ctu pemilikan harta

Embed Size (px)

Text of ctu pemilikan harta

 • 8/11/2019 ctu pemilikan harta

  1/10

  KONSEP PEMILIKAN

  SEMPURNA &

  TANGGUNGJAWAB PEMILIK

  HARTA DALAM ISLAM

  D I S E D I A K A N O L E H :

  A I M A N B I N A B D U L B A S E R

  S H E I K H N U R I M A N B I N S H E I K H M O K H S I N

  M O H A M A D F I R D A U S B I N U M A R

  A H A M A D H A R I T H B I N A H A M A D Z A K I

 • 8/11/2019 ctu pemilikan harta

  2/10

  PEMILIKAN SEMPURNA

  Definisi : Pemilikan yang memberi hak atau kuasa penuh dan

  mutlak ke atas pemilik harta untuk mentadbir, mengurus, memberi danmengambil faedah daripada hartanya.

  Pemilik Harta

  Ayn (fizikal) Manfaah(faedah)

 • 8/11/2019 ctu pemilikan harta

  3/10

  Hak milik kekal dantidak terikat padamasa dan tempat

  Hak milik tidakgugur walaudirampas orang

  Diberi kebebasanpenuh untuk

  mengguna danmemanfaat harta

  mengikutkehendaknya

  Tidak dikenakan

  ganti rugisebaliknya boleh

  ditahan atau disekat

  Ciri-ciri pemilikan

  sempurna

 • 8/11/2019 ctu pemilikan harta

  4/10

  Penguasaan HartaMubah

  Pemindahan Harta

  Secara Warisan

  Berlaku Akad atauKontrak

  Hak Rakan Kongsi

  Pengagihan Zakat

  Dan PemberianSukarela

  Kaedah MemperolehHak Pemilikan

  Sempurna

 • 8/11/2019 ctu pemilikan harta

  5/10

  PENGUASAAN HARTA MUBAH

  Definisi: Harta yang tidak dimiliki oleh sesiapa dan diharuskan oleh syarauntuk sesiapa sahaja

  yang berusaha untuk memilikinya dengan niat dan cara yang diiktiraf syara

  Penerokaaan tanah Ihya al-Mawat

  Ihyaalmawat : Memulih, menyuburkan, megaktifkan dan membangunkan tanahyang mati,

  gersang dan terbiar.

  Ihya : Menjadikan sesuatu itu hidup atau pulih iaitu menjadikannyabertenaga dan

  berkembang.

  Al-Mawat : Tanah yang tidak ada kegiatan di atasnya , tiada bekalan air, tidakdimiliki

  dan tidak ada sesiapa yang memanfaatnya.

  - Sekiranya tanah itu telah dimiliki tetapi tidak diusahakan atau berada jauh dipedalaman tetapi ada kemudahan asas maka sesiapa yang berusahamembangunkannya berhak mendapat hak milik ke atasnya.

  Cara membangunkan tanah yang mati

  - Menjadikan tanah itu sesuai sebagai kawasan pembinaan, kediaman, dan

  perladangan.Sebaliknya tanah yang pernah dimiliki tidak dianggap sebagai tanah yang boleh

 • 8/11/2019 ctu pemilikan harta

  6/10

  BAHAN GALIAN DAN HARTA KARUN (AL-MAADIN)

  Definisi : Bahan galian mentah dan harta karun yang ditemui berada dalam

  perut bumi.- Bahan galian yang boleh dilebur dan dibentuk (emas)

  - Bahan galian yang tidak boleh dilebur berbentuk pepejal (batu permata, granit)

  - Bahan galian berbentuk cecair (gas dan petroleum)

  Pembahagian : 1/5 untuk Baitul Mal dan 4/5 adalah khilaf utama

  Harta Karun

  Definisi : Harta zaman purba yang tertimbus dalam perut bumi sebelum atau selepas

  Islam akibat

  perbuatan manusia atau bencana alam

  - Harta karun zaman Islam kekal menjadi milik tuannya (jumhur ulama )

  - Sesiapa yang menemuinya tidak boleh memilikinya kerana ia dianggap sebagai hartayang tercicir dan wajib mengiklankannya.

  - Sekiranya tuannya ditemui hendaklah diserahkan kepadanya.

  - Jika tuannya tidak datang menuntut, harta itu hendaklah diserahkan kepada fakir

  miskin ( Imam Abu Hanifah )

  - Mengharuskan orang yang menjumpainya mengambil faedah sehinggalah tuan punyaharta itu datang menuntut ( Imam Maliki, Syafie dan Hanbali)

 • 8/11/2019 ctu pemilikan harta

  7/10

  Perburuan dan penangkapan binatang buruan

  Perburuan : Cara yang digunakan untuk menangkap binatang liar yang

  terdapat di dalam hutan.

