Bảng tr huyệt - 手太阴肺经

Embed Size (px)

Text of Bảng tr huyệt - 手太阴肺经

LUshu ti yn fi jngTh thi m ph kinh

LU1Zhng FTrung ph

LU2Yn mnVn mn

LU3Tin fThin ph

LU4Xi biHip bch

LU5Ch zXch trch

LU6Kng zuKhng ti

LU7Le qeLit khuyt

LU8Jng qKinh c

LU9Ti yunThi uyn

LU10Y jNg t

LU11

Sho shngThiu thng

LIshu yng mng d chng jngTh dng minh i trng kinh

LI1shng yngThng dng

LI2r jinNh gian

LI3Sn jinTam gian

LI 4H gHp cc

LI5Yng XDng kh

LI6pin IThin lch

LI7Wn Iin lu

LI8Xi IinH lim

LI9Shng IinThng lim

LI10Shu sn ITh tam l

LI11Q chKhc tr

LI12zhu lioTru liu

LI13Shu wliTh Ng l

LI14B noT nhu

LI15Jin yKin ngung

LI16J gC ct

LI17Tin dngThin nh

LI18F tPh t

LI19H lioKhu Ho liu

LI20Yng xingNghinh hng

STz yng mng wi jngTc dng minh v kinh

ST1ChngqTha khp

ST2S biT bch

ST3J lioC liu

ST4Dcnga thng

ST5D yngi nghinh

ST6Ji chGip xa

ST7Xi gunH quan

ST8Tu wiu duy

ST9Rn yngNhn nghinh

ST10Shi tThu t

ST11Q shKh x

ST12Qu pnKhuyt bn

ST13Q hKh h

ST14K fngKh phng

ST15W yc

ST16Yng chungng song

ST17R zhngNh trung

ST18R gnNh cn

ST19B rngBt dung

ST20Chng mnTha mn

ST21Ling mnLng mn

ST22Gun mnQuan mn

ST23Ti yThi t

ST24Hu ru mnHot nhc mn

ST25Tin shThin khu

ST26Wi lngNgoi lng

ST27D ji c

ST28Shi doThu o

ST29Gi liQui lai

ST30Q chngKh xung

ST31B gunB quan

ST32F tPhc th

ST33Yn shm th

ST34Ling qiLng khu

ST35D bc t

ST36Z sn lTc tam l

ST37Shng j xThng c h

ST38Tio kuiu khu

ST39Xi j xH c h

ST40Fng lngPhong long

ST41Ji XGii kh

ST42Chng YngXung dng

ST43Xin gHm cc

ST44Ni tngNi nh

ST45L duL oi

SPz ti yn p jngTc thi m t kinh

SP1Yn bin bch

SP2D di

SP3Ti biThi bch

SP4Gng xnCng tn

SP5Shng qiThng khu

SP 6Sn yn jioTam m giao

SP7Lu gLu cc

SP8D ja c

SP9Yn lng qunm lng tuyn

SP10Xu hiHuyt hi

SP11J mnC mn

SP12Chng mnXung mn

SP13F shPh x

SP14F jiPhc kt

SP15D hngi honh

SP16F iPhc ai

SP17Sh duThc u

SP18Tin xThin kh

SP19Xing xingHung hng

SP20Zhu rngChu vinh

SP21D boi bao

HTshu sho yn xn jngTh thiu m tm kinh

HT1J qunCc tuyn

HT2Qng lngThanh linh

HT3Sho hiThiu hi

HT4Lng doLinh o

HT5Tng lThng l

HT6Yn xm khch

HT7Shn mnThn mn

HT8Sho fThiu ph

HT9Sho chngThiu xung

SIshu ti yng xio chng jngTh thi dng tiu trng kinh

SI1Sho zThiu trch

SI2Qin gTin cc

SI3Hu xHu kh

SI4Wn gUyn ct

SI5Yng gDng cc

SI6Yng loDng lo

SI7Zh zhngChi chnh

SI8Xio hiTiu hi

SI9Jin zhnKin trinh

SI10No shNhu du

SI11Tin zngThin tng

SI12Bng fngBnh phong

SI13Q yunKhc vin

