of 4 /4
KH>mKeBHVJ je3VJK 18/4 (19'89) cpehy H OHH: KOjlJ1j no'I'iIIa•.n;a.jy no.n; npu.n,ow:x:e uspase !J1 O!HH noTIIa,n;a,- jy no;zi; npujeo.n,ow,-x;e uspase Ma;n;a cy TO CTpo110 paarpaID1'!€He KaTe- vopHje c o63HpOM Ha Tl11!1 ,o6a1Bemmr aTpn:6yTa:: y ca:cTaBy npMJIO[ll'l{:HX J1J3- pa:3a caMo Mop<Pom:omK!Mi Kompye'HTHH aTpH6yTu, a y3 rrpMje,n;:.rromKe Ji1'3pa3e ca!Mo H€KOIHDpyeHTHJ1 {yn. lNTp. cryio,n;HOC CJbe,n;eh'11X y 'M'OHOrpatj:)wj11 Hepa3p;IBOjHHX npMIMjepa: 'H,a Taj 'H,a"lun, U3 npesenTUBnux pa3JtOia, y Taj •wc, na .n,a-x; na"lun HacnpaM y sna-x; noTsp!Jusa'fha, y nosooy c.1tpTu, na .1tjecT,O ype01iU'X:a, H CJl.). IlplY1JT()WK'l1 Ji1 npHj.e,n;JIOillKM H3pa3Jf % C%HTa'K- Clil''IBM Y1l C€Ma'HTJ11'.IKH 'CTporo cy paGrpaHM'leHe · KaTeropirj 1 e, na je THM qy.n;- HMje .n;a: 3HHKa y Q'HjeJioj 1VJJOHOrpacp0J1;j: J1 yom.uTe HeMa TepM1 J1Ha »np'111JIO[!IKH: 11l3paG« Hero H CBe npMJI1ornKe H3pa•3e nporJiaurnBa rrpW}€\z:\'JIOlll!K, wM {B. Hnp. Ha: CTp. 93), IUTO je O'llp;a ,Pe3yJITHpamo p;;MJleMa""1a J1 »KO'M<IIpOMMCM!MJa« y OIIHCY 'Kl()HKpeTHMX np'MMijepa. 36or TJOlI'a: MHOrJ1 rrpHMjeprr, y3 HalB€:z:1•€He, Tpa}Ke l1 urnpe KOMeHT' a:pe e 6H ce MOI'JIH npHXBaTJ1TJ1 6e3 pe3ep1Bvr y CKY111HHM y Kojoj cy c:spcTa!HMJ. Caa\Hf'M' TMM je MJopaJia 6HT'.11 ycWT:it>eHHja, y3 YJKJby'!· eH>e Beher 6poja rroll'xpnTepuja, Koj 1H 6u O',l!ipa2KaB-aJrn ca:MOOBOjHO.CT JifJlJ1 :BHllle HaBe,n; eHJ1X npH1Mjepa (KojH IIO' He'leMY illlTpqe Jif3 C'.K<yTIHHe y I KOd •Y ' CY yBpmrreHJ1). ,IJ;a ce He fon CTeKaO rrm·peu1aH yTMcaK, H ,!!;a npeawa ayTopKM He 6HcMo 6'WJrJf HerrpaBe<,!l;!IDf, noT- pe6Ho je petrn ,n;a Haj:seheM 6pojy HaBe,!l;'eHHX npuMjepa »O,!l,!rOBapajiy« M3a- 6paRM KJiaCM'tj:J·MKaIJ;:HIOHJ1 · KPJ%tT'epwjJf. IlpHMjepu Koj.e · CMO KOU\!l'eHTapM! CaJrn (Y13 jom HeKe) 1 CaM10 ITO'IGIByjy ,n; ·a je e!VLJ]HpM:j CKM ,lI!JfO MIO'IIO'rpaciJMje <CJia6HjH o• p; 3a'J11CTa BeOMa ,lI!06poT Teo1 p:r-i;j'C'K01r f:l'WjeJia. AJIH 3ap ce yorruITe O\ll; Hje;n;- :He KH:.Jilre Jif iM02Ke O'ieirnIB:aT:H ,n;:a CBia 6yi,n; ,e Ha H'CToj liayi'l'Hoj pa13HH%, ,n:a 6y,n;e yomuTe 6e3 »,n;:HJieMJa« {a rmce6Ho M{Jo je . To jom rrpBa KI-bHra je,n;Hor ayTo - pa, 111 j• our H3 , ciJl!HT' lH{JCH'lKe npo6JieMaTH>Ke). :V.fa 'CBera peqeHo<r rrpoM311fJia:3J1 11 H:CIIpaBaH 3JaKJbY'la:K o pa3MaTpaHoj K1hlf3' J11: p;a CMJO 6e3 o63:J1: pa Ha HY2KHe He,!JiOCTa'I'Ke - ,lli0'.6MJIM 3Ja· MiCTa Bp:HJje,n;Hy Morrro· rpaqmjy, Ko< jnM ce Hay'IHOj jaBHOCTM Ha Haj61oJbw MO:ryh•H Ha'l'Y.l'H MapYija 3HHKa Kao MOl,!J;'epaH ,Vladimi;r Osi'pi()/\T, Francuski glagol FAIRE - semantika i grama- , tika - Filozofski fakultet, Monogirafije 2, Sairajevo, 1989. Napisati momograd'iju o samo jednom iglaigolu, 1 bez Olbzira na njegovu rasprostranjenost, predstavilja i:nteleiktualnu prodornost u nauku o je:ziku. Takav poduhvat, u domenu fundamentalnog istraživatnja, podra:zumijeva ogroman kvantum znanja iz svi.ii disciplina, i to u ravni 1gidje se te disoipJ.:ine ukrštaju i prožimaju. 238

