formativ beDömning på 2000-talet - ?· Studiens syfte och frågeställningar ... ENGLISH SUMMARY This…

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Delrapport frn skolforsk-projektet

  formativ beDmning p 2000-talet

  en versikt av svensk och internationell forskning

  vetenskapsrDets rapporter 2015

 • formativ beDmning p 2000-talet en versikt av svensk och internationell forskning

  vetenskapsrDet

  box 1035

  se-101 38 stockholm, sWeDen

  swedish research council

  isbn 978-91-7307-269-4

 • formativ beDmning p 2000-taletsa hirsh och viveca lindberg

  vetenskapsrdet genomfrde under 2014 ett projekt, skolforsk, fr att kartlgga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning. arbetet skedde p uppdrag av regeringen fr att resultera i kartlggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans fr skolvsendet. syftet var att skapa en plattform av kunskapsunderlag till det nybildade skolforskningsinstitutet. slutsatserna i denna delrapport r frfattarnas egna. vetenskapsrdets sammanfattande rapport, forskning och skola i samverkan, med en beskrivning av projektet och med de frgestllningar, resultat och rekommendationer som redovisats inom delprojekten kan liksom de vriga del- rapporterna laddas ner frn vetenskapsrdets webbplats.

 • INNEHLL

  FRORD ........................................................................................................................................................ 3

  SAMMANFATTNING ...................................................................................................................................... 4

  ENGLISH SUMMARY .................................................................................................................................... 5

  FRFATTARPRESENTATION ...................................................................................................................... 6

  1 INLEDNING OCH RAM .............................................................................................................................. 7 1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................. 7 1.2 Teoretisk ram/bedmningstraditioner .................................................................................................. 9 1.3 Studiens syfte och frgestllningar ................................................................................................... 12

  2 VERSIKTENS DESIGN OCH METODISKA VERVGANDEN .......................................................... 13 2.1 Design: val av sktjnster och skstrategier ..................................................................................... 13

  Procedurer fr skning och urval av internationellt publicerad forskning .......................................... 13 Procedurer fr skning och urval av forskning publicerad p svenska ............................................. 15 Nordiska utblickar .............................................................................................................................. 16

  2.2 Bearbetning och analys ..................................................................................................................... 17

  3 RESULTAT ............................................................................................................................................... 18 3.1 Formativ bedmning i internationell forskning ................................................................................... 18

  Generell verblick ............................................................................................................................. 18 Teoretisk frstelse av formativ bedmning/begreppsutveckling ..................................................... 20 Policy 26 Verktyg .............................................................................................................................................. 30 Implementering/Professionellt lrande .............................................................................................. 41 Elevers uppfattningar ........................................................................................................................ 45

  3.2 Formativ bedmning i svensk forskning ............................................................................................ 48 Dokumentation som grund fr formativ bedmning .......................................................................... 54 Formativ bedmning i klassrumskommunikationen .......................................................................... 59 Formativ bedmning och skolans styrning ........................................................................................ 65 Sammanfattning av de svenska studierna ........................................................................................ 67

  3.3 Nordiska utblickar .............................................................................................................................. 67

  4 SLUTSATSER OCH DISKUSSION .......................................................................................................... 70 4.1 Formativ bedmning teori, begrepp och metoder .......................................................................... 71 4.2 Formativ bedmning hinder och mjligheter fr ett framgngsrikt arbete ...................................... 72 4.3 Vrdet av befintlig forskning om formativ bedmning i relation till svenska sammanhang ............... 74 4.4 Kartlggningsmodellens starka och svaga sidor ............................................................................... 76 4.5 Rekommendationer ........................................................................................................................... 77

  REFERENSLISTA ........................................................................................................................................ 79

