Click here to load reader

Ego v horoskopu Astrostředa 5. září 2012

  • View
    37

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ego v horoskopu Astrostředa 5. září 2012. Obsah přednášky. Stav světa jako rámec našeho individuálního vývoje Nástroje pro pochopení principu – naše astrologické Saturn a Pluto Porozumění přechodu z jedné fáze do druhé Jak začít u sebe. Naše současné životní okolnosti. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ego v horoskopu Astrostředa 5. září 2012

Rektifikace horoskopu Anna Nicole SmithNástroje pro pochopení principu – naše astrologické Saturn a Pluto
Porozumní pechodu z jedné fáze do druhé
Jak zaít u sebe
plném posuzování, kdy se hodnotí, co jsme dokázali
Nacházíme se v dob, kdy máme pocit, e:
poruíme vtru, dešti
za tím je naše ego, vle, nadazenost
me nás svádt ze správné cesty
Ego v horoskopu
uplatuji neposuzování
Ale meme dojít k poznání, e to není nejlehí zpsob ití
je bolestivý
ego, vle, chtní (Pluto)
Ego v horoskopu
Jeden píklad ze ivota
„Jsem zákazníkem posedlá vizionáka, zamená na výsledky, která ví, e skutený a dlouhodobý úspch je moný dosáhnout jedin, kdy celý tým spolen potáhne za jeden provaz.
Inspiruji lidi, aby se nebáli být sami sebou a aby za firmu a její rst dýchali.
Vím, e pekáky se nám na cest objevují jen proto, abychom se mohli dále rozvíjet a posouvat sebe, okolí i firmy dopedu.“
Ego v horoskopu
Jeden píklad ze ivota
Jde o medailon jedné vysoce postavené, pitom humánní a pokrokové manaerky
Vypovídá o souasném ideálu, kdy:
Hlavní cíl je VÝKON
Základní motivace je CHTNÍ
Ego v horoskopu
Kde to hledat v horoskopu?
Na ego v tomto pojetí ukazují velcí uitelé Saturn a Pluto:
Saturn – chtní (poteba), ale také musení, povinnost
Pluto – chtní (touha), ale také nevyhnutelná nutnost
Za obma planetami se skrývá naše vlastní ambice
tedy my, naše ego
Je to v podstat naše malá lidská nadazenost, arogance
vedená strachem
Ob planety Saturn a Pluto souvisejí na jedné stran s:
Ambicí, vlí, koncentrací, vytrvalostí
Vysokými nároky, profesionalitou, výkonem
Na druhé stran s:
Strachem z nedostatenosti (Saturn)
Strachem z ohroení (Pluto)
Ego v horoskopu
Vede k dívjší katarzi a tudí transformaci
Pokud máme pocit, e všechno víme a umíme nejlíp, odchýlíme se od svého ivotního úkolu a pak nutn narazíme
Pináší permanentní nespokojenost, která vede k vysokým výkonm
Zvenku vypadají zdánliv dobe, ale nepináší uspokojení
Petíená vle jednoho dne zradí, dojde ke katarzi
Ego v horoskopu
Disharmonické aspekty Saturna a Pluta jsou vdí témata konzultací:
Klienty musím pesvdit, e smyslem není dosáhnout cíle, ale pestat chtít dosáhnout cíle
Píklady: kdy u budu mít dost penz, odpovídající práci, toho pravého mue – viz dále sny rozumu versus sny duše
Ego v horoskopu
Aktivní a pasivní projev
Me se to zdát nepochopitelné, ale zcela opané projevy Saturnu a Pluta mohou mít stejnou podstatu
Píklad – dvojata:
Obtování se pro mue na hranici ztráty osobnosti
Jde o aktivní a pasivní projev tého prvku. Souvisí se zákonem karmy, záleí, co jsme díve inili druhým
Piem píina je v obou pípadech stejná - strach
Ego v horoskopu
Aktivní a pasivní projev
Kdo má problém pijmout svoji ivotní realitu, a v regresi nahlédne, kdy inil toté druhým
Protoe pijetí je základ pro zpracování, které je zase základem opuštní
Ego v horoskopu
