Atopowe zapalenie skóry – patomechanizm, diagnostyka ... ?· Atopowe zapalenie skóry patomechanizm…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 114 Nowa Pediatria 4/2017

  Borgis Nowa Pediatr 2017; 21(4): 114-122 DOI: https://doi.org/10.25121/NP.2017.21.4.114

  Niewtpliwe jest to choroba dziedziczona poligenowo, adziedziczeniu podlega jedynie predyspozycja do wystpie-nia atopii, modyfikowana wyciu osobniczym przez czynniki rodowiskowe (1). W dotychczas wykonanych badaniach znaleziono i scharakteryzowano wiele loci chromosomal-nych zwizanych zatopi. Geny odpowiedzialne za rozwj atopii koduj: receptory komrkowe, acuchy immunolo-giczne, cytokiny, a take czynniki transkrypcyjne. U osb chorujcych na AZS stwierdza si polimorfizm tych genw, co w decydujcy sposb moe zmieni jako i nasilenie odpowiedzi immunologicznej. Zmianie ulega aktywno produkcji cytokin czy ekspresja na rnych komrkach, co sprzyja nasileniu odpowiedzi immunologicznej i ukierun-kowaniu jej na odpowied typu atopii (nadprodukcja IgE). Wbadaniach wzito rwnie pod uwag ciko choroby iuzyskano zwizek zregionem 3q14, 13q14, 15q14-15, 17q21. Zidentyfikowano rwnie geny 1q21, 17p25 i20p oraz 3q21, ktre s cile zwizane zregionem, wktrym wystpuj geny zwizane zpredyspozycj do uszczycy, aregion 3q21 zwi-

  *Magdalena Millan, Jarosaw Mijas

  Atopowe zapalenie skry patomechanizm, diagnostyka, postpowanie lecznicze, profilaktykaAtopic dermatitis patomechanism, diagnostics, therapeutic guidelines and prophylaxis

  Oddzia Dziecicy, Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich Ordynator Oddziau: dr n. med. Jarosaw Mijas

  Summar y

  Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory disease of the skin. It is charcterized by periods of relaps and remission, persistent itching, typical localisation and onset of skin lesions at an early age. It is believed that the pathogenesis consist of complex interactions between genetically determined disorders of the structure and function of the epidermal barrier, impaired immune and inflammatory response, infectious and enviromental factors. Laboratory diagnostics of AD focuses primarily on detect-ing abnormalities of immunological phenomenal. The main tests are total IgE serum markers, spot skin tests, specific IgE levels, atopic patch tests. To assess the severity of the disease we use various measuring methods.Treatment modalities of patients with AD are dependent on patient's age, on the intensity of both skin symptoms and subjective signs of the disease i.e. itching and sleep disturbances, on the body surface involved with lesions, as well as on the type of sensitizing allergens. In case of remission of the disease the most important factor is to prevent dryness of the skin using emollients, which reconstruct integrity and continuity of stratum corneum.

  Keywords

  atopic dermatitis, therapeutic, diagnostics, prophylaxis, treatment

  DefinicjaAtopowe zapalenie skry (AZS) jest to przewleka, na-

  wrotowa, zapalna choroba skry, rozpoczynajca si zwykle we wczesnym dziecistwie, cechujca si silnym widem, typowym umiejscowieniem, charakterystyczn morfologi zmian, bardzo czsto wspistniejca z innymi chorobami atopowymi(1).

  EtiopatogenezaWprzebiegu choroby odgrywaj rol zarwno czynniki

  immunologiczne IiIV mechanizm reakcji alergicznej wedug klasyfikacji Gella iCoombsa, jak iczynniki niealergiczne(1).

  Podoe genetyczneCzynniki genetyczne odgrywaj znaczc rol w pa-

  togenezie AZS. Badania Larsena z 1986 roku blinit chorych na AZS wykazay wspwystpowanie zachoro-wa w 72-86% przypadkw blinit monozygotycznych i21-23% dizygotycznych(1, 2).

 • Atopowe zapalenie skry patomechanizm, diagnostyka, postpowanie lecznicze, profilaktyka

  115Nowa Pediatria 4/2017

  cych antygen, pobudzaj uczulone limfocyty pamici(1, 2). U wikszoci pacjentw z AZS stwierdza si krce IgE skierowane przeciwko wasnym biakom. Obecno takich przeciwcia czciowo tumaczy przewleky i nawrotowy charakter, a take trudn u wielu pacjentw identyfika-cj alergenw prowokujcych zmiany skrne. Kolejnym zjawiskiem wystpujcym u pacjentw jest poliklonalna odpowied na superantygeny bakteryjne lub grzybicze, ktre czsto kolonizuj skr pacjentw. Superantygeny nie wymagaj przetwarzania przez komrki Langerhansa i s zdolne pobudzi du cz populacji limfocytw za porednictwem nieswoistego receptora. Patogenem, ktry najczciej powoduje tego typu zjawisko, jest gronkowiec zocisty, ale rwnie Candida albicans i Malassezia furfur. Kolejnym zjawiskiem immunologicznym upacjentw jest wystpowanie alergii kontaktowej, zwaszcza na nikiel oraz skadniki lekw zewntrznych(2).

  Defekt bariery naskrkowejDefekt bariery naskrkowej stwierdzany u pacjentw

  zAZS uwarunkowany jest genetycznie ipolega na wyst-powaniu wielu nieprawidowoci w skadzie i czynnoci naskrka. Konsekwencjami klinicznymi takiego stanu s: nadmierna przeznaskrkowa utrata wody, sucho skry, obniony prg widw, dua wraliwo na nieswoiste bodce dranice, skonno do rozwoju zapalenia izwik-szona penetracja potencjalnych alergenw i czynnikw dranicych. Zjawiska te mog by pierwotn przyczyn zaostrze. W AZS wystpuj zaburzenia w prawidowym wytwarzaniu paszcza lipidowego warstwy rogowej, gwnie wskutek zej czynnoci enzymatycznej. Konsekwencj tych nieprawidowoci jest m.in. niedobr ceramidw wwarstwie rogowej, zwaszcza ceramidu 1 i 3. Ceramidy s zwizka-mi bardzo wanymi w utrzymaniu homeostazy naskrka. Odpowiadaj za utrzymanie wody w naskrku, bior te udzia wregulacji aktywnoci systemu przekanictwa we-wntrzkomrkowego. Zaburzenia spowodowane niedo-borem tych zwizkw powoduj stae pobudzanie keraty-nocytw i wydzielanie duej iloci cytokin prozapalnych. W warstwie rogowej naskrka wystpuje te naturalny czynnik nawilajcy(NMF), wktrego skad wchodz: ami-nokwasy, biaka i mocznik. Niedobr mocznika w skrze atopowej rwnie przyczynia si do jej nadmiernego wysu-szenia izwikszonej przeznaskrkowej utraty wody. Wiele uwagi powicono rwnie genetycznie uwarunkowanej dysfunkcji bariery skrnej, gwnie mutacjom genu kodu-jcego filagryn opisanym powyej(2).

  Czynniki rodowiskoweIstnieje kilka gwnych czynnikw rodowiskowych, ktre

  oddziauj na ustrj czowieka.

  Warunki klimatyczneWarunki klimatyczne wpywaj na skr wdwojaki spo-

  sb. Bezporednio, wpywajc na barier skrno-naskrkow poprzez stopie wilgotnoci powietrza, temperatur inaso-necznienie. Ponadto wduym stopniu ustalaj model rozwoju fauny iflory poszczeglnych regionw oraz mog okrela rozwj potencjalnych alergenw.

  zany jest rwnie zpredyspozycj do astmy, cukrzycy typu1 i reumatoidalnego zapalenia staww (3). Najwicej uwagi dotychczas powicono wielokierunkowej roli filagryny(FLG) w funkcjonowaniu bariery naskrkowej, zwrcono uwag na polimorfizm genu dla filagryny (1q21), ktry decyduje o wrodzonym defekcie bariery naskrkowej. W przypadku pacjentw, uktrych stwierdza si mutacje genw filagryny, zarwno obraz kliniczny, jak iprzebieg s odmienne wpo-rwnaniu zchorymi bez mutacji. Wprzypadku chorych na AZS zmutacj wgenie FLG nasilenie suchoci skry jest zde-cydowanie bardziej zaznaczone, pierwsze objawy wspist-niej wczeniej, sam przebieg jest bardziej przewleky iczsto pojawiaj si kliniczne objawy astmy, alergii na pokarmy oraz zakae bakteryjnych skry(4).

