Bai 20 Mang May Tinh(Day Du Nhat)

Embed Size (px)

Text of Bai 20 Mang May Tinh(Day Du Nhat)

1. Bi 20. Mng my tnh 2. Ti sao phi ni mng my tnh? 3. Sao chp, truyn d liu 4. Chia s ti nguyn (thng tin,thit b...) 5. TO THNH H THNG TNH TON ln 6. Sao chp mt lng ln d liu t my ny sang my khc trong thi gian ngn. Sao chp, truyn d liu DL DL cha my ny Copy DL

 • 1. MNG MY TNH L G?
  • a)Li ch ca mng my tnh:

D liu 7. b)Khi nim mng my tnh: L mt tp hp cc my tnh c kt ni theo mt phng thc no , sao cho chng c th trao i d liu v dng chung thit b. My in Server My vn phng on My phng Gio vin My phng Tin hc MNG CC B TRNG HC 8. Mng my tnh bao gm 3 thnh phn:

 • Cc thit b mng m bo kt ni cc my tnh vi nhau
 • Cc my tnh

c) Cc thnh phn ca mng my tnh:

 • Phn mm cho php thc hin vic giao tip gia cc my tnh

9. Kt ni mng Chia s ti nguyn (Thit b, thng tin, d liu v phn mm ...) Sao chp, truynd liu To thnh h thng tnh ton ln 10. 2. PHNG TIN V GIAO THC TRUYN THNG: a) Phng Tin Truyn Thng(Media)

 • Kt ni c dy:
 • Kt ni c dy
 • Kt ni khng dy

C my cch kt ni mng? Hub Cp mng My tnh c kt ni bng cp mng 11.

 • Kt ni c dy:

Cp truyn thng c th l cp xon i, cp ng trc, cp quang, Cp xon i: a) Phng Tin Truyn Thng(Media) u ni RJ - 45Cp xon i 12. Cp ng trc

 • Kt ni c dy:

u ni Cp ng trc 13. Cp quang

 • Kt ni c dy:

V nha bc cp Si quang V bc si quang 14. V mng Hub Cc thit b kt ni mng c dySwitch Gic cm Cp mng Bridge Router 15. KIU NG THNG (Bus) Kiu vng(Ring) Kiu h nh sao(start) Kieu Bo Tr Cac May Tnh Trong Mang Nhcim

 • Tt c cc my cnivo mt thit b trung tm

Tt c cc my cnitrc tip vi nhau to thnh mt vng trn kpkn

 • D lp t
 • Tt c cc my cni vi nhau trn mt ng thng v gii hn bi mt thit b c bit
 • Nu dy ng thng b tthton b h thng s ngng hot ng
 • Nu mt my b hng th ton b h thng s ngng hot ng
 • Nu mt my trm b hngthton b h thng vn hot ng binh thng
 • Khi trung tm c s cth ton b h thng s ngng hot ng
 • D lp t

uim cim Nhcim uim cim Nhc im u im c im Kiu b tr 16. a) Phng Tin Truyn Thng(Media)

 • Kt ni c dy
 • Cng knh v s dng nhiu thit
 • b, khng linh ng.
 • Cc my tnh ph thuc vo nhau
 • Nu xy ra s c th ton b h
 • thng s ngng hot ng.
 • D lp t
 • t nhiu

NHC IM U IM 17. Dng sng rai, bc x hng ngoi, truyn thng qua v tinh

 • Kt ni khng dy:

18. im truy cp khng dyWAP ( Wireless Access Point ): c chc nng kt ni cc my tnh trong mng v kt ni vi mng c dy.

 • Mi my tnh phi c v mng khng dy.
 • ( Wireless Network Card )

t chc mt mng my tnh khng dy cn c : 19. Cc yu t cn quan tm khi thit k mng

 • S lng my tnh tham gia mng
 • Tc truyn thng trong mng
 • a im lp t mng
 • Kh nng ti chnh

20. B. Giao thc (Protocol) Bn c th vit bng ting Vit khng? 21. Ni nhn Ni gi - M phng giao thc truyn thng trong mng: Vit th B thvo thng Chuyn th n bu in Bu in phn loi v chuyn th c th M thngly th Chuyn th n ngi nhn Bu in phn loi v chuyn th D liu 3 4 1 2 22. b) Giao Thc Truyn Thng (Protocol)

 • nh ngha:

L b cc quy tc phi tun th trong vic trao i thng tin trong mng gia cc thit b nhn v truyn d liu. Hin nay b giao thc c dng ph bin trong mng l: TCP/IP TCP(Transmission Control Protocol ) IP(Internet Protocol) Giao thc Internet TN(t1) Giao thc iu khin ng truyn d liu 24. A. Theo phn b a l:

 • Mng cc b(LAN L ocalA reaN etwork)
 • L mng kt ni cc my tnh gn nhau, V d: trong mt phng, mt to nh, mt x nghip.

3.Phn loi mng my tnh 25.

 • Mng din rng( WAN W ideA reaN etwork)
 • L mng kt ni cc my tnh cch nhau mt khong cch ln. Mng din rng thng lin kt cc mng cc b.

26. B. Theo kiu b tr cc my tnh :

 • Kiu ng thng ( Bus )

27.

 • Kiu vng ( Ring )

28.

 • Kiu hnh sao ( Star )

29.

 • Kiu ng thng
 • Kiu vng
 • Kiu hnh sao

Vi mi kiu cn c cc loi thit b mng khc nhauchi ph xy dng, s pht trin mng, cch thc qun l mng cng khc nhau. 30.

 • M hnh ngang hng( Peer to Peer )

Trong m hnh ny tt c cc my u bnh ng vi nhau, ngha l mi my va c th cung cp ti nguyn ca mnh cho cc my khc, va c th s dng ti nguyn ca cc my khc trong mng . M hnh ny c u im l xy dng v bo tr n gin, song ch thch hp vi cc mng c quy m nh, d liu phn tn. 4/. Cc m hnh mng: 31.

 • M hnh khch ch( Client Server )

Server: My ch m bo vic phc v cc my khch bng cch iu khin vic phn b ti nguyn trong mng vi mc ch dng chung..Client:My khch s dng ti nguyn do my ch cung cp. M hnh ny c u im d liu c qun l tp trung, ch bo mt tt, thch hp vi cc mng c quy m trung bnh v ln. Client Client Server 32. CNG C: 1/- Mng my tnh:

 • Li ch ca mng my tnh:
 • Khi nim ca mng my tnh
 • Cc thnh phn ca mng my tnh:

2/- Phng tin v giao thc truyn thng:

 • a) Phng tin truyn thng :
  • Kt ni c dy :
  • Kt ni khng dy:

b) Giao thc(Protocol) 33. CNG C: A. Theo phn b a l:

 • Mng cc b(LAN L ocalA reaN etwork)
 • Mng din rng( WAN W ideA reaN etwork)

3.Phn loi mng my tnh: B. Theo kiu b tr cc my tnh :

 • Kiu ng thng
 • Kiu vng
 • Kiu hnh sao
 • M hnh ngang hng ( Peer to Peer )
 • M hnh khch ch ( Client Server )

4/. Cc m hnh mng: