of 14/14
HANDBOEK Beroepspraktijkvorming Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Plaats BPV in het Radiusconcept 3. Werkwijze StagePlaza 4. Rollen en taken in de BPV 5. Beoordelen van de BPV 6. Formele zaken A. Melding BPV BOL-BBL B. Lege bewijskaart Bijlage BPV

handboek BPV cohort 2016

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of handboek BPV cohort 2016

 • HANDBOEKBeroepspraktijkvorming

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding

  2. Plaats BPV in het Radiusconcept

  3. Werkwijze StagePlaza

  4. Rollen en taken in de BPV

  5. Beoordelen van de BPV

  6. Formele zaken

  A. Melding BPV BOL-BBL

  B. Lege bewijskaart

  Bijlage

  BPV

 • Handboek BPV

  2

  1. Inleiding

  Voor je ligt het handboek BPV. Een belangrijk deel van je opleiding doorloop je in een leerbedrijf. We noemen dit deel van de opleiding de beroepspraktijkvorming (BPV). Dit handboek geeft je basisinformatie die van belang is voor de begeleiding en de beoordeling in de BPV. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan formele zaken rondom de BPV. Dit handboek is gemaakt voor de student, de praktijkopleider en de studieloopbaan-begeleider. Voor nadere informatie verwijzen we naar de website van het Radius College www.radiuscollege.nl/stage-en-werk/stageplaza.

  2. Plaats BPV in het Radiusconcept

  Binnen het Radiusconcept is gekozen voor onderwijs welke aanzet tot beroepsleren. Dit houdt in dat we aansturen op het ontwikkelen van competenties. Een competentie is een combinatie van kennis, houding en vaardigheden. Het Radius College wil de student leren om in verschillende situaties op de juiste manier te handelen. Het uitgangspunt hierbij is dat je vooral leert in echte beroepssituaties, waarin de student gevraagd wordt realistische beroepsproblemen op te lossen.

  3. Werkwijze StagePlaza

  StagePlaza is het servicepunt van het Radius College met betrekking tot leren in de beroepspraktijk. Wij begeleiden de studenten gedurende het volledige proces van de beroepspraktijkvorming (BPV). Het Radius College vindt ervaring opdoen in de rele beroepspraktijk belangrijk voor de studievoortgang en persoonlijke groei van de student.

  Wat biedt het team StagePlaza om deze ambities waar te maken: klantgerichtheid door n vast aanspreekpunt voor zowel de student als de praktijkopleider persoonlijke ontwikkeling van de student staat centraal vertrouwen in het willen en kunnen van de student betrokkenheid bij de student en het bedrijfsleven

  We zeggen niet voor niets:

  ROC West-BrabantRadius CollegeStagePlaza

  Uitgifte: augustus 2016Versie: 01

  StagePlaza maakt werk van lerenStagePlaza bevindt zich in ruimte 115 in het hoofdgebouw van het Radius College. Hier tref je de frontoffice aan; zij zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten en bedrijven. Van daaruit word je verder geholpen. Ook zorgen deze medewerkers voor de administratieve processen rondom de BPV.

  De BPV-begeleider heeft de volgende hoofdtaken: het werven van BPV-plaatsen het matchen van de student aan een BPV-plaats het begeleiden van de student gedurende de BPV

 • Handboek BPV

  3

  Ellis UijtdehageTeam ICT06 514 098 32

  Sophie BontjeTeam mediavormgeving06 468 976 11

  Louis Blankers Team elektrotechniek06 519 871 51

  Caroline HermansTeam installatietechniek, 06 117 396 08

  Irma OomenTeam engineering06 468 976 10

  Marie-Jos van Deelen Team engineering06 468 976 14

  Mandy van Dongen Team motorvoertuigen06 105 692 05

  Johan van HaperenTeam autoschadeherstel06 217 003 49

  Kalinka DekkersTeam bouwkunde, bedrijfsautos, mobiele werktuigen06 309 864 44

  Het team StagePlaza:

