of 20 /20
Chương Trình Hỗ trợ Phát triển Doanh Nghiệp Chương Trình Hỗ trợ Phát triển Doanh Nghiệp 2006-2013 2006-2013 Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu (GCF) Ngày 22 tháng 12 năm 2010

Edk gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Embed Size (px)

Text of Edk gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Page 1: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Chương Trình Hỗ trợ Phát triển Doanh NghiệpChương Trình Hỗ trợ Phát triển Doanh Nghiệp 2006-20132006-2013

Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu (GCF)

Ngày 22 tháng 12 năm 2010

Page 2: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

H tr 135 t đ ng trong 5 năm t i 4 t nh (tài tr có đ i ng):ỗ ợ ỷ ồ ạ ỉ ợ ố ứ• Các sáng ki n kinh doanh và th ng m i qu c gia (5) 23.8 t đ ng ế ươ ạ ố ỷ ồ

(TBT Office, VCAD I và II, VCCI, QUACERT)• Các hi p h i c p t nh (31) ệ ộ ấ ỉ 7.2 t đ ngỷ ồ• Các d ch v h tr phát tri n kinh doanh (57) 99.6 t đ ngị ụ ỗ ợ ể ỷ ồ

(Các d ch v cung c p đào t o, k thu t, c p gi y ch ng nh n và ị ụ ấ ạ ỹ ậ ấ ấ ứ ậcác d ch v khác c n thi t cho vi c giúp các doanh nghi p v a và ị ụ ầ ế ệ ệ ừnh /các h kinh doanh trong chu i xu t kh u, c nh tranh toàn ỏ ộ ỗ ấ ẩ ạc u. Nh ng d ch v nh th có th đ c tr tr c ti p b ng ti n ầ ữ ị ụ ư ế ể ượ ả ự ế ằ ềm t ho c thông qua trao đ i hàng hóa.ặ ặ ổ

M c tiêuụM c tiêuụ và các hình th c h trứ ỗ ợvà các hình th c h trứ ỗ ợ

Nâng cao kh năng c nh tranh c a kh i t nhân thông qua vi c c i ả ạ ủ ố ư ệ ả

thi n ti p c n v i ệ ế ậ ớ ngu n thông tin c n thi tồ ầ ế , các d ch v h trị ụ ỗ ợ và

đ i di n quy n l iạ ệ ề ợ c a h . ủ ọ

Page 3: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

H tr chu i giá tr theo các nghành ngh đ c phân b cho ỗ ợ ỗ ị ề ượ ổ

các hi p h i và nhà cung c p d ch v nh sau:ệ ộ ấ ị ụ ưNông nghi pệ Trái cây và cây d c li u ượ ệNuôi tr ng th y s n Chèồ ủ ảMây tre Du l chịTh công m nghủ ỹ ệ RauHoa Ch bi n g ế ế ỗ

Ai đ c nh n tài trượ ậ ợAi đ c nh n tài trượ ậ ợ Phân b tài tr gi a các t nh cho các Hi p h i doanh nghi p và các nhà ổ ợ ữ ỉ ệ ộ ệ

cung c p d ch v nh sau: ấ ị ụ ư• Hà Tây (cũ) (19 đ n v )ơ ị 24.62% 26.3 t đ ngỷ ồ• Ngh An (17 đ n v )ệ ơ ị 12.84% 13.7 t đ ngỷ ồ• Khánh Hòa (20 đ n v )ơ ị 25.45% 27.2 t đ ngỷ ồ• Lâm Đ ng ồ (32 đ n v )ơ ị 37.08% 39.6 t đ ngỷ ồ

Page 4: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Đánh giá tác đ ngộĐánh giá tác đ ngộ

T ng s vi c làm m i đã đ c t o ra (tr c ti p và gián ti p): ổ ố ệ ớ ượ ạ ự ế ế6.396

