дл ве ани местные новости,ток- о и др гие программы.

Директор онстантин ардан н.

елекомпани арне ли - ве ает с года на гр зинских и азербайджанских зыках в вемо артли.Производит дл ве ани местные новости,ток- о ,и др.программы.

Директор алва бладзе.

еле-радио компани Боржоми - ве ает с года в Боржоми и прилегаю их территори х с помо ью го метрического передатчика.Производит дл ве ани местные новости,об ественно-политические ток- о и др гие программы.

Директор арина патадзе.

angarishi.indd 10 24.04.2013 16:36:15

Page 12: Annual Report

11

лет сп ст .

агом стало создание ток- о Свободный икро он , которое было создано медиацентром при поддержке посольства С . ок- о давало возможность местном население высказатс в сторон правительства и потребовать от него адекватного реагировани на созданные проблемы.

Поддержка медии и партнёрство с местными компани ми стало прочным ндаментом дл медиацентра. свою очередь медиацентр внёс скромн ю часть в активизирование по регионам об ественности и развитии демократических процессов.

Со временем вместе с независимыми медиацентрами в целев ю гр пп так-же во ли некомерческие организации. При поддержке таких организаций как Спасём детей Save the Children , Би-Пи B British etroleum и так-же ихних партнёров медиацентр основал ес рс-центры в Боржоми и дигени дл некомерческих организаций,где дл них проход т трейнинги и конс льтации. регионах так-же были произведены компании по адвокатировании за иты окр жаю ей среды.

год стал очень важным дл организации. в тот год был создан кл б юных лидеров, в котором обьедин лись добровольных реб т. При поддержке орп са ира и олодёжного сервиса

мерики предоставленного ими гранта они с мели ос ествить кампании по адвокатированию дл за иты прав ихних сверстников, которых ограничены изические возможности. ы д маем,что с той стороны в регионах н жно особенно активизироватс дл работы.

з ныне них проектов особым спехом польз етс и продолжает работать проект ен ины ыбирают .Проект начал с ествовать в июле про лого года при поддержке ационального

демократического инстит та мерики и Посольства Британии. рамках проекта была создана сеть ен ин лидеров кл б обьедин л в себе людей разних тнических и религиозных гр пп .Целью

сети вл етс активизирование жен ин дл за иты их-же прав.

Польз сь сл чаем, хоч высказать огромное спасибо волонтёр орп са ира те асабь нке,котора же третий год верно работает с нами и внесла огромный вклад в организацию, спех и развитие

проекта. ак-же хоч высказать огромное спасибо на им партнёрам и донорам,без поддержки которых мы не смогли-бы ос ествить на и задачи и не смогли бы реализовать на и идеи.

арина патадзеПредседатель медиацентра Самцхе-Джавахетии

а а организаци была создана в марте года директорами независимых региональных телекомпаний Самцхе Джавахети и ида артли. Целью было создать единое ин ормационное пространство, с помо ью сотр дничества величить ариал ве ани дл населени , в том числе дл национальных мень инств,так-же ективное ве ание детальной ин ормации о происход ем в регионе.

Первый прод кт,с помо ью которого об ественность ознакомилась с медиацентром,была едина ин ормационна программа Параллель , котора выходила в ир региональных каналов при поддержке межд народного совета исследований и обмена - RE .. След ю им

angarishi.indd 11 24.04.2013 16:36:15

Page 13: Annual Report

12

Сеть ен ин идеров.

юле года Самцхе-Джавахетский медиацентр при поддержке ационального демократического инстит та мерики и Посольства еликобритании начал производить проект ен ины ыбирают

рамках того проекта в год была создана сеть жен ин-лидеров,который об еденил в себе представительниц х тнических и -х религиозных гр пп, которых есть об а цель содействовать активном частию жен ин

в прин тии важных ре ений,вынести на об ественное обс ждение те проблемы, которые характериз ютс дл всех жен ин в регионах,так-же е ё раз задать вопрос об еств на сколько

соблюдён гендерный баланс в семье,на работе,в об естве или политике.

Сеть жен ин-лидеров обьедин ет в себе представительниц с -х регионов и м ниципалитетов,где под их р ководством систематически проход т встречи и дисск сии.

Боржомиетеван Григала вили - Педагог,работает в Боржомском детском саде ела Джавахи вили - Педагог,работает в Двирской средней коле,р ководитель н.п.о халиси.на ардидзе - ст дентка ак льтета ж рналистики халцихского ниверситета

халцихеорена С рманидзе - ж рналист халцихской телекомпании канала араи вили - педагог нтельской средней колы дигенский районрма ате вили - тренер в н.п.о Центр психологической помо и дл детей З елёный дом

халкалакиСеда елк м н - р ководитель н.п.о Др жба народов Самцхе - Джавахетии

репсиме Папо н - ж рналист халкалакской телекомпании Дали гдгомеладзе - педагог

иноцминдаарине Гинос н - р ководитель н.п.о енска организаци “ арос”ак хи ардан н - корреспондент, р ководитель н.п.о “ свобождение Д и”