 • FORMATIV BEDMNING P 2000-TALET EN VERSIKT AV SVENSK OCH INTERNATIONELL FORSKNING 3

  FRORD

  Regeringen gav 2013-11-21 (U2013/6845/S) Vetenskapsrdet i uppdrag att svara fr genomfrandet av validerade kartlggningar av svenska och internationella forskningsresultat med relevans fr skolvsendet. Kartlggningarna skulle utg ifrn frgestllningar som r relevanta fr, och framtagna i samrd med, verksamma i skolan och frskolan. Syftet med kartlggningarna var att utgra underlag fr systematiska sammanstllningar av forskningsresultat med relevans fr verksamhet inom skola och frskola som Skolforskningsinstitutet skulle f i uppdrag att genomfra. Uppdraget formulerades efter att huvudsekreteraren fr Utbildningsvetenskapliga kommittn (UVK) vid Vetenskapsrdet utformat ett frslag till ett antal projekt som under ett r skulle arbeta fram ett underlag till Skolforskningsinstitutet.

  Uppdraget frn regeringen, med arbetsnamnet SKOLFORSK, har trots den korta tid som sttt till buds, resulterat i sexton delprojekt dr ett 40-tal forskare frn femton olika universitet i Sverige, Norge och USA har medverkat. En vlmeriterad forskare med expertkunskaper inom respektive omrde har varit ansvarig ledare fr de olika projekten. Delprojekten, som alla har genomfrts under 2014, varierar i tidsomfng - frn fyra till elva mnader. De kortare studierna syftar till att underltta den nya myndighetens initiala arbete avseende processer och modeller fr kunskapsbildning, och till att skapa gynnsamma frutsttningar fr anvndning av forskningsbaserad kunskap i skolan. De lngre projekten r exempel p olika typer av systematiska sammanstllningar av forskningsresultat. De visar p olika modeller och metoder fr hur forskning avseende lrande i skolan kan systematiseras och synliggras. Huvudsekreteraren fr UVK, professor Eva Bjrck samt projektledaren, fil.dr. Cristina Robertson har varit ansvariga fr projektet. SKOLFORSK har haft en referensgrupp med olika aktrer som arbetar med att befrmja praktiknra forskning och spridning av forskning. Projektet har haft nra kontakt med den grupp som planerat Skolforskningsinstitutet.

  Ett varmt tack riktas till alla forskare som med kort varsel gjort det mjligt att genomfra detta projekt. Ni har berikat skolvsendet och Skolforskningsinstitutet med en gedigen bas att utg ifrn i fortsatt arbete med skolans vetenskapliga frankring och uppbyggnad av den praktiknra skolforskningen i Sverige till gagn fr frskolor, skolor och lrarutbildning. Skolforskningsinstitutet nskas framgng och lycka med sitt fortsatta arbete!

  Petter Aaasen, ordfrande, Utbildningsvetenskapliga kommittn Eva Bjrck, huvudsekreterare fr utbildningsvetenskap, Vetenskapsrdet

 • FORMATIV BEDMNING P 2000-TALET EN VERSIKT AV SVENSK OCH INTERNATIONELL FORSKNING

  4

  SAMMANFATTNING

  I denna versikt kartlggs och redovisas forskningslget i Sverige och internationellt med avseende p 2000-talets forskning kring formativ bedmning i grundskolan eller motsvarande. Vr analys visar att teoretiska studier i allt hgre utstrckning positionerar formativ bedmning som en kontextbunden social praktik, snarare n en uppsttning generella metoder. Samtidigt har ett ftal stora metastudier som presenterar anmrkningsvrda effektstorlekar p kat lrande hos elever lett till att man p policyniv fattat beslut om storskalig implementering i mnga lnder i vrlden. Forskare tycks verens om att klassrumsimplementering av formativa praktiker behver stdjas av processer dr professionellt lrande ges utrymme, men i realiteten saknas ofta sdana processer. Man har kunnat se att avsaknaden av kollegialt lrande bland lrare och skolledare mnga gnger innebr att pseudo-formativa praktiker utvecklas, dr frstelsen av formativ bedmning tenderar att bli instrumentell och kopplad till ett mer rituellt arbete med ett generellt metodpaket. Vi har ocks sett att IKT-relaterade verktyg fr formativ bedmning r p stark frammarsch. D formativ bedmning betrakta