Đ u t m i tính b ng đ n v T VNĐ: 135 ầ ư ớ ằ ơ ị ỷ

Doanh s xu t kh u gia tăng tính b ng T VNĐ: 58 ố ấ ẩ ằ ỷ

S ng i đ c đào t o k năng m i: ố ườ ượ ạ ỹ ớ 8.115S l n t ch c chia s bài h c kinh nghi m t d án: ố ầ ổ ứ ẻ ọ ệ ừ ự

14

Page 5: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Các bài h c kinh nghi m chínhọ ệCác bài h c kinh nghi m chínhọ ệ

Các sáng ki n kinh doanh và th ng m i c p qu c gia nh m h tr ế ươ ạ ấ ố ằ ỗ ợcác doanh nghi p hi n đang đ c các t ch c nhà n c tri n khai ệ ệ ượ ổ ứ ướ ểt t, b i v y có th trong t ng lai s không c n thêm tài tr .ố ở ậ ể ươ ẽ ầ ợ

Các d ch v đào t o trong lĩnh v c d y ngh du l ch và ti ng Anh ị ụ ạ ự ạ ề ị ếdu l ch là lĩnh v c h tr thành công nh t đ i v i các d ch v h ị ự ỗ ợ ấ ố ớ ị ụ ỗtr các t nh. ợ ở ỉ

Do năng l c qu n lý/và nhân l c c a các hi p h i còn y u kém nên ự ả ự ủ ệ ộ ếph n l n các kho n tài tr hi n nay đã không đ c s d ng m t ầ ớ ả ợ ệ ượ ử ụ ộcách hi u qu đ t o ra các d ch v m i và các ho t đ ng v n ệ ả ể ạ ị ụ ớ ạ ộ ậđ ng chính sách.ộ

Các nhà cung c p d ch v BDS là nh ng đ n v hi u qu nh t trong ấ ị ụ ữ ơ ị ệ ả ấvi c th c hi n các k t qu tri n khai d án và đã s d ng 75% s ệ ự ệ ế ả ể ự ử ụ ốti n tài tr đã cam k t.ề ợ ế

Đ i v i các d ch v h tr phát tri n kinh doanh BDS thì nhu c u ố ớ ị ụ ỗ ợ ể ầđ i v i các d ch v đi kèm l n h n nhi u so v i các d ch v đ c l p ố ớ ị ụ ớ ơ ề ớ ị ụ ộ ậnh t v n, vv….ư ư ấ

Page 6: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Đề xuất choĐề xuất cho

Chương Trình Hỗ trợ Phát triển Doanh Nghiệp Chương Trình Hỗ trợ Phát triển Doanh Nghiệp

giaigiai đoạn đoạn 2011 - 20132011 - 2013M c tiêuụ : Nâng cao tính cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hoạt

động trong các lĩnh vực định hướng xuất khẩu tại các tỉnh mục tiêu

thông qua viêc tăng cương khả năng tiếp cận các dịch vụ thương mại

thích hợp và việc đưa ra các mô hình kinh doanh mang tinh sang tao.

Các t nhỉ : Ngh Anệ Thanh Hóa Khánh Hòa Phú Yên Đ k L kắ ắ Lâm Đ ngồ An Giang C n Thầ ơ

Page 7: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Nh ng ho t đ ng màữ ạ ộNh ng ho t đ ng màữ ạ ộ GCF h tr ỗ ợGCF h tr ỗ ợ

Cung c p tài tr có đ i ng cho vi c th c hi n các sáng ki n ấ ợ ố ứ ệ ự ệ ếđ i m i c a các doanh nghi p t nhân (DNTN)/t ch c phi ổ ớ ủ ệ ư ổ ứcông quy n (TCPCQ): ề