зана кртч н - ж рналист телекомпании Парвана

арне лиона Самхарадзе - ж рналист,р ководитель ин ормационной сл жбы в телекомпании арне лильга нделадзе - педагог, м неджер про кта н.п.о б ество демократичных жен ин арне ли

Сабина алибова - координатор монитор в Болниси и Дманиси

angarishi.indd 12 24.04.2013 16:36:16

Page 14: Annual Report

13

ас об един ют об ие цели

Проект ен ины выбирают с самого начала был никален и не имел аналогов в вемо артли.Сеть активных жен ин,котора об един ет в себе жен ин со всех с ер, вл етс очень важной дл региона,так-как вместе с др гими проблемами с еств ют проблема разделени жен ин на разные социальные слои. ё компонент,чем проект никален вл етс то,что частницы проекта имеют возможность запланировать б д ю активность независимо . с ествление проекта в таком ормате даёт исполнителю возможность стать полноценной частью развити проекта.

акие проблемы выделились при встречахПри встречах боль е всех вы вились социальные проблемы и проблемы быта. еин ормированное население в деревн х,полный ин ормационный вак м о происход ем в стране. ак-же проблемы безработицы,нехватка детсадов и е е одной важной проблемой дл сельчан, вл етс проблема взаимоотно ений села с м ниципальным центром, т.е. с само правл ю ей стр кт рой.

Перспективы партнёрствасиление сети активных жен ин и её сохранение,целе стремлённое действие на силение гражданского

об ества,включение жен ин в об ественно-политическ ю де тельность и об ественное образование дл ихней самоиденти икации,так-же интеграци добросовестного и компетентного об ественного представител во власть дл за иты гендерного баланса и гармоничного развити .

Сабина алибовален сети жен ин-лидеров, арне ли

Гендерное равенство реальность или вызов

же несколько мес цев включена в про кт ен ины выбирают .Считаю боль ой честью не только ин ормирование жен ин об ихних правах,но так-же м жчин. а данный момент мы е ё вл емс далеко от гендерного равенства в об естве. то подтверждает тот акт,что в парламенте

количество представительниц женского пола вл етс сли ком малым. регионах сит аци е ё х же. м ниципалитете халкалаки,в Сакреб ло нет женского представител . регионах реализаци женских возможностей выгл дит тр дней.

рамках про кта мы организовали не одн встреч на местном ровне.По рез льтатам данных встреч можно сказать боль инство жен ин не ин ормировано о ихних правах,жен ины занимаютс т жёлым

изическим тр дом,всё е ё с еств ет насилие,так-же с еств ет проблема с репрод ктивным здоровьем жен ин.Серьёзн ю проблем представл ет из себ интеграци детей с ограниченными возможност ми в об ество. актически они обречены на пассивный образ жизни.

опросы,над которыми мы должны работать.С еств юет или нет механизм обеспечени гендерного равенства Почем игнорир етс женска позици на местном ровне при ре ении проблем енска дискриминаци чём выражаетс та проблема то ме ает жен инам подниматс по об ественно политической лестницеДостижение гендерного равенства треб ет и от жен ин и от м жчин поиска об его ре ени ,так-же поо рение др г-др га, важение и доверие. авенство прав и свобода выведет об ество на новый

ровень развити . ен ины имеют право жить без любого-вида дискриминаций

Седа елк м нлен сети жен ин-лидеров, халкалаки

angarishi.indd 13 24.04.2013 16:36:16

Page 15: Annual Report

14

ок о ,, ен ины ыбирают”

проекте ен ины ыбирают были включены ж рналистов из телекомпаний. ок- о

производитс в арне ли, Боржоми, халкалаки, халцихе и иноцминда и всегда включает в

себ важные и интересные темы дл обс ждени с жен инами.

авенство жен ин и гендерное равенство. ти проблемы особенно остро сто т в

регионах. ыделенна проблема св занна со множеством причин. Соответственно в передачах в основном проблемы обс ждаютс жен инами вы есказанные и не только,честно и открыто.Гост ми передачи вл ютс не только

она Самхарадзерналист телекомпании арне ли

перв ю очередь частие в жен ин-ж рналистов в женском лидер кл бе очень важно,так-как главной целью проекта вл етс включить в политическ ю жизнь боль е представительниц женского пола.

ак-же важно активировать частие жен ин на всех политических ровн х и не только. стественно то б дет невозможно без поддержки жен ин со стораны медий. чень важно что-бы повысилось

ч вствительность населени к той или иной проблеме. аселение е ё не готово говорить открыто на такие важные темы как тр довые права,ранние бракосочетани в сл чае марне ли ,о здоровье женской репрод ктивности,об частии жен ин в прин тии важных политических ре ений. ного тем так-же е ё не созрело в об ественности,многие темы треб ют обс ждени ,так-же вы вление и вынос на об ественное обс ждение. ак-же хоч сказать что ,как ж рналист выросла,так как об ение с представител ми др гих м ниципалитетов дл мен вл етс весьма весомым средством обмена опытом.С помо ью того проекта всегда держ р к на п льсе,который бьётс во им активировани женской политической жизни.