  Malou HellemonsRegio West-Nederland06 267 389 80

  Jrgen KaalRegio Oost-Nederland06 117 832 90

  Ria WeltenFrontoffice/planner

  Contactgegevens:[email protected] 076-5733411

  Openingstijden:Dagelijks van 8.00-17.00

  Monique BlijlevensTeam transport & logis-tiek, werktuigbouwkunde06 267 401 75

  Adrinne MutsaersTeamcordinator06 510 616 53

  3

  Iedere klant (student, praktijkopleider en studieloopbaanbegeleider) heeft in principe n vaste BPV-begeleider als aanspreekpunt. De BPV-begeleider is gekoppeld aan een opleidingsteam van het Radius College. Indien het BPV-bedrijf zich op grotere afstand van het Radius College bevindt, dan wordt de student bezocht door een regio-BPV-begeleider.

  Het BPV-gesprek

  De BPV-begeleider van het Radius College bezoekt de student n keer per periode, met een maximum van drie keer per schooljaar, bij het leerbedrijf om de leerresultaten te bespreken. Zon gesprek duurt ongeveer 40 minuten. Dit gesprek is gericht op de voortgang en niet beoordelend van aard. Je kunt altijd terecht bij de BPV-begeleider voor vragen, opmerkingen of zaken die spelen op de BPV. Afhankelijk van de situatie kan er een extra bezoek plaatsvinden. Dit gebeurt op verzoek van de student, de praktijkopleider en/of de studieloopbaanbegeleider.

 • Handboek BPV

  4

  Overige diensten StagePlazaStagePlaza biedt naast de individuele begeleiding ook trainingen aan. Tevens verstrekt zij informatie aan de klanten. Denk hierbij aan: sollicitatietraining speeddaten voor praktijkopleider en student informatieavond voor de praktijkopleider bijeenkomst over actuele themas

  4. Rollen en taken in de BPV

  Gedurende de BPV-periode krijgt de student te maken met diverse mensen in verschillende rollen. Onderstaand overzicht beschrijft wat er van deze mensen verwacht wordt tijdens de voorbereiding, uitvoering en afsluiting van een periode praktijkleren.

  Student Praktijkopleider (vanuit het leerbedrijf)

  Voor

  ber

  eid

  ing

  1 meldt zich aan bij StagePlaza2 orinteert zich actief op bedrijven en leermogelijk- heden, bijvoorbeeld via www.stagemarkt.nl3 weet wat hij wil leren4 is gemotiveerd5 schrijft een sollicitatiebrief en cv6 voert sollicitatiegesprek met praktijkopleider7 houdt de BPV-begeleider actief op de hoogte van de status van zijn sollicitaties (bij afwijzing opnieuw beginnen bij stap 2)8 informeert na aanname de BPV-begeleider m.b.v. document Melding Beroepspraktijkvorming over zijn BPV-plaats9 ondertekent Praktijkovereenkomst en laat de praktijkopleider en eventueel ouders ook tekenen

  1 maakt leermogelijkheden/inzet studenten kenbaar bij BPV-begeleider2 voert sollicitatiegesprek met student3 kijkt of de verwachtingen van de student en het leerbedrijf op elkaar aansluiten4 maakt concrete afspraken met de student en BPV-begeleider over vorm, inhoud, begeleiding en beoordeling van de BPV-periode5 informeert collegas over komst student6 ondertekent Melding Beroepspraktijkvorming7 tekent praktijkovereenkomst