Francuski glagol FAIRE semantika grama ,tika to · 2017. 11. 30. · Knji!Ževni. jezik 18/4 (1989) faire čiru okosnicu izraza.Zasluga autora je naročito u činjenici što zna lački

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Francuski glagol FAIRE semantika grama ,tika to · 2017. 11. 30. · Knji!Ževni. jezik 18/4 (1989)...

 • KH>mKeBHVJ je3VJK 18/4 (19'89)

  cpehy H OHH: KOjlJ1j no'I'iIIa•.n;a.jy no.n; npu.n,ow:x:e uspase !J1 O!HH Kođ11 noTIIa,n;a,-jy no;zi; npujeo.n,ow,-x;e uspase Ma;n;a cy TO ~IB~je CTpo110 paarpaID1'!€He KaTe-vopHje c o63HpOM Ha Tl11!1 ,o6a1Bemmr aTpn:6yTa:: y ca:cTaBy npMJIO[ll'l{:HX J1J3-pa:3a ~011Ia3e caMo Mope Beher 6poja rroll'xpnTepuja, Koj1H 6u O',l!ipa2KaB-aJrn ca:MOOBOjHO.CT je~or JifJlJ1 :B•Hllle HaBe,n;•eHJ1X npH1Mjepa (KojH

  IIO' He'leMY illlTpqe Jif3 C'.K

 • Osvrti i prilkia!zi·

  Pokušaću da u glavnim crtama 1predstavim tematiku ovie studije. čime neću ni irzdaleka olbUJhvatiti svie probleme koje autor uspješno rješava na svoje zadovoljstvo i zadovoljstvo svih onih ikojim.a je studija 1n:am:ije-njena.

  Građa studije strukturisana je k:ro:z s1je1deće cjeline: 1. Uvod, 2. Po-pis kratica, 3. Pop1s lbi'bliograifsik.ih kratica, 4. IUičestafost faire u diskursu, 5. Brojičani podaci dolbijeni lbrojarnjeim, 6. Podaci do1bijeni procjenom nakO'n S()(rl.diranja, 7. Broj-ča:rri podaci o faiire u anketi ~·fram.c;ais d'onidamental«, '8. Semantika glagola faire, 9. Napomena o aktantima, 10. SU!bjekat, 11. Di-rektni objekat, 12. Indirektnli abjekat, '13. iimenski dio predikata i 'Predi-katna idopurna, 14. Sintagma faire + V-n/N, 15. Frazeolo:gija i glagol faire, 16. Faire s IOIIloanatopejama i iskazima, 17. !FaktiiJivna 1(kau"Zativna) funkciđa gtlaigola faire, 18. Faire + infilnitiv u »franc;ais fondamental«, 19. PrngJed struktiUTa u talbeli ibr. '1, 20. Alktanti faktitivnih konstrukcija u F. F„ 21. Fafa·e i neprietlazni glagoli stativnog i medijalnog značenja, 22. Faiffe sa rnepre-laznim 1gtlagolima kretanja 23. Faire + prela1zni glagoli, 124. Se faire + + ind'initiv, 25. se {=OD), 26. se {= OI) , ·27. Glagol faire u zamj·em.jivačkoj fumkdji, 28. Opšti uslovi iza re'Prerzentovanje glagoJa i gl.agolskog kom-pleksa, 29. Pregled po tipovima re:čenka, 30. U parataksi: u jukstoponi-rarnim rečenicama; u kooodiniranim rečenicama, 31. U hipotaksi: u sup-stantivnim rečenicama, u relativmim rečenicama; u adveiiblijalnim rečenicama, 32. Zamjenjivačka ul01ga faire u pitanjima, 33. OgraniOeinja zamjie-njivačke funkdje glagola faiffe, 34. Promjena objekta i zamjenjivanje, 35. Prelazni glagoli stanja, ·36. Zaikiljučak, 37. Napomene, 38. Resuim.e, 39. B:iib-liografija, 40. Ime111skd. registar.

  Sudeći po naslovu, ova studija treba da predstavlja moml()lgrafiju čija je sadržina dosta precizllo određena - semantika i .gramatiika glagola faire u savremenom francuskom jeziku. Međutim, pažljivijim išičitavanjem, d10-lazimo do saznanja da su pitanja koja se ovdje razmatraju :znatno šdra i da se dOlbrim dijelom odnose ma nauku o jeziku uopšte 1(opšteliingvistioki nivo).