представители местного само правлени ,но так-же представители н.п.о,педагоги,психологи,доктора и р довые граждане.

про лом год в рамках проекта было произведено передач,которые были переведены на гр зинский,арм нский,азербайджанский зыки. ежд телекомпани ми так-же были произведены обмены передачами.

орена С рманидзеж рналист халцихской телекомпании каналично дл мен ,как дл ж рналиста,очень важно и интересно работать над созданием ток- о .До того

работала в ин ормационной с ере и очень редко подготавливала сюжеты на тем гендерного равенства.акие материалы заполн ли ир только на женские праздники.После начала данного проекта мы начали

активно осв ать тем гендерного равенства. так-же рег л рно частв ю во встречах ен ин- идеров где жен ины часто выдел ют,что никто не интерес етс ихними проблемами.Д маю что тот проект непосредственно частвовал в разбитии того и др гих стереотипов. всегда замечаю,что жен ины стали активнее и готовы обс ждать болезненные дл них проблемы в пр мом ире.

зана кртч нрналист иноцминдской телекомпании Парвана

Передача ен ины выбирают на прот жении последних мес цев стала очень поп л рной в иноцминде. ок- о способств ет активизации населени на его района. начале про кта жен ины

старались не выст пать в пр мом ире,но после выхода нескольки передач в ир число гостей заметно выросло,и даже скаж вам они стали честно выражатс . еперь они обс ждают болезненные проблемы не в кр г близких др зей , а в пр мом ире.

angarishi.indd 14 24.04.2013 16:36:16

Page 16: Annual Report

15

стреча с елан ервиер

но бре года была произведена встреча межд лидер кл бом Самцхе Джавахетского медиацентра и послом по особо важным женским проблемам С

елан ервиер. а встрече так-же прис тствовал посол С в Гр зии ичард орланд с с пр гой ери артнер.

елан ервиер ознакомилась с проектом,который производит Самцхе-Джавахетский едиацентр . Посол внимательно высл ала жен ин-лидеров которые включены в рамки проекта , а так-же детально из чила цели и задачи проекта.

ренинги

“Д маю, что то отличный проект,который весьма важен дл региона.Данный проект вызовет изменени не только в регионе,но и по всей стране. чевидно что жен ины хот т и мог т произвести изменени в на ей жизни. акие проекты дают возможность найти жен инам силы,что в свою очередь хоро о скажетс на об ественность. ы делаете очень важное дело и желаю вам дачи в том”

сказала елан ервиер в конце встречи.

месте со встречами очень важным компонентом проекта несомненно вл ютс трейнинги дл жен ин-лидеров. Представительница

н.п.о. ссоциаци молодых ристов ети Бебиа вили обс ждала с частниками трейнинга о таких проблемах как, частие жен ин в создании гражданского правлени ,о н жде и смысле выборов и о законодательным поправкам. торой день трейнинга целиком был посв ён активизации и частии жен ин в об ественных процесах.

ти темы вместе с частниками рассмотрела представительница н.п.о Справедливые выборы ино Бибилеи вили.

ак мы представл ем и какой должна быть жен ина лидер ипы лидерства, частие в переговорах и странение кон ликтов. б тих и др гих темах говорила представительница ационального демократического инстит та мерики еона

ни .

стречи, трейнинги, обмен ин ормацией,и планирование б д ей де тельности вл ютс систематической частью проекта, что в свою очередь способств ет координированном действию и ин ормативности жен ин.

angarishi.indd 15 24.04.2013 16:36:17

Page 17: Annual Report

16

Гванца омидзечастник л ба молодых лидеров

л б молодых лидеров.

л б молодых лидеров был создан в Самцхе-Джавахетском едиацентре при поддержки орп са

ира мерики. ё до начала знала,что тот проект дал бы мне много полезного и те мес ца, на которые был разчитан проект, бы провела очень интересно.

жидани были оправданы.

Дл мен было очень интересно частвовать в трейнингах,приобретать навыки лидеров, читс

ективным ком никаци м,адвокатированию и др.Полезно было так-же то,что трейнинги проводились не только на гр зинском,но и на р сском и английском зыках. ак-что мы производили презентации на трёх

разных зыках.

рамках проекта мы встретились с представител ми местного само правлени . та встреча была весьма рез льтативной. ы вместе обс ждали вы вленные в Боржоми проблемы и искали п ти ихнего ре ени ,в рез льтате чего был создан проект,в рамках которого мы смогли хот -бы на день раз красить жизнь детей с ограниченными возможност ми. от день и моции детей никогда не заб д .

Счастлива лыбка всем дет м.

частники л ба молодых лидеров после трейнингов и встреч смогли написать проект и пол чить малый и встреч смогли написать проект и пол чить малый

грант. а ей целью было зад мать об ественность над положением детей с ограничеными возможност ми.