  Uit

  voer

  ing

  1 is goed voorbereid en gemotiveerd om aan de BPV te beginnen2 houdt zich aan de huisregels van het leerbedrijf3 volgt instructies van de praktijkopleider op4 bespreekt met de praktijkopleider wat hij wil leren5 maakt een rele werkplanning m.b.t. de te maken bewijskaarten6 voert periodiek een BPV-gesprek met zijn praktijk- opleider en BPV-begeleider7 werkt actief aan de opbouw van zijn portfolio middels bewijskaarten en laat deze beoordelen door de praktijkopleider8 schakelt bij vragen en onduidelijkheden eerst de praktijkopleider in en indien nodig ook de BPV-begeleider9 handelt naar verkregen feedback

  1 zorgt voor een goed leerklimaat in het bedrijf2 introduceert de student binnen het bedrijf3 wijst de student op de sociale en maatschappelijke regels die in het bedrijf van toepassing zijn4 faciliteert de student bij het uitvoeren van de werkzaamheden5 bespreekt met de student zijn leerdoelen en de route om deze doelen te realiseren d.m.v. praktische werkzaamheden6 stimuleert de student en daagt hem uit zelf oplossingen te bedenken7 toont interesse in de student en stemt de mate van begeleiding af op de behoefte van de student8 geeft de student feedback op het uitvoeren van de werkzaamheden9 beoordeelt de ingevulde bewijskaarten op STARR, kruispunten en L&B, zie hoofdstuk 5

  Afs

  luit

  ing 1 zorgt dat alle onderdelen van de BPV zijn afgerond

  en ingeleverd2 vult de eindevaluatie in

  1 beoordeelt de student op basis van de gemaakte afspraken, zie hoofdstuk 52 vult de eindevaluatie in

 • Handboek BPV

  5

  BPV-begeleider (vanuit StagePlaza) Studieloopbaanbegeleider (SLB)

  Voor

  ber

  eid

  ing

  1 zorgt ervoor dat student en praktijkopleider weten wie het aanspreekpunt is en wanneer het bereikbaar is2 informeert de student over werkwijze StagePlaza3 verwerkt inschrijving van student in ComTak4 ondersteunt de student bij het zoeken van een BPV-plaats5 draagt bij een goede match tussen student en leerbedrijf6 controleert op basis van het formulier melding Beroepspraktijkvorming of het bedrijf erkend is voor de opleiding van de student7 melding BPV verwerken in ComTak, zodat praktijk- overeenkomst aangemaakt kan worden8 draagt bij aan heldere voorlichting bij de start van de BPV-periode

  1 bespreekt tijdens de SLB-bijeenkomsten het belang van een goede matching tussen student en leerbedrijf2 zorgt voor bedrijfsorintatie, presentatie- en sollicitatievaardigheden, eventueel met ondersteuning van StagePlaza3 stimuleert en motiveert de student om actief op zoek te gaan naar een geschikte BPV-plaats4 bespreekt ervaringen bij het solliciteren tijdens Portfoliogesprek en de Studieloopbaanbijeenkomst5 Stuurt student met formulier Melding Beroeps- praktijkvorming naar StagePlaza

  Uit

  voer

  ing

  1 bezoekt de student en praktijkopleider 1 maal per periode of minimaal 3 maal per jaar2 begeleidt de student en de praktijkopleider3 informeert de SLBer over de voortgang van de student op de BPV d.m.v. gespreksverslagen in ComTak4 maakt van alle contactmomenten een notitie in ComTak

  1 bewaakt de voortgang van de student in de BPV door middel van de gespreksverslagen van de BPV-begeleider en de studievoortgangsmeter2 bespreekt met de student alternatieve opdrachten, indien werkprocessen niet uitvoerbaar zijn in de BPV3 bespreekt met de student de opgedane ervaringen in de BPV tijdens Portfoliogesprek en de Studieloop- baanbijeenkomst (LOB)

  Afs

  luit

  ing

  1 evalueert de BPV-periode op basis van de eindevaluatie en onderneemt indien nodig actie2 draagt zorg voor een correcte administratieve afronding3 informeert naar continuering of uitbreiding van de leermogelijkheden bij het leerbedrijf

  1 neemt de beoordeling van de praktijkopleider mee als onderdeel van de totale beoordeling van de BPV

 • Handboek BPV

  6

  5. Beoordelen van de BPV

  Opbouw portfolio

  Het ministerie bepaalt aan welke eisen een student aan het eind van de opleiding moet voldoen. Deze eisen staan beschreven in het kwalificatiedossier van de opleiding. Ze staan beschreven in kerntaken en werkprocessen. Zie onderstaande schemas.

