Click here to load reader

Czeskie i Słowackie Klimaty na Miesiąc Spotkań Autorskich

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Od 4 lipca do 3 sierpnia we Wrocławiu trwa Miesiąc Spotkań Autorskich - codziennie od 19.00 w Mediatece. W najnowszym wydaniu Czeskich i Słowackich Klimatów dowiecie się jacy czescy i słowaccy pisarze odwiedzą w tym czasie Wrocław. Zapraszamy!

Text of Czeskie i Słowackie Klimaty na Miesiąc Spotkań Autorskich

 • Nr 2/2013 Czwartek 4 lipca Miesic Spotka Autorskich Wrocaw 2013, Nakad: 10 tys. egzemplarzy Czeskie Klimaty: 2300-2816 Sowackie Klimaty: 2300-2824

  CzeskieKlimaty

  SowackieKlimaty

  Spotkania czas zaczChocia Miesic Spotka Autorskich odbywa si ju po raz czternasty, w stolicy Dolnego lska pisarze z caej Europy pojawi si dopiero po raz trzeci. Gwnym organizato-rem tego wielkiego rodkowoeuro-pejskiego literackiego wydarzenia jest wydawnictwo Vtrn mlny z Brna. Pocztkowo spotkania od-byway si jedynie w Brnie, ale fe-stiwal szybko sta si tak popularny, e Miesicem Spotka Autorskich zaczy interesowa si take inne miasta: Koszyce, Ostrawa i Wrocaw. Midzynarodowy charakter, impo-nujca liczba spotka (co roku jest

  jest ich a 62), a przede wszystkim moliwo spotkania najbardziej cenionych europejskich pisarzy sprawiaj, e wszystkie wydarzenia ciesz si spor popularnoci, nie tylko wrd mieszkacw konkret-nych miast, ale take wrd tury-stw odwiedzajcych Czechy, Sowa-cj czy Polsk. Warto podkreli, e jest to jedna z nielicznych literackich imprez organizowanych we Wroca-wiu podczas okresu wakacyjnego.

  Kto w tym roku?Wrd wielu znakomitych nazwisk nie mogo zabrakn take pisarzy zza naszej poudniowej granicy.

  Jaroslav Rudi, Marek indelka, Martin Ryav czy Pavel Kohout to tylko niektre nazwiska duej grupy autorw, ktrzy przyjad do Wrocawia z Czech. W Mediatece bdzie mona spotka take so-wackich, wci zbyt mao popular-nych w Polsce, pisarzy i poetw. Do Wrocawia zawitaj m.in. poetka Nora Rikov, Peter Pianek i Marek Vadas.Wszystkie spotkania, zarwno z cze-skimi, jak i sowackimi pisarzami, a take z autorami pochodzcymi z innych pastw, odbd si w Me-diatece. Program wrocawskich spotka jest tak uoony, by kadego dnia przez cay miesic spotyka si z dwoma pisarzami: najpierw z au-torem pochodzcym z Polski, Czech lub Sowacji, a nastpnie z autorem reprezentujcym kraj, ktry w da-nym roku jest gociem honorowym, czyli Niemcy, Austri, Luksemburg i Szwajcari. Oprcz wieczornych spotka zaplanowane s take su-chowiska literackie.Miesic Spotka Autorskich zacznie si 4 lipca i potrwa do 3 sierpnia. Pierwsze spotkanie, ze Sawomirem Shutym, odbdzie si o godzinie 19.00, a po nim, o 20.30 z austriack pisark Marianne Gruber.Szczegowy program polskiej edy-cji Miesica Spotka Autorskich znajduje si na stronie festiwalu www.msa.wroclaw.pl

  Joanna Figarska

  Wrocawskie wydawnictwo Cze-skie Klimaty istnieje nieco po-nad rok, a ju zaczyna by liderem w dziedzinie popularyzacji litera-tury czeskiej nie tylko na Dolnym lsku, ale take w caej Polsce. W maju ukaza si Koniec pun-ku w Helsinkach druga powie znakomitego czeskiego pisarza Ja-roslava Rudia, ktry spotka si z czytelnikami 16 lipca o godzinie 19.00 we wrocawskiej Mediate-ce. Debiut wydawniczy Czeskich Klimatw cieszy si sporym uzna-niem zarwno wrd czytelnikw, jak i krytykw. Oprcz dziaalnoci wydawniczej Czeskie Klimaty pro-wadz take ksigarni interneto-w, w ktrej mona kupi dziea za-rwno klasykw, jak i wci jeszcze mao znanych w Polsce autorw modego pokolenia.

