El Cargol nº 702

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Setmanari de Vilafranca del Penedès. Apartats de política, món casteller, gastronomia, societat, economia i esports, entre d'altres.

Text of El Cargol nº 702

 • El mn de lestruites amb Joan AntoniMir

  Nmero 702del 15 al 21 de novembre12

  JJJJuuuulllliiiiaaaa OOOOtttteeeerrrroooo

 • el cargol. 15/11/120022

 • el cargol. 15/11/12 0033

 • el cargol. 15/11/120044

  Pl. Francesc Maci, 2, 1r. VILAFRANCA. Tel. 93 817 22 28. Fax 93 890 44 57

  ASSESSORIA JURDICAI ECONMICA

  Nmero 702. Del 15 al 21 de novembre 2012

  El CargolPublicacions, S.L.Gral. Cortijo, 21 A 08720 Vilafranca ( 93 890 00 11 Fax 93 817 12 64www.elcargol.com

  El Cargol s un mitj plural i no ha de compartir,necessriament, les opinions dels seus collaboradors.

  4455..0000004455..000000 lectorssetmanals segons la darreraonada del Barmetre de la Comunicaci

  Membre de

  Editat amb la collaboraci de:

  Ms info a:

  Ja thas agregat al Facebook dEl Cargol?

  Director / Editor: Josep Ma. Barella Subdirector: Josep Barella Redacci: Olga Aibar (redactora en cap), Josep Ma.Roca, Ldia Oate, Ivet BoltSeccions: J.Ma. Batet (castells), Vicen de Cara(futbol base), J.Ma. Roca (gastronomia), Daniel SanchoPars (histria)Disseny i maquetaci: Abdelghafour EddalaiPublicitat i mrqueting: Marc BarellaFotogafies: Flix Mir, Jordi Rull, Rafael BravoGesti comercial: Montse Calzado ((692 189 896)E-mail redacci: redaccio@elcargol.comE-mail publicitat: publicitat@elcargol.comE-mail general: elcargol@elcargol.com Impressi: ImprintsaDipsit legal: B-7183-99

  Julia Otero aVilafranca

  Pag. 12

  Les truites amb Joan

  Antoni Mir

  Pag. 16

  En bones mans 6Necrolgiques 18Gastronomia 20Salut i bellesa 28Esports daqu 30Lhorscop 22La televisi de la setmana 34Farmcies de gurdia 36El cinema 36El santoral 36Anuncis breus 37

  Sumari

  Alt seguiment de la vaga a laindstria i desigual al comer

  El seguiment de la vaga ge-neral dahir a la nostra comar-ca va ser fora alt, principal-ment en el sector industrial. Adiferncia de vagues ante-riors, aquesta va aconseguirsumar molts dels petits co-meros de Vilafranca, que vanpreferir tancar. Alguns, per,van obrir amb la persiana amitges i daltres amb tota nor-malitat, excepte durant lesmanifestacions de les 12h i les17h, on hi va participar msdun miler de persones. Fum,petards, i megafonia amb sonsi msica reivindicativa vanavivar el recorregut pels ca-rrers de la Vila.

  La vaga es va desenvoluparsense incidents destacats. Elsms significatius van ser lacollocaci de grans pedresdavant de la rotonda d'entra-da al polgon de Sant Pere Mo-lanta, que es van haver de re-tirar per garantir la continutatdel trnsit.

  El seguiment de la vaga al'ensenyament va ser del 90%,segons CCOO. Respecte alsequipaments sanitaris, l'am-bulatori va funcionar gairebcom un dia normal, mentreque algunes farmcies vantancar portes. A l'Hospital, elcomit d'empresa secundavala vaga per l'activitat seguiade forma habitual. Pel que faals transports, el servei de busurb feia tres expedicions pelmat i quatre a la tarda i a Ro-dalies es garantia el 33% delservei entre les 16.30 i les20.30h. Segons lADEG, enalgunes empreses es va treba-llar a porta tancada o van pac-tar el dia lliure a canvi d'horesper evitar enfrontaments.