Je to zvláš zákené, protoe vle je maskovaná esoterikou
pitom jde v podstat o ernou magii
My nevíme, co je pro nás v danou chvíli správné. Rozum nevidí moné následky.
Pokud se bude naše vle protivit našemu osudu, nutn narazíme
Ego v horoskopu
Jsme souástí celku, tedy doba stanovuje podmínky pro náš vývoj
Na druhou stranu my svým osobním vývojem pispíváme k vývoji lidstva
Skvle, meme pispt svým dílem!
Ego v horoskopu
PED:
Vdomý vývoj
skrze lásku
Pináší radost
Pro posun je nutná zmna pohledu na svt. Stejné ivotní události chápat novým zpsobem.
Ego v horoskopu
Rozdílná koncentrace na ivotní úkoly
Ob období vedou k zamení naší pozornosti na naše ivotní úkoly.
PED:
bolest nás vede k vyešení našich témat tím, e nám stále vstupují do ivota
PO:
radost je zpsob, jak rozpoznat naše sny, tzv. sny duše, viz dále
Emoce fungují jako semafor. Bolest je signál zpracovat a opustit, radost je signál rozvíjet.
Ego v horoskopu
Rozdílný posun kupedu
PED:
Zpsob: školení a kurzy
Zpsob: meditace
Jak istit podvdomí a jak naslouchat intuici napoví naše individuální horoskopy.
I proto je astrologie jednou z cest k poznání.
Ego v horoskopu
Kdy nastane zlom
Vle vedená strachem je v urité fázi tím nejlepším nástrojem našeho vývoje
Strach stahuje naši koncentraci k tématm, které máme zpracovat
Do doby, kdy tzv. „petee pohár bolesti“
Bolest je tak velká, e další vývoj skrze bolest je pro nás nesnesitelný
Pak opustíme vývoj pomocí bolesti a zaneme se vyvíjet pomocí radosti
Ego v horoskopu
Jak istit podvdomí
Naše podvdomí obsahuje vytsnná témata, která jsou souástí naší osobnosti, ale mimo naši vdomou kontrolu
Dvod vytsnní: jsou pro nás píliš bolestná nebo se neshodují s naším vlastním obrazem nás samých
asto k nám picházejí zvnjšku (rodie, autority) a odklánjí nás od našeho pravého já
ídí náš ivot a my nechápeme pro
Pro poznání našeho podvdomí existují skvlé nástroje:
Naše tlo
Ego v horoskopu
Naladím se na emoci, která mne naštvala, rozílila, poníila, vytoila...
Ze srdce do ní pouštím lásku a naslouchám, jaké mi pináší poselství (intuitivn, ne rozumem)
Co nejvíce se snaím porozumt poselství, nový poznatek nechám prolnout celou mojí osobností
Cítím radost z objevení nového (radost je signál)
Pak prosvtluji starý postoj a ten se tím rozpouští
A se vytratí nadobro (signálem je uvolnní)
Ego v horoskopu
Naslouchat svým snm:
Co cítíme, e je naše, co nám bude pinášet radost, co odpovídá našim energiím
Nejde o noní snní
Pedpokladem je ztišit mysl aby byl prostor pro jemný hlas intuice
Ego v horoskopu
Kde se berou naše sny
Sny jsou signály naší intuice, pocházejí od naší duše. Jsou tím nejlepší pro nás.
Intuice v tomto ohledu pekonává rozum. Rozum má svá omezení, písluší jen k urité vývojové etap.
Historický vývoj: pudy -> rozum -> intuice
Rozum vychází z naší minulé zkušenosti a za pomoci syntézy a analýzy odhaduje budoucnost
Intuice zná výsledek, ke kterému smujeme, tudí vidí dál
Ego v horoskopu
Proto je teba odlišovat sny rozumu a sny duše:
Sny rozumu
Píklady: a budu mít víc penz, a potkám toho pravého...
Ve finále nevedou k radosti
Kdy je cíl dosaen, zpravidla chceme víc
Ego v horoskopu
Sny duše
U v okamiku, kdy je sníme a kdy je výsledek ješt v nedohlednu, cítíme radost
Kadý krok k dosaení snu nás bude naplovat radostí
Píklad: v mém pípad to je astrologie
Takto se budeme vyvíjet za pomoci radosti namísto bolesti