Bo co thực tập tại ngn hng nng nghiệp ...s1. ... nng cao uy tn v hiệu quả ... 1.6 Thực hiện hạch ton kinh doanh v phn phối thu nhập theo ... v pht triển nng thn

Embed Size (px)

Text of Bo co thực tập tại ngn hng nng nghiệp ...s1. ... nng cao uy tn v hiệu quả ... 1.6 Thực...

 • TIU LUN:

  Bo co thc tp ti ngn hng

  nng nghip v pht trin nng

  thn Vit Nam chi nhnh

  Lng H

 • I.Tng quan v ngn hng nng nghip v pht trin nng thn Vit Nam

  chi nhnh Lng H

  1. Lch s hnh thnh

  Cng vi s pht trin ngy cng ln mnh ca nn kinh t, cc thnh phn kinh t

  cng tr nn a dng v phong ph. iu i hi cc dch v ngn hng cng phi

  khng ngng m rng. ng thi, thc hin chin lc lu di nhm m rng mng

  li hot ng, nng cao uy tn v hiu qu kinh doanh, ngn hng Nng nghip v pht

  trin nng thn (NHNo & PTNT) lin tc lp thm nhng chi nhnh mi. Xut pht

  t v tr 24 Lng H vi nhiu thun li cho hot ng ca NHNo & PTNT, Ban lnh

  o NHNo & PTNT quyt nh thnh lp chi nhnh NHNo & PTNT Lng H trc

  thuc trung tm iu hnh theo quyt nh s 34/Q NHNo-02 ca Tng gim c

  NHNo & PTNT Vit Nam. Chi nhnh chnh thc khai trng i vo hot ng t

  ngy 18/3/1997.

  2. Nhim v ca chi nhnh ngn hng Nng nghip v pht trin nng thn

  Lng H

  Theo quy ch t chc v hot ng ca chi nhnh NHNo & PTNT Vit Nam ban

  hnh theo quy nh s 169/Q HBT-02 (7/9/2000) ca Hi ng qun tr NHNo &

  PTNT Vit Nam, chi nhnh Lng H l chi nhnh NHNo & PTNT loi II.

  Cn c theo quy nh ny, nhim v ca chi nhnh Lng H c ghi r trong

  chng II iu 9 nh sau:

  1.1 Huy ng vn

  - Khai thc v nhn tin gi tit kim khng k hn, c k hn, tin gi thanh ton

  ca cc t chc, c nhn thuc mi thnh phn kinh t v nc ngoi bng Vit Nam

  ng v ngoi t.

 • - Pht hnh chng ch tin gi, tri phiu, k phiu ngn hng v thc hin cc hnh

  thc huy ng vn khc theo quy nh ca NHNo.

  - Tip nhn cc ngun vn ti tr, vn y thc ca Chnh ph, Chnh quyn a

  phng v cc t chc kinh t, c nhn trong v ngoi nc theo quy nh ca NHNo.

  - c php vay vn cc t chc ti chnh tn dng trong nc khi Tng gim c

  NHNo cho php.

  1.2 Cho vay

  - Cho vay ngn hn, trung hn, di hn bng VND v ngoi t i vi cc t chc

  kinh t.

  - Cho vay ngn hn, trung hn, di hn bng VND i vi c nhn v h gia nh

  thuc mi thnh phn kinh t.

  1.3 Kinh doanh ngoi hi : huy ng vn, cho vay, mua bn ngoi t, thanh ton

  quc t v cc dch v khc v ngoi hi theo chnh sch qun l ngoi hi ca Chnh

  ph, NHNo & PTNT Vit Nam.

  1.4 Kinh doanh dch v : thu, chi tin mt, mua bn vng bc, my rt tin t

  ng, dch v th tn dng, kt st, nhn ct gi, chit khu cc loi giy t c gi, th

  thanh ton, nhn y thc cho vay ca t chc ti chnh, tn dng, t chc, c nhn trong

  v ngoi nc, cc dch v khc c NHNN v NHNo cho php.

  1.5 Cn i iu ha vn kinh doanh ni t i vi cc chi nhnh NHNo & PTNT

  trc thuc trn a bn.

  1.6 Thc hin hch ton kinh doanh v phn phi thu nhp theo quy nh ca

  NHNo.

 • 1.7 Thc hin u t di cc hnh thc : hn vn lin doanh, mua c phn v

  cc hnh thc u t khc vi cc doanh nghip, t chc kinh t khc khi c NHNo

  cho php.

  1.8 Lm dch v cho Ngn hng phc v ngi ngho.

  1.9 Qun l nh khch, nh ngh v o to tay ngh trn a bn (nu c

  Tng gim c NHNo giao).