 • el cargol. 15/11/12 0055El BMN acorda vendres CaixaPeneds al Banc Sabadell

  BMN i Banc Sabadell hansubscrit un preacord on s'es-tableixen les bases prvies,condicions i terminis per a latransmissi de determinatsactius i passius del negocibancari de la Direcci Terri-torial de Catalunya i Arag aBanc Sabadell. A la prctica,el preacord suposa la venda deles 471 oficines de BMN, ambtot el negoci financer de len-titat, passant tant empleatscom clients a formar part delrbita del Banc Sabadell.

  Daquesta manera, el BancSabadell passaria a ser la ter-cera entitat en nmero dofi-cines a Catalunya amb 925 su-cursals, per darrera de CaixaBank, que en t 1.700, BBVA-Unnim que en t 959, i per da-vant de Catalunya Caixa queen t 871.

  Aquesta operaci forma

  part de les mesures inclosesen el Pla de Reestructuraci iCapitalitzaci presentat alBanc dEspanya pel qualBMN, a ms de la capacitat degeneraci interna de recursospropis, contempla la vendadactius per mitigar les sevesnecessitats de capital.

  Per la seva banda, el sindicatCCOO demana informacisobre el futur dels 2.000 em-pleats de lentitat a Catalunya.

  u Detingut un grup querobava en bancs i estancs

  Els Mossos d'Esquadra handesarticulat un grup criminalmolt actiu que, els ltims setmesos, havia coms, com amnim, catorze robatoris enbars i estancs de municipis delBaix Llobregat, Garraf, AltPeneds i Anoia. Es tractad'un grup altament jerarquit-zat i organitzat que actuava denit, quan els establiments es-taven tancats, i agafaven elsdiners de les mquines escu-rabutxaques. El grup entravaals locals fent un tall horit-zontal a la persiana metllicai trencant el vidre de la porta.

  u La Policia Local deVilafranca det 4 persones

  El passat cap de setmana, laPolicia Local de Vilafranca vadetenir quatre persones perparticipar en diferents fets de-lictius.

 • el cargol. 15/11/120066

  TENDALS

  TOLDOS HHIILLLLc/ Orient, 9 - VILAFRANCA

  Tel. 938 921 988 - Mbil 617 546 869

  TTeellss.. 663399 4466 0055 2288 -- 663300 0022 7744 1155

  MMAANNTTEENNIIMMEENNTT

  II NNEETTEEGGEESS

  AA FFOONNSS

  DDEE LLAA LLLLAARR

  ELECTRICITAT - AIGUA - GASCALEFACCI - AIRE CONDICIONAT

  ENERGIES RENOVABLESPRESSUPOST SENSE COMPROMS

  C/ Anselm Clav, 5 93 899 83 93ST. QUINT DE MEDIONA - iarnan@wanadoo.es

  En

  bon

  es m

  an

  s

  Ctra. de Guardiola, 24 baixos local 108720 Vilafranca del Peneds

  Tel i fax 93 818 01 64info@penedesconfort.com

  JAUME ESTELLNETEJA I

  DESEMBUSSOS

  ww Nou servei ddee ccaammii ssiisstteerrnnaa ppeerr ttrreeuurree aaiiggeess bbrruutteessww NNeetteejjaa ii ddeesseemmbbuussssooss ddee ttoott ttiippuuss ddee

  ccaannoonnaaddeess ii ddeessaaiiggeess..ww MMaanntteenniimmeennttss ppeerriiddiiccss ddee ccoommuunniittaattss,, nnaauuss iinndduussttrriiaallss,, mmaaggaattzzeemmss ii pprrqquuiinnggss..ww MMaanntteenniimmeennttss aannuuaallss..ww SSeerrvveeii dduurrggnncciieess 2244hh ddiiaa,, nniitt ii ffeessttiiuuss..ww TTeenniimm ddeetteeccttoorr ddee ttrraaaattss ddee ccaannoonnaaddeess..ww NNeetteeggeess ddee pprrqquuiinnggss ii iinnuunnddaacciioonnss..

