Falsafah Islam

Embed Size (px)

DESCRIPTION

presentation

Text of Falsafah Islam

Slide 1

NAMA KUMPULAN EXTRA VAGANZANAMA AHLI KUMPULAN THARSSHINI GENGATHARANYOGENDRAN AMBROSEDEVAJITA NAGARAJFALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM BERMATLAMAT UNTUK MENERANGKAN HUBUNGAN MANUSIA DENGAN PENCIPTANYA, DENGAN SESAMA MANUSIA DAN DENGAN ALAMFalsafah Pendidikan IslamPendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampai ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam. Ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kesejahteraan abadi di akhirat.Sifat hubungan di antara manusia dengan Tuhan dalam Islam bersama - sama , bahawa manusia membuat hubungan dengan Allah dan Allah juga membuat hubungan dengan manusia . Tujuan hubungan manusia dengan Tuhan dalam konteks pengabadian atau ibadat . Dengan kata lain, tugas manusia di dunia ini adalah beribadah , sebagaimana firman Allah swt dalam Al - Quran surat Adz - Dzariat ayat 56 :

PERHUBUNGAN MANUSIA DENGAN PENCIPTANYABeliau menambah, "saya tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.Secara umum, ibadah kepada Allah, terdapat dua jenis, iaitu satu bentuk ibadah dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Allah, berdoa tidak ditentukan oleh tindakan-tindakan Tuhan Yang Maha Esa. Jenis pertama adalah doa Mahdhoh solat iaitu rasa khas ritual, dan tidak boleh berubah sejak dulu hingga sekarang.Bagaimana untuk rukuk dan sujud mengucapkan apa yang perlu dibaca doa Allah telah perintahkan SWT.Begitu Bagaimana jemaah tawaf dalam bacaan dan ejaan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Intipati ini jenis ibadah sebenarnya Mohon keampunan dan pertolongan dari Allah SWT.Apa yang dikenali sebagai jenis kedua ibadah atau solat di ghairu mahdoh diketahui, bahawa segala bentuk tingkah laku yang bertujuan untuk memberi manfaat, kejayaan dan keuntungan.

Hubungan sesama manusiaManusia tidak dapat hidup sendiri tanpaberhubungan dengan orang lain.Manusia diciptakan dari berbagai karakteristik,bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar salingmengenal satu sama lain.Manusia perlu berhubung dengan manusia lain supaya dapat membentuk masyarakat.

Hubungan manusia antara alam Surah Ad-Dukhn ayat 38. Ertinya: Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.2. Surah An-Nahl ayat 5 dan 81. Ertinya:Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu;padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.

Manusia adalah makhluk paling sempurna berbanding makhluk ciptaan Allah yang lain . Kesempurnaan tersebut dimiliki manusia kerana manusia dianugerahi akal dan nafsuDengan dua unsur tersebut , maka akan terdapat beberapa identiti yang melekat pada diri manusia , di antaranya yaitu sebagai hamba ( hubungan manusia dengan Allah ) , sebagai makhluk sosial ( hubungan manusia dengan sesama ) , serta sebagai khalifah ( hubungan manusia dengan alam .Hubungan manusia dengan Allah , iaitu sebagai hamba , maka manusia wajib beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya , kerana semua yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari . Dalam hal ini ibadah mempunyai dua dimensi iaitu itu ibadah yang bersifat mahdhah ( menegak ) , maupun ibadah yang bersifat ghairu mahdhah ( mendatar ) .

Selain sebagai makhluk individu yang diwajibkan menjalankan ibadah kepada Allah , manusia juga sebagai makhluk sosial . Dimana manusia hidup selalu memerlukan orang lain . Manusia hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain .Dengan demikian , maka manusia haruslah mempunyai akhlak yang baik , saling menolong dan menyayangi sesama manusia .Demikian pula dengan alam , selain menjalin hubungan baik dengan Sang Pencipta dan sesama manusia , manusia juga mempunyai amanah sebagai khalifah di bumi , di mana manusia diberi kemuliaan untuk menguruskan dan memanfaatkan segala kemudahan yang ada di bumi , tentu dengan tidak mengabaikan kaidah-kaidah penggunaan sumber -sumber