SI14Jin wi shKin ngoi du

SI15Jin zhng shKin trung du

SI16Tin chungThin song

SI17Tin rngThin dung

SI18Qun lioQuyn liu

SI19Tng gngThnh cung

BLz ti yng bng gung jngTc thi dng bng quang kinh

BL1Jng mngTnh minh

BL2Cun zhTon trc

BL3Mi chngMi xung

BL4Q chKhc sai

BL5W chNg x

BL6Chng gungTha quang

BL7Tng tinThng thin

BL8Lu quLc khc

BL9Y zhnNgc chm

BL10Tin zhThin tr

BL11d zhi tr

BL12fng mnPhong mn

BL13fi shPh du

BL14ju yn shQuyt m du

BL15Xn shTm du

BL16D shc du

BL17G shCch du

BL18Gn shCan du

BL19Dn shm du

BL20P shT du

BL21Wi shV du

BL22sn jio yTam tiu du

BL23Shn shThn du

BL24Q hi shKh hi du

BL25D chng shi trng du

BL26Gun yun shQuan nguyn du

BL27Xio chng shTiu trng du

BL28Png gung shBng quang du

BL29Zhng l shTrung l du

BL30Bi hun shBch hon du

BL31Shng lioThng liu

BL32C lioTh liu

BL33Zhng lioTrung liu

BL34Xi lioH liu

BL35Hu yngHi dng

BL36Chng fTha ph

BL37Yn mnn mn

BL38F xPh khch

BL39Wi yngy dng

BL40Wi zhngy trung

BL41F fnPh phn

BL42P hPhch h

BL43Go hungCao hoang

BL44Shn tngThn ng

BL45Y xY hy

BL46G gunCch quan

BL47Hn mnHn mn

BL48Yng gngDng cng

BL49Y sh x

BL50Wi cngV thng

BL51Hung mnHoang mn

BL52Zh shCh tht

BL53Bo hungBo hoang

BL54Zh binTrt bin

BL55H yngHp dng

BL56Chng jnTha cn

BL57Chng shnTha sn

BL58Fi yngPhi dng

BL59F yngPh dng

BL60Kn lnCn ln

BL61P cnB tham

BL62Shn miThn mch

BL63Jn mnKim mn

BL64Jng gKinh ct

B 65Sh gThc ct

BL66Z tng gTc Thng cc

BL67Zh ynCh m

KIz sho yn shn jngtc thiu m thn

KI1Yng qunDng tuyn

KI2Rn gNhin cc

KI3Ti xThi kh

KI4D zhngi chung

KI5Shu qunThy tuyn

KI6Zho hiChiu hi

KI7F liPhc lu

KI8Jio xnGiao tn

KI9Zh bnTrc tn

KI10Yn gm cc

KI11Hng gHonh ct

KI12D hi hch

KI13Q xuKh huyt

KI14S mnT mn

KI15Zhng zhTrung ch

KI16Hung shHoang du

KI17Shng qThng khc

KI18Sh gunThch quan

KI19Yn dm

KI20F tng gPhc Thng cc

KI21Yu mnU mn

KI22B lngB lang

KI23Shn fngThn phong

KI24Lng xLinh kh

KI25Shn cngThn tng

KI26Y zhngHoc trung

KI27Sh fDu ph

PCz sho yn shn jngTh quyt m tm bo kinh

PC1Tin chThin tr

PC2Tin qunThin tuyn

PC3Q zKhc trch

PC4X mnKhch mn

PC5Jin shGian s

PC6Ni gunNi quan

PC7D lngi lng

PC8Lo gngLao cung

PC9Zhng chngTrung xung

SJshu sho yng sn jio jngTh thiu dng tam tiu kinh

SJ1Gun chngQuan xung

SJ2Y mnDch mn

SJ3Zhng zhTrung ch

SJ4Yng chDng tr

SJ5Wi gunNgoi quan

SJ6Zh guChi cu

SJ7Hu zngHi tng

SJ8Sn yng luTam dng lc

SJ9S dT c

SJ10Tin jngThin tnh

