Click here to load reader

Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Netto endring fra uke 10 (Agder) 3 835 7 895 15 503 15

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Covid-19 Virkninger på Agder · Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke...

 • Covid-19 – Virkninger på Agder

  En sammenstilling av statistikk

  Uke 24 – 10.6.20 (rapport nr. 11)

 • Bakgrunn og hensikt

  Ukesrapportens formål er å sammenstille og tilgjengeliggjøre statistikk, analyser og

  undersøkelser knyttet til pågående covid-19-epidemi. Rapporten gir informasjon om ulike

  konsekvenser av epidemien for næringsliv og arbeidstakere i Agder og Norge.

  Rapporten er sammenstilt av Agder fylkeskommune, og oppdateres inntil videre ukentlig.

  NHO Agder og NAV Agder har bidratt med verdifull statistikk. Alle kilder som er benyttet er

  listet opp på siste side.

  • Inkluderer funn fra siste NHO-undersøkelse.

  • Statistikk som ikke lenger blir løpende oppdatert av dataeier blir heretter ikke inkludert i rapporten.

 • Verdensbildet (FHI - ECDC 10.06.2020)

  Det er nå registrert 7 069 278 tilfeller av Covid-19 i verden, og 405 587 dødsfall.

  CSSE Johns Hopkins dashboard: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

  Påvist per 10.6.20Økning

  siste ukeØkning %

  Amerika 3 403 398 384 294 11 %

  Europa 2 084 509 103 078 5 %

  Asia 1 375 372 193 834 14 %

  Afrika 196 570 39 120 20 %

  Oseania 8 733 52 1 %

  Norge 8 563 (239 døde) 109 1 %

  Agder 342 4 1 %

  https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

 • Smittesituasjon Covid-19 (Agder og Norge)

  • Smittetallet R2 er estimert til 0.66

  (0.42-0,84) etter 20. april.

  • Det har blitt påvist 4 tilfeller med

  Covid-19 på Agder (folkeregistrert

  adresse) sist uke.

  • Antall nye tilfeller som blir påvist i

  Norge er fremdeles lavt.

  342 påviste tilfeller på Agder per 10.6.20

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  Påvis

  t per

  dag A

  gder

  Påvis

  t per

  100 0

  00 innbyg

  ger

  Utvikling (daglige tilfeller og akkumulert påviste tilfeller per 100 000 innbygger)

  Nye per dag Agder Agder Norge

 • Helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak per 9. juni

  • 11,1 % av arbeidsstyrken på Agder

  er i en av kategoriene «helt ledige»,

  «delvis ledige» eller «arbeidssøkere

  på tiltak» (landsgjennomsnittet er

  11,4 %).

  Agder fra uke 11 til 9. juni:

  • ca. 4 195 flere helt ledige

  Utviklingen går riktig vei

  8 030 7 908 883

  0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000

  Agder

  Helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak per 9. juni

  Helt ledige Delvis ledige Arb søkere tiltak

 • 0 -12

  4 137

  8 327

  3 159

  919

  -314 -531 -622-960 -887 -950 -906 -958

  0

  5 000

  10 000

  15 000

  20 000

  25 000

  Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24

  Arb

  eid

  ssø

  kere

  to

  talt

  Utvikling arbeidssøkere på Agder - kilde: NAV Agder

  Arbeidssøkere på tiltak Helt ledige Delvis ledige Uke til uke

  10 402 flere

  arbeidssøkere i

  dag enn i uke 10

  Uke 10 Uke 15 Uke 24

  Helt ledige 3 875 14 845 8 030

  Delvis ledige 1 634 7 170 7 908

  Arbeidssøkere på tiltak 890 914 883

  Sum arbeidssøkere 6 399 22 929 16 801

  12. mars 20. - 27. april 7. – 11. mai 1. - 15. juni?

 • Helt ledige per 9. juni

  • Antall helt ledige er halvert siden uke 14!

  Mindre nedgang i antall delvis ledige.

  • I uke 24 er det 160 203 ledige i Norge (5,7 %

  av arbeidsstyrken).

  • Agder: 8 030 helt ledige (5,3 %).

  -40

  4 060

  7 608

  57

  -715-341

  -1 080 -1 106-1 474

  -915 -895-530 -474

  -2 000

  -1 000

  0

  1 000

  2 000

  3 000

  4 000

  5 000

  6 000

  7 000

  8 000

  9 000

  Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24

  Netto endring fra uke 10 (Agder)

  3 835

  7 895

  15 503 15 560

  14 84514 504

  13 424

  12 318

  10 844

  9 929

  9 0348 504

  8 030

  0

  2 000

  4 000

  6 000

  8 000

  10 000

  12 000

  14 000

  16 000

  18 000

  Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24

  Utvikling arbeidsledighet Agder - kilde: NAV

 • Ledighet, yrke

  • Andelen ledige lønnstakere faller fremdeles

  innenfor alle yrkesgrupper, og mest innenfor

  yrkene som hadde høyest ledighet.

  • Det er fremdeles flest ledige blant butikk- og

  salgsarbeidere, reiseliv og serviceyrker (helse,

  trening etc.).

  7,4

  3,0

  1,41,8 1,5

  3,93,1

  8,5

  7,4

  2,4

  6,6

  7,8

  15,7

  7,4

  0 0,0

  2,0

  4,0

  6,0

  8,0

  10,0

  12,0

  14,0

  16,0

  18,0

  0

  5 000

  10 000

  15 000

  20 000

  25 000

  30 000

  35 000

  Andel

  Anta

  ll

  Yrkesfordelt ledighet, uke 24 (Norge)

  I alt

  Andel av arbeidsstyrken

  0,0

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

  25,0

  30,0

  Utvikling andel arbeidsledige innenfor utvalgte yrker

  Butikk- og salgsarbeid Bygg og anlegg

  Industriarbeid Reiseliv og transport

  Serviceyrker og annet arbeid

 • Ledighet, kjønn og alder (9.6.20 (Norge))

  • I forrige ukesrapport ble det

  rapportert feil i forhold til andel

  ledige blant kjønnene!

  • For alle aldersgrupper under 40 år

  er det høyere andel ledighet blant

  kvinner enn menn.

  0,0

  1,0

  2,0

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  0

  5 000

  10 000

  15 000

  20 000

  25 000

  19 år ogunder

  20-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år og over

  Ledighet fordelt på kjønn, uke 24 (9. juni)

  Kvinner Menn Andel K Andel M

 • Arbeidssøkere i NAV Agder fordelt på status per 9. juni).

  Kilde: NAV Agder v/Håvard Jacobsen

  • Figuren illustrerer forholdet mellom ledige og permitterte:

  NAV Agder har 16 821 arbeidssøkere registrert

  Disse er fordelt slik på ledighetsstatus

  8 030

  helt ledige (jobber ikke)

  7 908

  delvis ledige (jobber litt)

  883 Arbeidssøkere

  på tiltak

  Og fordeler seg videre på permitteringsstatus slik

  4 641

  Helt ledige

  Ikke permittert

  3 389

  Helt ledige

  permitterte

  2 162

  Delvis

  ledige

  ikke

  permittert

  5 746

  Delvis ledige

  permitterte

  863 Arbeidssøkere

  på tiltak

  ikke permittert

 • Søknader om dagpenger ved permittering (per 9. juni)

  • Antall nye søknader om dagpenger som

  følge av permittering fortsetter å falle.

  • Av det samlede antall søknader om

  permitteringer i løpet av pandemien, har

  kun 15 % kommet etter uke 15.

  • Det er også et synkende antall

  permitterte lærlinger i Agder:

  914

  9460

  3465

  1819

  635 658419 400 375 407 224 210 155

  0

  1000

  2000

  3000

  4000

  5000

  6000

  7000

  8000

  9000

  10000

  Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23

  Ukentlige søknader om dagpenger ved permittering på Agder (kilde: NAV)

  Permitterte lærlinger Januar Februar Mars April Mai

  42 Agder 4 4 218 213 146

 • Permitterte i Agder fordelt på yrkesbakgrunn. 09. juni

  2020, samt endring per gruppe siste uke

 • Helt eller delvis ledige arbeidssøkere

  • Kartet viser antallet helt eller

  delvis ledige per kommune, og

  hvor stor andel disse utgjør av

  arbeidsstyrken.

  • Jo mørkere farge, jo høyere andel

  av arbeidsstyrken er i en av disse

  kategoriene.

  • Permitterte inngår i tallgrunnlaget,

  mens arbeidssøkere på tiltak er

  utenfor (883 personer på Agder).

  Kilde: NAV Agder

 • 23%

  46%

  18%

  29%

  12%

  21% 22%

  4%

  19%

  4%

  15%

  24%

  11%10%

  1%3%

  2%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  45%

  50%

  0

  1 000

  2 000

  3 000

  4 000

  5 000

  6 000

  Agder - Akkumulerte søknader om dagpenger ved permittering per 9. juni (fra uke 11)

  Antall søknader

  Andel av lønnstakere

  Akkumulerte søknader om dagpenger ved permittering på Agder,

  næringsfordelt (fra 9. mars til 9. juni)

  NæringAntall

  søknaderAndel av

  lønnstakereAndel Norge

  Varehandel, reparasjon av motorvogner 4 813 23% 25%

  Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 155 46% 54%

  Industri 2 683 18% 15%

  Private tjenester ellers 1 848 29% 31%

  Bygge- og anleggsvirksomhet 1 778 12% 13%

  Forretningsmessig tjenesteyting 1 565 21% 22%

  Transport og lagring 1 440 22% 22%

  Helse- og sosialtjenester 1 434 4% 4%

  Faglig, vit. og teknisk tjenesteyting 1 075 19% 16%

  Undervisning 602 4% 4%

  Informasjon og kommunikasjon 407 15% 12%

  Omsetning og drift av fast eiendom 311 24% 23%

  Bergverksdrift og utvinning 262 11% 8%

  Jordbruk, skogbruk og fiske 129 10% 7%

  Off. adm., forsvar, sosialforsikring 85 1% 1%

  Elektrisitet-, vann og renovasjon 59 3% 4%

  Finansierings- og forsikringsvirksomhet 34 2% 3%

  Ukjent 57 * *

  I alt 21 759 14% 15%

 • Konkurser uke 11 – uke 23

  • Vi har sammenliknet konkursstatistikk for uke 11 til 23

  for hhv 2019 og 2020. For Norge sett under ett ble 30%

  flere personer berørt av konkurser i denne perioden i

  2020 enn i 2019. I Agder ble 1,5 ganger flere berørt.

  • Innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet har det

  fra uke 11 til uke 23 vært 10 konkurser med 124

  berørte ansatte på Agder. Dette er dobbelt så mange

  bedrifter og 4 ganger så mange berørte ansatte som i

  samme periode i 2019.

  • Det er ellers vanskelig å påvise effekt av korona

  og/eller oljeprisfall ut ifra konkursstatistikk for Agder.

  Dette skyldes bl.a. selskapsstrukturer (hovedkontor

  annet sted i Norge), tolking av årsakssammenhenger

  og tidspunkt (effekten kan komme senere).

  • Bemanningsbyrået Vipas AS (Vennesla) ble meldt

  konkurs 23. mai, oppgitt med 170 berørte ansatte i

  SSB.

  Kilde: SSB

  Konkurser uke 11-23 (Agder) 2019 2020

  Bedrifter Ansatte Bedrifter Ansatte

  F Byggje- og anleggsverksemd 12 56 7 66

  G Varehandel, reparasjon av motorvogner 17 55 8 39

  I Overnattings- og serveringsverksemd 6 28 10 124

  N Forretningsmessig tenesteyting 3 3 4 170

  Alle andre næringer 19 21 12 18

  Totalt 57 163 41 417

  8 60

  1951 46

  0

  3028 4

  214

  0 11

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23

  Ansatte berørt av konkurser på Agder uke 11 - uke 23 (2019 og 2020)

  Ansatte 2019 Ansatte 2020

 • NHO medlemsundersøkelse

  • NHOs siste medlems-

  undersøkelse 3. juni viser at det

  totalt sett går bedre for

  bedriftene på Agder. Samtidig er

  det viktig å poengtere at veldig

  mange bedrifter fortsatt merker

  negative effekter av

  koronakrisen.

  • I Agder har 1 av 10 bedrifter

  som deltok i undersøkelsen

  gjennomført oppsigelser som

  følge av korona-epidemien.

  • Resultatene er ikke justert for

  bedriftenes størrelse eller

  bransjetilhørighet. En bedrift har

  en stemme.

  6% 6%

  9%

  10%

  4% 4%

  6%

  8%

  0%

  2%

  4%

  6%

  8%

  10%

  12%

  02.apr 17.apr 29.apr 03.jun

  Har din bedrift gjennomført oppsigelser som følge av koronaviruset? Andel ja

  Agder Norge

 • NHO medlemsundersøkelse

  • Blant bedriftene som deltok i

  undersøkelsen fra Agder har

  andelen som har gjennomført

  oppsigelser økt fra 6 % i uke 16

  til 10 % i uke 23.

  • Andelen som planlegger

  oppsigelser har gått ned, og

  14 % av bedriftene rapporterte

  dette 3. juni.

  14%13%

  18%

  14%14%

  17%

  20%19%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  02.apr 17.apr 29.apr 03.jun

  Har din bedrift planer for oppsigelser som følge av koronaviruset? Andel ja

  Agder Norge

 • NHO medlemsundersøkelse

  • Andelen bedrifter på Agder som

  oppgir at de har merket lavere

  etterspørsel eller kanselleringer av

  ordre har gått ned fra 86 % i uke 16

  til 56 % i uke 23.

  • Det har siden 17. april vært en

  positiv utvikling i etterspørselen for

  bedrifter i Agder som har svart på

  undersøkelsen.

  • Agder har hatt en mer positiv

  utvikling enn landsgjennomsnittet i

  perioden fra slutten av april til juni.

  17%

  72%

  85% 86% 86%

  80%

  56%

  21%

  68%

  82%84%

  82%79%

  65%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  9.3. 13.3. 19.3. 2.4. 17.4. 29.4. 3.6.

  Har din bedrift merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset? Andel ja

  Agder Norge

 • NHO medlemsundersøkelse

  • 1 av 2 bedrifter fra Agder som

  deltok i den siste

  undersøkelsen har blitt varslet

  av leverandører om

  forsinkelser eller kanselleringer

  av leveranser som følge av

  korona-epidemien.

  • Andelen i Agder er redusert fra

  66 % i uke 16 til 52 % i uke 23.

  Dette er andre undersøkelse

  hvor vi ser en nedgang.

  21%

  49%

  56%

  63%66%

  62%

  52%

  24%

  47%

  61%64% 63% 62%

  53%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  9.3. 13.3. 19.3. 2.4. 17.4. 29.4. 3.6.

  Har dine leverandører varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser som følge av koronaviruset?

  Andel som har svart ja

  Agder Norge

 • NHO medlemsundersøkelse

  • Andel bedrifter i Agder som

  rapporterer at de har

  likviditetsproblemer ble

  redusert fra uke 18 (23 %) til

  uke 23 (16 %).

  • Andelen har gått mer ned i

  Agder enn for

  landsgjennomsnittet den siste

  måneden.

  28%

  32%

  22%23%

  16%

  29%

  31%

  26%

  23%

  19%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  19.3. 2.4. 17.4. 29.4. 3.6.

  Mangler din bedrift penger til å betale de regninger som forfaller om kort tid, grunnet koronaviruset (likviditetsproblemer)? Andel ja

  Agder Norge

 • NHO medlemsundersøkelse

  • Undersøkelsen viser at

  det blir stadig færre

  bedrifter som vurderer det

  som en reel risiko at

  bedriften går konkurs.