  Niveau Werkproces CompetentiePrestatie-indicatorzonder uitsplitsing

  Prestatie-indicatormet uitsplitsing

  B (beginnend) Verwijdert constructie-onderdelenVakdeskundigheid toepassen Volgens tekening werken

  Onder begeleiding volgens tekening werken

  G (gevorderd) Verwijdert constructie-onderdelenVakdeskundigheidtoepassen Volgens tekening werken

  Na instructie volgens tekening werken

  BB (beginnend beroepsbeoefenaar)

  Verwijdert constructie-onderdelen

  Vakdeskundigheid toepassen Volgens tekening werken

  Zelfstandig volgens tekening werken

  Een voorbeeld

  6

  Het opleidingsteam heeft deze eisen vertaald in 3 niveaus, die aansluiten bij de fasen van de opleiding. De beginfase (B), de middenfase (G) en de eindfase (BB). De 3 niveaus worden gellustreerd in onderstaand voorbeeld.

  Competenties

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  Op

  leid

  ing

  Ker

  ntaa

  k 1

  Werkproces 1.1 X X X

  Werkproces 1.2 X X X

  Werkproces 1.3 X X X

  Werkproces 1.4 X X X

  Ker

  ntaa

  k 2

  Werkproces 2.1 X X X

  Werkproces 2.2 X X XWerkproces 2.3 X X X

  Werkproces 2.4 X X X

  Opbouw kwalificatiedossier voor opleiding die gestart zijn voor 1 augustus 2016

  Op

  leid

  ing

  Basisdeel Kerntaak B1-K1 Werkproces B1-K1-W1

  Werkproces B1-K1-W2

  Werkproces B1-K1-W3

  Werkproces B1-K1-W4

  Kerntaak B1-K2 Werkproces B1-K2-W1

  Werkproces B1-K2-W2

  Werkproces B1-K2-W3

  Profieldeel Kerntaak P1-K1 Werkproces P1-K1-W1

  Werkproces P1-K1-W2

  Kerntaak P1-K2 Werkproces P1-K2-W1

  Werkproces P1-K2-W2

  Keuzedeel A Kerntaak D1-K1 Werkproces D1-K1-W1

  Werkproces D1-K1-W2

  Keuzedeel B Kerntaak D1-K1 Werkproces D1-K1-W1

  Werkproces D1-K1-W2

  Opbouw kwalificatiedossier voor opleiding die gestart zijn na 1 augustus 2016

 • Handboek BPV

  7

  Stap 1 De student gaat naar ComTak

  Stap 2 De student ontvangt een lege bewijskaart (zie bijlage B)

  Stap 3 De student beschrijft aan de hand van de STARR-methode hoe hij aan deze criteria gewerkt heeft

  Stap 4 De student koppelt de beoordelingscriteria/kruispunten aan de bewijskaart

  Stap 5 De student voegt het bewijs aan de kaart toe (bv. een tekening of foto)

  Stap 6 De student zet de bewijskaart op definitief

  Stap 7 De student print de bewijskaart uit en geeft deze aan de praktijkopleider

  Stap 8 De praktijkopleider kijkt de bewijskaart na. Indien akkoord ondertekent hij de bewijskaart

  Stap 9 De student upload de ondertekende bewijskaart in ComTak

  Stap 10 De studieloopbaanbegeleider krijgt een signaal dat een bewijskaart is ingeleverd