  U cjelini posmat'.l'am, rad predstavlja sistematsku studiju, savremeno koncipiranu, lwja počiva na čvrstoj i studiozno proučenoj li:ngvistli1čkoj nau-ci. Ovdje riječ gramatika pokriva sistematska proučavanje sastavnih ele-menata francuskog jezika uopš·te, kao i njegove cjelakup111ooti. U ovom :maČl

 • Knji!Ževni. jezik 18/4 (1989)

  faire čiru okosnicu izraza. Zasluga autora je naročito u činjenici što zna-lački određuje granice izraza sa glaigoilom faire, J to uvijek u domenu gdJe se ukrštaju: sintaksa, semantika, stilistika i leksikologija. Time se ovaj rad postavlja na opštelingvist~čki nivo. Ovakav metodološki pristup rezul-tat je dugogodišnjeg autorovog naučnog .i nastavn1i1čkog rada. Naći mjeru i uspostaviti sklad između naUike o jeziku i didaiktike jezika, između naučnog i .stručnog čina, :nije nimaJo lak i jednostavan posao. Studija 1govor1 !Ile samo o naučnoj li. stručnoj obaviještenosti autora nego predstavlja prvu sistematsku monografiju o glagolu f1aire u svjetskoj romaltlistid, iako ovaj glagol .svojim prisustvom u jeziku i diskursu, još u .starofrancuskom je!Ziku. predstavlja naučni izazov.

  što se pak tiče drugog naziva irz naSllova - semantika, potrebno je dati i njegovo objašnjem.je. Donedavno se .semantika smatrala jezičkom komponentom kojom su se interpreti:rale sintaksičke struikture. Prevaga c~ zanimanju za sinta1ksi«)ke probleme traje od Bloomfie1da do Chomskog. Piri kraju toga razdolblja javljaju se prvi pravi znaci otpora dug1otrajnoj pre-vlasti sintaksičke misli, a ujedno i savremeni strukturalni pristup seman-tičkoj strukturi (komponencijal:na ai1t1aliza). Autor ovdje 'Uspijeva, Za!Ilema-rujući mogu formalinih kate:goirija, da svakom znafonjskom sadržaju od-redi mjesto u sklopu drugih i da se takvi odnosi cšto tačnije opisu.

  Sa zadovoljstvom možemo tkonstatovati da se u ovom slUIČaju radi o monografskoj studiji koja ne ispunjava samo 'UOibi.čajene propozicije o ka-rakteru monografije nego je uzor naučne akribi1čnosti.. Rađen precizno sa odličnim poznavanjem pr01blema iz domena opšte lingvistike, psihoLvngvi-s.tike, primijenjene lingvistike i didaktike jezika, ovaj raid, svojom struk-turom jezi;čkih zakonitosti, privlači pažnju i pobuđuje interes. Zna1a1čkli.m i studioznim izborom je:z1čkog materijala (korpusa) autor je uspio do mje-re koja imponuje i koja potpuno ulazi u atmosferu sredine ikoja s1e tim jezikom služi, čime se .iz!bjegava svaka opasnost od. artificijelnooti i arha-ičnosti.

  Napuštajući tradicionalni metod, autor je uspio da određene jezičke zakonito.sti , u domenu strukturaJ.ne lingvistike, prezentira na pristupačan i uvjerljiv način. Prema bogatoj na'UJČnoj hteraturi (142 knj:i.ge iz li111gvisti-ke i ,graunatik,e, 187 članaka i prika:za, 28 rječnika iz perioda prije savre-menog d'rancuskog j

 • Osv·rti i pri!kialzi1

  ću jeziOke .analize. Od početka dG kraja r-ukopisa prisutna je naučna i stručna obaviještenost autora, kaG i stanovište da formalna i logička kompo-nenta jez:iika djeluju solidarna pri intecy['etacijJ jezi1čkiih ič'injeniica. Što se pak bče lingvističke termino[ogije, autor osta}e u dGmenu moderne foan-cuske lmgvistike.

  Lz ;p:rethodnG re6enog prGi:zi~aizii ida Gva modernG koncipirana, jasnG i koncizmo pisana studija predstavlja valjan doprinos romanistici na srp-skGhrvatskom jezičkGm području i da 6e biti irnrisna i pGuzd.ana monGgra-fija o 1glagol·u faire ru savremen()(ffi francuskom jeziku, predstavljajući .tnGV prndGiI' u jezi·čku problematiku uopšte. 1Podr.a:zumijevajući , u izvjesnom smi--sJu, ne+ku vrstu kanver,genrci]e između metodološkog i teGrJjs ko1g pristupa, koji opet, sa svoje strane, objedinjuje nauč.nu i didaktičku komp0111entu iz koje proiziilaze mnoge jezi1čke :zakanitooti na opštelinigvisti1čkom pl:amu, ova mGnGg.rafija će kGristiti ne samG nastavnicima, p:rofesGrima, studenti-ma i proučavaocima francuskog jeQ;ika negG i svima Gnima kGji se nia bilG lmji način interesuju :za nauku G jeziku.

  VladG Sumć

  241