Beter innoveren met kwaliteitszorg - Amazon Web ... Beter innoveren met kwaliteitszorg 3Inhoudsopgave

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Beter innoveren met kwaliteitszorg - Amazon Web ... Beter innoveren met kwaliteitszorg...

 • Mieke Aarts (red.)

  Beter innoveren met kwaliteitszorg 50 innovatieprojecten in beeld

  In Beter innoveren met kwaliteitszorg is onderzocht of het toepassen van kwaliteitszorg de kwaliteit van innovaties op scholen kan verbeteren.

  In vijftig projecten van scholen in het voortgezet onderwijs zijn de afgelopen twee jaar innovaties uitgevoerd en is geprobeerd die innovaties te koppelen aan kwaliteitszorg. De scholen die hebben meegedaan aan Expeditie durven, delen, doen II: kwaliteit in beeld hebben getracht op die manier zicht te krijgen op de resultaten van hun innovatie.

  Onderzoeksbureau ITS volgde de scholen gedurende twee jaar. In het eerste deel van deze publicatie vindt u een samenvatting van dit onderzoek. Het tweede deel toont de vijftig projecten van de scholen en vertelt hoe zij de verbinding met kwaliteitszorg hebben gemaakt.

  50

 • Deze brochure is gedrukt op FSC papier, door een FSC-gecertificeerd bedrijf. FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

  In deze reeks verschenen ook:

  • Vijf jaar innoveren • Scholen voorop • Op zoek naar talent • ‘En, heb je vandaag nog een goede

  vraag gesteld?’ • Het debat over onderwijskwaliteit • Duurzaam vernieuwen • Op Expeditie • Kennisnetwerken • Is een innovatieve school een

  productieve school? • Verder na Slash21 • Durven, delen, doen en… doorgeven

  Over deze publicaties

  Beter innoveren met kwaliteitszorg is een van de slotpublicaties van het Innovatieproject van de VO-raad. Dit boekje gaat over een minder vanzelf- sprekend aspect van het werken aan innovaties: het zichtbaar maken van de effecten. Bijna alle scholen voor voort- gezet onderwijs werken aan innovaties, maar de effecten worden lang niet altijd duidelijk gemaakt. Het Innovatie project zette een deelproject op om scholen daarbij te ondersteunen, en wel op zo’n manier dat het aansluit bij de kwaliteits- zorg in de school.

  Voor Expeditie durven, delen, doen II: kwaliteit in beeld werden vijftig projecten geselecteerd. Deze scholen kregen twee jaar lang ondersteuning van adviseurs. Bovendien werd onderzocht wat het scholen kan opleveren als ze effecten van vernieuwingen inzichtelijk maken op een manier die aansluit bij de kwaliteitszorg- cyclus.

  In dit boekje komen de opbrengsten van Expeditie durven, delen, doen II bij elkaar. In korte portretten is beschreven waaraan de scholen concreet hebben gewerkt. Ook de adviseurs die de scholen ondersteunden, komen aan het woord. Bovendien is het onderzoek naar de effecten van ‘innoveren met kwaliteits- zorg’ kort samengevat. Uit dat onderzoek blijkt dat het verbinden van vernieuwingen aan kwaliteitszorg tot meer effecten bij leerlingen leidt.

  Zoals uit de portretten blijkt, zijn verreweg de meeste projecten gericht op talentontwikkeling van leerlingen, in welke vorm dan ook. In Op zoek naar talent staat beschreven hoe de zestien scholen van Expeditie durven, delen, doen I aan talentontwikkeling hebben gewerkt. Concrete producten, waaronder manieren om talentontwikkeling bij leerlingen inzichte lijk te maken, zijn te vinden in Op Expeditie. Een greep uit de producten van Expeditie durven, delen, doen.

  Het onderzoek laat zien dat een systematische, cyclische manier van werken bijdraagt aan de opbrengsten van vernieuwingen. Duurzaam vernieuwen besteedt uitgebreider aandacht aan voorwaarden en potentiële opbrengsten van deze manier van werken.

  De opbrengsten van alle deelprojecten zijn kort samengevat in Vijf jaar innoveren. Opbrengsten van het Innovatieproject.

 • Mieke Aarts (red.)

  50

  Beter innoveren met kwaliteitszorg 50 innovatieprojecten in beeld

 • 2 Beter innoveren met kwaliteitszorg

  Woord vooraf

  Er wordt veel van scholen gevraagd. Ze staan midden in de complexe maatschappij en alle ogen zijn op hen gericht. Van scholen wordt verwacht dat ze hun onderwijs aan­ passen aan de veranderende eisen van de samenleving en dat ze zich verantwoorden voor de vormgeving ervan.

  Het voortgezet onderwijs neemt haar maatschappelijke taak serieus en neemt het voortouw in verantwoording. Om zich goed te kunnen verantwoorden hebben scholen een vorm van kwaliteitszorg nodig. Steeds meer scholen maken daar serieus werk van. Ondanks alle initiatieven is een kwaliteitszorgcyclus nog geen gemeengoed. Innovaties zijn nog niet altijd onderdeel van de continue kwaliteitszorg en ­verbetercyclus. Wij zijn ons er van bewust dat we bij sommige scholen moeten blijven hameren op het besef dat het instrumentarium voor kwaliteitszorg (voor een deel) kan worden ingezet voor het vaststellen van de resultaten van een innovatie.