  Penangkapan : Cara untuk menangkap binatang

  Buru & tangkap : Menguasai seseekor binatang yang diharuskan oleh syara dan tidaklagi dimiliki sesiapa.

  Syarat pengiktirafan dan penguasaan hak milik cara

  - Perbuatan memburu dan menangkap haiwan berkenaan.

  - Peralatan menggunakan senjata bantuan buruan atau tangkapan.

  - Bantuan binatang yang terlatih untuk berburu.

  - Niat untuk berburu atau menangkap binatang.

  - Perburuan itu membuatkan binatang itu tidak mampu melepaskan diri ke tempat

  asalnya.

  Kawasan rumput liar

  Definisi : Rumput liar yang hidup melata atas tanah ditanam yang menjaditempat makanan binatang ternakan.

  - Rumput tidak boleh dimiliki meskipun ia tumbuh di kawasan tanah yang ada tuannya

  kerana rumput itu kegunaannya harus untuk kegunaan semua orang.

  - Pokok-pokok hutan adalah termasuk harta yang harus sekiranya ia berada dalam

  kawasan tanah yang tidak dimiliki oleh sesiapa.

 • 8/11/2019 ctu pemilikan harta

  8/10

  Pemindahan Harta secara Warisan

  - Melalui harta pusaka dan wasiat.

  Prinsip Pembahagian Pusaka dalam Islam

  Cara hak pusaka mempusakai

  - Melalui akad perkahwinan yang sah antara suami-isteri yang kemudiannyamewujudkan hak pusaka mempusakai antara keduanya.

  - Nasab keturunan

  - Wala iaitu hubungan antara hamba dengan tuannya di mana hamba itu telah

  dimerdekakan.

  Hak sebelum harta peninggalan diagihkan kepada ahli waris

  - Hak menunaikan zakat

  - Perbelanjaaan pengurusan mayat dan pengkebumian

  - Hutang si mati

  - Wasiat yang dibuat sekiranya ada iaitu tidak melebihi 1/3 daripada harta si mati

  selepas ditolak hutang dan belanja pengkebumiannya.

 • 8/11/2019 ctu pemilikan harta

  9/10

  Prinsip Wasiat Islam

  - Wasiat tidak sah terhadap si pembunuh

  - Wasiat tidak sah sekiranya melebihi satu per tiga.

  - Wasiat itu datangnya dar seorang yang berakal baligh dan berfikiran waras

  - Tidak cara tertentu yang khusus untuk berwasiat asalkan ia boleh difahamimempunyai maksud wasiat.

  Berlaku akad kontrak

  Akad dalam Islam tediri dari 2 kategori :

  - Akad Tabarruk :# akad yang dibuat secara sukarela ( hibah, sedekah, wasiat dan waqaf

  )

  # tiada pertukaran tanggungan daripada penerima harta

  # penerima harta sebaliknya mendapat pemilkan terhadap harta secara

  mutlak

  - Akad Muawwadah : # akad yang mempunyai ikatan tanggungjawab

  # dikenakn pelaksanan hak ke atas pihak yang berakad

  # contoh: jual beli, akad nikah , talaq dan akad sewa

  Kontrak yang menjadi sebab langsung pemilikan:

  - Kontrak paksaan : Dikenakan oleh badan kehakiman sebagai mengganti pemilik yang

  sebenar

  - Melucutkan pemilikan secara paksaan seperti hak syufah

 • 8/11/2019 ctu pemilikan harta

  10/10

  HAK SYUFAH

  Bahasa: Gabungan / Tambahan / Pengukuhan /Pertolongan

  Istilah : Hak memilik harta yang dijual daripada tangan pembeli dengan membayar kosdan harga yang telah dipersetujui untuk mengelakkan ketidakadilan terhadap

  orang yang terlibat atau rakan kongsi.

  Syarat pertalian hubungan antara harta dengan harta yang dijual:

  - Hubungan harta yang dijual dengan hartanya adalah milik bersama dan pihak yang

  menuntut hak tadi mempunyai saham dalam harta yang dijual.

  - Hubungan harta yang dijual dengan hartanya ada hak irtifaq bagi yang menuntut.

  - Hubungan harta yang dijual adalah bersambung sempadan.

  Berdasarkan undang2 tanah islam, hak syufahboleh berlaku berasaskan syarat2 berikut:

  - Harta yang terlibat dengan hak syufahhendaklah harta tidak alih ( aqar )

  - Harta tak alih dijual oleh pemiliknya dengan balasan wang atau harta tertentu- Harta tak alih orang yang berhak mendapat syufahitu kekal dalam pemiliknnya

  semasa akad jual beli dilakukan

  - Orang yang berhak mendapat syufahtidak bersetuju dengan jual beli yang dilakukan

  oleh rakan kongsinya