  • Andelen bedrifter som

  svarer dette i Agder er

  redusert fra 26 % 2. april

  til 11 % 3. juni.

  26%

  17%16%

  11%

  28%

  22%

  19%

  14%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  02.apr 17.apr 29.apr 03.jun

  Vurderer du at det er reell risiko for at din bedrift kommer til å gå konkurs som følge av koronaviruset? Andel ja

  Agder Norge

 • Kompensasjonsordningen for næringslivet

  • Kompensasjonsordningen

  gir virksomheter med stort

  inntektsbortfall som følge

  av virusutbruddet en

  økonomisk

  kompensasjon.

  • Næringslivet på Agder har

  til sammen mottatt 108

  millioner kroner fra

  ordningen per

  08.06.2020.

  • Ordningen forvaltes av

  Skatteetaten på oppdrag

  fra Finansdepartementet.

 • Kompensasjonsordningen for næringslivet

  • Målet med

  Kompensasjonsordningen er

  at næringslivet i størst mulig

  grad unngår konkurser og

  kommer seg raskere opp

  igjen når krisen er over.

  • De næringene som har

  mottatt mest midler per

  08.06.20 er overnattings- og

  serveringsvirksomheter,

  detaljhandel, frisør-

  virksomheter, private

  helsetjenester (tannleger,

  fysio etc.) og treningssentre.

 • Kompensasjonsordningen for frilansere og

  selvstendig næringsdrivende

  • Ordningen startet opp

  mandag 4. mai og forvaltes

  av NAV. Totalt er det per 29.

  mai utbetalt 351 millioner

  kroner gjennom ordningen.

  • Det søkes om kompensasjon

  for inntektstap.

  • Frilansere og selvstendig

  næringsdrivende på Agder

  har til sammen mottatt

  15 millioner kroner fra

  ordningen per 29.05.2020.

 • Oppsummering rapport fra Frisch senteret, SSB og NAV. 27.03.20

  Arbeidslivet

  • Alle deler av befolkningen blir utsatt for oppsigelser eller permitteringer

  • Lav inntekt og lav utdanning øker sannsynlighet for oppsigelse eller permittering

  • Kvinner, unge arbeidstakere og innvandrere mest utsatt for å bli oppsagt eller permittert.

  Familie

  • Flere fattige familier og familier med lav husholdningsinntekt er utsatt for tapt arbeid

  • Familier med barn er relativt utsatt

  • Dersom en ektefelle er permittert eller oppsagt øker sannsynlighet for jobbtap hos den andre

  Bedrift

  • Små bedrifter mest utsatt

  • Bedrifter med lav verdiskaping per arbeidstaker er mest påvirket

  • Bedrifter med høy gjeld og lav egenkapital er mest utsatt

  Vi forsøker å finne

  oppdatert kunnskap

  rundt dette.

 • Passasjerutvikling kollektivtrafikk

  • Økningen etter uke16 fortsetter, og er på andre uke over 50% av normalen i regionen.

  • Kapasiteten på bussene er også sterkt redusert som følge av smitteverntiltak.

  • I uke 23 er bussbruk i Kristiansandsområdet ca. 50% og Aust-Agder vest ca. 54% av uke 6.

  • Nedgangen fra uke 22 må antas å skyldes 2. pinsedag.