  Mbil: 687 43 68 22Fax: 93 890 51 77

  Vilafranca del Peneds

  AIGUA LLUM GAS CLIMATITZACIENERGIA SOLAR

  990022 662277 883388 -- 661199 664411 557722Al Seu Servei:

  Installacions - Manteniments - Reparacions

  Limpieza de oficinasLimpieza industrial

  ParticularesLimpieza de cristales(( 653 048 382

  Vilafranca del Peneds

  COMPRO NAUde 600m2 aprox. o finca ambnau a la zona del Peneds

  ( 610 21 09 21

  A Olrdola s on es generams residus per dia i habitant

  El municipi dOlrdola s elque registra una major quan-titat de residus per dia i habi-tant de lAlt Peneds, en total2,22 quilos, segons les dadesdel Departament de Territorii Sostenibilitat de la Generali-tat. La mitjana de la comarcase situa en 1,4 kg/dia/hab.,mentre que les Cabanyes s el

  municipi que menys embru-ta, amb 1,03 kg/dia/hab.

  Quant a recollida selectiva,Sant Sadurn s el que ms sa-plica en aquest cas, ja que el83,3% de la brossa s recolli-da amb aquest sistema. Olesade Bonesvalls es troba a la cuade la recollida selectiva, ja quenoms es recicla una desenapart dels residus que es recu-llen. La recollida selectiva en-cara s una assignatura pen-dent a lAlt Peneds. Demitjana, noms es recicla un37% seguint aquest sistema.

  Tot i aix, els altpenede-sencs hem millorat en aquestaspecte, ja que en el darrer anyvam generar menys residusque el 2010, en el qual es vanrecollir 1,51 kg/dia/hab.

  u Fe derrades

  En la notcia que vam pu-blicar la setmana passada so-bre la Ruta del Xat, es va po-sar, per error, que el nouambaixador era Joan Rocaquan, en realitat, s el xefFerm Puig. Daltra banda,tamb estava equivocat el ti-tular de la notcia La pre-della falsificada dun retaulegtic torna a Sant Mart. Enrealitat, havia de dir la pre-della original.

  u Ball de sal a la SCE LaMargaridoia dels Monjos

  Aquest dissabte a les 23h ala Societat Cultural i dEsbar-jo (SCE) La Margaridoia deSanta Margarida i els Monjoshi haur sessi de ball de salamb el grup Duo Karma.

 • el cargol. 15/11/12 0077Enxampen dos conductors a lAP-7 en contradirecci i sota els efectes de la droga i lalcohol

  Els Mossos d'Esquadra vandetenir un home de 36 anys ive de Matar que va fugird'un control policial i va con-duir temerriament amb unvehicle robat ms de 50 quil-metres per l'AP-7 des de Bar-celona fins a Vilafranca, po-sant en perill la vida d'altresconductors, provocant le-sions lleus a cinc agents idanys en quatre vehicles poli-cials contra els quals va xocar.El detingut acumula una qua-rantena d'antecedents poli-cials i va donar positiu en co-cana en el test de drogues. ElsMossos d'Esquadra van loca-litzar el detingut al carrer Sol-velles de Barcelona, al voltantde les 23h del passat 6 de no-vembre, circulant amb unvehicle sostret. A partir da-qu va ser una persecuci depellcula, ja que el conductorva fer ms de 50 km per lAP-7. A larribada del peatge deMartorell va trencar la barre-ra i va continuar la seva marxa

  desenfrenada. Quanva arribar a Vilafran-ca, els agents vancercar-lo i van orde-nar per megafoniaque saturs. El con-ductor va fer casoms de lordre i vaseguir avanant i en-vestint altres vehi-cles policials. Final-ment, lhome vaxocar contra tres vehicles po-licials que havien tallat la via ija no va poder continuar ambla seva escapada. El detingutva passar a disposici judicialdivendres passat al Jutjat deGurdia de Vilanova, que vadecretar-ne lingrs a pres.

  Per no va ser lnic cas. ElsMossos van detenir diumengeuna dona, Nria V.P,