  1.10 Thc hin cng tc t chc cn b, o to, thi ua khen thng theo phn

  cp y quyn ca NHNo.

  3. C cu t chc ca chi nhnh Ngn hng nng nghip v pht trin nng

  thn Lng H

  thc hin tt nhim v m NHTW giao ph, chi nhnh c bit quan tm n

  cng tc t chc o to. Sau cc ln chia, tch, b sung n nay c cu t chc c

  bin ch mt cch ph hp vi c cu phng ban nh sau :

  Ban gim c : gm

  Mt gim c ph trch chung

  Ba ph gim c : mt ph gim c ph trch kinh doanh

  mt ph gim c ph trch thanh ton quc t

  mt ph gim c ph trch k ton - ngn qu

 • C cu thnh ban : bao gm 5 phng ban vi c cu t chc theo s sau :

  Gim c

  Ph gim c ph

  trch kinh

  Ph gim c ph

  trch thanh

  Ph gim c ph trch k ton ngn

  Phng k hoch kinh

  doanh

  Phng thanh ton quc

  t

  Phng k ton Ngn

  qu

 • n 31/12/2001, tng s cn b vin chc ti chi nhnh l 89 ngi (nm 2001 c

  thm 34 ngi : chi nhnh khc chuyn n 4 ngi, thm mi 30 ngi). Trong , s

  cn b vin chc c trnh trn i hc l 4 ngi (4,5%), c trnh i hc l 64

  ngi (71,9%), trnh trung v s cp l 21 ngi (23,6%).

  Nhim v c th ca cc phng ban ti chi nhnh nh sau :

  Phng k ton - ngn qu :

  - Trc tip hch ton k ton, hch ton thng k v hch ton theo quy nh ca

  NHNN v NHNo & PTNT Vit Nam.

  - Xy dng k hoch ti chnh, quyt ton k hoch thu, chi ti chnh.

  - Qun l v s dng cc qu chuyn dng theo quy nh ca NHNo & PTNT Vit

  Nam.

  Phng t chc hnh chnh

  Phng kim sot

 • - Tng hp lu tr h s ti liu v hch ton, k ton, quyt ton v cc bo co

  theo quy nh.

  - Thc hin cc khon np ngn sch Nh nc.

  - Thc hin nghip v thanh ton trong nc.

  - Chp hnh quy nh v an ton kho qu v nh mc tn kho theo quy nh.

  - Qun l, s dng thit b thng tin in ton phc v kinh doanh.

  - Chp hnh ch bo co v kim tra chuyn .

  - Thc hin cc nhim v khc do gim c chi nhnh giao cho.

  Phng k hoch kinh doanh

  - Nghin cu xy dng chin lc khch hng tn dng, phn loi khch hng,

  xut chnh sch u i i vi tng loi khch hng, m rng tn dng theo k hoch

  ra, la chn bin php cho vay c hiu qu v an ton.

  - Thm nh v xut cho vay cc d n tn dng theo y quyn, thm nh cc d

  n, hon thin h s trnh ngn hng theo phn cp.

  - Tip nhn v thc hin cc chng trnh d n thuc ngun vn trong v ngoi

  nc. Trc tip lm dch v y thc ca Chnh ph, t chc v c nhn.

  - Xy dng v thc hin cc m hnh th im, theo di nh gi, tng kt, s kt.

  - Thng xuyn phn loi d n, phn tch n qu hn, tm nguyn nhn v c bin

  php xut, gip lnh o chi nhnh ch o kim tra hot ng tn dng.

  - Tng hp bo co, kim tra chuyn theo quy nh v cc nhim v khc.

 • Phng t chc hnh chnh :

  - Xy dng chng trnh cng tc hng thng, qu ca chi nhnh v thng xuyn

  n c vic thc hin cc chng trnh c gim c chi nhnh ph duyt.

  - Xy dng v trin khai chng trnh giao ban ni b chi nhnh, trc tip lm th k

  tng hp cho gim c chi nhnh.

  - T vn trong vic thc hin cc nhim v c th lin quan n php l, ti sn, cn

  b ngn hng.

  - Lu tr vn bn c lin quan n ngn hng v vn bn nh ch ca NHNo &

  PTNT Vit Nam.

  - L u mi giao tip vi khch n lm vic, trc tip qun l con du ca chi

  nhnh, thc hin cng tc xy dng c bn, sa cha ti sn c nh, ng thi chm lo

  i sng vt cht tinh thn ca cn b nhn vin ngn hng v cc nhim v khc.

  Phng thanh ton quc t :

  - Thc hin cng tc thanh ton ngoi nc ngoi ca chi nhnh, nghin cu xy

  dng v p dng cc k thut thanh ton hin i.