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  0

  10 000

  20 000

  30 000

  40 000

  50 000

  60 000

  70 000

  80 000

  90 000

  100 000

  Uke10

  Uke11

  Uke12

  Uke13

  Uke14

  Uke15

  Uke16

  Uke17

  Uke18

  Uke19

  Uke20

  Uke21

  Uke22

  Uke23

  Passasjerutvikling Aust-Agder vest (kilde: AKT)

  Aust-Agder vest Prosent av uke 6

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  0

  50 000

  100 000

  150 000

  200 000

  250 000

  300 000

  Uke10

  Uke11

  Uke12

  Uke13

  Uke14

  Uke15

  Uke16

  Uke17

  Uke18

  Uke19

  Uke20

  Uke21

  Uke22

  Uke23

  Passasjerutvikling Kristiansandsområdet (kilde: AKT)

  Kristiansandsområdet Prosent av uke 6

 • 97%

  109%

  0%

  20%

  40%

  60%

  80%

  100%

  120%

  140%

  0

  20 000

  40 000

  60 000

  80 000

  100 000

  120 000

  140 000

  160 000

  180 000

  200 000

  Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23

  An

  del

  av

  uke

  10

  Traf

  ikkm

  engd

  e

  E18 Prestebekken (Kristiansand)

  Personbil Tyngre kjøretøy Personbil andel av referanseuke Tyngre kjøretøy andel av referanseuke

  Trafikkutvikling (utvalgte tellepunkt - hverdager)

  • I uke 23 er lokaltrafikken om lag på normalen (referanseuke 10) ved E18 Prestebekken.

  • Tellepunktet ved Rannekleiv ute av drift uke 22 og 23.

  Kr. Himmelfart

  2. pinsedag

 • Lokaltrafikk (samlet volum mandag-fredag)

  • I uke 23 ligger lokaltrafikken på utvalgte tellepunkt på ca. 90 % av normalen (referanseuke 10)

  • Nedgang fra uke 22 skyldes sannsynligvis 2. pinsedag.

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  0

  10 000

  20 000

  30 000

  40 000

  50 000

  60 000

  70 000

  Uke10

  Uke11

  Uke12

  Uke13

  Uke14

  Uke15

  Uke16

  Uke17

  Uke18

  Uke19

  Uke20

  Uke21

  Uke22

  Uke23

  % a

  v u

  ke 1

  0

  Traf

  ikkm

  engd

  e

  Festningsgata

  Volum % av referanseuke

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  0

  10 000

  20 000

  30 000

  40 000

  50 000

  60 000

  70 000

  80 000

  90 000

  100 000

  Uke10

  Uke11

  Uke12

  Uke13

  Uke14

  Uke15

  Uke16

  Uke17

  Uke18

  Uke19

  Uke20

  Uke21

  Uke22

  Uke23

  % a

  v u

  ke 1

  0

  Traf

  ikkm

  engd

  e

  Harebakken

  Volum % av referanseuke

 • Kilder:

  • Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

  • ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control): https://www.ecdc.europa.eu/en

  • NAV: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/relatert-informasjon/koronavirus--

  statistikk-fra-nav

  • NAV Agder: https://www.nav.no/no/lokalt/agder/statistikk-og-presse/koronavirus-statistikk-fra-nav-agder

  • Rapport: «Hvem tar støyten? Arbeidsmarkedet under Korona-krisen» (Frischsenteret, Statistisk sentralbyrå og Nav):

  https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/416435?_ts=1711ab33788

  • Rapporter fra Menon analyse: https://www.menon.no/korona-gruppe-menon/

  • NHO: Medlemsundersøkelser i forbindelse med Covid-19

  • Agder kollektivtrafikk as (AKT) og Statens vegvesen

  Visualiseringer:

  • Agder fk dashboard for pc: https://agderfk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/1d003dc4cea9457e80b9be3acb5abea7

  • Agder fk dashboard for mobil: https://agderfk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a54c52d5c63f44cc857eee80cbc56789

  • CSSE Johns Hopkins dashboard: https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/https://www.ecdc.europa.eu/enhttps://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/statistikk/flere-statistikkomrader/relatert-informasjon/koronavirus--statistikk-fra-navhttps://www.nav.no/no/lokalt/agder/statistikk-og-presse/koronavirus-statistikk-fra-nav-agderhttps://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/_attachment/416435?_ts=1711ab33788https://www.menon.no/korona-gruppe-menon/https://agderfk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/1d003dc4cea9457e80b9be3acb5abea7https://agderfk.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a54c52d5c63f44cc857eee80cbc56789https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6