ак-же мы встретились с представителем Savet he Chil-dren который обс дил с нами ективные ормы комм никаций с детьми. месте с нами так-же частвовала представительница орп са ира та асабь нка.

а праздник города Боржомоба мы провели акцию Счастлива лыбка всем дет м

ы представители кл ба сводили детей в кольный еатр, строили прог лк в Боржомский Парк,вместе

побывали на концерте.После праздничного обеда мы сн ли символические отокарточки.

тот день, который нам надолго запомнитс не должен стать однодневной акцией. том плане е ё много-чего надо сделать.

Сооб ение представительницы орп са ира ты асабь нки.

Дл мен было честью и привилегией работать в Самцхе Джавахетском

едиацентре . ы вместе прин ли вызовы,достигли спехов,вместе работали над новыми про ктами,нетерпеливо ждали ответы от ондов,вместе планировали трейнинги и встречи,так-же мы имели неповторимые т ры в ма табе региона. то было восхитительное врем ,когда видела как растёт на а команда,как она стала более компетентной и прод ктивной. о самое восхитетельное то те др зь ,с которыми познакомилась

в тот период

Боржоми док ментальных ильма о кологии и льт рном ризме

была очень очарована, когда при поддержке телекомпании Боржоми и онда инициативы енеджмента медиацентр начал работать над

ильмами о Боржоми. икогда не заб д видео с ёмки в альпийской зоне,в абацк ри,которое находитс на метра над ровнем мор . дороге мы ознакомились с красивыми горными пейзажами,встретились с азербайджанскими паст хами,которые

ли следов за стадом овец,на дороге мы так-же виделии волка,а над нами летал горный орёл. огда мы доехали до

абацк ри мы познакомились с местными Саломе Самсона виличастник кл ба олодых идеров

angarishi.indd 16 24.04.2013 16:36:17

Page 18: Annual Report

17

жител ми,которые доставали карто к из земли и готовились к зиме.Зимой они наход тс в мес чной изол ции от вне него мира. динственным средством контакта с миром дл них влютс сани,которые нам показал на гид.

чень р дный Переход окт бре года медиацентр и телекомпани Боржоми помен ла рабочее место,после того как было

продано здание Боржомского м ниципалитета,где нас был зан т таж. ы были вын ждены перейти в здание,которое н ждалось в капиталическом ремонте и ремоделировании. смотрела как работают сотр дники медиацентра и телевидени днём и ночью,что-бы полностью разобранна ст ди ,монтажные и о исы были построены заново. так-же видела как они перевозили с тажа аппарат р ,огромные сп тниковые тарелки... ерез недели ве ание телекомпании возобновилось,сначала только с рабочей комнаты,где были становлены компьютеры и множество соединений.

едиацентр дл интереса об естване очень понравилось то,что навыки рабочей гр ппы позвол ют им оценить то б д т смотреть местные

жители . ни работают как одна боль а команда и всегда готовы стать партнёрами телекомпаний и за итить об ественные интересы.

ен ины в гр зии проект ен ины выбирают Гр зии жен ины представл ют позвоночник страны. в год ,когда в Гр зии была востановлена

независимость,так-же как и во всех пост-советских странах,т т так-же закрылись заводы и тыс чи людей остались без работы. ен ины смогли адаптироватс к тим слови м л ч е м жчин. ни проанализировали,что врем изменилось и же не с еств ет гарантированные и обеспеченные рабочие места. ни стали работать там,где ровень ихней квали икации не соответствовал рабочим требовани м.

ни начали работать бор ицами,дворниками, личными торговцами и т.д. ен ины стали серьёзной силоы в своих семь х и в об ественных чреждени х. то врем их почти не видно в правительственном секторе. ногие вер т что ихние интересы б д т за и ены в правительстве м жь ми и отцами. то особенно видно в деревн х с тническими мень иством. юле медиацентр разработал инициатив ,котора дала возможность жен инам в их числе представительницам тнических мень инств политически активизироватс . нициатива поддержалась мериканским национал-демократическим ниверситетом и Британским посольством. ниже данном списке мы видим тническое распределение выбранных жен ин в Сакреб ло и Целевых м ниципалитетах

а и гр зинские,арм нские и азербайджанские сети работают дл того,что-бы поддержать др г-др га.а и послед ю ие аги б д т нацелены на поо рение жен ин,дабы они стали более активными,в их

числе и в политической с ере.едиацентр создаёт л б олодых идеров,что-бы помочь дет м с о.в

рамках неболь ого гранта орп са ира мерики медиацентр создал кл б молодых лидеров. лены кл бы вместе с детьми с ограниченными возможност ми отмечали праздник Борджомоба вместе. ти дети редко выход т из дома на лиц ,и то с медицинскими цел ми. аверно самым важным аспектом дл детей и их родителей было внимание молодых людей к ним. ни провели очень красивый день вместе. то было важно не только дл них,но и дл мен ,так как то был незабываемый день,потом -что смотрела на их счастливые лица и сама радовалась

абота в медиацентре стала дл мен незабываемым жизненным опытом,и рада что частвовала в её развитии.

angarishi.indd 17 24.04.2013 16:36:17

Page 19: Annual Report

18

ABO T S

O R MA N ACT T ES

Mission

The Media Center of Samtskhe-Javakheti is a non-pro t, non- overnmental or anisation, which promotes the development of democratic society in the Re ion.