Nh m phát tri n các d ch v kinh doanh kha thi v măt ằ ể ị ụ ề th ng m i cho s l ng l n các doanh nghi p nh , h kinh ươ ạ ố ượ ớ ệ ỏ ộdoanh gia đinh và nông dân; mang l i tác đ ng tích c c lâu ạ ộ ựdài trong viêc phát tri n chu i giá tr theo h ng xu t ể ỗ ị ướ ấkh u.ẩ

Nh m gi m thi u r i ro tài chính cho DNTN/TCPCQ có kh ằ ả ể ủ ảnăng:• Cung c p d ch v kinh doanhấ ị ụ• Áp d ng công nghê m iụ ớ• Ti p c n th tr ng xu t kh u m iế ậ ị ườ ấ ẩ ớ• Thí đi m các mô hình kinh doanh m iể ớ

Page 8: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Các ngành đ c u tiên: nông nghi p và ch bi n nông s n, ng ượ ư ệ ế ế ả ưnghi p, nuôi tr ng th y s n, ngh th công, du l ch. u tiên ệ ồ ủ ả ề ủ ị Ưcác ngành ngh có ch doanh nghi p và lao đông là n .ề ủ ệ ữ

T p trung vào các ngành ngh và các chu i giá tr có ti m ậ ề ỗ ị ềnăng xu t kh u c a m i t nh theo đ nh h ng u tiên tăng ấ ẩ ủ ỗ ỉ ị ướ ưtr ng c a t nh.ưở ủ ỉ

Ai s nh n đ c các l i ích này ẽ ậ ượ ợAi s nh n đ c các l i ích này ẽ ậ ượ ợ

Nhóm m c tiêu gián ti pụ ế : doanh nghi p nh , h kinh doanh ệ ỏ ộgia đinh và nông dân.

S có kho ng 80 d án v i kho n tài tr trung bình là 2 t ẽ ả ự ớ ả ợ ỷđ ng/d án (t 100 tri u ~ 8 t /d án).ồ ự ừ ệ ỷ ự

Nhóm m c tiêu tr c ti pụ ự ế : DNTN/TCPCQ cung c p các d ch ấ ịv cho doanh nghi m/cac h kinh doanh gia đinh/nông dân ụ ệ ộ đang ho t đ ng trong chu i giá tr theo h ng xu t kh u.ạ ộ ỗ ị ướ ấ ẩ

Page 9: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

T ng quan đ u vàoổ ầT ng quan đ u vàoổ ầ

T ng vi n tr không hoàn l i cho Ch ng trình h tr ổ ệ ợ ạ ươ ỗ ợdoanh nghi p giai đo n cu i là 216 t đ ng 2011-2013ệ ạ ố ỷ ồ

Các đ i tác c a d án GCF d ki n s đóng góp đ i ng b ng ố ủ ự ự ế ẽ ố ứ ằti n kho ng 165 t đ ng vào các ho t đ ng c a d án ngoài ề ả ỷ ồ ạ ộ ủ ựvi c s d ng nhà x ng và các c s h t ng khác c a mìnhệ ử ụ ưở ơ ở ạ ầ ủ

Không có đóng góp đ i ng b ng ti n t phía chính ph ố ứ ằ ề ừ ủVi t Nam.ệ

Page 10: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Các công ty VN c n làm gì đ ti p ầ ể ếCác công ty VN c n làm gì đ ti p ầ ể ếc n t i GCFậ ớc n t i GCFậ ớ

Ý t ng d án:ưở ự• cung c p các gi i pháp/d ch v cho các thách th c mà ấ ả ị ụ ứ

doanh nghi p nh , h kinh doanh gia đình và nông dân đang ệ ỏ ộph i đ i m t.ả ố ặ

• các sáng ki n và các d ch v m i ch a có t i 8 t nh m c ế ị ụ ớ ư ạ ỉ ụtiêu.