  Na pocztku tego roku powstao bliniacze wydawnictwo zajmu-jce si popularyzacj literatury sowackiej. Sowackie Klimaty wydaj ksiki wybitnych twrcw, nagradzane i doceniane w caej Europie powieci i zbiory poezji. Najlepszym tego przykadem jest ksika Pavla Rankova Zdarzyo si pierwszego wrzenia (albo kiedy indziej), za ktr w 2009 roku autor otrzyma Europejsk Nagrod Lite-rack. W poowie lipca mionikw literatury sowackiej czeka kolejna niespodzianka zbir opowiada Pavla Vilikowskiego pt. Okrutny maszynista.Wszystkie ksiki obu wydawnictw mona znale na stronach: www.czeskieklimaty.pl www.slowackieklimaty.pl

  Joanna Figarska

  spotkania autorskie /

  Literacki WrocawSzedziesit dwa spotkania w cigu miesica, pisarze z Polski, Czech, Sowacji, Niemiec, Szwajcarii, Austrii i Luksemburga. Miejska Biblioteka Publiczna ju po raz trzeci zaprasza na literacki lipiec, podczas ktrego odbdzie si 14.edycja Miesica Spotka Autorskich.

  A co Ty wiesz o literaturze swoich poudniowych ssiadw?Patronat nad tegoroczn edycj Miesica Spotka Autorskich, szczegl-nie nad spotkaniami z pisarzami pochodzcymi z Czech i ze Sowacji, obj-y wydawnictwa Czeskie Klimaty oraz Sowackie Klimaty.

  Wydawca i adres redakcji: Ksikowe Klimaty S.C. ul. Mydlana 1 lok. 005, 51-502 Wrocaw Web: www.czeskieklimaty.pl, www.slowackieklimaty.pl Redaktor naczelna: Joanna Figarska Redakcja: Katarzyna Dudzic, Joanna Figarska, Monika Kalinowska, Kama Margielska, Karolina Surma Korekta: Magorzata Kunierz Grafika/Skad: Wioletta Kowalska TUMACZENIA: Karolina Surma, Izabela Zajc Fotografie zamieszczone w gazecie pochodz z zasobw redakcji oraz gwnego organizatora Miesica Spotka Autorskich wydawnictwa i agencji Vtrn mlny.

  Jaroslav Rudi Peter PiAnek

  fot.

  Mac

  iej M

  argi

  elsk

  i

 • 2 4.73.8.2013 Miesic Spotka Autorskich Wrocaw 2013 Czeskie klimaty

  O wyjtkowym festiwalu, ktry sku-pia wok siebie literack mietank caej rodkowej Europy, premierach oraz czytaniu tekstw woryginale opowiada Jolanta Grzelczyk, koor-dynatorka polskiej czci Miesica Spotka Autorskich.

  /Joanna Figarska: Lipiec bdzie we Wrocawiu bardzo intensyw-nym miesicem. Tak wielu pisa-rzy pojawi si podczas Miesica Spotka Autorskich, e gdybym chciaa ich wszystkich wymieni, zabrakoby miejsca na rozmow. Jak udao si pani namwi tak znakomitych autorw, by pojawili si niemal w jednym czasie w sto-licy Dolnego lska?/Jolanta Grzelczyk: Naley podkre-li, e gwnym organizatorem Mie-sica Spotka Autorskich s Czesi, a konkretnie wydawnictwo Vtrn mlny z Brna, i to oni przede wszyst-kim konstruuj program, ustalaj, jaki kraj bdzie gociem honorowym danej edycji, i zapraszaj autorw na spotkania. Jednak ze wzgldu na to, e festiwal odbywa si w trzech pastwach w Czechach, na Sowa-cji i w Polsce, organizator z kadego z tych krajw przygotowuje was-n lini programow, co oznacza, e my jestemy odpowiedzialni za za-proszenie 31 pisarzy polskich (tyle dni trwa caa impreza i codziennie pojawia si inny go). Oczywicie, mamy rwnie swoje sugestie co do autorw z kraju, ktry jest gociem honorowym w danym roku i odwie-dza wszystkie trzy miasta festiwalo-we, czyli Brno w Czechach, Koszyce na Sowacji i Wrocaw w Polsce.Ze wzgldu na pozostaych wsp-organizatorw zdecydowalimy, e w tzw. krajowej linii programowej znajd si oprcz pisarzy z Polski,