The Media Center aims to stren then and encoura e the active participation of citi ens in the deci-sion makin process by supportin independent, re ional media..

Our Motto is evelopment for Media, Media for evelopment.

T Radio Company “ mperia”-Ninth Channel - has been broadcastin since in Akhalt-sikhe, Adi eni and Aspind a throu h the Ninth metric channel. The T company produces local news, talk-shows, children s pro rams and other related pro rams.

The director Maia velashvili

O R ARTNERS

Media Non-Governmental

Sector Network of

omen eadersouth eadership

ClubNon-Governmental

Non-Governmental

outh eadership

outh eadership

T “AT ” - has been broadcastin since in Akhalkalaki and in its surroundin area throu h the Twelfth metric channel. -”AT ” broadcasts in Armenian.

The director airad toian

T Company “ arvana” - has been broadcastin since in Ninotsminda throu h the Ei hth metric channel, The T company produces local news and other pro rams.

The director onstantin ardanian

T Company “Marneuli” - has been broadcastin since in vemo artli, in the Geor ian and A eri an ua es. The T Company produces news, talk-shows, and other pro rams.

The director Shalva Shublad e

T Radio Company “Borjomi” - has been broadcastin since in Borjomi and in its sur-roundin area, throu h the Seventh metric channel. The T Company produces local news, social-political talk-shows and other relatedpro rams.

The director Marina upatad e

angarishi.indd 18 24.04.2013 16:36:18

Page 20: Annual Report

19

A iew rom the ast ears

The talk show “ ree Microphone” provided the opportunity for citi ens in Akhaltsikhe and Borjomi to have their voices heard. ocal residents were interviewed and their concerns aired so that overnment of cials could respond. “ ree Microphone” was produced with the support of the S Embassy.

This partnership with local T Companies has become a powerful tool for the Media Center to help make civil society more active and to help support the democratic process in the re ions.

urin this time we reali ed the importance of helpin new non- overnmental or ani ations and, there-fore we e panded our tar et roup to include NGOs as well as independent media. ith the support of British etroleum B , Save the Children, and its partners, the Media Center established resource centers in Borjomi and in Adi eni for non- overnmental or ani ations. The resource centers provide trainin s and consultations and helped develop an environmental campai n in Borjomi.

was an important year for our or ani ation. e established our outh eaders Club with youn leaders from Borjomi and the villa es surroundin it. The youth used this opportunity to develop and man-a e an advocacy campai n for the ri hts of the disabled children in Borjomi. e think that workin in this direction is especially needed and important in this re ion. The Club was created with the support of a S-A Small rojects Assistance rant administered by the S eace Corps.

Our current project, “ omen Get nvolved and ote ” has met with reat success. e or ani ed a network of omen Community eaders from different ethnic and reli ious back rounds, all of whom are work-in to ether to assert their ri hts in the re ion. e be an the project in July, with support from the National emocratic nstitute N . t was continued by the British Embassy and is a ain funded by N throu h .

am takin this opportunity on behalf of the Media Center to thank S eace Corps olunteer, Ruta Casa-bianca who has been workin faithfully with us for the past three years. Ruta has made a si ni cant con-tribution to the development and success of our or ani ation. also want to thank our partners and donor or ani ations. ithout their support we would not be able to reali e our ideas and to achieve our oals.

Marina upatad eThe head of the Media Center of Samtskhe-Javakheti

Our or ani ation was established in March as a non- overnmental or-ani ation NGO by the directors of independent re ional T companies. Our

purpose was to broaden our broadcastin ran e, to provide detailed informa-tion about on oin events for the population of the re ion, includin re ional minorities.

Our rst product, throu h which the Media Center became known in Samt-skhe-Javakheti, was the pro ram, “ aralleli”, an informative pro ram aired in Geor ian and Armenian. The pro ram was broadcasted by the Media Center s partner re ional T companies. t was supported by the “ nternational Re-

search and E chan e Council” RE .

angarishi.indd 19 24.04.2013 16:36:18

Page 21: Annual Report

20

Network of omen Community eaders

The Media Center of Samtskhe-Javakheti, with the support of the National emocratic nstitute and the British Embassy, started the project omen Get n-volved and ote in July .

The Media Center created a network of omen Community eaders in ve diverse municipalities Akhalkalaki, Akhaltsikhe, Borjomi, Marneuli and Ninotsminda. These women represent different eth-nic and reli ious back rounds, but they are united in their oal to empower local women and encoura e their participation in the decision-makin process. These women hold informal discussion roups in their cities and villa es, help or ani e a monthly talk show in each of their municipalities, and encoura e

their peers and collea ues to think about ender balance in their families, work places, social settin s and poli-tics.