• nâng cao kh năng xu t kh u cho m t s nhà s n xu t nh , ả ấ ẩ ộ ố ả ấ ỏđ c bi t trong chu i giá tr nông lâm ng nghi p.ặ ệ ỗ ị ư ệ

Công ty c a b n s ph i đáp ng nh ng yêu c u ủ ạ ẽ ả ứ ữ ầsau đ th c hi n d án:ể ự ệ ự

• Có t m nhìn chi n l c dài h n và s n sàng ch u các r i ro.ầ ế ượ ạ ẵ ị ủ• Có năng l c qu n lý và ngu n nhân l c. ự ả ồ ự• Ch ng t đã có nh ng thành tích trong ngành l a ch n.ứ ỏ ữ ự ọ• Có kh năng tài chính đ đ u t vào c s h t ng theo ả ể ầ ư ơ ở ạ ầ

yêu c u và đóng góp đ i ng cho d án đ xu t.ầ ố ứ ự ề ấ• S n sàng h c h i t th c hành qu c t t t nh t.ẵ ọ ỏ ừ ự ố ế ố ấ

Page 11: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Các h tr c th c a GCFỗ ợ ụ ể ủCác h tr c th c a GCFỗ ợ ụ ể ủ

Ý ki n chuyên môn qu c t và trong n c t các chuyên gia t ế ố ế ướ ừ ưv n và các t ch c khác (nh các tr ng Đ i h c…)ấ ổ ứ ư ườ ạ ọ

Gi i thi u th tr ng và các ho t đ ng qu ng cáo Vi t Nam ớ ệ ị ườ ạ ộ ả ở ệvà n c ngoài;ướ

Các sáng ki n nâng cao năng l c nh đào t o nhân viên c ế ự ư ạ ả ởtrong n c và Vi t Nam. ướ ệ

Đ u t vàoầ ư thi t b s n xu t cái mà s đóng góp tr c ti p ế ị ả ấ ẽ ự ếtrong vi c phân ph i các d ch v m i;ệ ố ị ụ ớ

40 đ n 75% các chi phí sau s đ c s d ng cho các d ch v /d án ế ẽ ượ ử ụ ị ụ ựm i đ c đ xu t.ớ ượ ề ấ

Các n l c phát tri n h th ng nh mua ho c phát tri n ph n ỗ ự ể ệ ố ư ặ ể ầm m.ề

Các ho t đ ng Trách nhi m xã h iạ ộ ệ ộ (CSR) nh phòng ch ng ư ốAIDS, nâng cao môi tr ng làm vi c.ườ ệ

Page 12: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Hoàn ng 75%ứ

Hoàn ng t i đa 50% ứ ốtùy thu c vào đánh giá ộl i ích mang l i cho các ợ ạ

đ i t ng tham gia ố ượchu i giá tr đóỗ ị

Đào t o & H tr k ạ ỗ ợ ỹthu tậThi t b đào t o và ế ị ạmô ph ng ỏCác ho t đ ng Trách ạ ộnhi m XH doanh ệnghi pệ

Thi t b ế ịs n xu tả ấ

60% Hoàn ng ứ

Đ n v có tr s đóng ơ ị ụ ởt i 8 t nh m c tiêuạ ỉ ụ

Các đ n v bên ngoài t nh ơ ị ỉcung c p d ch v cho m t ấ ị ụ ộvài, u tiên c 8 t như ả ỉ

T l đóng góp c a Tài tr GCFỷ ệ ủ ợT l đóng góp c a Tài tr GCFỷ ệ ủ ợ

Hoàn ng t i đa 40% ứ ốtùy thu c vào đánh giá ộl i ích mang l i cho các ợ ạ

đ i t ng tham gia ố ượchu i giá tr đóỗ ị

Page 13: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Xây d ng D ánự ựXây d ng D ánự ự