  Stap 11 De studieloopbaanbegeleider controleert de bewijskaart

  Stap 12 Indien de studieloopbaanbegeleider ook akkoord is, accordeert hij de bewijskaart

  Stap 13 De bewijskaart is nu definitief en leidt tot groei op de studievoortgangmeter van de student

  Werken met het portfolio*

  De studenten van het Radius College werken gedurende hun schoolcarrire met een portfolio. Een portfolio is een (digitale) map waarin de student bewijzen verzamelt van zijn prestaties. Deze bewijzen tonen aan welke resultaten de student bereikt heeft en welke voortgang hij gemaakt heeft. Het portfolio is eigendom van de student, hij is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden, vastleggen van gegevens en het bewaren ervan.

  Voor het portfolio verzamelt de student bewijzen, waarmee hij aantoont op welk niveau hij de werkprocessen beheerst. Al deze bewijzen toont de student aan met een bewijskaart.

  Het is de bedoeling dat de student gedurende de opleiding steeds beter in staat is om taken uit te voeren die bij het beroep horen. Hoe verder de student komt in de opleiding, des te ingewikkelder de beroepsopdrachten die hij moet kunnen uitvoeren. In het opleidingsspecifieke deel van het handboek BPV staan de uitgewerkte eisen en een voorbeeld van een bewijskaart beschreven.

  * In sommige situaties werken studenten met een andere versie van de bewijskaarten.

  iedere student maakt iedere onderwijsperiode minimaal 3 bewijskaarten

  op iedere bewijskaart staat minimaal 1 Loopbaan en Burgerschap criterium

  bij iedere nieuwe bewijskaart gaat de student op zoek naar een klus die andere werkprocessen en competenties raakt

  bij iedere nieuwe bewijskaart gaat de student op zoek naar een klus die complexer is (vb. qua tijd, qua moeilijkheid)

  het bewijs dat toegevoegd wordt aan de bewijskaart is:

  relevant: de bewijzen hebben een relatie met de kerntaken, werkprocessen en competenties uit het kwalificatiedossier authentiek: aantoonbaar van de student actueel: niet ouder dan 5 jaar valide: er is duidelijk te zien over welke beoordelingscriteria het gaat

  Algemene regels met betrekking tot het portfolio zijn:

 • Handboek BPV

  8

  Situatie:

  Wat was de situatie?Wie waren erbij betrokken?Waar speelde de situatie zich af? Wanneer?

  Taak:Wat was je taak?Wat werd er van je verwacht?Met wie heb je overlegd?

  Actie:

  Hoe was je aanpak?Hoe reageerden anderen op je?Heb je speciale materialen en technieken gebruikt?Welke?

  Resultaat:

  Heb je je doel bereikt?Hoe weet je dat?Wat kwam er uit?Wat was het resultaat?

  Reflectie:Hoe vond je dat je het deed? Was je tevreden over het resultaat?Wat zou je de volgende keer anders doen?Wat heb je daarvoor nodig?

  Toelichting STARR-methode

  De STARR-methode is een manier om je bewijs toe te lichten en terug te kijken op het resultaat.De vragen kan de student gebruiken als een hulp bij de beschrijving.

  ComTak

  Het Radius College werkt met het systeem ComTak. ComTak is een webbased onderwijsmanagement-systeem, waarin de studievoortgang en presentie van de studenten worden bijgehouden.

  Beoordelen van de BPV

  Om de BPV af te ronden dient de student aan twee criteria te voldoen:1. Hij heeft voldaan aan de gestelde BPV-uren, welke zijn opgenomen in de praktijkovereenkomst (POK).2. Hij heeft voldaan aan de BPV-opdracht, namelijk minimaal 3 bewijskaarten per onderwijsperiode die voldoen aan de beschrijving in paragraaf opbouw portfolio*.

  De school is verantwoordelijk voor de beoordeling. De studieloopbaanbegeleider laat zich leiden door de beoordeling van de praktijkopleider. Indien hij van diens advies afwijkt, motiveert hij dat schriftelijk.