Network of omen eaders consists of ve municipalities in two re ions, where they arran e meetin s and discussions systematically.

Borjomietevan Gri alashvili - Teacher, irector, inder arten in Brojomiela Javakhishvili - Teacher at the ublic School of villa e viri, Mana er of the n o “Akhalisi”

Ana ardid e - Student at niversity of Akhaltsikhe, faculty of Journalism

AkhaltsikheShorena Surmanid e - Journalist at “Ninth Channel” in Akhaltsikhea haraishvili - Teacher at the public shcool of villa e Enteli in Adi eni re ion. rma Tateshvili - Trainer at the n o “Green ouse, children psycholo ical help center”

AkhalkalakiSeda Melkunian - The mana er of the n o , uman Ri hts efender

repsime apoian - Journalist of T Company AT - in Akhalkalakiali A d omelad e - Teacher

NinotsmindaNarine Ginosian - The mana er of the Non- overnmental or ani ation “ aros”Takuhi ardanian - The mana er of the Non- overnmental or ani ation “Salvation of Spirits”Rusana Mkrtichian - Journalist at T Company “ arvana”

MarneuliNona Samkharad e - Journalist, The head of information department at T -Company MarneuliOl a Endelad e - Teacher, “ emocratic omen Society of Marneuli” roject Mana er Sabina Talibova - Coordinator Monitor in Bolnisi and Adi eni

angarishi.indd 20 24.04.2013 16:36:19

Page 22: Annual Report

21

Common Goals nite s

omen Get nvolved and ote, has been a uni ue and unprecedented project from the very be innin in vemo artli. An active women s network, which unites women from every eld is very important for the

re ion especially because, apart from other problems, women are divided by different social roups.

Another aspect which makes the project remarkable is that project participants, active women leaders, have the opportunity to plan their ne t activities independently. This format allows participants to take respon-sibility for the project and ives participants the chance to take a major part in its implementation.

hat problems were identi ed durin the meetin sAt our meetin s, we discussed our social problems and livin conditions in detail. e discovered that the population is uninformed and that there is an information vacuum in villa es about overnment processes.

nemployment and the lack of kinder artens were identi ed as one of the most painful problems for wom-en. Also, women cannot participate in the decision-makin processes.

artnership Opportunities.This network of active women is helpin us become empowered and take purposeful action to stren then civil society. omen s involvement in the public and political sphere and in civic education is important for our self identi cation. The inte ration of competitive and faithful public of cers as well as ender balance in the overnment is important for our harmonic development.

Sabina Talibovaoman Community eader, Marneuli

Gender E uality - Reality or Challen et has been several months that have been involved in the project, “ omen Get nvolved and ote ” con-

sider it a reat honor, not only to inform women about their ri hts but men as well. e are still far from achievin ender e uality in our society. The low percenta e of women in parliament proves that fact. The situation in the re ions is even worse. There are no women in the city council of Akhalkalaki. There are few opportunities for women in the re ions. have or ani ed several meetin s in our community. urin these meetin s have observed that the majority of the women are not informed of their ri hts and they are workin physically in dif cult circumstances. e still face violence and there is a problem re ardin women s reproductive health. Social inte ration of children with disabilities is a serious problem. n fact, they are doomed to a passive life.

ssues on which we should work.s there a mechanism for ensurin ender e uality hy is the position of women i nored when discussin

local problems ow do we see the problem of discrimination a ainst women hat are the challen es for women to climb “public stairs.” Gender e uality re uires a common solution for both men and women. e all need to encoura e, respect and trust each other. E ual ri hts and freedom will lead us to a new sta e of social development. omen have the ri ht to live without discrimination

Seda Melkunian oman Community eader, Akhalkalaki

angarishi.indd 21 24.04.2013 16:36:19

Page 23: Annual Report

22

Talk - shows “ omen ote ”

ive of our omen Community eaders are journal-ists who help produce relevant, interestin , and im-portant monthly talk shows for each of our partner television stations in Akhaltsikhe, Akhalkalaki, Bor-jomi, Marneuli and Ninotsminda.

Gender e uality and related women s issues are par-ticularly important in these re ions. These talk shows make it possible for women to talk honestly about their speci c problems and needs. nvited uests are local overnment representatives and relevant non-overnmental or ani ations, teachers, psycholo ists,

Nona Samkharad e,oman Community eader and journalist, “Marneuli T ”

or me as a journalist, bein a member of an initiative roup of omen Community eaders is very important because the project ets women involved in the political arena and boosts women s participation and con dence. The oal of empowerin women and encoura in their involvement in local overnment cannot be achieved without media support. t is also important to increase the sensitivity of the citi ens.

owever, many people are not yet ready to talk publicly about women s labor ri hts, early marria es especially in Marneuli , women s reproductive health, and women s involvement in decision-makin processes. Many is-sues need to be brou ht to society s attention and discussed. t is important to encoura e society to be in talkin about these issues.