H tr b i ỗ ợ ớH tr b i ỗ ợ ớcác c v n GCF và ố ấcác c v n GCF và ố ấ

chuyên gia bên ngoài chuyên gia bên ngoài

Xây d ng ựđ xu t ề ấd án ự

Xác đ nh các ịd ch v ị ụsáng t oạ

Đ ng thu n ồ ậv các thách ề

th c mà ứchu i giá tr ỗ ịđang g p ạ

Đánh giá tính kh thi v m t ả ề ặth ng m i cho ươ ạcác d ch v m i ị ụ ớ

Th o lu n Nhóm sâu v i ả ậ ớTh o lu n Nhóm sâu v i ả ậ ớcác Hi p h i và các C p ệ ộ ấcác Hi p h i và các C p ệ ộ ấ

Chính quy n t nh liên ề ỉChính quy n t nh liên ề ỉquanquan

Page 14: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Tiêu chí – Th m đ nh D ánẩ ị ựTiêu chí – Th m đ nh D ánẩ ị ự

Tăng c ng khu v c t nhânườ ự ư h ng v ng i nghèoướ ề ườ

Tăng c ng th tr ng xu t kh uườ ị ườ ấ ẩ

Đ nh h ng c uị ướ ầ

Tăng c ng th tr ngườ ị ườ

Vi c th c hi n th m đ nh d án tài tr s đ c ti n hành d a ệ ự ệ ẩ ị ự ợ ẽ ượ ế ựtrên các tiêu chí li t kê d i đây đ tính đi m các đ xu t d ệ ướ ể ể ề ấ ựán (r t cao, cao, đ , y u)ấ ủ ế

Kh thi v m t tài chínhả ề ặ

Tính b n v ng c a d ch v cung c pề ữ ủ ị ụ ấ

H tr các ch doanh nghi p n ỗ ợ ủ ệ ữ

Cân nh c các v n đ môi tr ng, An toàn S c kh e lao đ ng ắ ấ ề ườ ứ ỏ ộOHS, trách nhi m xã h i doanh nghi p (CSR) và HIV/AIDSệ ộ ệ

Page 15: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Các b c - Phê duy t Tài trướ ệ ợCác b c - Phê duy t Tài trướ ệ ợ

2 ngày – Chu n bẩ ị2 ngày – Chu n bẩ ị2 tu n – Phê duy tầ ệ2 tu n – Phê duy tầ ệ

2 đ n 4 tháng – chu n bế ẩ ị2 đ n 4 tháng – chu n bế ẩ ị1 tháng – phê duy tệ1 tháng – phê duy tệ

1 tu n – chu n bầ ẩ ị1 tu n – chu n bầ ẩ ị1 đ n 2 năm – th c hi nế ự ệ1 đ n 2 năm – th c hi nế ự ệ

Ý t ng ưởd ánự

Văn ki nệD ánự

Th a thu nỏ ậTài trợ

Page 16: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Th c hi nự ệTh c hi nự ệ

Vi c th c hi n s s d ng chính ngu n v n c a đ i tác VN và ệ ự ệ ẽ ử ụ ồ ố ủ ốđ c hoàn ng 1 quý m t l n d a trên báo cáo ti n đ và báo ượ ứ ộ ầ ự ế ộcáo ki m toánể

Ngay l p t c ký Th a thu n Tài tr sau khi ĐSQ Đan M ch ậ ứ ỏ ậ ợ ạphê duy t.ệ

Giám sát và đánh giá các k t qu d a trên các ch s c n ph i ế ả ự ỉ ố ầ ảđ t đã đ c th ng nh t theo m t th i gian bi u c th ạ ượ ố ấ ộ ờ ể ụ ể

Chia s kinh nghi m thu đ c và h tr vi c nhân r ng các ẻ ệ ượ ỗ ợ ệ ộthành công

Th a tu n h p đ ng v i các nhà cung c p đào t o, h tr k ỏ ậ ợ ồ ớ ấ ạ ỗ ợ ỹthu t đã đ c xác đ nh s d ng m u c a GCFậ ượ ị ử ụ ẫ ủ