  * In het opleidingsspecifieke deel staan de uitgewerkte eisen van de betreffende opleiding uitgewerkt.

 • Handboek BPV

  9

  Diplomering

  Om een diploma te behalen dient de student te voldoende aan de volgende eisen:1. Op basis van het kwalificatiedossier moet de student aantonen dat hij het vak beheerst op het niveau van een Beginnend Beroepsbeoefenaar (BB). Bij het Radius College wordt dit aangetoond middels de zogenaamde Proeve(s) van Bekwaamheid (PvB). Een PvB is altijd op BB-niveau. Een PvB kan plaatsvinden op school of in de praktijk. Een PvB kan n of meerdere dagdelen duren. Het is een examen waarbij de student laat zien dat hij een complexe beroepsopdracht kan uitvoeren op BB-niveau.2. De student voldoet aan de taaleisen die zijn gesteld;3. De student voldoet aan de rekeneisen die zijn gesteld;4. De student toont aan dat hij heeft gewerkt aan loopbaan & burgerschap;5. De student voldoet aan de BPV-eisen die zijn gesteld;6. De student voldoet aan de keuzedeel-eisen die zijn gesteld (van toepassing op opleidingen die gestart zijn na 1 augustus 2016). Werkdagen / werktijden

  De student ontvangt een rooster, waarop aangegeven staat welke en hoeveel dagen hij in de BPV door-brengt. Het schooljaar is ingedeeld in 4 perioden. Vier keer per jaar vinden evaluatiemomenten plaats aan het eind van de periode. Tijdens de evaluatieweken kan het nodig zijn dat de student op andere dagen beschikbaar moet zijn voor school. Dit wordt aan de student kenbaar gemaakt op zijn lesrooster. Studenten van een BOL-opleiding leren grotendeels op school en/of in een leerbedrijf. Studenten van een BBL-opleiding leren grotendeels binnen de beroepspraktijk. Zij volgen in principe gedurende 2 dagdelen per week (overdag of s avonds) onderwijs op school.

  Indien de student afwezig is op de BPV zonder bericht, dan is het de bedoeling dat de praktijkopleider contact opneemt met de frontoffice van StagePlaza. Afwezigheid

  Indien de student ziek is, dan meldt hij dit bij school via ComTak of telefoonnummer 076-5733444. Dit geldt voor zowel school- als BPV-dagen. Het Verzuimprotocol vanuit het Student Carrire Bureau treedt in werking en de Studieloopbaanbegeleider neemt contact op met de student. Het is ook de bedoeling dat de student zich weer beter meldt via ComTak of de telefoon. Bij een BBL-opleiding meld de student dit ook aan de werkgever. De procedure van het bedrijf/CAO treedt in werking.

 • Handboek BPV

  10

  Gedragsregels binnen het bedrijf

  De meeste leerbedrijven hebben een beroepscode, waarin gedragsregels zijn opgesteld. Ook stelt een aantal BPV-plaatsen eisen aan kleding en/of uiterlijke verzorging. De student stelt zichzelf bij aanvang van de BPV-periode hiervan op de hoogte. BPV-vergoedingen en reiskosten

  De BPV-plaats is niet verplicht reiskosten of een andere vergoeding te betalen. Ieder bedrijf of instelling regelt dit op zijn eigen manier. De student wordt hierover genformeerd door het BPV-bedrijf. 6. Formele zaken

  Erkenning leerbedrijf

  Conform de wet- en regelgeving moet de student het BPV-gedeelte van zijn opleiding doorlopen binnen een bedrijf of instelling die geaccrediteerd is voor de opleiding die de student volgt. Het desbetreffende kenniscentrum beoordeelt of een bedrijf aan de eisen voldoet om als leerbedrijf te mogen opleiden in de praktijk van het beroep. De erkende leerbedrijven voldoen aan de volgende eisen: de werkzaamheden passen bij de opleiding van de student er is een deskundige praktijkopleider aanwezig voor de begeleiding van de student de werkplek is veiligDe kenniscentra publiceren alle erkende leerbedrijven met beschikbare stageplaatsen en leerbanen op http://www.stagemarkt.nl/. Het aanvragen van deze erkenning verschilt per kenniscentrum. Voor informatie hierover kun je terecht bij jouw BPV-begeleider.