  - To iu kin cho vic thanh ton nhanh nht, chnh xc, p ng nhu cu ca

  khch hng.

  - p dng cng ngh thanh ton hin i.

 • Phng kim sot :

  - Kim tra cng tc iu hnh ca chi nhnh, kim tra vic chp hnh quy trnh

  nghip v kinh doanh theo quy nh ca php lut v ca NHNo&PTNT Vit Nam.

  - Kim tra chnh xc ca bo co ti chnh, bng cn i k ton, vic tun th

  nguyn tc, ch v chnh sch k ton ca Nh nc.

  - Gii quyt n th khiu ni, t co lin quan n hot ng ca ngn hng, ng

  thi bo co Tng gim c NHNo & PTNT Vit Nam, gim c chi nhnh; thc hin

  chuyn bo co, t chc giao ban thng k v cc nhim v khc.

  4. Quy trnh, th tc thc hin nghip v ch yu ca ngn hng Nng nghip

  v pht trin nng thn Lng H : nghip v cho vay

  4.1 Cn b tn dng tip nhn h s vay vn ca khch hng, c trch nhim i

  chiu danh mc h s theo quy nh, kim tra tnh hp php, hp l ca tng loi h s

  v bo co trng phng tn dng.

  4.2 Trng phng tn dng phn cng cn b thm nh cc iu kin vay vn.

  4.3 Trng phng tn dng c trch nhim kim tra h s vay vn, kim tra tnh

  hp l, hp php ca h s v bo co thm nh do cn b tn dng trnh, tin hnh

  xem xt, ti thm nh (nu cn thit), ghi kin vo bo co thm nh hoc ti thm

  nh (nu c) v trnh gim c quyt nh.

  4.4 Gim c chi nhnh cn c vo bo co thm nh, ti thm nh (nu c) do

  phng tn dng trnh, quyt nh cho vay hoc khng cho vay v giao cho phng tn

  dng :

 • - Nu khng cho vay th cn b tn dng thng bo cho khch hng bit.

  - Nu cho vay th ngn hng cng khch hng lp hp ng tn dng, hp ng

  bo m tin vay (trong trng hp cho vay c m bo bng ti sn).

  - Khon vay vt quyn phn quyt th thc hin theo quy nh hin hnh ca

  NHNo & PTNT Vit Nam.

  4.5 H s khon vay c gim c k duyt cho vay c chuyn cho k ton

  thc hin nghip v hch ton k ton, thanh ton hoc chuyn qu gii ngn cho

  khch hng.

  4.6 Sau khi thc hin gii ngn, cn b tn dng tin hnh kim tra tnh hnh s

  dng vn vay. Ni dung kim tra bao gm :

  - Kim tra vic s dng vn vay theo mc ch ghi trong hp ng tn dng.

  - Kim tra kt qu thc hin d n, phng n.

  - Kim tra hin trng ti sn bo m tin vay.

  4.7 Thi gian thm nh cho vay :

  - Cc d n trong quyn phn quyt : trong thi gian khng qu 10 ngy lm vic

  i vi cho vay ngn hn v khng qu 45 ngy lm vic i vi cho vay trung v di

  hn k t khi ngn hng nhn c y h s vay vn hp l v thng tin cn thit

  ca khch hng theo yu cu ca ngn hng, ngn hng phi quyt nh v thng bo

  vic cho vay hoc khng cho vay i vi khch hng.

  - Cc d n, phng n vt quyn phn quyt :

  + Trong thi gian khng qu 5 ngy lm vic i vi cho vay ngn hn v 20

  ngy lm vic i vi cho vay trung v di hn k t khi ngn hng nhn c y

  h s vn vay hp l v thng tin cn thit theo yu cu ca ngn hng, ngn hng phi

 • lm y th tc trnh ln ngn hng cp trn. Trong thi gian khng qu 5 ngy lm

  vic i vi cho vay ngn hn v 25 ngy lm vic i vi cho vay trung v di hn k

  t ngy nhn h s trnh, ngn hng cp trn phi thng bo chp nhn hoc khng

  chp nhn.

  + Cc d n, phng n c mc phn quyt thuc quyn ca ph tng gim c

  ph trch tn dng, tng gim c ngn hng Nng nghip, hi ng qun tr, chi nhnh

  s chuyn thng v trung tm iu hnh, khng phi qua vn phng i din.

  ii. Khi qut v tnh hnh hot ng ca ngn hng Nng nghip v pht trin

  nng thn chi nhnh Lng H

  L mt chi nhnh cn non tr trong h thn

Recommended

View more >