  In Expeditie durven, delen, doen II: kwaliteit in beeld voerden scholen gedurende twee jaar kleine innovaties uit en probeerden ze door middel van kwaliteitszorg zicht te krijgen op de kwaliteit van hun innovatie.

  De scholen die deelnamen aan Expeditie II werkten de afgelopen twee jaar hard om alle gestarte innovaties doelgericht te volbrengen en inzicht te krijgen in de resultaten. Verreweg de meeste innovaties zijn vaste onderdelen geworden van het lesprogramma. Het uitdagende aan deze Expeditie was om na te gaan in hoeverre het toepassen van kwaliteitszorg de kwaliteit van de innovatie daadwerkelijk verbetert. Dat ging niet vanzelf. De medewerkers van de scholen waren aanvankelijk zo vol van de innovatie die ze wilden uitvoeren, dat kwaliteitszorg er soms bekaaid af kwam. In de loop van het project is dat veranderd, maar gelukkig bleef het enthousiasme voor de innovatie. In deze bundel vertellen vijftig scholen hun verhaal met als doel de opgedane kennis en ervaring te delen, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Ik wens u veel leesplezier toe.

  Sjoerd Slagter Voorzitter VO­raad

 • Beter innoveren met kwaliteitszorg 3

  Inhoudsopgave Inleiding 5

  1 Onderzoek naar Expeditie II 6 1.1 Kenmerken van innovatie trajecten 6 1.2 Kwaliteitszorg en instrumenten 7 1.3 Randvoorwaarden 8 1.4 Veranderingen 9 1.5 Conclusies: kwaliteitszorg als hulpmiddel bij innoveren 11

  2 De begeleiders over Expeditie II 13

  3 Innovatieprojecten 18 Baken Stad College / Competentiegericht projectonderwijs 19 Bataafs Lyceum, OSG Hengelo / Exact denken = Exact werken 21 Bisschoppelijk College Broekhin / Preprogram European and International Oriëntation 23 Blariacum College / Integratie van AVO­vakken 25 Bogerman / PUNT.NL: Praktijkgestuurd leren 27 Calvijn Buitenoord / Minder handen voor de klas 29 Candea College / BOVO… de finale 31 CC Schaersvoorde / Meer winnen met WIMS 33 Commanderij College / Talentontwikkeling voor bovenmodaal begaafden 35 Corderius College / Masterclass: het maximale uit leerlingen halen 37 CS Buitenveldert (CSB) / Rekenvaardigheid 39 De Waerdenborch / Leerplan en vakkenintegratie Zorg & Welzijn 41 Gemini College / Geef je talent een kans 43 Gerrit Rietveld College / Nieuw loopbaanoriëntatietraject 45 Greijdanus / Talentontwikkeling bovennormaal begaafden 47 Grienden College / Training studievaardigheden 1, 2, 3 49 GSg Schagen / Leren presenteren en reflecteren 51 Heerbeeck College / De jonge ondernemer 53 Het College Vos / KeuzeWerkTijd 55 Het College Vos / De ICT­vaardighedenkaart 57 Internationale Schakelklassen / Taalontwikkeling in het vo 59 Johan de Witt SG, Media College / Nieuw(e) Media College 61 Leidsche Rijn College / Leerarrangementen bij Mens & Natuur 63 Markland College / Brugklas Brain Battle 65 Mavo aan Zee / Doorlopende leerlijn van onder­ naar bovenbouw 67

 • 4 Beter innoveren met kwaliteitszorg

  Mendel College / Tweetalig onderwijs, één visie 69 Minkema College / Sectorspecifiek en betekenisvol leren in bovenbouw vmbo­tl 71 Oranje Nassau College / Beoordelen en leren als twee­eenheid voor succes 73 OSG Sevenwolden / Leerlingen beter begeleid en beter in kaart 75 OSG Singelland / Naar havo 4 met kans van slagen 77 Petrus Canisius College / Vwo­Xtra op basis van meervoudige intelligentie 79 Pius X College / Voortvarend vmbo, leren in samenhang 81 Pontes Goese Lyceum / Eenheid in verscheidenheid 83 Praktijkcollege Tilburg / Betrokkenheid ouders en leerlingen versterken 85 Rietveld Lyceum / Stijlprojecten 87 Merlet College / Digitaal leren moet je leren 89 SG De Rietlanden / De Rietlanden Xtreem 91 SG Lelystad / Praktische sectororiëntatie 93 Stedelijk Dalton College / Begaafdheidsprofielschool 95 Stedelijke SG Nijmegen / Profielmiddagen 97 Thorbecke SG / Moderne Media 99 Thorbecke SG / Mothor: modern onderwijs op Thorbecke 101 Twents Carmel College / Richting en Ruimte, verbreding en verdieping onderwijsaanbod 103 CS De Hoven, locatie Uilenhof / De Nieuwe Mavo 105 Vechtdal College / Integratieklas 107 Vechtstede College / Bètabegrippen leren en onderwijzen met Concept Mapping 109 Veenlanden College / Doorlopende leerlijn, een andere aanpak 111 Via Nova College / Didactisch coachen met behulp van ICT 113 Zeldenrust­Steelantcollege / Herinrichting vmbo 115 Zernike College en Reitdiep College / Activerende didactiek collegiaal bekeken 117

 • Beter innoveren met kwaliteitszorg 5

  Beter innoveren met kwaliteitszorg is een verslag van Expediti