  Praktijkovereenkomst (POK)

  Bij aanvang van de opleiding sluit de student een onderwijsovereenkomst af met het Radius College. In deze overeenkomst wordt vastgelegd voor welk beroep hij wordt opgeleid, langs welke leerweg en hoeveel tijd daarvoor wordt gepland. Voor de periode(n) dat de student deelneemt aan de BPV wordt een praktijk- overeenkomst (POK) afgesloten tussen Radius College, het leerbedrijf en de student. De omvang en de periode van de BPV worden vastgelegd in de POK, evenals de rechten en plichten van alle betrokken partijen. Een BOL-student neemt deel aan de BPV als stagiair, een BBL-student meestal als werknemer.

 • Handboek BPV

  11

  Met betrekking tot de aansprakelijkheid bij BPV-activiteiten tref je hieronder artikel 11 van de praktijkovereenkomst beroepsonderwijs van ROC West-Brabant aan.1. De praktijkbiedende organisatie is jegens de deelnemer aansprakelijk voor schade die de deelnemer tijdens of in verband met de beroepspraktijkvorming lijdt, tenzij de praktijkbiedende organisatie aantoont dat zij de in artikel 7:658 lid 1 Burgerlijk Wetboek genoemde verplichtingen is nagekomen, of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer.2. De onderwijsinstelling vrijwaart de praktijkbiedende organisatie tegen eventuele aanspraken van derden op grond van artikel 6:170 BW wegens fouten van de deelnemer tijdens de uitoefening van de beroepspraktijkvorming voor de praktijkbiedende organisatie.3. De onderwijsinstelling is aansprakelijk voor schade toegebracht aan de praktijkbiedende organisatie door een onrechtmatige daad van de deelnemer tijdens de uitoefening van de beroepspraktijkvorming voor de praktijkbiedende organisatie. Deze vrijwaring en aansprakelijkheid geldt uitsluitend en indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van de praktijkbiedende organisatie daarvoor geen dekking biedt.4. Er is geen dekking wanneer de schade is toegebracht met of door een motorvoertuig. Ten behoeve van studenten Motorvoertuigtechniek is er wel een dekking voor schade die is toegebracht met of door een motorvoertuig. Daarbij zij opgemerkt dat de dekking van schade aan motorvoertuigen is beperkt tot een verzekerd bedrag van 12.500,00 en niet van toepassing is indien de schade op de openbare weg is ontstaan. Nadrukkelijk wordt gesteld dat dit geen dekking is in de zin van de WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen).5. De onderwijsinstelling is niet aansprakelijk voor schade die tijdens of in verband met de beroeps- praktijkvorming door de deelnemer aan de praktijkbiedende organisatie of aan derden is toegebracht. Uitsluitend ingeval de verzekering van de praktijkbiedende organisatie niet toereikend is of niet tot uitkering overgaat, zal worden bezien of de geleden schade onder de dekking valt van de door de onderwijsinstelling afgesloten (secundaire) verzekeringen. Dit laat de aansprakelijkheid van de praktijkbiedende organisatie onverlet. De onderwijsinstelling heeft zowel een secundaire aansprakelijk- heidsverzekering, alsmede een ongevallenverzekering ten behoeve van haar deelnemers afgesloten. 6. De praktijkbiedende organisatie is verzekerd tegen het financile risico van wettelijke bedrijfs- aansprakelijkheid, ook tegenover deelnemer/stagiaires. De onderwijsinstelling sluit ten behoeve van de deelnemer een verzekering af tegen de risicos van wettelijke aansprakelijkheid. Dit betreft een secundaire dekking, als gevolg waarvan de aansprakelijkheid van de praktijkbiedende organisatie voorgaat (primaire dekking).7. De onderwijsinstelling en de praktijkbiedende organisatie kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de deelnemer op de plaats waar de beroepspraktijkvorming wordt verricht, dan wel voor schade die de deelnemer lijdt ingeval van schorsing en/of verwijdering als bedoeld in de artikelen 14 en 15 van de onderwijsovereenkomst. 8. De onderwijsinstelling is maximaal aansprakelijk tot de verzekerde bedragen van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