Also, would like to say that have rown as a journalist because of the communication with the variety of omen eaders from the different municipalities. t has been a reat e perience for me. Throu h this project

will always be able to feel the pulse of the process that enhances women s involvement in political processes.

doctors and interested citi ens.

Our journalists produced talk shows last year, all of which were translated and broadcast in Armenian, A eri, and Geor ian in all ve participatin television statinso as well as uploaded onto our website, mediacentri. e.

Ms. Surmanid e,oman Community eader and journalist, “Channel Nine”, Akhaltsikhe

t has been very important and interestin for me to work on the Talk-Shows. worked on news stories before and rarely prepared topics about ender issues. Only for women s days did we work on materials related to women. After the project was launched, we have be un to actively cover ender-related issues.

As a journalist, attend the meetin s or ani ed by my collea ues. The participants often complain that nobody is interested in their problems. think this project has contributed to breakin some of their stereotypes as well as the society s. see the chan e happenin . omen are more active and talk publicly about painful problems in the open air.

Ru ana Mkrtchyan,oman Community eader and journalist, “Ninotsminda T , arvana”

Over the past ve months, the Talk-Show “ omen Choose” has become very popular in Ninotsminda. The Talk-Show is supportin the local population to become more active. hen we rst started, women were reluctant to participate in our pro rams. After a few pro rams were released, however, we were able to attract more uests for our Talk Shows. Most importantly, they have become more open. omen have be un to speak publicly about their problems whereas earlier they would only discuss these issues within their closest circle of friends.

angarishi.indd 22 24.04.2013 16:36:19

Page 24: Annual Report

23

Meetin with Melanne erveer

On November , , the nited States Ambassador-at- ar e for Global omen s ssues, Melanne erveer met with our

omen Community eaders. The nited States Ambassador to Geor ia Richard Norland with his wife Mary artnett also attended the meetin . Our omen Community eaders de-scribed our project, “ omen Get nvolved and ote ,” talked about their problems, and how the project is helpin them and their communities identify and resolve their problems. Ambassador erveer was enthusiastic and encoura ed our

omen eaders to continue their work to achieve e uality and become active in the decision-makin processes.

Trainin s

“ think that this is a wonderful project, which is very important for the re ion. t will lead to chan es both for the country as well as for the re ion. Real e amples illustrate that women are capable and can make chan es. Such projects encoura e women to nd power in them, which re ects well on the community as a whole. ou are doin important work, and wish you success“

Ambassador erveer observed at the end of the meetin .

To ether with the meetin s and discussions, the important components of this project are trainin s for our omen Community eaders. eti Bebiashvili, a trainer with the NGO “Geor ian oun awyers Asso-ciation”, informed participants of their ri hts and responsibilities. She led an informative discussion about the importance of citi en participa-tion in overnment formation, about the purpose and essence of elec-tions and le islative chan es. The second day of the workshop was led by Nino Bibileishvili, the coordinator of NGO “ air Elections” and was devoted to discussin the importance of women s active participation in

social processes.

Teona upunia, National emocratic nstitue, discussed how we perceive women in our society. She also dis-cussed the importance of becomin a woman leader, what it means, leadership types, conductin ne o-tiations and how to resolve con icts. Ms. upunia provided the participants with comprehensive in-formation relatin to the role of leaders, speci cally the importance of women leaders, in our society.

Meetin s, trainin s, sharin information and plan-nin for future activities are mana ed systematically within the project and supports coordinated action, awareness and more activity amon the women leaders.

angarishi.indd 23 24.04.2013 16:36:20

Page 25: Annual Report

24

Gvantsa omid eMember, oun eaders Club

oun eaders Club

The oun eaders Club was created with the support of the .S. eace Corps by the Media Center of Samtskhe-Ja-vakheti. Before becomin a member of the “ oun eaders Club” believed that this project would ive me a lot and that the project would be very productive and interestin . The e pectations were fully justi ed.

e had very interestin and productive trainin s about leadership skills, effective communication, advocacy etc. t was also very useful for us that the trainin s were in Geor-ian, En lish and Russian lan ua es so besides Geor ian we

prepared our presentations in En lish and Russian.

urin the project we met with representatives of the local overnment. This meetin was very productive as we dis-

cussed Borjomi s problems, ways to solve them, and then wrote a little project, with which we tried to make at least one happy day for children with disabilities. will never for et that day and the emotions that came from the chil-dren.

A appy Smile for Every Child

After the meetin s and trainin sessions, we, the members of “The oun eaders Club”, were able to write a project, and “The oun eaders Club”, were able to write a project, and

received a small rant to remind our community and make them think about disabled children. e met a representative from “ Save the Children”- who e plained and talked about the effective forms of communication with disabled children.

e worked with S eace Corps volunteer Ruta Casabianca. e arran ed an event durin Borjomi s city festival - “A ap-

py Smile for Every Child “

All the eaders Club members went with disabled children to a puppet theater, we walked in Borjomi ark and attended the concert to ether. After the festival dinner we took mem-orable photos and ave them ifts.The day, that we will remember for a lon time, should not be a one-time event. n this issue, much remains to be done.