  rwnie Czesi i Sowacy. W zwizku z tym w tym roku na przykad bdzie mona spotka si z 18 pisarzami z Polski, 9 Czechami oraz 4 Sowaka-mi. I oczywicie z 31 pisarzami z ob-szaru niemieckojzycznego edycja 2013 Miesica Spotka Autorskich jest powicona wanie im.A jak si udaje zaprosi tylu znamie-nitych goci? Praca trwa od poczt-ku roku, gdy zdajemy sobie spraw z tego, e w lipcu wikszo z nas, a wic i pisarze, ma plany urlopowe, musimy wic odpowiednio wczenie rozesa o wiele wicej zaprosze, ni jest dni festiwalowych. Tak wic ostateczny program ustalany jest prawie do ostatniej chwili Do tej pory nie mielimy wikszych prob-lemw: z jednej strony Wrocaw w lipcu kusi i przyciga, a z drugiej wydaje mi si, e dla tych, ktrzy ju uczestniczyli w tym festiwalu i po raz kolejny otrzymali zaproszenie, jest to mia impreza, z niepowtarzal-n atmosfer i bez trudu daj si oni namwi na uczestnictwo w niej./Imponujce jest to, e tegorocz-na edycja jest ju czternast. Skd wzi si pomys na stwo-rzenie takiego literackiego wyda-rzenia?/Tegoroczny Miesic Spotka Autor-skich (oryginalna nazwa czeska: Msc autorskho ten MA) jest czterna-st edycj festiwalu, ktry narodzi si w czeskim Brnie w 2000 roku i stop-niowo rozszerzy na dalsze miasta. W ostatnich latach odbywa si rw-nie w Koszycach, Ostrawie i Wroca-wiu, w Polsce po raz trzeci.Pomys by prosty: pozwlmy lu-dziom obcowa z literatur latem, zapromy autorw, aby czytali frag-menty swoich utworw. I tak jest do dzisiaj, cho ta pocztkowo bardzo kameralna brneska impreza bardzo si rozrosa i z lokalnej staa si mi-dzynarodow.W 2011 roku Polska bya gociem honorowym, dlatego te po raz

  pierwszy festiwal zagoci we Wroc-awiu. I odbywa si od tamtej pory co roku./W tym roku gomi honorowy-mi s Niemcy, Austria, Szwajca-ria i Luksemburg. Czy w zwizku z tym spotka z pisarzami pocho-dzcymi z wyej wymienionych pastw bdzie wicej?/Tak jak wspomniaam, festiwal ma tzw. dwie linie programowe: lini krajow, czyli spotkania z pisarzami polskimi (w Czechach z czeski-mi, na Sowacji ze sowackimi), oraz drug, wspln dla wszyst-kich trzech organizatorw, czyli go-ci honorowych. W zwizku z tym

  31 spotka ze wszystkich 62 jest organizowanych z pisarzami re-prezentujcymi t wanie lini. W ubieg ym roku gociem hono-rowym bya Sowenia, tak wic mielimy nie lada gratk literack, goszczc a 31 pisarzy z tego kraju. Wikszo czytanych przez goci utworw nie zostaa jeszcze przeo-ona na jzyk polski, dlatego te we wrocawskiej Mediatece odbyo si prawie 30 premier literackich! Prag-n zaznaczy, e dziki festiwalowi odkrywamy nowych, niezwykle cie-kawych pisarzy, ktrzy po raz pierw-szy prezentuj si przed polskim czytelnikiem obok pisarzy ju do-brze znanych i uznanych, ktrzy za-szczycaj swoj obecnoci Miesic Spotka Autorskich. Odsyam na stron internetow festiwalu: www.

  msa.wroclaw.pl, bowiem nie sposb wymieni tutaj 62 naszych goci./Wszystkie wieczory autorskie bd odbywa si w Mediatece [plac Teatralny 5 przyp. red.]. Czy przewidziane s take impre-zy towarzyszce?/Pracujemy jeszcze nad takim pro-gramem, cho bardziej skupiamy si na samych spotkaniach i na prezen-towanej podczas nich literaturze./Znamy liczb goci i spotka. Po-zostaje zapyta o prowadzcych i moderatorw dyskusji/Do prowadzenia spotka zaprasza-my krytykw literackich i tumaczy. Kade ze spotka bdzie modero-wane. Pragn jednak zaznaczy, e punkt cikoci pooony jest na czytaniu przez autorw fragmentw swoich utworw. Wanie to, poza liczb zapraszanych goci i czasem trwania, rni Miesic Spotka Au-torskich od innych festiwali litera-ckich. W przypadku obcojzycznych autorw przygotowujemy wczeniej tumaczenia na