 • Handboek BPV

  12

  Gegevens student

  *Studentnummer

  *Klas

  *Voor- en achternaam

  *Geboortedatum

  *Adres

  *Postcode + woonplaats

  Vast telefoonnummer *Mobielnummer

  E-mailadres

  Gegevens BPV-plaats/Bedrijf

  *Naam bedrijf

  *Adres

  *Postcode + woonplaats

  *Telefoonnummer *Mobielnummer

  *Naam praktijkopleider

  *E-mailadres

  Bijlage A: Melding Beroepspraktijkvorming (BPV)

  De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen!

  Dienstverband alleen bij BBL S.v.p. Aanvinken

  *Bij bedrijf of via werkgever

  Rechtstreeks in dienst bij bedrijf

  BouwSchool Breda

  Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Brabant-Zeeland B.V.

  SVM (Stichting Vakopleiding Metaal)

  SchildersCOOL Tilburg

  Overig (uitzendbureau) ...:

 • Handboek BPV

  13

  Ondertekening leerbedrijf

  *Naam en voorletters

  *Praktijkopleider

  *Handtekening

  Stempel bedrijf

  *Datum

  Overig

  *Startdatum

  *Einddatum

  *Omvang betrekking (uren per week)

  Bedrijf is erkend voor crebo Ja Nee datum aanvraag:

  BPV-begeleider college

  Overige opmerkingen die nodig zijn voor het aanmaken van een POK (PraktijkOvereenKomst)

  Bijlage A: Melding Beroepspraktijkvorming (BPV)

  Vervolg

  De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen!

 • Handboek BPV

  14

  Bewijskaart nr.: Korte inhoud bewijs / de klus / het werk:

  Nummer (student voorziet bewijskaart van volgnummer)

  (student beschrijft hier in een paar woorden de klus) (student kruist hier aan waar de klus is uitgevoerd)

  BPV / bedrijf

  School

  Elders

  STARR

  S (situatie)

  In welke situatie heb je geoefend?Wanneer heb je hier aan gewerkt?Waar heb je er aan gewerkt?Met wie heb je de opdracht uitgevoerd?Met wie werkte je samen?

  T (taak)Wat was je opdracht?Wat moest je precies doen?Hoe heb je met de vaktechniek gewerkt?

  A (actie)

  Hoe ben je begonnen?Wat deed je eerst?Met welke speciale materialen/ technieken heb je gewerkt?Wat is de reden dat je het op deze manier hebt aangepakt?Welke kennis had je nodig bij het uitvoeren van je opdracht?Hoe heb je deze kennis toegepast?Hoe werkt dat schema/ dat gereedschap?

  R (resultaat)Hoe weet je dat je de opdracht goed hebt uitgevoerd?Hoe reageerden de andere hierop?

  R (reflectie)

  Wat ging er goed?Wat ging er minder goed?Wat en hoe zou je het een volgende keer anders doen?Wat heb je nodig om het een volgende keer beter te doen?Is het altijd zo? Werkt het altijd zo?

  Beoordelingscriteria

  Code bewijs De student kan

  Vb. 1.1E vb. B aanklikken in ComTak, zowel vaktechnische als L&B-kruispunten

  Bijlage B: Lege bewijskaart