Mua s m các thi t b ph c v đào t o, mô hình trình di n và ắ ế ị ụ ụ ạ ễph c v s n xu t liên quan tuân theo các th t c c th c a ụ ụ ả ấ ủ ụ ụ ể ủGCF

H tr c a các c v n GCF trong quá trình th c hi nỗ ợ ủ ố ấ ự ệ

Page 17: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Các doanh nghi p VN quan tâm có ệCác doanh nghi p VN quan tâm có ệth làm gì đ t n d ng c h i v i ể ể ậ ụ ơ ộ ớth làm gì đ t n d ng c h i v i ể ể ậ ụ ơ ộ ớ

GCFGCF

Tìm hi uể trong công ty c a b n li u có ý t ng sáng t o nào c n ủ ạ ệ ưở ạ ầs h tr bên ngoài không.ự ỗ ợ

Ti n hànhế nh ng nghiên c u tr c tuy n ban đ u đ xem nh ng ữ ứ ự ế ầ ể ữthách th c t ng t đ c gi i quy t nhứ ươ ự ượ ả ế ư th nào m t n c ế ở ộ ướnào đó trên th gi i.ế ớ

Ki m tra v i cán b GCF đ xem li u ý t ng d án có trùng ể ớ ộ ể ệ ưở ựkh p v i m c tiêu hay b n c n v t qua gi i h n mà b n đang ớ ớ ụ ạ ầ ượ ớ ạ ạlàm. C g ng trình bày b n nháp ý t ng d án s d ng B n đ ố ắ ả ưở ự ử ụ ả ềxu t ý t ng tr c tuy n.ấ ưở ự ế

B t đ u th o lu n v i nh ng ng i s d ng ti m năng v các ắ ầ ả ậ ớ ữ ườ ử ụ ề ềd ch v đ xu t đ xem li u h có quan tâm và li u chúng có đáp ị ụ ề ấ ể ệ ọ ệ

ng đ c nhu c u c a h không.ứ ượ ầ ủ ọ

Th o lu n ban đ u v i cácả ậ ầ ớ chuyên gia và nhà cung c p v ấ ềnh ngữ tr giúp k thu t cái mà b n c n cho d án. ợ ỹ ậ ạ ầ ự

GCF s không nh n các đ xu t d án tr c tháng 1 năm 2011. ẽ ậ ề ấ ự ướTuy nhiên b n có th b t đ u các công vi c sau:ạ ể ắ ầ ệ

N u thi t b là v n đ chính c a d án, b t đ u th o lu n v i ế ế ị ấ ề ủ ự ắ ầ ả ậ ớcác nhà cung c p ti m năng.ấ ề

Page 18: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

GCF D ánự

Vi c mua nguyên ệli u thô c n th c ệ ầ ựhi n b i các nhà ệ ớxu t kh u l n ấ ẩ ớ

Các nhà cung c p, ấChuyên gia ĐT, HTKT, CSR – đi u ph i và chia ề ốs chuyên mônẻ

Các nhà cung c p thi t b và ấ ế ịcông nghệ

Đào t oạHTKT

Thi t b ế ịCông nghệ

Th tr ng ị ườXK

B2BCh ng trìnhươ

Các CT Nông nghi p ệ

Th y s nủ ảMôi tr ngườ

B ph n ộ ậth ng ươ

m iạ

Ph i h p v i các Ch ng trình khác c a ố ợ ớ ươ ủPh i h p v i các Ch ng trình khác c a ố ợ ớ ươ ủĐan M chạĐan M chạ

Page 19: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Các câu hỏi???Các câu hỏi???

Xin cảm ơn!

Page 20: Edk  gcf presentation 22 december 2010 vn (1)

Liên hệ với GCF Liên hệ với GCF

Phòng 901, 57 Quang TrungQu n Hai Bà Tr ng, Hà N iậ ừ ộ

ĐT: 04 39445248/50 Fax: 04 39445247

E-mail: [email protected]: www.gcf-vn.org