SJ11Qng lng yunThanh lnh uyn

SJ12Xio luTiu lc

SJ13No huNhu hi

SJ14Jin lioKin liu

SJ15Tin lioThin liu

SJ16Tin yuThin d

SJ17Y fng phong

SJ18Ch miKh mch

SJ19L xL tc

SJ20Jio snGic tn

SJ21r mnNh mn

SJ22r h lioNh Ha liu

SJ23S z kngTy trc khng

GBz sho yng dn jngTc thiu dng m kinh

GB1Tng z liong t liu

GB2Tng huThnh hi

GB3Shng gunThng quan

GB4Hn ynHm ym

GB5Xun luHuyn l

GB6Xun lHuyn ly

GB7Q bnKhc tn (Khc pht)

GB8Shui gSut cc

GB9Tin chngThin xung

GB10F biPh bch

GB11Tu qio ynu khiu m

GB12Wn gHon ct

GB13Bn shnBn thn

GB14Yng biDng bch

GB15Tu ln qu Lm khp

GB16M chungMc song

GB17Zhng yngChnh doanh

GB18Chng lngTha linh

GB19No kngNo khng

GB20Fng chPhong tr

GB21Jin jngKin tnh

GB22Yun yUyn dch

GB23Zh jnTrip cn

GB24R yuNht nguyt

GB25Jng mnKinh mn

GB26Di mii mch

GB27W shNg khu

GB28Wi doDuy o

GB29J lioC liu

GB30Hun tioHon khiu

GB31Fng shPhong th

GB32Zhng dTrung c

GB33X yng gunTt Dng quan

GB34Yng lng qunDng lng tuyn

GB35Yng jioDng giao

GB36Wi qiNgoi khu

GB37Gung mngQuang minh

GB38Yng fDng ph

GB39Xun zhngHuyn chung (Tuyt cc)

GB40Qi xKhu kh

GB41Z ln qTc Lm khp

GB42D w hua ng hi

GB43Xi xHip kh

GB44Z qio ynTc khiu m

LRz ju yn gn jngTc quyt m can kinh

LR1D dni n

LR2Xng jinHnh gian

LR3Ti chngThi xung

LR4Zhng fngTrung phong

LR5L guLi cu

LR6Zhng dTrung

LR7X gunTt quan

LR8Q qunKhc tuyn

LR9Yn bom bao

LR10Z w liTc ng l

LR11Yn linm lim

LR12J miCp mch

LR13Zhng mnChng mn

LR14Q mnK mn

RNrn miMch nhm

RN1Hu ynHi m:

RN2Q gKhc ct

RN3Zhng jTrung cc

RN4gun yunQuan nguyn

RN5Sh mnThch mn

RN6Q hiKh hi

RN7Yn jiom giao

RN8Shn quThn khuyt

RN9Shu fnThu phn

RN10Xi wnH qun

RN11Jin lKin l

RN12Zhng wnTrung qun

RN13Shng wnThng qun

RN14J quC khuyt

RN15Ji wiCu v

RN16Zhng tngTrung nh

RN17Dn zhngn trung

RN18Y tngNgc ng

RN19Z gngT cung

RN20Hu giHoa ci

RN21Xun jTon c

RN22Tin tThin t

RN23Lin qunLim tuyn

RN24Chng jingTha tng

DUd mic mch

DU1Chng qingTrng cng

DU2Yo shYu du

DU3Yo yng gunYu Dng quan

DU4Mng mnMnh mn

DU5Xun shHuyn khu

DU6J zhngTch trung

DU7Zhng shTrung khu

DU8Jn suCn sc

DU9Zh yngCh dng

DU10Lng tiLinh i

DU11Shn doThn o

DU12Shn zhThn tr

DU13To doo o

DU14D zhui chu

DU15Y mn mn

DU16Fng fPhong ph

DU17No hNo h

DU18Qing jinCng gian

DU19Hu dngHu nh

DU20Bi huBch hi

DU21Qin dngTin nh

DU22Xng huTn hi

DU23Shng xngThng tinh

DU24Shn tngThn nh

DU25S lioT liu

DU26Shu guThu cu

DU27Du dunoi oan