  Zaburzenia immunologiczneU osb chorujcych na AZS istnieje predyspozycja do

  wytwarzania si IgE-zalenej nadwraliwoci na antygeny zewntrz- i wewntrzpochodne, zarwno w I, jak i w IV mechanizmie reakcji immunologicznej. Jednym z charak-terystycznych zjawisk jest preferencja rnicowania lim-focytw CD4 w kierunku linii Th2 z upoledzeniem proli-feracji linii Th1. Zachwianie proporcji midzy populacjami limfocytw tumaczy si wystpujc u osb chorych na AZS sabsz miejscow odpornoci na infekcje bakteryjne, wirusowe, skonnoci do kolonizacji skry przez patogeny drobnoustrojowe, jak rwnie obnion nadwraliwoci typu pnego. Konsekwencj wzmoonej aktywnoci lim-focytw linii Th2 jest zwikszona produkcja cytokin uwal-nianych przez te komrki, przede wszystkim Il-4, -5, -13, a jednoczenie obniona synteza IFN-g. Oprcz zwikszo-nego stenia cytokin linii Th2 we krwi obwodowej iskrze wykazano take zwikszon gotowo komrek ukadu immunologicznego do reakcji na te cytokiny za porednic-twem zwikszonej liczby receptorw na powierzchni tych komrek. Zatem uchorych na AZS ukad cytokinowy sprzyja nadprodukcji IgE oraz rozwojowi ipodtrzymaniu zapalenia alergicznego(2). Uwaa si, e reakcja prezentacji antygenu za porednictwem IgE odgrywa bardzo istotn rol wpa-togenezie atopii, mimo e stenie IgE wsurowicy chorych czsto nie koreluje zcikoci objaww. Receptory dla IgE s obecne wwielu komrkach ukadu immunologicznego, auosb zAZS ich ekspresja jest wiksza ni uosb zdro-wych. Receptory te stwierdza si midzy innymi na komr-kach Langerhansa, ktre dziki poczeniu zIgE zwikszaj stu-, anawet tysickrotnie zdolno prezentacji antygenu. Receptory swoiste dla IgE maj take limfocyty T iB, mono-cyty, makrofagi, eozynofile oraz trombocyty. Ztego wzgldu zapocztkowanie reakcji za porednictwem IgE odbywa si poprzez rne mechanizmy. Uokoo 80% pacjentw stwier-dza si zwikszone stenie przeciwcia IgE, auwikszoci znich mona wykry swoiste IgE dla popularnych alergenw wziewnych i pokarmowych. Udowodniono, e alergeny pokarmowe oraz wziewne z atwoci przenikaj bony luzowe idostaj si przez krwiobieg do skry, prowokujc zmiany wypryskowe. U pacjentw z AZS istnieje funkcjo-nalna niewydolno bariery naskrkowej, wzwizku ztym alergeny mog atwo przenika zpowierzchni skry do jej gbszych warstw, a tam, z pomoc komrek prezentuj-

 • Magdalena Millan, Jarosaw Mijas

  116 Nowa Pediatria 4/2017

  uwag zasuguj: Staphylococcus aureus, Pityrosporum orbiculare, Candida albicans, Cladosporium herbarum iAl-ternaria alternata(3).

  Czynniki psychosomatyczneZaobserwowano, e sytuacje stresowe wduym stopniu

  wpywaj na pogorszenie objaww chorobowych. W ich trakcie dochodzi do dysregulacji rodowiska cytokinowego, ktre moe sprzyja pobudzeniu ukadu limfocytw Th2, ale rwnie zmniejszeniu odpornoci na ewentualne infekcje skrne. Niezwykle wany jest klimat emocjonalny, wyzna-czony przez stabilno rodziny, stosunk