A Messa e from S eace Corps olun-teer Ruta Casabianca

t has been a privile e and an honor to serve with the Media Center of Samt-skhe-Javakheti. To ether we e perienced challen es and successes, desi ned new projects, workshops and trainin s, wrote proposals, waited impatiently for word from the funders, and made lorious e -cursions throu hout our re ion. t has been an e citin time to watch our staff row to become a stron , competitive, and

productive team. But most precious are the life-lon friends have made. The follow-in are hi hli hts from my service with the Media Center

Borjomi our ocumentary ilms on Eco- and Cultural Tourism was rati ed and impressed when the

television crew e panded their hori ons to make their rst documentary lms with a rant from a coalition of olish oun-dations. One of the memorable aspects of the project was travelin with the lm crew to the very remote Armenian villa e of Tabatskuri and the alpine lake , ft above sea level. On the way we passed beautiful mountain scenery as well as A eri shepherds movin their hu e ock of sheep from mountain meadows above Bakuriani to akheti near the A erba ani Salome Samsonashvili

Member, oun eaders Club

angarishi.indd 24 24.04.2013 16:36:20

Page 26: Annual Report

25

border for the winter. A wolf crossed our road and we saw ea les above us. hen we ot to Tabatskuri we were reeted by villa ers preparin for winter where it is almost complete isolation for about seven months. The only transportation they will have is a snow mobile, which our host proudly showed us.

A ery Challen in Moven October, the Media Center and Borjomi-T relocated when the Municipal Buildin , where we occu-

pied the th oor, was sold. e moved to a buildin which re uired major remodelin . watched the staff work day and ni ht to completely disassemble the studio, editin rooms, and of ces, includin a lar e plate lass window which they carried from the tenth oor of the Municipal Buildin to the new studio. ithin

one week they were back on the air, with computers assembled and with phone and internet hookups.

The Media Center A Community Resourcehat has impressed me the most is the staff s ability to learn what works and what doesn t. They work as a

team and help the community in any way they can, workin with the T station and startin new pro rams. They listen and advocate for the public.

omen in Geor ia Media Center s “ omen Get nvolved and ote ” nitiativeomen are the backbone of this country. hen Geor ia became independent in its economy took

a dive, factories closed down and thousands became unemployed. omen adapted more easily than their men. Many women became sole providers for their households takin jobs below their uali cations. They became unskilled workers cleanin houses, workin as street vendors, and “down raded” their work. ow-ever, women earn of what men earn and are seriously underrepresented in overnment. They often do not vote or et involved in overnment, believin that their husbands and fathers will represent them. This is especially true in the villa es and in the minority communities of Geor ia.

ast July the Media Center developed an initiative to encoura e minority women in and around the re ion to vote and become politically active. Our pro ram, with support from N and the British Embassy, is now empowerin women from different ethnic back rounds in the outlyin areas of Geor ia. The followin table shows the ethnic distribution of the communities in which we work

Our network is workin to ether, Geor ian, A eri, and Armenian women, sharin problems and results, best practices and encoura in each other. owever, the women are becomin frustrated to discuss prob-lems and are now searchin for solutions. Our ne t steps will be to encoura e women to become more involved in the future of their communities by becomin candidates for local of ces, such as the sakrebulo.

oun eader s Club helps children with disabilities attend BorjomobaOur oun eader s Club, or ani ed this past summer, took the initiative to enable children with disabili-ties and their parents to attend the Borjomoba. The children with disabilities rarely o out of their homes e cept to travel to medical appointments. But probably the most important aspect for these children and their parents was that they were not for otten, that the youth took the time to spend the day with them. t was one of the most heartwarmin e periences for me to watch the smiles and hu s and joy e pressed

throu hout the day.orkin with the Media Center has been an unfor ettable e perience

and am rati ed to have been a part of its rowth.

angarishi.indd 25 24.04.2013 16:36:21

Page 27: Annual Report

26angarishi.indd 26 24.04.2013 16:36:21

Page 28: Annual Report

27angarishi.indd 27 24.04.2013 16:36:22

Page 29: Annual Report

28angarishi.indd 28 24.04.2013 16:36:23

Page 30: Annual Report

წლიური ანგარიში მომზადებულია ბრიტანეთის საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში. გამოცემაზე პასუხისმგებელია არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრი” და მისი შინაარსი არ გამოხატავს დონორის პოზიციას.

Годовой отчёт был подготовлен в рамках проекта,при поддержке Посольства Британии.За издание отвечает н.п.о “Mедиа Центр Самцхе-Джавахети “. Содержание не выражает в себе позицию донора.

The Annual Report has been preapered under the project funded by the British Embassy. The content is the sole responsibility of NGO ,,Media Center of Samtskhe-Javakheti and can no way

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

kdis shida gverdi.pdf 1 24.04.2013 16:31:31

Page 31: Annual Report

სამცხე-ჯავახეთის მედია ცენტრირჯ მი ირ სმანის

media entri e

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

kda angarishi.pdf 2 24.04.2013 16:25:41